Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007Сторінка14/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Організація спеціалізованих груп для дошкільників зі зниженим зором : (з досвіду роботи дошкіл. навч. закл. № 6 "Крунк" комбінов. типу). Ч. 1 / Славутиц. міськ. відділ освіти, Міськ. метод. центр ; [матеріал підгот. А. О. Старовойтова]. – Славутич : [б. в.], 2001, 2002. – 15 с. – Бібліогр.: с. 15.

 • Осипова, Л. Б. Реализация индивидуального и дифференцированного подходов при организации занятий по развитию осязания и мелкой моторики у детей с нарушениями зрения дошкольного возраста / Л. Б. Осипова // Соц.-психол. проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. пр. – Харків, 2006. – Вип. 6, ч. 2 : Матеріали Першого Всеукр. з'їзду тифлопедагогів (4–5 трав. 2006 р., м. Харків). – С. 75–84. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Пахомова, Н. Г. Психолого-педагогічні особливості дітей старшого дошкільного віку з дизартрією / Пахомова Н. Г. // Ювілейні V "Педагогічні читання – 2004". "Актуальні проблеми теорії та практики соціальної психології" : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова [та ін.]. – Херсон, 2004. – С. 108–112. – Бібліогр.: с. 111–112 (6 назв).

 • Пахомова, Н. Г. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Пахомова Наталія Георгіївна ; [наук. кер. Шеремет М. К.] ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : АСМІ, 2006. – 20 с.

 • Писук, Т. Дефектологічний пункт: планування діяльності / Тетяна Писук // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 11/12. – С. 31–35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Платаш, Л. Корекційна робота в дошкільних спеціальних закладах: ідеї Омеляна Поповича і сьогодення / Лариса Платаш, Світлана Андрійчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 316 : Педагогіка та психологія. – С. 115–119. – Бібліогр.: с. 119 (5 назв).

 • Подорож до казкового лісу : конспект інтегров. заняття для дітей шести років із ЗПР / підгот. Н. Панченко // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 2. – С. 22–23 : іл.

 • Попередження ранньої інституціалізації дітей із синдромом Дауна віком до п'яти років : метод. рек. для фахівців / [Бастун Н. А., Бондаренко О. Г., Клещерова І. М. та ін.] ; Благод. т-во допомоги інвалідам та особам з інтелект. недостатністю "Джерела". – Київ : [б. в.], 2002. – 164 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

 • Рібцун, Ю. Гра як засіб мовленнєвого розвитку молодших дошкільників із ЗНМ / Юлія Рібцун // Теорія і практика сучас. логопедії : зб. наук. пр. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 150–165. – Бібліогр.: с. 165 (20 назв).

 • Рібцун, Ю. Мовлення без недоліків : розв. фонемат. боку мовлення у мол. дошкільнят із ЗНМ / Юлія Рібцун // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 9. – С. 18–20.

 • Рібцун, Ю. Характеристика мовленнєвого розвитку молодших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення / Юлія Рібцун // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12–13 трав. 2005 р. : у 6 т. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. – Т. 4. – С. 141–145.

 • Савчук, Л. Система психолого-педагогічних умов для формування комунікативних умінь у дошкільників із ЗПР / Людмила Савчук // Нова пед. думка. – 2005. – № 2. – С. 87–90.

 • Січкар, Л. І. Інтегроване виховання дошкільників з вадами слуху (з досвіду роботи) / Січкар Л. І. // Ювілейні V "Педагогічні читання – 2004". "Актуальні проблеми теорії та практики соціальної психології" : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова [та ін.]. – Херсон, 2004. – С. 132–136.

 • Скрипник, Т. В. Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральними паралічами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Скрипник Тетяна Вікторівна ; [наук. кер. Тарасун В. В.] ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Автореферат, 2005. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19–20 (11 назв).

 • Смислова, І. Ю. Особливості процесу інтеріоризації в дошкільників із затримкою психічного розвитку : [аналіз розв. мислення] / І. Ю. Смислова // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – Т. 8, вип. 2. – С. 310–314. – Бібліогр.: с. 314 (18 назв).

 • Соботович, Є. Концепція загальномовленнєвої підготовки дітей до навчання в школі / Є. Соботович // Дефектологія. – 1997. – № 1. – С. 2–5.

 • Соботович, Є. Ф. Програмні вимоги до корекційного навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з вадами інтелекту : прогр.-метод. комплекс / Є. Ф. Соботович, В. В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Актуальна освіта, 2004. – 143 с. – Бібліогр.: с. 140–141 (36 назв).

 • Соботович, Є. Психолінгвістична періодизація мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / Євгенія Соботович // Теорія і практика сучас. логопедії : зб. наук. пр. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 7–35. – Бібліогр.: с. 34–35 (22 назви).

 • Соботович, Є. Формування семантичної структури слова у дітей з вадами мовленнєвого розвитку / Євгенія Соботович // Теорія і практика сучас. логопедії : зб. наук. пр. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 3–17. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв).

 • Сушкова, Г. Вади зору – не перешкода для повноцінного розвитку дітей / Ганна Сушкова // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 12. – С. 11–13 : іл.

 • Сушкова, Г. Вчимо бачити і відчувати світ : [досвід роботи з дошкільнятами, які мають вади зору] / Ганна Сушкова // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 8. – С. 14–15.

 • Сушкова, Г. Ігри зі словесним супроводом : для дітей з вадами зору / Ганна Сушкова // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 4. – С. 20–21 : іл.

 • Таран, О. Особливості дослідження стану сформованості Я-концепції у слабозорих дошкільників / О. Таран // Дидакт. та соц.-психол. аспекти корекц. роботи у спец. школі : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 197–201. – Бібліогр.: с. 200–201 (6 назв).

 • Тарасун, В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку : [монографія] / Валентина Тарасун ; Ін-т дефектології АПН України. – Київ : [б. в.], 1998. – 255 с. – Бібліогр.: с. 247–255 (189 назв).

 • Тимохина, А. В. Особенности социализации при детском аутизме : [психол.-пед. коррекция аутичных детей] / Тимохина Алла Васильевна // Проблеми сучас. пед. освіти. Сер. Педагогіка і психологія / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" [та ін.]. – Ялта, 2006. – Вип. 10, ч. 2. – С. 127–130. – Бібліогр.: с. 130 (9 назв).

 • Тимошенко, Г. Життєву компетентність дітям з вадами зору / Галина Тимошенко // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 1. – С. 14–15 : іл.

 • Тищенко, В. Зміст і методика корекційно-попереджуючого навчання розумово відсталих дошкільників щодо формування складових інтелектуального компоненту мовленнєвої діяльності / В. Тищенко // Дидакт. та соц.-психол. аспекти корекц. роботи у спец. школі : наук.-метод. зб. / Ін-т дефектології АПН України. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 221–224.

 • Тищенко, В. Особливості засвоєння мови дошкільниками з нормальним та порушеним розумовим розвитком / Владислав Тищенко // Теорія і практика сучас. логопедії : зб. наук. пр. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 43–61. – Бібліогр.: с. 59–61 (24 назви).

 • Тищенко, В. В. Формування інтелектуального компонента мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Тищенко Владислав Володимирович ; [наук. кер. Соботович Є. Ф.] ; Ін-т дефектології АПН України. – Київ : [б. в.], 1999. – 24 с. – Бібліогр.: с. 21–22 (8 назв).

 • Тростинська, В. Особливий підхід, особлива увага : [про корекційно-відновлюв. роботу з дітьми із затримкою псих. розвитку] / Валентина Тростинська // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 6. – С. 12–13 : іл.

 • Трофименко, Л. Діагностична характеристика лексичного розвитку дітей п'ятого року життя із ЗНМ / Людмила Трофименко // Теорія і практика сучас. логопедії : зб. наук. пр. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 61–76. – Бібліогр.: с. 76 (16 назв).

 • Трофименко, Л. Дослідження узагальнюючої функції мовлення у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення / Л. Трофименко // Дидакт. та соц.-психол. аспекти корекц. роботи у спец. школі : наук.-метод. зб. / Ін-т дефектології АПН України. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 168–171.

 • Трофименко, Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ : прогр.-метод. комплекс / [Трофименко Л. І.] ; за ред. Є. Ф. Соботович ; АПН України, Ін-т спец. педагогіки [та ін.]. – Київ : Актуальна освіта, 2007. – 119 с. – Бібліогр.: с. 117–118. – Авт. вказ. на обкл.

 • Тютюнник, М. І. Використання нестандартних способів малювання з метою корекції фізичних вад у дітей дошкільного віку / Тютюнник М. І., Двіжона О. В. // Наук. зап. Сер. Психологія і педагогіка / Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог, 2005. – Вип. 6, ч. 1. – С. 323–329. – Бібліогр.: с. 328–329 (8 назв).

 • Тютюнник, М. І. Використання творчих ігор у корекційних комплексах для дітей з відхиленням у розвитку рухової сфери / М. І. Тютюнник // Оновлення змісту і методів дошкіл. освіти в Україні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1999. – Вип. 5. – С. 128–132.

 • Файгль, Г. Незряча дитина в звичайному дитсадку / Габріелє Файгль // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 7. – С. 22–24 : іл.

 • Федоренко, С. В. Корекційна спрямованість формування навичок самообслуговування у молодших слабозорих дошкільників / С. В. Федоренко // Соц.-психол. проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 1. – С. 64–77. – Бібліогр.: с. 76 (12 назв).

 • Федоренко, С. В. Корекційна спрямованість формування навичок самообслуговування у молодших слабозорих дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Федоренко Світлана Володимирівна ; [наук. кер. Свиридюк Т. П.] ; Ін-т дефектології АПН України. – Київ : [б. в.], 1997. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15 (7 назв).

 • Федорович, Л. О. Автоматизація первинних правильних вимовних умінь і навичок у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : [корекція вимови звуків у дітей] / Федорович Л. О. // Ювілейні V "Педагогічні читання – 2004". "Актуальні проблеми теорії та практики соціальної психології" : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова [та ін.]. – Херсон, 2004. – С. 146–151. – Бібліогр.: с. 151 (7 назв).

 • Хіміч, С. С. Образотворча діяльність дошкільників з вадами слуху / Хіміч С. С. // Ювілейні V "Педагогічні читання – 2004". "Актуальні проблеми теорії та практики соціальної психології" : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова [та ін.]. – Херсон, 2004. – С. 156–159.

 • Цвєткова, Н. Зусилля виправдані : [про роботу з розв. грамат. будови мови у дітей першого рівня мовлен. недорозвитку ] / Наталя Цвєткова // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 10. – С. 22–23.

 • Чепіленко, К. Виправляємо вади мови / Катерина Чепіленко // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 11. – С. 21 : кольор. фотогр.

 • Шамко, Л. Ю. Формування навичок комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку старшого дошкільного віку / Шамко Л. Ю. // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2003. – Вип. 19. – С. 342–347. – Бібліогр.: с. 346–347 (16 назв).

 • Шамко, Л. Ю. Шляхи створення психолого-педагогічних передумов формування соціальної поведінки у дошкільників з особливими потребами / Л. Ю. Шамко // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 1999. – Вип. 5. – С. 139–145. – Бібліогр.: с. 145 (6 назв).

 • Шевцов, А. Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я : [монографія] / Андрій Гаррійович Шевцов ; НТІ "Ін-т соц. політики", Ін-т корекц. педагогіки і психології НПУ ім. М. Драгоманова. – Київ : Прем'єр-Медіа, 2004. – 239 с. – Бібліогр.: с. 234–239.

 • Шульженко, Д. І. Формування самоконтролю у розумово відсталих дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Шульженко Діна Іванівна ; [наук. кер. Турчинська В. Є.] ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 1994. – 15 с. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).


  Розділ 7. Виховання дитини дошкільного віку в родині
  Див. також: 193, 215, 235, 291, 331, 375, 398, 402, 435, 513, 515, 659, 719, 933, 1002, 1077, 1099, 1278, 1300, 1330, 1502


  1. Алексеєнко, Т. У чому мудрість батьківської любові / Тетяна Алексеєнко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 3. – С. 20–21 : іл.

  2. Алексєєнко, Т. Батьківська стратегія : первинна соціалізація дитини у родин. середовищі / Тетяна Алексєєнко // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 6. – С. 12–13.

  3. Алексєєнко, Т. Вплинути на дитину: як? : [методи впливу батьків на дитину] / Т. Алексеєнко, А. Назаренко // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 2. – С. 10–11.

  4. Алєксєєнко, Т. Ф. Молода сім'я: (умови виховання дитини) : [наук.-метод. посіб. / Т. Ф. Алєксєєнко] ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2004. – 75 с. – Бібліогр.: с. 73–74 (82 назви).

  5. Альперіна, В. Ю. Батьківсько-педагогічні позиції як стратегії домашньої освіти дітей раннього віку / Альперіна В. Ю. // Акт. проблеми психології. Т. 7. Екол. психологія : [зб. наук. пр.] / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 7–13. – Бібліогр.: с. 12–13 (4 назви).

  6. Артемова, Л. Соціалізація дитини в родині / Любов Артемова // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 3. – С. 3–5 : кольор. іл.

  7. Бабюк, С. М. Концептуальні засади фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у сім`ї / С. М. Бабюк // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 249–253. – Бібліогр.: 7 назв.

  8. Бабюк, С. Соціально-педагогічні вимоги та завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку у сім'ї / Сергій Бабюк // Наук. зап. Сер. Педагогіка / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – № 2. – С. 23–25. – Бібліогр.: с. 25 (9 назв).

  9. Бєлєнь, Ю. Сім'я як головний агент статеворольової соціалізації дошкільників / Юлія Бєлєнь // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2003 р. : у 5 т. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Європ. ун-т [та ін.]. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – Т. 4. – С. 10–13.

  10. Бєлєнька, Г. Стратифікація суспільства та діти в ньому : [особливості виховання дітей з різних родин] / Ганна Бєлєнька // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 6. – С. 10–12 : іл.

  11. Богатир, О. П. Вплив сучасної сім'ї на виховання хлопчиків і дівчаток дошкільного віку / О. П. Богатир // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ ; Житомир, 2003. – Вип. 5, кн. 1. – С. 338–343. – Бібліогр.: с. 343.

  12. Бондар, Л. Знати кожну родину : В. О. Сухомлинський про вивч. сім'ї і дітей на етапі підготовки до сист. навчання / Л. Бондар // Дошкіл. виховання. – 1991. – № 12. – С. 6.

  13. Бондаренко, Н. Б. Інтеграція родинного та суспільного виховання – умова формування основ духовності дошкільників / Н. Б. Бондаренко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 200–203. – Бібліогр.: 11 назв.

  14. Бондаренко, Н. Б. Шляхи виховання основ духовних цінностей у старших дошкільників у сім`ї / Н. Б. Бондаренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип. 22. – С. 132–135. – Бібліогр.: 5 назв.

  15. Вознесенская, Е. Л. Маленькие дети и их родители: проблемы и перспективы решения : [формирование культуры осознанного родительства] / Вознесенская Е. Л. // Проблеми науки, освіти та управління : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2004. – Вип. 5. – С. 96–99.

  16. Вознесенская, Е. Мама и малыш: гуманистический подход к психологии детства / Елена Вознесенская // Наук. студії із соц. та політ. психології : зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ, 2005. – Вип. 9. – С. 74–87. – Бібліогр.: с. 86–87 (13 назв).

  17. Галуцька, О. Дитячі примхи : [поради батькам] / Оксана Галуцька // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 6. – С. 17 : мал.

  18. Грама, Н. Г. Сім'я як педагогічний чинник навчання дошкільника начатків економічної грамоти / Н. Г. Грама // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2001. – Вип. 6. – С. 53–58.

  19. Груша, Л. О. Музика як засіб емоційного розвитку дошкільника в сім'ї / Л. О. Груша // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 216–218.

  20. Гувернантку замовляли? : "круглий стіл" з проблем індивід. проф. домаш. виховання / підгот. В. Чепурко // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 4. – С. 10–11.

  21. Денисюк, О. Шляхи забезпечення оптимального розвитку дітей раннього віку : [результати дослідж. з питань готовності батьків до народж. та виховання дитини] / Олена Денисюк // Наук. студії із соц. та політ. психології : зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ, 2005. – Вип. 9. – С. 94–103. – Бібліогр.: с. 102–103 (8 назв).

  22. Довбик, Т. Допоможіть своєму малюкові : [поради батькам щодо розв. мовлення дитини] / Тетяна Довбик // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 6. – С. 18–19 : мал.

  23. Дронова, О. О. Дитячий малюнок як засіб збагачення педагогічної компетентності батьків : [психол.-пед. значення малюнка та роль у сімейн. вихованні] / Дронова О. О. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 45–50. – Бібліогр.: с. 50 (6 назв).

  24. Зінченко, В. М. Організація психологічної допомоги батькам дошкільників в умовах дошкільного закладу / В. М. Зінченко // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 12. – С. 124–128.

  25. Зінченко, В. М. Роль батьків у формуванні базисної довіри дітей дошкільного віку до світу / Зінченко В. М. // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2005. – Вип. 24. – С. 123–129. – Бібліогр.: с. 129 (3 назви).

  26. Іванова, Н. Не будуть невмійками, якщо... : [поради батькам з прищеплення дитині навичок самообслуговування] / Наталя Іванова // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 3. – С. 18–19 : іл.

  27. Ікуніна З. І. Особливості роботи дошкільного закладу з родиною / З. І. Ікуніна, В. П. Іванчук // Наука і освіта. – 2002. – № 1. – С. 97–99. – Бібліогр.: с. 99 (4 назви).

  28. Карабаєва, І. Подвійна радість, подвійна турбота : близнята в сім'ї / Ірина Карабаєва // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 3. – С. 14–15 : іл.

  29. Козак, Н. Українська родинна педагогіка: минуле й сьогодення / Ніна Козак // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 8. – С. 14–15 : іл.

  30. Колесникова, В. Ф. Родинне виховання дошкільнят у праці / В. Ф. Колесникова // Укр. дошкілля : наук. зап. викладачів та аспірантів каф. дошкіл. виховання / Уман. держ. пед. ін-т ім. П. Г. Тичини. – Умань, 1995. – Т. 1. – С. 11–20.

  31. Колосарьова, Є. Л. Дошкільний навчальний заклад і сім'я : гуманізація відносин : (з досвіду роботи) / Є. Л. Колосарьова ; Вінниц. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників [та ін.]. – Вінниця : Інформ.-видавн. центр ВОІПОПП, 2003. – 60 с. – Бібліогр.: с. 59 (17 назв).

  32. Короп, Ю. Ванна – домашній басейн : [поради батькам] / Ю. Короп, М. Дубовис // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 9. – С. 21–23 : іл.

  33. Короп, Ю. Примусити дитину... А чи треба примушувати? : [поради батькам щодо виховання дошкільника] / Ю. Короп, М. Норик // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 12. – С. 8–9.

  34. Косарєва, О. Батьки і діти: психологічні моделі міжособистісної взаємодії / Оксана Косарєва // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 5. – С. 11–13 : іл. – Бібліогр.: 6 назв.

  35. Косарєва, О. І. Педагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Косарєва Оксана Іванівна ; [наук. кер. Поніманська Т. І.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : РВВ Рівнен. держ. гуманіт. ін-ту, 2006. – 20 с.

  36. Косарєва, О. І. Психолого-педагогічні особливості конфліктів дошкільників з батьками в сім'ї / О. І. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2003. – Вип. 25. – С. 39–42. – Бібліогр.: с. 42 (6 назв).

  37. Кот, Н. Подорож до природи : [рекомендації батькам щодо екол. виховання дошкільників] / Наталя Кот // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 11. – С. 18–19 : кольор. іл.

  38. Кочерга, О. Повірте у свою дитину : [поради батькам] / Олександр Кочерга // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 3. – С. 14–15 : іл.

  39. Красько, І. Умілому всяка робота легка : [труд. виховання у родині] / Ірина Красько // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 2. – С. 13–15 : іл.

  40. Кузьменко, В. Батьки : словничок психолога : методика вивчення взаємин батьків і дітей / Віра Кузьменко // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 9. – С. 18–19.

  41. Кулачківська, С. Психічне здоров'я малюка потребує захисту : [емоц. світ дитини в родин. колі] / Світлана Кулачківська // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 3. – С. 4–5.

  42. Курганська, Л. Вчить батьківське слово : [вплив висловлювань батьків на поведінку дитини] / Людмила Курганська // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 12. – С. 7 : іл.

  43. Кусай, М. Г. Значение семейных путешествий для всестороннего развития ребенка, воспитания дошкольников в условиях прогулки / М. Г. Кусай // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Спецвип. : Педагогіка. – С. 45–50.

  44. Лапшина, К. Дисципліна – не покарання : [поради батькам щодо виховання поведінки дошкільників] / Катерина Лапшина // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 10. – С. 29-30.

  45. Литвиненко, С. А. Гуманістичні засади сімейного [дошкільного] виховання / С. А. Литвиненко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999. – Кн. 1. – С. 113–120. – Бібліогр.: с. 120 (10 назв).

  46. Каталог: load -> pedagogika
   load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
   load -> Програма соціологічного дослідження
   load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
   pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
   load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
   pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

  Схожі:

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
  ...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
  У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка