FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]Сторінка24/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   53

Родознавчий проект


Черепанова, 1998 — Черепанова С.О. Родовід — духовний діалог поколінь: ме- тод. реком. для студ. вищих закладів освіти /Світлана Черепанова / Інсти-
тут педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Львів. наук.- практ. центр. — Львів: Каменяр, 1998. — 150 с.

Czerepanowa, 1998 — Czerepanowa S. Aspekt filozoficzno-pedagogiczny rodzinnego wychowania studentów w warunkach współczesnych (Doświadczenie badania rodowodu) /S. Czerepanowa // Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filоzoficznej i praktyki pedagogicznej. — Wyźsza Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. — Rzeszόw, 1998. -Т.2. — S. 39 — 43.

Czerepanowa, 1999 — Czerepanowa S. Metody dialogu kultur w kształceniu pedagogów w szkole wyższej (na przykładzie historii kultury ukraińskiej

/S.Czerepanowa // Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym ; [pod red. Mariana Ochmańskiego]. — Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. — Lublin, 1999. — S. 255–261.

Діалог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родознавство: наук.-метод. зб.; [автор наук.проекта С.О.Черепанова; передмова проф. В.Г.Скотного]. — Дрогобич: Коло, 2003. — Вип. 1. — 192 с.

Черепанова, 2007, 2008 — Черепанова С.О. Філософія родознавства: навч. посіб. ; [передмова проф. В.Скотного] /Світлана Черепанова — Київ: Т-во

«Знання», КОО. 2007, 2008. — 460 с.Презентація


Черепанова С.О. Родове самопізнання. День Повноліття в Україні ста- тус державного? (Проект) /С.О.Черепанова // ПРОГРАМА всеукраїн- ського семінару викладачів, студентів, аспірантів та молодих учених. 17 квітня 2014 р. /МОН України, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», Рада мо- лодих учених та спеціалістів. — Одеса, 2014. — С. 6 — 22.

А також


Черепанова, 2006 — Черепанова С. Філософія освіти: програма для студентів педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації, слухачів факультетів післядипломної освіти (укр., англ., рос. мовами) /Світлана Черепанова. — Львів; Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2006. — 36 с.

Черепанова, 2007 — Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Кому- нікативний етикет: Україна. Великобританія. Німеччина. Франція. Іс- панія: навч. посіб. ; [за ред. Черепанової С.О.]. — Львів: ТзОВ «Простір М», 2007. — 392 с. Вміщено текст екскурсії Черепанова С. Діалоги про мистецтво та освіту: Україна — Великобританія. Оксана (Педколедж ЛНУ) — Ендрю (Оксфорд). — С.293 — 309.

Монографія


Черепанова, 2011 — Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гумані- тарний вимір: людина — наука — культура — мистецтво — стиль мислен- ня: монографія / Світлана Черепанова. — Львів: Світ, 2011. — 408 с.

Окремі статті у фахових збірниках наукових праць


Черепанова, 2001 — Черепанова С.О. Людина культури у творчому синтезі філо- софії освіти та мистецтва: перспективи ХХІ століття /Світлана Черепано- ва // Гуманітарні науки. — 2001. — № 1. — С. 34-52.

Черепанова, 2002 — ерепанова С. Архетип софійності світу в давньоруській культурі /Світлана Черепанова // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — 2002. — Вип. 2. — С. 173– 185.

Черепанова, 2002 — Черепанова С. Стиль мислення як концептуалізація буття

/Світлана Черепанова // Вища освіта України. — 2002. — № 3. — С. 25-30. Черепанова, 2007 — Черепанова С.О. Комунікативний поворот у філософії: екзистенціально-ціннісні аспекти людського буття /Світлана Черепано-

ва // Філософські пошуки. — Львів; Одеса: Соgito — Центр Європи, 2007. — Вип. XXІV. — С.7-16.

Черепанова, 2009 — Черепанова С. Філософія освіти в онтологічному вимірі: цілісність буття людини та буття культури /Світлана Черепанова // Філо- софія освіти. — 2009. — №1 — 2(8). — С. 126-142.

Черепанова, 2010 — Черепанова С. Цілепокладання філософії освіти: станов- лення суб’єкта культури /Світлана Черепанова // Філософія освіти. — 2010. — №1– 2 (9). — С. 194-209.

Черепанова, 2010 — Черепанова С.О. Стратегія філософії освіти: гуманітар- ність, базисні концепти, загальні принципи /Світлана Черепанова // Вче- ні записки Таврійського національного ун-ту ім. В.І.Вернадського: наук. журн. — Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. — Сім- ферополь, Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського, 2010. — Т. 23 (62). — №4. — С. 235-247.

Черепанова, 2011 — Черепанова С.О. Філософія освіти: ідея цілісності людини і модальність можливого /Світлана Черепанова // Вчені записки Таврій- ського національного ун-ту ім. В.І. Вернадського: наук. журн. — Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. — Сімферополь, Тав- рійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського, 2011. — Т.24(63). — №3- 4. — С. 45-53.

Черепанова, 2011 — Черепанова С.О. Філософія освіти: західне та східне мислен- ня в координатах культури /Світлана Черепанова //Філософія освіти. — 2011. — № 1-2 (10).– С.188-209.

Черепанова, 2012 — Черепанова С.О. Художній потенціал філософії освіти: знаково-символічна специфіка мистецтва /Світлана Черепанова //Філо- софія освіти. — 2012. — № 1-2 (11). — С.238-259.

Черепанова, 2013 — Черепанова С.О. Філософія освіти і феномен культуротвор- чості: методологічні основи дослідження /Світлана Черепанова //Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Науковий журнал. Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Со- ціологія». — Сімферополь, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. — 2013. — Том 24 (65). — №1-2. — С.213-220

Черепанова, 2013 — Черепанова С.О. Крос-культурні рефлексії філософії освіти і нова раціональність /Світлана Черепанова //«Перспективи». Соціально-
політичний журнал. Філософія, політологія, соціологія. — Держ. заклад

«Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського». — Одеса, 2013. — № 2(56). С.127-132.Черепанова, 2013 — Черепанова С.О. Філософія освіти: духовність родового самопізнання /Світлана Черепанова // Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди

«Філософія». — Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків.: ХНПУ,

2013. Вип. 41. — Ч.I. — С.300-313.

Черепанова, 2014 — Черепанова С.О. Суперечності філософії освіти у коорди- натах наукового мислення /Світлана Черепанова // Вчені записки Тав- рійського нац. ун-ту ім. В.І.Вернадського. Науковий журнал. Серія «Філо- софія. Культурологія. Політологія. Соціологія». — Сімферополь, Таврій- ський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського, 2014. — Том 27 (66). — №. 1-2 — С. 77-

84.


Черепанова, 2014 — Черепанова С.О. Філософія освіти: проблема перекладу і піз- навальний досвід суб’єкта культури /Світлана Черепанова // «Перспекти- ви». Соціально-політичний журнал. Філософія, політологія, соціологія. — Держ. заклад «Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського». — Одеса, 2014. — № 1(59). — С.121-126.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка