Дз «Державна бібліотека України для юнацтва»Сторінка1/6
Дата конвертації03.10.2017
Розмір0,8 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Міністерство культури і туризму України

ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»


Серія «Для тих, хто хоче знати більше»


Фізика формує картину світу
Бібліографічний покажчик
Вип. 2

Київ 2010


ББК 22.3я1

Ф50
Фізика формує картину світу : бібліогр. покажч. – Вип. 2 / [уклад. Ю. Круть ; ред. : C. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Київ, 2010. – 82 с.
Бібліографічний покажчик «Фізика формує картину світу» ознайомить школярів, абітурієнтів та студентів з довідниками, статтями, науково-пізнавальними книгами та монографіями з питань фізики.

Покажчик складається з двох розділів. Перший «Загальна фізика» поділяється на два підрозділи: «На допомогу школярам» та «Фізика для студентів». Метою другого розділу «Про фізиків» є допомога студентам та школярам ознайомитися з історією розвитку наукових досліджень, технічних відкриттів фізиків з України та закордону, які своєю науковою діяльністю заслужили міжнародне визнання. У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку. Корисним доповненням слугують допоміжні інформаційні матеріали, розміщені в додатках.

Рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл та читачам, які цікавляться даною темою.

Видання, позначені шифром, знаходяться у фондах ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва».


Укладач Ю. Круть

Редактори: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич

Відповідальний за випуск Г. Саприкін

© Укладач Ю. Круть, 2010

© ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва», 2010

Сучасна фізика спроможна вивчити властивості об’єктів та явищ, що знаходяться за межами людського порозуміння.

Л. Д. Ландау


Справжня фізика – це така, яка коли-небудь спроможеться включити людство у когерентну картину світу.

П. Тейяр де Шарден


Передмова
Фізика – провідна наука про природу, про найзагальніші властивості та закони будови, взаємодії та перетворення матерії.

Багато таємниць природи досі залишаються для нас загадкою. Вчені достовірно не можуть сказати, як сформувався Всесвіт – зараз є кілька гіпотез стосовно його зародження. Великою загадкою є й існування живих істот.

Звичайно, останніми роками наука пізнала багато. Людині потрібно витримати тиск нової інформації, не розгубитися в ній, зрозуміти, де наукові результати, а де дуті сенсації.

Часто людям хочеться отримати прості відповіді на складні питання. Але сучасна наука не завжди може так легко, «на пальцях», усе пояснити. Однак не треба цього лякатися: певне напруження розуму, необхідні знання допоможуть зорієнту-ватися у світі.

Закономірності фізики, з якими ви ознайомлюєтеся у школі, безумовно, стануть для вас тим фундаментом, на якому потім ви зведете свій власний світогляд. Життя видатних учених та розвиток наукових ідей можуть стати прикладом для вашого життя.

Наукове пізнання не закінчиться ніколи. Видатний німецький фізик Вернер Гейзенберг писав: «Що б не сталося, людство збереже в найближчі десятиліття жвавий інтерес до пізнання. Навіть коли цей інтерес буде на якийсь час затьмарений практичними результатами науки і боротьбою за владу, він буде торжествувати та з’єднувати всі народи, всі нації на Землі. Люди будуть щасливими в усіх частинах земної кулі, коли вони досягнуть нових знань, і вони будуть вдячні тій людині, яка вперше відкрила їх».

У цьому покажчику ви знайдете багато нового й цікавого зі світу фізики.

Бажаємо вам успіхів на цьому шляху!


Загальна фізика


 1. Бендер Ю. П. Лабораторний практикум з фізики з використанням персонального комп’ютера / Ю. П. Бендер ; М-во оборони України, Полтав. військ. ін-т зв’язку. – Полтава : Оріяна, 2007. – 164 с.
 1. Богданов І. Т. Фізика як навчальний предмет: історико-методичний аспект : навч. посіб. / І. Т. Богданов. – К. : Четверта хвиля, 2007. – 280 с.

ББК 22.3гя73

Б73

У посібнику висвітлено зародження, становлення та розвиток фізики як навчального предмету, що забезпечує розвиваючий характер навчання та виховання школярів.
 1. Боголюбов Н. Н. Труды по теории плазм / Н. Н. Боголюбов ; Ин-т теорет. физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины. – К. : Наук. думка, 2008. – 255 с.
 1. Божидарнік В. В. Механіка руйнування, міцність і довговічність неперервно армованих композитів : моногр. / В. В. Божидарнік, О. Є. Андрійків, Г. П. Сулим. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – .–

Т. 1 : Основи механіки руйнування неперервно армованих композитів. – 2007. – 400 c.

Т. 2 : Математичні методи в задачах механіки руйнування неперервно армованих композитів. – 2007. – 424 с.ББК 22.251

Б76


 1. Большаков В. И. Асимптотические методы расчета композитных материалов с учетом внутренней структуры : [моногр.] / В. И. Большаков, И. В. Андрианов, В. В. Данилевский. – Днепропетровск : Пороги, 2008. – 196 с.

ББК 22.251

Б79

 1. Венгеров И. Р. Хроноартефакты термодинамики : моногр. / И. Р. Венгеров. – Донецк : Норд-Пресс, 2005. – 236 с.

ББК 22.317

В29


 1. Винокурова Л. В. Курс фізики в фреймах : метод. посіб. / Л. В. Винокурова. – Полтава : Оріяна, 2006. – 32 с.
 1. Вірченко Н. О. Основні методи розв’язання задач математичної фізики : навч. посіб. / Н. О. Вірченко. – К. : Інрес, 2006. – 332 с.

ББК 22.311я73

В55


 1. Вознюк С. Ю. Загальна фізика : тест. контроль навч. досягнень / С. Ю. Вознюк, А. С. Вознюк, С. С. Вознюк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2006. – 128 с.

ББК 22.3я73

В64


 1. Гаврилів О. С. До методу розв’язання змінних Фур’є : навч.-метод. посіб. / О. С. Гаврилів. – Львів : Вид-во Т. Сороки, 2009. – 32 с.

ББК 22.311я73

Г12

Подана методика розв’язування задач математичної фізики за методом французького математика Жана Фур’є.
 1. Галатюк Ю. М. Дослідницькі задачі з фізики : навч.-метод. посіб. / Ю. М. Галатюк, А. В. Рибалко. – Рівне, 2006. – 156 с.

ББК 22.3я7

Г15

У посібнику коротко обґрунтований методологічний підхід до класифікації дослідницьких фізичних задач, розглянуті основні засади систематизації цих задач за рівнем складності.
 1. Гащук П. М. Енергія та упорядкований рух / П. М. Гащук. – Львів : Укр. технології, 2004. – 608 с.

ББК 22.317

Г24

Ідеться про явища й процеси, пов’язані з перетворенням різних форм енергії в природі та техніці.
 1. Глухівський Л. Й. Нелінійні коливання: чисельне полігармонічне моделювання / Л. Й. Глухівський. – К. : Альфа ПІК, 2008. – 204 с.

ББК 22.32

Г55

Викладено основи чисельного методу полігармонічного розрахунку нелінійних коливань.
 1. Грінченко В. Т. Основи акустики : навч. посіб. / В. Т. Грінченко, І. В. Вовк, В. Т. Маципура. – К. : Наук. думка, 2007. – 639 с.

ББК 22.32я73

Г85

У книзі розглянуті основні математичні моделі, що широко використовуються в акустиці при дослідженні закономірностей поширення хвиль в газах, рідинах та пружних тілах, також представлені методи розв’язання акустичних задач.
 1. Дімарова О. В. Загальна фізика: Механіка : модул. навчання / О. В. Дімарова, В. М. Калита, В. М. Локтєв ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К., 2007. – 185 с.
 1. Довідник школяра і студента. Фізика / [авт.-упоряд. В. Г. Крижановський]. – Донецьк, 2004. – 416 с.

ББК 22.3я2

Д58

Довідник охоплює основні розділи фізики за шкільною програмою, доповнені схемами та малюнками.
 1. Дрогуль П. К. Фізика: запитання та відповіді / П. К. Дрогуль. – Харків : Торгсінг плюс, 2008. – 32 с.

 2. Єрфорт Ю. О. Теоретична механіка. Динаміка : навч. посіб. / Ю. О. Єрфорт, С. В. Подлєсний, В. М. Іскрицький. – Краматорськ, 2008. – 236 с.

ББК 22.21я73

Є79

Навчальний посібник містить контрольні завдання з теоретичної механіки розділ: «Динаміка».
 1. Єрфорт Ю. О. Теоретична механіка. Статика і кінематика : навч. посіб. / Ю. О. Єрфорт, С. В. Подлєсний. – Краматорськ, 2008. – 164 с.

ББК 22.21я73

Є79

Навчальний посібник містить контрольні завдання до першого та другого розділів теоретичної механіки: статики та кінематики, а саме: стислі відомості з теорії, умови, варіанти та схеми, приклади виконання кожного завдання.
 1. Заболотний В. Ф. Фізичні величини. Закони : навч. посіб. / В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, Ю. А. Пасічник. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2007. – 55 с.
 1. Загальна фізика : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп. / за ред. : М. О. Ковалець, В. Ф. Орленко. – Рівне, 2009. – . –

Ч. 1. – 2009. – 396 с.

ББК 22.3я73

З-14

Посібник містить вказівки щодо вивчення тем: «Механіка», «Молекулярна фізика», «Термодинаміка», «Електростатика», плани лабораторних занять, тестові програми.
 1. Загальна фізика : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп. / за ред. : Д. І. Олексина, В. Ф. Орленка. – Рівне, 2009. – . –

Ч. 2. – 2009. – 457 с.

ББК 22.3я73

З-14

Посібник містить вказівки щодо вивчення тем: «Магнетизм», «Коливання і хвилі», «Оптика» тощо, лабораторні роботи, тестові програми.
 1. Загальна фізика. Комп’ютерний практикум : навч. посіб. / ред. В. М. Барановський. – К. : Європ. ун-т, 2006. – 293 с.

ББК 22.3я73

З-14

Посібник подає теоретичний матеріал, методичні рекомендації і завдання, необхідні для вироблення умінь і навичок використання комп’ютера у процесі вивчення фізики.
 1. Загальний курс фізики : зб. задач : навч. посіб. / ред. І. П. Гаркуша. – К. : Техніка, 2004. – 560 с.

ББК 22.3я73

З-14

У збірнику зібрано близько 2200 задач з усіх розділів курсу фізики, які мають широкий діапазон рівнів складності та супроводжуються вказівками та розв’язаннями.
 1. Задачі з фізики : метод. вказівки : приклади розв’яз. / Б. М. Романишин, І. Р. Зачек, І. Є. Лопатинський, Ф. М. Гончар. – Львів : Львів. політехніка, 2008. – 144 с.

ББК 22.3я73

З-15


 1. Ігнатенко В. М. Посібник до практичних занять з фізики : навч. посіб. У 3 ч. / В. М. Ігнатенко, В. Ф. Нефедченко, А. С. Опанасюк ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2008. – . –

Ч. 1. – 2008. – 223 с.

Ч. 2. – 2008. – 124 с.

Ч. 3. – 2008. – 196 с.

ББК 22.3я73

І-26


 1. Кармазін В. В. Курс загальної фізики : навч. посіб. / В. В. Кармазін, В. В. Семенець. – К. : Кондор, 2009. – 786 с.

ББК 22.3я73

К24


 1. Касперський А. В. Електрика та магнетизм: збірник задач, вправ і тестів: практикум : навч.-метод. посіб. / А. В. Касперський, І. Т. Богданов. – К. : Четверта хвиля, 2006. – 248 с.

ББК 22.33я73

К28

У навчально-методичному посібнику наведені приклади розв’язування задач із розділу «Електрика та магнетизм» курсу загальної та прикладної фізики.
 1. Кирик Л. А. Фізика. Репетитор : навч. посіб. / Л. А. Кирик. – Харків : Факт, 2008. – 288 с. – (сер. журн. «Вісн. ТІМО»).

ББК 22.3я721

К43

До посібника включено 16 розділів, які відповідають темам, зазначеним у навчальній програмі фізики. Виклад доповнений тестами.
 1. Кондратенко М. М. Механіка в питаннях і задачах : навч.-метод. посіб. / М. М. Кондратенко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 160 с.

ББК 22.2я73

К64


 1. Конет І. М. Диференціальні рівняння математичної фізики : посіб. / І. М. Конет. – Кам’янець-Поділ. : Абетка-Світ, 2008. – 128 с.

ББК 22.311я73

К64

У посібнику викладено основні поняття і методи диференціальних рівнянь з частинними похідними математичної фізики.
 1. Кононіченко С. П. Фізика: закони, постулати, правила / С. П. Кононіченко. – Харків : Л. В. Халімон, 2008. – 108 с.

 2. Кориневський М. А. Задачі з фізики з розв’язаннями. Електромагнетизм : навч. посіб. / М. А. Кориневський. – Львів : Львів. політехніка, 2005. – 224 с.

ББК 22.3я721

К66


 1. Короденко Г. Д. Фізика і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. / Г. Д. Короденко, А. М. Коструба. – Львів : Львів. комерц. акад., 2007. – . –

Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика. – 2007. – 300 с.

ББК 22.3я73

К68


 1. Костенко В. М. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : метод. посіб. / В. М. Костенко, В. Ф. Соломіна, В. Н. Тулупенко. – 2-е вид., переробл. і допов. – Краматорськ, 2008. – 92 с.

ББК 22.36я73

К72

Наведено стислі відомості з механіки, порядок виконання лабораторних робіт, рекомендації з обробки результатів вимірювання.
 1. Крыжановский В. Г. Физика : справ. школьника и студ. / В. Г. Крыжановский. – Донецк, 2007. – 457 с.

ББК 22.3я721

К70


 1. Кузнєцова О. Я. Фізика: теорія і практика : навч. посіб. / О. Я. Кузнєцова, Н. П. Муранова. – К., 2007. – 315 с.
 1. Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. / І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, І. М. Бордун та ін. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Львів. політехніка, 2010. – . –

Ч. 1 : Лабораторія механіки та молекулярної фізики. – 2010. – 188 с.

ББК 22.3я73

Л12

Видання містить інструкції до виконання лабораторних робіт з механіки та молекулярної фізики.
 1. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом. Теоретичні основи та практика створення : [моногр.] / О. С. Ланець. – Львів : Львів. політехніка, 2008. – 324 с.

ББК 22.2

Л22


 1. Лега Ю. Г. Курс фізики. Механіка : навч. посіб. / Ю. Г. Лега, А. І. Садовий. – К. : Наук. думка, 2010. – 352 с.

У посібнику висвітлений теоретичний та практичний матеріал для поглибленого вивчення основ механіки, доповнений задачами.


 1. Лопатинський І. Є. Збірник задач з фізики для розв’язання з використанням комп’ютера : навч. посіб. / І. Є. Лопатинський, В. І. Чіх. – Львів : Львів. політехніка, 2006. – 316 с.

ББК 22.3я73

Л77

Посібник містить задачі до всіх основних розділів курсу загальної фізики. На початку кожного розділу наведено основні формули і закони, які необхідні для розв’язування задач цього розділу.
 1. Лукіянець Б. А. Основи квантової фізики : навч. посіб. / Б. А. Лукіянець, Г. В. Понеділок, Ю. К. Руданський. – Львів : Львів. політехніка, 2009. – 420 с.

ББК 22.314я73

Л84

У посібнику викладено основи квантової фізики, розглянуті окремі прикладні використання квантової фізики.
 1. Маркович Б. М. Рівняння математичної фізики : навч. посіб. / Б. М. Маркович. – Львів : Львів. політехніка, 2010. – 384 с.

ББК 22.3я73

М27

Розглядаються основні методи дослідження лінійних диференційних рівнянь математичної фізики.
 1. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування просторових тіл : [моногр.] / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. С. Сахаров. – К., 2005. – 298 с.

ББК 22.251

Н27

Висвітлені питання вибору процесів руйнування та отримання розв’язувальних співвідношень напіваналітичного методу скінчених елементів.
 1. Несмашний Є. О. Фізика для абітурієнтів : метод. рек. / Є. О. Несмашний, В. М. Здещіц ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 159 с.
 1. Новий довідник: Математика. Фізика / ред. : Г. Дяченко, О. Свєчнікова. – К. : Казка, 2007. – 880 с.

ББК 22.1я2

Н73

Довідник подає детальну інформацію для поглибленого вивчення фізики. Стислий, зрозумілий текст, наочні приклади, схеми, таблиці та малюнки допоможуть грунтовно й швидко опанувати поданий матеріал.
 1. Опанасюк А. С. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни «Загальна фізика» : навч. посіб. / А. С. Опанасюк, Б. А. Міщенко. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2006. – . –

Ч. 1.– 2006. – 184 с.

Ч. 2. – 2006. – 142 с.

Ч. 3. – 2006. – 147 с.

ББК 22.3я73

О-60


 1. Орлянський О. Ю. Фізика. Готуємося до тестування : зб. задач для абітурієнтів / О. Ю. Орлянський, Р. С. Тутік ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 230 с.
 1. Осипов О. Ю. Статистична фізика в задачах / О. Ю. Осипов. – Запоріжжя, 2002. – 49 с.

ББК 22.317я73

О-74


 1. Парізі А. Провідна нитка. На порозі атома / А. Парізі, А. Тонелло ; пер. з італ. О. Кругликової. – К., 2006. – 192 с. – (Якби те знати).

ББК 22.3г

П18

У книзі досліджується історія розвитку механіки, електромагнетизму, надпровідності та інших явищ фізики.
 1. Пастушенко С. М. Фізика. Механіка : зб. задач / С. М. Пастушенко ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2008. – 206 с.
 1. Погожих М. І. Фізика і фізичні методи дослідження сировини та матеріалів : навч. посіб. / М. І. Погожих, А. Л. Фошан, М. М. Цуркан. – Харків, 2008. – 279 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи фундаментальних законів сучасної фізики, починаючи з механічних явищ і закінчуючи побудовою атомного ядра.


 1. Подлєсний С. В. Тестові завдання з теоретичної механіки. Статика : навч. посіб. / С. В. Подлєсний, О. М. Стадник, В. Г. Федорченко. – Краматорськ, 2008. – 124 с.

ББК 22.21я73

П44


 1. Позаурочна робота з фізики : навч.-метод. посіб. / уклад. І. Ю. Ненашев. – К. : Основа, 2008. – 188 с.
 1. Проблемы современной физики : сборн. науч. труд. / [гл. ред. Н. Ф. Шульга]. – Харків, 2008. – 416 с.

ББК 22.3я43

П78


 1. Прямухін В. Є. Курс фізики: Механіка. Молекулярна фізика : навч. посіб. / В. Є. Прямухін, С. О. Колінко. – К. : [б. в.] ; Черкаси : Маклаут, 2008. – 147 с.
 1. Російсько-українсько-англійський словник з механіки / [уклад. : В. М. Бастун, Я. М. Григоренко, В. А. Широков]. – К. : Наук. думка, 2008. – 512 с. – (Слов. України).

ББК 22.2я2

Р75


 1. Рохманов М. Я. Фізика : зб. тест. завдань / М. Я. Рохманов, В. В. Онищенко, Н. О. Онищенко ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2007. – 129 с.
 1. Саврук М. П. Двомірні задачі термопружності для кусково-однорідних тіл з тріщинами : моногр. / М. П. Саврук, В. М. Зеленяк. – Львів : Растр-7, 2009. – 212 с.

ББК 22.251

С13


 1. Справочник школьника и студента. Физика : справоч. пособие / сост. В. Г. Крыжановский. – Донецк, 2007. – 464 с.

ББК 22.3я721

С74

Цей довідник включає основні відомості з курсу фізики.
 1. Теоретична механіка. Динаміка твердого тіла. Принципи механіки : навч. посіб. / І. В. Кузьо, Т-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько, М. В. Боженко. – Львів : Львів. політехніка, 2009. – 132 с.

ББК 22.31я73

Т33

Посібник висвітлює питання теоретичної механіки, доповнений прикладами розв’язування задач.

 1. Теоретична механіка. Основні теореми динаміки : навч. посіб. / І. В. Кузьо, І. П. Смерека, Т.-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько. – Львів : Львів. політехніка, 2005. – 188 с.

ББК 22.21я73

Т33

Навчальний посібник є коротким конспектом лекцій з курсу теоретичної механіки, який складається з чотирьох частин: «Статика», «Кінематика», «Динаміка» та «Деякі спеціальні питання динаміки».
 1. Теоретична механіка. Статика : навч. посіб. / І. В. Кузьо, Т.-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько, І. П. Смерека. – Львів : Растр-7, 2007. – 148 с.

ББК 22.21я73

Т33


 1. Теоретична механіка. Статика і кінематика : навч. посіб. / В. М. Іскрицький, С. В. Подлєсний, О. Г. Водолазська, Ю. О. Єрфорт. – Краматорськ, 2008. – 204 с.

ББК 22.21я73

Т33

Видання містить теоретичний матеріал, методику та приклади розв’язання задач з «Статики та кінематики».


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Дз «Державна бібліотека України для юнацтва» icon«Державна бібліотека України для юнацтва»
Яскравий геній Ломоносов через століття світить досі : бібліограф покажч. / [уклад. Н. І. Гуцул; ред. В. М. Кучерява, Н. В. Лінкевич,...
Дз «Державна бібліотека України для юнацтва» iconБібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст
Бібліотеки для юнацтва стали справжніми осередками культури І духовності, центрами соціалізації, виховання й освіти підростаючого...
Дз «Державна бібліотека України для юнацтва» iconБібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 1 (21)’2007 зміст
Відродження та утвердження ідеалів духовності серед молоді через діяльність літературних об’єднань
Дз «Державна бібліотека України для юнацтва» iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Майстер-клас : Інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва : / [уклад. Т. І. Василькевич]; Київська...
Дз «Державна бібліотека України для юнацтва» iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Дз «Державна бібліотека України для юнацтва» iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Сучасники української літератури: біобібліографічна доівдка / [уклад. Н. Я. Патенок]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка