I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльностіСторінка1/8
Дата конвертації13.09.2017
Розмір1,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти і науки України


Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

Схвалено вченою радою університету "ЗАТВЕРДЖУЮ"

22 січня 2015 р., протокол № 1 Ректор

проф._______________ Н.В.Скотна


22 січня 2015 р.
І н ф о р м а ц і я

про наукову та науково-технічну діяльністьДрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

за 2014 рік

(відповідно до наказу МОН України № 1359 від 24.11.2014 р.)

Проректор з наукової роботи

проф._______________ М.П.Пантюк

22 січня 2015 р.

Начальник НДС
__________________ Р.І.Проць
22 січня 2015 р.


Дрогобич – 2014

ЗМІСТ ID:33428 (176-1) 22.02.2015 18:34
1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

за 2014 рік (за формою згідно з додатком 1 до наказу)

I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності…..…...

4

а) коротка довідка про університет………..…….……………………………………..…..

4

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності університету…..……...............…...

4

в) науково-педагогічні кадри…...…………………………………..…………………….…

4

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки…….....

4

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій…………..

5


е) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок………………………………………………………………………….………….

5
II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,

суспільних і гуманітарних наук, зокрема, наукові досягнення світового рівня…...

6


а) важливі результати за усіма закінченими у 2014 році фундаментальними НДР…….

6

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних НДР

6III. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки ......................................................................................................................

10


а) важливі результати за закінченими у 2014 році прикладними НДР………….……….

10

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних НДР

12IV. Розробки, які впроваджено у 2014 році за межами ВНЗ…………………………..

17V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок…………………………………………………………………………

19
VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2014 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор……………………..….

20
VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених……………………………………………………………………………..

24
VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками…………...

25IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями……………………………………………………………………………….

26
Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук…………………………………………………

27
ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб ………………………….…...

28ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність………

29
ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів…………………………………………………………

30
XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень……………………………….

31XV. Заключна частина…………………………………………………………………….

322. Показники наукової та науково-технічної діяльності

за 2011-2014 роки (за формою згідно з додатком 2 до наказу)…….…………………

33
3. Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3 до наказу)…..……………

45
4. Описи найбільш ефективних розробок (за формою згідно з додатком 4 до наказу)……………………………………………………………………….

46
ДОДАТОК 1 (до розділу ІХ Інформації про ННТД) …..…………………………...

47

Тематика співробітництва з зарубіжними партнерами
ДОДАТОК 2 (до розділу Х Інформації про ННТД)…..…………...……………….

60

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
ДОДАТОК 3 (до розділу ХІІІ Інформації про ННТД)………….…..………………

66

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачівI. Узагальнена інформація щодо наукової

та науково-технічної діяльності
а) коротка довідка про університет

У травні 1940 р. - відповідно до постанови уряду УРСР було створено Дрогобицький учительський інститут. У 1952 р. - учительський інститут реорганізовано у педагогічний, а у 1954 р. - інституту присвоєно ім’я Івана Франка. У 1960 р. - до Дрогобицького педагогічного інституту приєднано Львівський педагогічний інститут. У 1995 р. - інститут атестовано і віднесено до вищих навчальних закладів III-ІV рівня акредитації. У 1998 р. - на базі інституту створено Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ДДПУ), а у 2010 р. його акредитовано за IV рівнем. З 2014 р. ДДПУ є учасником Східно-Європейської мережі університетів. У 2015 р. ДДПУ святкуватиме своє 75-річчя. (Детальніша інформація на Веб-сторінці ДДПУ: http://ddpu.drohobych.net/).


б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності університету

Фундаментальні дослідження: Дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи. Фізика низьковимірних систем, мікро- та макроелектроніка. Філософія культури та сучасні стратегії гуманітарного знання.

Прикладні дослідження і розробки: Стале використання, збереження та збагачення біоресурсів, екологія людини. Українська освіта в контексті трансформаційних суспільних процесів. Соціально-перцептивні основи професійної діяльності практичних психологів. Проблеми математичного моделювання фізико-механічних процесів. Дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та наногетероструктурах на їх основі.
в) науково-педагогічні кадри

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Чисельність НПП, осіб

695

682

682

662

з них: докторів наук, професорів

66 (9,5%)

72 (10,6%)

69 (10,1%)

68 (10,3%)

кандидатів наук, доцентів

318 (45,8%)

325 (47,7%)

330 (48,4%)

349 (52,7%)


г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

Категорії робіт

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

Фундаментальні

2

101,5

2

109,5

2

110,0

3

90,0

Прикладні

3

148,3

4

227,6

3

160,6

4

62,9

Госпдоговірні

(спецфонд)4

127,7

3

116,0

3

267,6

2

589,9

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій

Впродовж 2014 року у ДДПУ імені Івана Франка функціонувала спеціалізована вчена рада Д 36.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наказ МОН України № 1081 від 29.09.14 року). У цій раді протягом 2014 р. було захищено 21 кандидатську дисертацію.

Нових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій у 2014 р. не відкривалось.
е) найвагоміші результати фундаментальних досліджень

та прикладних досліджень і розробок
Тема НДР: “Націософська інтенціональність та її естетичні вияви в українській літературі ХІХ-ХХ століть”.

Науковий керівник: Іванишин П.В., д.філол.н., професор. (Прикладна НДР МОНУ)

Коротка характеристика одержаного наукового результату

З’ясовано специфіку націософського методу тлумачення художньої дійсності в сучасному українському та світовому літературознавстві, проаналізовано теоретичні аспекти вивчення націософської інтенціональності, осмислено основні тенденції українського літературного процесу ХІХ-ХХ століть крізь призму націософської естетики, висвітлено актуальні проблеми сучасного українського літературознавства: націотворчіть Т.Шевченка, героїчна націософія Д.Донцова, художні форми національного імперативу, народницький дискурс, вісниківський націоцентризм, феномен популярної літератури, поетичне тлумачення батьківщини в Т.Шевченка та вісниківців, націософські аспекти художніх практик Лесі Українки, Н.Кобринської, К.Гринивичевої, В.Підмогильного, П.Скунця, Ю.Бачі, П.Феденка та ін.
II. Визначні результати фундаментальних досліджень

у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук,

ЗОКРЕМА, НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ
Протягом 2014р. у ДДПУ виконувалося 3 фундаментальні НДР, що фінансувались МОНУ із загального фонду державного бюджету за КПКВК 2201040. Усі НДР перехідні.

Фундаментальних НДР, що фінансуються з інших джерел, у 2014р. не виконувалось.


а) важливі результати за закінченими у 2014 році фундаментальними НДР
Закінчених у 2014р. фундаментальних НДР немає.
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних НДР
1. Назва НДР: “Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі”.

ДР № 0114U002615. Термін виконання НДР: 2014-2016р.р.Науковий керівник: Пелещак Р.М., д.ф.-м.н., професор.

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання:

із загального фонду держбюджету МОНУ – 40,0 тис.грн., зокрема, у 2014р. – 40,0 тис.грн.Пріоритетний напрям, визначений Законом України:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.Пріоритетний тематичний напрям, згідно з Постановою КМ України № 942:

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість

та практичне застосування

Вперше побудовано механіко-деформаційну модель наногетеросистеми з квантовими точками (КТ), що зазнає впливу акустичної хвилі. Запропонована модель враховує напруження, які виникають за рахунок невідповідності параметрів ґраток контактуючих матеріалів, наявності точкових дефектів та вплив зовнішніх факторів (ультразвукової хвилі). У межах даної моделі встановлено закономірності просторово-часового розподілу деформації матеріалів наногетеросистеми InAs/GaAs з квантовими InAs залежно від частоти акустичної хвилі, розмірів та форми квантових точок.

Вперше досліджено залежність деформації матеріалів квантової точки та матриці від частоти акустичної хвилі при різних розмірах квантових точок. Показано, що така залежність має немонотонний характер. Вперше встановлено, що при збільшенні розміру КТ спостерігається спектральний зсув максимуму деформації її матеріалу в бік менших частот ультразвукової хвилі. Вперше розроблено теорію формування періодичних дефектно-деформаційних структур під впливом акустичної хвилі у напівпровідниках з двокомпонентною дефектною підсистемою. У межах розробленої теорії проаналізовано можливість зменшення дисперсії розмірів напружених квантових точок InAs/GaAs легованих ізовалентною домішкою за допомогою ультразвуку.

Показано, що ультразвукова обробка структур з КТ повинна підвищити ефективність створення масиву однорідних квантових точок за допомогою легування ізовалентною домішкою Bi. Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними даними.

Розроблена модель дозволяє вибирати оптимальні технологічні параметри для отримання гетероструктур з однорідними квантовими точками (температуру росту, ступінь легування, частоту ультразвуку). Встановлено, що введення домішок вісмуту у квантові точки InAs/GaAs значно зменшує ширину спектральної фотолюмінесцентної кривої та збільшує її максимум. Вісмут не є електрично активною домішкою, тобто не збільшує концентрацію носіїв заряду, але істотно змінює умови формування квантових за рахунок індукованого дифузійно-деформаційного потоку. Напрям потоку атомів визначається знаками деформаційного потенціалу та градієнта деформації. Оскільки ковалентний радіус In більший, ніж ковалентний радіус Ga, то атоми In можна розглядати як центри розтягу. Домішка Bi також є центром розтягу, тому деформаційний потік атомів In буде сприяти їх локалізації в КТ і, відповідно, обмеженню їх міграційної рухливості та підвищенню однорідності за розмірами КТ. Створення неоднорідної деформації за рахунок ультразвукової хвилі у процесі росту квантових точок InAs/GaAs з домішкою індукуватиме додаткові деформаційні потоки атомів In, які при виборі відповідних параметрів призведуть до їх більшої локалізації в квантовій точці. У діапазоні температур (600–900)K ультразвукова хвиля сприяє накопиченню In та Bi в одних і тих же просторових областях, а це повинно сприяти підвищенню однорідності за розмірами масиву квантових точок. Встановлено оптимальні технологічні параметри зменшення дисперсії розмірів КТ під впливом ультразвуку, які забезпечать зменшення витрат вихідних матеріалів для отримання гетероструктур з масивом однорідних КТ.

Встановлені закономірності просторово-часового перерозподілу деформації дозволять швидко і прогнозовано за допомогою періодичної деформації перебудовувати спектральні характеристики та напрям випромінювання гетеролазера і, відповідно, збільшити кількість каналів передачі інформації волоконно-оптичними лініями зв’язку.

Результати НДР можуть бути використані у наноелектроніці при створенні приладів з масивом однорідних КТ та при оптимізації телекомунікаційних мереж. По-перше, запропоновані рекомендації до технологічного процесу дозволять здешевити отримання приладів з масивом однорідних квантових точок та збільшити їх квантовий вихід фотолюмінесценції. Цей результат є інвестиційно привабливим. По-друге, на цьому етапі започатковано дослідження, які сприятимуть збільшенню резонансної частоти гетеролазера (~17 ГГц) і, відповідно, збільшенню швидкості передачі інформації до 40 Гб/с, що може бути використано для оптимізації телекомунікаційних мереж.

Кількісні показники результатів дослідження за період виконання:

- Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 3

- Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 5

- Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 5

- Підручники, навчальні посібники з грифом МОН України – 1

- Навчальні посібники без грифу МОН України – 1

- Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР – 1

- Захищено магістерських робіт за тематикою НДР – 3

2. Назва НДР: “Кореляції “структура-властивості” у складних металомістких склоподібних матеріалах”.

ДР № 0114U002616. Термін виконання НДР: 2014-2016р.р.Науковий керівник: Цмоць В.М., д.ф.-м.н., професор.

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання:

із загального фонду держбюджету МОНУ – 32,0 тис.грн., зокрема, у 2014 р. – 32,0 тис.грн.Пріоритетний напрям, визначений Законом України:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.Пріоритетний тематичний напрям, згідно з Постановою КМ України № 942:

Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства.Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість

та практичне застосування

Проведено комплексне дослідження структури, оптичних, коливних, механічних та магнітних властивостей відібраних складних металомістких халькогенідних склоподібних матеріалів на основі As2S3 та As2Se3 з вмістом Bi, Ag та легованих рідкісноземельними елементами (Nd3+, Sm3+, Ho3+, Er3+) методами рентгенівської дифракції, тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання, позитронної анігіляційної спектроскопії, вимірювання мікротвердості від прикладеного навантаження та вимірювання магнітної сприйнятливості за Фарадеєм. Встановлено кореляційні особливості між параметрами структури та фізичними властивостями досліджуваних складних металомістких халькогенідних склоподібних матеріалів.

Для виконання НДР використано сучасні прецизійні методи рентгенівської дифракції, тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання, позитронної анігіляційної спектроскопії, вимірювання мікротвердості від прикладеного навантаження та вимірювання магнітної сприйнятливості за Фарадеєм. Тому, отримані наукові результати НДР відповідають сучасному науковому рівню досліджень.

Результати НДР матимуть практичну цінність в галузях нанофізики, нанохімії та оптонаноелектроніки. Використання комплексу сучасних методів рентгенівської дифракції, тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання, позитронної анігіляційної спектроскопії, вимірювання мікротвердості від прикладеного навантаження та вимірювання магнітної сприйнятливості за Фарадеєм робить результати НДР конкурентоспроможними з результатами наукових досліджень інших авторів, які використовують поодинокі експериментальні методики. Інвестиційна привабливість результатів НДР полягає у створенні нових матеріалів нанофізики, нанохімії та оптонаноелектроніки на основі досліджуваних складних металомістких халькогенідних стекол.Кількісні показники результатів дослідження за період виконання:

- Статті, прийняті до друку у виданнях з імпакт-фактором – 2

- Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 3

- Захищено магістерських робіт за тематикою НДР – 1


3. Назва НДР: “Дослідження біологічно активних речовин ялівцю звичайного Juniperus communis”.

ДР № 0114U002617. Термін виконання НДР: 2014-2016р.р.Науковий керівник: Волошанська С.Я., к.біол.н., доцент.

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання:

із загального фонду держбюджету МОНУ – 18,0 тис.грн., зокрема, у 2014 р. – 18,0 тис.грн.Пріоритетний напрям, визначений Законом України:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.Пріоритетний тематичний напрям, згідно з Постановою КМ України № 942:

Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій.Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість

та практичне застосування

Досліджено біологічну активність фітопрепарату Нефровіл на основі екстрактів ялівцю звичайного, що містить суміш біоактивних компонент (шишкоягоди ялівцю звичайного, звіробій, спориш, мучниця, листки чорниці та брусниці). Досліджено наноструктуру фітопрепарату Нефровіл на основі екстрактів ялівцю звичайного методом часового розподілу анігіляційних фотонів. Встановлено, що для спресованого біоматеріалу Нефровіл існують два типи порожнин об’ємом 7 Å3 та 92 Å3. Досліджено наноструктуру висушених шишкоягід ялівцю звичайного у довгозбереженому (протермінованому) на протязі 2-3 років та свіжозібраному (до 1 року) зразках методом часового розподілу анігіляційних фотонів. З’ясовано, що термін зберігання зразків упродовж 2-3 років не впливає на наноструктуру шишкоягід ялівцю звичайного. Методом часового розподілу анігіляційних фотонів встановлено, що у шишкоягодах ялівцю звичайного існують порожнини великих розмірів, радіусом більше 1 нм, які характеризуються часом життя орто-позитронію більше 20 нс. Такого розміру порожнин не виявлено у спресованому біоматеріалі Нефровіл.

Для виконання НДР використано єдиний на сьогодні експериментальний підхід на основі методів позитронної анігіляційної спектроскопії (зокрема, методу часового розподілу анігіляційних фотонів), що дозволяє отримати інформацію про розміри порожнинних дефектів на атомному та суб-атомному рівні (нанорівні). Тому, отримані наукові результати НДР відповідають сучасному науковому рівню досліджень в даній галузі.

Результати НДР матимуть практичну цінність в галузях біотехнології, біофізики, біохімії, нанотехнології, наномедицини, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. Використання вперше сучасних методів позитронної анігіляційної спектроскопії для біоматеріалів на основі ялівцю звичайного робить результати НДР конкурентоспроможними з результатами наукових досліджень інших авторів, які використовують методи позитронної анігіляційної спектроскопії для вивчення біоматеріалів та біосистем. Інвестиційна привабливість результатів НДР полягає у створенні нових фітопрепаратів на основі ялівцю звичайного для мікробіологічної та фармацевтичної промисловості з прогнозованими характеристиками на різних рівнях структурної організації.

Для проведення дослідження частково залучаються ресурси, що надаються для виконання Проекту ЄС: ‘‘Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території’’.

Кількісні показники результатів дослідження за період виконання:

- Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 2

- Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 2

- Захищено магістерських робіт за тематикою НДР – 1

- Участь з оплатою у виконанні НДР: студентів – 1, молодих учених, аспірантів – 1


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи
Не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності...
I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconМатеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017
Матеріали науково-технічної конференції містять зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів, аспірантів, докторантів та молодих...
I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІсторик, любов І
До книги увійшоа науково-популярний доробок сучасного вченого-історика за чверть віку його наукової та громадської діяльності
I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconХмельницький обласний центр науково-технічноїБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка