Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мдуСторінка7/14
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Архівознавство79

А 437

Актуальні питання пам'яткоохоронної діяльності : збірник наукових праць / гол. ред. О. М. Гончарова. – Київ : Логос, 2014. – 160 с.Філологія. Мовознавство81.416.1

Б 431

Белей Л. Не минаючи ані титли... Лінгвобіографія старослов'янської мови [Текст] : історико-культурологічний нарис / Л. Белей. – Київ : Темпора, 2015. – 256 с.


81.432.1-422

Б 484

Береза Т. А. Словник англо-український навчальний до сніданку "Поласуймо англійською!" [Текст] : словник / Т. А. Береза. – Львів : Апріорі, 2015. – Кн. 1. – 432 с.


80

В 535

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь : МДУ, 2016. – Вип. 14. – 121 с.


81.411.4-4

Г 616

Голоскевич Г. К. Правописний словник [Текст] : близько 40 000 слів / Г. К. Голоскевич. – репр. вид. – Київ : Пульсари, 2006. – 464 с.


81.432.1-8

Д 214

Дахно І. І. Переклад / Перевод / Translation [Текст] : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 424 с.


81.432.1-9я7-3

Д 714

Доценко І. В. О.Генрі. Вибрані твори [Текст] : посібник для самостійного читання / І. В. Доценко, О. В. Євчук. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 176 с.81.432.1-551

З-580

Зернецький П. В. Англійська мова для правників [Текст] : вправи / П. В. Зернецький, Д. А. Шемелін. – Київ : Вид-во Києво-Могилянська академія, 2004. – 163 с.


81.2-5

К 389

Киклевич А. К. Динамическая лингвистика. Между кодом и дискурсом [Текст] / А. К. Киклевич. – Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. – 444 с.


81.432.1-9я7-3

К 770

Крісті А. Справа багатої жінки. Вісім оповідань [Текст] : книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів / А. Крісті. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.


81.006

К 930

Куранова С. І. Основи психолінгвістики [Текст] : навч. посіб. / С. І. Куранова. – Київ : Академія, 2012. – 208 с. – (Альма-матер).


81.461

Л 641

Литвинов В. Д. Довідник з граматики латинської мови [Текст] : справочное издание / В. Д. Литвинов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 111 с.


81.053

Л 793

Лоскутова Н. М. Кінематографічна термінологія: структура та семантика (на матеріалі французької та української мов) [Текст] : автореф. дис., канд. філол. наук / Н. М. Лоскутова. – Одеса : [б. и.], 2016. – 20 с.


80

М 180

Мала філологічна енциклопедія / уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – Київ : Довіра, 2007. - 478 с.: іл.


81.2-8

М 226

Мамрак А. В. Вступ до теорії перекладу [Текст] : навч. посіб. / А. В. Мамрак. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 304 с.


81.2-5

С 290

Селігей П. Світло і тіні наукового стилю [Текст] : монографія / П. Селігей. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 627 с.


81

С 506

Смирнова М. С. Проповідь у релігійному православному дискурсі ХХ століття: лінгвопрагматичний аспект [Текст] : автореф. дис. канд. філол. наук / М. С. Смирнова. – Київ : [б. и.], 2016. – 20 с.81

С 916

Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 21-22 травня 2015 р. / упоряд. І.Я. Глазкова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. - 246 с.Англійська мова81.432.1-428

А 648

Англо-український юридичний словник: близько 75000 термінів / за ред. Л.І. Шевченко. – Київ : Арій, 2010. - 552 с.


81.432.1-9я7-3

Б 597

Бідасюк Н. В. Американські казки Л.Френка Баума : посібник для читання і перекладу / Н. В. Бідасюк. – Київ : Знання, 2015. - 63 с.


81.432.1-428

Б 825

Борисенко И. И. Современный русско-английский юридический словарь / И. И. Борисенко, В. В. Саенко. – Москва : Руссо, 2006. - 528 с.


81.432.1-9я7-3

В 350

Верн Ж. Вокруг света за 80 дней: книга для домашнего чтения на английском языке / Ж. Верн ; адапт. текста, коммент., упр., словарь Е. Г. Воронова. – Москва : Айрис-пресс, 2015. – 144 с. – (Английский клуб).


81.432.1-4

В 428

Візуальний словник англійська та французька мови. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 586 с.: іл.


81.432.1-9я7-3

З-815

Золушка. Спящая красавица. Рапунцель=Cinderella. The Sleeping Beauty. Rapunzel: книга для чтения на английском языке / адапт. текста, сост. упр., коммент. и словарь Д. Л. Абрагин. – Москва : АСТ, 2016. – 93 с. – (Легко читаем по-английски).


81.432.1-9я7-3

К 411

King Stephen=Кинг Стивен. The Man in the Black Suit and Other Stories="Человек в черном костюме" и другие рассказы: книга для чтения на английском языке / King Stephen=Кинг Стивен ; адапт., сокр. и словарь А.В. Шитова. – Санкт-Петербург : Антология, 2015. – 160 с. - (Abridged Bestseller)


81.432.1-428

М 433

Международные банковские и финансовые термины : толковый словарь / ред. Дж. Кларк. – С-Петербург : Каро, 2006. – 368 с.81.432.1-9я7-3

П 759

Приключение. Сборник рассказов (адаптировано) : учебное пособие / cост. Л. А. Таганова. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1976. – 88 с.


81.432.1-551

С 259

Святюк Ю. В. Advanced Economic Issues=Актуальні питання економіки [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Святюк. – Київ : Ліра-К, 2015. – 148 с.


81.432.1-9я7-3

Ф 660

Fitzgerald F. S. = Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби = The Great Gatsby [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / Fitzgerald F. S. = Фицджеральд Ф. С. – Москва : Айрис-пресс, 2014. – 288 с. – (Читаем в оригинале).


81.432.1-9я7-3

Х 358

Hailey Arthur=Артур Хейли. Airport = Аэропорт: книга для чтения на английском языке / Hailey Arthur=Артур Хейли. – Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 640 с. - (Modern Prose)


81.432.1-9я7-3

Х 358

Hailey Arthur=Артур Хейли. Hotel=Отель: книга для чтения на английском языке / Hailey Arthur=Артур Хейли. – Санкт-Петербург : Антология: КАРО, 2014. - 480 с. - (Modern Prose)


81.432.1-9я7-3

Х 358

Hailey Arthur=Артур Хейли. The Final Diagnosis=Окончательный диагноз: книга для чтения на английском языке / Hailey Arthur=Артур Хейли ; адапт., сокр. и словарь А.И. Берестова. – Санкт-Петербург : Антология, 2015. - 224 с. - (Abridged Bestseller)


81.432.1-2

Х 760

Хоменко Е. Г. Граматика англійської мови : навчальний посібник / Е. Г. Хоменко. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2015. – 606 с.


81.432.1-9я7-3

Ш 416

Шекспир У. Много шума из ничего: книга для домашнего чтения на английском языке / У. Шекспир ; адапт. текста, предисл., коммент., упр., словарь Е. В. Угарова. – Москва : Айрис-пресс, 2013. – 96 с. – (Английский клуб).


81.432.1-9я7-3

Ш 416

Шекспир У. Ромео и Джульетта: книга для домашнего чтения на английском языке / У. Шекспир ; адапт. текст, предисл., коммент., упр. и словарь Г. И. Бардина. – Москва : Айрис-пресс, 2015. – 96 с. – (Английский клуб).81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Finance and Banking / ed. J. Lowe. – Oxford : Oxford university press, 2008. - 471 с. - (Oxford Paperback Reference).


81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Law / ed. J. Law, E.A. Martin. – Oxford : Oxford university press, 2013. - 595 с. - (Oxford Paperback Reference).


81.432.1-428

A 10

A Dictionary of Sociology / ed. J. Scott, G. Marshall. – Oxford : Oxford university press, 2009. - 816 с. - (Oxford Paperback Reference).


81.432.1-428

B 64

Black J. A Dictionary of Economics / J. Black, N. Hashimzade, G. Myles. – Oxford : Oxford university press, 2009. - 505 с. - (Oxford Paperback Reference)


81.432.1-428

C 45

Chandler F. A Dictionary of Media and Communication / F. Chandler. – Oxford : Oxford university press, 2011. - 470 с. - (Oxford Paperback Reference)


81.432.1

C 78

Copenhagen Tales. Stories selected and translated by Lotte Shankland / еd. H. Constantine. - Oxford: University press, 2014. - 363 с.


81.432.1-428

G 64

Gooch G. A Dictionary of Law Enforcement / G. Gooch, M. Williams. – Oxford : Oxford university press, 2013. - 418 с. - (Oxford Paperback Reference)


81.432.1-428

M 43

Mayhew S. A Dictionary of Geography / S. Mayhew. – Oxford : Oxford university press, 2009. - 551 с. - (Oxford Paperback Reference)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Масаж реабілітаційний : методичні рекомендації / уклад. О. Я. Лисецька. Маріуполь : мду, 2015. 39 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Гідроботаніка : навч посібник / Ю. Р. Гроховська [и др.]. – Херсон : Олді-плюс, 2013. 376 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Основы экологической безопасности территорий и акваторий : учебное пособие / М. Е. Краснянский. – Харьков : бурун и К, 2013. 268...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Екологія довкілля. Охорона природи : навч посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. К. Кондор, 2011. 292 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. 2-е изд. М. Наука,...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду
Рівняння математичної фізики: (практикум) : навчальний посібник / О. І. Бобик, В. В. Литвин. Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 256...
Інформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка