І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіадиСкачати 153,9 Kb.
Дата конвертації17.09.2017
Розмір153,9 Kb.

Рекомендації

щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році
І. Рекомендації щодо організації та проведення

ІІ етапу олімпіади

  1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури щороку беруть участь учні 7 – 11 класів.

  2. Час виконання олімпіадних завдань учнями 7 класів 3 астрономічні години, учнями 8 – 11 класів4 астрономічні години.

  3. Характеристика завдань:

Олімпіадні завдання відповідають сучасним вимогам до вивчення української мови та літератури, орієнтовані на лінгвістичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний потенціал, неординарність і креативність мислення.

Завдання з української мови вибудовуватимуться в такому форматі: творча робота, синтаксичний аналіз речення (9 – 11 класи), завдання з розгорнутою відповіддю на теоретичне питання, завдання відкритого типу на конструювання мовних одиниць, виправлення помилок, вибір нормативної форми, редагування речень, тлумачення фразеологізмів, тестові завдання тощо.

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал із різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання:
Українська мова


Клас

До теми (включно)

7

Дієприкметник.

8

Односкладні речення. Неповні речення.

9

Складнопідрядне речення.


Увага! Оскільки у старших класах уже не вивчається нових мовних тем, а в 10 – 11 класах мова викладається за трьома рівнями (стандарту, академічним і профільним), то в 10 – 11 класах будуть запропоновані завдання за курс 5 – 9 класів.
Українська література

Клас

До теми (включно)

7

М.Стельмах «Гуси-лебеді летять».

8

Іван Франко «Іван Вишенський».

9

І. Котляревський «Наталка Полтавка».

10

Творчість І.Франка.

11

Остап Вишня. «Моя автобіографія».

Наголошуємо, що завдання з української літератури для учнів 7 – 9 класів складено відповідно до програми для 12-річної школи з українською мовою навчання (автор Р.В.Мовчан). Це обумовлено орієнтацією на завдання ІV етапу олімпіади.

Для учнів 10 –11 класів завдання складатимуться відповідно до програми академічного рівня (як відомо, вона єдина для класів з українською і російською мовами навчання): «Українська література, 10 – 12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень», авт. М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк та ін.». Поряд із кожним завданням подано орієнтовну максимальну кількість балів, яку учень може одержати за їх виконання.
Звертаємо увагу, що завдання з української літератури для кожного класу мають спільну структуру. Учням усіх класів необхідно написати твір на одну із запропонованих тем, письмово дати відповіді на запитання та виконати творче завдання.

У творчому завданні учням 7–8 класів буде запропоновано дати розгорнуту відповідь на запитання з теорії літератури, а учням 9–11 класів – заповнити «паспорт» твору (на основі запропонованого уривку).
  1. Оцінювання завдань із літератури:
завдання


Форма завдання

Макс. кількість балів за одне завдання

1

Написати твір на одну із запропонованих тем

12 б.

2

Письмово дати відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

Кожне питання оцінюється 1 б.

3

Розгорнута відповідь на завдання з теорії літератури (7-8 кл.)

Заповнення «паспорту» твору (9-11 кл.)


12 б.
Увага! При перевірці та оцінюванні «паспорту» твору необхідно користуватися зразком виконання такого завдання, поданим у посібнику «Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / Л.І.Кавун, К.В.Таранік-Ткачук, Л.В.Шитик, О.І.Масевря, С.І.Січкар / [за заг. ред. Л.В.Шитик]. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 304 с.», рекомендованому Міністерством освіти і науки України (лист ІІТЗО від 06. 11. 2012 р. №14.1/12-Г-323), на стор. 291.


  1. Оцінювання результатів виконання завдань з української мови здійснюється за критеріями, вказаними безпосередньо в завданнях.

Здійснюючи перевірку та оцінювання завдань з української мови, слід користуватися «Теоретичним коментарем до завдань з української мови», вміщеним у вищезазначеному посібнику на стор. 37 – 92.

При оцінюванні синтаксичного розбору складного речення слід користуватися схемою (стор.92) та зразком повного синтаксичного розбору складного речення (стор. 288), поданими в цьому ж посібнику.
  1. Особливі умови:

Початок олімпіади о 1000.

Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).


ІІ. Рекомендації щодо підвищення якості підготовки

учнів до олімпіади

Керівникам Р(М)МО:

 1. Виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити роботу з ними, враховуючи нахили, здібності та зацікавленості. Особливу увагу слід приділити роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури й різноманітних конкурсах з української мови та літератури, – цілеспрямовано готувати їх до участі у відповідних змаганнях.

 2. Спланувати науково-методичні заходи щодо вдосконалення навичок учителів української мови та літератури здійснення художньо-ідейного аналізу тексту та створення власного висловлення відповідно до структури, яка пропонується під час ЗНО.

 3. Організувати обмін досвідом на районному (міському) рівні з питань роботи з філологічно обдарованими учнями.

 4. Налагодити співпрацю з науковими співробітниками вищих навчальних закладів.

 5. До складу журі ІІ (районного) етапу олімпіади включати найдосвідченіших фахівців, які б змогли об’єктивно підходити до визначення переможців, а відповідно якісніше формувати учнівські команди для участі у ІІІ (обласному) етапі.


Учителям ЗНЗ:

 1. При підготовці учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; визначенню лексичного і граматичного значення загальновживаних слів; вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів і синтаксичному розбору речень і словосполучень.

 2. Приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу ліричного твору, прищеплювати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень компетентності з цього питання.

 3. Оскільки з року в рік найскладнішими для учнів є завдання з теорії літератури та художньо-ідейний аналіз поезії, пропонуємо дотримуватися такого алгоритму підготовки школярів до виконання цих завдань:

 • Із семикласниками на період проведення олімпіади необхідно повторити відомості з теорії літератури та загальні тенденції розвитку літературного процесу, зосередивши увагу на таких поняттях: художній образ та його види; мистецтво (види мистецтва, функції); фольклор (роди та жанри фольклорних творів, розвиток фольклору в Україні; пісні, що стали народними); своєрідність мистецького відтворення потоку життя (пафос, категорії «прекрасне – потворне», «комічне», «історичне»); сюжет художнього твору та його елементи (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка); літературні роди, жанри, суміжні жанри (зокрема жанри ліро-епосу); засоби художньої мови (анафора, алегорія, білий вірш, гіпербола, гумор, епітет, постійні епітети, інверсія, іронія, логічний наголос, метафора, персоніфікація, порівняння, риторичні звертання (оклики, питання); сатира, тавтологія, фразеологізм та інші); прозова й віршована мова, строфи.

 • Із восьмикласниками, окрім вищезазначеного, повторити ще й такі відомості: суспільно-побутові пісні та їх різновиди, коломийки, жартівливі пісні, мистецькі категорії («героїчне», «фантастичне», «пригодницьке», «романтичне», «автобіографічне», «символ», «художня деталь», «контраст», «мотив у художньому творі»), композиція художнього твору (сюжетні й позасюжетні елементи), засоби гумористичного зображення, ідея художнього твору, балада, повість-притча, новела, алегоричний образ, ліричний герой.

 • Із дев’ятикласниками, окрім матеріалу, вивченого в 5 – 8 класах, поглибити знання про думу, історичну пісню, філософську лірику, силабо-тонічне віршування (види рим, римування, стопи, віршовий розмір, ямб, хорей, спондей, пірихій, дактиль, амфібрахій, анапест), драму, комедію, трагікомедію, антитезу, іронію.

 • Із десятикласниками, окрім вищевказаного, особливу увагу приділити формам зображення дійсності, змісту й формі художнього твору, його проблемам, видам пафосу, засобам творення образу людини, способам передачі змісту твору, художнім засобам і прийомам (метонімія, синекдоха, оксюморон, літота, епіфора, асонанс, алітерація, багатосполучниковість, безсполучниковість, паралелізм, градація, паронімія), системі віршування (силабічна, тонічна, силабо-тонічна), особливим різновидам віршових розмірів (олександрійський вірш та гекзаметр), основним стильовим течіям, методам та їх жанрам (бароко, класицизм, просвітительський реалізм, сентименталізм, романтизм, реалізм, критичний реалізм), літературним напрямам, системам, періодизації української літератури.

 • З одинадцятикласниками, окрім вивченого в 5-10 класах, необхідно повторити ще й хронологічну канву українського літературного життя ХІХ – початку ХХ століть, поняття про літературний процес; повість, роман та їх різновиди; багатоголосся, лірику та її жанри, цикл, поетичний епос, терцину, драматичну поему, драму-феєрію, драматичний етюд, неоромантизм, натуралізм, психологізм, проблематику твору, модернізм, імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неореалізм, художній стиль письменника, фемінізм, некролог, богему, сугестивність, пантеїзм, художній простір та художній час, художні деталі.

З метою якісної підготовки учнів до ІІ етапу олімпіади рекомендуємо під час цього процесу використовувати таку навчально-методичну літературу:

Мова:

7 клас:

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов. Рідна мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак - ЕКО, 2007.

 • С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова. Рідна мова: Підручник для 7 класу. – К.: Грамота, 2007.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко, А.І.Ляшкевич, С.А.Омельчук. Рідна мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

8 клас:

 • .П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак - ЕКО, 2008.

 • В.В. Заболотний, О.В. Заболотний. Рідна мова: Підручник для 8 класу. – К.: Генеза, 2008.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко, А.І.Ляшкевич. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

9 клас:

 • Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2009;

 • Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009;

 • Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009;

 • Пентилюк М.І, Гайдаєнко І.В. та ін. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

10 клас:

 • Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Академічний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2010.

 • Плющ М.Я., Тихоша В.І., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова. Профільний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2010.

11 клас:

 • Караман С.О., Караман О.В., Плющ М.Я, Тихоша В.І. Українська мова: підр. Для 11 кл. загальноосвіт навч.закл. з навчанням укр. мовою: акад. рівень, проф. рівень. – К.: Освіта, 2011.


Література:

7 клас:

 • Міщенко О.І. Українська література: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007.

 • Авраменко О.М., Шабельникова Л.П. Українська література: Підручник для 7 класу. – К.: Грамота, 2007.

 • Слоньовська О.В. Українська література: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

8 клас:

 • Цимбалюк В.І. Українська література: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

 • Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література: Підручник для 8 класу. – К.: Грамота, 2008.

 • Слоньовська О.В. Українська література: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

9 клас:

 • Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

 • Міщенко О.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • Ткачук М.П., Сулима М.М., Смілянська В.Л. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

10 клас:

 • Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Грамота, 2010.

 • Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Освіта, 2010.

 • Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. – К.: Освіта, 2010.

11 клас:

 • Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Освіта, 2011.


Довідники, посібники:

 1. Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / Л.І.Кавун, К.В.Таранік-Ткачук, Л.В.Шитик, О.І.Масевря, С.І.Січкар / [за заг. ред. Л.В.Шитик]. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 304 с.

 2. Авраменко О.М., Блажко М.Б.українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. 2 частини. – К.: Грамота, 2012.

 3. Глазова О.П. Українська орфографія: Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.

 4. Глазова О.П. Українська пунктуація: Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.

 5. Гнатюк Л.П, Бас-Кононенко О.В. Українська мова: Навч.посіб.– К.: Знання-Прес, 2006.

 6. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Л.,1996.

 7. Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення. – Х., 2002.

 8. Зубков М.Г. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008.

 9. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища школа, 1993.

 10. Новий довідник: Українська мова. Українська література. – К.: Казка, 2009.

 11. Пахаренко В.І. Шкільне шевченкознавство: Навчальний посібник. – Черкаси: Брама-Україна, 2007.

 12. Погрібний М. Українська літературна вимова. – Дніпропетровськ, 1992.

 13. Серія «Тест-контроль». Українська мова та література. 5-11 кл. видавництва «Весна».

 14. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 2003.

 15. Тєлєжкіна О.О. Говоримо та пишемо українською правильно і красиво.– Х.: Вид. група «Основа», 2010.

 16. Українська мова. Практичний довідник./ Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К.., 2008.

 17. Українська мова та література. Комплексна підготовка: навч. посіб./ [Ломакович С.В та ед.].– Х.: Факт, 2011.

 18. Українська мова та література. Репетитор/ Жовтобрюх В.Ф., Паращич В.В. – Х.: Веста, 2010.

 19. Українська мова. Тести. 5-12 класи: Посібник/ За ед.. Н.В.Гуйванюк. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007.

 20. Шульжук К.Ф.Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

Мовно-літературні сайти:

 1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

 2. Бібліотека української поезії (http://poetry.uazone.net).

 3. Просвіта (http://www.internet.net.lib).

 4. Бібліотека «Українського міста» (Чикаго) (http://ukrtown.com.library).

 5. UkrLib (http://ukrlib.com.ua).

 6. Сучасна українська література (http://ukrlit.kma.mk.ua).

 7. Українська бібліотека (http://www.lib.org.ua).

 8. Український центр (http://ukrcenter.com).

 9. Історія України (http://www.uahistory.cjb.net).

 10. Мережева бібліотека української літератури (http://www.ukrib.km.ru).

 11. http://www.day.kiev.ua.

 12. http://www.chl. kiev.ua .

 13. http://www. kobzar.info .

 14. http://linguist. univ. kiev.ua .

 15. http://ukrainskamova.narod.ru

 16. http://www.akademia – ps.com.ua

 17. http://www.vintest/org.ua.

 18. http://www.multikulti.ru


Методист

Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти І.В.Кротова
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо виконання окремих типів олімпіадних завдань ІІІ етапу та завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо порядку організації та проведення звільнення в запас військовослужбовців строкової служби
Методичні рекомендації командирам військових частин (підрозділів) щодо організації профілактики порушень статутних правил взаємовідносин...
І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист
Павла Тичини призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни...
І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади iconПро проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013/2014 н р

І. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо організації І проведення Уроків мужності в загальноосвітніх навчальних закладах області /Упоряд. І. П. Кончиц. Чернігів: ред відділ чоіппо імені К. Д. Ушинського, 2015. 126 с
Виховуємо патріотів: Методичні рекомендації щодо організації І проведення Уроків мужності в загальноосвітніх навчальних закладах...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка