Імені В. Н. Каразіна


У висновках дисертаційної роботиСторінка3/4
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,72 Mb.
1   2   3   4

У висновках дисертаційної роботи підбиті головні підсумки дослідження, які виносяться на захист:

– Історіографічний аналіз досліджуваної проблеми дозволяє констатувати, що донині немає комплексного дослідження досвіду господарювання споживчої кооперації в роки непу, яке б допомогло скласти всебічне уявлення про внесок її галузей у вирішення тодішніх соціально-економічних проблем.

– Вивчення історіографічної бази показало, що у вітчизняних і зарубіжних історичних дослідженнях залишається ряд дискусійних питань теоретичного плану, у тому числі стосовно визнання непу більшовицьким експериментом, наявності так званого «ленінського кооперативного плану», перетворення споживчої кооперації на різновид державної торгівлі, дотримання кооперативних принципів в роки непу тощо. Дисертантка солідаризується з тими дослідниками, які заперечують наявність у лідера більшовиків глибоко продуманої програми розвитку кооперації в умовах ринку. Однак наявні в літературі обґрунтування з приводу перетворення споживчої кооперації на різновид державної торгівлі ми вважаємо не цілком переконливими. Проблему дотримання кооперативних принципів, на нашу думку, варто розглядати не лише в контексті політики держави, але й з огляду на дії кооператорів і пайовиків.

– Радянська держава залучала потенціал споживчої кооперації до вирішення соціально-економічних проблем: забезпечення товарами першої необхідності, налагодження харчування працівників промислових новобудов у роки індустріалізації країни, стимулювання селян до вирощування сільгосппродукції, експортної заготівлі з метою отримання валютних надходжень. Здобутки кооперації стали можливими не лише за рахунок державної підтримки, на чому наголошували попередні дослідники, але більшою мірою завдяки внутрішнім чинникам – ініціативі кооператорів і пайовим внескам.

– Навіть в умовах постійного тиску та контролю з боку влади кооператори ініціювали і провели ряд організаційно-господарських реформ, спрямованих на пристосування торговельного апарату до ринкових умов функціонування. Активізації торговельної галузі споживчої кооперації сприяло повернення системи на добровільне членство, у результаті чого вдалося суттєво розширити соціальну базу кооперативів, а відтак збільшити власні кошти системи.

– У конкурентному змаганні з приватним сектором торгівлі споживча кооперація використовувала політику низьких цін для розширення ринку своїх споживачів. В останні роки непу торговельна галузь споживчої кооперації стала домінуючою на внутрішньому ринку, однак цього кооператори більшою мірою досягли завдяки систематичному директивному зниженню цін на товари, яке відбувалося в контексті цінової політики більшовиків.

– З переходом до непу існуюча влада розглядала заготівельну галузь споживчої кооперації як один із найбільш ефективних засобів подолання продовольчої кризи, яка загострилася з огляду на неврожай 1921–1922 років. Істотним був внесок заготівельної галузі споживчої кооперації у забезпечення продуктами харчування не лише промислових центрів УСРР, але й РСФРР. У середині 1920-х років держава, прагнучи бути монополістом у галузі заготівель, посилила втручання в діяльність кооператорів, змушуючи їх дотримуватися встановлених регулюючими органами закупівельних цін. Та навіть перебуваючи під посиленим контролем держави, впродовж другої половини 1920-х років споживча кооперація спромоглася залишатися серйозною заготівельно-збутовою організацією, яка забезпечувала реалізацію вирощеної селянами продукції. В останні роки непу споживча кооперація України стала заручницею економічної і політичної ситуації, оскільки виявилася засобом, за допомогою якого більшовики викачували зерно із села.

– Якщо в перші роки непу, здійснюючи експортні заготівлі, споживча кооперація допомагала селянам збувати вирощену продукцію за кордоном і за виручені кошти закупляти товари та сільськогосподарський реманент, то в другій половині 1920-х років експортна діяльність кооперативних організацій передусім сприяла індустріалізації країни, оскільки за отриману валюту більшовики закупляли за кордоном необхідне промислове устаткування.

– Держава, прагматично підійшовши до можливості використання виробничого потенціалу споживчої кооперації, не заперечувала щодо відновлення діяльності її промислових підприємств, котрі завдяки власному фінансуванню змогли випускати промислові товари, яких тоді бракувало на ринку. Якщо на початку непу радянська влада практично не заважала відродженню кооперативної промисловості, розглядаючи її як протидію посиленню приватних промислових підприємств, то з середини 1920-х років вона цілеспрямовано витісняла споживчу кооперацію зі шкіряного, будівельного, лісопереробного виробництва, вбачаючи в ній конкурента державної промисловості. З огляду на це кооператорам довелося зосередитись на випуску продуктів харчування. На кінець непу споживча кооперація УСРР, згідно з проведеними автором підрахунками, мала 644 промислові підприємства майже 20 галузей виробництва, при цьому на харчову промисловість припадало 89,4% всього виробництва продукції.

– Більшовики прагнули витіснити приватний сектор з хлібного ринку, тому цій меті мало бути підпорядковане кооперативне хлібопечення. У числі перших вітчизняні кооператори змогли оперативно провести механізацію та раціоналізацію хлібопекарської галузі, що дозволило збільшити обсяги випуску хлібної продукції, поліпшити якість і калорійність, знизити ціни. Хлібопечення виявилося найбільш рентабельним серед виробничих галузей споживчої кооперації. В останні роки непу хлібопекарські підприємства споживчої кооперації на 75–80% забезпечували робітничо-міське населення хлібом.

– Створюючи заклади громадського харчування, кооператори допомагали державі у вирішенні проблеми продовольчого забезпечення населення. Здійснюване під тиском державних регулюючих органів постійне зниження цін у кооперативних їдальнях призводило до того, що вони до кінця непу залишалися збитковими. Та попри це впродовж 1920-х років кооператорами була закладена потенційна матеріально-технічна база громадського харчування.

– Загалом господарська діяльність споживчої кооперації УСРР за часів непу домоглася б вагоміших результатів, проте вона була змушена діяти в межах соціально-економічної політики більшовиків. Змушена йти на компроміси із радянською владою і маючи від неї підтримку у вигляді кредитів, податкових пільг, гарантованих постачальників промислових товарів та інших переваг, вітчизняна споживча кооперація, сама того не бажаючи, все більше потрапляла в залежність, що призвело до її одержавлення.

Наукові висновки, зроблені під час дослідження, дали підстави обґрунтувати практичні рекомендації, зокрема: а) важливо, щоб держава гарантувала споживчій кооперації дотримання її прав на власність і вживала заходи проти рейдерських атак; б) через актуалізацію фінансової проблеми постає необхідність у залученні до кооперативів нових пайовиків; в) є сенс у тому, щоб розширити ознайомлення громадськості з кооперативними ідеями через засоби масової інформації та шляхом перевидання праць відомих теоретиків кооперації; г) доцільно створити Всеукраїнський центр дослідження історії кооперативного руху за участю науковців та практичних працівників для вироблення пропозицій існуючій владі, керівництву споживчої кооперації щодо оптимізації кооперативного сектора економіки.
Основні положення дисертації викладені у таких публікаціях :
Монографії

1. Оніпко Т.В. Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період непу (історико-економічний аспект) / Т.В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 345 с.

Рец. : Гелей С.Д. [Рец.] // Історична пам’ять. Наук. збірник. – Полтава : Полтавський нац. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка, 2010. – № 1. – С. 147–150.

Рец. : Михайлюк В.П. [Рец.] // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2010. – Вип. 34. – С. 432–433.

2. Оніпко Т.В. Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921–1928 рр.) / Т.В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 381 с.

Рец. : Костилєва С.О. [Рец.] // Сторінки історії : збірник наук. праць. Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний інститут». – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 235–239.

Рец. : Баженов Л.В. [Рец.] // Історичні записки : Збірник наук. праць. Вип. 28. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – 2010. – С.138–139.
Статті у фахових виданнях

1. Оніпко Т.В. Споживча кооперація України в контексті міжнародного кооперативного руху 20-х років ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : історія. – Випуск 3. Національне-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – С. 210–213.

2. Оніпко Т.В. Особливості підготовки кадрів для споживчої кооперації України в нових умовах господарювання (1921–1928 рр.) / Т.В. Оніпко // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного ун-ту ім. Петра Могили. Науково-методичний журнал. – Т. 96. – Вип. 83. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 192–196.

3. Оніпко Т.В. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України в період непу / Т.В. Оніпко // Історичні записки : Зб. наук. праць. – Вип. 20. – Частина 2. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – С. 122–130.

4. Оніпко Т.В. Заклади громадського харчування споживчої кооперації України та їх роль у здійсненні продовольчої політики в роки непу /
Т.В. Оніпко // Наукові записки : [Зб. наук. статей] / М-во освіти і науки України, Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – Серія педагогічні та історичні науки. – Вип. LХХІХ (79). – С. 243–255.

5. Оніпко Т.В. Володимир Затонський як кооператор у період виходу з економічної кризи 1922–1923 рр. / Т.В. Оніпко // Зб. наук. праць. Серія «Історія та географія». / Харківський нац. педагогічниій ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Планета-Прінт, 2009.– Вип. 34. – С. 22–26.

6. Оніпко Т.В. Роль хлібопекарської промисловості споживчої кооперації України у вирішенні продовольчих проблем у 20-і рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, ІПШІ МОНУ і НАНУ «Наука і освіта», 2009. – № 2. – С. 62–69.

7. Оніпко Т.В. Співпраця споживчої кооперації та профспілок України щодо підготовки господарських кадрів у період непу / Т.В. Оніпко // Вісник Академіії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – К. : АПСВ, 2009. – №3. – С. 50–55.

8. Оніпко Т.В. Міжнародний день кооперації як засіб оптимізації споживчої кооперації України в умовах нової економічної політики /
Т.В. Оніпко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1. – С. 52–56.

9. Оніпко Т.В. Досвід торговельної діяльності споживчої кооперації України в умовах непу : особливості історіографії 1920-х рр. / Т.В. Оніпко // Гілея (наук. вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 25. – С. 78–87.

10. Оніпко Т. Олександр Шліхтер як кооператор : маловідомі сторінки біографії / Т. Оніпко // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2009. – № 4. – С. 108–114.

11. Оніпко Т.В. Сільська торгівля споживчої кооперації України в 1923 р. : досвід подолання економічної кризи / Т.В. Оніпко // Гілея (науковий вісник) : Збірник наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : Нац. педагогічний ун-т


ім. М.П. Драгоманова, Українська академія наук, 2009. – Вип. 26. – С. 61–70.

12. Оніпко Т.В. Споживча кооперація України в контексті «нової торговельної політики» 1924–1925 рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – Вип. 15. Серія: Історія: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2009. – С. 65–70.

13. Оніпко Т.В. Використання господарського потенціалу споживчої кооперації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період непу / Т.В. Оніпко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Вип. 16. Серія : Історія : зб. наук. праць / За заг. ред. проф. П.С.Григорчука. – Вінниця, 2009. – С. 52–58.

14. Оніпко Т.В. Використання потенціалу споживчої кооперації щодо зміцнення обороноздатності України в роки непу / Т.В. Оніпко // Історичні записки : Зб. наук. праць. Вип. 22. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т


ім. В. Даля. – 2009. – С. 169–176.

15. Оніпко Т.В. Споживча кооперація України і європейський ринок : досвід 20-х рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №8 (138). Частина 1. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – 2009. – С. 172–179.

16. Оніпко Т.В. Історичний досвід перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців споживчої кооперації в ринкових умовах непу /
Т.В. Оніпко // Література та культура Полісся. – Вип. 52 : Проблеми літератури, історії та культури ХІХ–ХХ ст. у сучасному висвітленні / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 159–170.

17. Оніпко Т.В. Історичний досвід фінансового забезпечення торговельної галузі споживчої кооперації України в 1926–1928 рр. / Т.В. Оніпко // Гілея (наук. вісник) : Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 27. – С. 12–20.

18. Оніпко Т. В. Державна політика зниження цін у споживчій кооперації України в 1926–1928 рр. / Т.В. Оніпко // Гілея (наук. вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 28. – С. 66–74.

19. Оніпко Т.В. Залучення державою споживчої кооперації України до забезпечення продовольством армії в 20-ті рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Тематичний випуск : Держава та армія. – 2009.– № 652. – С. 129–133.

20. Оніпко Т.В. Споживча кооперація України в період нової економічної політики: історіографія початку ХХІ ст. / Т.В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 8. Серія – Гуманітарні науки. – С. 212–220.

21. Оніпко Т.В. Діяльність споживчої кооперації України щодо забезпечення дітей харчуванням у період голоду 1921–1922 рр. / Т.В. Оніпко // Гілея (наук. вісник) : Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 29. – С. 51–58.

22. Оніпко Т.В. Податкова політика держави щодо споживчої кооперації України в період нової економічної політики / Т.В. Оніпко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Вип. ХХVІІ. – С. 165–169.

23. Оніпко Т.В. Залучення споживчої кооперації України до організації харчування голодуючих безробітних та селян у 1921–1923 рр. / Т.В. Оніпко // Історичні записки: Зб. наук. праць. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т


ім. В. Даля. – 2009. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 165–174.

24. Оніпко Т.В. Поглиблення співробітництва споживчої кооперації України і державної промисловості в 1926–1928 рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки Тернопільського нац. педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ


ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 3. – С. 81–87.

25. Оніпко Т.В. Історичний досвід запровадження госпрозрахунку кооперативними закладами громадського харчування України (1923–1925 рр.) / Т.В. Оніпко // Історичні записки : Зб. наук. праць. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2009. – Вип. 24. – С. 170–179.

26. Оніпко Т.В. Регіональні особливості діяльності закладів громадського харчування споживчої кооперації України в 1923–1925 рр. / Т.В. Оніпко // Сторінки історії : Зб. наук. праць. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Вип. 29. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. – Вип. 29. – С. 160–170.

27. Оніпко Т.В. Вплив держави на цінову політику споживчої кооперації України в 1924–1925 рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки з української історії : Зб. наук. статей. – Вип. 22. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – С. 136–143.

28. Оніпко Т.В. Споживча кооперація України в системі непу : погляд зарубіжних історіографів / Т.В. Оніпко // Бахмутський шлях. Літературне та наукове історико-філологічне видання. Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2009. – № 1–2. – С. 145–150.

29. Оніпко Т.В. Державна політика регулювання торговельних взаємозв’язків споживчої кооперації з державною промисловістю: генеральні договори 1924–1925 рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки: [зб. наук. статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Випуск LХХХІV (84) : Серія педагогічні та історичні науки. – С. 296–308.

30. Оніпко Т. В. Виробнича діяльність споживчої кооперації України в період непу : історіографічний аспект / Т.В. Оніпко // Гілея (науковий вісник) : Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 30. – С. 179–188.

31. Оніпко Т.В. Залучення промислових підприємств споживчої кооперації України до забезпечення потреб населення в перші роки непу / Т.В. Оніпко // Зб. наук. праць. Серія «Історія та географія» / Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2010. – Вип. 39. – С. 89–94.

32. Оніпко Т.В. Історичний досвід оптимізації промислових підприємств вітчизняної споживчої кооперації під час економічної кризи 1923 р. /
Т.В. Оніпко // Дослідження з історії техніки: Зб. наук. праць. – К. : ІВЦ«Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 88–98.

33. Оніпко Т.В. Історичні уроки співпраці вітчизняної споживчої кооперації з пайовим товариством «Укрнархарч» у період непу / Т.В. Оніпко // Гілея (науковий вісник) : Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2010. – Вип. 36. – С. 71–79.

34. Оніпко Т.В. Внесок млинарської галузі вітчизняної споживчої кооперації у розв’язання продовольчих проблем (1926–1928 рр.) / Т.В. Оніпко // Український селянин.: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси : Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького, 2010. – Вип. 12. – С. 223–226.

35. Оніпко Т.В. Експорт вітчизняною споживчою кооперацією продуктів рослинництва як засіб сприяння індустріалізації країни в останні роки непу / Т.В. Оніпко // Гілея (науковий вісник).: Зб. наук. праць / Гол. ред.


В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2010. – Вип. 41. –С.99 –108.

36. Оніпко Т.В. Культурно-духовна підтримка споживчою кооперацією українського села в 20-ті рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал. – Луганськ, 2010. – № 9 (151). Частина 2. – С. 172–177.

37. Оніпко Т.В. Особливості відродження експортної діяльності споживчої кооперації України в перші роки нової економічної політики / Т.В. Оніпко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.– Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Вип. ХХІХ. – С. 116–121.

38. Оніпко Т.В. Вплив держави на хлібозаготівельну діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 1928 р. / Т.В. Оніпко // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. статей / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 44. – С. 130–138.

39. Оніпко Т.В. Внесок споживчої кооперації України у державні хлібозаготівлі в 1923–1925 рр. / Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Т.В. Оніпко / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2011. – Вип. 41. – С. 68–73.

40. Оніпко Т.В. Кооперативне громадське харчування в контексті державної продовольчої політики другої половини 1920-х рр. / Т.В. Оніпко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 19. Серія : Історія : Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – С. 201–207.

41. Оніпко Т.В. Споживча кооперація в контексті нової економічної політики : теоретичний аспект // Т.В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011.– Серія : Гуманітарні науки. – Вип. 10. – С. 305–319.
Матеріали наукових конференцій

1. Оніпко Т.В. Залучення споживчої кооперації до експортних операцій України в роки непу // Проблеми державного будівництва в Україні. – № 17. Т. 1. / Т.В. Оніпко // Тези доповіді ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», 21–22 лютого 2009 року / Київський міжнародний ун-т. – КиМУ, – 2009. – С. 142–147.

2. Оніпко Т.В. Як проходила українізація організацій споживчої кооперації України у 20-ті рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : Зб. наук. праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-й річниці визволення Одеси від окупантів, 10–11 квіт. 2009 р. – Одеса; Одеський національний морський
ун-т, «ВМВ», 2009. – С. 230–233.

3. Оніпко Т.В. Із досвіду діяльності підприємств громадського харчування споживчої кооперації України щодо оволодіння ринком у період непу (1921–1928 рр.) / Т.В. Оніпко // Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства : Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 35-річчю технологічного факультету, 23–24 квітня 2009 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 294–297.

4. Оніпко Т.В. Пайові кампанії споживчої кооперації у контексті державної політики кооперування населення в роки непу / Т.В. Оніпко // Соціальний розвиток сільських регіонів // Матеріали учасників міжнародної інтердисциплінарної конференції, присвяченої 165-річчю з часу заснування Уманського державного аграрного університету та 150-річчю його перебування в Умані, 21–23 травня 2009 року. Колективна монографія / За ред. д-ра соціол. наук, проф. А.М. Шатохіна.– Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – С. 56–59.

5. Оніпко Т. Місце споживчої кооперації України в забезпеченні потреб населення в останні роки непу 1926–1928 рр. / Т.В. Оніпко // Тези Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (Чернівці, 27–28 листопада 2009 р.) / Наук. ред.


О.В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 90–91.

6. Оніпко Т.В. Історичний досвід становлення м’ясопереробної галузі споживчої кооперації України в останні роки непу (1926–1928) / Т.В. Оніпко // Міжнародний кооперативний рух : історичний досвід і сучасна практика : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 квітня 2010 року. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – С. 79– 81.

7. Оніпко Т.В. Залучення переробної галузі споживчої кооперації України до вирішення продовольчої проблеми у період розгортання індустріалізації (1926–1928 рр.) / Т.В. Оніпко // Матеріали Третьої Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки», 21 квітня 2010 р. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2010.– С. 74–76.

8. Онипко Т.В. Исторические уроки торговой деятельности потребительской кооперации Украины в период выхода с экономического кризиса 1923 г. / Т.В. Онипко // Потребительская кооперация : теория, методология, практика: Материалы международной научно-практической конференции, Казань, Казанский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 22 апреля 2010 г. – М. : АНО ВПО ЦС РФ «Российский ун-т кооперации», 2010. – С. 339–344.

9. Оніпко Т.В. Історичний досвід споживчої кооперації України щодо дотримання санітарних норм у закладах громадського харчування за часів непу / Т.В. Оніпко // Споживча кооперація Поділля : через століття до майбутнього : виступи та доповіді Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 травня 2010 р. – Вінниця : ВКІ, 2010. – С. 164–169.

10. Онипко Т.В. Особенности экспортной деятельности потребительской кооперации Украины в период экономического кризиса 1923 года / Т.В. Онипко // Материалы международной научно-практической конференции «Кооперация : история и современность», посвященной 180-летию российской потребительской кооперации, 12 апреля 2011 г. / [отв. ред. Л.П. Наговицина]. – Новосибирск : Сибирский университет потребительской кооперации, 2011. – С. 122–128.

11. Оніпко Т.В. Внесок Одеської консервної фабрики споживчої кооперації у вирішення продовольчих проблем та розширення експорту України в 20-ті рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко / Південь України: етноісторичний, мовний, ультурний та релігійний виміри // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-й річниці героїчної оборони Одеси, 15–16 квітня 2011 р. – Одеса : «ВМВ», 2011. – С. 274–278.

12. Онипко Т.В. Межреспубликанская товарообменная деятельность потребительской кооперации Украины в первые годы нэпа / Т.В. Онипко // Материалы международной научно-практической конференции «Потребительская кооперация: история, традиции, современность», 26–27 мая 2011 г./ ред. : А.А. Наумчик [и др.]. – Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2011. – С. 26–27.

13. Оніпко Т.В. Врахування європейського та вітчизняного досвіду як шлях до оптимізації діяльності споживчої кооперації України / Т.В. Оніпко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю 24 листопада 2009 р. – Ч.ІІ. – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – С. 74–77.

14. Оніпко Т.В. Відновлення добровільного членства в споживчій кооперації: з досвіду 20-х рр. ХХ ст. / Т.В. Оніпко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Людина в структурах повсякдення в історії України», 26 листопада 2009 року. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2009. – С. 54–56.

15. Оніпко Т.В. Роль закладів громадського харчування споживчої кооперації України у розширенні сфери послуг (1926–1928 рр.) / Т.В. Оніпко // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири : збірник наукових доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, Укоопспілка, 12 жовтня 2010 р. – Львів : Львівська комерційна академія, 2010. – С. 111–119.

16. Оніпко Т.В. Стимулювання експортних заготівель вітчизняною споживчою кооперацією в останні роки непу / Т.В. Оніпко // Людина у структурах повсякдення в історії України» // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції, 24–25 листопада 2010 р. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2010. – С. 93–95.

17. Оніпко Т.В. Державна політика кооперування населення України в роки непу : досвід розширення соціальної бази / Т.В. Оніпко // Гуржіївські історичні читання (Зб. наук. праць). – Черкаси : Черкаський нац. ун-т
ім. Б. Хмельницького, 2009.– С. 393–397.


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 436
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку
436 -> Людина у фокусі творчості о. Коломійця михайло Мовчан
436 -> Уроку для 8 класу ( нмк new Opportunities, pre-intermediate). Тема урокy : Бути знаменитим. Місце уроку в темі: Module Challenge


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Імені В. Н. Каразіна iconКонцепт «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі
Зубарєв Олександр Сергійович – аспірант кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Імені В. Н. Каразіна iconРегламент роботи Конгресу 15 жовтня 2009 р. 00 45
Конгресу (фойє великої актової зали головного корпусу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи,...
Імені В. Н. Каразіна iconРегламент роботи Конгресу 17 жовтня 2013 року 00 45
Конгресу (фойє великої актової зали Головного корпусу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи,...
Імені В. Н. Каразіна iconКислова О. М. (доцент кафедри методів соціологічних досліджень соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) Берднік К. О
Нові медіа як комунікативні технології XXI століття: наслідки мережевізації та інтелектуалізації комунікацій
Імені В. Н. Каразіна iconГ. С. Сковороди Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
...
Імені В. Н. Каразіна iconЮ.І. Прасул основи наукових досліджень
Основи наукових досліджень з географії та картографії: Практичні роботи для студентів 2 курсу освітньо-професійної підготовки бакалавра...
Імені В. Н. Каразіна iconЦе лише початок легенди коротка біографія
Лауреат Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса...
Імені В. Н. Каразіна iconН. Каразіна Особливості викладання дисципліни «Основи соціальної географії»
Виникають нові політичні партії, які ніби то захищають права громадян, хоча насправді переслідують лише свої власні корисні цілі...
Імені В. Н. Каразіна iconУсією творчістю я проповідував добро
У січні 2006 року виповнилося 70 літ відомому письменникові, лауреатові Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, літературних...
Імені В. Н. Каразіна iconНародна українська академія збірник вправ та завдань із сучасної української мови
Р е ц е н з е н т канд філол наук А. М. Нелюба, доцент кафедри української мови Харківського національного університету ім. В. Н....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка