Ім. М. С. Грушевського нан україниСторінка1/4
Дата конвертації14.10.2017
Розмір0,67 Mb.
  1   2   3   4

Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М.С. Грушевського НАН України

Львівське відділенняЗвіт з праці за 2015 р.
ВСТУП

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України утворене розпорядженням Президії АН України № 620 від 21 липня 1992 р. Співробітники відділення (12 наукових ставок) утворюють єдину структурну одиницю у складі головного інституту.

Згідно з планом роботи відділення, у 2015 р. розпочалося виконання двохрічної теми “Писемні та зображувальні джерела XVІ-XX ст. про модернізацію соціально- культурного та релігійного життя західноукраїнського регіону”, завершення якої заплановано на кінець 2016 р. Тема виконується в рамках цільової програми Відділення історії, філософії та права НАН України «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні».Відділенню вдалося зберегти цільову співпрацю з Канадським інститутом українських студій при Альбертському університеті (м. Едмонтон, Канада), міжнародною комісією з історії міст (заснованою на Міжнародному конгресі істориків у Римі 1955 р.), Українським геральдичним товариством, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Науковим товариством ім. Шевченка в Україні, Львівським музеєм історії релігії, Українським католицьким університетом, Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ. Збереглися зв’язки з українськими та закордонними науковими центрами, що виявилося в участі співробітників у загальноукраїнських і міжнародних конференціях: XXVІ-й сесії Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (засідання Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, археографічної, історичної Комісій та образотворчого та прикладного мистецтва, Інституту колекціонерства мистецьких пам’яток при НТШ) (Львів, 17-20 березня 2015 р.); XXV-й міжнародній науковій конференції «Історія релігій в Україні» (Львів, 26-28 травня 2015 р., Львівський музей історії релігії, Інститут релігієзнавства, Інститут філософії ім. Г. Сковороди. Відділення релігієзнавства), ІІ Міжнародній науковій конференції «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи» «Балто-Чорноморський регіон та Україна у сусідніх просторах та пограничних епохах» (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 24-25 квітня 2015 р.), науковій конференції “Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ – поч. ХХІ століття)” (Львів, 27 травня 2015 року), презентації видань праць М. Грушевського (Львів, 10 березня 2015 р.), 27-й Міжнародній картографічній конференції, 16-ї Генеральної асамблеї (Ріо-де-Женейро (Бразилія), 23-28 серпня 2015 р.), міжнародній науковій конференції «Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny» (Ярослав-Львів, 26-27 червня 2015 р.), міжнародній науковій конференції «Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych» (Ченстохова (Польща), 4-8 травня 2015 р.), міжнародній науковій конференції «Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska
przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim» (3-5 вересня 2015 р., Серпеліце, Польща), Інавгурації навчального року у Торунському університеті ім. Миколая Коперніка (м. Торунь (Республіка Польща), 8-14 жовтня 2014 р.), IV Interdyscyplinarnej Miejskiej Konferencji Młodych Badaczy «Incolae, hospites, peregrini… – ludzie bez praw obywatelskich w mieście średniowiecznym i nowożytnym» (Торунь (Республіка Польща), 19-20 червня 2015 р.), VII Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Українофобія як явище та політтехнологія» (Львів, 22 травня 2015 р.), Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Картографія та історія України», Урбаністичному семінарі кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій Українського католицького університету (м. Львів, 10 березня 2015 р.).

Пошукачем при Львівському відділенні прикріплений Круковський О. із темою наукової роботи «Західноукраїнська фалеристика середини ХІХ – першої половини ХХ ст.» та М. Слободянюк, дисертаційна тема: «Розвиток військової символіки Збройних сил України на прикладі армійських корпусів» (наук. керівник – Гречило А. Б.).


1. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

Досягненнями відділення у 2015 р. треба вважати вихід у світ шести книг: Грушевський М. Історія України-Руси. Бібліографічний покажчик / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд. А. Гречило, за участю М. Капраля, Я. Федорука. – Львів: б.в., 2015. – 392 с.; Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення / Упоряд. М. Капраль, Г. Сварник, І. Скочиляс, А. Фелонюк. – 3-тє вид., доповн. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2015. – 923 с.; Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд. Н. Халак – Львів, 2015. – 142 с.; Гавриленко В. Шлях до сфрагістики / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Українське геральдичне т-во; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих / Наук. ред., упоряд. А. Гречило. – Київ; Львів, 2014. – 328 с.; Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення, Музей Шереметьєвих; Упор. В. Гавриленко. Київ: Видавничий дім «Антиквар», 2015. 231 с.; Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор’ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Одеса, 2015. – 352 с.

Опубліковано черговий випуск фахового видання «Генеалогічні записки: Зб. наук. праць» / Ред. колегія: Г. В. Папакін (голова), В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, Л. В. Войтович, А. Б. Гречило (відп. ред.), М. М. Капраль та ін. Львів, 2015. Вип. 13.112 с.

Вийшли у світ щорічник «Історія релігій в Україні» (Львів, 2015 р. – Кн. І, Част. 1: Історія. – 656 с.; Кн. ІІ, Част. 1-2: Філософія, сакральне мистецтво. – 540 с.) та вісники Українського геральдичного товариства: «Знак» (Львів, 2014. Ч. 65, 66, 67), Реєстр особових гербів УГТ (Львів, 2014. – Вип. 28, 29). Видання відділення здобули прихильну оцінку спеціалістів в Україні та за кордоном.


Протягом 2015 р. співробітники відділення опублікували 54 статті у фахових наукових часописах. В Інтернеті підтримується сайт Львівського відділення (www.archeos.lviv.ua), на якому зібрана основна інформація про наукову діяльність, організаційну структуру, наукових співробітників відділення. На сайті вміщені опубліковані збірники документів, статті, рецензії співробітників, періодичні видання. Також відділення підтримує сайт Українського геральдичного товариства, здійснюється його редагування та модерування форуму (http://uht.org.ua) Для подальшої підтримки сайтів відділення потребує фінансової підтримки та залучення фахівців з новітніх комп’ютерних технологій.
2. Дані про тематику та обсяг НДР, що виконуються установою

Відповідно до схеми:


3. Відомча тематика

всього 1


Обсяг фінансування подає головний інститут.
4. Виконання відомчої тематики

Форма IV–1

№ 1
Назва теми “Писемні та зображувальні джерела XVІ-XX ст. про модернізацію соціально- культурного та релігійного життя західноукраїнського регіону”, яка виконується в рамках цільової програми Віділення філософії, історії, права НАН України «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні»
Науковий керівник теми: керівник відділення д. і. н., проф. Капраль М. М.

Термін виконання: І кв. 2015IV кв. 2016 рр.

Всі інші дані про виконання відомчої тематики подає головний інститут.
Розділ 1: «Картографія та історична географія західного регіону України: динаміка соціальних та колонізаційних змін» (Капраль М.М., Голько О.Ф., Смерека Б. В., Фелонюк А.В., Халак Н. В.)
Атлас українських історичних міст. Т. 2: Жовква.

Виконавці: Капраль М.М., Фелонюк А.В., Смерека Б.

У розділі продовжується праця над започаткованою картографічною серією «Атлас українських історичних міст». Ця серія виходить під егідою Міжнародної комісії історії міст (Commission Internationale pour l’Histoiredes Villes). Протягом кількох десятиліть у 18 країнах Європи вийшло друком вже більше 500 атласів окремих міст. Це стало практичним втіленням одного з найплідніших проектів загальноєвропейського масштабу у гуманітарній ділянці. Україна чи не єдина країна не член Європейського Союзу, що долучилася до цього проекту. Жовква стане другим українським містом після Львова в процесі реалізації цього картографічного корпусу.

У 2015 р. продовжено редакційну роботу над атласом Жовкви: складено зміст видання; укладено колектив авторів, залучених до картографічних робіт. Проводилося виявлення й відбір картографічних матеріалів та видів міста XVIII–XX ст.; історичних карт, планів та видів Жовкви XIX–XX ст. у архівних та бібліотечних сховищах Львова, опрацювання джерельного матеріалу та літератури для історико-урбаністичного нарису про розвиток території Жовкви у XVII–XVIII ст. та карт-реконструкцій націотопографії міста середини ХІХ ст. Написано та проредаговано текстову частину урбаністичного нарису про Жовкву XVII-XVIII ст. (1,5 друк. арк.). Продовжується створення карти-реконструкції «Націотопографія Жовкви середини ХІХ ст.», упорядкування бібліографії видання.
Історико-географічний покажчик населених пунктів України. Т. 1. Львівська область.

Виконавці: Капраль М. М., Смерека Б. В.

Мета проекту – створити вичерпний реєстр населених пунктів України від найдавніших днів до сьогодення.

Регіоном, населені пункти якого буде охоплено у першому томі, стане Львівська область, оскільки для її теренів збережена репрезентативна кількість джерельних матеріалів для всіх періодів історичного розвитку. Він охоплюватиме як існуючі тепер села та міста, так і зниклі в минулому населені пункти, включно з передмістями, хуторами, колоніями і фільварками. Підставою для збору інформації стануть статистичні матеріали (довідники, реєстри), детальні карти широких форматів різних періодів.

Відповідно до річного плану проведено архівну евристику джерел актового та статистичного характеру, пов’язаних із специфікою адміністративного устрою теренів Львівської області у епоху Польського Королівства (1387 – 1569 рр.) та Речі Посполитої (1569 – 1772 рр.) з метою: 1. укладено абеткові реєстри (у формі таблиць; шрифт тексту Times New Roman, кегль 10, інтервал 1) населених пунктів 5-ти адміністративних районів Львівської області: Жидачівський район (27 сторінок, 253 гасла, 0,6 др. арк.), Золочівський (43 сторінок, 390 гасел; 1 др. арк.), Миколаївський (19 сторінок, 149 гасел; 0,5 др. арк.), Перемишлянський (41 сторінку, 395 гасел; 1,1 др. арк.), Пустомитівський (26 сторінок, 272 гасла; 0,8 др. арк.); 2. створено 6 точкових, 9 лінійних і 10 полігональних – загалом 25 шейп-файлів у програмі цифрового картографування ArcGIS: населені пункти (для усіх періодів), лісові масиви (1855, 1935-1946, 2015), водойми (1855, 1935-1946, 2015), шляхи сполучення (1855, 1935-1946, 2015), межі адміністративних одиниць: дистриктів (1855), воєводств (1935), повітів (1855, 1935), громад (1855, 1935), областей (1946, 2015), районів (1946, 2015).

Підготовлені шейп-файли стануть основою для мап Львівської області для унаочнення адміністративних змін, що відбулися на її території, починаючи з княжих часів. Зокрема, будуть підготовлені наступні мапи:

а) Територія області в найдавнішу добу (до середини XIV ст.);

б) Територія області в період Речі Посполитої (друга половина XVII ст.);

в) Територія області в австрійську епоху (1855 р.);

г) Територія області у міжвоєнний період (1935 р.);

д) Територія області у радянську добу (1946 р.);

е) Львівська область: сучасний адміністративно-територіальний устрій (2015 р.).

Реєстри складаються з дев’яти колонок-рубрик: сучасна назва; історичні офіційні назви (роки вживання); заснування або перша згадка (рік); джерело першої згадки; адміністративне підпорядкування населеного пункту (від 1946 р.); статус населеного пункту (місто, селище міського типу, село, присілок, хутір, колонія, фільварок); зникнення поселення (рік); приєднання до іншої місцевості (рік); назва поселення, до якого приєднано. Створені таблиці увійдуть до зведеного реєстру населених пунктів Львівщини, який увійде до першого тому видання «Історико-географічний покажчик населених пунктів України. Т. 1. Львівська область», присвяченого Львівській області.

Мета роботи є:

a) складення реєстру усіх населених пунктів, що існують, або коли-небудь існували на окресленій в роботі території (і були згадані в писемних джерелах), служитиме довідковим матеріалом для встановлення (у кількісному еквіваленті) масштабів та інтенсивності заселення досліджуваних теренів;

б) подання вказівок про перші згадки у джерелах про існування населених пунктів, що підготовить інформаційну базу для окреслення історичної динаміки процесу заселення;

в) фіксація усіх (сучасних і колишніх) назв населених пунктів в окремих випадках дасть змогу обґрунтувати необхідність повернення давньої назви, особливо якщо населений пункт був перейменований за часів радянської влади;

в) окреслення адміністративних змін, яких зазнали населені пункти досліджуваних районів підготовить наукове підґрунтя для врегулювання на державному рівні питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.
«Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах та таблицях» Ч.1. Вип.2.

Виконавці: Голько О. Ф., Халак Н. В., н. с. Паславська Н. О., м. н. с. Н. О. Кіт 

У 2015 р. продовжувалася праця над підготовкою вип. 2 серії картографічно-довідкового видання «Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях», який стосується польсько-українського протистояння у північно-західних районах Волинської обл., зокрема Камінь-Каширському, Любешівському, Ратнівському, Старовижівському. Проводилось виявлення джерел та опрацювання джерельної та історіографічної бази проблеми втрат українського населення. Створено архів копій виявлених джерел (цифрові копії, ксерокопії, фотокопії), здійснювалося зведення та співставлення даних різних джерел інформації.

Укладено 4 таблиці із даними про українські втрати у цих районах за згаданий період, до яких залучено дані про населені пункти даних районів, які існують досі та ті, що зникли (колонії, хутори, лісничівки, військові осади та ін.) з інформацією про адміністративний статус, склад населення, наявність гітлерівських гебітскомісаріатів, районних управ та поліційних відділів із поляків-шуцманів, також наявність польських озброєних осередків, до кожної позиції подано статистику українських жертв в результаті польсько-українського протистояння у 1938-1944 рр. Наступним етапом праці стала звірка комп’ютерного набору з наявним текстовим носієм інформації. Складено поіменні списки загиблих українців в результаті польсько-українського протистояння у 1938-1944 рр. по кожному населеному пункту у зазначених районах. Продовжується пошук додаткових джерел, які містять інформацію з тематики дослідження, в тому числі архівних.

Розроблено систему позначок на карті до цих районів, які включають унаочнення місць українських жертв: нанесено населені пункти, у яких зафіксовано українські жертви у 1938-1944 рр. (величина кружків повідомляє про цифри втрат), польські збройні осередки – так звані «пляцувки», територію розміщення відділів УПА у зазначений період, додатковою інформацією є позначення зниклих та існуючих до сьогодні населених пунктів.

Підготовка цієї серії дозволить проводити компаративні дослідження, співставляючи дані про втрати народів Центрально-Східної Європи у Другій світовій війні та вести паритетну дискусію щодо українських втрат на міждержавному рівні. Видання здійснюється у співпраці з ТоВ «Інститут геоінформаційних систем».

Розділ 2. Міський соціум Львова ранньомодерного часу: динаміка соціальних та релігійних процесів (Капраль М.М., Фелонюк А.В., Гуль О.В.)
«Інвентарі палаців, дворів і господарських будівель передмість Львова останньої третини XVII–XVIII століть». Збірник документів

Виконавець: А. В. Фелонюк

Проводилося виявлення, відбір та копіювання документів у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові, відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, відділі рукописної та стародрукованої книги Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, опрацювання публікацій та наукової літератури. Зокрема, протягом звітного року проведено архівну евристику (переглянуто з фонду 9 (Львівський ґродський суд) ЦДІА України у Львові 215 львівських ґродських книг за 1650–1773 рр. і виявлено 45 інвентарів та оглядів шляхетських дворів), а також археографічне опрацювання цих рукописних матеріалів, тобто їх комп’ютерний набір, звірка та оформлення (складання редакційних заголовків та легенд). Опрацьовано більше 20 позицій літератури із предмету дослідження.

У збірнику будуть представлені інвентарі, які описують палаци, двори і господарські будівлі різного функціонального призначення: магнатські і єпископські резиденції та шляхетські садиби, заїжджі двори та багатофункціональні двори – для постійного або тимчасового проживання власника (резиденція), осередки реалізації фільваркової продукції із господарськими будівлями (корчми, броварі, винниці тощо).

Мета проекту – публікація збережених інвентарів палаців, дворів і господарських будівель передмість Львова останньої третини XVII–XVIII ст. Видання, окрім блоку документів, міститиме передмову та науково-довідковий апарат.

Ідея проекту полягає у тому, щоб на підставі інвентарних описів палаців і дворів магнатів, шляхти й духовенства, які знаходилися на Галицькому і Краківському передмістях Львова, актуалізувати міждисциплінарні дослідження шляхетських передміських резиденцій Львова зазначеного часу (соціальна історія, архітектура, історія культури), обґрунтувати думку, що Львів ранньомодерньої доби був резиденційним містом Речі Посполитої поряд з Варшавою, Любліном, Гродном і Краковом, висвітлити особливості палацової і дворової забудови (просторово-видова характеристика та планувальна структура, мистецьке оздоблення інтер’єрів тощо). Відомості, які наявні в інвентарях передміської нерухомої власності, дають можливість, на прикладі Львова, глибше вивчити економічні і соціальні причини побудови та придбання палаців і дворів шляхтою у великих королівських містах Речі Посполитої.

Також тривало дослідження історії львівських передмість XV–XVIII ст.: опрацювання архівних матеріалів, літератури, підготовка до друку публікацій і статей. Так, у львівських ґродських книгах за 1650-1773 рр. виявлено близько 200 документів із цієї теми.


Богоявленське братство у Львові XVIII ст. / Збірник документів

Виконавець: Капраль М.М.

Львівське Богоявленське братство належить до найдавніших у місті, проте його діяльність залишилися майже поза увагою істориків, історії браства присвячені лічені розвідки. Відомо, що вже у 1546 р. при ньому існувала школа, яка утримувалася на кошти громади. Церква Богоявлення Господнього, при якій існувало братство, знаходилася на Галицькому передмісті Львова та була єдиною з руських святинь у цьому районі міста. Святиня була побудована з дерева, після воєнних подій кінця XVII – початку XVIII ст. вона постраждала і братчики у 1711 р. звели нову дерев’яну споруду. Наприкінці XVIII ст., коли Львів перейшов під австрійське управління, з огляду на впорядкування та пожежну безпеку в місті, храм був розібраний, а братство припинило своє існування.

Богоявленське братство зберегло чималу джерельну базу, що дає змогу дослідникам дослідити багато аспектів соціального та культурного життя у невеликому соціумі з 12-15 осіб. Початок дослідженням має покласти планована джерельна публікація, що міститиме публікацію двох братських книг за 1705-1791 рр., у яких братчики скрупульозно включали свої видатки та прибутки. Окремого опрацювання заслуговують збережені реєстри членів братства за цей же період, а також численні судові акти, які стосувалися справ як між братчиками, так і їхніх судових суперечок з іншими братствами, священиками тощо. Збережені документи дозволять дослідникам детальніше вивчити внутрішні взаємини у братстві, стійкість та гнучкість таких соціальних утворень, які існували довгі роки. Важливо також буде поставити питання про зміни у культурній та релігійній ідентичності львівських українців, котрі у 1700 р. прийняли унію, а з 1720 р., після Замойського синоду, в Унійній (Греко-католицькій) церкві пішов процес помітної полонізації східного обряду. Публіковані документи слугуватимуть об’єктом як історичних, соціальних, демографічних, так і лінгвістичних досліджень. Документи публікуватимуться руською (давньоукраїнською), церковно-слов’янською, польською та латинською мовами. Збірник документів включатиме додатки: список членів братства, пояснення важкозрозумілих слів та термінів (термінологічний словник), покажчик імен та географічний покажчик.

Продовжено науково-редакційну роботу над збірником документів з історії львівського Богоявленського братства. Опрацьовано тексти українською та польською мовами за 1705-1791 рр., скоректовано помилки, продовжено написання коментарів.«Патриціат і поспільство у Львові в XVI ст.: суспільні конфлікти», монографія

Виконавець: Гуль О. В.

Тема не виконується у зв’язку із звільненням дослідниці.


Розділ 3. Документальні джерела з історії Київської митрополії XIII–XІХ століть.
«Єпархіальні собори Київської архиєпархії XIII–XVIII ст.: дослідження та публікація джерел». Збірник джерел.

У співпраці з Українським Католицьким Університетом.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Ім. М. С. Грушевського нан україни iconКозацький чинник
Робота виконана у відділі зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconІм. М. Грушевського нан україни м
А. Ф. адепти нашої історичної науки”, яких залучив до праці в рамках нтш голова його Історико-філософічної секції Іван Крип’якеви...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconГоловна астрономічна обсерваторія нан україни між двома ювілеями: 2004 — 2014 роки Вступ 2004 року до ювілею гао було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії нан україни»

Ім. М. С. Грушевського нан україни iconВ’ячеслав Артюх значення статті грушевського «звичайна схема «русскої» історії…» для формування української ідентичності
Сумчани в колі Грушевського : тези доповідей та повідомлень наукових краєзнавчих діалогів, присвячених 150-річчю від дня народження...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconЗвіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків" при вфа нан україни
Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків” при вфа нан україни складається з 8 осіб, з секцій, у склад ради...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconМихайла грушевського
М. С. Грушевського, який проголосив народження нової Європейської держави Української Народної республіки, І першим президентом якої...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconЛьвівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан україни

Ім. М. С. Грушевського нан україни iconЗакон України про вищу освіту; Концепції виховання дітей І молоді в національній системі освіти; Національної доктрини розвитку освіти України у xxiст
Національному музеї літератури України. Окрім запланованого порядку денного, викладачі поспілкувалися з академіком нан україни Миколою...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconБіологія Автохтонні та інтродуковані рослини України: Зб наук праць Національного дендропарку "Софіївка". Вип. /Національний дендропарк "Софіївка" нан україни/. К.: Академперіодика, 2005. 384 с
Автохтонні та інтродуковані рослини України: Зб наук праць Національного дендропарку "Софіївка". Вип. /Національний дендропарк "Софіївка"...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка