FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]


Огляд усталених уявлень про філософію освітиСторінка4/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Огляд усталених уявлень про філософію освіти


Згідно сучасним уявленням філософія освіти — це галузь філософського зна- ння, предметом дослідження якої є освіта.

На думку С.Шитова, в історії філософії освіти, можна виділити три основні етапи [Шитов]: 1. Передісторія філософії освіти — походження філософії освіти через інтелек- туальну історію філософського мислення про освіту: починаючи з взаємозв’язку грецької філософії з «пайдейєю», через всі класичні філософські системи в їх зв’язку з освітніми знаннями аж до початку XIX століття (Сократ, Платон, Арис- тотель, Августин, Монтень, Локк, Руссо, Кант, Гегель, Шелер та ін.).

 2. Протофілософія освіти (перехідна стадія: XIX — початок XX століття) — поява деяких передумов філософії освіти в системах загальної філософії, що збі- гається з відокремленням освіти, зростанням і диференціацією освітнього зна- ння (Дж. Дьюї, І. Ф. Гербарт, Г. Спенсер , М. Бубер та ін.)

 3. Становлення філософії освіти (середина XX століття) — освіта виступає як автономна сфера, освітнє знання дистанціюється від умоглядної філософії, на стику між ними і відбувається становлення філософії, що спеціалізується в до- слідженні освітнього знання і цінностей, а саме філософія освіти.

У роботах фахівців у галузі філософії освіти ми зустрічаємо різні за форму- люванням, але практично однакові за змістом визначення мети філософії осві- ти, що говорить про відносно стійке її розуміння. Наприклад, в дослідженнях російських фахівців, мета філософії освіти:

 • Розглянути «як відбувається розумовий і моральний розвиток людини в культурному середовищі і як може (і повинна) сприяти цьому процесу система освіти» (Е.Гусінский, Ю.Турчанінова) [Гусинский, Турчанинова, 2000];

 • «Осмислення проблем освіти» (С.Шітов) [Шитов];

 • «Обговорення граничних підстав педагогічної діяльності і досвіду, і про- ектування шляхів побудови нової педагогіки» (В.Розін) [Розин, 2007];

 • «1) Осмислення кризи освіти, кризи її традиційних форм, вичерпаності основної педагогічної парадигми; 2) Осмислення шляхів і способів вирішення даної кризи. 3) Філософія освіти обговорює граничні підстави освіти і педагогі- ки: місце і зміст освіти в культурі, розуміння людини і ідеалу освіченості, зміст і особливості педагогічної діяльності» (О.Крашнева) [Крашнева, 2005].

Українські дослідники в галузі філософії освіти вважають, що «Філософи освіти виходять з того, що вчителі потребують допомоги насамперед у ви- значенні критеріїв ефективної вчительської діяльності» (С.Клепко) [Клепко, 2007: с.196]; «Немає жодної здібності душі людини, яка б не народжувалася, не зберігалася і не розвивалася б як її внутрішній суб’єктивний стан інакше, як у просторі зустрічі та взаємного спілкування. Цей простір і є простором тео- ретичної діяльності філософії освіти. З її позиції визначаються постулати
фундаментальної теорії освітньої діяльності» (В.Кремень) [Кремень, 2009:

с.314] та ін.

Відомий російський філософ П.Гуревич розкрив різницю між педагогікою і філософією освіти: «Недолік багатьох досліджень, пов’язаних з історією пе- дагогіки та виховання, полягає в тому, що їх автори виокремлюють комплекс поглядів на освіту із загального потоку філософських і психологічних роз- думів. Саме тому історія педагогіки виявляється лише переліком різних ди- дактичних прийомів. Але ж самі ці прийоми народилися в конкретній епосі і несуть на собі слід світоглядних уявлень часу» [Гуревич, 2006: с.31]. Саме тому, резюмує П.Гуревич: «Будь-який серйозний мислитель, який звернувся до питань освіти, незмінно опинявся в руслі загальної соціальної філософії» [Гуревич, 2006: с.32].

О. Крашнева у своїй дисертаційній роботі, на основі аналізу численних під- ходів дослідників філософських проблем освіти, виділила такі основні підходи до розуміння статусу і завдань філософії освіти [Крашнева, 2005]:

1.Філософія освіти як сфера філософського знання, що використовує загаль- нофілософські підходи та ідеї для аналізу ролі та основних закономірностей розвитку освіти.


 1. Філософський аналіз освіти, що розуміється як матриця відтворення сус- пільства (соціальності, соціальної структури, систем соціальної взаємодії, соці- ально наслідуваних кодів поведінки та ін.).

 2. Філософія освіти, як філософська метафізика, більш ширша область філо- софського знання в порівнянні з соціальною філософією і філософською антро- пологією.

 3. Позитивістське розуміння ролі філософія освіти як прикладного знання, що орієнтовано на дослідження структури і статусу педагогічної теорії, співвід- ношення ціннісної та дескриптивної педагогіки, аналіз її завдань, методів і со- ціальних результатів.

 4. Філософія освіти — не філософія і не наука, а особлива сфера обговорення граничних підстав педагогічної діяльності, обговорення педагогічного досвіду та проектування нової педагогіки.

Ми приєднуємося до вищевикладених точок зору на предмет і мету дослі- дження філософії освіти. Одночасно, ми вважаємо, що ці уявлення не врахо- вують важливих для філософії освіти проривів у нейронауках, які акумулює нейрофілософія, а також в нейропсихології. Цей комплекс нових уявлень про етапи формування структури і функцій психіки людини значно збагатив сучас- ний дискурс у філософській антропології.

Розширене уявлення про предмет і об’єкт філософії освіти


Завдяки дослідженням Б. Бім-Бада, Л. Буєва, Б.Григорьяна, П. Гуревича, А. Гусейнова і багатьох інших дослідників, ініціатива І. Канта, роботи К. Ушин- ського та ін, до кінця ХХ століття знайшли своє втілення в новій науковій дис- ципліні — педагогічній антропології, яка, в свою чергу розширила понятійний і методологічний апарат педагогіки.

Як вважає відомий російський філософ Б.Бім-Бад, сучасне педагогічне зна- ння включає в себе три головні області [Бим-Бад, 2005]:
 1. Педагогіка як наука і мистецтво. Область знання про педагогіку як теорію і практику називається філософією педагогіки, або загальною педагогікою.

 2. Теорія освіти, виховання і навчання. Ця теорія відповідає на питання про природу освіти, виховання і навчання, про їх необхідність і можливості. Її пред- метом є процес виховання і навчальний процес.

 3. Педагогічна антропологія як фундамент всієї будівлі педагогіки. Частина педагогіки, присвячена пізнанню людини як вихователя і того хто виховується, називається педагогічної антропологією. Вона відповідає на питання про при- роду людини і людського співтовариства, про вихованості, здатності до навчан- ня людини і груп людей.

Б.Бім-Бад вважає, що на педагогічній антропології покоїться теорія освітньо- виховних процесів, над якою височить теорія педагогіки. Б.Бім-Бад бачить струк- туру педагогіки як піраміду, в основі якої знаходяться узагальнюючі положення про людину як суб’єкт і об’єкт виховання — педагогічна антропологія. Перший поверх займає теорія виховання. Вінчають «піраміду» ідеї про педагогіку як науку і мистецтво — загальна педагогіка (філософія педагогіки) [Бим-Бад, 2005].

З нашої точки зору, навіть незважаючи на значне розширення методологіч- ної бази педагогіки за рахунок педагогічної антропології, педагогіка, як «наука і мистецтво вдосконалення людини і груп людей за допомогою освіти, виховання і навчання» [Бим-Бад, 2005: с.13] значно поступається методологічним можли- востям філософії освіти.

У цьому питанні ми солідарні з П.Гуревіч та ін., дослідниками, які вважають, що педагогіка, поряд з іншими гуманітарними дисциплінами (наприклад, соці- ологією, психологією) складовою частиною входить у філософію освіти і в рам- ках філософії освіти займається теоретичними та практичними питаннями вдо- сконалення людини і груп людей за допомогою освіти, виховання і навчання.

Якщо прийняти за основу вищеозвучену точку зору, то слідом за Б.Бім- Бадом ми можемо уявити структуру філософії освіти як піраміду. В основі піра- міди знаходяться узагальнюючі положення про людину як суб’єкт і об’єкт до- слідження — філософська антропологія (яка включає в себе, зокрема і сучасні узагальнення нейрофілософіі, нейропсихології та ін.). Перший поверх займає психологія, як наука, що вивчає закономірності виникнення, розвитку і функці- онування психіки і психічної діяльності людини і груп людей. Вінчає «піраміду» педагогіка у визначенні Б.Бім-Бада: «Педагогіка — наука і мистецтво вдоскона- лення людини і груп людей за допомогою освіти, виховання і навчання» [Бим- Бад, 2005: с.13]. Причому вся запропонована нами піраміда структури філософії освіти діє в умовах мікро і макросоціальних груп що безперервно і нелінійно розвиваються, тобто в масштабах соціальної філософії. У цьому питанні, ми до- тримуємося поглядів на освіту німецького соціолога К. Манхейм. А саме [Ман- хейм, 2010]: • Освіта формує не абстрактну людину, а людину в конкретному суспільстві і саме для цього суспільства;

 • Найкращою освітньої одиницею є не окрема людина, а група, яка готується для конкретних цілей і в конкретному соціальному середовищі.

 • Вплив соціального середовища (з комплексом актуальних для суспільства цілей, завдань, методів впливу тощо) на освіту — визначальне.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка