Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанніСкачати 499,87 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.08.2017
Розмір499,87 Kb.
  1   2   3

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Херсонської міської ради

Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанніhttp://pics.livejournal.com/juliagorobey/pic/0036ah6a

Дейнек Т.П., учитель вищої категорії, Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради


Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні
На сучасному етапі одним із пріоритетних напрямків модернізації освіти є створення профільного навчання. Глобалізація й універсалізація вітчизняного та європейського простору, необхідність фахівців різних профілів, незадоволення системою освіти – все це зумовило зміни, модернізацію загальноосвітньої школи.

Метою профільного навчання української мови та літератури є формування інтелектно розвиненої, морально досконалої, національно свідомої, компетентної особистості, яка вільно користується виражальними засобами української літературної мови в різних життєвих ситуаціях, у подальшому професійному спілкуванні, створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, врахування інтересів, нахилів і здібностей школярів, набуття ними навичок самостійної, дослідницько-пошукової діяльності, їх саморозвиток та самоосвіту. Особливістю профільного навчання є встановлення взаємозв’язку між процесами вивчення мови та її використанням у процесі спілкування і діяльності. Воно створює умови для формування комунікативної, мовної, естетичної, культурологічної, читацької компетентностей. Традиційними технологіями неможливо продуктивно формувати їх у школярів.

Компетентнісно орієнтований підхід – один із нових напрямків розвитку профільного навчання. Під ним розуміється підхід до організації навчально-виховного процесу, що спрямований на набуття особистістю не тільки певної суми знань, а готовністю реагувати на запити часу, активно діяти, швидко приймати рішення.

Випускник школи повинен навчитися думати та діяти як самостійно, так і в колективі, правильно висловлювати свої міркування, аргументувати їх, використовуючи при цьому таблиці, алгоритми, схеми, плани, пам’ятки, що сприяють засвоєнню знань

Змінюється й функція самого вчителя, бо він не передає готові знання, а спонукає вихованців до самостійного пошуку, створює умови для активності й ініціативності. Учителю необхідно у такому навчанні дотримуватися психолого-педагогічного супроводу розвитку учня, що спрямований на формування компетентностей школярів.

Компетентнісно орієнтоване навчання починається у 5-9-х класах допрофільної підготовки, де вчитель і школяр спрямовують зусилля на подолання прогалин у знаннях. Основною тут стане робота над помилками того матеріалу, який недостатньо вивчено, що формуватиме орфографічну грамотність.

Для цього учитель може використовувати тренувальні вправи на побудову речень за зразком та їх трансформацію, реконструкцію, дослідження-аналіз, дослідження-моделювання, спостереження над мовним матеріалом, редагування тексту, лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи.

Диктант – один із найпоширеніших та результативніших видів роботи над помилками. Крім традиційних різновидів, можна застосовувати взаємодиктант, диктант-переклад, графічний та кодовий диктанти, диктант за картиною, дубль-диктант, міні-диктант, самодиктант, етимологічний .

Доречними стануть диференційовані види робіт, які допоможуть учителю пояснити теоретичний матеріал, сформувати уміння та навички, закріпити нові знання.Тут слід використовувати картки-тренажери, творчо-пошукові завдання, бліц-контроль знань, експрес-репетитор, зошити з серії «Грамотій», тести, різнорівневі завдання та інші.

Основною формою навчання був і залишається урок, який є інструментом виховання й розвитку особистості. Інноваційні процеси, що відбуваються в освіті, диктують нові підходи до організації й проведення уроку української мови та літератури.

Якою же повинна бути форма уроку у системі комунікативно орієнтованого навчання? Найбільш поширеними у допрофільних класах є урок-подорож, урок-екскурсія, урок-гра, урок-змагання, урок-конкурс, урок-вікторина.

Найбільш цікавими для старшокласників є нестандартні уроки: лекція, дослідження, семінари, практикуми, заліки, колоквіуми, урок-засідання, захист, навчально-рольова гра, які допомагають адаптуватися в життєвому мовленнєвому середовищі, готують школярів до навчання у вищих учбових закладах.

Семінар допомагає учням перевірити, уточнити, систематизувати знання, точно висловлювати свої думки. Урок-практикум активізує знання, уміння і навички, тут проводиться словникова робота, дослідницько-пошукова діяльність школярів. Логічним завершенням вивчення теми чи розділу є урок-залік, під час якого можна перевірити якість знань

Які ж методи та технології можна використовувати при компетентнісно орієнтованому підході вивчення мови та літератури в умовах профільного навчання? Цей принцип передбачає широке застосування інтерактивних та ігрових методів навчання, метод прогнозування, інсценування, фронтальну бесіду, усне опитування, роботу зі схемами, таблицями, підручниками, міні-підручниками, експрес-зошитами, демонстрацію презентацій, проектів.

Інтерактивні методи мають конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Учні вчаться працювати в колективі, самостійно шукати відповіді на запитання, аргументувати їх та відстоювати свої думки. Ефективність у навчанні забезпечує системне застосування дійових та рольових ігор та моделювання життєвих ситуацій. Серед таких форм – спрощене судове засідання, громадські слухання, драматизація, збори, засідання комісій, аукціон, діалог між учнем і героєм твору, діалог із літературним героєм, розповідь від імені героя тощо.

Для формування комунікативної компетентності уроки української мови та літератури треба будувати так, щоб школярі могли оволодівали монологічним та діалогічним мовленням, вдосконалювали вміння говорити переконливо, вирішувати проблемні ситуації.

Так основу проблемної ситуації під час вивчення літератури можуть становити різні точки зору на певні літературні явища, різні підходи до розуміння проблеми твору, конфлікти героя із середовищем, співставлення твору з реальною основою. Під час обговорення школярі у формі діалогу та монологу формують власну думку, вчаться ставити проблемні запитання та знаходити правильні відповіді, аргументувати власні погляди. Інсценізація, власне продовження художнього твору, спостереження над мовним матеріалом сприяють активізації діяльності учнів, збагаченню їх словникового запасу.

Для формування комунікативних умінь старшокласників слід використовувати такі види робіт: складання конспектів, написання статей, есе, анотацій, резензій, резюме, виступів, творів, редагування текстів, конструювання діалогів і полілогів. У старших класах використовуються ігри дискусійного характеру, дебати.

Доречними на уроках є застосування таких інтерактивних прийомів та та методів як бліц-опитування по ланцюжку, дискусійна сітка Елвермана, інтелектуальні розминки, «Доміно», «Фішбоун»,»Точка зору», «Асоціативний кущ», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Ажурна пилка», «Акваріум», «Знайди помилку», «Вірю - не вірю», «Так-ні», «Зайве слово», «Навчаючи – учусь», «Метод прес», «Обери позицію», «Кубування», «Розумний куб», піраміда героя, читання тексту з позначками. Форми навчання можуть бути різними: парна, групова, індивідуальна, колективна.

Використання комп’ютора, мобільного телефону, планшета засвідчують про падіння читацької активності. Тому актуальним на сьогодні є і формування компетентного читача, який зможе сприймати та аналізувати твір, визначати його особливості та образотворчі засоби.

Компетентнісний читач постійно виявляє інтерес до художньої літератури, бере участь у різноманітних конкурсах. Одним із шляхів розвитку читацької компетентності є впровадження літературних спецкурсів, факультативів, гуртків, участь школярів у роботі МАН. На таких заняттях потрібно ширше використовувати інноваційні технології навчання. Доречними на заняттях будуть такі форми організації навчання: лекція, семінар, опрацювання літературно-критичних статей, підготовка повідомлень, доповідей, випуск літературних збірок, газет.

Таким чином, компетентнісно орієнтоване навчання у профільній школі допомагає учневі пізнати себе, розвивати свої здібності, нахили, формувати готовність до дорослого життя, високий рівень знань, вчить працювати у колективі.

Шамшура С.Є.,

учитель вищої категорії,

старший учитель

Херсонської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №1

Херсонської міської ради


Тема. Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології
Мета: ознайомити десятикласників із основними ознаками фразеологізмів,

їх джерелами походження, визначити спільні й відмінні риси фразеологізмів і вільних словосполучень;

удосконалювати уміння і навички знаходити у тексті фразеологізми, пояснювати їх значення, походження, доречно і правильно використовувати у мовленні з урахуванням їх стилістичних параметрів і контексту; визначати роль, функції використання фразеологізмів у текстах,перекладати фразеологізми рідною мовою; збагатити мову учнів фразеологізмами;

розвивати уважне ставлення до мови, до її якостей;

виховувати навички самоосвіти і самовдосконалення, шанобливе ставлення до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексика: значення фразеологізмів.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Стилістика: функціональні стилі.

Культура мовлення: виразність, образність мови.

Міжпредметні зв’язки: художня література.

Тип уроку: поглиблення і засвоєння знань, умінь і навичок.

Обладнання:фразеологічний словник, таблиця, технологічна карта уроку.
Хто знання має, той мур ламає .

Народна мудрістьХід уроку
І.Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою та завданнями уроку

Слово вчителя

«Кожен вираз рідної мови має своє обличчя. Як у квітки, у них свій неповторний аромат і відтінок барви,а цих відтінків кожна барва має тисячі»,- писав В.Сухомлинський. І життя підтверджує істинність цих слів, адже емоційне благодійництво і виразність нашої мови залежить від доречного вживання фразеологізмів з їх неповторністю, зашифрованістю образів, стислістю, влучністю, грою звуків, мальовничістю метафор.

Тема нашого уроку «Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології». Епіграфом уроку є народна мудрість : хто розум має, той мур ламає. Протягом уроку ми спробуємо це довести.

Сьогодні наше завдання – визначити основні ознаками фразеологізмів, спільні й відмінні риси вільних словосполучень і фразеологізмів, вміти знаходити у тексті і пояснювати їх значення, походження,збагатити свій лексикон фразеологізмами, доречно і правильно використовувати їх у мовленні, перекладати фразеологізми рідною мовою, шанобливо ставитися до рідної мови.

Водночас ми будемо працювати над питанням слововживання, чистоти мови та мовлення.

Сьогодні помічником на уроці буде технологічна карта (Додаток №1)ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Мовна хвилинка «Точка зору»

Пригадайте, що ви знаєте про фразеологізми, їх типи? Які можете навести приклади?

Мовне спостереження

1.Уважно прочитайте й порівняйте словосполучення. Що між ними спільного і чим вони відрізняються? Свої твердження запишіть.

Братися за ручку, братися за розум, бере за живе, бити посуд, бити байдики, ламати гілку, ламати голову, ламати язика, ускочити в калюжу, ускочити в гречку, побачити товариша, побачити світ, біла квітка, біла ворона, піймати голуба, піймати облизня, сказати слово, слово в слово, водапотекла, як вода змила; високий сміх, на сміх брати, горіти у вогні, горіти від сорому, дати гарбуза, дати дьогтю, дати пирога, брати участь, брати бика за роги.


2.Прочитайте. Про які типи фразеологізмів ідеться у висловлюваннях? Пригадайте інші типи фразеологізмів та їхні ознаки. Наведіть приклади.

1.Фразеологічні зрощення: закостенілі, застиглі, зцементовані, нерозривні, незмінні, немотивовані смислові одиниці. Фразеологізми цієї категорії називаються ще «вітамінами мови», «родзинками мови», «прекрасними аномаліями», такими, що абсолютно не перекладаються іншими мовами (Е.Вартаньян).

2. Неоціненною скарбницею досвіду багатьох поколінь, народної мудрості, моралі й культури народу є його афористичне, живе слово-прислів’я і приказка, які прийшли до нас із сивої давнини. Промиті часом, відшліфовані народом, ці золоті крупинки народного життя стали джерелом вітчизняної та вселюдської культури, а також чистим джерелом розвитку рідної мови (Г.Сагач).

ІV.Вивчення нового матеріалу. Поглиблення знань, умінь і навичок

При підготовці до уроку окремим учням було дано завдання пошукового характеру:підібрати матеріал про основні ознаки фразеологізмів. Визначити чим дрізняються фразеологізми від слова,словосполучення,речення. Визначити походження фразеологізмів.

Під час розгляду цих питань заповніть піраміду Блума.


Знання (відтворення чи пізнання інформації )

Розуміння значення

Пояснення значення

Використання

Дайте визначення фразеологізмів та вільних словосполучень.

Запишіть типи фразеологізмів.Поясніть значення фразеологізмів,

вільних сполучень слів.Визначте сферу використання фразеологізмів.

Джерела

Синтез

Оцінювання

Визначте, як виникли фразеологізми ?Скласти частини разом

в єдине ціле,

зробіть висновки.


Виявіть цінності

чи використайте вже відомі критерії.Теоретичне дослідження

1.1. Основні ознаки фразеологізмів

Усне повідомлення членів творчої лабораторії

Фразеологізмом (фразеологічною одиницею) називається лексико-граматична єдність двох і більше компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, яка, маючи цілісне значення, відтворюється у мовленні за традицією, автоматично. Наприклад: байдики бити (ледарювати); показати, де раки зимують (провчити, покарати); лебедина пісня (останній вияв таланту); стати на ноги (одужати).

Фразеологізми об'єднуються в єдину систему одиниць на основі таких типологічних ознак:

1) семантична цілісність (неподільність) компонентів фразеологізму (значення фразеологічної одиниці не може бути витлумачене на основі значень тих слів, які входять до неї);

2) стабільність компонентного складу, усталеність порядку слів;

3) автоматичність відтворення фразеологізму в мовленні;

4) кілька компонентний склад;

5) можуть вступати в синонімічні й антонімічні відношення: теревені правити - ляси точити - дурниці молотити; хоч греблю гати - кіт наплакав;

6) характеризуються образністю.

У реченні фразеологізми завжди виступають одним членом. Найчастіше ними послуговуються у розмовному та художньому стилях мовлення. Вони надають мовленню виразності, влучності та емоційності.Джерела української фразеології

Народне

джерело:


з голови до пʹят,

дати гарбуза,

нюні розпускати


Вислови

античного походження:

Сізіфова праця,

нитка Аріадни,

Дамоклів меч,

Гордіїв вузол.Вислови

релігійного

походження:

Хома


невіруючий,

терновий


вінець.


Усна

народна творчість

(прислівʹя,

приказки):

ліс рубають

– тріски летять,

як Пилип

з конопель.Крилаті

вислови:


без

надії


сподіватись

(Леся Українка),

мертві душі

(М. Гоголь)Професійно-

технічні


вислови:

ланцюгова

реакція,

абсолютний

нуль,

на різних широтах.
V. Формування практичних умінь і навичок. Тренувальні вправи

1.Прослухайте діалог, випишіть фразеологізми, з’ясуйте їх значення, походження, мету використання. Пригадайте, з якого твору цей уривок.

Інсценізація уривку з твору І.Котляревського «Наталка Полтавка»:

Возний : Коли другії облизня піймали , то і ми остерігаймося. Наталка многім женихам піднесла печеного кабака; глядя на сіє, я собі на умі .

Виборний: А вам що до Наталки – будто всі дівки на неї похожі? Не тільки світу, що в вікні; та цього дива повно на всьому світі. Та до такого пана, як ви у іншої аж жижки задрижать.


Робота в парах

Продовжіть прислів’я, перекладіть рідною мовою, поясніть значення.

1.Краще синиця в руках… 2. Не плюй у криницю…3. Не тямить голова, що… 4. В тихом омуте черти водяться.

5. Goodnameisbeetlethanriches. Добра слава, краще за багатство.

6. Amenisknownbythecompanyhekips. Скажи хто твій товариш…

7. Держать нос по ветру… 8. Еловая голова…9. Винтиков не хватает в голове… 10. Большая шишка …

Творче моделювання

Поясніть значення фразеологізмів. Змоделюйте ситуацію, в якій було б доцільне використання цих висловів.

Гордіїв вузол. Замилювати очі. Губи копилити. Язиком злизати. Душі не чути.Мовна розминка

Спробуйте вирішити мовні задачі.

1.У народі ще говорять: вилами по воді писано, а граблями скороджено. Чи є якась різниця між «вилами» й «граблями», якщо зважити, що ними по воді пишуть ?

Примітка: немає.

2. Чому за роги беруть бика, а не козу? Не барана? Не корову?

Примітка: тільки бик гідний супротивник.

3.Українці говорять : «Пише як курка лапою». Французи кажуть: «Пише як кіт». Що об’єднує ці розмовні фразеологізми ?

Примітка: значення і подібність мотивування: ні курка, ні кіт не тільки красиво, а й взагалі ніяк не пишуть

Ти - коректор

Відредагуйте вислови.

Прийняти міри –

отримати освіту –

заключати в дужки –

заключати договір –

розбити парк –

кидатися в очі –

згідно плану –

приймати участь –

по загальній згоді –

дати указания –

заслуговуючий уваги –

на слідуючій неділі –Правильні відповіді

Вжити заходів, здобути освіту, брати в дужки, укладати договір, посадити парк, впасти в око, згідно з планом, брати участь, за спільною згодою, дати вказівку(навід), вартий уваги, наступного тижня.Самостійна робота.

Прослухайте вірш Анатолія Кичинського, складений із фразеологізмів. Чиє в ньому якийсь зміст? Поясніть значення і походження фразеологізмів. Розставте розділові знаки .

ПОШИТИЙ У ДУРНІ

стріляним горобцем

до того ж білими нитками

аж пальці знати

курям на сміх

пришиєш кобилі хвіст

і як дурень з балалайкою

не знаючи броду полізеш у воду

наче поперед батька в пекло

туди де Макар телят не ганяв

де Сидір козам роги править

де смаленого вовка побачивши

до нових віників його пам'ятатимеш

сядеш у калюжу

сьорбнеш тієї солоної водички

накрутишся в ній наче муха в окропі

вхопишся за соломинку

вискочиш на сухе

наче Пилип з конопель

і мов горохом сипнеш

намелеш сім мішків гречаної вовни

на здогад буряків щоб дали капусти

почнеш притуляти горбатого до стіни

і як по писаному вилами по воді

сон рябої кобили розповідати

про чудеса в решеті

про те що на городі бузина а в Києві дядько…Творча робота

1. Спробуйте за аналогією скласти власний вірш.

VІ. Систематизація та узагальнення засвоєного матеріалу

Перевірка піраміди БлумаVІ. Підсумок уроку

Написання твору - есе

ЕСЕ

Прізвище, ім’я ________________________________________________

Тема есе: Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології «Хто знання має, той мур ламає». (Народна мудрість)

Які думки у Вас викликала виучувана тема__________________________

____________________________________________

Які у Вас почуття від уроку_______________________________________

____________________________________________

Для мене сьогодні важливим було __________________________________

Найбільший мій успіх ________________________________________

VІІ. Домашнє завдання. §42 вивчити С. 229., впр. 514. Скласти тести для взаємоперевірки засвоєного матеріалу.

Додаток №1
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ

Тема. Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології.

Хто знання має, той мур ламає .

Народна мудрість

Завдання:

– визначити основні ознаки фразеологізмів; знати спільні й відмінні риси вільних словосполучень і фразеологізмів; вміти знаходити у тексті фразеологізми, пояснювати їх з, походження ; збагатити свій словниковий запас фразеологізмами; доречно і правильно використовувати фразеологізми у мовленні; перекладати разеологізми рідною мовою; шанобливо ставитися до рідної мови.

Мовна хвилинка «Точка зору»

Пригадайте, що ви знаєте про фразеологізми, їх типи ? Які можете навести приклади?Заповніть піраміду Блума протягом уроку.


Знання (відтворення чи пізнання інформації )

Розуміння значення

Пояснення значення

Використання

Дайте визначення фразеологізмів та вільних словосполучень.

Запишіть типи фразеологізмів.Поясніть значення фразеологізмів,

вільних сполучень слів.Визначте сферу використання фразеологізмів.

Джерела

Синтез

Оцінювання

Визначте, як виникли фразеологізми ?


Скласти частини разом в єдине ціле,

зробіть висновки.Виявіть цінності

чи використайте вже відомі критерії.

  1. Мовне спостереження

Уважно прочитайте й порівняйте словосполучення. Що між ними спільного і чим вони відрізняються? Свої твердження запишіть.

Братися за ручку, братися за розум, бере за живе, бити посуд, бити байдики, ламати гілку, ламати голову, ламати язика, ускочити в калюжу, ускочити в гречку, побачити товариша, побачити світ, біла квітка, біла ворона, піймати голуба, піймати облизня, сказати слово, слово в слово, вода потекла, як вода змила, високий сміх, на сміх брати, горіти у вогні, горіти від сорому, дати гарбуза, дати дьогтю, дати пирога, брати участь, брати бика за роги.


2. Прочитайте. Про які типи фразеологізмів ідеться у висловлюваннях? Пригадайте інші типи фразеологізмів та їхні ознаки. Наведіть приклади .
1.Фразеологічні зрощення: закостенілі, застиглі, зцементовані, нерозривні, незмінні, немотивовані смислові одиниці. Фразеологізми цієї категорії називаються ще «вітамінами мови», «родзинками мови», «прекрасними аномаліями», такими, що абсолютно не перекладаються іншими мовами (Е.Вартаньян).
2. Неоціненною скарбницею досвіду багатьох поколінь, народної мудрості, моралі й культури народу є його афористичне, живе слово-прислів’я і приказка, які прийшли до нас із сивої давнини. Промиті часом, відшліфовані народом, ці золоті крупинки народного життя стали джерелом вітчизняної та вселюдської культури,а також чистим джерелом розвитку рідної мови (Г.Сагач).


Джерела української фразеології

Народне

джерело:


з голови до пʹят,

дати гарбуза,

нюні розпускати


Вислови

античного походже

ння:

Сізіфова праця,нитка Аріадни,

Дамоклів меч,

Гордіїв вузол.


Вислови

релігійного

походж

ення:


Хома

Невірую


чий,

терновий


вінець.


Усна

народна творчість

(прислівʹя,

приказки):

ліс рубають

– тріски летять,

як Пилип

з конопель.Крилаті

вислови:


без

надії


сподіватись

(Леся Українка),

мертві душі

(М. Гоголь)Професійно-

технічні


вислови:

ланцюгова

реакція,

абсолют


ний

нуль,


на різних широтах.


Тренувальні вправи

1.Прослухайте діалог, випишіть фразеологізми, з’ясуйте їх значення, походження, мету використання. Пригадайте, з якого твору цей уривок.

2.Робота в парах.

Продовжіть прислів’я, перекладіть рідною мовою, поясніть значення.

1.Краще синиця в руках. 2. Не плюй у криницю. 3. Не тямить голова, що 4. В тихом омуте черти водяться. 5.Goodnameisbeetlethanriches.

6.Amenisknownbythecompanyhekips.7.Держать нос по ветру. 8. Еловая голова .9. Винтиков не хватает в голове. 10. Большая шишка.

3.Творче моделювання

Поясніть значення фразеологізмів. Змоделюйте ситуацію, в якій було б доцільно використання цих висловів.

Гордіїв вузол. Замилювати очі. Губи копилити. Язиком злизати. Душі не чути.4.Мовна розминка

Спробуйте вирішити мовні задачі.

1.У народі ще говорять: вилами по воді писано, а граблями скороджено. Чи є якась різниця між «вилами» й «граблями», якщо зважити, що ними по воді пишуть ?

2. Чому за роги беруть бика, а не козу? Не барана? Не корову?

3.Українці говорять : «Пише як курка лапою», а французи – «Пише як кіт». Що об’єднує ці розмовні фразеологізми ?5.Ти - коректор

Відредагуйте вислови.

Прийняти міри –

отримати освіту –

заключати в дужки –

заключати договір –

розбити парк –

кидатися в очі –

згідно плану –

приймати участь –

по загальній згоді –

дати указания –

заслуговуючий уваги –

на слідуючій неділі –

6. Самостійна робота.

Прослухайте вірш Анатолія Кичинського, складений із фразеологізмів. Чиє в ньому якийсь зміст? Поясніть значення і походження фразеологізмів. Розставте розділові знаки .

ПОШИТИЙ У ДУРНІ

стріляним горобцем

до того ж білими нитками

аж пальці знати

курям на сміх

пришиєш кобилі хвіст

і як дурень з балалайкою

не знаючи броду полізеш у воду

наче поперед батька в пекло

туди де Макар телят не ганяв

де Сидір козам роги править

де смаленого вовка побачивши

до нових віників його пам'ятатимеш

сядеш у калюжу

сьорбнеш тієї солоної водички

накрутишся в ній наче муха в окропі

вхопишся за соломинку

вискочиш на сухе

наче Пилип з конопель

і мов горохом сипнеш

намелеш сім мішків гречаної вовни

на здогад буряків щоб дали капусти

почнеш притуляти горбатого до стіни

і як по писаному вилами по воді

сон рябої кобили розповідати

про чудеса в решеті

про те що на городі бузина а в Києві дядько…7.Творча робота

Спробуйте за аналогією скласти власний вірш.

Написання твору - есе


ЕСЕ

Прізвище, ім’я _________________________________________________

Тема есе: Хто знання має, той мур ламає. (Народна мудрість)

Які думки у Вас викликала виучувана тема__________________________

Які у Вас почуття від уроку_______________________________________

_______________________________________________

Для мене сьогодні важливим було __________________________________

Найбільший мій успіх ___________________________________________Домашнє завдання. §42 вивчити С. 229., впр. 514. Скласти тести для взаємоперевірки засвоєного матеріалу.

Шамшура С.Є.,

учитель вищої категорії,

старший учитель

Херсонської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №1

Херсонської міської ради


Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconХерсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісний підхід на уроках української мови та літератури, світової літератури Укладачі
У збірці представлено досвід вчителів української мови та літератури, світової літератури Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconУкраїна Управління освіти м. Черкаси Черкаська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області Компетентнісний підхід до
Матеріали з української мови та літератури розроблені заступником директора школи Костенко О. К., спеціаліст вищої категорії, звання...
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconМетодичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови
Упорядник: Лихошапка Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Слоутського нвк: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,...
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconАнтонівська загальноосвітня школа І ііі ступенів №1 Херсонської міської ради
Традиційні та інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки та вчителів початкової школи з питань популяризації дитячого читання відповідно...
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconВідділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 ім. Артема – багатопрофільний ліцей»
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconЗагальноосвітня школа І – ІІІ ступенів села бужанка іваничівського району письменники прибузького краю загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів села бужанка іваничівського району василюк с.І. Письменники прибузького краю збірник матеріалів
Василюк Світлана Іванівна вчитель української мови І літератури зош І – ІІІ ступеня села Бужанка, Іваничівського району, Волинської...
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconКз «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Гуляйпільської районної ради Підготувала: творча група вчителів початкових класів кз «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Гуляйпільської районної ради
Здоров’я – дорогоцінний дар, яким наділяє людину природа. Недарма в народі кажуть: у здоровому тілі – здоровий дух. Щоб надовго вистачило...
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconІваницька Наталія Анатоліївна, учитель географії Могильська Ольга Петрівна, учитель української мови І літератури Поверхневі та підземні води України. Дніпро колиска життя інтегрований урок
Ярошівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів катеринопільської районної ради черкаської області
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісно орієнтований підхід до викладання української мови та літератури у профільному навчанні iconХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №129 харківської міської ради харківської області
Харківської міської ради Харківської області, присвячені ювілею Т. Г. Шевченка за період жовтень-грудень 2013


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка