Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка3/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Економіка. Економічні науки81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Finance and Banking / ed. J. Lowe. – Oxford : Oxford university press, 2008. - 471 с. - (Oxford Paperback Reference)


81.432.1-428

B 64

Black J. A Dictionary of Economics / J. Black, N. Hashimzade, G. Myles. – Oxford : Oxford university press, 2009. - 505 с. - (Oxford Paperback Reference).


65.012.3

Б 175

Базилевич В.Д. Макроэкономика : ученик / В. Д. Базилевич, Е. С. Базилевич, Л. А. Баластрик. – Киев : Знання, 2015. - 694 с. - (Классический университетский учебник).


65

Б 175

Базилевич В. Д. Метафизика экономики : монографія / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Знання; Москва : Рыбари, 2010. – 925 с. - (Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченко 175 лет).


65.02

Б 175

Базилевич В. Д. Философия экономики. История : монографія / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. – Київ : Знання; Москва : Рыбари, 2011. - 927 с.


65.28

Б 725

Бобровський А. Л. Екологічний менеджмент : підручник / А. Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2016. - 586 с.


65.02

В 350

Вернадський. І. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні : збірник / ред. В. Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2009. - 862 с. - (Славетні постаті).


65.28

Г 168

Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент та аудит : навчальний посібник / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : Олді-плюс, 2013. - 456 с.


65.01

Г 178

Гальчинський, А. С.

Криза і цикли світового розвитку [Текст] / А. С. Гальчинський. - Київ : Адеф-Україна, 2009. - 392 с.
65.01

Г 178

Гальчинский А. С. Маркс и современный мир. Гуманистическая доминанта [Текст] / А. С. Гальчинский. - Киев : Лыбидь, 2015. - 328 с.


65.01

Г 178

Гальчинський А. С. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань [Текст] / А. С. Гальчинський. - Київ : Либідь, 2013. - 472 с.


65.050

Г 371

Геращенко А. Л. Экономика ХХІ: страны, предприятия, человека / А. Л. Геращенко. – Харьков : Фолио, 2015. - 286 с.


65.29

Г 977

Гуцаленко Л. В. Внутрішньогосподарський контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 496 с.


65.04

Д 214

Дахно І. І. Економічна географія зарубіжних країн : навч. посібн. / І. І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.


65.01

Е 457

Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посібн. / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 226 с.


65.01

Е 457

Економічна теорія : навч. посібн. / Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 224 с.


65.28

Ж 356

Жарова Л. В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутич, Є. В. Хлобистов. – Суми : Університетська книга, 2016. - 240 с.


65.32

З-520

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою : навч. посібн. / А. М. Третяк, В. М. Другак, Л. А. Гунько, І. П. Гетьманчик. – Херсон : Олді-плюс, 2014. - 236 с.65.02

И 907

История экономических учений : учебник: в 2-х ч. / под ред. В. Д. Базилевича. – Киев : Знання, 2015. – Ч. 1. - 583 с. - (Классический университетский учебник).


65.02

И 907

История экономических учений : учебник: в 2-х ч. / под ред. В. Д. Базилевича. – Киев : Знання, 2015. – Ч. 2. - 559 с. - (Классический университетский учебник).


65.02

І-907

Історія економічних учень. Хрестоматія: навчальний посібник / за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2011. - 1198 с.


65.5

К 645

Конкурс студентських наукових робіт та реферативних досліджень. Декада студентської науки 16-26 березня 2009 р. Секції: "Міжнародна економіка", "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь : МДГУ, 2009. - 226 с.


65.5

К 645

Конкурс студентських наукових робіт та реферативних досліджень. Декада студентської науки 15-25 березня 2010 р. Секції: "Міжнародна економіка", "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь : МДГУ, 2010. - 304 с.


65.02

К 787

Краус Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навчальний посібник / Н. М. Краус. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 504 с.


65.262.10

К 891

Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посібн. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 400 с.


65.02

К 957

Кухар О. В. Історія економіки та економічної думки : навчальний посібник / О. В. Кухар. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 328 с.


65.0

Л 369

Левитт С. Фрикономика. Экономист-хулиган и журналист-сорвиголова исследуют скрытые причины всего на свете [Текст] / С. Левитт, С. Дабнер ; пер. с англ. П. Миронов. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 236 с.65.01

М 168

Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навчально-методичний посібник / ред. М. П. Денисенко. – Київ : Алерта, 2013. - 728 с.


65.28

М 212

Мальований М. С. Екологія та збалансоване природокористування : навчальний посібник / М. С. Мальований, Г. З. Леськів. – Херсон : Олді-плюс, 2014. - 316 с.


65.01

М 367

Мацелюх Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посібн. / Н П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 382 с.


81.432.1-428

М 433

Международные банковские и финансовые термины : толковый словарь / ред. Дж. Кларк. – СПб : Каро, 2006. - 368 с.


65.5

Н 127

На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 5-7 жовтня 2006 р. / гол. ред. кол. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2006. - 272 с.


65.28

О-751

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням [Текст] : підручник / за загал. ред.: Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2016. - 759 с.


65.29

П 271

Перепадя Ф. Л. Формування кадрової політики організації в умовах трансформації національної економіки : монографія / Ф. Л. Перепадя. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2016. - 201 с.


65.28

П 777

Прищепа А. М. Системний аналіз якості навколишнього середовища [Текст] : підручник / А. М. Прищепа, С. М. Лико, О. І. Портухай. - Київ : Кондор, 2016. - 496 с.


65.28

П 804

Прокопенко О. В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : монографія / О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2016. - 392 с.65.26

Р 640

Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / ред. С. А. Кузнецова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 200 с.


65.28

С 218

Сафранов Т. А. Еколого-економічні основи природокористування : навч. посібн. / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Д. В. Лукашов. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. - 350 с. - (Вища освіта в Україні).


65.28

С 409

Системний аналіз якості навколишнього середовища [Текст] : підр. / ред.: Т. А. Сафранов, Я. О. Адаменко. - Одеса : Екологія, 2015. - 244 с.


65.29

Ф 824

Фрайд Д. Rework / Д. Фрайд, Д. Хенссон Хайнемайєр ; пер. з англ. Н. Кошманенко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 176 с.


65.28

Ц 185

Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій: практикум : навчальний посібник / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – 3-є вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2016. - 592 с.


65.28

Ш 718

Шматько В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін. - 2-ге вид., стер. - Київ : КНТ, 2008. - 304 с.


65.29

Ш 733

Шмідт Е. Як працює Google / Е. Шмідт, Д. Розенберг ; пер. з англ. Ю. Гордієнко. – Київ : КМ-БУКС, 2016. - 304 с.


65.02

Я 467

Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 476 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Гідроботаніка : навч посібник / Ю. Р. Гроховська [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. 376 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Екологія довкілля. Охорона природи : навч посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. К. Кондор, 2011. 292 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. 2-е изд. М. Наука,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, В. В. Литвин. Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка