Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007Сторінка3/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Куліш, Т. І. Роль Наталії Лубенець в організації виставок з дошкільного виховання в Україні (1908–1910 рр.) / Т. І. Куліш // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1. – С. 127–133.

 • Лаврова, О. Проблема розумового розвитку дошкільників засобами гри у педагогічній спадщині І. О. Сікорського / Олена Лаврова // Рід. школа. – 2006. – № 2. – С. 75–77. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Лаврова, О. В. Розвиток волі дитини як стану її свободи у спадщині І. О. Сікорського (1842–1919) : [розв. вольової сфери дітей дошкіл. віку] / О. В. Лаврова // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер. Пед. науки. – Полтава, 2005. – Вип. 6 . – С. 71–79. – Бібліогр.: с. 78–79 (11 назв).

 • Лещенко, Н. А. Історія дошкільного виховання в конструюванні змісту педагогічної підготовки вчителя / Н. А. Лещенко // Педагогічна освіта України: національні традиції та європейські інновації : матеріали наук.-практ. конф. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : Леся, 2006. – Секція IV : Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного процесу. – С. 123–126.– Бібліогр. в кінці ст.

 • Лисенко, Н. Шляхами українського дошкілля в Галичині : [історія становлення та розв. дошкіл. виховання на західноукр. землях] / Неллі Лисенко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : [зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2001. – Вип. 122 : Педагогіка та психологія. – С. 67–74.

 • Маліновська, Н. В. Проблеми сенсорного розвитку і виховання дітей у педагогічній спадщині С. Ф. Русової / Н. В. Маліновська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2003. – Вип. 27. – С. 29–32.– Бібліогр.: с. 32 (5 назв).

 • Матвієнко, С. І. Дошкільне виховання в науково-педагогічній структурі Ніжинської вищої школи: історичний аспект / Матвієнко С. І. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин, 2003. – № 1. – С. 150–153.– Бібліогр.: с. 153 (10 назв).

 • Машовець, М. А. Взаємозв'язок сімейного та суспільного дошкільного виховання: історико-педагогічний аспект / Машовець М. А. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 27–32.– Бібліогр.: с. 32 (10 назв).

 • Мельничук, М. Світ правдивий і чистий : духовність дитини очима Софії Русової / Міля Мельничук // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 6. – С. 14–15.

 • Мельничук, Н. С. Ф. Русова про виховання працею / Н. Мельничук // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 8. – С. 18.

 • Мета – самовиховання : дидакт. матеріал Марії Монтессорі і сенсор. розв. дитини / упоряд.: З. Борисова, Р. Семерникова // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 10. – С. 20–21 : іл.

 • Метод научной педагогики Марии Монтессори / [сост. и ред.: Борисова З. Н., Семерникова Р. А.]. – Киев : Ділова Україна, 1993. – 131 с.

 • Нагачевська, З. "Рідна школа" й українське громадське дошкілля / З. Нагачевська // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : наук. альм. – Львів : Львів. край, 2001. – Число 1. – С. 38–50.– Бібліогр. в кінці ст.

 • Ніколенко, Д. Дарунки Фрідріха Фребеля : [пед. спадщина видат. нім. педагога] / Д. Ніколенко // Дошкіл. виховання. – 1991. – № 9. – С. 10–12 : іл.

 • Ніколенко, Д. Не потребує реабілітації : [Історія розвитку педології] / Д. Ніколенко // Дошкіл. виховання. – 1991. – № 1. – С. 30–31.

 • Ніколенко, Д. Система Монтессорі : [про систему сенсор. виховання дошкільників М. Монтессорі] / Д. Ніколенко // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 10. – С. 24–25 : іл.

 • Пантюк, Т. Вплив зарубіжних теорій на становлення фізичного виховання дошкільників в Україні у міжвоєнний період (1918–1939 рр.) / Т. Пантюк // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. / Дрогоб. держ. пед. ун-т. – Дрогобич, 2000. – Вип. 2. – С. 164–173.

 • Пантюк, Т. Я. Чепіга про роль та значення дошкільного виховання у процесі розбудови української школи / Тетяна Пантюк // Наук. зап. Сер. Педагогіка / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 6. – С. 75–78.– Бібліогр.: с. 78 (10 назв).

 • Печенко, І. П. Софія Русова: українська дитина та її соціалізація : [аналіз мікрофакторів соціалізації дошкільнят у спадщині С. Русової] / І. П. Печенко // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 122–124.– Бібліогр.: с. 124 (3 назви).

 • Подвижниця національного відродження : перший голов. редактор журн. Наталя Лубенець / за архів. матеріалами підгот. Т. Слободянюк // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 3. – С. 3–5.

 • Поніманська, Т. Олександр Запорожець – засновник теорії гуманістичного виховання дошкільнят / Тамара Поніманська // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 11 . – С. 7–9 : фотогр.

 • Попиченко, С. С. До питання про концепцію дошкільного виховання у спадщині Софії Русової / С. С. Попиченко, Л. В. Іщенко // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 136–137.– Бібліогр.: с. 137 (8 назв).

 • Попиченко, С. С. Розвиток теорії дошкільного виховання в працях відомих діячів освіти кінця XIX – початку XX століть Т. Г. Лубенця та Н. Д. Лубенець / С. С. Попиченко // Укр. дошкілля : наук. зап. Уман. держ. пед. ун-ту : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ, 2000. – С. 76–81.

 • Попиченко, С. С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Попиченко Світлана Сергіївна ; [наук. кер. Кузь В. Г.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 1998. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (10 назв).

 • Попиченко, С. Соціально-економічні, політичні та історичні передумови розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні / С. Попиченко // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Сер. Пед. науки. Психол. науки. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 117–123.– Бібліогр.: с. 123 (7 назв).

 • Проскура, О. Повертаємося до джерел : втілення ідей С. Ф. Русової у практику роботи дошкіл. закл. / О. Проскура, О. Пшеврацька // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 7. – С. 8.

 • Пшеврацька, О. В. Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання в працях С. Ф. Русової : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Пшеврацька Олена Володимирівна ; [наук. кер.: Слюсаренко В. Г., Проскура О. В.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Вид-во КМІУВ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (17 назв).

 • Рего, Г. Видатні постаті (Угорщини та Австро-Угорщини) причетні до становлення дошкільного виховання в Закарпатті / Г. Рего // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2005. – Вип. 244 : Педагогіка та психологія. – С. 196–202.– Бібліогр.: с. 201–202 (8 назв).

 • Русова, С. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. Кн. 1 / Софія Русова ; [упоряд., авт. передм. та прим.: Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук]. – Київ : Либідь, 1997. – 271 с. − Зміст: Про дитячі іграшки ; Нові методи дошкільного виховання ; Теорія і практика дошкільного виховання.

 • Русова, С. Нові методи дошкільного виховання / Софія Русова // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 2/3. – С. 13.

 • Сарапулова, Є. Впорядкування думок, почуттів і вчинків дитини : вихов. система Й. Г. Песталоцці / Євгенія Сарапулова // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 11. – С. 10–11.– Бібліогр. в кінці ст.

 • Сарапулова, Є. Ідеї Руссо актуальні й сьогодні / Євгенія Сарапулова // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 1. – С. 13–15 : іл.

 • Сарапулова, Є. Лесгафт про роль сім'ї у формуванні характеру дитини / Євгенія Сарапулова // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 7. – С. 18–19. ; № 8. – С. 18–19.

 • Сарапулова, Є. Формування в дитини "сил серця, розуму й руки" : вихов. система Й. Г. Песталоцці / Євгенія Сарапулова // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 10. – С. 10–11 : фотогр.

 • Сергеєва, В. Ф. На зорі дошкільної справи в Україні : [дошкіл. виховання кінця XIX – початку XX ст.] / В. Ф. Сергеєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип. 19. – С. 92–95.– Бібліогр.: с. 95 (5 назв).

 • Сергеєва, В. Ф. Софія Русова про фізичний розвиток дітей дошкільного віку / В. Ф. Сергеєва // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 146–151.

 • Скринська, О. Л. Джон Локк про вимоги до вихователя у роботі з дітьми / Скринська О. Л. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2000. – Вип. 9/10. – С. 70–75.– Бібліогр.: с. 75 (11 назв).

 • Слободянюк, Т. Б. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Слободянюк Тетяна Борисівна ; [наук. кер. Вовк Л. П.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (5 назв).

 • Стельмахович, Мирослав. Плекаймо наше українське дошкілля : [еволюція укр. дошкіл. виховання] / Мирослав Стельмахович // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 1. – С. 4–5.

 • Стрюк, К. Система Марії Монтессорі – нове чи старе? / Катерина Стрюк // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 3. – С. 10–11.

 • Стукало, Н. М. Методико-математичні погляди С. Ф. Русової (1856–1940) : [методика формув. елементар. мат. уявлень в дошкіл. та мол. шкіл. віці] / Н. М. Стукало // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 160–162.– Бібліогр.: с. 162 (6 назв).

 • Туренко, Н. М. Дошкільне виховання в Європейських країнах у другій половині XIX – на початку XX століття / Н. М. Туренко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – Вип. 27, ч. 2. – С. 61–68.

 • Улюкаєва, І. Виховна концепція Івана Сікорського : [до 165-річчя від дня народж. видат. вітчизн. психолога, педагога] / Ірина Улюкаєва // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 4. – С. 10–11.

 • Улюкаєва, І. 20-ті роки: сміливий пошук освітян : [організація суспіл. виховання дітей дошкіл. віку та підготов. пед. кадрів] / Ірина Улюкаєва // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 3. – С. 6–7.

 • Улюкаєва, І. Ольга Дорошенко і її книжка "Дитячий садок" / Ірина Улюкаєва // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 10. – С. 24–25.

 • Улюкаєва, І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ : Колор-Прінт, 2007. – 169 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 143–146.

 • Улюкаєва, І. Г. Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва ; Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – 148 с. – Бібліогр. в кінці розд.

 • Улюкаєва, І. Педагогічна освіта у 30-ті роки : [підготов. фахівців дошкіл. профілю] / Ірина Улюкаєва // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 10. – С. 9–10.

 • Улюкаєва, І. Початок відродження : сусп. дошкіл. виховання і підготов. пед. кадрів у роки УНР (1917–1919 рр.) / Ірина Улюкаєва // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 1. – С. 12–13.

 • Улюкаєва, І. Г. Розвиток суспільного дошкільного виховання на Україні (початок ХХ ст.) / І. Г. Улюкаєва // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 162–169.

 • Філімонова, Т. В. Дитяча гра в суспільному дошкільному вихованні України (70-ті роки XIX ст. – кінець 20-х років XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Філімонова Тетяна Віталіївна ; [наук. кер. Сухомлинська О. В.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (8 назв).

 • Філімонова, Т. В. С. Русова в історії розвитку вітчизняного дошкільного виховання : [1917–1920 рр.] / Т. В. Філімонова // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 168–169.– Бібліогр.: с. 169 (5 назв).

 • Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки в Україні : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. спец. "Дошкіл. виховання" / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.] ; за заг. ред. І. Г. Улюкаєвої. – [Б. м.] : Колор-Прінт, 2007. – 160 с.

 • Штефан, Л. А. Становлення та розвиток дошкільної освіти в Україні (1917–1941 рр.) / Л. А. Штефан // Українське дошкілля: проблеми, пошуки, творчі знахідки : (матеріали доп. міжвуз. наук.-практ. конф.), 25–26 квіт. 1996 р. / Уман. держ. пед. ін-т ім. П. Г. Тичини, Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників [та ін.]. – Умань, 1996. – С. 89–90.


  Розділ 3. Зміст дошкільної освіти
  3.1. Фізичний розвиток як інтегральна характеристика дошкільника
  Див. також: 17, 101, 120, 309, 466, 871, 891, 897, 898, 902, 908, 913, 974, 1013, 1184, 1185, 1226, 1390


  1. Андрющенко, Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров'я дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Андрющенко Тетяна Костянтинівна ; [наук. кер. Лохвицька Л. В.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Черкас. ЦНТЕІ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв).

  2. Бабюк, Т. Валеологія в системі дошкільного виховання / Тетяна Бабюк // Зб. наук. пр. Сер. педагогічна / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Вип. 6. – С. 128–131.

  3. Безпека життєдіяльності дошкільника / Хмельниц. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін. ; упоряд.: Л. А. Грицюк, М. І. Каратаєва]. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 239 с : табл. – (Дошкільна освіта). – Бібліогр.: с. 237–238 (44 назви).

  4. Бейба, Л. Для гнучкості, пластичності : добірка гімнаст. вправ у положенні лежачи, сидячи / Любомир Бейба // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 5/6. – С. 19.

  5. Богініч, О. Л. Відходимо від штампів у фізичному вихованні дошкільників : [застосув. ігрового методу в методиці проведення занять] / Богініч О. Л. // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : [зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2001. – Вип. 122 : Педагогіка та психологія. – С. 25–28.– Бібліогр.: с. 28 (5 назв).

  6. Богініч, О. На старті фізичного розвитку / Ольга Богініч // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 3. – С. 7–9 : іл.

  7. Богініч, О. Оздоровча педагогіка : вдоскон. малих форм актив. відпочинку / Ольга Богініч // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 7. – С. 18–19.

  8. Богініч, О. Оздоровчу ідеологію – в життя малят : [формув. валеол. культури] / Ольга Богініч // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 7. – С. 7–9 : іл.– Бібліогр.: 10 назв.

  9. Богініч, О. Л. Подбаймо про позитивні зрушення у фізичному розвитку дошкільників / О. Л. Богініч // Наук. зап. Пед. та іст. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 40. – С. 69–71.

  10. Богініч, О. Сучасні пріоритети фізичного розвитку дітей / Ольга Богініч // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 7. – С. 12–14 : іл.

  11. Богініч, О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри : навч. посіб. / О. Л. Богініч ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : НПУ, 2003. – 140 с.

  12. Богініч, О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри : навч. посіб. / О. Л. Богініч ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : НПУ, 2001. – 140 с.

  13. Богініч, О. Хочу бути стрункою, як Попелюшка! : рек. щодо формув. правильної постави / О. Богініч, Н. Богданова // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 10. – С. 25–26.

  14. Бондар, О. Особливості біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років / Олена Бондар // Спорт. вісн. Придніпров'я : наук.-теорет. журн. / Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 102–104.

  15. Бондар, О. "Шевчик" : варіант гімнастики пробудження за мотивами укр. нар. гри / Олена Бондар // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 12. – С. 13.

  16. Бурова, А. Рухливі ігри: організація та керівництво : метод. рек. / Алла Бурова // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 1. – С. 18–19.

  17. Валеологія − малятам : метод. рек. щодо реалізації концепцій безперерв. валеол. освіти в дошкіл. закладах // Все для вчителя. − 1998 − № 3/4. − С. 11−12.

  18. Вашак, О. Виховання екологічно безпечної поведінки дошкільників / О. Вашак // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Сер. Пед. науки. – Полтава, 2006. – Вип. 6 . – С. 58–64.– Бібліогр. в кінці ст.

  19. Виважити кожну хвилину : [метод. поради з проведення занять з фіз. культури] / авт.-упоряд. Л. Поліщук // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 9. – С. 25–28.– Бібліогр.: 55 назв.

  20. Виховуємо здорових і розумних : [добірка статей, конспектів занять з питань фіз. виховання та розв. мат. здібностей дошкільників] // Б-чка вихователя дит. садка. – Київ, 2003. – Жовт. (№ 19). – С. 1–116.

  21. Вільчковський, Е. Від немовляти до школяра : концеп. фіз. виховання дошкільників / Едуард Вільчковський // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 8. – С. 5.

  22. Вільчковський, Е. Літо краснеє прийшло : пізнання природи і природа рухів : заняття для дітей серед. дошкіл. віку / Е. Вільчковський, Г. Біленька, О. Богініч // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 6. – С. 8–10 : іл.

  23. Вільчковський, Е. Насамперед – фізичний гарт : [фізкультур.-оздоров. садки в Україні] / Е. Вільчковський, Н. Денисенко // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 5. – С. 10–11.

  24. Вільчковський, Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студ. дошкіл. ф-тів вищ. пед. навч. закл. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Суми : Університетська книга, 2005. – 427 с. – Бібліогр.: с. 422–424 (51 назва).

  25. Вільчковський, Е. С. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі : посібник / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок ; М-во освіти і науки України. – Київ : [б. в.], 2001. – 216 с. : іл.

  26. Войчищена, Л. В. Учимося змалечку : тиждень безпеки у дошкіл. закладах / Л. В. Войчищена // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 7. – С. 47–48.

  27. Ворончук, О. Ігрове фізкультурне обладнання / Олександра Ворончук // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 9. – С. 16–19 : іл.

  28. Ворончук, О. Люби і знай козацький край : спорт. розвага для дітей 6-го року життя / Олександра Ворончук // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 8. – С. 24–25 : іл.

  29. Георгян, Н. М. Індивідуально-диференційований підхід у фізичному вихованні дітей дошкільного віку / Н. М. Георгян, Т. А. Садова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 2. – С. 122–125. – Бібліогр.: с. 125 (7 назв).

  30. Гураш, Л. Розумна обережність – запорука безпеки : метод. поради з питань безпеки життєдіяльності дошкільнят / Лариса Гураш // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 7. – С. 7–9 : іл.

  31. Денисенко, Н. Всебічно, грунтовно : сучас. підходи до контролю у системі фіз. виховання / Нінель Денисенко // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 10. – С. 11–13.

  32. Денисенко, Н. Інформаційне забезпечення процесу фізвиховання дошкільнят / Н. Денисенко // Палітра педагога. – 2001. – № 2. – С. 28–31.

  33. Денисенко, Н. Освітній процес має бути здоров'язбережувальним : [про оздоровчу спрямованість навч.-вихов. процесу в дошкіл. навч. закл.] / Неля Денисенко // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 7. – С. 8–10 : іл.– Бібліогр.: 5 назв.

  34. Денисенко, Н. Основні засади організаційної роботи з фізичного виховання дітей / Неля Денисенко // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 11. – С. 25–27.

  35. Денисенко, Н. Працездатність дитини / Неля Денисенко // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 9. – С. 7–10 : іл.– Бібліогр.: 5 назв. – Дод.: Ігри та вправи для зняття втоми.

  36. Денисенко, Н. Ф. Прогнозування та планування системи фізичного виховання дітей в дошкільному закладі освіти / Н. Ф. Денисенко // Педагогіка і психологія формув. творч. особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ ; Запоріжжя, 2001. – Вип. 20. – С. 258–262.

  37. Денисенко, Н. Управління фізвихованням дітей: прийняття та виконання рішень / Н. Денисенко // Палітра педагога. – 2002. – № 1. – С. 27–31.

  38. Дубогай, О. Оздоровлення дошколят, або Канікули влітку : [метод. посіб.] / Олександра Дубогай, Наталія Маковецька, Ніна Погрібняк. – Запоріжжя : ЛІПС, 2005. – 227 с. – Бібліогр.: с. 226–227.

  39. Дубогай, О. Проти втоми та недуги : комплекси вправ для фізкультхвилинок та занять з фізкультури / Олександра Дубогай // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 4. – С. 16–18 : іл.

  40. Дубогай, О. Чи готова дитина до навчання? : [рівень фіз. готовності дитини до навчання] / Олександра Дубогай // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 11. – С. 7–9 : табл.

  41. Єфименко, М. Боцман і юнги : орієнтов. план-сценарій з фіз. виховання на основі темат. гри "Навколосвітня подорож" / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 3/4. – С. 8–9 : мал.

  42. Єфименко, М. Замість "зарядки" – гімнастика пробудження / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 10. – С. 6–7 : іл.

  43. Єфименко, М. Золоті формули рухового розвитку : авт. система фіз. виховання / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 3. – С. 22–24 : іл.

  44. Єфименко, М. Йди за логікою природи : перша заповідь авт. системи фіз. виховання дошкільників / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 9. – С. 4–5 : іл.

  45. Єфименко, М. Колір у фізичному вихованні дошкільнят / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 11/12. – С. 18–19 : табл.

  46. Єфименко, М. Обережно: стрибки! : [безпека стрибкового режиму] / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 3. – С. 24–25 : іл.

  47. Єфименко, М. Основні рухові режими : авт. програма фіз. виховання / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 1. – С. 12–13.

  48. Єфименко, М. Підготовча частина : [система фіз. виховання дошкільників] / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 5. – С. 11–12 : кольор. фотогр.

  49. Єфименко, М. План-конспект заняття – сценарій ігрової дії : авт. система фіз. виховання / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 7. – С. 6–7 : мал.

  50. Єфименко, М. По висхідній спіралі : має відбуватися фіз. виховання дошкільників : друга заповідь авт. системи / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 10. – С. 10–11.

  51. Єфименко, М. Принцип багатопланової "ємності" заняття : [авт. погляд на заняття з фіз. культури] / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 1. – С. 12–13 : кольор. іл.

  52. Каталог: load -> pedagogika
   load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
   load -> Програма соціологічного дослідження
   load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
   pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
   load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
   pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

  Схожі:

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
  ...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
  У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка