Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007Сторінка9/19
Дата конвертації07.05.2017
Розмір2,97 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Крутій, К. Умовний еталон норми засвоєння граматичних категорій дитиною дошкільного віку / К. Крутій // Педагогіка і психологія формув. творч. особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ ; Запоріжжя, 2001. – Вип. 20. – С. 203–207. – Бібліогр.: с. 207 (5 назв).

 • Лапшина, І. М. Методика розвитку мовлення та ознайомлення з явищами навколишнього життя в дошкільному закладі : посіб. для самост. вивч. курсу : навч. посіб. для вищ. навч. закл. Ч. 1 / І. М. Лапшина, Л. О. Калмикова, З. В. Сорока ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. – Київ : НМЦВО, 2002. – 63 с.

 • Лапшина, І. М. Методика розвитку мовлення та ознайомлення з явищами навколишнього життя в дошкільному закладі : посіб. для самост. вивч. курсу. Ч. 2 / І. М. Лапшина, Л. О. Калмикова, З. В. Сорока. – Київ : [б. в.], 2002. – 63 с. – Бібліогр.: с. 47–50.

 • Лапшина, І. Розвиток мовлення дошкільнят засобами комп'ютерних ігор / І. Лапшина // Рід. школа. – 2002. – № 7. – С. 48–49.

 • Лексична робота з українського мовлення з дітьми старшого дошкільного віку : посібник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Освіта, 1994. – 32 с.

 • Лисенко, О. Явище білінгвізму у мовленнєвому розвитку дитини / Олександра Лисенко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : [зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2000. – Вип. 99 : Педагогіка та психологія. – С. 102–105. – Бібліогр.: с. 105 (9 назв).

 • Литвиненко, І. С. Розвиток словникового запасу дітей молодшого і середнього дошкільного віку / І. С. Литвиненко // Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 1. – С. 28–33.

 • Луцак, Н. "Дрібу, дрібу, дрібушечки..." : народні ігри як засіб збагачення дитячої лексики / Надія Луцак // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 4. – С. 4–5 : кольор. фотогр.

 • Луцан, Н. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку / Н. Луцан // Вісн. Прикарпат. ун-ту / [Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. 3 : Педагогіка. – С. 29–36. – Бібліогр.: с. 36 (6 назв).

 • Луцан, Н. Текст як продукт мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку / Н. Луцан // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – Вип. 1. – С. 64–69.

 • Луцан, Н. І. Теорія і практика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н. І. Луцан ; [наук. консультант А. М. Богуш] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 1 ел. опт. диск.

 • Луцан, Н. І. Теорія і практика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Луцан Надія Іванівна ; [наук. консультант Богуш А. М.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2006. – 45 с. – Бібліогр.: с. 39–42 (49 назв).

 • Луценко, І. О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. спец. "Дошкіл. виховання" / І. О. Луценко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : РВ НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – 95 с. – Бібліогр.: с. 93–94 (22 назви).

 • Луценко, І. О. Інтерференція і транспозиція у засвоєнні дітьми дошкільного віку лексики української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Луценко Ірина Олексіївна ; [наук. кер. Богуш А. М.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 1994. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23–24 (6 назв).

 • Луценко, І. Культура мовленнєвого спілкування: зміст і методи роботи / Ірина Луценко // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 5. – С. 10–12 : кольор. іл.

 • Луценко, І. Мовленнєвому заняттю – комунікативну мету / Ірина Луценко // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 1. – С. 16–17 : іл.

 • Луценко, І. Моделювання ситуацій спілкування / Ірина Луценко // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 2. – С. 6–9 : іл. ; № 5. – С. 9–11 : іл.

 • Луценко, І. Організація педагогічного спілкування в умовах наступності освіти : [принципи організації мовлен. спілкування з дітьми дошкіл. та мол. шкіл. віку] / Ірина Луценко // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 12. – С. 6–7.

 • Любашина, В. В. Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Любашина Вікторія Володимирівна ; наук. кер. Н. В. Горбунова ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". – Одеса, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-RW).

 • Люріна, Т. І. Розвиток дошкільників у процесі оволодіння мовою / Т. І. Люріна // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2002. – Ч. 1. – С. 405–413.– Бібліогр.: с. 412–413 (8 назв).

 • Макарова, С. Щоб ротик був слухняний : логопед. практикум / Світлана Макарова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 159, [1] с. : іл.

 • Маковецька, Н. В. Зміст роботи з навчання дітей другої мови у дошкільних навчальних закладах / Н. В. Маковецька // Психол.-пед. основи гуманізації навч.-вихов. процесу в школі та вузі : зб. наук. пр. / Міжнар. ун-т "РЕП" ім. С. Дем'янчука [та ін.]. – Рівне, 2002. – Вип. 3. – С. 46–49.

 • Маковецька, Н. В. Шляхи активізації емоційно-забарвленої лексики у мовленні дітей дошкільного віку / Н. В. Маковецька // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Наук.-метод. центр вищої освіти [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 28. – С. 163–166.

 • Маліновська, Н. В. До питання про розвиток комунікативно-мовленнєвих здібностей дошкільників / Н. В. Маліновська // Психол.-пед. основи гуманізації навч.-вихов. процесу в школі та вузі : зб. наук. пр. / Міжнар. ун-т "РЕГІ" ім. С. Дем'янчука [та ін.]. – Рівне, 2002. – Вип. 3. – С. 182–184.

 • Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зелененко, В. К. Лихолєтова ; ред. А. М. Богуш. – Київ : Вища школа, 1992. – 414 с.

 • Моїсєєва, І. Я розмовляю так, що можу виграти : мовні ігри для дошкільників / Ізабела Моїсєєва // Інозем. мови в навч. закладах. – 2005. – № 5. – С. 36–39.

 • Науменко, Т. И. Активизация речи детей раннего возраста в дошкольных учреждениях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Науменко Татьяна Ивановна ; [науч. рук. Богуш А. М.] ; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев : [б. и.], 1991. – 25 c. – Библиогр.: с. 23–25 (14 назв.).

 • Низковська, О. Вчити мови та розмови / Олена Низковська // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 7. – С. 10–12 : іл.

 • Ніколайчук, Г. І. Підвищення ефективності мовленнєвого розвитку дошкільників / Г. І. Ніколайчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2004. – Вип. 29. – С. 51–53. – Бібліогр.: с. 53 (7 назв).

 • Омеляненко, А. Від тези – до висновку : інтегров. заняття з розв. мовлення / Алла Омеляненко // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 1. – С. 10–11 : іл.

 • Остапченко, Є. Розвиток фонематичного слуху та оволодіння основами читання / Є. Остапченко // Палітра педагога. – 2000. – № 2. – С. 12–17.

 • Піроженко, Т. Чи не спрощуємо можливості дитини? : [використ. сюжет. малюнків для збагачення мовлення] / Тамара Піроженко // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 5. – С. 10–11.

 • Подлужна, Н. На гостині у звірів : [заняття з грамоти та розв. мовлення] / Ніна Подлужна // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 6. – С. 11–13.

 • Полонська, Т. К. Навчання іноземної мови дітей шестирічного віку в умовах дитячого садка (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Полонська Тамара Костянтинівна ; [наук. кер. В. М. Плахотник] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 1993. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23–24 (9 назв).

 • Попова, І. І. До питання розвитку образного мовлення старших дошкільників засобами фразеологізмів / Попова І. І. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2005. – № 3/4. – С. 192–196. – Бібліогр.: с. 195–196.

 • Постоян, Т. Пізнавально-емоційні засади навчання творчого розповідання / Тетяна Постоян // Проф. творчість: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Запоріз. облас. ін-т удоскон. вчителів. – Київ ; Запоріжжя, 1999. – Вип. 16 : Шляхи розвитку здібностей у дітей дошкільного віку, ч. 1. – С. 155–160.

 • Рейпольська, О. Англійська мова в різновікових групах / Ольга Рейпольська // Дошкіл. виховання. – 2003. – № 6. – С. 10–11 : табл. ; № 7. – С. 10–11 : іл.

 • Рейпольська, О. Д. Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Рейпольська Ольга Дмитрівна ; [наук. кер. Щербакова К. Й.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : Науковий світ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (8 назв).

 • Рибак, Т. Б. Психолого-педагогічні основи вивчення іноземної мови у дітей дошкільного віку / Т. Б. Рибак // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – Вип. 4 : До 170-річного ювілею. – С. 130–135.

 • Руденко, Ю. А. Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народної казки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Руденко Юлія Анатоліївна ; [наук. кер. Богуш А. М.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (26 назв).

 • Руденко, Ю. А. Словникова робота дошкільників у сучасній лінгводидактиці / Ю. А. Руденко // Наук. вісн. Ізмаїл. держ. пед. ін-ту. – Ізмаїл, 2001. – Вип. 10. – С. 86–88.

 • Саннікова, І. А. Розвиток лексичного запасу дошкільників з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Саннікова І. А. // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору : зб. наук. пр. / Ін-т засобів навчання АПН України. – Київ : Атіка, 2004. – С. 224–231. – Бібліогр.: с. 231 (6 назв).

 • Соколовська, С. В. Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Соколовська Світлана Володимирівна ; [наук. кер. Редько В. Г.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18 (9 назв).

 • Соколовська, С. В. Соціальні та психолого-педагогічні передумови навчання іноземної мови дітей п'ятирічного віку / С. В. Соколовська // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 1/2. – С. 155–162.

 • Стрюк, К. Мовленнєві витинанки / Катерина Стрюк // Дошкіл. виховання. – 1993. – № 2. – С. 8–9 ; № 3. – С. 8–9, 11.

 • Суріна, Н. Ігри на розвиток творчої уяви : [мовлен. творчість дошкільників] / Наталя Суріна // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 1. – С. 6–8.

 • Терешко, Л. В. Проблема мовленнєвої активності дітей дошкільного віку в процесі пізнавальної діяльності / Л. В. Терешко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2001. – Вип. 17. – С. 59–62.

 • Ткачова, Л. Розвиваймо фонематичний слух дитини : мовні ігри та вправи вдома / Л. Ткачова, Н. Ткачова // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 3. – С. 12–13.

 • Товкач, І. Знайомимося зі звуками / Ірина Товкач // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 1. – С. 23–25 : кольор. іл.

 • Федорович, Л. О. Теоретичні та методичні основи формування правильної вимови у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / Л. О. Федорович // Вісник : зб. наук. ст. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова : матеріали звіт.-наук. конф. викладачів : до 170-річного ювілею. – Київ : НПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 179–183. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Фольклор для наймолодших : заняття вихователя і логопеда : [розв. мовлення дошкільнят / упоряд. Т. Вороніна]. – Київ : Шкільний світ, 2005. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу". Дитячий садок. Бібліотека).

 • Хаджирадєва, С. Формування мовленнєвого етикету у дітей старшого дошкільного віку / Світлана Хаджирадєва // Розвиток творчих здібностей дітей засобами мовлення : зб. наук. пр. / Ін-т змісту і методів навчання, Запоріз. облас. ін-т удоскон. вчителів [та ін.]. – Київ ; Запоріжжя, 1998. – Вип. 11. – С. 70–75.

 • Харахады, С. И. Особенности формирования родной речи детей в условиях двуязычия в дошкольных группах с крымскотатарским языком обучения / С. И. Харахады // Январские педагогические чтения : соврем. образоват. технологии / Крым. гос. инженер.-пед. ун-т [и др.]. – Симферополь, 2004. – С. 68–70.

 • Цехмістер, О. М. Мова – моя Берегиня : конспекти занять навчання укр. мови дітей старш. дошкіл. віку / О. М. Цехмістер, Н. В. Пономаренко ; Луган. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін.]. – Луганськ : Знання, 2006. – 265 с. – Бібліогр.: с. 263–265.

 • Чулкова, А. В. Методика обучения диалогической речи детей дошкольного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чулкова Анна Валентиновна ; [науч. рук. Богуш А. М.] ; Одес. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : [б. и.], 1994. – 24 с. – Библиогр.: с. 22–23 (8 назв.).

 • Шиліна, Н. Є. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шиліна Наталія Євгенівна ; [наук. кер. Богуш А. М.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Вид-во Одес. юрид. ін-ту, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 назв).

 • Шкваріна, Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку : (програма, метод. рек.) : навч. посіб. для вчителів ран. навчання англ. мови, студ. вищ. пед. навч. закладів / Тетяна Михайлівна Шкваріна. – Умань : [б. в.], 2003. – 114 с. : табл. – Бібліогр.: с. 111–112.

 • Шкваріна, Т. М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі: (теорія і практика) : навч. посіб. для вчителів англ. мови та студ. вищ. пед. навч. закладів / Тетяна Михайлівна Шкваріна. – Умань : [б. в.], 2003. – 248 с. – Бібліогр.: с. 238–245 (91 назва).

 • Шкваріна, Т. Іноземна мова: структура ефективного навчання / Тетяна Шкваріна // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 12. – С. 10–11 : фотогр.

 • Шкваріна, Т. Класифікація ігор та ігрових вправ у дошкільному навчанні іноземної мови / Т. Шкваріна // Рід. школа. – 2004. – № 9. – С. 45–47.

 • Шкваріна, Т. Навчання дошкільників граматичного матеріалу з англійської мови / Тетяна Шкваріна // Рід. школа. – 2006. – № 5. – С. 31–33.

 • Шкваріна, Т. Навчання дошкільників лексики з англійської мови / Тетяна Шкваріна // Рід. школа. – 2005. – № 11. – С. 44–47. – Бібліогр. в кінці ст.

 • Шкваріна, Т. У світ іноземної мови – з цікавістю / Тетяна Шкваріна // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 1. – С. 22–23.

 • Ястреб, Л. Л. Рекомендації з використання дидактичних ігор у розвитку мовленнєвого спілкування дошкільників / Ястреб Л. Л. // Пед. пошук. – 1998. – Вип. 3. – С. 70–71.


  3.6. Художньо-естетичний розвиток особистості в ранньому онтогенезі
  Див. також: 53, 74, 256, 321, 345, 350, 372, 459, 563, 644, 858, 947, 1165, 1348


  1. Аматьєва, О. П. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності / О. П. Аматьєва // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 42–48.

  2. Анципирович, О. М. Особливості розвитку музично-мовної здібності дошкільників у процесі ознайомлення з іншонаціональною музикою / Ольга Миколаївна Анципирович // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – № 2 : Теорія і практика естет. виховання в умовах соціокультурної трансформації. – С. 40–43.

  3. Артемова, Л. В. Театр і гра : вдома, у дитячому садку, в школі : пер. з рос. / Любов Вікторівна Артемова. – 2-ге вид. – Київ : Томіріс, 2002. – 291 с. : іл + 10 л. – (Діти. Батьки. Педагоги). – Бібліогр.: с. 286.

  4. Багірова, Е. С. Розвиток поетичного мовлення дітей дошкільного віку / Багірова Е. С. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). – Одеса, 2000. – Вип. 9/10. – С. 38–40. – Бібліогр.: с. 40 (4 назви).

  5. Бєлкіна, Е. Від подиву до творчості : естет. виховання дітей дошкіл. віку засобами образотв. мистецтва / Е. Бєлкіна // Мистецтво та освіта. – 1998. – № 2. – С. 12–18.

  6. Бєлкіна, Е. Світ мистецтва і дитина / Е. Бєлкіна, Т. Науменко // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 1. – С. 4–5.

  7. Біла, І. Дитина відкриває навколишній світ : [розв. творчості дошкільнят через конструювання, образотв. діяльн.] / Ірина Біла // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 6. – С. 26–28 : іл.– Бібліогр.: 6 назв.

  8. Богуш, А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. ; М во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 302 с. – Бібліогр.: с. 299–302 (42 назви).

  9. Богуш, А. Формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку [в художньо-мовленнєвій діяльності : монографія] / А. Богуш, О. Монке ; Півд. наук. центр АПН України. – Одеса : Вид-во ПНЦ АПН України, 2002. – 239 с. – Бібліогр.: с. 208–224 (217 назв).

  10. Бурова, А. Гра у театр за педагогікою М. Монтессорі / А. Бурова, О. Долинна // Дошкіл. виховання. – 1999. – № 5. – С. 20–21 : іл.

  11. Ваганова, Н. А. Розуміння дошкільниками поезії / Н. А. Ваганова // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій. – Київ : Фенікс, 2002. – Вип. 4. – С. 127–132.

  12. Васютинська, Т. Естетичне виховання дошкільників на основі творчого впровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського / Т. Васютинська // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка . – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 78–82.

  13. Веселий пензлик : [досвід роботи з естет. виховання дошкільнят] // Б-чка вихователя дит. садка. – 2006. – Груд. (№ 23/24). – С. 1–120.

  14. Водолага, Н. В. Навчання розповідання дітей старшого дошкільного віку в театралізованій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Водолага Наталія Володимирівна ; [наук. кер. Гавриш Н. В.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К Д. Ушинського. – Одеса : РВВ СДПУ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

  15. Володіна-Панченко, Н. Художня творчість з комп'ютерною підтримкою / Наталія Володіна-Панченко // Дошкіл. виховання. – 1997. – № 9. – С. 8–10 : іл.

  16. Гавриш, Н. Художньому слову – гідне місце в освітньому процесі : метод. рек. : [літ.-худож. розв. дошкільнят] / Наталя Гавриш // Дошкіл. виховання. – 2006. – № 3. – С. 15, 18–19 : іл.

  17. Григоренко, В. Є. Образотворча діяльність і підготовка дітей до школи / В. Є. Григоренко // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 46–51. – До 170-річного ювілею.

  18. Григоренко, В. Є. Технічні уміння і образотворча діяльність дошкільників / В. Є. Григоренко // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 1–2 квіт. : до 170-річного ювілею / Ін-т педагогіки і психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, АПН України, Ін-т вищої освіти АПН України [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 266–267.

  19. Гриценко, З. О. Залучення дошкільників до художньої літератури в умовах сучасного соціокультурного середовища / Зінаїда Олександрівна Гриценко // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ : [б. в.], 2006. – № 2 : Теорія і практика естет. виховання в умовах соціокультурної трансформації. – С. 43–49.– Бібліогр.: 4 назви.

  20. Дабіжа, Л. Розвивати творчий потенціал : [образотв. діяльн. дошкільнят] / Людмила Дабіжа // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 11. – С. 10–11 : іл.

  21. Добріна, Л. Вектори творчості : [розв. творч. здібностей дітей] / Людмила Добріна // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 2. – С. 15–17 : іл.

  22. Добріна, Л. М. Через розвиток художньої творчості до особистісного зростання дошкільника / Л. М. Добріна, Н. М. Нікейцева // Освіта Донбасу. – 2006. – № 5. – С. 23–30.

  23. Долинна, О. Завдання естетичного виховання [дошкільників] / Ольга Долинна // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 7. – С. 16–17 : іл.

  24. Дронова, О. О. Вивчення і розвиток внутрішнього світу дитини старшого дошкільного віку засобами малювання і мистецтва живопису / О. О. Дронова, Н. Ю. Лукашова // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов'ян. держ. пед. ін-т [та ін.]. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 266–269.

  25. Дронова, О. Діти малюють пейзаж / Ольга Дронова // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 8. – С. 18–20 : іл.

  26. Дронова, О. О. Образотворча діяльність дошкільників у контексті гуманістичної концепції освіти / О. О. Дронова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2004. – Вип. 29. – С. 117–121.

  27. Дронова, О. Плекаймо майбутніх художників : малювання для старш. дошкільнят / Ольга Дронова // Палітра педагога. – 2006. – № 1. – С. 6–10.

  28. Дронова, О. О. Усвідомлення феномена "краса" як фактор саморозвитку старших дошкільників у зображувальній діяльності / О. О. Дронова // Наука і освіта. – 2002. – № 1. – С. 93–97. – Бібліогр.: с. 96–97 (7 назв).

  29. Дронова, О. Феномен дитячого малюнка / Ольга Дронова // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 10. – С. 8–9 : іл.

  30. Завгородня, О. В. Образотворча діяльність дитини та її розвивальні можливості / Завгородня О. В. // Акт. проблеми психології. Т. 6. Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1 : Матеріали доп. та повідомл. на Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 жовт. 2002 р., м. Київ. – С. 96–100. – Бібліогр.: с. 100 (20 назв).

  31. Захарова, В. Л. Педагогічні умови формування творчості в образотворчій діяльності дітей середнього дошкільного віку / Вікторія Леонідівна Захарова // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ, 2006. – № 2 : Теорія і практика естет. виховання в умовах соціокультурної трансформації. – С. 52–56.– Бібліогр.: 6 назв.

  32. Зиль, О. М. Формування передумов естетичного інтересу у старших дошкільників у процесі музичної діяльності / О. М. Зиль // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Бердянськ, 2006. – № 3. – С. 21–23.

  33. Каталог: load -> pedagogika
   load -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради методичний матеріал до курсу
   load -> Програма соціологічного дослідження
   load -> Урок позакласного читання. «Краса І милозвучність поезії Дмитра Павличка»
   pedagogika -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
   load -> Звіт про роботу Національного культурного центру України в Москві за 2013 рік зміст вступ
   pedagogika -> А. З. Житницький драматургія масових театралізованих заходів навчальний посібник


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

  Схожі:

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconПедагогічна бібліографія
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconБібліографічний покажчик
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
  ...
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик України
  У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року та січень, лютий, березень, квітень 2007 року
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconМетодичні рекомендації для студентів 1 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»
  Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
  Драгоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка