FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]Сторінка19/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   53

РЕЦЕНЗІЯ


на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової

«Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — статус державного?»
Сьогодні надзвичайно актуалізується усвідомлення того, що потрібно не лише реформувати систему освіти, а й виробити нову стратегію, сформува- ти новий тип практичного світогляду, які б визначили вектор освітніх змін в українському соціумі.

У світлі останніх політичних подій в Україні, за умов економічної та духо- вної кризи, небезпеки втрати державності, проблема збереження національ- ної ідентичності є, як ніколи, актуальною. Історія свідчить, що саме завдяки міцній родині наш народ у складні історичні часи зумів зберегти свою націо- нальну свідомість і генетичну пам’ять. Ось чому сучасна освіта України пови- нна бути зорієнтована на національне виховання, сприяти утвердженню цін- ностей сім’ї, родинних традицій.

До цього спонукає авторський родознавчий проект С.О.Черепанової, на- укове обґрунтування гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії освіти, її пріоритетної цілі — становлення особистості як «суб’єкта культури», праксе- ологічної значущості «родового самопізнання» для самоорганізації такої осо- бистості.

Методи (системний, історичний, діалогічний, біографічний, бесіда- інтерв’ю, аналіз), філософська рефлексія над буттям роду, допомагають сту- дентам дослідити генеалогію, духовне життя власних родин, простежити свої корені принаймні до сьомого коліна (за українською традицією). Трапляються дослідження, які містять дані до десятого, дванадцятого, шістнадцятого колі- на.

Ідея родознавства апробована автором з 1992 року — до тепер у вищій шко- лі різних рівнів акредитації. Узагальнення авторського досвіду містить окреме навчальне видання (Черепанова С.О. Філософія родознавства: навч. посіб. ; [передмова — проф. В.Г.Скотний]. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. — 460 с.). У сенсі практики національного виховання привертають особливу увагу опубліковані фрагменти родинних літописів студентів, котрі опановують різні професії — військова журналістика, медичної сестри, економічна (Черепанова С.О. Родовід — духовний діалог поколінь: методичні рекомендації для студен-

тів вищих закладів освіти. — Львів: Каменяр, 1998. — 150 с.).

Ідея родознавства знайшла прихильників у Криму, де відповідні дослі- дження впроваджено від 1998 року. Ці ідеї у Севастопольському національно- му технічному університеті поширює доцент Т.В.Смірнова, через студентський науковий гурток «Родовід».

10-тиліттю таких досліджень присвячено спільне видання, де публікували- ся студенти Дрогобицького державного педагогічного університету та Севас- топольського національного технічного університету (Діалог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родознавство: наук.-метод. зб. ; [автор наук. проекту С.О.Черепанова. Передмова — проф. В.Г.Скотний]. — Дрогобич: Коло, 2003. — Вип.1. — 192 с.).


15-тиліття творчої співпраці з родознавства відзначено у Севастопольсько- му національному технічному університеті на науковій конференції 19 — 22 вересня 2013 року.

До проекту залучаються студенти Педагогічного коледжу Львівського на- ціонального університету імені Івана Франка. З нагоди 135-ої річниці Коледжу відбулися Родознавчі читання (2005), які засвідчили глибоку зацікавленість учасників проблемою збереження та передавання в поколіннях сімейних зви- чаїв, традицій, цінностей.

Ідею родознавства, її адаптацію до системи національного виховання в Україні активно підтримала тогочасний директор Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка кандидат психологічних наук, доцент Дана Бородій.

20 років родознавчих досліджень відзначено Читаннями у Педагогічному коледжі ЛНУ імені Івана Франка 16 березня 2012 року.

Учасники родознавчих досліджень і Читань одностайно підтримують ідею С.О.Черепанової щодо запровадження в Україні Дня Повноліття як традиції державного, суспільного, родинного значення.

Та це не повинно стати лише черговим святом у календарі. Йдеться про взаємну відповідальність Української держави — громадянського суспіль- ства — родини — повнолітньої молодої людини, котра усвідомлює свої права і обов’язки, прагне берегти й примножувати духовні скарби свого роду і народу. На нашу думку, саме така сучасна форма соціалізації поколінь може стати тією національною ідеєю, яка об’єднає українське суспільство у прагненні збе-

реження історичної пам’яті й поглиблення міжкультурної комунікації.
5.12. 2013 р.
Кандидат психологічних наук,

доцент кафедри психології Львівського

національного університету імені Івана Франка Д.І. Бородій
Викладач української мови Педагогічного коледжу Львівського

національного університету імені Івана Франка О.О. Цигилик
РЕЦЕНЗІЯ


на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової

«Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — статус державного?»

Пропонований проект вирізняє багаторічний авторський досвід родознав- чих досліджень (від 1992 року до тепер) і теоретично репрезентований на рівні роду Лимич — великої родинної громади, яка безперечно може стати міцним підґрунтям для подальшого впровадження пропонованого проекту в життя.

Важливим є те, що С.О.Черепанова актуалізує Повноліття як світоглядно- ціннісний поворот владних структур та громадянського суспільства до Люди-
ни, системно-структурне упорядкування молодіжної, соціальної, власне гума- нітарної політики на державному, суспільному, родинному рівні. Йдеться про відповідальність Української держави, відповідальне виконання батьківських обов’язків, духовно-ціннісну мотивацію молодих людей (вчинки, спілкування, діяльність міжособистісні стосунки, життєтворчість та ін.), визначення у профе- сії (середня школа, коледж, ліцей, вища школа, освіта впродовж життя), само- свідомість повнолітньої особистості, набуття прав, обов’язків, відповідальності громадянина та людини.

Зазначений проект містить ґрунтовне теоретичне й навчально-методичне забезпечення. Автором розроблена програма родознавчих досліджень, сис- тематично проводяться культурологічні читання «Родовід — духовний діалог поколінь» (в студентських групах, на факультетах, між навчальними закла- дами). Публікуються фрагменти родинних літописів, підготовлені студента- ми закладів освіти різних рівнів акредитації. Узагальнює її творчий науково- педагогічний доробок навчальний посібник (Черепанова С.О. «Філософія ро- дознавства». — Київ, Т-во «Знання», КОО, 2007, 2008. — 460 с.). У контексті гуманітарно-культуротворчого підходу до філософії освіти розглянуто буття людини у просторі культури, діалогічна взаємодія «рід — покоління», духо- вність родинного середовища, цінності національної культури, традиційна ро- динна обрядовість українців, форми збереження історичної та родової пам’яті, теоретичні аспекти генеалогії, методи дослідження Родоводу, висвітлено зви- чаї й обряди повноліття, історично властиві для українського народу. Урочис- те прилучення повнолітньої молоді до духовної спадщини народу вбачаєть- ся у плідній взаємодії державних, суспільних, навчальних структур, родини (с. 351– 352).

Звісно, дуже хотілося б, щоб День Повноліття в сучасній Україні набув масш- табного й належного йому духовно-ціннісного сенсу. В Україні, як і переваж- ній більшості країн світу, повноліття молоді настає у 18 років. Щодо сучасного виховання молоді у вияві Дня Повноліття, можливо, тут варто подумати, які б стимули спрацювали для того, щоб День Повноліття в Україні набув справді суспільної значущості. Зважаючи на ранню дорослість молоді в плані психо- логічного та фізичного розвитку, такі урочистості могли б стати духовними й морально-етичними настановами цілеспрямованої та свідомої життєтворчості. Варто зазначити, що Повноліття має відчутись серцем кожної молодої людини, усвідомитись особистістю, яка стоїть на порозі дорослого і відповідального за власну долю життя.

Водночас наголосимо: бути суспільно-об’єднавчою і національною ідея Дня Повноліття у статусі державного може за певних психологічних, соціальних, культурно-просвітницьких умов, головне — щирого сприйняття родини як основи громадянського суспільства, отже за справжніх демократичних перетво- рень в Україні. Це і пояснює, чому День Повноліття відзначають у розвинутих країнах на державному рівні, сприймаючи характерною складовою національ- ної культури, духовності нації.

Зокрема від 1948 року в Японії День Повноліття є державним святом (тут повнолітніми згідно законодавства вважаються молоді люди, котрим виповни- лося 20 років).
Продуктивний науково-педагогічний досвід автора проекту, ґрунтовна аргу- ментація окресленої проблеми — переконливий приклад творчої адаптації ро- дознавства до системи національного виховання та освіти в Україні.

Реалізація проекту дає змогу молодому поколінню підвищити свою само- оцінку, дослідити генеалогію свого роду, історію країни, духовно збагатити між- поколінну комунікацію.

Пропозиція доктора філософських наук С.О. Черепанової започаткувати в Україні День Повноліття у статусі державного, є актуальною за світоглядним, духовним, соціокультурним потенціалом, а відтак заслуговує на увагу та всебіч- ну підтримку на всіх рівнях нашого суспільства.
10.02.2014 р.
Голова громадської організації

«Фонд роду Лимич» А.І.Лимич

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка