Ім. М. С. Грушевського нан україниСторінка2/4
Дата конвертації14.10.2017
Розмір0,67 Mb.
1   2   3   4

Виконавці: Скочиляс І. Б., Альмес І. І., Кіт Н.О., Пелех Ю. Я.
Ідея видання книги полягає в тому, аби через вивчення традицій соборування давньої Київської митрополії з’ясувати правові й соціокультурні обумовленості розвитку помісного права сучасних Української церкви слов’янсько-візантійської традиції. Проект передбачає наукове дослідження інституту єпархіальних соборів Київської архиєпархії XIII–XVIII ст. – основи її церковної адміністрації та канонічної структури, а також археографічну публікацію документів і матеріалів, що розкривають засади й механізми функціонування соборів від часів монгольської інвазії на Київську Русь до періоду, коли Київська митрополія в її колишніх межах фактично перестала існувати. Єпархіальні собори були виявом взаємної солідарності духовенства, сопричастя клиру зі своїм пастирем та нагодою безпосереднього діалогу владики зі священиками і мирянами. Завданням проекту є підготовка та видання джерельного дослідження з історії соборів Київської архиєпархії XIII–XVIII століть.

Продовжується робота над підготовкою книги:

1. Здійснювалося копіювання та археографічне опрацювання матеріялів, що зберігаються в архівних, бібліотечних і музейних збірках Польщі та України;

2. Проводилося комп’ютерний набір і наукове редагування соборової документації.


Структура видання відповідає вимогам до археографічних публікацій і передбачає такі складові, як: 1) археографічна передмова; 3) тексти соборів; 3) переклад текстів соборів на українську мову (з польської, італійської, латині) 4) науково-довідковий апарат (коментарі, іменний та географічний покажчики, розшифрування скорочень, вживаних у документах тощо). Видання також матиме ілюстративний матеріал.

Результати, що очікуються: підготовка до друку збірника джерел: «Єпархіальні собори Київської архиєпархії XIII–XVIII ст.: дослідження та публікація джерел». Обсяг - 900 стор.
«Історія релігій в Україні: Наук. щорічник». 2015 рік у двох томах.

У співпраці з Музеєм історії релігії та Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди.

Виконавці: Капраль М.М.., Скочиляс І.Б., Кіт Н.О.
2015 р. вийшли друком два випуски збірника «Історія релігій в Україні: Науковий щорічник» у двох томах. Обсяг першого тому – 656 с., другого тому – 540 с.

Проведено 25-ту наукову конференцію спільно з Музеєм історії релігії та Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди.

Вже більше 20-ти років триває плідна співпраця з Музеєм історії релігій, що розпочалася ще до офіційної реєстрації Відділення (коли Я. Дашкевич очолював Археографічну комісію).

За цей період наші спільні видання пройшли період становлення та наукового розвитку. Так, перші випуски збірників «Релігія в Україні: Дослідження. Матеріали» та «Історія релігій в Україні: Тези повідомл. II круглого столу (Львів, 4-5 травня 1992 р.)» були невеликі за обсягом – близько 100 сторінок, згодом вони переросли в однотомні, а пізніше двотомні «Історію релігій в Україні: Праці» та «Історію релігій в Україні: Наук. щорічник» – загальна кількість сторінок, у яких в окремі роки сягала тисячі й більше. Усього Львівське відділення та Музей історії релігій реалізували понад 50 окремих видань. Наукові збірники охоплюють широке коло питань з історії різних конфесій, державно-церковних відносин, релігієзнавства, богословської думки, філософії тощо.Розділ 4. Українська геральдика, сфрагістика та генеалогія у ХVIII-ХХ ст. (Гречило А.Б., Серцелевич Р.В.).
«Герб міста Львова»

Виконавець: Гречило А. Б.

Питання виникнення та розвитку герба міста Львова ще недостатньо досліджені в українській історіографії. Протягом століть цей символ зазнавав певних змін і модифікацій. У 1990 р. герб міста було відновлено на підставі іконографічних пам’яток ХІV ст. Протягом останніх років велися пошукові роботи в архівах і бібліотеках, які дозволяють залучити до наукового обігу низку нових джерел і матеріалів. Автором уже досліджено та опубліковано каталог сфрагістичних пам’яток міста Львова за період ХІV- ХVІІІ ст. Тепер планується провести ширше вивчення різних джерел, виявити ступінь їхньої достовірності і репрезентативності, а також зробити узагальнююче дослідження історії становлення міських символів.

В результаті досліджень заплановано підготувати до друку й видати монографію «Герб міста Львова» (12-15 друкованих аркушів).

У звітному періоді продовжено збір та опрацювання архівних матеріалів, їхнє впорядкування, проведена наукова редакція та видано збірник праць зі сфрагістики давньоруського періоду, цехових організацій, органів самоврядування м. Львова тощо.


«Церковна сфрагістика української греко-католицької Церкви кінця XVIII - поч. ХХ cт.»

Виконавець: Скочиляс І.Б.

Продовжується праця над опрацюванням та публікацією сфрагістичних джерел, дотичних історії української греко-католицької Церкви кінця ХVIII – початку ХХ ст., зокрема, її Перемишльської єпархії.

У рамках цієї роботи проводилася джерельна евристика у фондах ЦДІАЛ України, в результаті якої виявлено нові печатки, що належали деканатам Перемишльської греко-католицької церкви. На архівних матеріалах було написано та опубліковано три статті.

Розглянуто особливості зображень у печатках деканатів Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. та проаналізовано особливості легенд деканатських печаток Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. Зосереджено увагу на малюнках гербів населених пунктів – центрів деканатів, які були покладені в основу деканатського штемпеля. Міські геральдичні елементи у штемпелях деканатів були винятковим явищем, тому що зважаючи на адміністративно-територіальну приналежність до греко-католицької Церкви в основі сюжетів були християнські символи, атрибути вищого духовенства та біблійні мотиви.


Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Українське геральдичне т-во; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення / Редакційна колегія: Г.В. Папакін (голова), В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, Л. В. Войтович, А. Б. Гречило (відп. ред.), М. М. Капраль та ін. Львів, 2015. Вип. 13 (Нова серія 7). (Обл. вид. арк. 15,7). – 112 с. – Тираж 150 прим. – ISSN 2074-8345

Виконавець: Гречило А. Б.

Збірник є продовженням видання «Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства», яке виходило протягом 2000-2007 рр. Випуски 1-3 вийшли у Білій Церкві, а випуски 4-6 видавалися у Львові за сприяння Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України та Львівського національного університету імені Івана Франка.

13-й випуск видання, присвячений проблемам генеалогії, просопографії, біографістики, родової геральдики та сфрагістики.
Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Вип. 28. – 20 с. (Ум. друк. арк. 0,7). – Тираж 300 прим. – ISSN 2075-1540

Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Вип. 29. – 20 с. (Ум. друк. арк. 0,7). – Тираж 300 прим. – ISSN 2075-1540

Виконавець: Гречило А. Б.

Реєстр ведеться відповідно до ухвали Восьмої конференції УГТ (1999 р.) з метою впорядкування процесу сучасного герботворення в Україні в галузі особової геральдики та провадження його на фаховому рівні.

Використання окремими особами власних гербів (особових), чи вживання таких знаків представниками цілого роду (родових) стає все більш популярним в українському суспільстві. В сучасних умовах функція таких знаків змінилася й відрізняється від ролі давніх приватних гербів, які мали підкреслювати станову приналежність до привілейованих прошарків суспільства. В державах з республіканським устроєм формуються нові підходи до особового герботворення. Виходячи з чинного законодавства України та міжнародних норм, які декларують рівність всіх членів суспільства, а також із досвіду застосування особових гербів у багатьох країнах світу, можна твердити, що кожна людина має сьогодні право обирати й вживати для своїх потреб власний геральдичний знак.

До Реєстру включаються символи фізичних осіб – громадян України, а також інших країн або осіб без громадянства (для двох останніх категорій у разі, якщо вони проживають (працюють) в Україні або при підтвердженні, що вони чи їхні предки є вихідцями з України). Реєстрації передує проведення фахової експертизи герба на відповідність основним геральдичним принципам і нормам (за змістом, колористикою та композицією).Знак: Вісник Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Ч. 65. – 12 с. (Ум. друк. арк. 0,5). – Тираж 300 прим. – ISSN 1998-1651

Знак: Вісник Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Ч. 66. – 12 с. (Ум. друк. арк. 0,5). – Тираж 300 прим. – ISSN 1998-1651

Знак: Вісник Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Ч. 67. – 12 с. (Ум. друк. арк. 0,5). – Тираж 300 прим. – ISSN 1998-1651

Виконавець: Гречило А. Б.

Вісник видається Українським геральдичним товариством за сприяння Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства Національної академії наук України та містить статті, присвячені геральдиці, сфрагістиці, емблематиці, джерелознавству та ін.

Підтримується та доповнюється інтернет-сайт Українського геральдичного товариства (http://uht.org.ua), ведеться редагування та модерування форуму. У складі сайту якого також є сторінка Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Виконавці: пров. н. с. А. Б. Гречило
Розділ 5. Видатні представники української історичної та суспільно-політичної думки кінця ХІХ – поч. ХХІ ст.: М. Грушевський, С. Томашівський, Я. Дашкевич (Капраль М.М., Халак Н.В., Фелонюк А.В., Кіт Н.О., Пелех Ю., Гладій О.).
Грушевський М. «Історія України-Руси», т. VI. Наукове видання.

Виконавці: Капраль М. М., Фелонюк А.В., Пелех Ю.

Видано Бібліографічний покажчик до «Історії України-Руси» М. Грушевського

Покажчик містить бібліографічні гасла до монументальної праці видатного історика України Михайла Грушевського “Історія України-Руси” та показує широкий діапазон аналізу вченим доробку української, польської, російської, німецької, французької та інших європейських історіографій. Бібліографічні гасла поділені на три групи: непубліковані джерела; публіковані джерела; література, а їхній опис приведений до сучасних бібліографічних норм.

Бібліографія джерел та літератури завершує науково-довідковий апарат факсимільного видання «Історії України-Руси» Михайла Грушевського, що вийшло друком у 90-х рр. ХХ ст. та виконувалося під науковим патронатом визначного історика Украни Ярослава Дашкевича. Це науково-довідкове видання доповнює видані раніше покажчик імен, а також географічний та етнічний покажчики. Робота над бібліографією велася паралельно з виходом факсимільного видання «Історії України-Руси» та в процесі реалізації перекладного англомовного видання цієї монументальної праці.

Впродовж 2015 р. планується підготовка до публікації творчого доробку видатного українського історика та суспільно-громадського діяча М. С. Грушевського в межах повного зібрання творів: “Михайло Грушевський. Твори у 50-ти томах”. Закінчено роботу над текстом 6-го тому «Історії України-Руси» видання Михайло Грушевський. Твори у 50 тт. – Т. 39 (Серія 6: Історія України-Руси). Відскановано та відчитано текст (50 друк. арк.). Написано передмову (1 друк. арк.). Підготовлено нумізматично-метрологічний словник (0,2 друк. арк.), опрацьовано бібліографічні додатки до тому (0,5 друк. арк.).

Йде підготовка тексту до друку та збір матеріалів для написання передмови до видання.

Планований обсяг видання з передмовою, бібліографією та покажчиками – 55 друк. арк.
Степан Томашівський. Праці. Т. 1: 1914-1918 рр.

Виконавці: вч. секр. Халак Н.В., м. н. с. Кіт Н.О., археогр. Гладій О.


 1. Видано «Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.)» / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд. Халак Н. – Львів, 2015. – 142 с. У книзі опубліковано 34 листи Степана Томашівського до Івана Крип’якевича і 12 від адресата – загалом 46 епістолярних документів, які зберігаються у фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львові та відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України і є важливим джерелом для дослідження наукової та громадської діяльності цих інтелектуалів. Публікація епістолярію вчених супроводжується вступною розвідкою та докладними коментарями, у яких йдеться про наукове та суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у першій третині ХХ ст.

 2. Продовжено підготовку до видання збірника статей та виступів державного діяча та історика Степана Томашівського за 1914-1918 рр. Обрано хронологічний принцип публікації текстів; до складу збірника увійдуть усі виявлені (публіковані й непубліковані) праці вченого за згаданий період. Увагу зосереджено на написанні статей, присвячених працям історика у цей час та розгляд їх у контексті європейської історіографії. Подається також огляд тематики української суспільно-політичної літератури національно-демократичного спрямування на ширшому тлі політичних процесів того часу. Опубліковано три статті, матеріали яких будуть використані для передмови до книги.

Продовжується збір матеріалів для написання передмови, наукових коментарів та приміток.

Публікація суспільно-політичної спадщини українського вченого С. Томашівського, в тому числі введення до наукового обігу значної кількості непублікованих праць, доповнить джерелознавчу базу для висвітлення історії української політичної думки періоду Першої світової війни.


Дашкевич Я. «Релігієзнавчі студії». Збірник статей

У співпраці з Музеєм історії релігії.

Виконавці: Скочиляс І.Б., Кіт Н.О.

Протягом 2015-2016 рр. спільно з Музеєм історії релігії передбачається продовжувати підготовку до видання та опублікувати збірник статей Я. Дашкевича на релігієзнавчу тематику.

Не помилося, коли назвемо Ярослава Дашкевича останнім енциклопедистом масштабу Михайла Грушевського, його феноменальна наукова ерудиція сягала часів Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Козацької держави 17 ст., Української держави 1918-1923 рр., національно-визвольних змагань 20-50 рр. ХХ ст. А також вражає широка палітра наукових дисциплін, розвідки з яких написав Ярослав Дашкевич: сходознавство, україністика, бібліографія, книгознавство, джерелознавство, історіографія, картографія, сфрагістика, геральдика, історія паперу, генеалогія, соціопографія, просопографія, політична історія тощо.

Чимало нових гіпотез та суджень Я. Дашкевича щодо еклезіальної та культурної традиції Галицької (Львівської) єпархії, нових джерельних матеріалів з її минулого було артикульовано на щорічних наукових конференціях «Історія релігій в Україні».

Національно зорієнтована історіософія Я. Р. Дашкевича, що суттєво впливала й впливає на церковно-історичні студії в сучасній Україні, рівень української теології, «політику» християнських Церков, «фальшивий екуменізм», долю парафіяльних храмів.

Дашкевич був насамперед релігієзнавцем, а не істориком Церкви, що відрізняє його від багатьох сучасних дослідників релігійного життя в Україні. Він наполегливо й принципово використовував методи і підходи релігієзнавства як науки про релігію та релігії, тобто системи знань про релігію. Релігієзнавство зародилося в 70-х рр. XIX ст., виокремившись від богослов’я внаслідок процесів секуляризації та дехристиянізації європейського суспільства. Характерною його особливістю є трактування Церкви та еклезіальних і культурно-релігійних феноменів як середовища для циркулювання секулярних ідей у ширшому соціологічному, психологічному, антропологічному й інших контекстах.

У зв’язку з цим надзвичайно цікаво було б простежити роль Я. Дашкевича як творця релігієзнавчого середовища у Львові-Україні в часи незалежності та проаналізувати його науковий доробок у цій царині.

Результати, що очікуються: підготовка до друку збірника статей Я. Дашкевича присвяченого релігієзнавчим студіям.

Обсяг – 400 стор.


Публікації:
Монографії, збірники джерел, довідники, науково-популярна література:


 1. Грушевський М. Історія України-Руси. Бібліографічний покажчик / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд. А. Гречило, за участю М. Капраля, Я. Федорука. – Львів: б.в., 2015. – 392 с. (Ум. друк. арк. 23,3). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-7393-1

 2. Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення /Упоряд. М. Капраль, Г. Сварник, І. Скочиляс, А. Фелонюк. – 3-тє вид., доповн. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2015. – 923 с. (Ум. друк. арк. 74,5). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-966-441-402-6

 3. Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд. Н. Халак. – Львів, 2015. – 142 с. (Ум. друк. арк. 8). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-7715-1

 4. Гавриленко В. Шлях до сфрагістики / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Українське геральдичне т-во; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих / Наук. ред., упоряд. А. Гречило. – Київ; Львів, 2014. – 328 с. (Ум. друк. арк. 30,2). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-7306-1

 5. Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення, Музей Шереметьєвих; Упор. В. Гавриленко. Київ: Видавничий дім «Антиквар», 2015. 231 с. – (Ум. друк. арк. 22,1). Тираж 500 прим. – ISBN 978-617-7285-03-7

 6. Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор’ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення. – Одеса, 2015. – 352 с. (Ум. друк. арк. 20,95). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-413-521-1


Збірники статей:

 1. Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Українське геральдичне т-во; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення / Редакційна колегія: Г.В. Папакін (голова), В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, Л. В. Войтович, А. Б. Гречило (відп. ред.), М. М. Капраль та ін. Львів, 2015. Вип. 13 (Нова серія 7). (Обл. вид. арк. 15,7). – 112 с. – Тираж 150 прим. – ISSN 2074-8345

 2. Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2015 рік / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович, Ю. Волошин, В. Наулко, В. Ульяновський, В. Єленський, П. Яроцький, О. Боднар, Р. Захарчук-Чугай, М. Станкевич, Г. Стельмащук. – Львівський музей історії релігії. Філія – Ін-т релігієзнавства; Національна академія наук України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Відділення релігієзнавства. – Відповідальний за випуск Орест Малиць. – Львів: Логос, 2015. – Кн. 1. Історія. – 656 с. (Ум. друк. арк. 39,6). – Тираж 300 прим. – ISBN 966-7379-70-1

УДК 26\28 ББК 86.3 (Укр.) І-90

 1. Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2015 рік / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович, Ю. Волошин, В. Наулко, В. Ульяновський, В. Єленський, П. Яроцький, О. Боднар, Р. Захарчук-Чугай, М. Станкевич, Г. Стельмащук. – Львівський музей історії релігії. Філія – Ін-т релігієзнавства; Національна академія наук України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Відділення релігієзнавства. – Відповідальний за випуск Орест Малиць. – Львів: Логос, 2015. – Кн. ІІ. – Ч. 1-2. – Філософія, сакральне мистецтво – 540 с. (Ум. друк. арк. 34,6). – Тираж 300 прим. – ISBN 966-7379-70-1

УДК 26\28 ББК 86.3 (Укр.) І-90
Періодичні видання:

 1. Знак: Вісник Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Ч. 65. – 12 с. (Ум. друк. арк. 0,5). – Тираж 300 прим. – ISSN 1998-1651

 2. Знак: Вісник Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Ч. 66. – 12 с. (Ум. друк. арк. 0,5). – Тираж 300 прим. – ISSN 1998-1651

 3. Знак: Вісник Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Ч. 67. – 12 с. (Ум. друк. арк. 0,5). – Тираж 300 прим. – ISSN 1998-1651

 4. Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Вип. 28. – 20 с. (Ум. друк. арк. 0,7). – Тираж 300 прим. – ISSN 2075-1540

 5. Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариства / Українське геральдичне т-во; При сприянні Львівського відділення Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ред. А. Б. Гречило. – Львів, 2015. – Вип. 29. – 20 с. (Ум. друк. арк. 0,7). – Тираж 300 прим. – ISSN 2075-1540


Статті:

 1. Бібліотека Віцинського василіанського монастиря (за матеріалами інвентарного опису 1774 р.) // Рукописна і книжкова спадщина України. – Київ, 2014. – Вип. 18. – С. 210-232. – (Ум. друк. арк. 0,9). – Альмес Іван

 1. До історії формування книгозбірень монастирів Львівської єпархії в другій половині XVII – середині XVIII ст. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 83-98. – (Ум. друк. арк. 0,7). – Альмес Іван

 2. «Надпалена, подерта, стара і пошарпана»: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів) // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27-29 травня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 152-154. – (Ум. друк. арк. 0,1). – Альмес Іван

 3. Польськомовна проповідницька література в бібліотеці Крехівського монастиря у XVIIXVIII ст. // Польські студії. – Київ, 2015. – № 8. – C. 66-82 – (Ум. друк. арк. 0,9). – Альмес Іван

 4. Латино- і польськомовні стародруки монастирського походження у фондах Державного архіву Тернопільської області // Архіви України. – Київ, 2015. – № 4 (298): липень-серпень. – С. 116-126. – (Ум. друк. арк. 0,9). – Альмес Іван

 5. Релігійна політика радянської влади в часи десталізації (1953-1965 рр.) // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти церкви. – Дніпропетровськ, 2015 . – С. 278-283. (Ум. друк. арк. 0,3). Голько Олег (співавтор: К. Бережко)

 6. Спогади про Ірину Калинець // Калинець І. Метелики над могилою. Листи, спогади, неопубліковані твори: у 8-ми томах. Том додатковий. – Львів, 2015. – С. 332-334. – (Ум. друк. арк. 0,2). – Голько Олег

 7. Іменний покажчик // Калинець І. Без заборола. Статті, заяви, виступи 2000-2012. Зібрання творів у 8-ми томах. – Львів, 2015. – Т. 7. – Кн. 2. – С. 499-523. – (Ум. друк. арк. 0,9). – Голько Олег

 8. Наукова діяльність Віталія Гавриленка на ниві сфрагістики // Гариленка В. Шлях до сфрагістики. – Київ-Львів, 2014. – С. 5-14. – (Ум. друк. арк. 0,4). – Гречило Андрій

 9. Уманська міська печатка з першої половини XVII ст. // Сфрагістичний щорічник / Відп. ред. О. Однороженко. – Київ: Видавничий дім «Антиквар», 2015. – Вип. 5. – С. 387-389. – (Ум. друк. арк. 0,1). – Гречило Андрій

 10. Перша світова війна та українські національні символи // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 21015. – Вип. 26. – С. 99-107. – (Ум. друк. арк. 0,6). – Гречило Андрій

 11. Символи Куликова // Наша спадщина. Наук.-популярний журнал / Відділ охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської ОДА спільно з Міжнародним центром охорони культурної спадщини в м. Жовкві за підтримки Львівської обласної ради. – Львів, 2014. – Вип. 2. – С. 18. – (Ум. друк. арк. 0,1). – Гречило Андрій

 12. Символи Жидачева // Наша спадщина. Наук.-популярний журнал / Відділ охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської ОДА спільно з Міжнародним центром охорони культурної спадщини в м. Жовкві за підтримки Львівської обласної ради. – Львів, 2015. – Вип. 1 (3). – С. 12-13. – (Ум. друк. арк. 0,2). – Гречило Андрій

 13. Герб і прапор села Рокосово // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Ч. 65. – С. 1. – (Ум. друк. арк. 0,1). – Гречило Андрій

 14. Двадцять третя наукова геральдична конференція // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Ч. 65. – С. 1. (Без підпису). – (Ум. друк. арк. 0,1). – Гречило Андрій

 15. Відзнака та прапор Першого січового Петра Дорошенка полку // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – 2015. – Ч. 65. – С. 7-8. – (Ум. друк. арк. 0,2). – Гречило Андрій

 16. Герб і прапор села Торговиця // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Ч. 66. – С. 7. – (Ум. друк. арк. 0,1). – Гречило Андрій

 17. Герб і прапор міста Ворожба // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – 2015. – Ч. 67. – С. 1. – (Ум. друк. арк. 0,1). – Гречило Андрій

 18. Символи Белза // Наша спадщина. Наук.-популярний журнал / Відділ охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської ОДА спільно з Міжнародним центром охорони культурної спадщини в м. Жовкві за підтримки Львівської обласної ради. – Львів, 2015. – Вип. 2 (4). – С. 11-12. – (Ум. друк. арк. 0,1). – Гречило Андрій

 19. Синьо-жовтий прапор над львівською ратушею // Форум. – Львів, 2015. – № 1. – С. 35-38. – (Ум. друк. арк. 0,3). – Гречило Андрій

 20. Символи Кам’янця-Подільського // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – Kalisz, 2014. – Nr. 14: Z zagadnień heraldyki i nauk pokrewnych / Pod. red. P. Gołdyna. – S. 80-94. – (Ум. друк. арк. 0,3). – Гречило Андрій

 21. Український прапор // Пластовий шлях. Журнал пластової думки та інформації. – Львів, 2015. – Ч. 1 (181). – С. 46-49. – (Ум. друк. арк. 0,3). – Гречило Андрій

 22. Передмова // Грушевський М. Історія України-Руси. Бібліографічний покажчик. – Львів, 2015. – С. 5-9. – (Ум. друк. арк. 0,3). – Гречило Андрій (співавтор – М. Капраль).

 23. Від упорядників // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / 3-е доповн. вид. – Львів, 2015. – С. 27-28. (Ум. друк. арк. 0,1). – Капраль Мирон (співавтори – Галина Сварник, Ігор Скочиляс).

 24. The editing of legal history sources referring to the medieval and early modern Ukraine (1991-2012) // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Kraków, 2015. – Z. 7 (4). – S. 551-560. (Ум. друк. арк. 0,5). – Капраль Мирон

 25. Editions of medieval and early modern sources of a diplomatic nature published in Ukraine during the last two decades // Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století: Směry – tendence – proměny. Ed. Pavel Krafl. – Praha, 2015. – P. 139-147. (Ум. друк. арк. 0,6). – Капраль Мирон

 26. Ulica Ruska we Lwowie w XVI wieku: topografi a, mieszkańcy, instytucje // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – Warszawa, 2015. – Nr 2. – S. 293-304. (Ум. друк. арк. 0,6). – Капраль Мирон

 27. Передмова // Грушевський М. Історія України-Руси. Бібліографічний покажчик / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів: б.в., 2015. – С. 5-9. – (Ум. друк. арк. 0,3). – Капраль Мирон (співавтор – А. Гречило).

 28. «Входження в історію», або До появи історичної свідомості в українсько-руського міщанства Львова наприкінці XVI – на початку XVII століття // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи XVI–XVIII ст. / Ред. В. Михайловський, Я. Століцький. – Київ; Краків. – С. 114-126. – (Ум. друк. арк. 0,5). – Капраль Мирон

 29. Потрійна альренатива: військова служба Дмитра Вишневецького у Польсько-Литовській, Московській державах та Османській Туреччині / Mıron Kapral’. Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler (Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500-1800 рр.) / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – İstanbul «Çamlıca», 2015. – S. 301-310. (Ум. друк. арк. 0,4). – Капраль Мирон

 30. Про наукову та науково-організаційну діяльність Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України // Бюлетень Західного наукового центру. 2014 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів, 2014 [2015]. – С. 120-126. – (Ум. друк. арк. 0,3). – Капраль Мирон

 31. Modernization or transformation? Social history the Lwów (Lviv) shoemaking guild in the 17th and 18th century // Scientia nihil est quam veritis imago: Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin / Red. A. Sochacka, P. Jusiak. – Lublin, 2014 [2015]. – P. 415-430. – (Ум. друк. арк. 0,5). – Капраль Мирон

 32. Археографічна передмова // Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд. Н. Халак. – Львів, 2015. – С. 28-31. – (Ум. друк. арк. 0,2). – Кіт Наталія

 33. Володимир Вуйцик: штрихи до портрету // Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2009, 2010: Зб. статей / НАН України. Ін-т українознавства імені Івана Крип’якевича / Відп. ред. В. Александрович – Львів, 2015. – С. 9-26. – (Ум. друк. арк. 0,8). – Паславська Наталія

 34. Львівський кравецький цех та його ремісниче середовище XVI – початку XVII ст.: соціально-правовий аспект [Електронний ресурс] / Матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. «Гуманітарний Всесвіт: люди, ідеї, події». Історія і сучасність. – Львів, 2015. – С. 117-122. – Режим доступу: http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=9495. – (Ум. друк. арк. 0,4). – Паславська Наталія

 35. Герби населених пунктів у зображеннях деканатських печаток Перемиської греко-католицької єпархії // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Ч. 65. – С. 2-3. – (Ум. друк. арк. 0,2). – Скочиляс Ірина

 36. Особливості легенд печаток деканатів Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Ч. 66. – С.3-4. – (Ум. друк. арк. 0,2). – Скочиляс Ірина

 37. Сюжетні зображення деканатських печаток Перемишльської греко-католицької єпархії кінця – початку ХХ ст.: еволюція, типологія та основні тенденції // Сфрагістичний щорічник / Відп. ред. О. Однороженко. – Київ: Видавничий дім «Антиквар», 2015. – Вип. 5. – С. 359-383. – (Ум. друк. арк. 1,1). – Скочиляс Ірина

 38. Населення Мервичівської та Ситихівської держав Львівської землі Руського воєводства у XVI-XVIII ст. (за матеріали фіскальних джерел) // Жовква крізь столітя. – Львів, 2014. – Т. 3. – С. 135-165. – (Ум. друк. арк. 1,3). – Смерека Богдан

 39. Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів // Наша спадщина. Наук.-популярний журнал / Відділ охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської ОДА спільно з Міжнародним центром охорони культурної спадщини в м. Жовкві за підтримки Львівської обласної ради. – Львів, 2014. – Т. 2. – С. 22-23. – (Ум. друк. арк. 0,2). – Смерека Богдан

 40. Городоцьке староство Львівської землі Руського воєводства у XVI–XVIII століттях: територія і населення (за матеріалами фіскальних джерел) / Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.– К., 2014. – Т. 28. – С. 62-103. (Ум. друк. арк. 1,9). – Смерека Богдан

 41. Поборові реєстри як джерело для вивчення приватних землеволодінь та їх власників у Львівській землі Руського воєводства в XIV столітті // Генеалогічні записки. – Львів, 2015. – Вип. XIII (нової серії VII). – С. 24-37. (Ум. друк. арк. 0,7). Смерека Богдан

 42. Особливості заселення східних теренів Львівської землі Руського воєводства у XVI-XVIII ст. (за матеріалами фіскальних джерел) // Дев’ята міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». 29-30 жовтня 2015 р. Дніпропетровськ. Тези доповідей. – Київ, 2015. – С. 45-46. (Ум. друк. арк. 0,1). – Смерека Богдан

 43. Передмова до третього видання // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – 3-тє вид., доповн. – Львів, 2015. – С. 29 – (Ум. друк. арк. 0,1). – Фелонюк Андрій

 44. Гасла: Бібліотека Варшавська [с. 23-25]; Біднов Василь [с. 113-115]; Білостоцький Тимотей [с. 172-173]; Бобринський Олексій [с. 206-208]; Бовуа Даніель [с. 211-214]; Боднар Іван [с. 241-243] (співавтор – О. Дзьобан); Бодуен де Куртине Ян [с. 243-246] (співавтор – Г. Дидик-Меуш); Болсуновський Карло [с. 277-280] (співавтор – О. Музичко); Борщак Ілько [с. 307-310] (співавтор – Я. Кравець); Бучинський Богдан [с. 447-448]; Верига Василь [с. 599-602] // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – К., Львів, Тернопіль, 2014. – Т. 2 (Ум. друк. арк. 2,5). – Фелонюк Андрій

 45. Воєнні праці Степана Томашівського // Пам’ятки України. Наук.-популяр. ілюстров. журнал. – Київ, 2015. – Вип. 3-4 (березень – квітень). – С. 26-29. – (Ум. друк. арк. 0,3). – Халак Надія

 46. С. Томашівський Війна й Україна [набрано та підготовлено для публікації] // Пам’ятки України. Наук.-популяр. ілюстров. журнал. – Київ, 2015. – Вип. 3-4 (березень – квітень). – С. 32-37. – (Ум. друк. арк. 0,4). – Халак Надія

 47. Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) на тлі українського наукового та суспільно-політичного життя Галичини у першій третині ХХ ст. // Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд. Н. Халак. – Львів, 2015. – С. 3-27. – (Ум. друк. арк. 1,2). – Халак Надія

 48. Коментарі // Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд. Н. Халак. – Львів, 2015. – С. 113-133. – (Ум. друк. арк. 0,9). – Халак Надія

 49. Дослідження політичної історії Австро-Угорщини в науковій спадщині Степана Томашівського // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / За ред. Л. Зашкільняка, П. Сєнжеги. – Львів, 2015. – С. 275-285. – (Ум. друк. арк. 0,5). – Халак Надія

 50. Спогади з часу Першої світової війни: щоденник Івана Констанкевича – в’язня концтабору Талегроф (1914-1915) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 21015. – Вип. 26. – С. 246-251. – (Ум. друк. арк. 0,4). – Халак Надія


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Ім. М. С. Грушевського нан україни iconКозацький чинник
Робота виконана у відділі зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconІм. М. Грушевського нан україни м
А. Ф. адепти нашої історичної науки”, яких залучив до праці в рамках нтш голова його Історико-філософічної секції Іван Крип’якеви...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconГоловна астрономічна обсерваторія нан україни між двома ювілеями: 2004 — 2014 роки Вступ 2004 року до ювілею гао було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії нан україни»

Ім. М. С. Грушевського нан україни iconВ’ячеслав Артюх значення статті грушевського «звичайна схема «русскої» історії…» для формування української ідентичності
Сумчани в колі Грушевського : тези доповідей та повідомлень наукових краєзнавчих діалогів, присвячених 150-річчю від дня народження...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconЗвіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків" при вфа нан україни
Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків” при вфа нан україни складається з 8 осіб, з секцій, у склад ради...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconМихайла грушевського
М. С. Грушевського, який проголосив народження нової Європейської держави Української Народної республіки, І першим президентом якої...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconЛьвівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан україни

Ім. М. С. Грушевського нан україни iconЗакон України про вищу освіту; Концепції виховання дітей І молоді в національній системі освіти; Національної доктрини розвитку освіти України у xxiст
Національному музеї літератури України. Окрім запланованого порядку денного, викладачі поспілкувалися з академіком нан україни Миколою...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconБіологія Автохтонні та інтродуковані рослини України: Зб наук праць Національного дендропарку "Софіївка". Вип. /Національний дендропарк "Софіївка" нан україни/. К.: Академперіодика, 2005. 384 с
Автохтонні та інтродуковані рослини України: Зб наук праць Національного дендропарку "Софіївка". Вип. /Національний дендропарк "Софіївка"...
Ім. М. С. Грушевського нан україни iconЗакарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка