Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка2/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Сільське і лісове господарство4

Б 435

Белоліпський В. О. Грунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : навч. посібн. / В. О. Белоліпський. – Суми : Університетська книга, 2016. – 399 с.


4

Г 907

Грунти України: властивості. генезис, менеджмент родючості : навч. посібн. / В .І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров та ін. ; ред. В. І. Купчик. – Київ : Кондор, 2016. – 414 с.


4

Е 457

Екологічне лісознавство : навч. посібн. / Ю. В. Плутагар, П. М. Бойко, В. В. Шевчук, Т. О. Бойко. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 248 с.


4

П 160

Панас Р. М. Бонітування грунтів : навч. посібн. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 352 с.


4

П 691

Практикум з радіобіології та радіоекології : навч. посібн. / В. А. Гайченко, І. М. Гудков, В. О. Кашпаров та ін. – 2-ге вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 278 с.


Медицина. Медичні науки52

Д 645

Долинская Б. Плацебо. Почему действует то, что не действует? [Текст] / Б. Долинская. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. – 148 с.


51.23

К 566

Ковини Д. Гурманистика. Культура еды и еда как культура [Текст] / Д. Ковини. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2016. – 136 с.


53.57

С 162

Саливон Б. С. Нужна ли вам психотерапия? / Б. С. Саливон. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 80 с.Соціологія81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Sociology / ed. J. Scott, G. Marshall. – Oxford : Oxford university press, 2009. – 816 с. – (Oxford Paperback Reference).


60.842

А 941

Афанасьев І. Ю. Історія РR [Текст] : навч. посібн. / І. Ю. Афанасьев. – Київ : Алерта, 2016. – 140 с.


60.56

Б 420

Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації: нова світова політична економія / У. Бек ; пер. з нім. О. Юдін. – 2-ге вид. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 404 с. – (Зміна парадигми).


60.54

Б 900

Буарке ді Оланда С. Коріння Бразилії / С. Буарке ді Оланда ; пер. з португ. О. Вронська. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко; Київ : Ніка-Центр, 2015. – 240 с.


60.56

Б 903

Буден, Б.

Зона переходу. Про кінець посткомунізму [Текст] / Б. Буден ; пер. з нім. Н. Ваховська. - Київ : Медуза, 2013. - 224 с.
60.5

Г 212

Гарсія Канкліні Н. Уявлена глобалізація / Н. Гарсія Канкліні ; пер. О. Ковальової. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. – 256 с.
60.56

Г 340

Гендерні аспекти державної служби : монографія / за ред. Б. Кравченка. – Київ : Основи, 2002. – 335 с.


63.3(4Укр-4Дон)

Г 340

Гендерні дослідження, проект "Донбаські студії" / упоряд. К. Яковленко. – Київ, [б. в.], 2015. – 232 с.


60.524.224

Г 857

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики [Текст] / Э. Гриффин ; пер. с англ. А. А. Науменко. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. – 688 с.


60.56

Д 450

Дик Р. Преданность и идентификация с организацией / Р. Дик. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2006. – 142 с.


60.844

Д 460

Діловодство, яким воно має бути [Текст] : практ. посібн. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – Київ : Центр уч. літ-ри, 2016. – 536 с.


60.54

Д 640

Долімор Д. Сексуальне дисидентство. Від Августина до Вайлда, від Фройда до Фуко / Д. Долімор ; пер. І. Гарник, П. Таращук. – Київ : Основи, 2004. – 558 с.


60.842

К 295

Катлип С. Паблик рилейшенз. Теория и практика / С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум. – 8-ме вид. – М. : Вильямс, [б. р.]. – 624 с.


60.7

М 197

Малтус Т. Р. Дослідження закону народонаселення / Т. Р. Малтус ; пер. В. Шовкун. – Київ : Основи, 1998. – 535 с.


60.524.224

М 525

Мерскин Д. Сексуализация медиа. Как и почему мы это делаем [Текст] / Д. Мерскин. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. – 380 с.


60.524.224

П 653

Почепцов, Георгій Георгійович.

Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах [Текст] / Г. Г. Почепцов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 316 с.

60.56

С 498

Слющинський Б. В. Інформаційна культура: загалн. курс / Б. В. Слющинський. – Маріуполь, 2016. – 646 с.


60.524.224

С 594

Соколов А. В. Социальные коммуникации [Текст] : учебник / А. В. Соколов. – С.-Петербург : Профессия, 2014. – 288 с. – (Учебник для бакалавров).


60.5

С 601

Солнцев С. И.

Общественные классы [Текст] / С. И. Солнцев. - Москва : Астрель, 2008. - 635 с. - (Социльная мысль России).
60.56

С 693

Соціологічні дослідження в бібліотеці: анкетування : метод. рек-ції / уклад. А. П. Шакула. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 40 с. – (Бібліотекарю-практику; вип. 2).Історія63.3(4Укр)46

С 880

Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Централно-Східної Європи : збірка статей / Я. Століцький ; ред. В. Михайловський. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 1 : Ранньомодерна людина: простір-влада-право ХVI-XVIII століть. – 408 с.


63.3(4Укр-2Київ)

U 19

Udovik S. Kyiv : photo book / S. Udovik. - 8th. ed., revised. – Kyiv : Vakler Publishing Company Ltd, 2014. – 96 с. – (Cities of Ukraine).


63.3(4Укр)

У 313

Udovik S. Ukraine: 100 top sights : photo book / S. Udovik. – 7th. ed., revised and supplemented. – Kyiv : Vakler, 2013. – 160 с.: фото. – (Picturesque Ukraine).


63.2

А 697

Анохин В. А. Свинцовые пломбы великого княжества Киевского (Х - ХІІІ вв.) [Текст] : монография / В. А. Анохин. – Киев : Стилос, 2012. – 64 с. : ил.


63.2

Б 240

Барабаш Н. О. Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ - початку ХХ століть [Текст] : монографія / Н. О. Барабаш. – Київ : Стилос, 2007. – 264 с.63.3(5Тур)

Б 438

Белочкина Ю. В. Все о Стамбуле [Текст] / Ю. В. Белочкина. – Х. : Фолио, 2013. – 253 с. : ил. – (Города мира).


63.3(0)

Б 725

Бобров А. А. Сто великих славян [Текст] / А. А. Бобров. – М. : Вече, 2014. – 416 с. – (100 великих).


63.3(4Укр)5

Б 729

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793–1830 рр. / Д. Бовуа ; пер. З. Борисюк. – Львів : Кальварія, 2007. – 296 с.


63.5(4Укр)

Б 825

Борисенко В. К. Українське весилля: традиції і сучасність [Текст] / В. К. Борисенко. – Київ : Стилос, 2010. – 136 с.


63.3(4Фра)

Б 880

Бродель Ф. Ідентичність Франції / Ф. Бродель ; пер. С. Глухової. – Київ : Вид-во Жупанського, 2013. – Кн. 1 : Простір та історія. – 368 с. – (Історична думка).


63.3(4Фра)

Б 880

Бродель Ф. Ідентичність Франції / Ф. Бродель ; пер. С. Глухової. – Київ : Вид-во Жупанського, 2014. – Кн. 2 : Люди і речі. – 232 с. – (Історична думка).


63.3(4Пол)

В 190

Василевський С. Життя польське у ХІХ столітті [Текст] / С. Василевський; пер. І. Андрущенко. – Київ : Темпора, 2015. – 520 с.


63.3(4Укр)2

В 420

Відейко М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко. – Київ : Кріон, 2009. – 240 с.


63.3(4Укр)6

В 824

Вронська Т. Упокорення страхом: сімейне заручництво у каральній практиці радянської влади (1917-1953 рр.) / Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2013. – 624 с.


63.3(4)

В 886

Вулф Л. Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва / Л. Вулф ; пер. С. Біленький. – Київ : Критика, 2009. – 591 с.63.3(0=Укр)

Г 125

Гаврош О. Блукаючий народ : роман-подорож у часі і просторі / О. Гаврош. – Київ : Нора-Друк, 2012. – 312 с.: іл. – (Мандри).


63.3(4)

Г 123

Гавілан Ф. У світі поганих звичок іспанців / Ф. Гавілан ; пер. В. Крутоуза. – Київ : Пульсари, 2010. – 256 с. – (Б-ка сучасної прози).


63.3(4Пол)

Г 340

Ген Ю. Мій приятель Станіслав Август [Текст] / Ю. Ген; пер. І. Андрущенко. – Київ : Темпора, 2015. – 432 с.


63.3(4Укр-4Дон)

Г 340

Гендерні дослідження, проект "Донбаські студії" / упоряд. К. Яковленко. – Київ : [б. в.], 2015. – 232 с.


63.3(4)

Г 467

Гизо Ф. История цивилизации в Европе [Текст] / Ф. Гизо. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2005. – 416 с.


63.3(4Укр)46

Г 700

Горобець В. "Волимо царя східного..." Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / В. Горобець. – Київ : Критика, 2007. – 462 с.


63.3(4Укр)63

Г 858

Грицяк Є. Короткий запис спогадів: Норильське повстання; Після повстання : спогади / Є. Грицяк. – Київ : Смолоскип, 2013. – 240 с.


63.3(4Укр)

Г 858

Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад : есеї / Я. Грицак. – Київ : Критика, 2011. – 350 с.


63.3(4Укр)46

Г 963

Гусейнов Г. Слідами битви під Жовтими Водами / Г. Гусейнов. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2011. – 72 с. – (Університетські діалоги; №11).


63.3(0=Укр)

Д 156

Дальний (Горгота) М. Вибране: люди-події-коментарі / М. Дальний (Горгота). – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2007. – 563 с.
63.3(4Укр)-8

Д 217

Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – 3-є вид., доп. – Львів : Піраміда, 2016. – 924 с.


63.3(4Пол)

Д 279

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Н. Дейвіс ; пер. П. Таращук. – Київ : Основи, 2008. – 1080 с.


63.3(4Укр)-8

Д 361

Деревінський В. В'ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою / В. Деревінський. – Харків : Віват, 2016. – 496 с.: іл. – (Гордість нації).


63.3(4Іта)

Д 426

Джоунс Т. Потаємне серце Італії / Т. Джоунс ; пер. І. Черуха. – Київ : Темпора, 2012. – 320 с.


63.3(4Укр)

Д 645

Долинська М. Львів: простір на тлі мешканців (ХІІІ-ХІХ ст.) : нариси / М. Долинська. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2015. – 168 с.: іл.


63.3(4Пол)

Д 661

Домбровський Д. Польща і Закарпаття: 1938-1939 : монографія / Д. Домбровський ; пер. О. Снігурський. – Київ : Темпора, 2012. – 392 с.


63.3(2)6

Е 687

Епплбом Е. Історія ГУЛАГу / Е. Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 511 с.


63.3(4)

Є 241

Європа та її болісні минувшини / упоряд Ж. Мінк, Л. Неймайєр; пер. Є. Марічева. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 272 с.


63.3(4Укр)61

Є 924

Єфремов С. Початок нової доби. 1917 березень-серпень: радівська публіцистика / С. Єфремов. – Київ : Просвіта, 2011. – 382 с.


63.3(0)4

З-179

Зайбт Ф. Блиск і вбогість Середньовіччя: історія з початком і кінцем / Ф. Зайбт ; пер. з нім. Х. Назаркевич, О. Конкевич. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2009. – 512 с.
63.3(4Укр)61

З-179

Зайцев О. Український інтегральний націоналізм (1920-1930-ті роки): нариси інтелектуальної історії: монографія / О. Зайцев. – Київ : Критика, 2013. – 488 с.


63.3(4Укр)2

З-910

Зубарь В. М. Таврика и Римская империя. Римские войска и укрепления в Таврике [Текст] / В. М. Зубарь. – Киев : Стилос, 2004. – 232 с.


63.3(5)

І-266

Ігнатьєв П. М. Пакистан: від деколонізіції Британської Індії до сьогодення / П. М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. – 352 с.


63.3(0)32

І 907

Історія європейської цивілізації. Греція / за ред. У. Еко. – Харків : Фоліо, 2016. – 1159 с.


63.3(0)32

І 907

Історія європейської цивілізації. Рим / за ред. У. Еко; пер. Л. Д. Ципоренко та ін. – Харків : Фоліо, 2015. – 1031 с.: іл.


63.3(0)4

І 907

Історія Візантії. Вступ до візантиністики [Текст] : уч. посібник / ред. С. Б. Сорочана, Л. В. Войтовича. – Київ : Апріорі, 2011. – 880 с.


63.3(4Нор)

І 907

Історія Норвегії / К. Гелле, С. Дюрвік, Р. Даніельсен та ін.; пер. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2001. – 336 с.


63.3(4Ита)

И 766

Ипполитов А. Особенно Ломбардия. Образы Италии ХХІ / А. Ипполитов. – М.: Колибри, 2014. – 368 с.


63.3(4Укр-2Мариуполь)

К 175

Калоеров С. А. Документы по истории греков Приазовья: в 4 т. / С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 2016. – Т. 2 : В Мариупольском греческом округе дореформенной России (1784-1861). – 326 с.


63.3(4Укр-2Мариуполь)

К 175

Калоеров С.А. Документи по истории греков Приазовья: в 4 т. / С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 2016. – Т. 3 : В послереформенной царской России (1861-1918). – 717 с.
63.3(4Укр-2Киев)

К 178

Кальницкий М. Почтовая площадь – ворота Подола / М. Кальницкий. – Киев : Варто, 2015. – 96 с.: ил. – (Киевская мозаика; Вып. 1).


63.3(2)6

К 207

Капусцінський Р. Імперія / Р. Капусцінський ; пер. Д. Матіяш. – Київ : Темпора, 2012. – 210 с.


63.3(0)

К 411

Кінг Ч. Історія Чорного моря / Ч. Кінг ; пер. М. Климчук. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 312 с. – (Ідеї та Історії; Вип. 6).


63.3(4Укр-2Київ)

К 492

Климовский С. И. Где, когда и почему возник Киев [Текст] : монография / С. И. Климовский. – 2-е изд. – Киев : Стилос, 2013. – 362 с.


63.3(4Укр)61

К 563

Ковальчук М. Без переможців: Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. - лютий 1920 р.) [Текст] / М. Ковальчук. – Київ : Стилос, 2012. – 352 с.


63.3(4Укр=6Кри)

К 823

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940-2015) : збірник документів і матеріалів / упоряд. О. Г. Бажан. – 2-ге вид. – Київ : КЛІО, 2016. – 1092 с.


63.2

К 829

Кришталович У. Рукописні карти XVI - XIX століть. З фондів Центрального державного історичного архіву України [Текст] / У. Кришталович. – Київ : Картографія, 2011. – 216 с.


63.3(4Укр)6

К 829

Криштопа О. Україна. Загартована болем. Тисяча років самотності: за матеріалами авторської програми "Машина часу" / О. Криштопа, А. Охрімович. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 544 с.


63.3(4Укр)

Л 659

Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом: український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.: іл. – (Історія без цензури).


63.5(4Укр)

М 133

Маєрчик М. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу [Текст] : монографія / М. Маєрчик. – Київ : Критика, 2011. – 327 с.63.3(0)-7

М 150

Мак-Ніл В. Піднесення Заходу: історія людської спільноти / В. Мак-Ніл ; пер. з англ. – 2-ге вид., випр. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 960 с. – (Viae Humanae).


63.4

М 151

Макаренко М. Маріюпільський могильник [Текст] / М. Макаренко. – репр. воспр. изд. – Київ : Дакор, 2012. – 276 с.


63.3(4Укр-2Київ)

М 180

Малаков Д. В. Від Кудрявця до Лук'янівки / Д. В. Малаков. – Київ : Либідь, 2015. – 80 с.: іл. – (Твій Київ).


63.3(4Укр-2Київ)

М 180

Малаков Д. В. Між Бульваром і Кудрявцем / Д. В. Малаков. – Київ : Либідь, 2015. – 80 с.: іл. – (Твій Київ).


63.3(0=Укр)

М 276

Маркусь Д. Слідами українців в Італії / Д. Маркусь. – Львів; Рим; Чікаго : Український католицький університет, 2011. – 139 с.


63.3(5Кит)

М 316

Маслов А. Китай с китайцами. О чем молчат путеводители [Текст] / А. Маслов. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2014. – 288 с.


63.3(4Укр)

М 482

Мельник І. В. Галицьке передмістя та південно-східні околиці Королівського столичного міста Львова [Текст] : урбаністичні есе / І. В. Мельник. – Львів : Апріорі, 2012. – 352 с. : іл. – (Львівські вулиці і кам'яниці ; т. 1/4).


63.3(4Укр)

М 482

Мельник І. В. Краківське передмістя та західні околиці Королівського столичного міста Львова [Текст] / І. В. Мельник. – Львів : Центр Європи, 2011. – 288 с. : іл. – (Львівські вулиці і кам'яниці ; т. 2/4).


63.3(4Укр)

М 482

Мельник І. В. Личаківське передмістя та східні околиці Королівського столичного міста Львова [Текст] / І. В. Мельник, Р. Й. Загайська. – Львів : Центр Європи, 2013. – 352 с.: іл. – (Львівські вулиці і кам'яниці ; т. 4/4).


63.3(4Укр)

М 482

Мельник І. В. Львівський Новий Світ та південні околиці Королівського столичного міста Галичини від Святого Юра до Наварії [Текст] / І. В. Мельник. – Львів : Центр Європи, 2014. – 288 с.: іл. – (Львівські вулиці і кам'яниці ; т. VI).


63.3(4Укр)

М 645

Мирошниченко Ю. Русь-Украина: становление государственности: в 2-х т. / Ю. Мирошниченко, С. Удовик. – Киев : Ваклер, 2011. – Т. 1: Русь-Украина: с древнейших времен до создания империи. – 779 с.: ил.


63.3(4Укр)

М 645

Мирошниченко Ю. Русь-Украина: становление государственности: в 2-х т. / Ю. Мирошниченко, С. Удовик. – Киев : Ваклер, 2011. – Т. 2: Русь-Украина: от империи к независимости. – 734 с.


63.3(4Укр)

М 745

Моє місто : хрестоматія з історії Івано-Франківська / упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 672 с.


63.3(4Укр)61

М 747

Мозіль Ю. Записки в'язня Станиславівської тюрми : спомини / Ю. Мозіль. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 96 с. – (Моє місто; № 43).


63.4(4Укр)

М 747

Мозолевський Б. М. Скіфський степ / Б. М. Мозолевський. – Київ : Темпора, 2005. – 192 с.


63.3(4Укр)6

М 775

Монолатій І. Місто без властивостей. Коломийська фуга Великої війни / І. Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 224 с.: іл.


63.3(4Укр)6

М 775

Монолатій І. Станиславів і Український легіон / І. Монолатій, М. Лазарович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 104 с.: іл. – (Моє місто; № 35).


63.3(4Укр)6

Н 300

Народження країни. Від краю до держави: назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.: іл. – (Історія без цензури).


63.3(0)

Н 616

Низовский А. Ю. Величайшие храмы мира [Текст] : энц. спр. / А. Ю. Низовский. – Москва : Вече, 2006. – 576 с.63.3(4Укр)

Н 637

Николишин Ю. Земля Львівська: замки, палаци, храми, пам'ятки природи [Текст] / Ю. Николишин. – Львів : Апріорі, 2008. – 80 с. : іл.


63.3(4Укр)

Н 637

Николишин Ю. Усе про Карпати [Текст] / Ю. Николишин. – Львів : Апріорі, 2016. – 116 с. : іл.


63.3(4Авс)

Н 906

Нуссбаумер А. Примусові робітники в Пінцгау: трудові відносини в період націонал-соціалізму, життєві історії / А. Нуссбаумер ; пер. з нім. О. Николайчук. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2015. – 192 с.


63.3(0)4

О-390

О гогейн Д. Історія кельтів / Д. О гогейн ; пер. з англ. Т. Бойко. – Київ : Вид-во Жупанського, 2011. – 240 с.


63.3(4)

О-664

Орлов В. А. Тайны полоцкой истории / В. А. Орлов. – Минск : Попурри, 2012. – 608 с.: ил.


63.3(4Укр)6

О-720

Осадчук Б. Україна, Польща, світ: Вибрані репортажі та статті / Б. Осадчук. – Київ : Смолоскип, 2001. – 356 с.


63.3(4Укр)

П 158

Пам'ятки історії та культури Івано-Франківська / упоряд. З. Федунків. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – Кн. 1: Історико-архітектурний нарис. – 96 с. – (Моє місто; № 31/1).


63.3(4Укр)

П 373

Пласт у Станиславові та Івано-Франківську (1911-2009 рр.) : збірка / упоряд. А. Чемеринський, В. Іваночко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 224 с.: іл. – (Моє місто; № 24).


63.3(4Укр)

П 398

Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / С. Плохій. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 493 с.


63.3(4Укр)-8

П 398

Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського [Текст] / С. Плохій. – Київ : Критика, 2011. – 600 с.63.3(4)

П 398

Плохій С. Походження слов'янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі [Текст] : монографія / С. Плохій. – Київ : Критика, 2015. – 456 с.


63.3(4Укр)

П 491

Поле битви – Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів": воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.: іл. – (Історія без цензури).


63.3(4)

П 515

Полляк М. Галичина-Транзит / М. Полляк ; пер. Ю. Прохасько. – Львів : Центр гуманітарних досліджень; Київ : Смолоскип, 2008. – (Університетські діалоги; №8).


63.3(0)6

П 581

Попович М. В. Кровавый век [Текст] / М. В. Попович. – Харьков : Фолио, 2015. – 990 с. : ил.


63(4Укр)

П 600

Портнов А. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – 237 с.


63.3(4Укр)-8

Р 151

Радевич-Винницький Я. Неукраїнці, яким вдячна Україна / Я. Радевич-Винницький. – Львів : Апріорі, 2015. – 536 с.


63.3(4)

Р 359

Реймер М. Бухарест: пил і кров / М. Реймер ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2015. – 350 с.


63.3(2)63

Р 542

Рислаккі Ю. Воркута! Повстання у виправно-трудовому таборі / Ю. Рислаккі ; пер. Ю. Зуб. – Львів : Літопис, 2015. – 370 с.


63.3(2)47

Р 640

Розалион-Сошальский А. Г. Записки русского офицера бывшего в плену у турок в 1828 и 1829 годах [Текст] / А. Г. Розалион-Сошальский. – Харьков : Харьковский частный музей городской усадьбы ; Киев : Стилос, 2006. – 128 с.


63.3(4Укр-2Київ)

Р 691

Романенко О. Десять маршрутів вихідного дня навколо Києва : путівник / О. Романенко. – Київ : Грані-Т, 2010. – 88 с.: іл. – (Путівник).
63.3(0=Укр)

Р 697

Романюк Т. Канадські оповідання / Т. Романюк. – Київ : Смолоскип, 2006. – 268 с.


63.3(4Укр-4Дон)

Р 830

Руденко М. Г. Приазов'я – колиска козацтва: книга для дозвілля / М. Г. Руденко. – Маріуполь : Новий світ, 2005. – 176 с.


63.3(4Укр)2

Р 899

Русяева А. С. Ольвия Понтийская: город счастья и печали [Текст] / А. С. Русяева, М. В. Русяева. – Киев : Стилос, 2004.


63

Р 901

RUTHENICA [Текст] : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи / О. Толочко ; наук. ред. В. Ричка. – Київ : Ін-т історії України НАН України: Laurus. – 2012. –

Т. ХІ. – 252 с.
63

Р 971

Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен ; пер. з нім. В. Кам'янець. – Львів : Літопис, 2010. – 358 с.


63.3(4Ита)

С 179

Самые знаменитые достопримечательности Италии [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / Сост. А.И. Пантилеева. – М. : Белый город, [Б. г.]. – 104 с. : ил.


63.3(4Укр)62

С 259

Свято стрілецької дивізії "Галичина" у Станиславові 11 липня 1943 р. : документальні свідчення, спогади, історичні світлини / упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 72 с.: іл. – (Моє місто; № 15).


63.3(4Ита)

С 280

Севернини Б. Италия и итальянцы. О чем молчат путеводители [Текст] / Б. Севернини. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2014. – 320 с. – (Что там с головой у этих иностранцев).


63.3(4)

С 305

Семенюк С. Український путівник по Словаччині [Текст] : історико-краєзнавчі нариси / С. Семенюк. – Львів : Апріорі, 2007. – 348 с.


63.3(5)

С 380

Сингапурська історія. Мемуари Лі Куан Ю / пер. з англ. К. Сисоєва. – Київ : Вид-во Олексія Капусти, 2012. – Т. 1. – 544 с.63.3(4Укр)61

С 347

Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – Київ: Темпора, 2004. – 416 с.


63.3(4Укр)61

С 422

Скакун Р. "Пацифікація": польські репресії 1930 року в Галичині / Р. Скакун. – Львів : Вид-во Українського католицького університету, 2012. – 172 с.


63.3(0)-7

С 453

Скржинська М. Античні свята в містах Північного Причорномор'я / М. Скржинська. – Київ : Наш час, 2011. – 303 с.


63.5

С 500

Сміт Е. Д. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка / Е. Д. Сміт ; пер. П. Таращук. – Київ : Темпора, 2010. – 312 с.


63.3(4Укр)-8

С 530

Снайдер Т. Червоний Князь: монографія / Т. Снайдер; пер. з англ. П. Грицак. – Київ : Грані-Т, 2011. – 296 с.


63.3(4Укр)2

С 657

Сорочан С. Б. Херсонес – Херсон – Корсунь. Путешествия через века без экскурсовода [Текст] / С. Б. Сорочан, В. М. Зубарь, Л. В. Марченко. – Киев : Стилос, 2003. – 240 с.


63.3(4Укр)6

С 764

Станиславів у часи Західно-Української Народної Республіки: документальні свідчення, спогади, оголошення, накази революційної доби / упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 176 с. – (Моє місто; № 16).


63.3(4Укр)-8

С 773

Старовойтенко І. Євген Чикаленко: людина на тлі епохи / І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2009. – 544 с.


63.3(4Укр)4

С 774

Старченко Н. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині: друга половина ХVI-XVII століття / Н. Старченко. – Київ : Laurus, 2014. – 510 с.


63.3(4Укр-2Киев)

С 794

Степанец К. Малые реки Киева и их исследователи / К. Степанец. – Киев : Варто, 2015. – 104 с.: ил. – (Киевская мозаика; вып. 2).63.3(4Укр)6

С 799

Стецишин О. Ландскнехти Галицької армії / О. Стецишин. – Львів : Часопис, 2012. – 480 с.: іл.


63.3(4Укр)6

С 884

Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 684 с.


63.3(4Фра)

Т 134

Таглина О. В. Все о Париже [Текст] / О. В. Таглина. – Харьков : Фолио, 2013. – 252 с. : ил. – (Города мира).


63.3(4Укр)46-8

Т 145

Таїрова-Яковлева Т. Г. Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність / Т. Г. Таїрова-Яковлева. – Київ : КЛІО, 2015. – 424 с.


63.3(4Укр)46

Т 191

Тарасов С.В. Руїна Гетьманщини в російській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : навч. посібн. / С. В. Тарасов. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 210 с.


63.3(0=Укр)

Т 350

Терещенко М. Перший олігарх Михайло Іванович Терещенко (1886-1956): надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / М. Терещенко ; пер. з фр. Т. Цимбал. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 256 с.


63.3(4Укр)

Т 423

Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.: іл. – (Історія без цензури).


63.3(4Укр-4Дон)

Т 650

Трагические страницы истории (1941-1943гг). В назидание потомкам [Текст] / сост. В. А. Гаврюнина. – Донецк : Ваш имидж, 2012. – 80 с.


63.3(4Укр-2Київ)

У 313

Удовик С. Киев : фотокнига / С. Удовик. – 6-е изд., с измен. – Киев : Ваклер, 2014. – 96 с. – (Города Украины).


63.3(4Укр)

У 313

Удовик С. Украина: 100 замечательных мест : фотокнига / С. Удовик. – 5 -е изд., испр. – Киев : Ваклер, 2012. – 160 с.: фото. – (Живописная Украина).


63.3(4Укр)

У 313

Удовік С. Україна: 100 визначних місць : фотокнига (фр. мова) / С. Удовік. – 2-ге вид. – Київ : Ваклер, 2010. – 160 с.: фото. – (Мальовнича Україна).


63.3(4Укр)

У 313

Удовік С. Україна: 100 визначних місць : фотокнига / С. Удовік. – 5-е вид. – Київ : Ваклер, 2012. – 160 с.: фото. – (Мальовнича Україна).


63.3(4Ита)

У 397

Уиттакер Э. Книга невероятных историй. Искрометная Италия. 1248 фактов [Текст] / Э. Уиттакер ; пер. с англ. И. П. Новоселецкой. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. – 320 с. – (Культура в фактах).


63.3(4Вел)

У 397

Уиттакер Э. Книга невероятных историй. Чопорная Англия. 1350 фактов [Текст] / Э. Уиттакер ; пер. с англ. И. П. Новоселецкой. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2016. – 370 с. – (Культура в фактах).


63.3(0)

У 450

Україна і світ: в 10-ти томах / кер. проекту А. В. Толстоухов. – Київ: Кріон, 2011. – Т. 5, кн. 1: Україна і світ: Славетні міста / упоряд. М. Г. Бєлік. – 224 с.: іл.


63.3(0)

У 450

Україна і світ: у 10-ти томах / кер. проекту А. В. Толстоухов. – Київ : Кріон, 2009. – Т. 1: Україна і світ: стародавні цивілізації (з давніх часів до 500 р. до н. е.) / упоряд. М. Г. Бєлік, Г. Б. Войцехівська, Н. М. Артем'єва. – 216 с.: іл.


63.3(0)

У 450

Україна і світ: у 10-ти томах / кер. проекту А. В. Толстоухов. – Київ : Кріон, 2009. – Т. 2: Україна і світ: класична давнина (500 р. до н. е. - початок н. е.) / упоряд. М. Г. Бєлік, Г. Б. Войцехівська, Н. М. Артем'єва. – 216 с.: іл.


63.3(0)

У 450

Україна і світ: у 10-ти томах / кер. проекту А.В. Толстоухов. – Київ : Кріон, 2010. – Т. 3: Україна і світ: класична давнина (від початку нашої ери до Великого переселення народів) / уклад. М. Г. Бєлік, Г. Б. Войцехівська, Н. М. Артем'єва. – 216 с.: іл.


63.3(0)

У 450

Україна і світ: у 10-ти томах / кер. проекту А. В. Толстоухов. – Київ : Кріон, 2010. – Т. 4, ч. 1: Україна і світ: класична давнина: від Великого переселення народів до раннього середньовіччя (350-850 рр.) / уклад. М. Г. Бєлік, Г. Б. Войцехівська, Н. М. Артем'єва. – 224 с.: іл.


63.3(4Укр)

У 450

Україна у світовому історичному просторі [Текст] : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 8 квітня 2016 р. м. Маріуполь / під заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 228 с.


63.2

У 450

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання : збірник документів і матеріалів / упоряд. Г. Боряк. – Київ : КЛІО, 2015. – 810 с.


63.3(4Укр)

У 450

Україна для шукачів пригод = Ukraine for Adventurers : альбом путівник / ред. С. Зінчук, Л. Грейнджер. – Київ : Дуліби, 2015. – 268 с.


63.3(4Укр)6

У 454

Українські Січові Стрільці: галицькі воїни Архистратига Михаїла [Текст] / авт.-уклад. С. Липовецький. - Киiв : Українська Видавнича Спілка, 2010. – 96 с.


63.3(4Укр)6

Ф 179

Файзулін Я. Україна у вогні минулого століття. Постатті. Факти. Версії : збірник статей / Я. Файзулін, В. Гінда. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 352 с.


63.3(7)

Ф 179

Файлінг Т. Короткі мандрівки з Боготи / Т. Файлінг ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2014. – 264 с.


63.3(0)

Ф 681

Фишер А. Величайшие чудеса света. От древних цивилизаций до наших дней [Текст] / А. Фишер. – Москва : Контракт, 2010. – 192 с.


63.3(4Вел)

Ф 756

Фокс К. Англия и англичане. О чем молчат путеводители [Текст] / К. Фокс. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2014. – 512 с.


63.3(4Укр-4Дон)

Х 715

Холин А. И. Греки СССР в Великой Отечественной войне. Греция в борьбе за свою веру и свободу [Текст] : истор. – док. очерки / А. И. Холин, Д. М. Хачук. – Донецк : ПРОМІНЬ, 2012. – 360 с.


63.3(4Ита)

Х 820

Хорошевский А. Ю. Все о Риме [Текст] / А. Ю. Хорошевский. – Харьков : Фолио, 2013. – 255 с. : ил. – (Города мира).63.3(4Укр)4

Х 917

Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби : навч. посібн. / упоряд. Т. Гошко. – Львів : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2011. – 688 с.


63.3(7Сое)

Ч-491

Чернецкий Ю. А. Все о Нью-Йорке [Текст] / Ю. А. Чернецкий. – Харьков : Фолио, 2013. – 253 с. : ил. – (Города мира).


63.3(4Укр)6

Ч-600

Чикаленко Є. Листування 1908-1921 роки [Текст] / Є. Чикаленко, А. Ніковський. – Київ : Темпора, 2010. – 448 с.


63.3(4Укр)5

Ч-600

Чикаленко Є. Спогади (1861-1907) / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2011. – 544 с.


63.3(4Укр)5

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917) / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2011. – 480 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1918-1919) / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2011. – 424 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1919-1920) / Є. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2011. – 720 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1921) / Є. Чикаленко ; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2015. – 484 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1922) / Є. Чикаленко ; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2015. – 372 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1923-1924) / Є. Чикаленко ; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2015. – 492 с.


63.3(4Укр)61

Ч-600

Чикаленко Є. Щоденник (1925-1929) / Є. Чикаленко ; упоряд. І. Старовойтенко. – Київ : Темпора, 2016. – 448 с.63.3(4Укр)-7

Ч-754

Чоповський В. Світочі духовного поступу [Текст] / В. Чоповський. – Львів : [б. и.], 2011. – 427 с.


63.3(4Укр-2Київ)

Ч-755

Чорний Г. Київ досвітній / Г. Чорний. – Київ : Гамазин. – 172 с.


63.3(4Укр)6

Ч-755

Чорновіл В. Твори в десяти томах / В. Чорновіл. – Київ : Смолоскип, 2011. – Т. 7 : Статті, виступи, інтерв'ю (березень 1990 - грудень 1992). – 1080 с.


63.3(4Укр)6

Ч-755

Чорновіл В. Твори: у 10-ти томах / В. Чорновіл. – Київ : Смолоскип, 2015. – Т. 10 : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1998 - березень 1999). – 680 с.


63.3(4Укр)46-8

Ч-960

Чухліб Т. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. Чухліб. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2011. – 327 с.


63.3(4Укр)46

Ч-960

Чухліб Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2011. – 103 с.


63.3(4Укр)46-8

Ш 379

Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. Шевчук. – Київ : Либідь, 2012. – 464 с.


63.3(0)-7

Ш 399

Шейко В. М. Історія світової культури [Текст] : навчальний посібник / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко. – Київ : Кондор, 2006. – 408 с.


63.3(0)-7

Ш 558

Шивельбуш В. Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збудників та дурманів / В. Шивельбуш ; пер. з нім. Ю. Прохасько. – Київ : Ніка-Центр; Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. – 256 с.


63.3(4Пол)

Щ 761

Щигель М. Неділя, що відбулась у середу / М. Щигель ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2013. – 316 с.
63.3(4Чеш)

Щ 761

Щигель М. Зроби собі рай / М. Щигель ; пер. А. Бондар. – Київ : Темпора, 2010. – 324 с.


63.3(4Укр)46

Я 775

Ярошинський О. Б. Волинь у роки Української національної революції середини ХVII ст. [Текст] / О. Б. Ярошинський. – Київ : Стилос, 2005. – 460 с.
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка