Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рікСторінка1/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12«Затверджую»

Ректор


Національного університету

«Острозька академія»

проф. І. Д. Пасічник_____________

31 січня 2013 р.

(протокол №6 засідання вченої ради НаУОА)

Інформація

про наукову діяльність

Національного університету

«Острозька академія»

за 2012 рік

Острог, 2012

ЗМІСТ
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» ………………………………………………………………………с. 3

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня ……………………………………...с. 5 ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні ……………………………………………………………………………..с. 8 ІV. Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ або у ВНЗ ……………………………...с. 13 V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок …………………………………………………………………………………………………..с. 15 VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою ………………………………………….с. 16 VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених ……………………………………………………………………………………………………..с. 18 VІІІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками …………………………….с. 20 • Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології ………………………………………с. 20

 • Лабораторія перекладу сакральних текстів ……………………………………………………с. 22

 • Лексикографічна лабораторія «Українська індивідуально-авторська неографія» ………….с. 27

 • Науково-практична лабораторія “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції” ……………………………………………………………………………………...с. 30

 • Науково-дослідна лабораторія християнської етики, християнської психології та християнської педагогіки ………………………………………………………………………с. 33

 • Центр вивчення спадщини князів Острозьких ………………………………………………...с. 36

 • Інститут досліджень української діаспори …………………………………………………….с. 38

 • Інституту соціальних досліджень ………………………………………………………………с. 40

 • Музей історії Національного університету «Острозька академія» …………………………..с. 41

ІХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями ……………..с. 43 Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук …………………………………………………………………………………………………….с. 50 ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб ……………………………………………………..с. 51 ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність. ………………………………………………………………...с. 52 ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів ………………………………………………………………………………………..с. 56

 • Гуманітарний факультет ……………………………………………………………………..с. 56

 • Економічний факультет ……………………………………………………………………...с. 73

 • Факультет міжнародних відносин …………………………………………………………..с. 72

 • Факультет політико-інформаційного менеджменту ……………………………………...с. 103

 • Факультет романо-германських мов ………………………………………………………с. 122

 • Інститут права ім. І. Малиновського ………………………………………………………с. 132

ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень ………………………………………......с. 145

XV. Заключна частина ……………………………………………………………………………….с. 145


І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»
а) коротка довідка про Національний університет «Острозька академія» (до 7 рядків)
12..IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.Кучми. Указом Президента України від 22.І.2000 р. № 88/2000 – в Університет «Острозька академія», а Указом Президента України від 30.Х.2000 р. № 1170/2000 йому надано статус національного. 29 липня 2009 р. він отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798).
б) основні пріоритетні напрями Національного університету «Острозька академія» (до 7 рядків):
формування та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; максимальне залучення до наукової роботи студентів та аспірантів; проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері філософії, психології, економічної теорії, правознавства, історії й філології; здійснення прикладних досліджень у галузі психології, соціології, економіки; публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях, у т.ч. таких, які мають міжнародне визнання; співпраця із зарубіжними науковими інституціями, участь у міжнародних наукових програмах.

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки)
2010 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 150.

З них: докторів наук – 37; кандидатів наук – 89.

2011 рік


Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 169.

З них: докторів наук – 38; кандидатів наук – 99.

2012 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 193 .

З них: докторів наук – 46; кандидатів наук – 106.
г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки


Категорії

робіт


2010

2011

2012

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

1

47,8

1

55,201

1

59,600

Прикладні

­­­­­­­­-
-

-

1

80,000

Госпдоговірні

1

9,729

2

88,455

5

184,616 грн. 50 коп.


д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій, кількість захищених дисертацій
У березні 2012 р. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 379 від 29. 03. 2012 р.) відновлено діяльність спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних та філософських наук за спеціальністю 09. 00. 11 «Релігієзнавство» (історичні, філософські науки). З часу відновлення діяльності вченої спецради К 48. 125. 01 відбувся захист дисертаційного дослідження Іщук О. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки). Також було проведено додатковий розгляд (колективне рецензування) дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Садов’як О.

У звітному році згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1049 від 26 вересня 2012 року прийнято рішення про створення в НаУОА спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія. До захисту прийнято 2 роботи.

Протягом 2012 року працювала спеціалізована вчена рада К 48. 125. 02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2012 році на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 02 дисертації захистили 3 аспіранти: Рибачок І., Корнійчук Л. та Влащук О. на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У вересні 2012 року подано документи на чергову переатестацію спецради.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

Фундаментальне дослідження «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» (керівник – Кралюк П. М., д. філос. н., професор) було розпочато в січні 2011 року. На другому етапі виконання було передбачено підготовку коментованих перекладів Яна Лятоса, «Треноса» Мелетія Смотрицького; аналіз творів Христофора Філалета, Дем’яна Наливайка та Івана Вишенського. Було продовжено роботу над опрацюванням архівних джерел, які стосуються життя і творчості цих діячів культури. На підставі праць, які мали безпосередній стосунок до Острозької академії, розроблено теорію механізму рецепції іншокультурних парадигм в українському світогляді.

Виконання прикладного дослідження «Психологічні особливості впливу моніторингу матапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» (керівник – Пасічник І. Д., д. психол. н., професор) було розпочато у 2012 році. На першому етапі виконання проведено дослідження передумов суджень метапам’яті як засобу моніторингу метапам’яті, прогностичної валідності суджень метапам’яті відносно засвоєння навчального матеріалу студентами ВНЗ. Проаналізовано особливості розвитку (тренування) метапам’яттєвих здібностей.ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

Закінчених у 2012 році фундаментальних науково-дослідних робіт немає.

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);Назва науково-дослідної роботи: Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

Номер держреєстрації: 0111U001850.

Фактичний обсяг фінансування: 2011 р. – 54,384 грн.; 2012 р. – 59,600 грн.

У ході роботи продовжено дослідження автохтонного дискурсу української філософської культури, репрезентованої працями діячів Острозької академії XVI – XVII століття. Вперше у вітчизняній та зарубіжній науці опрацьовано досі невідомі загалу праці видатного українського вченого Яна Лятоса (1539 – 1608 рр.), знайдені в Ягелонській бібліотеці (Краків, Польща); також здійснено дослідження та переклад богословського розділу твору Мелетія Смотрицького (1577 – 1633 рр.) «Тренос». У співпраці з міжнародною дослідницькою групою «Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period». A comparative perspective» (Інститут історії Польської Академії Наук, Варшава, Польща) здійснено порівняння українського досвіду із загальноєвропейським. Результати дослідження можуть бути застосовані для вивчення впливу фундаментальних метакультурних проектів (у тому числі й трендів європейської («західної») та євразійської («східної») інтеграції) на парадигмальний розвиток українського світогляду.

Підготовлено та опубліковано видання з науковими коментарями теологічної частини твору Мелетія Смотрицького «Тренос»:


 • Кралюк П., Якубович М., Щепанський В. «Тренос» Мелетія Смотрицького у дискурсі західноєвропейської філософії / монографія / Отсрог. – Видавництво Національного університету «Острозька академія», - 2012 р. – 220 с.

Керівник науково-дослідної роботи, д. філос. н., професор П. М. Кралюк підготувавав підручник «Історія філософії України» (40 д. а.), у якому, зокрема, висвітлюється питання теми «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду».

Протягом звітного періоду співробітники НДР опублікували статті:   1. Кралюк П. М. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах / П. Кралюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – С. 468 – 475.

   2. Кралюк П. М. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського / П. Кралюк // До 120-річчя з дня народження Арсена Річинського. Матеріали VIII міжнародних Річинських читань. Науковий збірник. – Київ – Кременець : ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С. 24 – 40.

   3. Тесленко І. «Ганібель з дому Строцего»: італієць на службі князя Острозького // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – Київ, 2012. – С. 231-247.

   4. Тесленко І. Двір князя Януша-Павла Острозького // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів, 2012. – С. 417-448.

   5. Тесленко І. Походження князів Головнів-Острожецьких у світлі нововиявлених джерел // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2012. – С. 129-152.

   6. Тесленко І. Фундуші Острозької Микільської церкви XIV-XVII ст. // Острозька давнина. – Острог, 2012 (вихід запланований на 2013 р.).

   7. Якубович М. М., Щепанський В. В. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії, Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія «Філософія». — Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2012. — Вип. 11. — С. 330-338.

   8. Якубович, М. М. Культура литовских татар в Беларуси, Украине и Польше: новые направления исследования // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перпективы: сборник трудов VI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика Белорусь, 26-27 апреля 2012 г. : [редкол. К. К. Шебеко и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 184-185.

   9. Yakubovych, Mykhaylo. A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance // Non-Aligned Movement Yearbook on Human Rights and Cultural Diversity. Edited by: Kamran Hashemi and Linda Briskman. – Tehran: NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity– Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. – P. 231-232.

   10. Yakubovych, Mykhaylo. Muḥammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of IbnSīnā in Early Modern Ottoman Empire // The Journal of Ottoman Studies. — 2012. — No. 40. (готується до друку)

Наукові співробітники організували і провели 3-і наукові Святовасилівські читання (24-25 лютого 2012 р.), на яких обговорювалися питання політичних та культурних витоків Дому Острозьких (П. Кралюк, Ю. Диба, І. Мицько, О. Щодра, Л. Войтович), постать Василя-Костянтина Острозького та його оточення (А. Атаманенко, Н. Бондар, І. Ворончук, І. Ціборовська-Римарович, І. Тесленко, М. Якубович, В. Назарук ті ін.).

19 грудня 2012 р. було проведено наукову конференцію «Тренос» Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду», у якій взяли участь науковці з Польщі, Білорусі, Києва, Харкова, Одеси, Луганська, Луцька, Острога. На конференції піднімалися питання дискурсу преображення людини у «Треносі», суспільно-філософської думки про проблему української еліти, концепцію совісті у творі Мелетія Смотрицького «Тренос» та інші.

Виконавці НДР «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» взяли участь у 5-и конференціях як в Україні, так і за її межами:


 1. «Ян Лятос: забута постать в історії української астрономії», Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету ім. Івана Франка, 9 квітня 2012 року.

 2. «Inter-cultural Transmission ofIntellectual Traditionsinthe Middle Agesandthe Early Modern Period. A comparative perspective», Університет Міколая Коперніка, Торунь, Польща, 30-31 березня 2012 року.

 3. VII міжнародні Річинські читання (до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського), Кременець, 2012.

 4. «Aspekt instytucjonalny i instrumentalny strategii rozwoju regionu», м. Ліманова, Польща, 23-24 травня 2012 року.

 5. «Enacting Social Reform: Religion, Charity, and Social Movements (1850-1939)», Лейпцігський університет, Лейпціг, Німеччина, 12-16 червня 2012 року.

Науковий співробітник науково-дослідної роботи М. М. Якубович, кандидат історичних наук, увійшов до складу міжнародного дослідницького проекту «Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period. A comparative perspective», який, за підтримки Уряду Польщі, об’єднує фахівців із України, Росії, Польщі, Німеччини, Франції, Швейцарії, Великобританії та США.

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

Закінчених у 2012 році прикладних науково-дослідних робіт немає.

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Пріоритетний тематичний напрям: Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.

Назва науково-дослідної роботи: Вплив моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ.

Номер держреєстрації: 0112V000994.

Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович.

Фактичний обсяг фінансування: 2012 р. – 80,000 горн.

Основні характеристики, суть наукових результатів роботи: (1) існують статистично значимі відмінності продуктивності запам’ятовування як функції часу у суджень про легкість вивчення (EOL) і суджень про вивчене (JOL), це в свою чергу підтверджує те, що аналітичні когнітивні процеси (усвідомлене цілеспрямоване втручання мислиннєвих дій та пошукова активність в ресурсах пам’яті) продукують більш точні прогностичні судження, аніж неаналітичні (інтуїтивні, евристичні процеси, що спрощують процес пошукової активності). (2) виявлено, що EOL судження базуються лише на внутрішніх стимулах (характеристики матеріалу: схожість, конкретність, розповсюдженість), миттєві JOL базуються на внутрішніх та зовнішніх (часовий еквівалент) стимулах, та відкладені JOL на зовнішніх, внутрішніх та мнемонічних (безпосереднє пригадування в процесі моніторингу). (3) Інтеркореляція метапам’яттєвих суджень: EOL, миттєвих JOL та відкладених JOL свідчить про різні, та, водночас спільні риси особливостей їх побудови, відповідно, інтеркореляція між судженнями «на кінчику язика» (TOT) та судженнями про відчуття знання (FOK) є також відносно помірною, що говорить про наявність спільного підґрунтя їх здійснення (відчуття непригадуваності цільової інформації, що відноситься до ряду мнемонічних передумов). (4) прогностична валідність суджень є вищою у випадку здійснення моніторингу перед запам’ятовуванням (EOL судження) та через деякий проміжок часу (відкладені JOL), а також у випадку здійснення FOK суджень, так як при побудові останніх задіються процеси не пригадування, а розпізнавання, що є легшими в процесі передбачення, і, відповідно, продуктивні можливості запам’ятовування є більш точними (що пояснює точність передбачень при тестовій формі відтворення навчального матеріалу). (5) ТОТ феномен є спонукаючим механізмом, що активізує пошукову активність стимульної інформації, і є діагностичним у випадках невідтворюванності цільової інформації, що є на момент моніторингу та відтворення недоступною, що в свою чергу спонукає суб’єкта продовжувати її пошуки, або ж, дає змогу зосередити метапам’яттєві ресурси на функції контролю, тобто повторення інформації та застосування мнемонічних прийомів запам’ятовування. Патенто-, конкурентоспроможні результати. На даному етапі проведення науково-дослідної роботи «Теоретичне, емпіричне та експериментальне дослідження проблематики» вперше було здійснено експериментальне дослідження підґрунтя EOL суджень, та статистично доведено, що даний вид метапам’яттєвих суджень базується на основі внутрішніх передумов, а також аналітичних та неаналітичних когнітивних процесів; а також, досліджено силу взаємозв’язку між EOL, миттєвими JOL та відкладеними JOL для не повторюваного матеріалу, та здійснено порівняльний аналіз, при якому було теоретично обґрунтовано, що в основі даних метакогнітивних суджень лежать схожі, проте різні когнітивні процеси.

Економічна привабливість наукових результатів роботи для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Дослідження несе практичну значимість, адже спрямоване на вивчення особливостей метапам’яті студентів стосовно принципів організації успішного опрацювання, вивчення та засвоєння навчальної інформації. Це уможливлює розробку рекомендацій щодо навчального процесу з метою покращення та підвищення рівня засвоєння інформації студентами ВНЗ. Це, в свою чергу, передбачає: видання підручників з курсу «Когнітивна психологія», методичних рекомендацій відносно правильної систематизації та організації навчального процесу, вдосконалення навчальних програм, з метою оптимізації засвоєння та покращення рівня опрацювання, розуміння навчальної інформації, написання кваліфікаційних та науково-дослідних робіт. У залежності від отриманих результатів, ми зможемо варіювати та поглиблювати знання відносно психологічних особливостей даних явищ. Розгляд даної теми дасть змогу вітчизняній когнітивній психології вийти на міжнародний рівень виконання, оформлення такого типу досліджень та сприятиме поглибленню подальшої співпраці з іноземними фахівцями й обміні науковими досягненнями з даного питання. Глибоке вивчення даної проблеми дасть змогу розширити знання в напрямку сучасної вітчизняної когнітивної психології та підготувати висококваліфікованих спеціалістів. Усі результати даного проекту можуть в подальшому використовуватися при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях, публікацій у виданнях з Переліку ВАК України, при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України), при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі за тематичним напрямом «Когнітивна психологія», «Експериментальна психологія», «Педагогічна психологія».

У рамках роботи над НДР «Вплив моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» випущено збірник наукових статей:

Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – 336 с.

Навчально-методичний посібник:

Каламаж Р. В. Професійна самосвідомість: теорія та практика формування у ВНЗ : [навчально-методичний посібник] / Р. В. Каламаж. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 148 с.

Опубліковано статті: 1. Fredrik U Jönsson; Margareta Hedner; Mats J Olsson. The testing effect as a function of explicit testing instructions and judgments of learning. Exp Psychol 59, 251 (2012)

 2. Max Larsson Sundqvist; Ivo Todorov; Veit Kubik; Fredrik U Jönsson. Study for now, but judge for later: Delayed judgments of learning promote long-term retention. Scand J Psychol 53, 450 (2012)

 3. Каламаж Р.В. Емпіричне дослідження уявлень студентів-юристів стосовно образів типових представників юридичних спеціальностей // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип.15. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.202 – 212.

 4. Каламаж Р.В. Процесуально-змістові аспекти Я-концепції особистості // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип.16. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.421 – 431.

 5. Каламаж Р.В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.

 6. Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапамяттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.

 7. Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.20. – С. 228 – 233.

 8. Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.20. – С. 254 – 263.

 9. Voloshyna V.O., Jönsson F. U. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes? // The Fifth International Conference on Cognitive Science\Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: Калининград, 18–24 июня 2012 г. – Калининград, 2012. – C. 188-189.

 10. Каламаж Р.В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 13-14.

 11. Jönsson F. U., Kubik V. Is the testing effect dependent on an overt testing procedure? // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 77-78.

 12. Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 79-81.

 13. Hordiichuk О. V., Voloshyna V.O. FOK, JOL and TOT: distinguishing between the three types of metamemory judgments // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 82-84.

 14. Dovhalyuk T.А. Perspectives of metamemory studies in the process of haptic patterns identification and naming. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 87-89.

 15. Sihinishyna A.S. Metacognitive judgments as a tool for memory monitoring // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 85-86.

 16. Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті особистості // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 90-91.

 17. Волошина В.О. «Ілюзія про знання» як результат впливу інтерференції на метапам’ять (перспективи майбутнього експериментального вивчення проблематики). // ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти», 29 листопада 2012 року (в друці).

 18. Sihinishyna A.S. Existing scientific approaches to studying metacognition and related processes. // ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти», 29 листопада 2012 року (в друці).

 19. Гордійчук О.В. Роль суджень ретроспективної впевненості (RCJ) в навчальній успішності. // ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти», 29 листопада 2012 року (в друці).

 20. Dovhalyuk T.A. Metamemory judgments as predictors of making decisions about performance of the process of haptic patterns identification and naming// ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти», 29 листопада 2012 року (в друці).

 21. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – 212 с.

 22. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – 336 с.

Перелік проведених конференцій та наукових семінарів:

 • 23.03 – 24.06. 2012р. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP- 2012). Конференція була присвячена обговоренню актуальних питань сучасної когнітивної психології, а саме: соціального пізнання, пам‘яті та матапам‘яті, психофізіології та нейропсихології, когнітивно-стильових особливостей та ментальних репрезентацій, когніції та мовлення, творчості в контексті когнітивної психології, особистості у віртуальному просторі та ін. Усі матеріали конференції розміщення на сайті конференції (www.pim.oa.edu.ua/internetkonferencii/iicracp2012).

 • 18.10.12 р. Наукоий семінар на тему «Досвід Швеції у проведенні наукових досліджень. Використання засобів новітніх технологій у навчальному процесі». Волошина В.О.

 • 24.10.12 р. Наукоий семінар на тему «E-Prime: програмування та проведення експериментальних досліджень». Волошина В.О.

 • Проведено зустрічі науково-дослідного гуртка з когнітивної психології в якій взяли участь представники усіх курсів спеціальності «Психологія». Зустрічі науково-дослідного гуртка з когнітивної психології проводяться регулярно двічі-тричі на тиждень з метою розробки та проведення наукових проектів та досліджень в рамках когнітивної психології.

IV. Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ або у ВНЗ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)1.

Застосування

експериментального

методу дослідження впливу

моніторингу метапам’яті на

прогностичну валідність

засвоєння, відтворення та

зберігання навчального

матеріалу у студентів ВНЗ;

Пасічник І.Д., Каламаж Р.В.,

Волошина В.О.Вперше було здійснено

експериментальне

дослідження підґрунтя EOL

суджень, та проаналізовано

основні положення впливу

метапам’яттєвих суджень на

процес засвоєння навчальної

інформації студентами ВНЗ.Національний

університет «Ост

розька академія»

Міністерства

освіти і науки,

молоді та спорту

України, вул.

Семінарська,2,

м. Острог,

Рівненська обл.

35800.


Квітень -

травень 2012 р.Друкована

продукція:

наукові

статті «Когнітивна психологія в

контексті

дослідження

пам’яті


людини»; «Мета

пам’яттєві

судження та

когнітивні

процеси, що

лежать в їх

основі»; «Метако

гнітивні


судження як

засіб


моніторингу

пам’яті» та ін.2.

Застосування методу логічно-смислового аналізу в процесі реконструкції автохтонного метатезаурусу первинних культурних текстів», Кралюк П.М., Якубович М. М.

Досліджено автохтонний дискурсу української філософської культури, опрацьовано невідомі загалу праці Яна Лятоса, здійснено дослідження та переклад богословського розділу «Трактат про сходження Святого Духа» твору Мелетія Смотрицького (1577 – 1633 рр.) «Тренос».

Національний університет «Острозька академія» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вул. Семінарська,2, м. Острог, Рівненська обл. 35800.

Жовтень – грудень 2012 р.

Друкована продукція: монографія «Тренос» Мелетія Смотрицького у дискурсі західноєвропейської філософії»;

опубліковано 10 статей.V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності підрозділу у 2012 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру)

Робота підрозділу з комерціоналізації науково-технічних розробок була спрямована на виконання робіт, при здійсненні яких використовувалися розробки наукових структур Університету (лабораторій, центрів, інститутів). За звітний період було виконано робіт на суму 184 тисячі 616 гривень 50 копійок.

Основними замовниками були Благодійний фонд «Відродження Острозької академії» та громадська організація «Острозьке академічне братство», які фінансували госпдоговірну тему «Острогіана: науковий контекст». Благодійний фонд «Відродження Острозької академії» виділив на вказану госпдоговірну тему 94 тисячі 530 гривень. Громадська організація «Острозьке академічне братство», відповідно, – 36 тисяч 586 гривень 50 копійок. За надані кошти видавалися збірники «Наукові записки Національного університету «Острозька академія».

Виконане соціологічне дослідження в рамках проекту «Впровадження системи утилізації і збору енергоощадних ртутовмісних ламп у м. Рівне» на суму 16 000 грн. Замовник – ММГО «Екоклуб» (м. Рівне) за фінансової підтримки Фонду «Східна Європа», напрям – сприяння формуванню екологічної свідомості громадян міста Рівне. У рамках дослідження визначені обсяги існуючої проблеми, дані дослідження використовувалися журналістами регіональних та центральних ЗМІ. Рівненська міська рада прийняла Звернення до Кабінету Міністрів України з приводу необхідності подальшого вдосконалення нормативної бази щодо поводження із небезпечними відходами у складі побутових відходів.

Виконане соціологічне дослідження в рамках проекту «Впровадження системи утилізації і збору енергоощадних ртутовмісних ламп у м. Камянець-Подільський» на суму 5. 000 грн. Замовник – Західно-український ресурсний центр (м. Львів). Напрям – сприяння формуванню екологічної свідомості громадян міста м. Камянець-Подільський.

Розроблена інформаційно-рекламна стратегія для мережі АЗС «ОЛАС». Договір на суму – 2500 грн. Замовник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Західенергоресурс», (м. Рівне). Напрям – стимулювання продажу.

15 тисяч гривень виділено із спеціального фонду Національного університету «Острозька академія» для здійснення наукових досліджень у межах Лабораторії перекладу сакральних текстів.

Така ж сума, 15 тисяч гривень, виділена зі спеціального фонду Національного університету «Острозька академія» для здійснення наукових досліджень у межах Центру вивчення спадщини князів Острозьких.VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Jönsson F. U.

The testing effect as a function of explicit testing instructions and judgments of learning / F. U. Jönsson, M. Hedner, M. J. Olsson

Exp Psychol

Vol. 59 (5). - P. 251-257

(2012)


2

Jönsson, F. U., & Olsson, M. J.

Knowing what we smell. In G. M. Zucco, R. S. Herz, & B. Schaal (Eds.), Olfactory Cognition. From perception and memory to environmental odours and neuroscience

Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company.

pp. 115-13

(2012).6


3

Max Larsson Sundqvist; Ivo Todorov; Veit Kubik; Fredrik U Jönsson.

Study for now, but judge for later: Delayed judgments of learning promote long-term retention.


Scand J Psychol

53, P. 450-454 (2012)

4

Talavera Oleksandr&Tsapin, Andriy&Zholud, Oleksandr

Macroeconomicuncertaintyandbanklending: Thecaseof Ukraine


Economic Systems, Elsevier

vol. 36(2), 2012, p. 279-293

5

Andreas Stephan, Andriy Tsapin, Oleksandr Talavera

Main Bank Power, Switching Costs, and Firm Performance: Theory and Evidence from Ukraine  2012.

Emerging Markets Financeand Trade, M.E. Sharp

Volume 48, Number 2, pages76 – 93

6

Yakubovych, Mykhaylo

A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance


Non-Aligned Movement Yearbook on Human Rights and Cultural Diversity. Edited by: Kamran Hashemi and Linda Briskman. – Tehran: NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity

2012. – Vol. 1. – P. 205-220.

Статті, прийняті редакцією до друку

1

Yakubovych, Mykhaylo

Muḥammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire

The Journal of Ottoman Studies

2013. — No. 40.

VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Наукова робота студентів та молодих учених – один із головних пріоритетів розвитку Національного університету «Острозька академія». З часу відродження Університету в 1994 році, було докладено чимало зусиль, що сприяли появі студентського осередку, який допомагав би реалізовувати науковий потенціал. У 1997 році в межах «Братства спудеїв», основи студентського самоврядування в Острозькій академії, утворено студентсько-аспірантське наукове товариство «Академік». Статут Товариства, затверджений у тому ж році, проголошує наступні завдання організації: • забезпечення атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів, думок, духовних і матеріальних цінностей, традицій людей різної світоглядної орієнтації;

 • створення необхідних умов для роботи своїх членів, активний захист їх інтересів;

 • сприяння проведенню студентами власних наукових досліджень;

 • координація співпраці з науковими осередками в Україні та за кордоном;

 • організація методичної роботи;

 • інформування студентів про наукові проекти та підтримка участі в них.

З метою досягнення поставлених цілей Товариство співпрацює з підрозділами Острозької академії, відповідними науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, державними органами в Україні та за її межами.

У серпні 2012 року було утворено спеціальний підрозділ – Раду молодих учених, який уже розпочав активну діяльність. Членами наукового товариства на сьогодні є 1700 студентів, які працюють у наукових гуртках, проблемних групах, творчих лабораторіях, дискусійних клубах.

До складу СНТ «Академік» входять студентські товариства учіх факультетів університету. За кожною спеціальністю сворена окрема секція, відповідні засідання проіодяться два-три рази щомісяця. У 2012 році студентське наукове товариство «Академік» об’єднувало 10 секцій, до складу яких входять понад 20 гуртків.

Серед основних напрямків наукової роботи студентів в університеті є участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та інших конкурсах, стипендійних програмах та програмах обміну із зарубіжними вищими навчальними закладами. Протягом звітного періоду підсумком цих та інших видів наукової діяльності стало 516 опублікованих студентських статей у фахових та інших виданнях, участь у понад 214 наукових конференціях, семінарах, публічних лекціях та інших навчальних програмах в Україні та за кордоном.

Важливим показником стану роботи з талановитою молоддю є участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. У 2012 році її переможцями стали 4 студентів НаУОА (Наказ МОНМС України «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року» від 27.06.2012 р.):


 1. Степанова К. (І місце зі спеціальності «англійська мова та література»);

 2. Нечипорук О. (ІІ місце зі спеціальності «документознавство та інформаційна діяльність» );

 3. Загайна А. (ІІІ місце зі спеціальності «міжнародні відносини» );

 4. Гордійчук О. (ІІІ місце зі спеціальності «психологія).

Згідно з Наказом МОНМС України № 811 від 11 липня 2012 р. семеро студентів стали дипломантами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Диплом І ступеня отримали: 1. Собчук І. (напрям «Політичні науки»);

 2. Іванов С. (напрям «Історичні науки»).

Диплом ІІ ступеня здобули 3 студентів:

 1. Петрощук О. (напрям «Фінанси, грошовий обіг і кредит»);

 2. Здищук О. (напрям «Педагогічна та вікова психологія»);

 3. Дяк І. (напрям «Історичні науки»);

Диплом ІІІ ступеня отримали:

 1. Іванова Л. (напрям «Історичні науки»);

 2. Щепанський В. (напрям «Філософські науки»).

Студенти НаУОА також є переможцями низки галузевих змагань та конкурсних робіт.

З 2006 року Національний університет «Острозька академія» співпрацює зі стипендійною програмою «Завтра.UA». Протягом 5 років переможцями програми стало 48 студенів.

Підсумком науково-дослідної роботи студентів та молодих учених є щорічні науково-звітні конференції, на яких презентуються розробки на актуальні теми, пов’язані з історією, економікою, юриспруденцією, політологією, філософією, українською та англійською філологією. За матеріалами конференцій студентів та молодих учених видані збірники:


 1. Актуальні питання історії України. Україна і світ. Збірник матеріалів Третьої регіональної наукової конференції (Острог, 25 квітня 2012 р.). – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 356 с.

 2. Міжнародні відносини і туризм: сучасність і ретроспектива. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної студентів та молодих вчених 30 березня 2012. – Вип. 2. – Острог : 2012. – 196 с.

У звітному році видано чотири збірники студентських наукових записок:

 1. Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 5. – 2012. – 274 с.

 2. Студентські наукові записки: серія «Право». – Випуск 2. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 268 с.

 3. Студентські наукові записки. Серія «Соціально-політичні науки» / [укл. А. І. Рибак, О. В. Матласевич]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 4. – 196 с.

 4. Студентські наукові записки. Серія «Гуманітарні науки» / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 4. – 248 с.

Студенти та молоді вчені розміщують чимало статей на науковому блозі Національного університету «Острозька академія» (www.naub.org.ua), публікують у вітчизняних та закордоних фахових виданнях. На протязі 2012 року членами СНТ «Академік» було опубліковано понад 400 статей, частина з яких була написана у співавторстві з викладачами та науковцями, зокрема й інших ВНЗ.

Окремі статистичні дані, наведені відповідно до таблиці:Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2009

1580 / 76 %

81

33 %

2010

1578 / 76 %

89

100 %

2011

1600 / 78 %

92

100 %

2012

1550 / 78 %

77

100 %


VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).
Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології
Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (Cognition Lab) (далі – Лабораторія) є структурним підрозділом Національного університету «Острозька академія», діє відповідно до Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту про науково-дослідну роботу та діяльність наукових підрозділів вищих закладів освіти. Робота Лабораторії ґрунтується на принципах науковості, системності та пізнавальної активності в руслі дослідження когнітивної сфери особистості. Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології діє з 2009 року. У рамках Лабораторії працює науково-дослідний гурток когнітивної психології, на зустрічах якого здійснюється обговорення сучасного стану когнітивної науки, розглядаються перспективні напрямки подальших експериментальних досліджень, організовують наукові семінари, плануються та проводяться експериментальні дослідження, як у рамках написання кваліфікаційних робіт, так і поза ними. Посаду керівника Лабораторії займає проф. Фрідріх Джонсон.

Основними напрямками діяльності Лабораторії за вказаний період є: • вивчення специфіки, динаміки когнітивних процесів людини, зокрема процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення людини в умовах навчального процесу;

 • підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт;

 • участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах;

 • участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, конгресах, семінарах;

 • підготовка спеціалістів у напрямку когнітивної психології;

 • розробка web – сайту Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології.

Перелік наукової продукції:

 1. Fredrik U Jönsson; Margareta Hedner; Mats J Olsson. The testing effect as a function of explicit testing instructions and judgments of learning. Exp Psychol 59, 251 (2012)

 2. Max Larsson Sundqvist; Ivo Todorov; Veit Kubik; Fredrik U Jönsson. Study for now, but judge for later: Delayed judgments of learning promote long-term retention. Scand J Psychol 53, 450 (2012)

 3. Каламаж Р.В. Емпіричне дослідження уявлень студентів-юристів стосовно образів типових представників юридичних спеціальностей // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип.15. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 202 – 212.

 4. Каламаж Р.В. Процесуально-змістові аспекти Я-концепції особистості // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип.16. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С.421 – 431.

 5. Каламаж Р.В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.

 6. Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапамяттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.

 7. Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.20. – С. 228 – 233.

 8. Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.20. – С. 254 – 263.

 9. Voloshyna V.O., Jönsson F. U. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes? // The Fifth International Conference on Cognitive Science\Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: Калининград, 18–24 июня 2012 г. – Калининград, 2012. – C. 188-189.

 10. Каламаж Р.В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 13-14.

 11. Jönsson F. U., Kubik V. Is the testing effect dependent on an overt testing procedure? // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 77-78.

 12. Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 79-81.

 13. Hordiichuk О. V., Voloshyna V.O. FOK, JOL and TOT: distinguishing between the three types of metamemory judgments // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 82-84.

 14. Dovhalyuk T.А. Perspectives of metamemory studies in the process of haptic patterns identification and naming. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 87-89.

 15. Sihinishyna A.S. Metacognitive judgments as a tool for memory monitoring // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 85-86.

 16. Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті особистості // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 90-91.

 17. Волошина В.О. «Ілюзія про знання» як результат впливу інтерференції на метапам’ять (перспективи майбутнього експериментального вивчення проблематики). // ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти», 29 листопада 2012 року.

 18. Sihinishyna A.S. Existing scientific approaches to studying metacognition and related processes. // ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти», 29 листопада 2012 року.

 19. Гордійчук О.В. Роль суджень ретроспективної впевненості (RCJ) в навчальній успішності. // ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти», 29 листопада 2012 року.

 20. Dovhalyuk T.A. Metamemory judgments as predictors of making decisions about performance of the process of haptic patterns identification and naming// ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти», 29 листопада 2012 року.

 21. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – 212 с.

 22. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – 336 с.

Перелік проведених конференцій та наукових семінарів:

 1. 23.03 – 24.06. 2012р. Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP- 2012). Конференція присвячена обговоренню актуальних питань сучасної когнітивної психології, а саме: соціального пізнання, пам’яті та матапам’яті, психофізіології та нейропсихології, когнітивно-стильових особливостей та ментальних репрезентацій, когніції та мовлення, творчості в контексті когнітивної психології, особистості у віртуальному просторі та ін. Усі матеріали конференції розміщення на сайті конференції (www.pim.oa.edu.ua/internetkonferencii/iicracp 2012).

 2. 18.10.12 р. Науковий семінар на тему «Досвід Швеції у проведенні наукових досліджень. Використання засобів новітніх технологій у навчальному процесі». Волошина В.О.

 3. 24.10.12 р. Науковий семінар на тему «E-Prime: програмування та проведення експериментальних досліджень». Волошина В.О.

 4. Проведено зустрічі науково-дослідного гуртка з когнітивної психології, у яких взяли участь представники усіх курсів спеціальності «Психологія». Зустрічі науково-дослідного гуртка з когнітивної психології проводяться регулярно двічі-тричі на тиждень з метою розробки та проведення наукових проектів та досліджень в рамках когнітивної психології.

Залучення грантів:

Науково-дослідна робота лаболаторії фінансується із коштів державного бюджету, що виділяються на прикладне дослідження «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ».Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка