Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка2/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Сільське і лісове господарство4

Б 435

Белоліпський В. О. Грунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : навч. посібн. / В. О. Белоліпський. – Суми : Університетська книга, 2016. – 399 с.


4

Г 907

Грунти України: властивості. генезис, менеджмент родючості : навч. посібн. / В .І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров та ін. ; ред. В. І. Купчик. – Київ : Кондор, 2016. – 414 с.


4

Е 457

Екологічне лісознавство : навч. посібн. / Ю. В. Плутагар, П. М. Бойко, В. В. Шевчук, Т. О. Бойко. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 248 с.


4

П 160

Панас Р. М. Бонітування грунтів : навч. посібн. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 352 с.


4

П 691

Практикум з радіобіології та радіоекології : навч. посібн. / В. А. Гайченко, І. М. Гудков, В. О. Кашпаров та ін. – 2-ге вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 278 с.


Медицина. Медичні науки52

Д 645

Долинская Б. Плацебо. Почему действует то, что не действует? [Текст] / Б. Долинская. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. – 148 с.


51.23

К 566

Ковини Д. Гурманистика. Культура еды и еда как культура [Текст] / Д. Ковини. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. – 136 с.


53.57

С 162

Саливон Б. С. Нужна ли вам психотерапия? / Б. С. Саливон. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 80 с.Соціологія81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Sociology / ed. J. Scott, G. Marshall. – Oxford : Oxford university press, 2009. – 816 с. – (Oxford Paperback Reference).


60.842

А 941

Афанасьев І. Ю. Історія РR [Текст] : навч. посібн. / І. Ю. Афанасьев. – Київ : Алерта, 2016. – 140 с.


60.56

Б 420

Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації: нова світова політична економія / У. Бек ; пер. з нім. О. Юдін. – 2-ге вид. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 404 с. – (Зміна парадигми).


60.54

Б 900

Буарке ді Оланда С. Коріння Бразилії / С. Буарке ді Оланда ; пер. з португ. О. Вронська. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко; Київ : Ніка-Центр, 2015. – 240 с.


60.56

Б 903

Буден, Б.

Зона переходу. Про кінець посткомунізму [Текст] / Б. Буден ; пер. з нім. Н. Ваховська. - Київ : Медуза, 2013. - 224 с.
60.5

Г 212

Гарсія Канкліні Н. Уявлена глобалізація / Н. Гарсія Канкліні ; пер. О. Ковальової. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. – 256 с.
60.56

Г 340

Гендерні аспекти державної служби : монографія / за ред. Б. Кравченка. – Київ : Основи, 2002. – 335 с.


63.3(4Укр-4Дон)

Г 340

Гендерні дослідження, проект "Донбаські студії" / упоряд. К. Яковленко. – Київ, [б. в.], 2015. – 232 с.


60.524.224

Г 857

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики [Текст] / Э. Гриффин ; пер. с англ. А. А. Науменко. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. – 688 с.


60.56

Д 450

Дик Р. Преданность и идентификация с организацией / Р. Дик. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2006. – 142 с.


60.844

Д 460

Діловодство, яким воно має бути [Текст] : практ. посібн. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : Центр уч. літ-ри, 2016. – 536 с.


60.54

Д 640

Долімор Д. Сексуальне дисидентство. Від Августина до Вайлда, від Фройда до Фуко / Д. Долімор ; пер. І. Гарник, П. Таращук. – Київ : Основи, 2004. – 558 с.


60.842

К 295

Катлип С. Паблик рилейшенз. Теория и практика / С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум. – 8-ме вид. – М. : Вильямс, [б. р.]. – 624 с.


60.7

М 197

Малтус Т. Р. Дослідження закону народонаселення / Т. Р. Малтус ; пер. В. Шовкун. – Київ : Основи, 1998. – 535 с.


60.524.224

М 525

Мерскин Д. Сексуализация медиа. Как и почему мы это делаем [Текст] / Д. Мерскин. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. – 380 с.


60.524.224

П 653

Почепцов, Георгій Георгійович.

Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах [Текст] / Г. Г. Почепцов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 316 с.

60.56

С 498

Слющинський Б. В. Інформаційна культура: загалн. курс / Б. В. Слющинський. – Маріуполь, 2016. – 646 с.


60.524.224

С 594

Соколов А. В. Социальные коммуникации [Текст] : учебник / А. В. Соколов. – С.-Петербург : Профессия, 2014. – 288 с. – (Учебник для бакалавров).


60.5

С 601

Солнцев С. И.

Общественные классы [Текст] / С. И. Солнцев. - Москва : Астрель, 2008. - 635 с. - (Социльная мысль России).
60.56

С 693

Соціологічні дослідження в бібліотеці: анкетування : метод. рек-ції / уклад. А. П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 40 с. – (Бібліотекарю-практику; вип. 2).Історія63.3(4Укр)46

С 880

Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Централно-Східної Європи : збірка статей / Я. Століцький ; ред. В. Михайловський. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 1 : Ранньомодерна людина: простір-влада-право ХVI-XVIII століть. – 408 с.


63.3(4Укр-2Київ)

U 19

Udovik S. Kyiv : photo book / S. Udovik. - 8th. ed., revised. – Kyiv : Vakler Publishing Company Ltd, 2014. – 96 с. – (Cities of Ukraine).


63.3(4Укр)

У 313

Udovik S. Ukraine: 100 top sights : photo book / S. Udovik. – 7th. ed., revised and supplemented. – Kyiv : Vakler, 2013. – 160 с.: фото. – (Picturesque Ukraine).


63.2

А 697

Анохин В. А. Свинцовые пломбы великого княжества Киевского (Х - ХІІІ вв.) [Текст] : монография / В. А. Анохин. – Киев : Стилос, 2012. – 64 с. : ил.


63.2

Б 240

Барабаш Н. О. Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ - початку ХХ століть [Текст] : монографія / Н. О. Барабаш. – Київ : Стилос, 2007. – 264 с.63.3(5Тур)

Б 438

Белочкина Ю. В. Все о Стамбуле [Текст] / Ю. В. Белочкина. – Х. : Фолио, 2013. – 253 с. : ил. – (Города мира).


63.3(0)

Б 725

Бобров А. А. Сто великих славян [Текст] / А. А. Бобров. – М. : Вече, 2014. – 416 с. – (100 великих).


63.3(4Укр)5

Б 729

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793–1830 рр. / Д. Бовуа ; пер. З. Борисюк. – Львів : Кальварія, 2007. – 296 с.


63.5(4Укр)

Б 825

Борисенко В. К. Українське весилля: традиції і сучасність [Текст] / В. К. Борисенко. – Київ : Стилос, 2010. – 136 с.


63.3(4Фра)

Б 880

Бродель Ф. Ідентичність Франції / Ф. Бродель ; пер. С. Глухової. – Київ : Вид-во Жупанського, 2013. – Кн. 1 : Простір та історія. – 368 с. – (Історична думка).


63.3(4Фра)

Б 880

Бродель Ф. Ідентичність Франції / Ф. Бродель ; пер. С. Глухової. – Київ : Вид-во Жупанського, 2014. – Кн. 2 : Люди і речі. – 232 с. – (Історична думка).


63.3(4Пол)

В 190

Василевський С. Життя польське у ХІХ столітті [Текст] / С. Василевський; пер. І. Андрущенко. – Київ : Темпора, 2015. – 520 с.


63.3(4Укр)2

В 420

Відейко М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко. – Київ : Кріон, 2009. – 240 с.


63.3(4Укр)6

В 824

Вронська Т. Упокорення страхом: сімейне заручництво у каральній практиці радянської влади (1917-1953 рр.) / Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2013. – 624 с.


63.3(4)

В 886

Вулф Л. Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / Л. Вулф ; пер. С. Біленький. – Київ : Критика, 2009. – 591 с.63.3(0=Укр)

Г 125

Гаврош О. Блукаючий народ : роман-подорож у часі і просторі / О. Гаврош. – Київ : Нора-Друк, 2012. – 312 с.: іл. – (Мандри).


63.3(4)

Г 123

Гавілан Ф. У світі поганих звичок іспанців / Ф. Гавілан ; пер. В. Крутоуза. – Київ : Пульсари, 2010. – 256 с. – (Б-ка сучасної прози).


63.3(4Пол)

Г 340

Ген Ю. Мій приятель Станіслав Август [Текст] / Ю. Ген; пер. І. Андрущенко. – Київ : Темпора, 2015. – 432 с.


63.3(4Укр-4Дон)

Г 340

Гендерні дослідження, проект "Донбаські студії" / упоряд. К. Яковленко. – Київ : [б. в.], 2015. – 232 с.


63.3(4)

Г 467

Гизо Ф. История цивилизации в Европе [Текст] / Ф. Гизо. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2005. – 416 с.


63.3(4Укр)46

Г 700

Горобець В. "Волимо царя східного..." Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / В. Горобець. – Київ : Критика, 2007. – 462 с.


63.3(4Укр)63

Г 858

Грицяк Є. Короткий запис спогадів: Норильське повстання; Після повстання : спогади / Є. Грицяк. – Київ : Смолоскип, 2013. – 240 с.


63.3(4Укр)

Г 858

Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад : есеї / Я. Грицак. – Київ : Критика, 2011. – 350 с.


63.3(4Укр)46

Г 963

Гусейнов Г. Слідами битви під Жовтими Водами / Г. Гусейнов. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2011. – 72 с. – (Університетські діалоги; №11).


63.3(0=Укр)

Д 156

Дальний (Горгота) М. Вибране: люди-події-коментарі / М. Дальний (Горгота). – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2007. – 563 с.
63.3(4Укр)-8

Д 217

Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – 3-є вид., доп. – Львів : Піраміда, 2016. – 924 с.


63.3(4Пол)

Д 279

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Н. Дейвіс ; пер. П. Таращук. – Київ : Основи, 2008. – 1080 с.


63.3(4Укр)-8

Д 361

Деревінський В. В'ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою / В. Деревінський. – Харків : Віват, 2016. – 496 с.: іл. – (Гордість нації).


63.3(4Іта)

Д 426

Джоунс Т. Потаємне серце Італії / Т. Джоунс ; пер. І. Черуха. – Київ : Темпора, 2012. – 320 с.


63.3(4Укр)

Д 645

Долинська М. Львів: простір на тлі мешканців (ХІІІ-ХІХ ст.) : нариси / М. Долинська. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2015. – 168 с.: іл.


63.3(4Пол)

Д 661

Домбровський Д. Польща і Закарпаття: 1938-1939 : монографія / Д. Домбровський ; пер. О. Снігурський. – Київ : Темпора, 2012. – 392 с.


63.3(2)6

Е 687

Епплбом Е. Історія ГУЛАГу / Е. Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 511 с.


63.3(4)

Є 241

Європа та її болісні минувшини / упоряд Ж. Мінк, Л. Неймайєр; пер. Є. Марічева. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 272 с.


63.3(4Укр)61

Є 924

Єфремов С. Початок нової доби. 1917 березень-серпень: радівська публіцистика / С. Єфремов. – Київ : Просвіта, 2011. – 382 с.


63.3(0)4

З-179

Зайбт Ф. Блиск і вбогість Середньовіччя: історія з початком і кінцем / Ф. Зайбт ; пер. з нім. Х. Назаркевич, О. Конкевич. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2009. – 512 с.
63.3(4Укр)61

З-179

Зайцев О. Український інтегральний націоналізм (1920-1930-ті роки): нариси інтелектуальної історії: монографія / О. Зайцев. – Київ : Критика, 2013. – 488 с.


63.3(4Укр)2

З-910

Зубарь В. М. Таврика и Римская империя. Римские войска и укрепления в Таврике [Текст] / В. М. Зубарь. – Киев : Стилос, 2004. – 232 с.


63.3(5)

І-266

Ігнатьєв П. М. Пакистан: від деколонізіції Британської Індії до сьогодення / П. М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. – 352 с.


63.3(0)32

І 907

Історія європейської цивілізації. Греція / за ред. У. Еко. – Харків : Фоліо, 2016. – 1159 с.


63.3(0)32

І 907

Історія європейської цивілізації. Рим / за ред. У. Еко; пер. Л. Д. Ципоренко та ін. – Харків : Фоліо, 2015. – 1031 с.: іл.


63.3(0)4

І 907

Історія Візантії. Вступ до візантиністики [Текст] : уч. посібник / ред. С. Б. Сорочана, Л. В. Войтовича. – Київ : Апріорі, 2011. – 880 с.


63.3(4Нор)

І 907

Історія Норвегії / К. Гелле, С. Дюрвік, Р. Даніельсен та ін.; пер. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2001. – 336 с.


63.3(4Ита)

И 766

Ипполитов А. Особенно Ломбардия. Образы Италии ХХІ / А. Ипполитов. – М.: Колибри, 2014. – 368 с.


63.3(4Укр-2Мариуполь)

К 175

Калоеров С. А. Документы по истории греков Приазовья: в 4 т. / С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 2016. – Т. 2 : В Мариупольском греческом округе дореформенной России (1784-1861). – 326 с.


63.3(4Укр-2Мариуполь)

К 175

Калоеров С.А. Документи по истории греков Приазовья: в 4 т. / С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 2016. – Т. 3 : В послереформенной царской России (1861-1918). – 717 с.
63.3(4Укр-2Киев)

К 178

Кальницкий М. Почтовая площадь – ворота Подола / М. Кальницкий. – Киев : Варто, 2015. – 96 с.: ил. – (Киевская мозаика; Вып. 1).


63.3(2)6

К 207

Капусцінський Р. Імперія / Р. Капусцінський ; пер. Д. Матіяш. – Київ : Темпора, 2012. – 210 с.


63.3(0)

К 411

Кінг Ч. Історія Чорного моря / Ч. Кінг ; пер. М. Климчук. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 312 с. – (Ідеї та Історії; Вип. 6).


63.3(4Укр-2Київ)

К 492

Климовский С. И. Где, когда и почему возник Киев [Текст] : монография / С. И. Климовский. – 2-е изд. – Киев : Стилос, 2013. – 362 с.


63.3(4Укр)61

К 563

Ковальчук М. Без переможців: Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. - лютий 1920 р.) [Текст] / М. Ковальчук. – Київ : Стилос, 2012. – 352 с.


63.3(4Укр=6Кри)

К 823

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : збірник документів і матеріалів / упоряд. О. Г. Бажан. – 2-ге вид. – Київ : КЛІО, 2016. – 1092 с.


63.2

К 829

Кришталович У. Рукописні карти XVI - XIX століть. З фондів Центрального державного історичного архіву України [Текст] / У. Кришталович. – Київ : Картографія, 2011. – 216 с.


63.3(4Укр)6

К 829

Криштопа О. Україна. Загартована болем. Тисяча років самотності: за матеріалами авторської програми "Машина часу" / О. Криштопа, А. Охрімович. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 544 с.


63.3(4Укр)

Л 659

Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.: іл. – (Історія без цензури).


63.5(4Укр)

М 133

Маєрчик М. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу [Текст] : монографія / М. Маєрчик. – Київ : Критика, 2011. – 327 с.63.3(0)-7

М 150

Мак-Ніл В. Піднесення Заходу: історія людської спільноти / В. Мак-Ніл ; пер. з англ. – 2-ге вид., випр. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 960 с. – (Viae Humanae).


63.4

М 151

Макаренко М. Маріюпільський могильник [Текст] / М. Макаренко. – репр. воспр. изд. – Київ : Дакор, 2012. – 276 с.


63.3(4Укр-2Київ)

М 180

Малаков Д. В. Від Кудрявця до Лук'янівки / Д. В. Малаков. – Київ : Либідь, 2015. – 80 с.: іл. – (Твій Київ).


63.3(4Укр-2Київ)

М 180

Малаков Д. В. Між Бульваром і Кудрявцем / Д. В. Малаков. – Київ : Либідь, 2015. – 80 с.: іл. – (Твій Київ).


63.3(0=Укр)

М 276

Маркусь Д. Слідами українців в Італії / Д. Маркусь. – Львів; Рим; Чікаго : Український католицький університет, 2011. – 139 с.


63.3(5Кит)

М 316

Маслов А. Китай с китайцами. О чем молчат путеводители [Текст] / А. Маслов. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2014. – 288 с.


63.3(4Укр)

М 482

Мельник І. В. Галицьке передмістя та південно-східні околиці Королівського столичного міста Львова [Текст] : урбаністичні есе / І. В. Мельник. – Львів : Апріорі, 2012. – 352 с. : іл. – (Львівські вулиці і кам'яниці ; т. 1/4).


63.3(4Укр)

М 482

Мельник І. В. Краківське передмістя та західні околиці Королівського столичного міста Львова [Текст] / І. В. Мельник. – Львів : Центр Європи, 2011. – 288 с. : іл. – (Львівські вулиці і кам'яниці ; т. 2/4).


63.3(4Укр)

М 482

Мельник І. В. Личаківське передмістя та східні околиці Королівського столичного міста Львова [Текст] / І. В. Мельник, Р. Й. Загайська. – Львів : Центр Європи, 2013. – 352 с.: іл. – (Львівські вулиці і кам'яниці ; т. 4/4).


63.3(4Укр)

М 482

Мельник І. В. Львівський Новий Світ та південні околиці Королівського столичного міста Галичини від Святого Юра до Наварії [Текст] / І. В. Мельник. – Львів : Центр Європи, 2014. – 288 с.: іл. – (Львівські вулиці і кам'яниці ; т. VI).


63.3(4Укр)

М 645

Мирошниченко Ю. Русь-Украина: становление государственности: в 2-х т. / Ю. Мирошниченко, С. Удовик. – Киев : Ваклер, 2011. – Т. 1: Русь-Украина: с древнейших времен до создания империи. – 779 с.: ил.


63.3(4Укр)

М 645

Мирошниченко Ю. Русь-Украина: становление государственности: в 2-х т. / Ю. Мирошниченко, С. Удовик. – Киев : Ваклер, 2011. – Т. 2: Русь-Украина: от империи к независимости. – 734 с.


63.3(4Укр)

М 745

Моє місто : хрестоматія з історії Івано-Франківська / упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 672 с.


63.3(4Укр)61

М 747

Мозіль Ю. Записки в'язня Станиславівської тюрми : спомини / Ю. Мозіль. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 96 с. – (Моє місто; № 43).


63.4(4Укр)

М 747

Мозолевський Б. М. Скіфський степ / Б. М. Мозолевський. – Київ : Темпора, 2005. – 192 с.


63.3(4Укр)6

М 775

Монолатій І. Місто без властивостей. Коломийська фуга Великої війни / І. Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 224 с.: іл.


63.3(4Укр)6

М 775

Монолатій І. Станиславів і Український легіон / І. Монолатій, М. Лазарович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 104 с.: іл. – (Моє місто; № 35).


63.3(4Укр)6

Н 300

Народження країни. Від краю до держави: назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.: іл. – (Історія без цензури).


63.3(0)

Н 616

Низовский А. Ю. Величайшие храмы мира [Текст] : энц. спр. / А. Ю. Низовский. – Москва : Вече, 2006. – 576 с.63.3(4Укр)

Н 637

Николишин Ю. Земля Львівська: замки, палаци, храми, пам'ятки природи [Текст] / Ю. Николишин. – Львів : Апріорі, 2008. – 80 с. : іл.


63.3(4Укр)

Н 637

Николишин Ю. Усе про Карпати [Текст] / Ю. Николишин. – Львів : Апріорі, 2016. – 116 с. : іл.


63.3(4Авс)

Н 906

Нуссбаумер А. Примусові робітники в Пінцгау: трудові відносини в період націонал-соціалізму, життєві історії / А. Нуссбаумер ; пер. з нім. О. Николайчук. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2015. – 192 с.


63.3(0)4

О-390

О гогейн Д. Історія кельтів / Д. О гогейн ; пер. з англ. Т. Бойко. – Київ : Вид-во Жупанського, 2011. – 240 с.


63.3(4)

О-664

Орлов В. А. Тайны полоцкой истории / В. А. Орлов. – Минск : Попурри, 2012. – 608 с.: ил.


63.3(4Укр)6

О-720

Осадчук Б. Україна, Польща, світ: Вибрані репортажі та статті / Б. Осадчук. – Київ : Смолоскип, 2001. – 356 с.


63.3(4Укр)

П 158

Пам'ятки історії та культури Івано-Франківська / упоряд. З. Федунків. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – Кн. 1: Історико-архітектурний нарис. – 96 с. – (Моє місто; № 31/1).


63.3(4Укр)

П 373

Пласт у Станиславові та Івано-Франківську (1911-2009 рр.) : збірка / упоряд. А. Чемеринський, В. Іваночко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 224 с.: іл. – (Моє місто; № 24).


63.3(4Укр)

П 398

Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / С. Плохій. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 493 с.


63.3(4Укр)-8

П 398

Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського [Текст] / С. Плохій. – Київ : Критика, 2011. – 600 с.63.3(4)

П 398

Плохій С. Походження слов'янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі [Текст] : монографія / С. Плохій. – Київ : Критика, 2015. – 456 с.


63.3(4Укр)

П 491

Поле битви – Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів": воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.: іл. – (Історія без цензури).


63.3(4)

П 515

Полляк М. Галичина-Транзит / М. Полляк ; пер. Ю. Прохасько. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2008. – (Університетські діалоги; №8).


63.3(0)6

П 581

Попович М. В. Кровавый век [Текст] / М. В. Попович. – Харьков : Фолио, 2015. – 990 с. : ил.


63(4Укр)

П 600

Портнов А. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – 237 с.


63.3(4Укр)-8

Р 151

Радевич-Винницький Я. Неукраїнці, яким вдячна Україна / Я. Радевич-Винницький. – Львів : Апріорі, 2015. – 536 с.


63.3(4)

Р 359

Реймер М. Бухарест: пил і кров / М. Реймер ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2015. – 350 с.


63.3(2)63

Р 542

Рислаккі Ю. Воркута! Повстання у виправно-трудовому таборі / Ю. Рислаккі ; пер. Ю. Зуб. – Львів : Літопис, 2015. – 370 с.


63.3(2)47

Р 640

Розалион-Сошальский А. Г. Записки русского офицера бывшего в плену у турок в 1828 и 1829 годах [Текст] / А. Г. Розалион-Сошальский. – Харьков : Харьковский частный музей городской усадьбы ; Киев : Стилос, 2006. – 128 с.


63.3(4Укр-2Київ)

Р 691

Романенко О. Десять маршрутів вихідного дня навколо Києва : путівник / О. Романенко. – Київ : Грані-Т, 2010. – 88 с.: іл. – (Путівник).
63.3(0=Укр)

Р 697

Романюк Т. Канадські оповідання / Т. Романюк. – Київ : Смолоскип, 2006. – 268 с.


63.3(4Укр-4Дон)

Р 830

Руденко М. Г. Приазов'я – колиска козацтва: книга для дозвілля / М. Г. Руденко. – Маріуполь : Новий світ, 2005. – 176 с.


63.3(4Укр)2

Р 899

Русяева А. С. Ольвия Понтийская: город счастья и печали [Текст] / А. С. Русяева, М. В. Русяева. – Киев : Стилос, 2004.


63

Р 901

RUTHENICA [Текст] : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи / О. Толочко ; наук. ред. В. Ричка. – Київ : Ін-т історії України НАН України: Laurus. – 2012. –

Т. ХІ. – 252 с.
63

Р 971

Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен ; пер. з нім. В. Кам'янець. – Львів : Літопис, 2010. – 358 с.


63.3(4Ита)

С 179

Самые знаменитые достопримечательности Италии [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / Сост. А.И. Пантилеева. – М. : Белый город, [Б. г.]. – 104 с. : ил.


63.3(4Укр)62

С 259

Свято стрілецької дивізії "Галичина" у Станиславові 11 липня 1943 р. : документальні свідчення, спогади, історичні світлини / упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 72 с.: іл. – (Моє місто; № 15).


63.3(4Ита)

С 280

Севернини Б. Италия и итальянцы. О чем молчат путеводители [Текст] / Б. Севернини. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2014. – 320 с. – (Что там с головой у этих иностранцев).


63.3(4)

С 305

Семенюк С. Український путівник по Словаччині [Текст] : історико-краєзнавчі нариси / С. Семенюк. – Львів : Апріорі, 2007. – 348 с.


63.3(5)

С 380

Сингапурська історія. Мемуари Лі Куан Ю / пер. з англ. К. Сисоєва. – Київ : Вид-во Олексія Капусти, 2012. – Т. 1. – 544 с.63.3(4Укр)61

С 347

Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – Київ: Темпора, 2004. – 416 с.


63.3(4Укр)61

С 422

Скакун Р. "Пацифікація": польські репресії 1930 року в Галичині / Р. Скакун. – Львів : Вид-во Українського католицького університету, 2012. – 172 с.


63.3(0)-7

С 453

Скржинська М. Античні свята в містах Північного Причорномор'я / М. Скржинська. – Київ : Наш час, 2011. – 303 с.


63.5

С 500

Сміт Е. Д. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка / Е. Д. Сміт ; пер. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2010. – 312 с.


63.3(4Укр)-8

С 530

Снайдер Т. Червоний Князь: монографія / Т. Снайдер; пер. з англ. П. Грицак. – Київ : Грані-Т, 2011. – 296 с.


63.3(4Укр)2

С 657

Сорочан С. Б. Херсонес – Херсон – Корсунь. Путешествия через века без экскурсовода [Текст] / С. Б. Сорочан, В. М. Зубарь, Л. В. Марченко. – Киев : Стилос, 2003. – 240 с.


63.3(4Укр)6

С 764

Станиславів у часи Західно-Української Народної Республіки: документальні свідчення, спогади, оголошення, накази революційної доби / упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 176 с. – (Моє місто; № 16).


63.3(4Укр)-8

С 773

Старовойтенко І. Євген Чикаленко: людина на тлі епохи / І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2009. – 544 с.


63.3(4Укр)4

С 774

Старченко Н. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині: друга половина ХVI-XVII століття / Н. Старченко. – Київ : Laurus, 2014. – 510 с.


63.3(4Укр-2Киев)

С 794

Степанец К. Малые реки Киева и их исследователи / К. Степанец. – Киев : Варто, 2015. – 104 с.: ил. – (Киевская мозаика; вып. 2).63.3(4Укр)6

С 799

Стецишин О. Ландскнехти Галицької армії / О. Стецишин. – Львів : Часопис, 2012. – 480 с.: іл.


63.3(4Укр)6

С 884

Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 684 с.


63.3(4Фра)

Т 134

Таглина О. В. Все о Париже [Текст] / О. В. Таглина. – Харьков : Фолио, 2013. – 252 с. : ил. – (Города мира).


63.3(4Укр)46-8

Т 145

Таїрова-Яковлева Т. Г. Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність / Т. Г. Таїрова-Яковлева. – Київ : КЛІО, 2015. – 424 с.


63.3(4Укр)46

Т 191

Тарасов С.В. Руїна Гетьманщини в російській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : навч. посібн. / С. В. Тарасов. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 210 с.


63.3(0=Укр)

Т 350

Терещенко М. Перший олігарх Михайло Іванович Терещенко (1886-1956): надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / М. Терещенко ; пер. з фр. Т. Цимбал. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 256 с.


63.3(4Укр)

Т 423

Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.: іл. – (Історія без цензури).


63.3(4Укр-4Дон)

Т 650

Трагические страницы истории (1941-1943гг). В назидание потомкам [Текст] / сост. В. А. Гаврюнина. – Донецк : Ваш имидж, 2012. – 80 с.


63.3(4Укр-2Київ)

У 313

Удовик С. Киев : фотокнига / С. Удовик. – 6-е изд., с измен. – Киев : Ваклер, 2014. – 96 с. – (Города Украины).


63.3(4Укр)

У 313

Удовик С. Украина: 100 замечательных мест : фотокнига / С. Удовик. – 5 -е изд., испр. – Киев : Ваклер, 2012. – 160 с.: фото. – (Живописная Украина).


63.3(4Укр)

У 313

Удовік С. Україна: 100 визначних місць : фотокнига (фр. мова) / С. Удовік. – 2-ге вид. – Київ : Ваклер, 2010. – 160 с.: фото. – (Мальовнича Україна).


63.3(4Укр)

У 313

Удовік С. Україна: 100 визначних місць : фотокнига / С. Удовік. – 5-е вид. – Київ : Ваклер, 2012. – 160 с.: фото. – (Мальовнича Україна).


63.3(4Ита)

У 397

Уиттакер Э. Книга невероятных историй. Искрометная Италия. 1248 фактов [Текст] / Э. Уиттакер ; пер. с англ. И. П. Новоселецкой. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. – 320 с. – (Культура в фактах).


63.3(4Вел)

У 397

Уиттакер Э. Книга невероятных историй. Чопорная Англия. 1350 фактов [Текст] / Э. Уиттакер ; пер. с англ. И. П. Новоселецкой. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2016. – 370 с. – (Культура в фактах).


63.3(0)

У 450

Україна і світ: в 10-ти томах / кер. проекту А. В. Толстоухов. – Київ: Кріон, 2011. – Т. 5, кн. 1: Україна і світ: Славетні міста / упоряд. М. Г. Бєлік. – 224 с.: іл.


63.3(0)

У 450

Україна і світ: у 10-ти томах / кер. проекту А. В. Толстоухов. – Київ : Кріон, 2009. – Т. 1: Україна і світ: стародавні цивілізації (з давніх часів до 500 р. до н. е.) / упоряд. М. Г. Бєлік, Г. Б. Войцехівська, Н. М. Артем'єва. – 216 с.: іл.


63.3(0)

У 450

Україна і світ: у 10-ти томах / кер. проекту А. В. Толстоухов. – Київ : Кріон, 2009. – Т. 2: Україна і світ: класична давнина (500 р. до н. е. - початок н. е.) / упоряд. М. Г. Бєлік, Г. Б. Войцехівська, Н. М. Артем'єва. – 216 с.: іл.


63.3(0)

У 450

Україна і світ: у 10-ти томах / кер. проекту А.В. Толстоухов. – Київ : Кріон, 2010. – Т. 3: Україна і світ: класична давнина (від початку нашої ери до Великого переселення народів) / уклад. М. Г. Бєлік, Г. Б. Войцехівська, Н. М. Артем'єва. – 216 с.: іл.


63.3(0)

У 450

Україна і світ: у 10-ти томах / кер. проекту А. В. Толстоухов. – Київ : Кріон, 2010. – Т. 4, ч. 1: Україна і світ: класична давнина: від Великого переселення народів до раннього середньовіччя (350-850 рр.) / уклад. М. Г. Бєлік, Г. Б. Войцехівська, Н. М. Артем'єва. – 224 с.: іл.


63.3(4Укр)

У 450

Україна у світовому історичному просторі [Текст] : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 8 квітня 2016 р. м. Маріуполь / під заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 228 с.


63.2

У 450

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання : збірник документів і матеріалів / упоряд. Г. Боряк. – Київ : КЛІО, 2015. – 810 с.


63.3(4Укр)

У 450

Україна для шукачів пригод = Ukraine for Adventurers : альбом путівник / ред. С. Зінчук, Л. Грейнджер. – Київ : Дуліби, 2015. – 268 с.


63.3(4Укр)6

У 454

Українські Січові Стрільці: галицькі воїни Архистратига Михаїла [Текст] / авт.-уклад. С. Липовецький. - Киiв : Українська Видавнича Спілка, 2010. – 96 с.


63.3(4Укр)6

Ф 179

Файзулін Я. Україна у вогні минулого століття. Постатті. Факти. Версії : збірник статей / Я. Файзулін, В. Гінда. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 352 с.


63.3(7)

Ф 179

Файлінг Т. Короткі мандрівки з Боготи / Т. Файлінг ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2014. – 264 с.


63.3(0)

Ф 681

Фишер А. Величайшие чудеса света. От древних цивилизаций до наших дней [Текст] / А. Фишер. – Москва : Контракт, 2010. – 192 с.


63.3(4Вел)

Ф 756

Фокс К. Англия и англичане. О чем молчат путеводители [Текст] / К. Фокс. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2014. – 512 с.


63.3(4Укр-4Дон)

Х 715

Холин А. И. Греки СССР в Великой Отечественной войне. Греция в борьбе за свою веру и свободу [Текст] : истор. – док. очерки / А. И. Холин, Д. М. Хачук. – Донецк : ПРОМІНЬ, 2012. – 360 с.


63.3(4Ита)

Х 820

Хорошевский А. Ю. Все о Риме [Текст] / А. Ю. Хорошевский. – Харьков : Фолио, 2013. – 255 с. : ил. – (Города мира).63.3(4Укр)4

Х 917

Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби : навч. посібн. / упоряд. Т. Гошко. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2011. – 688 с.


63.3(7Сое)

Ч-491

Чернецкий Ю. А. Все о Нью-Йорке [Текст] / Ю. А. Чернецкий. – Харьков : Фолио, 2013. – 253 с. : ил. – (Города мира).


63.3(4Укр)6

Ч-600

Чикаленко Є. Листування 1908-1921 роки [Текст] / Є. Чикаленко, А. Ніковський. – Київ : Темпора, 2010. – 448 с.


63.3(4Укр)5

Ч-600

Чикаленко Є. Спогади (1861-1907) / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2011. – 544 с.


63.3(4Укр)5

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917) / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2011. – 480 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1918-1919) / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2011. – 424 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1919-1920) / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2011. – 720 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1921) / Є. Чикаленко ; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2015. – 484 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1922) / Є. Чикаленко ; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2015. – 372 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1923-1924) / Є. Чикаленко ; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2015. – 492 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1925-1929) / Є. Чикаленко ; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2016. – 448 с.63.3(4Укр)-7

Ч-754

Чоповський В. Світочі духовного поступу [Текст] / В. Чоповський. – Львів : [б. и.], 2011. – 427 с.


63.3(4Укр-2Київ)

Ч-755

Чорний Г. Київ досвітній / Г. Чорний. – Київ : Гамазин. – 172 с.


63.3(4Укр)6

Ч-755

Чорновіл В. Твори в десяти томах / В. Чорновіл. – Київ : Смолоскип, 2011. – Т. 7 : Статті, виступи, інтерв'ю (березень 1990 - грудень 1992). – 1080 с.


63.3(4Укр)6

Ч-755

Чорновіл В. Твори: у 10-ти томах / В. Чорновіл. – Київ : Смолоскип, 2015. – Т. 10 : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1998 - березень 1999). – 680 с.


63.3(4Укр)46-8

Ч-960

Чухліб Т. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. Чухліб. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2011. – 327 с.


63.3(4Укр)46

Ч-960

Чухліб Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2011. – 103 с.


63.3(4Укр)46-8

Ш 379

Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2012. – 464 с.


63.3(0)-7

Ш 399

Шейко В. М. Історія світової культури [Текст] : навчальний посібник / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко. – Київ : Кондор, 2006. – 408 с.


63.3(0)-7

Ш 558

Шивельбуш В. Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збудників та дурманів / В. Шивельбуш ; пер. з нім. Ю. Прохасько. – Київ : Ніка-Центр; Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. – 256 с.


63.3(4Пол)

Щ 761

Щигель М. Неділя, що відбулась у середу / М. Щигель ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2013. – 316 с.
63.3(4Чеш)

Щ 761

Щигель М. Зроби собі рай / М. Щигель ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2010. – 324 с.


63.3(4Укр)46

Я 775

Ярошинський О. Б. Волинь у роки Української національної революції середини ХVII ст. [Текст] / О. Б. Ярошинський. – Київ : Стилос, 2005. – 460 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Гідроботаніка : навч посібник / Ю. Р. Гроховська [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. 376 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Екологія довкілля. Охорона природи : навч посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. К. Кондор, 2011. 292 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. 2-е изд. М. Наука,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, В. В. Литвин. Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка