FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]Сторінка6/53
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
    Навігація по даній сторінці:
  • References

Висновки


Таким чином, на основі аналізу робіт попередників ми спробували:

  1. Уявити нову структуру філософії освіти, яка, з нашої точки зору, значно збагачує розуміння предмета, цілей і методів дослідження філософії освіти. Ми представили філософію освіти, як піраміду, в основі якої знаходяться узагаль- нюючі положення про людину як суб’єкт і об’єкт дослідження, що акумульовані в філософської антропології, що включає в себе, зокрема і сучасні узагальнення нейрофілософіі, нейропсихології та ін. Перший поверх піраміди займає психо- логія, як наука, що вивчає закономірності виникнення, розвитку і функціону- вання психіки і психічної діяльності людини і груп людей. Вінчає «піраміду» педагогіка у визначенні та структурі, представленої в монографії Б.Бім-Бада [Бим-Бад, 2005]. Причому вся запропонована нами піраміда структури філосо- фії освіти діє в умовах мікро і макросоціальних груп що безперервно і нелінійно розвиваються.

  2. Довести, що філософія освіти у своєму новому розумінні — це не тільки теоретичні осмислення основ і проявів освітнього процесу, а й практика, безпо- середнє втілення теоретичних напрацювань в освіті в повсякденне життя. Ви- користовуючи історико-філософський аналіз, ми показали, що філософія освіти не просто залежить від стану розвитку соціальної філософії (і філософії в ціло- му), а й через свій методологічний апарат, реалізує усталені філософські (світо-

глядні) парадигми в різних педагогічних практиках.

References


Баев, 1935 — Баев К. Л. Коперник. — М.: Журнально-газетное объединение, 1935. — 216 с.

Базалук, 2010 — Базалук О. А. Философия образования в свете новой космоло- гической концепции. Учебник — Киев: Кондор, 2010. — 458 с.
Базалук, 2011 — Базалук О. А. Философия образования. Формирование планетарно-космического типа личности. / Олег Базалук / Образ челове- ка будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: кол- лективная монография. / Под ред. О.А. Базалука. — Киев: Кондор, 2011. — Т.1. — С. 61-93.

Базалук, Владленова, 2013 — Базалук О.А., Владленова И.В. Философские проблемы космологии: монография / Олег Базалук, Илиана Владлено- ва — Харьков: НТУ «ХПІ», 2013. — 190 с.

Базалук, 2014 — Базалук О. А. Модель эволюции разумной материи / Philosophy and Cosmology 2014 (Том 12) — Киев: МФКО, 2014. — С.165-196

Бим-Бад, 2005 — Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. Введение в на- учную и общекультурную дискуссию о человеке как воспитателе и воспи- туемом, о путях его самосовершенствования / Борис Михайлович Бим- Бад. — М.: РАО, 2005. — 330 с.

Гуревич, 2006 — Гуревич П.С. Философия образования: теория и практика / Конференция «Высшее образование для XXI века», 2006, №4 — С.31-38

Гусинский, Турчанинова, 2000 — Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введе- ние в философию образования. — М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 224 с.

Даль, 1989 — Даль Владимир Толковый словарь в 4-х т. / Даль Владимир — М.:

«Русский язык», 1989 г., Т.2. — 779 с.Ефремов, 1992 — Ефремов И.А. Собрание сочинений в шести томах. Том 3. Ту- манность Андромеды. Звездные корабли. Сердце Змеи. / Иван Антонович Ефремов — М.: Советский писатель, 1992. — 448 с.

Запесоцкий, 2002 — Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, политика. — М.: Наука, 2002. — 456 с.

Ильин, 1993 — Ильин И. А. Путь к очевидности. / Ильин И. А. — М.: «Республи- ка», 1993. — 430 с.

Йегер, 1997 — Йегер В. “Пайдейя. Воспитание античного грека” (Эпоха великих воспитателей и воспитательных систем). / Вернер Йегер / Пер. с нем. — М.: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1997. — Том 2. — 335 с.

Кант, 2001 — Кант Иммануил Лекция «О педагогике» — в книге: Кондрашин И.И. Истины бытия в зерцале сознания. — М.: МЗ Пресс, 2001. — 528 с.

Клепко, 2007 — Клепко С. Ф. Конспекти з філософії освіти. — Полтава, ПОІППО: 2007. — 424 с.

Коменский и др., 1989 — Коменский Я., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие. — М.: Педагогика, 1989. — 416 с.

Крашнева, 2005 — Крашнева О. Е.. Философия образования: Социально- философский анализ предметной области / Ольга Евгеньевна Крашнева: диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.11. — Ростов-на-Дону, 2005 — 179 с.

Кремень, 2009 — Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освіт- нього простору / Василь Григорович Кремень — К.: Педагогічна думка, 2009. — 520 с.

Манхейм, 2010 — Манхейм К. Избранное. Диагноз нашего времени / Карл Ман- хейм — М.: РАО Говорящая книга, 2010. — 744 с.
Микешина, 2002 — Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — 624 с.

Наумова, 2012 — Наумова Г. Р. Развитие общих компетенций в профессиональ- ной подготовке специалистов гостиничного сервиса [Текст]: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Гульназ Рафитовна Наумова; науч. рук. работы М. Л. Вайнштейн ; Ин-т развития образования. — Екатеринбург, 2012. — 292 с.

Огурцов, Платонов, 2004 — Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. XX век. / А.П.Огурцов, В.В.Платонов — СПб.: РХГИ, 2004. — 520 с.

Поліщук, 2013 — Поліщук Н. В. Філософсько-освітні перспективи пізнання Всес- віту та виховання духовних людей космічно-інопланетного майбутнього / Philosophy and Cosmology 2013 (Том 12) — Киев: МФКО, 2013. — С.190-200. Розин, 2007 — Розин В.М. Философия образования: Этюды-исследования / В. М. Розин. — М: Издательство Московского психолого-социального ин-

ститута; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. — 576 с.Соловьёва, 2009 — Соловьёва М. Ф. Отражение идей философии космизма в отечественной культуре и образовании / Philosophy and Cosmology 2009 (Том 8) — Киев: МФКО, 2009. — С.243-251.

Шиндаулова, 2010 — Шиндаулова Р. Б. Ноосферно-антропологический (но- огуманистический) аспект методологического анализа проблемы «ми- ровоззренческая культура» в философии образования / Philosophy and Cosmology 2010 (Том 9) — Киев: МФКО, 2010. — С. 243-251.

Шитов — Шитов С. Б. “Философия образования”: Учебник / Сергей Борисо- вич Шитов: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bazaluk. com/scientific-library.html


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Схожі:

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconКорнєєв Ю.В. ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА.docx [биография рабиновича кандидата в президенты]
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...
FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] iconGiving_or_taking_nature_of_Ukraines_Euromaidan.pptx [биография ридо]

FHI-25.docx [александър абт биография фигурист] icon6939.ppt [биография на английском]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка