Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007Сторінка6/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Федорова, М. Організація роботи з виховання культури поведінки дітей 6–7-го років життя (в умовах НВК "школа – дитячий садок") / М. Федорова // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 287 : Педагогіка та психологія. – С. 184–190.

 • Федорова, М. А. С. Русова про соціалізацію дошкільнят і сучасні проблеми виховання їхньої культури поведінки / М. А. Федорова // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 167–168.

 • Химич, Н. Є. Впровадження основ християнської культури в систему роботи дошкільних навчальних закладів / Н. Є. Химич // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : НДУ, 2006. – № 5. – С. 35–37. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Химич, Н. Допоможе казка : [про виховання морал. якостей та розвиток емоц. сфери старших дошкільників за допомогою театраліз. ігор] / Нінель Химич // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 3. – С. 20.

 • Хоріщенко, Г. Г. Виховання совістливості в ранньому онтогенезі / Г. Г. Хоріщенко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 225–228.– Бібліогр.: 5 назв.

 • Хоріщенко, Г. Г. Інноваційні підходи до виховання совісності дошкільника / Г. Г. Хоріщенко // Ціннісні пріоритети освіти у XXI столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 2–5 жовт. 2005 р., м. Луганськ / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Луганськ, 2005. – Ч. 4. – С. 176–183.– Бібліогр.: с. 183 (8 назв).

 • Хоріщенко, Г. Г. Педагогічні технології виховання совістливості в старшому дошкільному та молодшому шкільному віці / Г. Г. Хоріщенко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2006. – Вип. 9, кн. 1. – С. 254–260.– Бібліогр.: 10 назв.

 • Християнське виховання у дошкільних навчальних закладах : на допомогу педагогам-вихователям дошкіл. навч. закладів / [Ярослава Ясниська, Олена Франкевич, Галина Іванців, Оксана Шиян] ; Львів. облас. організація Всеукр. пед. т-ва ім. Григорія Ващенка. – Львів : Каменяр, 2006. – 70 с. – Авт. вказані на звороті тит. арк.

 • Цвірова, Т. Д. Виховання активності та самоактивності дошкільників у позашкільному навчальному закладі / Т. Д. Цвірова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2004. – Вип. 6, кн. 2. – С. 126–132. – Бібліогр.: с. 132 (9 назв).

 • Черняга, Р. М. Значення міжособистісних відносин дошкільників у формуванні громадянських якостей особистості / Р. М. Черняга // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : ГНОЗІС, 2006. – Т. 8, ч. 8. – С. 337–342.

 • Шавровська, В. Ми відповідаємо за майбутнє : [громад. виховання дошкільнят] / Валентина Шавровська // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 4. – С. 3–6 : іл.

 • Шалда, Н. Сучасні підходи до морального виховання : семінар-практикум у формі "круглого столу" з елементами метод. тренінгу / Н. Шалда // Палітра педагога. – 2001. – № 4. – С. 24–27.

 • Шатова, Г. ... Хоча плече й маленьке : формув. в дошкільнят різновік. груп основ труд. діяльності / Г. Шатова // Дошкіл. виховання. – 1991. – № 4. – С. 8 ; № 5. – С. 6 ; № 11. – С. 6–7.

 • Шевцова, Н. П. Роль игр и игрушек в формировании социальной компетенции детей дошкольного возраста / Н. П. Шевцова // Учен. зап. Крым. гос. инженер.-пед. ун-та. – Симферополь, 2003. – Вып. 4 : К 10-летию КГИПУ. – С. 95–98.

 • Юзвак, Ж. Плекаймо високе в людині : [структурні характеристики духовності дитини] / Жанна Юзвак // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 1. – С. 10–11.


  3.3. Розвиток у дошкільника емоційної сприйнятливості та елементарної системи цінностей
  Див. також: 262, 332, 343, 384, 596, 815, 1196, 1248, 1253, 1255, 1274


  1. Адаменко, Л. Дітям про емоції / Лариса Адаменко // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 6. – С. 18–19 : іл.

  2. Анненкова, И. Роль эмоций в процессе развития познавательных способностей [дошкольника] / Ирина Анненкова // Проф. творчість: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т удоскон. вчителів. – Київ ; Запоріжжя, 1999. – Вип. 16 : Шляхи розвитку здібностей у дітей дошкільного віку, ч. 1. – С. 17–23.– Бібліогр.: с. 47 (6 назв).

  3. Вальдамірова, О. П. Емоційна сфера дошкільника та її корекція : [особливості емоц. сфери дошкільників з повної та неповної родини] / Вальдамірова О. П., Жупікова Н. І. // Освіта Донбасу. – 2003. – № 4. – С. 61–66. – Бібліогр.: с. 66 (9 назв).

  4. Вовчик-Блакитна, О. О. Емоційний комфорт – засіб та мета виховання дитини [дошкільного віку] / О. О. Вовчик-Блакитна // Акт. проблеми психології. Т. 4. Психологія розв. дошкільника : зб. наук. ст. / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 12–22.– Бібліогр.: с. 21–22 (6 назв).

  5. Вовчик-Блакитна, О. О. Індивідуальні особливості емоційного розвитку дитини: стратегії педагогічного супроводу / О. О. Вовчик-Блакитна // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 4. – С. 1–3.

  6. Вовчик-Блакитна, О. О. Концептуальні підходи до дослідження індивідуальних особливостей емоційного розвитку дитини [5–6 років] / О. О. Вовчик-Блакитна // Акт. проблеми психології. Т. 4. Психологія розв. дошкільника : зб. наук. ст. / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2004. – Вип. 2. – С. 65–73. – Бібліогр.: с. 72–73 (15 назв).

  7. Вовчик-Блакитна, О. О. Співтворчість педагогів та батьків як умова розвитку особистісного потенціалу дитини : [взаємодія дит. садка та сім'ї у розвитку емоц. сфери дошкільників] / О. О. Вовчик-Блакитна // Акт. проблеми психології. Т. 4. Психологія розв. дошкільника : зб. наук. ст. / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 27–41.– Бібліогр.: с. 41 (6 назв).

  8. Гапійчук, І. Дидактична емоційна взаємодія як умова розвитку пізнавальних здібностей дітей [дошкільного віку] / Інна Гапійчук // Проф. творчість: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т удоскон. вчителів. – Київ ; Запоріжжя, 1999. – Вип. 16 : Шляхи розвитку здібностей у дітей дошкільного віку, ч. 1. – С. 43–47.

  9. Глухова, Н. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу / Наталя Глухова // Дошкіл. виховання. – 2001. – № 10. – С. 8–10.

  10. Городнича, Л. С. Методика емоційного розвитку дошкільника / Л. С. Городнича // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 23–25 квіт. 2001 р. / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2001. – С. 190–191. – Бібліогр.: с. 191 (5 назв).

  11. Дятленко, Н. Подбаймо про формування самоповаги в дітей : [виховання ціннісного ставлення до себе] / Наталія Дятленко // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 8. – С. 8–10.

  12. Дятленко, Н. М. Самоповага: сутність та особливості розвитку в онтогенезі [на етапі дошкільного віку] / Н. М. Дятленко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999. – Кн. 2. – С. 96–102. – Бібліогр.: с. 101–102 (12 назв).

  13. Дятленко, Н. Самоповага формує особистість / Наталя Дятленко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 4. – С. 18–19.

  14. Заікіна, І. Емоційна сфера дитини : вечір-розвага з розв. емоц.-вольової сфери / Ірина Заікіна // Дит. садок. – 2006. – Листоп. (чис. 42). – С. 5.

  15. Карпенко, З. Психогімнастика : [розв. емоц.-особистіс. сфери дитини дошкіл. віку : вправи] / Зіновія Карпенко // Дошкіл. виховання. – 1995. – № 2. – С. 8–9.

  16. Клімова, Л. В. Емоційно-ціннісне ставлення до природи як складова екологічної культури дошкільника / Л. В. Клімова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2005. – Вип. 8, кн. 1. – С. 242–245. – Бібліогр.: 6 назв.

  17. Коврижних, Ю. Збагачуємо емоційну сферу дітей / Ю. Коврижних, Г. Смольникова // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 1. – С. 12–13 : мал. ; № 2. – С. 16–17, 20 : іл. ; № 3. – С. 16–17 : іл.

  18. Кононко, О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. Л. Кононко. – Київ : Освіта, 1998. – 255 с. – Бібліогр. в кінці розд.

  19. Корекційно-розвивальна програма "Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація" / авт.-уклад. С. М. Тєргоєва // Дит. садок. – 2005. – Квіт. (чис. 14). – С. 10–23. – Бібліогр.: с. 23 (20 назв).

  20. Кравець, Г. Емоції та спілкування / Галина Кравець // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 2. – С. 21–23 : кольор. іл.

  21. Кузьменко, В. Аутотренінг : регулювання емоц. проявів у дітей / В. Кузьменко, І. Котлярова // Палітра педагога. – 2005. – № 2. – С. 14–16.

  22. Кузьменко, В. Емоції : словничок психолога / Віра Кузьменко // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 6. – С. 20–21.

  23. Куліш, Н. М. Психологічні умови формування в обдарованих дошкільників вміння правильно оцінювати себе та однолітків-партнерів по спільній діяльності / Н. М. Куліш // Психологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С. 143–148.

  24. Кульчицька, О. І. Розвиток почуттів і емоцій у дітей раннього та дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Кульчицька Олена Іполітівна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 1996. – 49 с.

  25. Курбанова, З. Забезпечення емоційного комфорту [в дошкільному закладі] / Зоя Курбанова, Галина Щербак // Палітра педагога. – 2003. – № 2. – С. 21–22.

  26. Лапченко, І. О. Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Лапченко Інна Олександрівна ; [наук. кер. Приходько Ю. О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Науковий світ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв).

  27. Лапченко, І. О. Оцінні ставлення дитини дошкільного віку до себе і до ровесників / І. О. Лапченко // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : матеріали 6-их Костюків. читань, 28–29 січ. 2003 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України [та ін.]. – Київ, 2003. – Т. 1 : Психологічні проблеми навчання особистості. Психологічні проблеми виховання та психічного розвитку особистості. – С. 227–231. – Бібліогр.: с. 231 (9 назв).

  28. Марчук, Л. Емоційний розвиток дітей раннього віку : семінар-практикум для працівників дошкіл. закладів / Л. Марчук // Психолог. – 2006. – Січ. (№ 2/3) : Спецвип.: Досвід психологів Житомирщини. – С. 12–16. – Бібліогр.: с. 16 (16 назв).

  29. Маршицька, В. В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Маршицька Вікторія В'ячеславівна ; [наук. кер. Пустовіт Н. А.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

  30. Ніколенко, Т. В. Особливості розвитку Я-образу у дошкільників / Т. В. Ніколенко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999. – Кн. 2. – С. 87–95. – Бібліогр.: с. 95 (7 назв).

  31. Павленко, Т. Емоції, емоції... : комунікат. аспекти емоц. розв. дітей / Тетяна Павленко // Палітра педагога. – 2003. – № 2. – С. 19–20.

  32. Павленко, Т. Емоційний розвиток дітей : [про "Програму психол. методів розв. навичок спілкування та емоц. станів дошкільників"] / Т. Павленко // Психолог. – 2002. – Листоп. (№ 41). – С. 8–9.

  33. Пальчикова, О. М. Деякі аспекти впливу сучасної музики на емоційні стани дошкільників / О. М. Пальчикова // Вісн. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2003. – Вип. 11. – С. 182–187. – Бібліогр.: с. 187 (6 назв).

  34. Підлипна, Л. В. Розвиток емоцій та почуттів дошкільників у процесі ігрового тренінгу : [про авт. програму "Палітра почуттів"] / Л. В. Підлипна // Зб. наук. пр.: філософія, соціологія, психологія / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 9, ч. 1. – С. 92–99. – Бібліогр.: с. 99 (14 назв).

  35. Разнатовська, Л. В. До питання емоційної культури дошкільника / Л. В. Разнатовська // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2004. – Вип. 6, кн. 1. – 124–130. – Бібліогр.: с. 130 (12 назв).

  36. Разнатовська, Л. В. Уявлення про фундаментальні емоції як складова емоційної культури дошкільника / Л. В. Разнатовська // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ, 2004. – № 4. – С. 154–163. – Бібліогр.: с. 163 (11 назв).

  37. Середняк, О. Перші кроки в світ взаємин : [розв. емоц. контролю у процесі спілкування] / Олександра Середняк // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 5. – С. 18–19.

  38. Сіроштан, С. Соціальний та емоційний розвиток малят / С. Сіроштан // Психолог. – 2005. – Берез. (№ 12). – С. 3–10.

  39. Слабінська, О. С. Емоційний світ дитинства : [розв. емоц. сфери дошкільників] / О. С. Слабінська // Джерело пед. майстерності. – Харків, 2005. – Вип. 2 (34) : Особистісно орієнтована дошкіл. освіта: пошуки та надбання педагогів Харківщини. – С. 40–42.

  40. Сопрун, І. П. Вплив сімейного виховання на розвиток емоційної сфери дитини / І. П. Сопрун // Наука і освіта. – 2004. – № 6/7 : Психологія особистості: досвід минулого – погляд у майбутнє. – С. 280–283. – Бібліогр.: с. 283 (7 назв).

  41. Сопрун, І. П. Емоційна сфера дітей [дошкільного віку], що виховуються в різних соціальних умовах / І. П. Сопрун, О. Я. Чебикін // Наука і освіта. – 2001. – № 6. – С. 63–66. – Бібліогр.: с. 66 (14 назв).

  42. Сопрун, І. П. Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку в різних соціальних умовах виховання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Сопрун Ірина Павлівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2000. – 20 с.

  43. Томей, О. Розвиток емоційної чутливості дошкільнят / Ольга Томей // Світло. – 2003. – № 1. – С. 77–78. – Бібліогр.: с. 78 (4 назви).

  44. Фіглевська, М. Я. Особливості емоційно-вольової сфери старших дошкільників / М. Я. Фіглевська // Зб. наук. пр.: філософія, соціологія, психологія / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. 8, ч. 2. – С. 220–239. – Бібліогр.: с. 238–239 (15 назв).

  45. Хардіна, Н. Емоційно-експресивні вправи / Наталя Хардіна // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 10. – С. 17 : іл.

  46. Хатіпов, М. О. Особливості емоційної сфери дітей-шестирічок / Хатіпов М. О. // Освіта Донбасу. – 2005. – № 4. – С. 83–86.– Бібліогр.: с. 86 (18 назв).

  47. Чайникова, Ж. В. Деформації емоційно-ціннісного ставлення дитини до себе: шляхи та методи психокорекції / Ж. В. Чайникова // Акт. проблеми сучас. укр. психології : наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2003. – Вип. 23. – С. 387–393.

  48. Шевцова, Н. П. Педагогическая оценка эмоционального состояния дошкольников в процессе реализации индивидуального подхода / Н. П. Шевцова // Январские педагогические чтения : методология, теория и практика индивидуализации и дифференциации учеб.-воспитат. процесса / Крым. гос. инженер.-пед. ун-т [и др.]. – Симферополь, 2003. – С. 91–95. – Библиогр.: с. 95 (6 назв.).

  49. Шпак, М. Емоційний розвиток особистості в дошкільному дитинстві / Марія Шпак // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2003. – № 3. – С. 107–111. – Бібліогр.: с. 111 (7 назв).


  3.4. Реалізація та збагачення пізнавального потенціалу в дошкільному віці
  Див. також: 86, 125, 158, 160, 224, 225, 397, 403, 424, 612, 626, 673, 674, 696, 718, 856, 869, 877, 878, 890, 900, 901, 910, 931, 939, 1026, 1214, 1228, 1230, 1233, 1235, 1257


  1. Артемова, Л. Моделі структур дидактичної гри та ігрових стосунків / Любов Артемова // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 4. – С. 6–7 : іл.

  2. Баглаєва, Н. Діагностика логіко-математичних умінь дитини / Н. Баглаєва // Палітра педагога. – 1998. – № 3. – С. 3–7 ; № 4. – С. 7–8.

  3. Баглаєва, Н. І. Концептуальні засади логіко-математичного розвитку дошкільників / Н. І. Баглаєва // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Наук.-метод. центр вищої освіти [та ін.]. – Київ : НМЦВО, 2000. – Вип. 28. – С. 169–175.

  4. Баглаєва, Н. Новий зміст – нові технології : індивід.-диференційов. підхід до формув. мат. уявлень у старш. дошкільнят / Н. Баглаєва // Палітра педагога. – 1997. – № 3. – С. 22–25.

  5. Баглаєва, Н. Розвиток логіко-математичного мислення у дошкільників / Н. Баглаєва // Шлях освіти. – 1999. – № 3. – С. 34–36.

  6. Баглаєва, Н. Розвиток логічних умінь дитини : серіація за величиною, масою, об'ємом, розташуванням у просторі / Надія Баглаєва // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 10. – С. 8–11 : іл.

  7. Баглаєва, Н. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят / Надія Баглаєва // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 7. – С. 3–4.

  8. Бауер, М. Екологічна освіта дошкільників / Михайло Бауер // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – С. 10–12.

  9. Бєлєнька, Г. В. Авторські казки про природу як засіб формування основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку / Г. В. Бєлєнька, Т. С. Конюхова // Наука і сучасність. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – Т. 43. – С. 20–29.

  10. Бєлєнька, Г. Експериментування – крок до пізнання / Ганна Бєлєнька // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 5. – С. 7–10 : іл.

  11. Бєликова, Н. Комп'ютерно-ігровий комплекс : метод. рек. щодо організації роботи з дітьми / Н. Бєликова // Палітра педагога. – 2001. – № 4. – С. 14–17 ; № 1. – С. 19–22.

  12. Бичкова, Л. В. Використання потенціалу кольористичної культури для активізації пізнавальної діяльності дітей [дошкільного віку] / Л. В. Бичкова // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 294–302.

  13. Білоусько, Л. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку за допомогою засобів наочності (моделей) / Л. Білоусько // Рід. школа. – 2002. – № 7. – С. 45–48.

  14. Бондарєва, Т. Дитяче експериментування / Тамара Бондарєва // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 4. – С. 8–10 : іл.

  15. Борговська, Є. Добре бачить тільки серце : формув. у дітей екол.-естет. культури / Євгенія Борговська // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 7. – С. 12–14.

  16. Бородата, Л. Дітям про величину : [розв. мислення на заняттях з математики] / Л. Бородата // Дошкіл. виховання. – 1992. – № 10. – С. 10–11 : іл. ; № 11. – С. 10–11 : іл.

  17. Бородата, Л. У царстві кмітливих і допитливих : [розв. лог. мислення у старш. дошкільників] / Л. Бородата, Л. Полякова // Дошкіл. виховання. – 1994. – № 5/6. – С. 15–17 : іл.

  18. Брежнєва, О. Формування пізнавальної активності у старших дошкільнят / Олена Брежнєва // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 2. – С. 12–14 : мал.

  19. Брежнєва, О. "Цифри подобаються, а грати з ними важко..." : дослідж. пізнав. активності дітей шестир. віку / Олена Брежнєва // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 3. – С. 10–11 : іл.

  20. Буркова, Л. Допоможемо чомучкам : формув. пізнав. активності у старш. дошкільників / Людмила Буркова // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 1. – С. 4–5.

  21. Бурова, А. Організація ігрової діяльності в дошкільному навчальному закладі : метод. рек. / Алла Бурова // Дошкіл. виховання. – 2007. – № 10. – С. 8–13 : іл.

  22. Вільчковський, Е. Зимонька-зима : пізнання природи і природа рухів : [екол. та фіз. виховання дошкільників] / Е. Вільчковський, Г. Біленька, О. Богініч // Дошкіл. виховання. – 1996. – № 10. – С. 4–5.

  23. Волошенко, Л. Цікавимося, досліджуємо, вивчаємо : [ознайомлення дошкільнят з навколиш. середовищем] / Лілія Волошенко // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 4. – С. 18–19 : іл.

  24. Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори : дидакт. материал. – Киев : ВІПОЛ, 1995. – 132 с. : ил.

  25. Гавриш, Н. В. До проблеми формування основ комп'ютерної грамотності в дошкільному дитинстві / Н. В. Гавриш, С. В. Дяченко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. – Луганськ, 2005. – № 4. – С. 44–47. – Бібліогр.: с. 47 (7 назв).

  26. Гавриш, Н. Інтеграція – питання не тактики, а стратегії : [пізнав. розв. дошкільнят] / Наталя Гавриш // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 4. – С. 8–10 : іл.

  27. Гавриш, Н. Інтелектуальна гра / Н. Гавриш, С. Курінна // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 6. – С. 6–7 : іл.

  28. Гавриш, Н. Повчально, цікаво, весело : [інтегр. заняття для старш. дошкільнят] / Наталія Гавриш // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 5. – С. 14–15 : іл.

  29. Гапонова, В. П. Місце гри у навчанні математики дошкільників / В. П. Гапонова // Науково-дослідна діяльність молодих вчених: особливості підготовки майбутнього вчителя : матеріали звіт. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2003 р. – Київ : НПУ, 2006. – С. 36–40. – Бібліогр. в кінці ст.

  30. Глухова, Н. Весняні турботи на городі : орг. спілкування дітей різновік. групи з природою / Наталя Глухова // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 3. – С. 6–8 : іл.

  31. Глухова, Н. Перший крок до природи / Наталя Глухова // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 3. – С. 12–14 : іл.

  32. Глухова, Н. Формування початкових уявлень про Всесвіт / Наталя Глухова // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 1. – С. 5–7 : табл.

  33. Голуб, Н. Умова задачі – схема : [розв. пізнав. активності на заняттях з математики] / Наталя Голуб // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 8. – С. 8–9 : іл.

  34. Горопаха, Н. М. Книга як засіб освіти у дошкільній дидактиці : [роль книги у розум. та худож.-естет. вихованні дошкільників : істор. та сучас. аспекти] / Н. М. Горопаха // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун−т. – Рівне, 2003. – Вип. 27. – С. 21–24. – Бібліогр.: с. 24 (10 назв).

  35. Каталог: load -> pedagogika
   load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
   load -> Програма соціологічного дослідження
   load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
   pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
   load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
   pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

  Схожі:

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
  ...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
  У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка