Імені М. П. ДрагомановаСторінка1/35
Дата конвертації09.09.2017
Розмір6,89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
    Навігація по даній сторінці:
  • ВІСНИК


Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Національної академії аграрних наук України

ВІСНИК

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ


НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Випуск 13-14

Київ – 2015

ВІСНИК

ISSN 2307-3179

АГРАРНОЇ

Засновники:

– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

– Національний університет біоресурсів і природокористування України

– Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН УкраїниСвідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 19525 – 9325 Р від 13.11.2012 р.

Наказом МОН України № 1528 від 29.12.2014 р. видання включено до Переліку наукових фахових видань України

Макетування та верстка:

С. Живора

Комп’ютерний набір:

В. Козир, Л. Лановюк

Оформлення обкладинки

А. Мельник
Адреса редколегії:

03037, м. Київ,

вул. Освіти, 6, кім. 24.

тел./факс (044) 520-12-05; 527-81-16;

e-mail: visnykai@gmail.com, kafedra_slovjan@ukr.net

zhyvora@bigmir.netДрукується за рішенням:

Вченої ради Інституту історичної

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова

(протокол № 5 від 16.12.2015);

Вченої ради ННСГБ НААН України

(протокол № 15 від 24.12.2015)

Підп. до друку 25.12.2015

Формат 70 х 108 1/16.

Папір офсет. Друк. різогр.

Ум. друк. арк. 31,4 Обл.-вид. арк. 32,2

Наклад 150 прим.
Друк СПД ФО Куц В.М.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, імен та інших відомостей.


ІСТОРІЇ
13-14’2015Науковий журнал

Редакційна колегія:

Editirial board:

С.О. Білан

(заст. гол. редактора)

В.А. Вергунов

(заст. гол. редактора)

С.В. Віднянський

М.Ю. Виговський

Вас. М. Даниленко

О.Ю. Єліна

І.В. Жалоба

С.М. Живора

(відповід. секретар)

М.А. Журба

(головний редактор)

І. Ілчев


О.С. Каденюк

Д.В. Карєв

В.Ф. Колесник

С.В. Корновенко

Г.Г. Кривчик

В.І. Кучер

К.І. Левчук

В.І. Марочко

Н. Мгалоблішвілі

В.П. Михайлюк

А.Г. Морозов

О.Ф. Нікілєв

С.С. Падалка

(заст. гол. редактора)

П.П. Панченко

(заст. гол. редактора)

О.П. Реєнт

І.В. Рибак

І.М. Романюк

С.М. Свистович

О.О. Сушко

О.Є. Тарабрін

С.М. Тимченко

Ф.Г. Турченко

А.М. Черній

В.В. ШелеповS.O. Bilan

(deputy editor-in-chief)

V.А. Vеrgunov

(deputy editor-in-chief)

S.V. Bydnjanskij

М.Yu. Vygovskij

Bаs. М. Danylenko

O.Yu. Yelina

І.В. Zhaloba

S.M. Zhyvora

(executive secretary)

M.А. Zhurba

(editor-in-chief)

I. Ilchev

A.S. Кadenjuk

D.V. Karev

V.F. Коlesnyk

S.V. Коrnovenko

G.G. Кryvchyk

V.І. Кucher

К.І. Levchuk

V.І. Marochko

N. Mhaloblishvili

V.P. Myhajluk

А.G. Моrozov

A.F. Nikilev

S.S. Padalka

(deputy editor-in-chief)

P.P. Panchenko

(deputy editor-in-chief)

A.P. Rejent

I.V. Rybak

І.М. Romanuk

S.M. Svistovich

A.A. Sushko

O.E. Tarabrin

S.М. Тymchenko

F.G. Тurchenko

А.М. Chernij

V.V. ShelepovЗ М І С Т

Історія України

Шевченко Н.О.

Наукова спадщина М.О. Максимовича

як історика Київської Русі ………………………………………………………


9


Терещенко О.М.

Національно-культурна діяльність І. Нечуя-Левицького:

до історії підручникотворення в Україні ………………………………..


19


Романюк Н.Й.

Господарська діяльність та підприємництво в Київській, Подільській, Волинській губерніях на сторінках періодичної преси (друга половина XIX – початок XX ст.) ……………………….…

27


Бойчук Я.А.

Правовий статус громадських об’єднань етноменшин

в Україні (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) …………………………...


33


Завадська І.М.

Сільськогосподарське просвітництво в Подільській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) ……………………………………

44


Кліш А.Б.

Селянське питання у політиці християнських

суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

(за матеріалами газети «Руслан») ………………………………………….


54


Даниленко В.М.

Еволюція комуністичної карально-репресивної

системи в СРСР (1918 – 1939) ………………………………………………...


68


Слесаренко О.О.

Головні напрямки діяльності державно-партійних

органів з регулювання етнонаціональних відносин

в Україні 1920-х років ……………………………………………………………..


73


Оліцький В.О.

Міжконфесійна політика радянської влади

на Сумщині у 1920-ті рр. …………………………………………………….…..


79


Вітенко З.Р.

Міжнародна діяльність українських профспілок

в сучасній історіографії ……………………………………………………….….


87


Жолоб М.П.

Терор голодом: етноспільноти України у 1932 – 1933 роки ….

91

Шевченко В.Ф.

Українці на захисті Вітчизни з перших битв

проти агресорів в роки Другої світової …………..……………………...


99


Ісакова Н.П.

Інформаційно-психологічний вплив німецької

окупаційної влади на мешканців України (1941 – 1944) ……….


109


Гальченко С.І.

Демографічні наслідки окупації та зовнішній вигляд населення міст Центральної України в повоєнний період …….

115


Власюк О.Ю.

Місія Українського товариства Червоного Хреста

на міжнародних форумах з обговорення питань миру

(1945 – 1985 рр.) ……………………………………………………………………..


121


Кропивко О.М.

Відновлення та діяльність сільськогосподарських

вузів і технікумів УРСР (1944 – 1950) …………………………………..…


126


Сидорович О.С.

Особливості торгівлі сільськогосподарською продукцією споживчої кооперації УРСР у 1960 – 1970-х рр. ……………………...

134


Падалка С.С.

Аграрна освіта України 1960 – 1980-х років: інфраструктурні особливості та місце в кадровому забезпеченні колгоспно – радгоспної системи господарювання ………………………………….…

140


Тарахненко Л.Л.

Реституція та будівництво культових споруд мусульман, караїмів і католиків України (1990 – 2000-і рр.) ……………………

147


Лановюк Л.П.

Історії сіл України у вимірі суспільної свідомості

та пам’яті українського суспільства: 1990 – 2000 рр. …………….


151


Кравченко Н.Б.

Народне віче як прояв громадянського суспільства

в сучасній Україні …………………………………………………………………...


159

Томенко М.В.

Конституційний процес новітньої України:

історія та уроки ……………………………………………………………….……...


171

Всесвітня історія
Пилипчук Я.В.

До питання про походження кипчаків та кімаків …………………..

179

Громакова Н.Ю.

Громадська діяльність поляків Правобережжя

у сфері освіти упродовж ХІХ ст. ……………………………………………...


188


Черніговець Н.М.

Володимир Іванович Пічета: білоруський період життя ……….

196

Журба М.А.

«Квант милосердя». Червоний Хрест підрадянської України на міжнародній арені (20-30-ті рр. ХХ ст.) ……………………………..

202


Петраускас О.О.

Етнічний феномен американського суспільства: формування нових поглядів в історичній думці США у 1960-х рр. ……………..

211


Нагнибіда О.О.

Вплив ольстерської проблеми на формування зовнішньої політики Ірландії в другій половині ХХ століття …………………...

218


Кречко Н.М.

Вплив європейського музичного контексту на розвиток хорової культури 70 – 80-х рр. ХХ ст. ……………………………………….

224


Кривогуб Л.Д.

Діяльність профспілкових організацій у Польщі

у 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст.: соціокультурний та

ментальний аспект дослідження ………………………..............................


231


Селіванова-

Зеркаль І.О.

Особливості аграрної політики Польщі в умовах посткому-нізму та інтеграції до Європейського Союзу (1989 – 2003 рр.) 

235


Білан С.О.

Феномен античності та її вплив на розвиток

міжнародного діалогу культур …………………………………………….…


241Історія науки і техніки

Капралюк О.В.

Діяльність Імператорського Вільного Економічного Товариства з розвитку вітчизняної молочної справи …….……...

246

Сергієнко С.С., Скляренко О.В.

Історія вітчизняного вулика:

теоретично-практичний аспект …………………………………………..…


252

Шутько В.В.

Професор Б.К. Єнкен (1873 – 1953) – один із фундаторів Комітету сільськогосподарського рослинництва Харківського товариства сільського господарства та сільськогосподарської промисловості ……………………………

262

Поливач М.А.

Роль Павла Пшеничного у підготовці науково-педагогічних кадрів та розвитку вітчизняної сільськогосподарської освіти

269

Бей Р.В.

Розроблення основ механізації тваринництва

в контексті діяльності Українського науково-дослідного інституту механізації і електрифікації сільського господарства (1930 – 1990) ………………………………………………….…


275

Дашевський І.О.

Етапи становлення і напрями розвитку біотехнології

рослин в Україні ……………………………………………………………………...


280

Косенко Р.О.

Історичні етапи і періодизація використання соняшнику

в антропогенній культурі …………………………………………………….…


285

Наукове життя

Бородай І.С.

Фундаментальне дослідження історії розвитку

наукових основ механізації і автоматизації

тваринництва УРСР: 1920 – 80-ті роки ………………………………........

297


Відомості про авторів …………………….....…………….....……..............………………...

299Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Імені М. П. Драгоманова iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Імені М. П. Драгоманова iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Імені М. П. Драгоманова iconБібліографічний покажчик
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000—2007 роки
Імені М. П. Драгоманова iconІсторія Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Извлечение из Манифеста об учреждении Министерств (8 сент. 1802)// спмнп, 1802–1825. – Т. – С. 1-4
Імені М. П. Драгоманова iconІмені м. П. Драгоманова
України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: Матеріали міжнародної...
Імені М. П. Драгоманова iconГуманістичні засади діяльності папи римського іоанна павла ІІ
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...
Імені М. П. Драгоманова iconПрофесор Людмила Петрівна Вовк Біобібліографічний покажчик
України, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені...
Імені М. П. Драгоманова iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
Імені М. П. Драгоманова iconОсвітньо-інформаційної політики
Я-77 Потенціал І ефективність освітньо-інформаційної політики. К.: Нпу імені М. П. Драгоманова
Імені М. П. Драгоманова iconКнига розрахована на широке коло наукових працівників, вчителів, студентів усіх тих, хто цікавиться історією національної педагогічної науки
Академік апн україни Микола Іванович Шкіль: Нарис про життя І діяльність. Бібліографічний покажчик праць до 70-річчя. – К.: Нпу імені...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка