Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007Сторінка4/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Єфименко, М. Сколіозу – ні! : причини виникн. сколіотич. постави / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 11. – С. 22–24 : іл.

 • Єфименко, М. Хлопці – козаки, а дівчатка – квіточки... : стат. культура у фіз. вихованні дошкільнят / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 9. – С. 18–19 : іл.

 • Єфименко, М. Цікаві фізкультуринки – нова форма гімнастики пробудження : авт. система фіз. виховання / Микола Єфименко // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 5/6. – С. 6–8.

 • Жаровцева, Т. К вопросу ваимодействия дошкольного учреждения и семьи в физическом воспитании дошкольников / Т. Жаровцева // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. пед. ун−т. – Херсон, 2002. – Вип. 29. – С. 109–111.

 • Заняття з фізичної культури : для дітей мол. віку з використ. природ. загартування / розроб. Т. Пруденко // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 9. – С. 14.

 • Запорозькі розваги : заняття з фізвиховання для підготов. групи / розроб. Л. Хамуйло, Р. Кизим // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 7. – С. 22.

 • Змановський, Ю. На фоні позитивних емоцій : психол. аспекти фіз. виховання дітей ран. і дошкіл. віку / Ю. Змановський, Ю. Лукоянов // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 1. – С. 6–7.

 • Змахну чарівною паличкою... : [нестандартні заняття з фіз. виховання дошкільників на основі психогімнастики] / розроб. Н. Погребняк // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 11. – С. 17–18.

 • І весело, і моторно : рухливі ігри для дітей старш. дошкіл. віку / підгот.: А. Баченко, М. Барилюк // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 7. – С. 20–21.

 • Іванашко, О. Є. Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Іванашко Оксана Євгенівна ; [наук. кер. Приступа Є. Н.] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Вид-во Рівнен. держ. техн. ун-ту, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 назв).

 • Кириченко, О. Корисно і весело : малі форми актив. відпочинку у роботі з дошкільниками / О. Кириченко // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 10. – С. 12–13. – Дод.: Орієнтов. тексти до фізкультхвилинок.

 • Кириченко, О. Як підвищити працездатність дошкільнят : запобігання перевтомі дітей у процесі навчання / Ольга Кириченко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 8. – С. 24–25 : іл.

 • Книш, Т. В. Гігієнічне виховання як складова частина валеологічного виховання в дошкільних закладах освіти / Т. В. Книш // Пед. пошук. – 2001. – Вип. 1. – С. 85–86.

 • Козіброда, Л. В. Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров'я : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Козіброда Лариса Володимирівна ; [наук. кер. Боднар І. Р.] ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів : [б. в.], 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (11 назв).

 • Колоскова, Н. Баскетбол : для дітей старш. дошкіл. віку / Надія Колоскова // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 10. – С. 22–23 : іл.

 • Корякіна, І. В. Роль занять з ручної праці у підготовці дітей до оволодіння графікою письма / Корякіна І. В. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 77–82. – Бібліогр.: с. 82 (6 назв).

 • Костюк, Н. Фізкультурні розваги дошкільнят : метод. рек. / Ніна Костюк // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 9. – С. 22–23.

 • Кот, Н. А. Виховання вольових якостей у дітей 4–6 років засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кот Надія Андріївна ; [наук. кер. Вільчковський Е. С.] ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1995. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23 (6 назв).

 • Кочина, Н В. Розвиток рухових здібностей дошкільників на заняттях зі спортивної акробатики / Наталія Валентинівна Кочина // Фіз. виховання в школі. – 2006. – № 6. – С. 25–31. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Кравець, Н. Підготовка руки до письма / Ніна Кравець // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 10. – С. 18–19 : іл.

 • Курок, О. І. Методичні аспекти навчання дітей [старшого дошкільного віку] рухових дій з м'ячем / Курок О. І. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 16–23.– Бібліогр.: с. 22–23 (9 назв).

 • Курок, О. І. Передумови ефективного використання дій із м'ячем у системі фізичного виховання дітей п'яти-шести років / О. І. Курок // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Сер. Пед. науки. Психол. науки. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 86–95. – Бібліогр.: с. 94–95 (12 назв).

 • Курочкіна, С. Українські дитячі народні рухливі ігри дошкільнят / С. Курочкіна, Г. Курочкін // Акт. питання розв. спорт. і рухливих ігор: сучас. стан та перспективи / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 3. – С. 168–172.

 • Левінець, Н. В. Теоретичне обгрунтування засобів народної педагогіки у фізичному вихованні дошкільнят / Н. В. Левінець // Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 195–197.

 • Липко, Ю. Кун-фу в дитячому садку : дихально-оздоров. комплекс для серед. та старш. груп / Юрій Липко // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 8. – С. 6–7 : іл.

 • Липко, Ю. Сильним, як татко! : комплекс фізкультур. вправ для дітей віком 5–6 років у парі з дорослим / Юрій Липко // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 12. – С. 16–17.

 • Липко, Ю. Щоб ніколи спина не боліла : вправи на профілактику порушень постави та болю в спині / Юрій Липко // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 9. – С. 24–26 : іл.

 • Литвиненко, І. Відповідальність за власне здоров'я формуємо разом з батьками / Ірина Литвиненко // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 1. – С. 6–7.

 • Лохвицька, Л. В. Валеологічні знання – дітям: запровадження валеології в дошкільних закладах / Лохвицька Л. В. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 86–93. – Бібліогр.: с. 92 (20 назв).

 • Лохвицька, Л. Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати / Л. Лохвицька, Т. Андрющенко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 12. – С. 10–13 : іл. ; Дошкіл. виховання. – 2003. – № 2. – С. 24–27 : іл.

 • Мустафаєва, З. І. Використання нетрадиційних технологій фізичного виховання як засіб формування інтересу дошкільників до фізичної культури / З. І. Мустафаєва // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 249–252. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Низковська, О. Знайомтесь ближче: ритмічна гімнастика / Олена Низковська // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 4. – С. 8–10 : кольор. фотогр.

 • Никоненко, Ю. П. Використання інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей дошкільного віку / Ю. П. Никоненко, Н. С. Останіна // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 52–55. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Пангелова, Н. Є. Дитячий туризм як інтегрований засіб рухової і пізнавальної діяльності старших дошкільників / Н. Є. Пангелова, А. А. Пивовар // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Спецвип. : Педагогіка. – С. 132–135.

 • Пангелова, Н. Інтеграція фізичного і розумового розвитку дошкільників засобами туризму / Н. Пангелова, А. Палатний // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Спецвип. : Педагогіка. – С. 145–149.

 • Пангелова, Н. Напрями удосконалення змісту та організації фізичного виховання для гармонійного розвитку дошкільників / Наталія Пангелова // Спорт. вісн. Придніпров'я : наук.-теорет. журн. / Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 40–42.

 • Пангелова, Н. Народні рухливі ігри – засіб всебічного виховання дошкільника / Н. Пангелова // Акт. питання розв. спорт. і рухливих ігор: сучас. стан та перспективи / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 3. – С. 172–176.

 • Пивовар, А. Організаційно-методичні основи розвитку фізичних і пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі занять фізичними вправами : навч.-метод. посіб. / Андрій Пивовар ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : [Пальміра], 2005. – 111 с. – Бібліогр.: с. 109–111.

 • Півоварська, Є. Використання пластичних технік у дошкільному вихованні дітей / Єва Півоварська // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Наук.-метод. центр вищої освіти [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Поліщук, В. Оптимізація фізичного і розумового виховання дітей 5 і 6 років засобів дошкільного туризму / Віталій Поліщук // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Спецвип. : Педагогіка. – С. 133–137.

 • Поліщук, О. Дві хвилинки здоров'я : фізкультхвилинки на заняттях : [орг. і проведення у дошкіл. закл.] / Олена Поліщук // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 11. – С. 18–19 : іл.

 • Поліщук, О. Моделювання педагогічного процесу розучуванням рухливих ігор з дошкільниками : навч. посіб. / Олена Поліщук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Міленіум, 2004. – 54 с.

 • Поліщук, О. Педагогічна практика студентів з курсу "Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку" : навч. посіб. / Олена Поліщук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Міленіум, 2004. – 144 с.

 • Поліщук, О. Фізкультурне свято – здоров'я, снага, добрий настрій : метод. рек. / Олена Поліщук // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 7. – С. 26–29 : іл.
  1. Потужній, О. В. Особливості фізичного розвитку та фізичної підготовленості дошкільників 5–7 років, які проживають у сільській місцевості / О. В. Потужній // Наук. зап. Пед., іст. та фіз.-мат. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 49. – С. 111–115.

  2. Потужній, О. Сімейний туризм як засіб формування у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою / О. Потужній // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Спецвип. : Педагогіка. – С. 161–165.

  3. Потужній, О. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах села : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Потужній Олександр Васильович ; [наук. кер. Дубогай О. Д.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Автореферат, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв).

  4. Прищепа, Т. І. Охорона життя та здоров'я дітей дошкільного віку : [орієнтов. плани роботи] / Т. І. Прищепа // Відкритий урок. Дошкільне виховання. – Київ, 2003. – Вип. 1. – (Методична серія для вчителів). – С. 61–67.

  5. Роговик, Л. Весело, без остраху : індивід. підхід до навчання рухів через розв. психомоторики / Людмила Роговик // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 1. – С. 26–27.

  6. Савка, В. Мої "мавпочки", "левенята" і "морячки" : [фіз. виховання дошкільнят] / Віра Савка // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 8. – С. 24–26 : іл. – Дод.: Комплекси ранк. та коригуючої гімнастики ; Дотик. масаж ; Конспект нетрадиц. заняття з фізкультури.

  7. Сварковська, Л. А. До питання типологізації занять з фізичної культури у дошкільному закладі / Л. А. Сварковська // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 246–248. – Бібліогр.: 9 назв.

  8. Сварковська, Л. А. Формування у дітей 5–6 років мотивації до занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Сварковська Ліна Андріївна ; [наук. кер. Вільчковський Е. С.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Просвіта, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (10 назв).

  9. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку : метод. вказівки до проведення занять з фіз. культури / АПН України, Ін-т педагогіки ; уклад. Е. С. Вільчковський. – Київ : ІЗМН, 1996. – 76 с.

  10. Терентьєва, Н. Фізичне виховання: інноваційний підхід : репортаж із Всеукр. наради-семінару ["Використ. нетрадиційних засобів фіз. виховання в дошкіл. навч. закладах", м. Херсон, 2007 р.] / Наталія Терентьєва // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 7. – С. 6–7.

  11. Терещенко, І. Хочеш бути здоровим – будь ним! : матеріали постійно діючого семінару "Зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фіз. виховання" / І. Терещенко // Палітра педагога. – 2003. – № 1. – С. 17–20.

  12. Фіяло, Т. Статеве виховання – справа щоденна / Таміла Фіяло // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 3. – С. 6–9 : іл. – Дод.: Конспекти занять.

  13. Чаговец, А. И. Роль воспитателя в формировании навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста / А. И. Чаговец // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 49. – С. 150–154.– Бібліогр. в кінці ст.

  14. Чудна, Р. Вестибулярне тренування у фізичному вихованні дітей грудного та дошкільного віку / Р. Чудна // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2006. – № 3. – С. 53–55.

  15. Шалигіна, Г. В. Специфіка використання настільних ігор для підготовки руки дитини до навчання в школі : (почат. навчання) / Г. В. Шалигіна // Освіта Донбасу. – 2006. – № 1. – С. 44–48.

  16. Шалигіна, Г. Фізкультурне обладнання: комплексний підхід / Галина Шалигіна // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 9. – С. 14–17 : іл.

  17. Шевцова, Н. П. Развитие мелкой моторики руки дошкольника как средство подготовки к обучению в школе / Н. П. Шевцова // Январские педагогические чтения : соврем. образоват. технологии / Крым. гос. инженер.-пед. ун-т [и др.]. – Симферополь, 2004. – С. 64–68.

  18. Юрочкіна, С. О. Педагогічні засади валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Юрочкіна Світлана Олександрівна ; [наук. кер. Плохій З. П.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 1997. – 27 с. – Бібліогр.: с. 25–26 (5 назв).


  3.2. Соціально-моральний розвиток дитини дошкільного віку
  Див. також: 79, 93, 103, 245, 413, 432, 590, 784, 790, 911, 963, 1008, 1190, 1191, 1195, 1229


  1. Аблітарова, А. Р. Історичний аспект статеворольової соціалізації дошкільників різних етнічних груп / А. Р. Аблітарова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 262–265.– Бібліогр.: 7 назв.
  1. Аблітарова, А. Р. Особливості статеворольової соціалізації дітей старшого дошкільного віку в умовах полікультурного середовища / А. Р. Аблітарова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 227–234. – Бібліогр.: 9 назв.
  1. Барабаш, О. Духовна культура дошкільників : проблеми виховання засобами укр. етнокультури / Ольга Барабаш // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 2. – С. 11–12. – Дод.: Прикл. складання персп. плану занять з ознайомлення дошкільників з нар. звичаями та обрядами.
  1. Батухтіна, О. Г. Залучаємо дітей до національної культури : [нац. виховання дошкільнят] / О. Г. Батухтіна // Наук. зап. Пед. та іст. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : НПУ, 1999. – Ч. 1. – С. 8–13.
  1. "Бачити, мислити, відкривати й дивуватись" (працюємо за В. О. Сухомлинським) : за матеріалами експерим. роботи ДНЗ "Ялинка" Упр. освіти Бровар. міськради / [авт.-упоряд.: Тоцька Т. П., Туник І. А., Ліждвой Л. М. ; за заг. ред. Тоцької Т. П.]. – Київ : Заграй, 2007. – 139 с. : кольор. фотогр.
  1. Безлюдна, В. І. Актуалізація комунікативної потреби у дітей дошкільного віку / В. І. Безлюдна // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2003. – Вип. 25. – С. 29–36. – Бібліогр.: с. 36 (7 назв).
  1. Бех, І. Вчинок у морально-духовному розвитку особистості / Іван Бех // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 2. – С. 3–5 : іл. ; № 4. – С. 3–5.
  1. Бех, І. Концепція правиловідповідного виховання : [правила морал. виховання] / Іван Бех // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 11. – С. 3–7 : табл.
  1. Бєлєнька, Г. В. Нові часи й нові діти: сподівання людства / Г. В. Бєлєнька // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Київ : НПУ, 2005. – Вип. 2. – С. 25–30. – Бібліогр. в кінці ст.
  1. Бідненко, Н. Я – особистість : нотатки із Всеукр. наук.-практ. семінару "Особистісно-орієнтована модель дошкіл. освіти" і її втілення у Держ. баз. програмі / Н. Бідненко // Освіта. - 2002. – 15–22 січ. (№ 3). – С. 2.
  1. Білоусова, Н. Становлення моральної свідомості: психологічні аспекти / Наталія Білоусова // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 1. – С. 10–11. – Дод.: Приклади проведення занять.
  1. Білоусова, Н. М. Формування особистості дитини в різних видах діяльності / Н. М. Білоусова // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – Вип. 10. – С. 19–21.

  2. Богуш, А. Духовне виховання на засадах української християнської педагогіки / Алла Богуш // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 8. – С. 3–4.

  3. Богуш, А. М. Принципи народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку / Алла Михайлівна Богуш // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 2. – С. 35–43.

  4. Богуш, А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / Алла Михайлівна Богуш. – Київ : Вища школа, 1994. – 398 с.

  5. Богуш, А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – Київ : Вища школа, 2003. – 206 с.

  6. Богуш, А. Уроки духовності дітям / А. Богуш, В. Сучок ; Півд. наук. центр АПН України. – Одеса : [б. в.], 2005. – 126 с. – Бібліогр.: с. 126.

  7. Бондарик, М. В. Використання надбань народної педагогіки в процесі вирішення проблем трудового виховання дітей дошкільного віку / Бондарик М. В. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 93–97. – Бібліогр.: с. 97 (9 назв).

  8. Бурцева, Ю. О. Характеристика статеворольової поведінки хлопчиків і дівчат у дошкільному дитинстві / Бурцева Ю. О. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2005. – № 3/4. – С. 206–212.– Бібліогр.: с. 212.

  9. Виховання дошкільника в праці / [З. Н. Борисова, Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець та ін.] ; за заг. ред. З. Н. Борисової. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Віпол, 2002. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109–111 (52 назви).

  10. Власова, О. І. Соціально-психологічні чинники розвитку соціальних здібностей у дошкільному дитинстві / О. І. Власова // Наука і освіта. – 2004. – № 4/5. – С. 11–14. – Бібліогр.: с. 14 (7 назв).

  11. Водолага, Н. В. Особливості спілкування дітей старшого дошкільного віку з однолітками і дорослими / Н. В. Водолага // Наука і освіта. – 2003. – № 5/6. – С. 81–85.– Бібліогр.: с. 85 (7 назв).

  12. Волошенко, Л. І. Проблема розвитку спілкування дітей з однолітками у дошкільному віці : [роль комунікат. діяльності у становленні особистості дошкільника] / Л. І. Волошенко // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 11. – С. 51–54.

  13. Врочинська, М. У королівстві Доброти : заняття для старш. групи / Марина Врочинська // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 9. – С. 24–25 : іл.

  14. Гаврилова, І. Музейні подорожі в минуле : [народознав. програма для дошкільників] / Інна Гаврилова // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 8. – С. 14–15 : мал.

  15. Газіна, І. О. Формування в дошкільників першооснов національної самосвідомості (психолого-педагогічні особливості) / І. О. Газіна // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ, 2005. – № 1. – С. 56–61. – Бібліогр.: с. 61 (11 назв).

  16. Гончаренко, А. Взаємини однолітків у дошкільному закладі / Алла Гончаренко // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 9. – С. 4–6.

  17. Гончаренко, А. М. Особливості виховання гуманних взаємин хлопчиків і дівчаток дошкільного віку / А. М. Гончаренко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999. – Кн. 2. – С. 102–109. – Бібліогр.: с. 108–109 (13 назв).

  18. Гончаренко, А. М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Гончаренко Алла Миколаївна ; [наук. кер. Кононко О. Л.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Вид-во Київ. міськ. пед. ун-ту ім. Б. Д. Грінченка, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (10 назв).

  19. Гончарова-Горянська, М. В. Гра як засіб формування соціальної компетентності дошкільнят / М. В. Гончарова-Горянська // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2004. – Вип. 6, кн. 1. – С. 162–168. – Бібліогр.: с. 167–168 (11 назв).

  20. Гончарова-Горянська, М. В. Соціальна компетентність дошкільнят: поняття, зміст, формування в сучасних навчальних закладах / М. В. Гончарова-Горянська // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 219–226. – Бібліогр.: 6 назв.

  21. Грама, Н. Г. Вікові прояви егоцентризму-децентрації та їх диференціація в економічному вихованні особистості дошкільника / Н. Г. Грама // Наука і освіта. – 2003. – № 2/3. – С. 10–15. – Бібліогр.: с. 10–15 (11 назв).

  22. Каталог: load -> pedagogika
   load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
   load -> Програма соціологічного дослідження
   load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
   pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
   load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
   pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

  Схожі:

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
  ...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
  У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка