«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі


Тема. І. Франко. Вірш «Декадент» — поетичне кредо письменника. МетаСкачати 458,88 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір458,88 Kb.
ТипУрок
1   2
Тема. І. Франко. Вірш «Декадент» — поетичне кредо письменника.

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст творів письменника, їх значення для згуртування української нації, розвитку її са­мосвідомості; розвивати навички виразного, вдумливого читання, аналізу ліричних творів, висловлення власних суджень про них, прове­дення аналогій із теперішнім часом; виховува­ти патріотичні почуття, активну громадянську позицію, оптимістичний світогляд

КМЗ: портрет письменника, поетична збірка, ілю­страції до неї, словники літературознавчих термінів.

Теорія літератури: громадянська поезія, образи-символи, художні засоби.
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вступне слово вчителя.

«Людина, яка б вона сильна не була, не може жити самою боротьбою, самими громадянськими інтересами. Трагізм особис­того життя часто вплітається в терновий вінок життя народно­го»,— сказав М. Коцюбинський з приводу появи поетичної збірки I. Франка «Зів'яле листя». Сучасні поетові літературознавці зви­нуватили його в занепадництві, песимізмі, відмові від боротьби. Франко відповів критикам віршем, який став його поетичним кредо. Про це ми поговоримо на сьогоднішньому уроці.II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

1. Заслуховування усних творів-роздумів.

2. Виразне читання віршів І. Франка напам'ять.

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕ­РІАЛУ

1. Слово вчителя.

Літературний критик В. Щурат, з яким Франко був у това­риських стосунках, назвав збірку «Зів'яле листя» проявом «декадентизму» в українській літературі.

Франкові це здалося образливим, він сказав, що критик роз­глядає збірку «Зів'яле листя» не в загальному комплексі його творчості, а відірвано, взявши лише один із «життя момент», до того ж без урахування складних особистих обставин і пережи­вань, зумовлених суспільним протистоянням. Франко пояснює, що цим викликані сумні мотиви окремих поезій, але песимізм не характерний для його творчості.

Щоб глибше з'ясувати це питання, звернімося до словника лі­тературознавчих термінів і з'ясуємо, що таке декадентизм.

Декадентство — загальна назва нереалістичних течій у літе­ратурі та мистецтві кінця XIX — початку XX ст., для яких ха­рактерні: заперечення соціального призначення літератури, про­паганда «чистого мистецтва», песимізм, пошуки нових, подеколи вишуканих форм.

Очевидно, Франкові найбільш несприятним здалося запере­чення соціального призначення літератури, її впливу на розвиток та піднесення національної самосвідомості.

2. Виразне читання поезії «Декадент» учителем.

(Учні виразно читають поезію «Декадент», що ввійшла до збірки «Мій Ізмарагд» (цикл «Поклони») й має посвяту В. Щуратові.)

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

— У якій формі побудована поезія? (Діалогу з уявними опо­нентами.)

— Які рядки з поезії свідчать, що поет не є песимістом? Які аргументи він наводить?

— Що вказує на активну громадянську позицію автора? («Я син народу...»)

— Як поет характеризує сучасне йому суспільство прихиль­ників декадансу, від кого відмежовується? (Зачитати останню строфу.)

— Що засвідчує вірш «Декадент»? (І. Франко і в житті, й у творчості завжди залишається самим собою, людиною, яка радіє і страждає, ненавидить і любить, сумує і втішається, але ніколи не зраджує своїх принципів громадянина, патріота, борця за народне щастя.)

5. Виконання учнями пошуково-дослідницьких завдань.

• Визначте художні засоби, які надають віршеві експресивності, емоційної наснаги та переконливості в доведенні основної дум­ки ліричного героя.Художні засоби

Цитати ;

Антитеза

Біль, і жаль, і туга — надія, воля, радісне чуття

Алітерація

Тужити — живий — жити — життя

Риторичні питання

Який я декадент?

Фразеологізми

Празник життя, не опускаю рук дуріти з жиру

Згрубілі, просто­річні слова тощо

Який у біса

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення.

«Мені запам'яталося ...»

«Мене вразило ...»

«Франко відкрився для мене ще і як ...»VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вміти виразно читати й аналізувати вірші Франка, прочитати поему «Мойсей».Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про біб­лійного Мойсея.
УРОК

Тема. І. Франко. Поема «Мойсей» — одна з вершин

творчості письменника.Мета: допомогти учням засвоїти ідейно-художній зміст поеми, усвідомити її значення в літера­турі та в житті; розвивати навички аналізу ліро-епічних творів, їх проблематики, осно­вних ідей, проведення аналогій із сучасністю, висловлення власних думок з приводу прочита­ного; виховувати національну самосвідомість, історичну пам'ять, почуття поваги до духовних надбань нашого народу.

КМЗ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, аудіозаписи.
І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Проблема народу та вождя — загальнолюдська й споконвічна, як і проблема вибору. Народ, який хитається між двома силами пе­реживає глибоку драму. Тривалою неволею в людях була витрав­лена ідея вільного, незалежного життя. Задоволення плотських потреб — така сутність буття, позбавленого свободи й духовності. Але чи достатньою є для повнокровного життя народу чиста ідея, що спирається лише на глибоку віру? Це та багато інших питань ми розглянемо на сьогоднішньому уроці, глибше знайомлячись із вершинним твором І. Франка «Мойсей».II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕ­РІАЛУ

1. Колективна робота.

Первинне обговорення поеми, обмін враженнями про неї.2. Евристична бесіда.

— До якого жанру ви б віднесли цей твір? (Філософсько-громадянська, політична поема.)

— З яких частин складається поема? («Прологу», що звучить як самостійний твір, та самої поеми.)

— Яка основа твору? (Біблійна та історична, суспільна.)3. Переказ поеми.

(Учні переказують поему «Мойсей» за складеним «сюжетним ланцюжком».)
4. Словникова робота.

Пояснення незрозумілих та малозрозумілих слів і понять.5. Повідомлення учня.

Історична довідка з «Біблейської енциклопедії»

Народився Мойсей приблизно за 1575 років до Христа в сім'ї Аврама. Під час побиття дітей мати у кошику пустила його водою, бо знала, що за течією купається донька фараона. Освіту і вихо­вання, досвід воєначальника отримав при єгипетському фараоні. Вперше задумався про важку долю євреїв у сорокарічному віці. Рятуючи іудея, вбив єгиптянина. Переховувався 40 років у свого тестя, який був священиком. Першим провидінням став терновий кущ біля гори Хорив. Господь назвав себе Єговою (Сущим). Дива Господа — палиця стала змією, рука хворою на проказу. Поміч­ником проголошено Аарона, брата Мойсея. Кари Бога єгиптянам за небажання відпустити євреїв: сарана, жаби, смерть немов­лят. Шлях лежав через Аравійську пустелю, яку мали подолати 600 000 чоловіків з майном. Мойсей своїми молитвами рятував людей від спраги, голоду і нападників. Поблизу гори Сінай євреї и перше почули 10 Божих заповідей і настанови щодо церковного і громадського устрою. Замість поклоніння Богу, іудеї почали по­клонятися золотому бику, якого розтрощив Мойсей, перед цим побивши скрижалі із заповідями. Чотири рази піднімався Мойсей на Сінай і перед кожним сходженням на гору постився по 40 днів. Так пройшло два роки. Зухвалість іудеїв постійно давала себе взнаки: надмірність у їжі (переїдання перепілками), ігнорування манни, протести під'проводом Аарона і Датана, небажання вою­вати за землю обітовану. Через це євреї були покарані Господом і приречені на 40-річне блукання пустелею (померли всі, кому було за двадцять, крім Ісуса Навина та Халева). За те, що Мойсей і Аарон не завжди слухали Єгову, отримали покарання — померти поза землею обітованою. Помер Мойсей у 120-літньому віці на горі Нево, побачивши здалеку мету свого життя.6. Слово вчителя.

Про поему І. Франка «Мойсей» написано сотні літературознав­чих розвідок, у яких досліджуються джерела написання, аналізу­ється твір у цілому та в деталях і нюансах, висловлюються різні думки, трактування та погляди. Але всі сходяться в одному — це визначний, епохальний твір. Особливо ж виділяють «Пролог» як духовний заповіт українському народові.7. Виразне читання «Прологу».

8. Евристична бесіда.

— Що спонукало автора звернутися до українського народу зі словами: «Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, людським презирством, ніби струпом вкритий»? Це вияв зневаги чи любові й болю? Відповідь обґрунтуйте. Звер­ніть увагу на дату написання твору — січень-липень 1905 року — та історичні події, що в цей час відбувалися.

— Чому тривожно на душі поета?

— Навіщо автор використовує багатократне повторення рито­ричних питань, які починаються словом «невже»? Чи можна на них відповісти однозначно? "

— Чому автор переконаний у тому, що сила духу українського народу переможе?

— Чи актуальні ідеї «Прологу» Франка в наш час і чому?9. Слово вчителя.

У нотатках до поеми «Мойсей» часто згадується епізод про те, як Іван Якович 1904 року відвідав Італію й познайомився з робо­тами її найгеніальніших митців. Особливо вразив поета шедевр Мікеланджело — скульптора старозавітного пророка Мойсея. Дослідники вважають, що саме це дало поштовх до написання поеми. Інші говорять, що образ біблійного пророка Мойсея виник у художній уяві письменника задовго до 1905 року, формувався поетапно. Так, М. Зеров вважав поему «героїчним увінчанням життєвого діла Франкового, його поетичним подвигом», а О. Білецький дійшов висновку, що Франків «Мойсей» став підсумком цілого життя та діяльності, своєрідним «заповітом українському народові».

Тому образ Мойсея асоціюється із самим поетом. І. Франко усвідомлював свою місію, вірив, що живе недаремно, що народ сприйме його науку... «Ви мені тут приписуєте в моїй скромній літературній і громадській праці щось такого надзвичайного, а я всього-на-всього був слугою свого народу, вірніше мовити, його пастухом і, як Мойсей, сорок років виводив свій народ з пустелі, з темряви і злиднів на широку, свідому, світову щасливу доро­гу...»,— писав він у відповідь на привітальний лист до сорокаріч­ного ювілею творчої діяльності.

10. Виконання учнями завдань пошуково-дослідницького характе­ру, проблемні запитання.

— Чому так важко було Мойсееві реалізувати свою мету — привести народ до землі обітованої?

— Як склалися стосунки Мойсея з євреями на цьому важко­му шляху?

— Чому Мойсей називає народ «нетямучим», «рабами», «юр­бою», «упертими», «наче сліпими», адже саме заради цього наро­ду він зрікся всього у житті?

— Хто такі Авірон і Датан, яку роль вони відіграли в стосун­ках Мойсея з народом?

— У чому основний конфлікт між Мойсеєм і «лихим демоном громади» Датаном?

— Прокоментуйте промову Мойсея (IV розділ). Яка її основна думка? Яка риса Мойсея виявляється в ній?

— Навіщо Мойсей розповів казку про обрання короля серед дерев?

— Як ви думаєте, чому саме терен погодився бути королем і до чого це його зобов'язує?

— Що означають рядки з поеми:

О Ізраїлю, ти той посол,

І будущий цар світу!

Чом не тямиш посольства свого

І його заповіту?

— Прокоментуйте діалог Мойсея й Азазеля — темного демона пустелі — з погляду проблеми «вождь і народ». Назвіть якості Мойсея, що тут яскраво виявилися.

— Як розуміти вислів Єгови: «Хто вас хлібом накормить, Той ираз хлібом піде до гною; Та хто духа накормить у вас, Той зіллється зі мною... » ?

— Що відчув народ, коли вождь залишив його? Чому?

— Яким люд постає у прикінцевих епізодах із погляду проблеми «народ і вождь»?  • Зіставте пролог і епілог, зробіть висновки.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

11. Складання таблиці.


V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення.

«Поема "Мойсей" на мене справила ... »

«І. Франко відкрився для мене як ...»

«Мене вразило ...»VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати зміст, уміти аналізувати поему І. Франка «Мойсей», ви­словлювати про неї власні думки.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі iconСтатья посвящена исследованию
Вказано, що твори фанфікшену є самостійними текстами хоча мають вторинний характер. Зроблено спробу осмислити «Енеїду» І. Котляревського...
«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі icon«В бур'янах» С. Васильченка один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка
Тема «В бур'янах» С. Васильченка один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка
«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі iconКонтрольна робота з дисципліни культуродогія на тему №30: Т. Г. Шевченко геній нації виконала: студентка юридичного
Творчість Т. Г. Шевченка відкрила новий, вищий етап у розвитку української культури. Нею був стверджений критичний реалізм в українській...
«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі iconКонтрольні питання з дисципліни «Психологізм в українській літературі ХХ – ХХІ ст.» доц. Тараненко А. В
Становлення психологізму в українській літературі
«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі iconТема. Т. Шевченко. Розповідь про письменника. Україна часів Т. Шевченка. “В бур’янах” С. Васильченка – один з найкращих художніх творів про дитинство Тараса Шевченка. Мета

«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі iconДев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі
Молодь – один із закамуфльованих ресурсів, котрі є в кожному суспільстві, від мобілізації яких залежить його життєздатність…
«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі iconНаталена Королева – найекзотичніша постать в українській літературі
Наталена Королева – найекзотичніша постать в українській літературі: біографічна довідка (до 130-річчя від дня народження Н. А. Королевої,...
«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі icon80 років від дня народження євгена пилиповича гуцала євген Пилипович Гуцало
Гуцало – дивовижний, загадковий, майже нерозкритий критиками письменник. Він – один з найбагатших кількісно І найрізноманітніших...
«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі iconЗміст Вступ Розділ І. Причини й передумови актуалізації образу Григорія Сковороди в українській літературі кінця ХХ століття Розділ ІІ. Образ видатного філософа й письменника в українській прозі 70-80-х років Розділ ІІІ
Розділ І. Причини й передумови актуалізації образу Григорія Сковороди в українській літературі кінця ХХ століття
«гімн» один із найкращих творів революційно-патріотичної лірики в українській літературі iconУрок №11 українська література ренесансу І бароко. Роль православних братств, острозької
Обладнання: портрет І. Вишенського, П. Могили, Г. Смотриць- кого, І. Федорова; текст творів І. Вишенського І про нього; підручник;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка