FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]Сторінка20/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53
    Навігація по даній сторінці:
  • ВІДГУК

РЕЦЕНЗІЯ


на проект доктора філософських наук С.О.Черепанової

«Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — статус державного?»

За час незалежності України суттєво зменшується соціально-гуманітарна складова в навчальних закладах освіти різного рівня. З початку під впливом її деідеологізації, пізніше через тенденції розширення інформатизації та впрова- дження нових дисциплін, а в останні роки з метою «економії» бюджетних коштів в освіті. В результаті після більш ніж двох десятиліть існування держави ми знову говоримо про необхідність «зшивання» країни та її нового «перезавантаження». Цілісна концепція гуманітарної політики, й передусім її реалізація в освітян-

ській галузі, є надзвичайно актуальною для української держави.

В цьому контексті, пропозиція доктора філософських наук Світлани Чере- панової започаткувати в Україні «День Повноліття», що передбачає передусім

«системно-структурні зміни гуманітарної політики на державному, суспіль- ному, родинному рівні» — є своєчасною і доцільною. Особливо наголосимо — йдеться зовсім не про чергове державне свято.

Пропоновану програму соціалізації «памолоді» (тут дослідниця зверта- ється до давньої української мови) визначає авторська стратегія гуманітарно- культуротворчої філософії освіти в єдності базисних буттєво-ціннісних кон- цептів (людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення), цілепокладання (підготовка нового типу особистості як «суб’єкта культури») й «родового само- пізнання» (комплекс родознавчих досліджень, їхня адаптація до системи націо- нального виховання в Україні).

Проект С.О.Черепанової вирізняє багаторічний досвід апробації в навчаль- них закладах України. Маємо підстави зазначити універсальність особистісно- зорієнтованого історичного діалогу між поколіннями. Адже це допомагатиме духовному зв’язку в ланцюгу «особистість — сім’я — родина — нація — світ».
Вважаємо, що проект С.О.Черепанової «День Повноліття в Україні — статус державного» є беззаперечно необхідним, й заслуговує на підтримку широкої громадськості.
28.03.2014 р.
Директор Технологічного коледжу

Національного лісотехнічного університету України Р.М.Дадак


Завідувач кафедри дизайну

Національного лісотехнічного університету України,

кандидат педагогічних наук, доцент В.Ф.Прусак


ВІДГУК


на проект «Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — статус державного?» доктора філософських наук Світлани Олександрівни Черепанової
Обговорено і затверджено на засідання кафедри документознавства та культурно-інформаційної діяльності ДВНЗ «Донбаський державний

педагогічний університет». Протокол №9 від 03.04.2014 р.

Проблеми національної ідеї без перебільшення належать до актуальних та складних питань української культури, педагогічної та філософської науки, на- уки загалом й філософії освіти зокрема. Йдеться про культуру як загальну пара- дигму організації і змісту всього того знання — наукового і позанаукового — яке через національну ідею ми передаємо молоді, світоглядні цінності, зрощуванні в процесі навчально-виховної діяльності, духовний світ особистості, який фор- мується в середній та вищій школі, й визначає її власну позицію, роль і способи поведінки в суспільстві.

Актуальність та детермінація нового філософського напряму — філософії ро- дознавства (С.Черепанова) у вітчизняному навчально-виховному просторі від- бувається в умовах модернізації освітньої галузі. Безумовно, наукові розвідки в даній площині сприяють осмисленню її стратегій. Автор проекту, на підставі ба- гаторічного досвіду адаптації родознавства до системи національного вихован- ня в Україні, аргументовано обстоює державність Дня Повноліття як суспільно- об’єднуючу національну ідею.

Дуже цікавим є, на наш погляд, антропологічність та аксіологічність родо- знавства, які розглядають людину, котра живе в суспільстві, виконує певні соці- альні ролі, реалізується (або не реалізується) у ньому як особистість. Підготовка до життя, здобуття знань, розвиток необхідних умінь і навичок, світоглядної і моральної культури, загальної культури — провідна проблематика і у філосо- фії, історіософії, культурології. Саме в осмисленні рідної культури розгортаєть- ся предметне поле співробітництва цих, здавалося б, таких різних галузей піз-
навальної і практичної діяльності, здійснюється їх взаємодія. «Саме тут, — як мовили давні, — Родос», де ми «маємо стрибати», якщо хочемо проникнути в сутність проблеми, а не обмежитись зовнішніми, дотичними характеристиками. Отже, родознавство з позиції філософії освіти є трансформацією «духу епохи»

в структурі свідомості, світогляд, духовний світ, культуру і загальне єство особис- тості. Трансформований засобами освіти «дух епохи» стає її (особистості) стриж- невою підвалиною, визначає співрозмірність (або неспіврозмірність) людини з її добою. Через освіту (культуру, виховання) цей дух визначає суспільно вагомі параметри особистості. На нашу думку, родознавство корегує, по-перше, його сутність і значення, по-друге, ефективність реалізації педагогічними засобами в умовах і можливостях наявного типу культури, по-третє, відповідність загаль- ноцивілізаційним магістралям розвитку людства в загальноісторичному аспекті. Відтак культура родинного середовища, духовність відносин рід — поколін- ня, безперечно, — пріоритетні напрями теорії і практики національного вихо- вання в педагогічному вузі і взагалі у вищій школі. Такі дослідження, безумов- но, розвивають зацікавлене вивчення української історії та культури, формують світогляд та менталітет людини, визначаючи їх ціннісні орієнтири. Пізнання історії, культурних здобутків Роду (українська національна традиція передбачає знання свого походження принаймні до сьомого коліна) трактується як духовна

основа соціалізації поколінь.
Завідувач кафедрою документознавства та культурно-інформаційної діяльності,

доктор філософських наук, професор А.М.Федь

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка