Інформаційно-бібліографічний відділ дивовижна країна – японіяСкачати 131,54 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір131,54 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


ДИВОВИЖНА КРАЇНА – ЯПОНІЯ
Бібліографічний покажчик

Херсон, 2017

ПЕРЕДМОВА

З метою активізації двостороннього співробітництва, зміцнення зв'язків між Україною та Японією Указом Президента України 2017 рік оголошено Роком Японії в Україні.

Японія — одна з найбільш загадкових і захоплюючих країн світу. Це без перебільшення унікальна країна.  Країна хмарочосів і найдавніших храмів, гейш і сакури, супертехніки і чайних церемоній. Нанотехнології тут дивовижним чином поєднуються зі стародавніми традиціями, деякі звичаї діють нарівні з законами.

Японію недарма називають «країною ранкового Сонця». Японці вважають, що першим Сонце посміхається саме їм, бо першим воно сходить над Японією.

 Вона невелика за площею, але надто впливова у світовій економіці і політиці. Це приклад колосальної самоповаги, збереження традицій, звичаїв, відданості праці, працелюбства, покладання на власні сили у розвитку освіти, науки, економіки. Це країна стародавньої високорозвиненої цивілізації, чиї традиції та менталітет зовсім незрозумілі європейцю.

 І самі японці досить часто вживають філософську метафору «Ви ніколи не можете досягти досконалості, Вам ніколи до кінця не відкриється істина».Історія, географія, економіка
Японія - економічно найрозвинутіша країна Азії. Наявність значного економічного потенціалу, високі темпи економічного зростання, вигідне геополітичне положення в північно-західній частині Тихого океану дають підставу вважати цю країну одним із найважливіших центрів світового господарства. Японія має потужну промисловість з найновішими технологіями, значні валютно-фінансові ресурси, займає міцні позиції в системі міжнародних економічних відносин.
Економічна і соціальна географія світу : навч. посібник / за ред. С. П. Кузика. – Л. : Світ, 2003. – 672 с.

Навчальний посібник відображає усі зміни, які наприкінці XX ст. відбулися на політичних та економічних картах світу. Всесторонньо розкривається структура світового природно-ресурсного потенціалу, вивчається демографічна ситуація, соціальний та етнічний склад, культура, освіта, релігії народів світу. Значна увага приділяється глобальним проблемам людства, характеризуються країни світу за великими географічними регіонами.

Для студентів, учнів профільних і спеціалізованих класів загальноосвітньої школи, коледжів та гімназій.
Кириченко В. П.

Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки : навч. посібник / В. П. Кириченко. – К. : Либідь, 2002. – 168 с.

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних підходів до історичних явищ висвітлюється історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу. Загальні закономірності й особливості їхнього соціально-економічного та політичного розвитку аналізуються під оглядом ролі й місця цих країн у різні епохи всесвітньої історії, дедалі зростаючого значення у світовому розвитку.

Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Леоненко П. М.

Економічна історія : навч. посіб. / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 499 c. – (Вища освіта ХХІ століття).

У посібнику вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу трансформаційних етапів, реформ і структурних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. Наводяться контрольні запитання та завдання (до кожного розділу), а також список рекомендованої літератури, словник термінів. За структурою і змістом посібник відповідає програмі нормативного курсу "Економічна історія" для студентів вищих навчальних закладів. При написанні навчального посібника автори врахували програми викладання цієї дисципліни в університетах м. Ексетер (Велика Британія), м. Гессен (Німеччина) та Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання економічної історії.
Рубель В. А.

Історія середньовічного Сходу : підручник / В. А. Рубель. – К. : Либідь, 2002. – 736 с.

У підручнику розкривається специфіка історичного процесу в цивілізаціях афро-азійського середньовіччя. Цілісно розглядаються питання політичної і соціально-економічної еволюції та духовного розвитку східних народів, історія яких подається в нерозривній єдності з історією природи. Значну увагу приділено проблемі екологічного, демографічного та психологічного чинників у розвитку середньовічних східних цивілізацій, ролі особи та видатних осо бистостей в історії афро-азійського регіону.

Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Рубель В. А.

Нова історія Азії та Африки. Постсередньовічний Схід (XVIII – друга половина XIX ст.) : навч. посібник / В. А. Рубель. – К. : Либідь, 2007. – 560 с.

У навчальному посібнику розкривається специфіка соціоеволюційного розвитку цивілізацій афро-азійського постсередньовіччя в умовах східно-західної дихотомії світового історичного процесу. Цілісно розглядаються питання етнополітичної і суспільно-господарської еволюції та духовного розвитку східних народів, історія яких подається в нерозривній єдності з історією природи. Значну увагу приділено ролі видатних особистостей в передколоніальній історії афро-азійського регіону.

Для студентів вищих навчальних закладів.
Сергійчук І. М.

Новітня історія країн Азії та Африки (1918 - кінець XX ст.) : посібник / І. М. Сергійчук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. – 288 с.

В посібнику розглядаються основні проблеми соціально-економічного і політичного розвитку країн Азії та Африки в період новітньої історії (1918 - кінець XX ст. ). Висвітлена національно-визвольна боротьба, становлення афро-азіатських незалежних держав, пошуки ними ефективних моделей розвитку, політика реформ на сучасному етапі і завоювання свого місця у світовому співтоваристві.

Для істориків, економістів, правників.
Сила-Новицкая Т. Г.

Культ императора в Японии : мифы, история, доктрины, політика / Т. Г. Сила-Новицкая. – М. : Наука, 1990. – 206 с. : ил.

В монографии прослежена история культа императора в Японии с древности до наших дней, рассматриваются догматика и эволюция доктрины монархизма; анализируется культ императора в современной Японии. Книга помогает лучше понять истоки и особенности японского национализма, механизм взаимодействия официальной идеологии и массового сознания.Релігія і філософія
Синтоїзм, або сінто, що в перекладі з японської означає "шлях богів", є найдавнішою релігією японців, що бере свій початок в анімістичних і тотемістичних уявленнях. 

Релігійна ситуація в Японії відрізняється надзвичайною строкатістю, наявністю численних течій і традицій.

Завдяки своєрідному сусідству сінтоїзму, буддизму і конфуціанства, коли жодне із світобачень не переважало над іншими, не виключало їх абсолютно і остаточно, в свідомості японців глибоко укорінилася ідея терпимості. В їх духовному житті завжди залишалося місце для діалогу. Кожна система вірувань або поглядів розглядалася як шлях до вершин мудрості, духовної досконалості, внутрішнього прозріння. Людина мала право випробувати будь-який з таких шляхів.

На відміну від заходу, Японія майже не знала переслідувань єретиків, придушення будь-яких плідних ідей через те, що вони суперечать деяким священним книгам або їх наступному тлумаченню.


Ніколенко О. М.

Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо, Ісікава Такубоку, Ясунарі Кавабата, Кобо Абе) : посібник для вчителя / О. М. Ніколенко, І. О. Філіна. – Х. : Веста ; Ранок, 2003. – 192 с. – (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»).

У посібнику розглядається творчість відомих письменників Китаю та Японії – Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо, Ісікава Такубоку, Ясунарі Кавабата, Кобо Абе за програмою із зарубіжної літератури (1998, 2001 рр.) для шкіл з українською мовою навчання. Подано загальні огляди розвитку літератури Китаю та Японії різних епох, біографічні відомості про митців, аналізи їхніх програмових творів, запитання й завдання для учнів. Доробок письменників представлений з урахуванням самобутності китайської та японської філософій і культур.

Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів вищих педагогічних закладів і всіх, хто цікавиться літературою.
Павлов С. В.

Географія релігій : навч. посібник / С. В. Павлов, К. В. Мезенцев, О. О. Любіцева. – К. : АртЕк, 1999. – 504 с. : іл., картосхеми.

Обґрунтовується необхідність дослідження розвитку релігій з позиції суспільної географії, показані місце та зв’язки нової соціально-географічної дисципліни в системі суспільно-географічних наук. На основі аналізу релігійно-географічного процесу розглядається георелігійна ситуація на глобальному, регіональному та національному рівнях. Дається ретроспективний аналіз історичного ходу релігійного процесу розвитку та поширення світових, локальних, місцевих та нових релігій. Висвітлюються особливості поширення та територіальної організації кожної релігії (конфесії), виділяються ієрархічно впорядковані територіальні інституції. Досліджується конфесійна геоситуація в Україні.


Религиозные традиции мира. В 2-х томах. Том 2. / пер. с английского. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. – 640 с.

Впервые переведенная на русский язык книга объединила 10 самостоятельных монографий, содержащих богатейший материал, посвященный различным религиям, как далеким и совершенно непохожим, так и близким и связанным друг с другом по времени существования, ареалу распространения и культовым формам. Это подробный справочник для ознакомления с религиозными традициями, начиная с обрядов африканских племен зулу и йоруба и заканчивая христианством и буддизмом. Книга может служить учебным пособием для преподавателей, студентов и школьников, занимающихся изучением религий мира, а также рекомендуется широкому кругу читателей.


Японская мифология // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2-х т. Т. 1. – М. : Сов. энциклопедия, 1988. – С. 685–686.

Публіцистика
Бэрчетт У.

Вновь Хиросима : пер. с фр. / У. Бэрчетт ; послесл. М. Риффо и И. Щедрова. – М. : Прогресс, 1987. – 168 с.

Книга известного австралийского журналиста У. Бэрчетта создана на основе личных впечатлений. Он приехал в Хиросиму в сентябре 1945 года, спустя месяц после атомной бомбардировки, и позднее, в 70-80-х годах бывал там. Написанная в последние месяцы жизни автора книга изобличает американский империализм, готовящий человечеству атомное побоище, и содержит страстный призыв остановить надвигающуюся угрозу, предотвратить катастрофу, нависшую над планетой.


Ефимов М. Б.

Японские вертикали / М. Б. Ефимов. – М. : АПН, 1987. – 240 с., ил. – (Б-чка АПН).

«Японские вертикали» — это рассказ журналиста о сегодняшней жизни нашего дальневосточного соседа. Япония — страна многоликая, контрасты ее давно уже стали понятием почти нарицательным Читатель этой книги сможет совершить своеобразное путешествие от самой северной оконечности Японии до ее южных границ. Его ждут встречи с писателями и губернаторами, музыкантами и бизнесменами, искренними друзьями и откровенными недругами. Путешествие продолжится и за пределы Японских островов - в столицы соседних стран (Филиппин, Сингапура, Малайзии и Таиланда). Все фото, вошедшие в книгу, – авторские.


Кулінич О.

Моє місто – Токіо / О. Кулініч. – День. – 2015. – № 48–49. – С.14 ; https://day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/moye-misto-tokio

Олена Кулінич, дружина екс-посла України в Японії, яка загалом прожила в Токіо 10 років, написала збірку есе «Мій Токіо у свята і будні», що стане в пригоді тим, хто збирається у Японію й прагне дізнатися про традиції та етикет цієї екзотичної країни.


Кулінич О.

«Символ нації та єдності народу» / О. Кулініч. – День. – 2017. – № 120–121. – С.8–9.

Про японську монархію, 125-й імператор якої – єдиний імператор, що править у сучасному світі. Імператор Акіхіто – представник найстарішої монархічної династії, історія якої налічує близько 2600 років.


Кулінич О.

Токіо, який завжди з тобою / О. Кулініч. – День. – 2017. – № 115–116. – С. 8-9 ; https://day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/tokio-yakyy-zavzhdy-z-toboyu
Овчинников В. В.

Ветка сакуры. Корни дуба. Горячий тепел : повести / В. В. Овчинников. – М. : Сов. писатель, 1987. – 608 с.

Показать зарубежную страну через ее народ, проследить своеобразные черты национальной психологи, как они проявляються в человеческих взаимоотношениях, как влияют на современные социальные и политические проблемы, – таков общий замысел, который В. Овчинников воплотил в своих рассказах о японцах («Ветка сакуры») и об англичанах («Корни дуба»).Сірук М.

Як «зв’язати» часи-6 / М. Сірук. – День. – 2017. – № 120–121. – С. 8.

Монархія в ХХ столітті – на прикладі Японської імперії (монархії).


Сумі Шігекі.

Про секрети успіху Японської монархії / Шігекі Сумі. – День. – 2017. – № 120–121. – С. 9.

Посол Японії в Україні про роль монарха, його моральний авторитет.


Сюндюков І.

На небі й на землі. Японські імператори раніше і тепер / І. Сюндюков. – День. – 2017. – № 120–121. – С. 9.

Історія японської монархії – першої конституційної монархії на теренах Азії.


Цветов В. Я.

Пятнадцатый камень сада Рёандзи / В. Я. Цветов. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1987. – 366 с., ил.

Сад Рёандзи – главная достопримечательность японского города Киото. Есть в нем своеобразно спланированный хаос из пятнадцати черных необработанных камней, разбросанных по белому песку. С какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию, пятнадцатый камень всегда оказывается вне поля его зрения. Название книги символично. Автор ее, журналист-международник, проработавший в Японии много лет, с глубоким проникновением в своеобразие японской жизни рассказывает о нормах взаимоотношений между предпринимателями и персоналом на предприятиях и в конторах, системе образования, положении женщины в обществе и семье и о многих других интересных общественных явлениях. Во втором издании книге нашли отражение те изменения, которые произошли в социально-экономической жизни японского общества в самое последнее время.Література
Неначе нитка дорогоцінних перлин протягнулася з глибини століть низка немеркнучих скарбів літературної спадщини Країни сонця, що сходить. З настанням 20-го століття японська література починає проникати на Захід. Завдяки перекладам західні читачі знайомляться з творами японських авторів. 
Акутагава Рюноскэ.

Новеллы / Акутагава Рюноскэ. – М. : Худож. лит., 1974. – 703с. – (Б-ка всемирной лит.).

В сборник вошли произведения известного японского списателя Акутагавы Рюноскэ «Ворота Расёмон», «Носовой платок», «Счастье» и др.


Классическая драма Востока. Индия, Китай, Япония. – М. : Худож. лит., 1976. – 879с. – (Б-ка всемирной лит.).

В Японии до наших дней сохранились 3 старинных театральних жанра : это прежде всего возникший еще в XIV веке театр Но, театр Кабуки (как зрелище для простых горожан) и театр кукол Дзёрури. Каждый из них имеет свою четко очерченную индивидуальность и свою долгую историю. В нигу вошли произведения таких японских драматургов как Каннами Киёцугу, Дзэами Мотокиё, Тикамацу Монодзаэмон.


Классическая проза Дальнего Востока. – М. : Худож. лит., 1975. – 895с. – (Б-ка всемирной лит.).

В сборник вошли прозаические произведения японских писателей IX – XVII веков.


Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. – М. : Худож. лит., 1977. – 926с. – (Б-ка всемирной лит.).

В книгу вошла поэзия IX – XV и XVII – XVIII веков, а также пятистишья известных поэтов того времени – Камо Мабути, Рёкана, Окума Котомити и др.


Кобо Абе.

Спалена карта : роман / Кобо Абе. – К. : Молодь, 1969. – 205с.

Роман «Спалена карта» – новий твір видатного японського прозаїка Кобо Абе, автора широко відомих у нас романів «Четвертий льодовиковий період», «Жінка в пісках», «Чуже обличчя». У «Спаленій карті» автор показує суперечності японського міста, самотність і трагізм людини в капіталістичному суспільстві. Роман написано у детективному жанрі, хоча за своєю суттю це твір соціально-психологічний.


Японская любовная лирика : пер. со старояп. Анны Глускиной. – М. : Худож. лит., 1988. – 254с.

Японская любовная лирика занимает большое и важное место в японской поэзии. В японской старинной любовной лирике обычно не воспевается внешняя красота возлюбленной или ее душевные качества. Здесь не было создано, как в Западной Европе, «культа прекрасной дамы». Любимая была всегда та, с которой вместе любовались луной, цветами, алыми листьями клена, выпавшим снегом, красивыми видами природы. Цветок сливы, вишни, гвоздики, камелии часто являются метафорой возлюбленной, ее образ еще ассоциируется с жемчужиной или яшмой.

В приведенных образцах японской лирики читатель найдет знакомые душевные переживания и одновременно войдет в особый мир своеобразных поэтических образов и восприятий японской поэзии.

Приведенные в данном издании стихи, взяты из лучших поэтических антологий VIII, X и XIII веков.
Живопис
Японський живопис - один з найдавніших та вишуканих японських видів мистецтв, характеризується широким спектром жанрів та стилів. Для японського живопису характерно відведення головного місця природи та його зображення як носія динамічного початку. Іншим предметом, який широко розповсюджується, є зображення сцен з повсякденного життя та тематичних картин, які часто переповнені цифрами та деталями. Ця традиція, безсумнівно, почалася в період раннього середньовіччя під впливом Китаю, але згодом стала розглядатися як частина японських традицій, що існує і сьогодні.
Кацусика Хокусай.

Графика / Кацусика Хокусай. – М. : Искусство, 1975.

Скляренко В. М.

100 знаменитых художников XIV—XVIII вв. / В. М. Скляренко, Т. В. Иовлева, Ю. П. Кустовская, И. В. Скачко. – Х. : Фолио, 2003. – 510 с., 16 с. ил. – (100 знаменитых).

Уловить неповторимость и красоту мироздания и запечатлеть в безмолвии красок его живой и выразительный образ могут далеко не все. Это под силу лишь большим мастерам, обладающим бесценным даром живописного видения мира и безграничной фантазией.

Герои нашей книги – 100 знаменитых художников XIV-XVIII вв. – были наделены этими качествами сполна. И потому их творения волнуют и восхищают нас сегодня не меньше, чем их современников.

В творчестве мастеров прошедших эпох — от средневековья и Возрождения до Просвещения — чередовалось, сменяя друг друга, немало художественных направлений. И авторы книги, по мере возможности, постарались рассказать о самых замечательных их представителях. Среди них – знаменитые японские художники XVII в. Кацусика Хокусай и Китагава Утамаро.Книга иллюстрирована цветными фотографиями живописных полотен знаменитых мастеров.
Сучасна японська каліграфія. – К., 2005. – 114 с.
Каталог: index.php -> kaf design -> content -> download
index.php -> Повідомлення 20-22 квітня 2016 р кафедра дизайну хнту проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Особистість митця в культурі» Мета конференції
index.php -> Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга
index.php -> «Подаруй книги рідній бібліотеці»
download -> Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
index.php -> Теорема Піфагора
download -> Тема: Можливості фотографії. Фотографія І наука. Документальна І репортажна фотографія. Фотокамера І історія. Фотографія в науці та помисливості


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Інформаційно-бібліографічний відділ дивовижна країна – японія iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Інформаційно-бібліографічний відділ дивовижна країна – японія icon01 Д76 Д76 Друковані
Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Інформаційно-бібліографічний відділ дивовижна країна – японія iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua

Інформаційно-бібліографічний відділ дивовижна країна – японія iconГригорій Савич Сковорода (1722-1794)
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39 library sumdu edu ua
Інформаційно-бібліографічний відділ дивовижна країна – японія iconЗнаменні та пам’ятні дати Сарненщини на 2016 рік Рекомендаційно-бібліографічний довідник
Знаменні та пам’ятні дати Сарненщини на 2016 рік : реком бібліографічний довід. / Сарненська центральна районна бібліотека; методично-бібліографічний...
Інформаційно-бібліографічний відділ дивовижна країна – японія iconІ вулиці твої поезіями сповнюють поети
Централізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва Центральна районна бібліотека ім. Є. Плужника інформаційно—бібліографічний...
Інформаційно-бібліографічний відділ дивовижна країна – японія icon03039, Київ-39, Голосіївський проспект, 3
За індексом розвитку людського потенціалу Японія посідає одне з провідних місць у світі. Країна має членство в міжнародних організаціях:...
Інформаційно-бібліографічний відділ дивовижна країна – японія iconМедична бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Демченко З. 2011-й. Підсумок лікарських жнив: [підсумкова колегія управління охорони здоров’я ода] / Зоя Демченко // Наддніпрянська...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка