Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка3/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Економіка. Економічні науки81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Finance and Banking / ed. J. Lowe. – Oxford : Oxford university press, 2008. - 471 с. - (Oxford Paperback Reference)


81.432.1-428

B 64

Black J. A Dictionary of Economics / J. Black, N. Hashimzade, G. Myles. – Oxford : Oxford university press, 2009. - 505 с. - (Oxford Paperback Reference).


65.012.3

Б 175

Базилевич В.Д. Макроэкономика : ученик / В. Д. Базилевич, Е. С. Базилевич, Л. А. Баластрик. – Киев : Знання, 2015. - 694 с. - (Классический университетский учебник).


65

Б 175

Базилевич В. Д. Метафизика экономики : монографія / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Знання; Москва : Рыбари, 2010. – 925 с. - (Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченко 175 лет).


65.02

Б 175

Базилевич В. Д. Философия экономики. История : монографія / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. – Київ : Знання; Москва : Рыбари, 2011. - 927 с.


65.28

Б 725

Бобровський А. Л. Екологічний менеджмент : підручник / А. Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2016. - 586 с.


65.02

В 350

Вернадський. І. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні : збірник / ред. В. Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2009. - 862 с. - (Славетні постаті).


65.28

Г 168

Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент та аудит : навчальний посібник / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : Олді-плюс, 2013. - 456 с.


65.01

Г 178

Гальчинський, А. С.

Криза і цикли світового розвитку [Текст] / А. С. Гальчинський. - Київ : Адеф-Україна, 2009. - 392 с.
65.01

Г 178

Гальчинский А. С. Маркс и современный мир. Гуманистическая доминанта [Текст] / А. С. Гальчинский. - Киев : Лыбидь, 2015. - 328 с.


65.01

Г 178

Гальчинський А. С. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань [Текст] / А. С. Гальчинський. - Київ : Либідь, 2013. - 472 с.


65.050

Г 371

Геращенко А. Л. Экономика ХХІ: страны, предприятия, человека / А. Л. Геращенко. – Харьков : Фолио, 2015. - 286 с.


65.29

Г 977

Гуцаленко Л. В. Внутрішньогосподарський контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 496 с.


65.04

Д 214

Дахно І. І. Економічна географія зарубіжних країн : навч. посібн. / І. І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.


65.01

Е 457

Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посібн. / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 226 с.


65.01

Е 457

Економічна теорія : навч. посібн. / Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 224 с.


65.28

Ж 356

Жарова Л. В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутич, Є. В. Хлобистов. – Суми : Університетська книга, 2016. - 240 с.


65.32

З-520

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою : навч. посібн. / А. М. Третяк, В. М. Другак, Л. А. Гунько, І. П. Гетьманчик. – Херсон : Олді-плюс, 2014. - 236 с.65.02

И 907

История экономических учений : учебник: в 2-х ч. / под ред. В. Д. Базилевича. – Киев : Знання, 2015. – Ч. 1. - 583 с. - (Классический университетский учебник).


65.02

И 907

История экономических учений : учебник: в 2-х ч. / под ред. В. Д. Базилевича. – Киев : Знання, 2015. – Ч. 2. - 559 с. - (Классический университетский учебник).


65.02

І-907

Історія економічних учень. Хрестоматія: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2011. - 1198 с.


65.5

К 645

Конкурс студентських наукових робіт та реферативних досліджень. Декада студентської науки 16-26 березня 2009 р. Секції: "Міжнародна економіка", "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь : МДГУ, 2009. - 226 с.


65.5

К 645

Конкурс студентських наукових робіт та реферативних досліджень. Декада студентської науки 15-25 березня 2010 р. Секції: "Міжнародна економіка", "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь : МДГУ, 2010. - 304 с.


65.02

К 787

Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навчальний посібник / Н. М. Краус. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 504 с.


65.262.10

К 891

Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посібн. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 400 с.


65.02

К 957

Кухар О. В. Історія економіки та економічної думки : навчальний посібник / О. В. Кухар. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 328 с.


65.0

Л 369

Левитт С. Фрикономика. Экономист-хулиган и журналист-сорвиголова исследуют скрытые причины всего на свете [Текст] / С. Левитт, С. Дабнер ; пер. с англ. П. Миронов. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 236 с.65.01

М 168

Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навчально-методичний посібник / ред. М. П. Денисенко. – Київ : Алерта, 2013. - 728 с.


65.28

М 212

Мальований М. С. Екологія та збалансоване природокористування : навчальний посібник / М. С. Мальований, Г. З. Леськів. – Херсон : Олді-плюс, 2014. - 316 с.


65.01

М 367

Мацелюх Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посібн. / Н П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 382 с.


81.432.1-428

М 433

Международные банковские и финансовые термины : толковый словарь / ред. Дж. Кларк. – СПб : Каро, 2006. - 368 с.


65.5

Н 127

На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 5-7 жовтня 2006 р. / гол. ред. кол. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2006. - 272 с.


65.28

О-751

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням [Текст] : підручник / за загал. ред.: Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2016. - 759 с.


65.29

П 271

Перепадя Ф. Л. Формування кадрової політики організації в умовах трансформації національної економіки : монографія / Ф. Л. Перепадя. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2016. - 201 с.


65.28

П 777

Прищепа А. М. Системний аналіз якості навколишнього середовища [Текст] : підручник / А. М. Прищепа, С. М. Лико, О. І. Портухай. - Київ : Кондор, 2016. - 496 с.


65.28

П 804

Прокопенко О. В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : монографія / О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2016. - 392 с.65.26

Р 640

Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / ред. С. А. Кузнецова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 200 с.


65.28

С 218

Сафранов Т. А. Еколого-економічні основи природокористування : навч. посібн. / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Д. В. Лукашов. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 350 с. - (Вища освіта в Україні).


65.28

С 409

Системний аналіз якості навколишнього середовища [Текст] : підр. / ред.: Т. А. Сафранов, Я. О. Адаменко. - Одеса : Екологія, 2015. - 244 с.


65.29

Ф 824

Фрайд Д. Rework / Д. Фрайд, Д. Хенссон Хайнемайєр ; пер. з англ. Н. Кошманенко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 176 с.


65.28

Ц 185

Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій: практикум : навчальний посібник / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – 3-є вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2016. - 592 с.


65.28

Ш 718

Шматько В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін. - 2-ге вид., стер. - Київ : КНТ, 2008. - 304 с.


65.29

Ш 733

Шмідт Е. Як працює Google / Е. Шмідт, Д. Розенберг ; пер. з англ. Ю. Гордієнко. – Київ : КМ-БУКС, 2016. - 304 с.


65.02

Я 467

Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 476 с.
Каталог: olderfiles -> novi nadh
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
novi nadh -> Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка