Філологія*. Мова та література (англійська)Скачати 132,23 Kb.
Дата конвертації21.04.2017
Розмір132,23 Kb.

Комплексний державний екзамен з англійської мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання спеціальності:

7.020303 Філологія*. Мова та література (англійська)

(денна і заочна форми навчання)
ПИТАННЯ державного Екщзамену з ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

1. Speak on the differences between the Ukrainian and western systems of higher education.

2. The ways of optimizing the process of education.

3. Your attitude to academic cheating.

4. Express your opinion on the best way of getting knowledge – attending classes or self-education

5. Pros and cons of multiple-choice-question based tests and a more familiar question-answer examination or essay-focused exam.

6. Career evolution and career planning.

7. Speak on the qualities, knowledge and skills a good language teacher should possess.

8. Pros and cons of a teaching career.

9. The most prestigious jobs in Ukraine.

10. Typical men’s/women’s jobs

11. Film production and TV industry.

12. Your favourite film stars.

13. The influence of cinema on culture.

14. Give a review of your favourite film.

15. Express your opinion on what is more important to you in songs: music, lyrics, band, style.

16. Speak on different genres of music and their influence on you.

17. Impact of music on children and youth.

18. Censorship in music: pros and cons.

19. Speak on your favourite fashion style

20. Fashion as a means of self-expression.

21. Your attitude to school uniform.

22. Famous world designers.

23. Your idea of the social status of women.

24. Gender discrimination and its influence on women’s career.

25. Major factors in divorce.

26. Your attitude to divorce.

27. Problems of adopting children: legal, medical, psychological, financial etc.

28. Your attitude to adoption.

29. Orphan characters in fiction and cinematography.

30. Pros and cons of surrogate parenthood.

Основна література

1. Разом до успіху: Інноваційні навчально-методичні матеріали з дисципліни «Англійська мова» для студентів і викладачів вищих навчальних закладів / за ред.: Ольги Кульчицької, Якова Бистрова. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 176 с.

2. Гужва Т. Англійська мова. Розмовні теми. Частина 2 / Т. Гужва. – Київ: Тандем, 2000. – 254 с.

3. Янсон В. В. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга 4: навч. посібник / В. В. Янсон. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2007. – 368 с.

4. New Headway English Course. Intermediate Student’s Book / Liz and John Soars. – Oxford University Press. 1998. – 161 p.

Додаткова література

1. Возна М. О. «Англійська мова для старших курсів». Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 223 с.

2. Гужва Т. М. “Practice makes perfect English” (Удосконалюємо англійську мову). Розмовні теми. Частина І. – Київ: Трістан, 2012. – 256 с.

3. Гужва Т. М. “Practice makers perfect English” (Удосконалюємо англійську мову). Розмовні теми. Частина ІІ. – Київ: Трістан, 2012. – 352 с.

4. Практический курс английского языка для IVкурса: Учеб. для педвузов / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-Пашковская и др. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 1991. – 300 с.

5. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови (upper intermediate) / Черноватий Л. М., Карабан В. І. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 519 с.

6. New Headway. English Course. Advanced Student’s Book / Liz and John Soars. – Oxford University Press, 2004. – 160 p.

7. Oxford Guide to British and American Culture [Ed. By Jonathan Crowther]. – Oxford University Press, 2005. – 534 p.


ПИТАННЯ державного Екзамену з МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗНЗ

1. Охарактеризуйте основні методичні поняття: принцип, метод, прийом. Наведіть приклади різних прийомів і методів роботи на уроці іноземної мови на основі альтернативних підручників для старшої школи.

2. Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету навчання іноземних мов. Розкрийте поняття іншомовної комунікативної компетенності. Сформулюйте практичні, освітні, розвивальні та виховні цілі одного з уроків за альтернативним підручником для старшої школи.

3. Охарактеризуйте основні та допоміжні засоби навчання, вимоги до них та складові навчально-методичного комплексу з іноземної мови. Проаналізуйте альтернативні НМК з англійської мови (А.М. Несвіт, О.Д. Карп’юк, Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич) для старших класів (один НМК на вибір студента)

4.  Розкрийте методику формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності : цілі, етапи, вправи та завдання.

5. Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетенності: поняття "вправа”, "структура вправи”, "класифікація вправ”. Наведіть приклади різних вправ з альтернативних НМК з англійської мови (А.М. Несвіт, О.Д. Карп’юк, Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич) для старших класів (один НМК на вибір студента), прокласифікуйте їх.

6. Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетентності: мету і зміст навчання вимови, принцип апроксимації, основні етапи формування слухо-вимовних навичок. Типи і види вправ для формування фонетичних навичок. Наведіть приклади різних видів вправ для проведення мовленнєво-фонетичної зарядки на старшому етапі вивчення іноземної мови.

7. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в діалогічному мовленні: мету і зміст навчання, етапи формування вмінь діалогічного мовлення, систему вправ для навчання діалогу. Наведіть приклади тренувальних вправ для навчання діалогічного мовлення у 10 - 11класах з використанням рольової гри.

8. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в монологічному мовленні; мету і зміст навчання, систему вправ для навчання монологічного мовлення. Наведіть приклад структурно-мовленнєвої схеми для побудови мікромонологу учнями10 – 11класів.

9. Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетентності: мету і зміст навчання грамматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння. Наведіть приклади вправ для введення і закріплення грамматичного матеріалу за підручником для 10 класу О.Д. Карп’юк.

10. Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетентності у старшій школі: мету і зміст навчання лексики, поняття "активний”, "пасивний”, “потенційний” лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць.

11. Охарактеризуйте етапи роботи з лексичним матеріалом у старшій школі, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму. Наведіть приклади вправ для формування мовленнєвих лексичних навичок за підручником для 10 класу О.Д. Карп’юк.

12. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності у письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для розвитку вмінь написання текстів академічних жанрів письма.

13. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності у читанні в старшій школі: мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.

14. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності у письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для формування уміння заповнювати анкети та інші офіційні форми.

15. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності у письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для формування і розвитку вмінь листування.

16. Розкрийте методику формування іншомовної компетеності в аудіюванні: мету і зміст навчання, механізми, труднощі аудіювання. Складіть фрагмент уроку з аудіювання тексту (за вибором) за підручником з іноземної мови для старшої школи

17. Охарактеризуйте основні етапи формування вмінь аудіювання, система вправ, вимоги до тексту з аудіювання. Наведіть приклади вправ для контролю розуміння аудіотексту за підручником 10 класу “We Learn English” А. Несвіт або О. Карп’юк.

18. Охарактеризуйте урок як основну форму навчально-виховного процесу з іноземної мови. Розкрийте специфіку уроку іноземної мови та типологію уроків. Проаналізуйте поурочний план-конспект уроку із точки зору дотримання вимог до структури уроку.

19. Охарактеризуйте структуру уроку іноземної мови. Розкрийте вимоги до сучасного уроку іноземної мови. Сплануйте вступну частину уроку іноземної мови в 11класі.

20. Розкрийте особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у старших класах: види планів, структура планів. Проаналізуйте Державний стандарт середньої загальної освіти (Іноземні мови).

21. Розкрийте мету, зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови. Охарактеризуйте тиждень іноземної мови як комплексну форму позакласної роботи. Складіть план проведення позакласного заходу з іноземної мови або Тижня іноземної мови для учнів10 - 11класів.

22. Розкрийте методику контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності: функції, об’єкти, види і форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови, оцінювання навчальних досягнень учнів.

23. Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття "тест”, структура тесту, типи, види тестів і методику використання.

24. Охарактеризуйте інтерактивний метод навчання: принципи методу, етапи роботи, характерні навчальні прийоми.

25. Розкрийте ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови у старшій школі.

26. Розкрийте засоби навчання ІМ, дайте їх класифікацію. Проаналізуйте особливості використання зорових (вербальних і зображальних) засобів на старшому ступені та методику роботи з цими засобами в альтернативних підручниках з іноземної мови для старшої школи.

27. Проаналізуйте особливості навчання іноземної мови на старшому ступені: завдання, зміст, засоби використання зорового та слухового унаочнення у процесі виконання вправ.

28.Дайте характеристика чинної програми з іноземних мов для старшої школи: зміст і структура.

29. Охарактеризуйте методи і технології навчання на сучасному уроці іноземної мови у старших класах..

30. Охарактиризуйте проблему створення НМК з іноземної мови. Проаналізуйте різні точки зору на НМК, обгрунтуйте необхідність створення альтернативних НМК.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за загальн.ред. С.Ю Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

 2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко, С.В.Телікова та ін. ― К.: ВЦ “Академія“, 2010. ― 328 с.

 3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 4. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях: Навчальний посібник / Укл. С.Ю. Ніколаєва, С.В. Гапонова та ін. – К.: Ленвіт, 2004. – 208 с.

 5. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах [на матеріалі англійської мови] : посібник для студентів / Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої і Г.С.Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – 296 с..

 6. Пометун О.І. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. / О.І. Пометун – К.: Освіта, 2008. – 230 с.

 7. Державний стандарт повної загальної середньої освіти: [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.mon.gov.ua

 8. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленням вивченям іноземних мов. Іноземні мови 2-12 класи. – К. 2012.


Підручники

Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Англійська мова. Your English Self. Підручник для 10-го класу. – К.: Наш час, 2012 - 367 с.

Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Англійська мова. Your English Self. Підручник для 11-го класу. – К.: Наш час, 2011- 367 с.

Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво «Астон», 2009. – 240 с.

Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво «Астон», 2009. – 240 с

Козловська Т.П. Підруч. з англ. мови для 10кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Ін-т сучасн. підруч., 2008. – 272 с.


Басай Н.П. Німецька мова. Добрий день!: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Освіта, 2011. – 352 с.

Басай Н.П. Німецька мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (9-й рік навчання, академічний рівень). – К.: Освіта, 2010. – 304 с.

Кириленко Р.О. Німецька мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: 9-й рік навчання, профільний рівень. – К.: Генеза, 2010. – 232 с.

Савчук І. Німецька мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: 9-й рік навчання, рівень стандарту. – Львів: Світ, 2011. – 272 с.

Савчук І. Німецька мова: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: 10-й рік навчання, рівень стандарту. – Львів: Світ, 2011. – 272 с.

Сотникова С.І. Німецька мова: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, 6-й рік навчання), Рівень стандарту, академічний рівень. – Х.: Ранок, 2010. – 224 с.ПИТАННЯ державного екзамену з МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗНЗ
1. Розробіть систему питань до уроку-диспуту на тему «Родион Раскольников – страдалец за человечество или неудавшийся Наполеон»?

2.Складіть теми учнівських доповідей до уроку з вивчення монографічної теми «А.П.Чехов. Життєвий та творчий шлях».

3. Запропонуйте варіативні методики для вивчення роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита».

4. Складіть теми творів до роману Л.М.Толстого «Анна Кареніна» (або «Війна і мир»).

5. Визначте значення компаративного аналізу під час вивчення теми «Постмодерністська література».

6. Визначте принципи вивчення біографії письменника на уроці зарубіжної літератури на прикладі теми «Франц Кафка – видатний австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення, особливості стилю Кафки, поєднання реального і міфотворчості».

7. Структура і специфіка вивчення монографічної теми на уроці літератури: «Шарль Бодлер – видатний французький поет. Естетичні погляди Бодлера. Збірка „Квіти зла”. Композиція та загальна характеристика».

8. Специфіка аналізу художнього часу та художнього простору на уроці зарубіжної літератури: «М.Булгаков „Майстер і Маргарита”. Оригінальність трактування біблійних сюжетів».

9. Визначте структуру вивчення оглядової теми «Постмодернізм, його особливості. Широкий спектр художніх програм, пошуків, нових літературних течій».

10. Визначте значення біографії письменника для вивчення монографічної теми «Гійом Аполлінер. Загальна характеристика творчості».

11. Які форми роботи можна використовувати в процесі аналізу образу автора в романі М.Ю.Лермонтова «Герой нашого часу»?

12. Специфіка аналізу драматичного конфлікту і розвитку сценічної дії на уроці зарубіжної літератури: Г.Ібсен «Ляльковий дім».

13. Розробіть систему дослідницьких завдань для учнів з вивчення теми «Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору».

14. Складіть теми учнівських доповідей до уроку з вивчення оглядової теми «Модернізм і авангард. Широкий спектр художніх програм, шукань та прагнень, нових літературних течій».

15. Специфіка аналізу образу природи на уроці зарубіжної літератури. Уолт Уїтмен. Збірка «Листя трави», її основні теми і мотиви.

16. Які міжпредметні зв’язки можна використати під час вивчення оглядової теми «Література бароко».

17. Як можна використати компаративний аналіз при вивченні роману Ф.М.Достоєвського «Злочин і кара»?

18. Запропонуйте форми роботи над пейзажем при вивченні лірики О.С. Пушкіна.

19. Розробіть систему аналітичних і творчих завдань для аналізу «маленької людини» в повісті М.В. Гоголя «Шинель».

20. Розробіть завдання до уроку-семінару з лірики Д.Г.Байрона.

21. Складіть програму факультативного курсу із зарубіжної літератури (9-12 кл.).

22. Запропонуйте свою інтерпретацію роману П. Зюскінда «Парфюмер».

23. Складіть теми творів за п’єсою Б.Шоу «Пігмаліон».

24. Які форми роботи можна використати в процесі аналізу образу автора в романі М.Ю.Лермонтова «Герой нашого часу»?

25. Запропонуйте варіант підготовчого етапу вивчення твору Гете «Фауст».

26. Літературні течії ХХ ст. Розробіть фрагмент рольової гри «Літературне кафе» для вивчення цієї теми в ХІ класі.

27. Назвіть та охарактеризуйте принципи викладання зарубіжної літератури в школі.

28. Співвідношення аналізу та інтерпретації на уроках зарубіжної літератури на прикладі теми: «Постмодерністська література».

29. Використання на уроках зарубіжної літератури компаративного аналізу під час вивчення теми «Школа «чистого мистецтва» в російській поезії як продовження і розвиток традицій всесвітньої літератури».

30. Визначте структуру і специфіку монографічної теми на уроці зарубіжної літератури в 11 класі: «А.Ахматова. Загальна характеристика творчості».РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Програми

 1. Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. 

 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи. / За загальною науковою редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна.

 3. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко — керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. — К.: Грамота, 2011.

 4. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко — керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А Тригуб, О.О. Покатілова — К: Грамота, 2011.

 5. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко — керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. — К.: Грамота, 2011.

Підручники

 1. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах / Л.Ф. Мірошниченко. — К.: Вища школа, 2007. — 415 с.

 2. Штейнбук Ф.М. Методика викладання світової літератури в школі: навч. посіб. для студ. вузів / Ф. М. Штейнбук. – К. : Кондор, 2010. – 314 с.

Основна література

 1. Богданова, О. Ю.  Теория и методика обучения литературе [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений" / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов ; под ред. О. Ю. Богдановой. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 400 с.

 2. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б.Л. Вульфсон. – М. : Изд-во УРАО, 1999. – 208 с.

 3. Концепція педагогічної освіти. – Київ: НПУ ім. М.Б. Драгоманова, 1998.

 4. Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум : для студ. высш. пед. учеб. заведений / авт.-сост. Б.А. Ланин. – М. : Академия, 2003. – 384 с

 5. Цільова коплексна програма “Вчитель”/ Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – № 24. – К. : Педагогічна преса, 1997.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Філологія*. Мова та література (англійська) iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філологія*. Мова (англійська) та література; 020303 Філологія*. Мова (німецька) та література
Філологія*. Мова та література (англійська) iconІсторія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська)
Філологія*. Мова та література (англійська) iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська)
Філологія*. Мова та література (англійська) iconКонцепція І. Франка еволюції романного жанру
Мова І література (російська). Мова І література (англійська або німецька); 02030302 Мова І література
Філологія*. Мова та література (англійська) iconНа денну та заочну форму навчання
Гуманітарні науки/ спеціальність 020303 Філологія* «Мова І література (англійська)») на денну та заочну форму навчання на основі...
Філологія*. Мова та література (англійська) iconКушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма
Робоча програма Практика усного та писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія. Мова І література (англійська),...
Філологія*. Мова та література (англійська) iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Філологія*. Мова та література (англійська) iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Філологія*. Мова та література (англійська) iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка