Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007Сторінка5/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Грама, Н. Г. Економічне виховання дітей як фахове надбання педагога-вихователя ДЗО / Ніна Григорівна Грама // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2003. – Вип. 1/2. – С. 200–206.

 • Гридковець, Л. М. Формування засад духовності особистості в дитячому віці / Л. М. Гридковець, Т. Г. Федорова-Мельницька // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – Т. 8, вип. 7. – С. 111–116.

 • Грицишина, Т. І. Краєзнавство – дошкільникам / Т. І. Грицишина // Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Спецвип. : Педагогіка. – С. 84–88.

 • Громадянське виховання особистості : [навч.-метод. вид.]. Кн. 2. Методичні аспекти / [упоряд.: Л. А. Грицюк, М. І. Каратаєва]. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2006 (ПП Мошак М. І.) – 108 с. : табл. – (Дошкільна освіта).

 • Громадянське виховання особистості : [навч.-метод. вид.]. Кн. 3. Перспективний досвід / [упоряд.: Грицюк Л. А., Каратаєва М. І.]. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2006 (ПП Мошак М. І.). – 239 с. – (Дошкільна освіта).

 • Денисюк, О. Дошкільнятам про історію України / О. Денисюк // Палітра педагога. – 1997. – № 1. – С. 4–5.

 • Денисюк, О. М. Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Денисюк Олена Миколаївна ; [наук. кер. Артемова Л. В.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

 • Дичківська, І. Прилучати до загальнолюдських цінностей : виховання у дошкільників любові і поваги до матері / І. Дичківська // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 9. – С. 8.

 • Дичківська, І. М. Це я можу сам : вправи у соц. поведінці : [технологія індивід. виховання дошкільників М. Монтессорі] : навч.-метод. посіб. / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська. – Рівне : [б. в.], 2001. – 93 с. – Бібліогр.: с. 92.

 • Єржабкова, Б. Соціальне виховання і розвиток особистості дошкільника / Б. Єржабкова // Обрії / Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти. – Івано-Франківськ, 2001. – № 1. – С. 74–77.

 • Жадан, Р. Малятам про економіку, або Як зайці житло будували / Р. Жадан, Г. Григоренко // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 10. – С. 22–24 : іл.

 • Жорняк, Н. Концептуальні засади та феноменологія дослідження особистісного становлення дошкільника / Наталія Жорняк // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2003. – № 2. – С. 187–192.

 • Захарова, Н. М. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Захарова Наталя Миколаївна ; [наук. кер. Науменко Т. І.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Науковий світ, 2007. – 20 с.

 • Ігнатенко, Л. П. До проблеми виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку / Л. П. Ігнатенко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 257–261. – Бібліогр.: 16 назв.

 • Калуська, Л. Поспішаймо закладати моральний фундамент : [формув. морал. цінностей та християн. чеснот в дошкільників] / Любомира Калуська // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 7. – С. 13–15 : іл.– Бібліогр.: 10 назв. – Дод.: Поучення Володимира Мономаха своїм дітям.

 • Калуська, Л. Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини / Любомира Калуська // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 2. – С. 8–9 : кольор. іл.

 • Карнаухова, А. В. Проблема формування поваги до дорослих у дітей дошкільного віку засобами казки / А. В. Карнаухова // Вісник : зб. наук. ст. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова : матеріали звіт.-наук. конф. викладачів : до 170-річного ювілею. – Київ : НПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 50–52.– Бібліогр. в кінці ст.

 • Кікінежді, О. Гендерне виховання змалку / Оксана Кікінежді // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 2. – С. 3–6 : іл. ; № 3. – С. 10–13 : іл.

 • Кірдода, Л. О. Формування самостійності дітей старшого дошкільного віку в співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю / Л. О. Кірдода // Наука і сучасність. Сер. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2006. – Т. 54. – С. 50–57.– Бібліогр. в кінці ст.

 • Климовська, О. Ю. Феномен влади у дітей старшого дошкільного віку: до постановки проблеми / О. Ю. Климовська // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 11. – С. 103–108.– Бібліогр.: с. 107–108 (19 назв).

 • Ковальчук, Л. Недоліки гендерної соціалізації вихованців дитячих садків (на матеріалах Німеччини) / Любов Ковальчук // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 7. – С. 136–139.– Бібліогр. в кінці ст.

 • Козлюк, О. А. До проблеми цілісного формування особистості дитини в процесі морального виховання / О. А. Козлюк // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2002. – Кн. 1. – С. 78–81. – Бібліогр.: с. 81 (7 назв).

 • Козлюк, О. А. Формування гуманістичної спрямованості спілкування дітей старшого дошкільного віку / О. А. Козлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2003. – Вип. 27. – С. 34–37.– Бібліогр.: с. 37 (6 назв).

 • Комісарик, М. Психолого-педагогічні аспекти захисту прав і гідності дітей дошкільного віку / М. Комісарик, Г. Чуйко // Наук. зап. Сер. Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5. – С. 8–13. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Кононко, О. Душевність, людяність, щирість : [морал. виховання дошкільника] / Олена Кононко // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 2. – С. 8–9.

 • Кононко, О. Л. Компетентність дошкільника у сфері життєдіяльності "Я сам" як умова становлення позиції "Я-у-світі" / Олена Леонтіївна Кононко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2002. – Кн. 1. – С. 195–205. – Бібліогр.: с. 205 (8 назв).

 • Кононко, О. Особистісне зростання в ранньому віці: суть та умови сприяння / Олена Кононко // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 10. – С. 3–6 : іл.

 • Кононко, О. Плекаймо у дітей життєдайне самоставлення / Олена Кононко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 2. – С. 3–6 : іл.

 • Кононко, О. Психологічний комфорт як передумова морального становлення особистості / Олена Кононко // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 5. – С. 4–5.

 • Кононко, О. Л. Самостійність як чинник становлення моральної позиції в дошкільному дитинстві / О. Л. Кононко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 12–24.

 • Кононко, О. Л. Соціальна компетентність старших дошкільників: типологія та умови ефективного виховання / Олена Леонтіївна Кононко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 211–218. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Кононко, О. Л. Ціннісне ставлення до себе як складова соціальної компетентності дошкільника / Кононко Олена Леонтіївна // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 193–199. – Бібліогр.: 10 назв.

 • Кошелівська, О. Між двох полюсів : стимулюємо морал. вибір дитини / Оксана Кошелівська // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 3. – С. 9–11 : іл.

 • Кошелівська, О. І. Особливості організації діяльності, стимулюючої моральний вибір в поведінці дошкільників / О. І. Кошелівська // Наук. зап. Пед. та іст. науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. – Київ, 2001. – Вип. 41. – С. 73–75.

 • Кошелівська, О. І. Становлення морального вибору дітей дошкільного віку / О. І. Кошелівська // Вісник : зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 162–165.

 • Кошелівська, О. І. Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Кошелівська Оксана Іванівна ; [наук. кер. Артемова Л. В.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв).

 • Крехова, Л. А. Особливості проявів незалежності дошкільників / Л. А. Крехова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 235–242. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Крулица, М. Формирование отношения к родине у детей в дошкольном возрасте с использованием метода демонстрации произведений искусства и драмы / М. Крулица // Педагогіка вищ. та серед. школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2003. – Вип. 5. – С. 211–218.

 • Кузьменко, В. Соціальна компетентність дошкільнят : особливості, показники та шляхи розвитку / Віра Кузьменко // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 9. – С. 15, 18–20 : табл.

 • Кусайкіна, Н. Право дитини на щастя : до 50-річчя Заг. декларації прав людини : [методика ознайомлення з правами дитини] / Ніна Кусайкіна // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 1. – С. 24–29 : табл.

 • Лесик, Н. Законослухняність – важливий аспект громадянського виховання : дітям про бюджет і податки / Неля Лесик // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 8. – С. 20–23 : фотогр. – Дод.: Конспекти занять.

 • Литвин, Л. Розвиваємо волю дитини / Людмила Литвин // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 8. – С. 22–23 : іл.

 • Литвиненко, І. Стежками самопізнання: Базовий компонент: сфера "Я сам" / І. Литвиненко // Палітра педагога. – 2005. – № 3. – С. 5–8.

 • Лопатинська, Н. До проблеми сприймання та розуміння мови біблійних творів дітьми дошкільного віку / Н. Лопатинська // Наук. зап. / Остроз. академія. – Острог, 1999. – Т. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України, ч. 2. – С. 268–275.

 • Любашина, В. В. Спілкування як вид діяльності дитини дошкільника : [спілкування як процес встановлення та розв. контактів між людьми] / Любашина В. В. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2005. – № 3/4. – С. 212–216. – Бібліогр.: с. 216.

 • Макаренко, О. Роде наш красний : народознавство як складова пед. процесу в дошкіл. закладі / О. Макаренко // Дошкіл. виховання. – 1991. – № 9. – С. 8–9. ; № 11. – С. 10–11. ; № 12. – С. 10–11 ; Дошкіл. виховання. – 1992. – № 4. – С. 6–7 : іл.

 • Макаренко, О. П. Стежками минувшини : дітям [дошкільного віку] про звичаєву обрядовість : розробки занять, розваги, оповідки, вірші, загадки, у народі кажуть / О. П. Макаренко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 155 с. – Бібліогр.: с. 154 (31 назва).

 • Макаренко, О. Українознавство у дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти та працівників дошкіл. установ / О. Макаренко ; Ін-т змісту і методів навчання, Кременец. пед. коледж ім. Т. Г. Шевченка. – Тернопіль : [б. в.], 1997. – 279 с. – Бібліогр.: с. 276–278.

 • Маршицька, В. Екологічне виховання: соціально-моральні задачі / Вікторія Маршицька // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 11. – С. 7–9 : іл.

 • Матвієнко, П. Живодайні джерела патріотизму : [формув. нац. свідомості дошкільнят] / Павло Матвієнко // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 8. – С. 8–10 : іл.

 • Матюха, Г. Ключові компетенції як результативно-цільова основа формування соціальної компетентності старших дошкільників / Галина Матюха // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 287 : Педагогіка та психологія. – С. 100–107. – Бібліогр.: с. 107 (4 назви).

 • Мацук, Л. О. Словесні засоби народної дидактики в системі роботи з формування в старших дошкільників ціннісних орієнтацій у природі : [роль прислів'їв у морал.-етич. вихованні] / Л. О. Мацук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2000. – Вип. 89 : Педагогіка та психологія. – С. 59–64.

 • Мельничук, М. Концептуальні засади духовного розвитку дітей / М. Мельничук // Наук. зап. / Остроз. академія. – Острог, 1999. – Т. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України, ч. 2. – С. 276–281.

 • Мельничук, М. Концептуальні засади духовного розвитку дітей : [про доп. на міжнар. наук.-практ. конф. "Виховання молодого покоління на принципах християн. моралі в процесі духовн. відродж. України] / Міля Мельничук // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 10. – С. 14–15.

 • Мельничук, М. Формування духовних цінностей у дітей дошкільного віку / М. Мельничук // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т дефектології АПН України [та ін.]. – Київ, 2000. – С. 235–239.

 • Мельничук, М. Формування духовних цінностей у дошкільнят / Міля Мельничук // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 4. – С. 10–11.

 • Ніколова, О. Дітям про вік людей / Олена Ніколова // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 9. – С. 15–17 : іл. – Дод.: Зразки логіч. завдань.

 • Павленчик, В. І знання, і вміння : вивч. результативності морал. виховання мол. дошкільнят / Валентина Павленчик // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 4. – С. 14–15.

 • Павленчик, В. Моральне виховання дошкільнят : орієнтов. зміст роботи у вікових групах дит. садка з позицій систем. підходу / В. Павленчик // Палітра педагога. – 1997. – № 2. – С. 3–5.

 • Павленчик, В. "Ось так добре, а так – ні" : морал. виховання мол. дошкільнят з позицій систем. підходу / Валентина Павленчик // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 2. – С. 4–5 : іл. ; № 3. – С. 3–4 : іл.

 • Панько, Є. О. Комунікативна обдарованість: її прояв та розвиток у дошкільному віці / Є. О. Панько, Н. С. Старжинська // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – № 2 : Теорія і практика естет. виховання в умовах соціокультурної трансформації. – С. 57–60.– Бібліогр.: 11 назв.

 • Перерва, О. А. Зміст і задачі роботи з виховання толерантності у старших дошкільників : [формув. толерантності на муз. заняттях] / Перерва О. А. // Проблеми сучас. пед. освіти. Сер. Педагогіка і психологія / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" [та ін.]. – Ялта, 2006. – Вип. 10, ч. 2. – С. 53–58. – Бібліогр.: с. 57–58.

 • Петренко, О. Б. Особливості статевої диференціації дитини дошкільного віку / О. Б. Петренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип. 19. – С. 125–128. – Бібліогр.: с. 128 (8 назв).

 • Петрук, І. С. Особливості формування чесності у дітей старшого дошкільного віку / І. С. Петрук // Наука і сучасність. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – Т. 45. – С. 105–110.

 • Печенко, І. П. Окремі концептуальні положення соціалізації особистості в дошкільному дитинстві / І. П. Печенко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 19–29. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Печенко, І. П. Соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості в дошкільному дитинстві / І. П. Печенко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 2. – С. 123–130.

 • Плотникова, Н. На прогулянку до лісу : інтегр. заняття (екологія, музика) для старш. дошкільнят / Наталя Плотникова // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 8. – С. 30–31 : іл.

 • Плохій, З. П. Морально-ціннісний підхід до проблеми взаємодії дітей з природою / З. П. Плохій // Педагогика добра в контексте этнокультурного социума : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения И. Гаспринского (г. Симферополь, май 2001 г.) / Ин-т педагогики и психологии проф. образования АПН Украины, Ин-т проблем воспитания АПН Украины, Крым. гос. индустр.-пед. ин-т [и др.]. – Симферополь, 2002. – С. 35–37.

 • Побірченко, Н. С. Використання української етнопедагогіки в дошкільному закладі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. С. Побірченко, Н. В. Рогальська ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.]. – Київ : Науковий світ, 2003. – 117 с. – Бібліогр.: с. 45–116.

 • Поніманська, Т. І. Виховання ціннісного ставлення до світу дорослих у дітей дошкільного віку / Поніманська Т. І. // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2003. – Вип. 2. – С. 12–16.– Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

 • Поніманська, Т. Гуманність: ціннісний аспект : сучас. підходи до гуманіст. виховання дошкільнят / Тамара Поніманська // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 4. – С. 3–5.

 • Поніманська, Т. Дитина і соціум : [соціалізація особистості дитини] / Тамара Поніманська // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 8. – С. 4–6 : кольор. іл.

 • Поніманська, Т. Люди і я : світ дорослих як чинник соціалізації особистості дитини / Тамара Поніманська // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 8. – С. 14–15 : іл.

 • Поніманська, Т. І. Моральне виховання дошкільників : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / Тамара Іллівна Поніманська. – Київ : Вища школа, 1993. – 111 с. – Бібліогр. в кінці розд.

 • Пономаренко, Т. Виховуємо доброзичливців : індивід. бесіди як засіб морал. виховання мол. дошкільнят / Т. Пономаренко // Палітра педагога. – 1997. – № 2. – С. 6–9.

 • Пономаренко, Т. О. До проблеми формування соціальної компетентності у дітей дошкільного віку / Т. О. Пономаренко // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 273–280.

 • Поповіченко, Л. С. Формування та розвиток економічного мислення старших дошкільників / Л. С. Поповіченко // Відкритий урок. Дошкільне виховання. – Київ, 2003. – Вип. 1. – (Методична серія для вчителів). – С. 22–37.

 • Ревенко, З. Вони не пройдуть повз чуже горе : [християн. виховання дошкільнят] / Зінаїда Ревенко // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 2. – С. 18–19 : іл.

 • Рибцун, О. Казка вчить добра і правди : [морал.-етичне виховання дошкільнят] / Ольга Рибцун // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 12. – С. 16–17 : іл.

 • Рогальська, Н. "Виростеш ти, сину..." : [громад. виховання дошкільнят] / Наталя Рогальська // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 8. – С. 12–13 : іл.

 • Руденко, Ю. А. Виховний зміст української народної казки : [казка як засіб морал.-духов. виховання дошкільнят] / Руденко Ю. А. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2000. – Вип. 9/10. – С. 54–59.– Бібліогр.: с. 59 (6 назв).

 • Самсонюк, Н. Ф. Народні прислів'я як засіб виховання людяності [у дошкільників] / Н. Ф. Самсонюк // Оновлення змісту і методів дошкіл. освіти в Україні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1999. – Вип. 5. – С. 30–35.– Бібліогр.: с. 35 (9 назв).

 • Сапронова, М. Культура поведінки – категорія моральна / Марина Сапронова // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 10. – С. 8–9 : іл.

 • Сарапулова, Є. Чим шкідливі "Том і Джеррі"? : вплив інформ. простору на особистість дитини / Євгенія Сарапулова // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 10. – С. 13–14.

 • Сєдова, Н. "Пізнай Вітчизну у собі" : [громад. виховання із залученням творів усної нар. творчості] / Наталя Сєдова // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 12. – С. 8–9 : іл.

 • Скибинська, О. Формування у старших дошкільників доброзичливого і турботливого ставлення до молодших дітей / О. Скибинська // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. – Київ, 1998. – С. 69–71.

 • Соціальний розвиток дитини у праці / підгот. Л. Калуська // Палітра педагога. – 2004. – № 1. – С. 28–31.

 • Струннікова, Д. Казка як засіб розвитку дітей з дистантних сімей : [роль казки в морал. та патріот. вихованні дошкільників] / Дарія Струннікова, Ірина Помогаєва // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2006. – Вип. 317 : Педагогіка та психологія. – С. 181–186.– Бібліогр.: с. 185–186 (5 назв).

 • Сухорукова, Г. Малювання за народними казками : один із засобів нац. виховання / Галина Сухорукова // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 8. – С. 13–15 : іл.

 • "Творчі знахідки" : орг. краєзнав. роботи у дошкіл. закладі / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-метод. центр ; [уклад.: А. П. Мільчуцька, І. А. Холод]. – Миколаїв : [б. в.], 2000. – 62 с.

 • Терещенко, Н. Виховання почуття відповідальності дитини-дошкільника в процесі виконання трудових доручень / Наталія Терещенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12–13 трав. 2005 р. : у 6 т. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. – Т. 4. – С. 173–176.

 • Тоцька, Т. Виховувати серцем : [про роботу експерим. майданчика з вивч. спадщини В. О. Сухомлинського] / Тетяна Тоцька // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 3. – С. 14–17 : іл.

 • Тоцька, Т. Свобода і відповідальність як неперехідні цінності : [вивч. і впровадж. спадщини В. Сухомлинського в роботу дит. садка] / Тетяна Тоцька // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 12. – С. 12–14 : іл.

 • Трусова, О. Л. Ігри-драматизації як засіб формування техніки спілкування старших дошкільників / О. Л. Трусова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2003. – Вип. 27. – С. 32–34 : табл. – Бібліогр.: с. 34 (4 назви).

 • Туник, І. Що таке Батьківщина? : фрагменти занять інтегрованого типу для старш. дошкільнят / Ірина Туник // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 8. – С. 14–15 : іл.

 • Фасолько, Т. С. Психолого-педагогічні передумови формування моральної відповідальності у дітей дошкільного віку / Т. С. Фасолько // Оновлення змісту і методів дошкіл. освіти в Україні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1999. – Вип. 5. – С. 73–79.– Бібліогр.: с. 78–79 (12 назв).

 • Фасолько, Т. Відповідальність – характеристика соціальної компетентності дитини : [морал. виховання дошкільника] / Тетяна Фасолько // Нова пед. думка. – 1999. – № 3. – С. 88–90 : мал.– Бібліогр. в кінці ст.

 • Каталог: load -> pedagogika
  load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
  load -> Програма соціологічного дослідження
  load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
  pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
  load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
  pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

  Схожі:

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
  ...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
  У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка