Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік


Факультет політико-інформаційного менеджментуСторінка10/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Факультет політико-інформаційного менеджменту
Факультет створено наказом ректора НаУОА від 8 квітня 2005 р. На факультеті здійснюється освітня підготовка за спеціальностями: «Політологія», «Психологія», «Документознавство та інформаційна діяльність».

На факультеті діє ресурсний центр навчальної, методичної, наукової літератури, фахової періодики, бібліотека якого комплектується дарчими примірниками викладачів та студентів. У ресурсному центрі є можливість для перегляду фільмів із тематики курсів спеціальності.

Факультет активно співпрацює з багатьма університетами України, зокрема з кафедрами психології Рівненського державного гуманітарного університету, Волинського державного університету ім. Лесі Українки, Національного Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, кафедрою соціальної роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Кафедра політології налагодила співпрацю з кафедрою політології Волинського Національного університету ім. Лесі Українки, Львівського національного університету ім. І. Я. Франка, Інститутом соціальних наук Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, соціологічним факультетом Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Академією управління при Президентові України (Львівська філія), Донецьким національним університетом. Укладено договір про співпрацю факультету з польським товариством педагогів та аніматорів «Клянза».

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури» (державний реєстраційний номер – 0109U001581), керівник – Штурхецький Сергій Володимирович, кандидат наук з державного управління, старший викладач, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету “Острозька академія”. Науково-дослідна тема затверджена у березні 2009 р. терміном на 5 років.

Мета роботи НДР: Проаналізувати теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури.

Результативність роботи:Захищено кандидатську дисертацію: Бондар В.Д. на тему «Мотивація діяльності посадових осіб як чинник підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування в Україні». Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексного науково-дослідницького проекту «Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури» (номер державної реєстрації: РК 0109U001581) кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія», у виконанні якої автор брав безпосередню участь. Внесок автора полягає в розробці теоретичних та методичних засад мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні. Захист дисертації відбувся 21 вересня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (м.Миколаїв).

Підготовлено до захисту кандидатську дисертацію: Охріменко Г.В. “Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї у роботах викладачів і студентів Київської духовної академії”.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:


Монографії:

 1. Засєкін С.В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту [Текст]: монографія /С.В.Засєкін. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 276 с.

 2. Пінчук С.А. Безпосередня участь громадян у місцевому самоврядуванні: вітчизняна практика і перспективи [Текст]: монографія / С.А. Пінчук. - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 176 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 2).

 3. Current problems of advertisement and image in economy and tourism [Text]: monograph /O. Prasiuk, G. Okhrimenko, Y. Maslova, A. Rybak and other.- Edited by Z. Kwasnik, W. Zukow. - Radom: University in Radom, Poland, 2012. - 260 p.

Навчальний посібник:

1. Штурхецький С.В. Практикум із журналістської етики [Текст]: Навчальний посібник / Передм. В.П. Мостового. - В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький. - Під ред. В.Ф. Іванова. - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 320 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 1).

2. Штурхецький С.В. Практикум із журналістської етики [Текст]: Навчальний посібник / Передм. В.П. Мостового. - В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький. - Під ред. В.Ф. Іванова. 2-ге вид., стереотип. – К.: видавець О.Зень, 2012. -320с. Гриф надано МОНМС України (лист №1/11-1605 від 6 лютого 2012 р.)

Статті:


 1. Бакуменко В.Д. Визначення базових чинників для дослідження процесів самоорганізації в соціальних системах [Текст] / В.Д.Бакуменко, Червякова О.В, С.В.Штурхецький// Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06.04.2012)/ За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.2, 2012. – 376 с. – С.16-20.

 2. Бакуменко В.Д. Особенности управления экономическим развитием регионов в Украине [Електронний ресурс] / В.Д.Бакуменко, Н.Д.Чалая // Режим доступу: http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2012/35/Bakumenko_Chalaya.pdf. - Назва з екрану.

 3. Бакуменко В.Д. Концепт "самоорганізаційна спроможність" у дослідженні розвитку соціальних систем [Текст] / В.Д.Бакуменко, С.В.Штурхецький // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012р., м. Острог). - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 116 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 3. – С.80-81.

 4. Бондар В.Д. Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. – 2012. – № 5. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua. Назва з екрану.

 5. Бондар В.Д. Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування в науковій літературі [Текст] / В.Д Бондар // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». – К.: Академія муніципального управління, 2012. – Вип. 4. – С. 298–306.

 6. Бондар В.Д. Вдосконалення системи мотивації в органах місцевого самоврядування в Україні [Текст] / В.Д. Бондар // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. – Донецьк : МПП «ВІК», 2012. – № 3 (61). – С. 210–216.

 7. Бондар В.Д. Соціологічне дослідження мотивації праці державних службовців Рівненської області [Текст] / В.Д. Бондар // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 3. – 172с. - С. 134–141.

 8. Бондар В.Д. Правове забезпечення мотивації діяльності в органах місцевого самоврядування [Текст] / В.Д. Бондар // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 6 квітня 2012) / Академія муніципального управління. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2012. – Ч. 1. – С. 128–130.

 9. Вербець В.В. Феноменологічні засади духовності студентської молоді / [Електронний ресурс] / В.В.Вербець// Філософія. Педагогіка. Суспільство: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 2, 2012. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/fps/2012_2/verbets.pdf. - Назва з екрану.

 10. Засєкін С.В.Когнітивно-дискурсивні S-універсалії перекладу художнього тексту: досвід емпіричного психолінгвістичного дослідження [Текст] / С.В.Засєкін // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки. Мовознавство. – 2012. – Вип. 22. – С. 119-123.

 11. Zasekin S., Psycholinguistic modeling of literary translation pro­cess [Text] / S.Zasekin // Applied Psycholinguistics. Positive Effects and and Ethical Perspectives / G. Mininni, A. Manuti (eds.). – Vol. 2. – Milano : FrancoAngeli, 2012. – P. 334–342.

 12. Засєкіна Л.В. Психолінгвістична реорганізація травматичної пам’яті з перспективи психічного здоров’я особистості [Електронний ресурс] / Л.В.Засєкіна // Вісник Національної академії державної прикордонної служби України: електронне фахове видання, 2012. – Вип.1.- Режим доступу до журналу: // http: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_1/.- Назва з екрану.

 13. Засєкіна Л.В. Темпоральний підхід до дослідження пенсійної зрілості особистості у період геронтогенези [Текст] / Л.В.Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во національного університету “Острозька академія”, – 2012. – Вип. 18. – С.63 – 70.

 14. Засєкіна Л.В Наративний досвід vis-a-vіs здоров’ю особистості [Текст] / Л.В.Засєкіна // Психологічні перспективи. – Луцьк: Волинський національний університет імені Л.Українки, 2012. – Вип. 19. – С. 101 – 110.

 15. Засєкіна Л.В. Психологічна готовність особистості до пенсії в період пізньої зрілості [Текст] /Л.В.Засєкіна // Психологічні перспективи. – Луцьк: Волинський національний університет імені Л.Українки, 2012. – Вип. 20. – С. 286 – 293.

 16. Засєкіна Л.В. Інформаційно-психологічна безпека крізь призму інформаційної позиції особистості [Текст] / Л.В.Засєкіна, Х.Ю.Хворост // Актуальні проблеми практичної психології: Збірник наукових праць. – Ч. І. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012. – С. 196 – 200.

 17. Засєкіна Л.В. Реальність ментальних репрезентацій у психолінгвістичному експерименті [Текст] /Л.В.Засєкіна // Психолінгвістика : Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012. – Вип. 10. – С. 29 – 36.

 18. Засєкіна Л.В. Психологічна допомога батькам для формування адаптивних можливостей дитини з ГРДУ [Електронний ресурс] /Л.В.Засєкіна // Вісник національної Академії Державної прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання / гол.ред. Грязнов І.О. - 2012. - Вип.2. - Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_2/. – Назва з екрану.

 19. Засєкіна Л.В.Етнопсихолінгвістика та психосемантика як споріднені галузі у вивченні діалогу культур [Текст] /Л.В.Засєкіна // Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, - Т.1. – Кіровоград: ФОП Александрова, 2012. – С. 54-68.

 20. Засєкіна Л.В. Мовленнєві стилі у новій парадигмі психолінгвістичного знання [Текст] /Л.В.Засєкіна // Психолінгвістика : Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький,: ПП «СКД», 2012. – Вип. 9. – С. 48 – 56.

 21. Zasiekina L. Psycholinguistic Approach to Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) [Text] / L.Zasiekina // Applied Psycholinguistics: Positive Effects and Ethical Perspectives / G. Minini and A. Manuti Eds. - Vol. II. - 2012. - P. 241-251.

 22. Засекина Л.В. Феномен социальной категоризации в исследовании языковой личности [Текст] / Л.В.Засекина, Н.Н. Иванюк // Материалы 4-й международной научно-практической конференции «Педагогика и психология как ресурс развития современного общества». Рязань: 2012. – С. 80-87.

 23. Зубенко Т. А. Насильство на телебачені в контексті впливу ЗМК на стиль життя громадян українського суспільства [Текст] / Т.А. Зубенко // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.)/ за заг. ред. канд. держ. упр. О.В. Шершньової. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 364 с.- C. 97-105.

 24. Зубенко Т. А. Місце та проблеми запровадження інформаційних технологій в навчальному процесі майбутніх управлінців [Текст] / Т.А. Зубенко // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012р., м. Острог). - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 116 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 3).- C. 107-110.

 25. Квасюк Л.В. Дві духовно-інтелектуальні традиції в полеміці Л.Кревзи і З.Копистенського [Текст] / Л.В. Квасюк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки – Івано-Франківськ, 2012. Вип. 16. - С. 29-35.

 26. Кузьменко О. Чи нові медіа впливають на ідентичність національних меншин? Українсько-польський контекст [Текст] / О.Кузьменко // Український Альманах. – Варшава, 2012. – С. 101-106.

 27. Кузьменко О. Національна ідентичність та її межі: до питання формування образу «Іншого» [Текст] / О.Кузьменко // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012 – Вип. 9. - С. 93-99.

 28. Маслова Ю. П. Сексизми як лінгвальні одиниці медійного гендерного дискурсу [Текст] / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2012. – Вип. 22  – С. 78-86.

 29. Маслова Ю.П. Лінгвосинергетичне поле гендерного дискурсу (на прикладі заголовків друкованих ЗМІ) [Текст] / Ю.П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2012. – Вип. 21. - С.65-74.

 30. Маслова Ю.П. Особливості конструювання стереотипних\нестереотипних образів чоловіка й жінки у ЗМІ [Текст] / Ю.П. Маслова// . – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2012. – С.85-97.

 31. Маслова Ю. П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ [Текст] / Ю. П. Маслова. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2012. – С. 57-69.

 32. Маслова Ю. П. Проблема трактування дискурсу в сучасній лінгвістиці [Текст] /Ю. П. Маслова. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2012. – С. 67-71.

 33. Maslova Yulia. Gender aspects of print advertising. / Y.Maslova, A.Skaliy, W. Zukow // Aktualne wyzwania reklamy i image w ekonomii i naukach o zyrowiu.  Radom, 2012. - S. 39-47.

 34. Охріменко Г. В. Відображення інституційної кризи Київської митрополії Православної Церкви в українсько-білоруській полемічній літературі кінця XVI – першої половини XVII ст. [Текст] / Г. В. Охріменко // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». – Рівне, 2012. – Вип. 13. – 266 с. - С. 93-96.

 35. Охріменко Г. В. Значення полемічної літератури для характеристики унійних процесів кінця XVI – першої половини XVII ст. на основі наукових розвідок студентів та викладачів Київської Духовної Академії [Текст] / Г. В. Охріменко // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». – Рівне, 2012. – Вип. 14. – С. 75-77.

 36. Охріменко Г. В. Джерела вивчення питання укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї на основі наукових досліджень представників Київської духовної академії [Текст] / Г. В. Охріменко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 6. – С. 331-340.

 37. Охріменко Г.В. Планування директ-маркетингу у реалізації освітніх послуг вищими навчальними закладами України [Текст] / Г. В. Охріменко // Психолингвистика. Психология. Языкознание. Социальные коммуникации: сб. науч. трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2013. – С. 273-279.

 38. Okhrimenko Ganna. Interference hierarchical, heterarhichnyh and cognatave models of advertising communication [Text] / G.Okhrimenko, Z. Kwasnik, W. Zukow // Aktualne wyzwania reklamy i image w ekonomii i naukach o zyrowiu. – Radom, 2012.– 260 р. - Р. 27-32.

 39. Охріменко Г.В. Основні проблеми впровадження електронного документообігу в системі менеджменту підприємства [Текст] / Г. В. Охріменко // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012р., м. Острог). - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 116 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 3). С.93-95.

 40. Прасюк О.В. Вплив теледебатів на формування електоральної громадської думки під час президентських виборів [Текст] / О.В. Прасюк // Грані. №4 (84) – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2012. – С. 119–122.

 41. Prasiuk Oksana. Franchising as a form of use of corporate image [Text] / O. Prasiuk, A. Skaliy, W. Zukow // Aktualne wyzwania reklamy i image w ekonomii i naukach o zyrowiu. – Radom, 2012. - 260 р. - Р. 7-12.

 42. Прасюк О.В. Політичні функції соціальних медіа у виборчому процесі [Текст] / О.В. Прасюк // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.)/за заг. ред. канд. держ. упр. О.В. Шершньової. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 364 с.– С. 328-333.

 43. Прасюк О.В. Соціологічні опитування виборців у режимі «exit poll» як засіб упередження фальсифікації процесу інституціалізації електоральної громадської думки [Текст] / О.В. Прасюк // Світ та суспільство: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (27-28 квітня 2012 року, Одеса). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільсва», 2012. 76 с. – С. 46-50.

 44. Пінчук С.А. Налагодження суспільного діалогу в громаді як спосіб вирішення місцевих соціальних проблем [Текст] / С.А.Пінчук // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012р., м. Острог). - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 116 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 3). - С. 85-87.

 45. Пінчук С.А. Вплив українсько-польського співробітництва на активізацію українських громадян до безпосередньої участі в місцевому управлінні [Текст] / С.А.Пінчук // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 13. – Рівне, 2012. – 266 с., С. 200-203.

 46. Руденко О.М. Система стратегічних пріоритетів державного управління забезпеченням суспільної стабільності [Текст] / О.М.Руденко// Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д. І. Дзвінчука. – Вип. 1. – Івано-Франківськ : “Місто НВ”, 2012. – С. 38-46.

 47. Руденко О.М. Суспільна стабільність в умовах реформування системи державного управління [Текст] / О.М.Руденко// Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матер. наук.­практ. конф. за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р.) : у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.­кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 548 с. — С. 170-174.

 48. Руденко О.М. Оптимізація співробітництва між Україною та ЄС у соціально-гуманітарній сфері [Текст] / О.М.Руденко// Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною і ЄС у контексті Східного партнерства і Стратегії “Європа - 2020” : матеріали Всеукраїнськ. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 6-7 квіт. 2012 р., м. Донецьк, Донецький державний університет управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – С. 38-46.

 49. Руденко О.М. Методологічні підходи до аналізу державної влади та політичної системи [Текст] / О.М.Руденко // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (06.04.2012) / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменко, Т. В. Іванової. – К. : Вид.-поліграф. Центр Академії муніципального управління, у 2-х ч. – Ч. 2, 2012. – 376 с. – С. 69-72.

 50. Руденко О.М. Геополітичні інтереси держави та інноваційна системи державного управління України [Текст] / О.М.Руденко// Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (06.04.2012) / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменко, Т. В. Іванової. – К. : Вид.-поліграф. Центр Академії муніципального управління, у 2-х ч. – Ч. 2, 2012. – 376 с. – С. 67-69.

 51. Руденко О.М. Соціальні умови здійснення публічного управління [Текст] / О.М.Руденко// Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні»], (Запоріжжя, 11 жовтня 2012 р.) / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін.; Нац. агентство України з питань держ. служби, Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 376-379.

 52. Руденко О.М. Розвиток галузі науки “Державне управління”: реалії та перспективи [Текст] / О.М.Руденко // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д. І. Дзвінчука. – Вип. 3. – Івано-Франківськ : “Місто НВ”, 2012. – С. 95-103.

 53. Санжаревський О.І. Воєнно-політичний аспект становлення взаємин Республіки Білорусь та НАТО в першій половині 90-х рр. ХХ століття [Текст] / О.І.Санжаревський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. Збірник наукових праць. Випуск 23.- Рівне, 2012.- 688 с.- С.481-487.

 54. Санжаревський О.І. Воєнно-політичний аспект взаємин Республіки Білорусь із країнами балтії в 90-х роках ХХ століття [Текст] / О.І.Санжаревський // // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. Збірник наукових праць. Випуск 21.- Рівне, 2012. - 781с. - С.541-549.

 55. Санжаревський О.І. Білоруська історіографія воєнної політики Республіки Білорусь [Текст] / О.І.Санжаревський // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Випуск 13. Серія «Історичні та політичні науки».- Рівне, 2012.– 266 с.- С. 106-108.

 56. Санжаревський О.І. Військово-промисловий комплекс Республіки Білорусь і його структура [Текст] / О.І.Санжаревський // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Випуск 14. Серія «Історичні та політичні науки».- Рівне, 2012.- 255с.- C.87-90.

 57. Шершньова О. В. Інформаційне сміття в кіберпросторі [Текст] / О.В.Шершньова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст]: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.)/за заг. ред. канд. держ. упр. О.В. Шершньової. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 364 с.- С. 306-315.

 58. Шершньова О.В. Стратегія сталого розвитку туризму Рівненщини як складова розвитку регіону [Текст] / О.В. Шершньова // Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації” [Текст]. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - Вип. 3. - 172 с.- С. 89-109.

 59. Шинкарук А.Л. Досвід Словацької Республіки у розвитку новітніх способів електронного врядування [Текст] / А.Л. Шинкарук // Слов’янський вiсник: збiрник наукових краць. Серiя “Iсторичнi та полiтичнi науки” / Рiвненський iнститут слов’янознавства Київського славiстичного унiверситету. — Рiвне, РIС КСУ, 2012. — Випуск 14. — 255с. - С. 237-246.

 60. Штурхецький С.В. Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності / С.В.Штурхецький // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м.Острог) / за заг. ред. канд. держ. упр. О.В.Шершньової.- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 364 с.- С.141-150.

 61. Штурхецький С.В. Визначення базових чинників для дослідження процесів самоорганізації в соціальних системах / С.В.Штурхецький, В.Д.Бакуменко, Червякова О.В.// Завдання державного,регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06.04.2012)/ За заг. Ред.. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка,Т.В.Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.2, 2012. – 376 с. – С.16-20.

 62. Штурхецький С.В. Стратегії взаємодії органів державної влади та інституцій громадянського суспільства / С.В.Штурхецький // Ресурсне забезпечення процесів суспільного розвитку: матеріали круглого столу, м.Дніпропетровськ, 17 травня 2012 р. / за заг. ред. В.Г.Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 160 с. – С.136-138.

 63. Штурхецький С.В. Місцеве самоврядування та його вороги [Текст] / С.В.Штурхецький // Безпосередня участь громадян у місцевому самоврядуванні: вітчизняна практика і перспективи [Текст]: монографія / С.А. Пінчук. - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - -176 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 2). – С.4-6.

 64. Штурхецький С.В. Концепт "самоорганізаційна спроможність" у дослідженні розвитку соціальних систем / С.В.Штурхецький, В.Д.Бакуменко // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012р., м. Острог). - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 116 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 3. – С.80-81.

 65. Штурхецкий С.В. Кризис идентичности: англицизмы в русскоязычной прессе Украины / С.В. Штурхецкий, О.А. Свирипа // Языковая и речевая коммуникация в семиотическом, функциональном и дискурсивном аспектах [Текст]: Материалы междунар. науч.конф., г.Волгоград, 29-31 октября 2012 г./ редкол.: Т.Н.Астафурова (отв.ред.), О.В.Атьман (отв.ред.) [и др.]: Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования «Волгогр. гос. ун-т», Ин-т филологии и межкультурной коммуникации, Каф. проф. инояз. коммуникации. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012. – 572 с. – С. 467-470.

Викладачі кафедри підготували до друку та опублікували

збірники наукових праць:

1. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст]: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.)/за заг. ред. канд. держ. упр. О.В. Шершньової. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 364 с.

2. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації” [Текст]. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - Вип. 3. - 172 с.

3. Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012р., м. Острог). - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 116 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 3).


Колективом кафедри було проведено такі наукові конференції:

 1. ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених “Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні”. По результатам даної конференції опубліковано збірник: Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст]: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.)/за заг. ред. канд. держ. упр. О.В. Шершньової. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 364 с.

 2. Всеукраїнську науково- практичну конференцію “Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні”, по результатам якої видано збірник матеріалів — Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012р., м. Острог). - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 116 с. (Серія “Громадянське суспільство”, Випуск 3).

 3. Науково-практичну конференцію за міжнародною участю “Інституційні механізми розширення партнерських зв'язків України з країнами ЄС у соціогуманітарній сфері”, яка проводилась 8-10 листопада 2012 року.


Кафедра політології
Кафедра політології створена у 2001 році на базі гуманітарного факультету. Після створення факультету політико-інформаційного менеджменту 8 квітня 2005 р. кафедра політології увійшла до складу новоутвореного факультету. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома кваліфікаційно-освітніми рівнями: бакалавр та магістр політології.

Наукова тема – «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз» (номер державної реєстрації 0109U001582)

Розробка наукової теми передбачає: вироблення методології аналізу політичних трансформацій перехідного суспільства (на прикладі України), проведення конференцій, підготовка та видання монографічних досліджень з вказаного напрямку. Відповідно, над даною темою працюють викладачі кафедри політології, члени Центру політичних досліджень та Школи політичної аналітики «Поліс». У 2012 році було захищено дисертаційне дослідження В.М. Лебедюка на тему «Організаційний розвиток політичних партій в Україні: удосконалення інструментів державного впливу». Завершено написання двох розділів дисертаційного дослідження С.Ю. Кардаша «Механізми державного управління формуванням сталої соціальної структури суспільства в Україні». Над докторською дисертацією «Трансформація політичного режиму в незалежній Україні» працює доц. Мацієвський Ю.В. Затверджена тема кандидатської дисертації «Неформальні інститути в гібридних політичних режимах: приклад України» викладача кафедри Мозоля М.Л. Центром політичних досліджень організовано та проведено 2 наукових круглих столи та конференцію. Відповідна тематика аналізувалася на засіданнях студентських наукових гуртків, які діють під керівництвом викладачів кафедри. Значимість та практична цінність полягає в підсумуванні досвіду вивчення політичних трансформацій в Україні протягом 2004-2014 рр. Буде здійснено аналіз десятилітнього досвіду змін політичної системи і політичного режиму в Україні.
Організовані конференції:


 1. Організація діяльності секцій «Трансформаційні процеси на теорія їх дослідження», «Політичні партії та виборчий процес», «Соціальна стратифікація та політична культура» в рамках ХVІІ наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки», Острог, 21-22 березня 2012 р.

 2. Співорганізатори ІІ Міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, Острог, 29 листопада 2012 р.

 3. «Підсумки парламентських виборів 2012 р. в Україні», Острог, 21 грудня 2012 р.

При кафедрі діє методичний кабінет, який укомплектований науковою, навчальною та навчально-методичною літературою, найбільш рейтинговими періодичними суспільно-політичними виданнями України.

З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс», у вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію «Школа політичної аналітики "Поліс"». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. У 2011 році ШПА «Поліс» стала членом Міжнародної асоціації студентів-дослідників політичної науки.

З 2010 року розпочав роботу «Центр політичних досліджень». Центр політичних досліджень створений як громадська  ініціатива викладачів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія».

Основні напрямки діяльності центру – проведення фундаментальних і прикладних досліджень та презентація їх результатів з метою поповнення  публічної сфери якісним науковим продуктом.

Свої дослідження ЦПД здійснює у формі індивідуальних і колективних проектів, а результати виносяться на обговорення у форматі круглих столів, конференцій, семінарів та інших наукових заходів.


Круглі столи Центру політичних досліджень:

«Український парламентаризм на сучасному етапі», березень, 2012 р.

«Динаміка політичного режиму в Україні у порівняльній перспективі (2004-2012 рр.)», травень, 2012 р.

Опубліковані статті: 1. Ribak Andriy. Manipulative techniques in political election campaign advertising: experience of Ukraine  / A. Ribak, Z.Kwasnik, W. Zukow // Aktualne wyzwania reklamy i image w ekonomii i naukach o zyrowiu.  Radom, Poland. - S. 13-25.

 2. Бусленко В.В. Опозиція і «контрактна демократія» // Studia politologica Ucraino – Polona. Випуск 2. – Житомир – Київ – Краків: В-во О. Євенка, 2012. – C. 108-114.

 3. Бусленко В.В. Політичний компроміс між владою і опозицією в країнах ЦСЄ в умовах перехідного періоду (на прикладі Польщі) // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Випуск 13. Серія «Історичні та політичні науки» / Наук. ред., проф. С.С. Троян. – Рівне, 2012. – С. 145-146.

 4. Бусленко В.В., Атаманюк В.Ю. Партійний євроскептицизм як форма опозиції до Європейського Союзу // Політологічні читання пам’яті професора Богдана Яроша. Збірник наукових праць. – Луцьк: Твердиня, 2012 р. – С. 19-25.

 5. Бусленко В.В., Бортніков В.І., Пивоваров Ю.А. Етнонаціональний чинник демократичних трансформацій у дихотомії: націоналізм-демократія // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, березень 2012 р.). – Ів.-Франк: Лілея НВ, 2012. – С. 70-77.

 6. Вербець В.В. Проблеми діагностики життєвих орієнтирів студентської молоді. Наукові записки. Серія «Культурологія». Вип. 10. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012.С. 188-200.

 7. Вербець В.В. Проблеми діагностики мотиваційних механізмів самореалізації особистості // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Вип. 3: Збірник наукових праць / наук. ред. С.А.Щудло. – Дрогобич, 2012. – С. 117-121.

 8. Вербець В.В. Соціально-педагогічний моніторинг якості освіти: проблеми та перспективи // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Вип. 19. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. С. 38 – 43.

 9. Вербець В.В. Феноменологічні засади духовності студентської молоді / Філософія. Педагогіка. Суспільство: Збірник наукових праць РДГУ. Вип 2. – Рівне, 2012. – С. 121-133.

 10. Кардаш С. Ю.Середній клас в Україні: міф чи реальність? // Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст]: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (20 квітня 2012 р.): у 2 ч. Ч.1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. С. 264-268

 11. Лебедюк В. М. Вдосконалення механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=271. – Заголовок з екрану.

 12. Лебедюк В. М. Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні [Текст] / В.М. Лебедюк // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 року; Київ). – Київ : Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – С. 551-562.

 13. Лебедюк В.М. Трансформація організаційного типу політичних партій України [Текст] / В.М. Лебедюк // Актуальні напрями розвитку суспільних наук : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 серпня 2012 року, Львів). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2012. – С. 104-106.

 14. Лебедюк В.Н. Анализ состава руководства политических партий постсоветской России [Текст] : [колек. монография] / В.Н. Лебедюк / Партийная организация и партийная конкуренция в "недодемократических" режимах" / Под. ред. Ю.Г. Коргунюка, Е.Ю. Мелешкиной, О.Б. Подвинцева и Я.Ю. Шашковой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012.[колек. монография] Партийная организация и партийная конкуренция в "недодемократических" режимах", г. Москва, Россия. - С. 107-114.

 15. Мациевский Ю.В. Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине? // Ойкумена, вип.8. - 2012. – С. 128-145.

 16. Мацієвський Ю. В. Пастка обмеженого доступу// Критика №5, 2012.- С.2-6

 17. Мацієвський Ю. В. Проблеми трансформації сучасної України // Економіка в контексті євроінтеграційних процесів: український вимір / Колективна монографія за загальною редакцією доктора політичних наук О. Старіша та доктора економічних наук С. Тумакової. - Сімферополь: Оджакъ, 2012.- 410 с.: іл.

 18. Мацієвський Ю. В. Чим є сучасна Україна і чи можливі тут зміни? // Агора. Наука без кордонів. Випуск 11. – К.: Стилос, 2012.- С.191-202

 19. Мацієвський Ю. В. Чому в нас немає політичної науки? // Критика. - №6, 2012. - С.10-12

 20. Мацієвський Ю. В., Мозоль М.Л. Неформальні пакти та їх наслідки (нарис до теорії гібридних режимів) [Текст]: / Ю.В.Мацієвський, М.Л.Мозоль // Наукові записки Чернівецького національного університету. Серія «політологія і соціологія». - Т. XI. - 2012.

 21. Мацієвський Ю.В. Від «дефектної демократії» до квазі-авторитаризму: тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010р. // Наукові записки ІПЕНД ім. Кураса. – вип. 5, 2012

 22. Мацієвський Ю.В. Джованні Джентіле [Текст] : Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво. – 2011. – С. 209.

 23. Мацієвський Ю.В. Індивідуалізм [Текст] : Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво. – 2011. – С. 286-287.

 24. Мацієвський Ю.В. Корпоративізм.[Текст] : Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво. – 2011. – С. 368-369.

 25. Мацієвський Ю.В.Кроче Бенедетто [Текст] : Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво. – 2011. – С. 376-377.

 26. Мозоль М.Л. Свої проти чужих: українське суспільство через призму неоінституційного підходу / М.Л. Мозоль // Матеріали ІІ Mіждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених  (29 листопада 2012р., м. Острог.) [Текст] / за заг. ред. О.В. Матласевич. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – с. 65-70.

 27. Рибак А.І. Підходи до оцінки комунікативної ефективності PR-діяльності: загальний огляд // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації [Текст]. Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2012. – вип. 3. – С. 43-61.

 28. Рибачок С.Л. Конституційно-правове регулювання порядку створення, діяльності та заборони політичних партій у державах посткомуністичного простору: критерії оцінки демократичності // [Текст] / С.Л. Рибачок // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 року; Київ). – Київ : Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – С. 483-493.

 29. Рибачок С.Л. Методологічні аспекти застосування соцієтального підходу для аналізу партійних систем посткомуністичних держав // [Текст] / С.Л. Рибачок // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна . - № 1007. Серія "Питання політології". - Вип.20.- С. 78-82.

 30. Старіш О. Г. Політична наука: Словник-довідник. - Сімферополь: Оджакъ, 2012. – 678 с.

 31. Старіш О.Г. Економічна уразливість держави-нації: інформаційний вимір // Економіка в контексті євроінтеграційних процесів: український вимір / Колективна монографія за загальною редакцією доктора політичних наук О. Старіша та доктора економічних наук С. Тумакової. - Сімферополь: Оджакъ, 2012, с. 15-34.

 32. Старіш О.Г. Економічна уразливість держави-нації: інформаційний вимір // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів». - м. Сімферополь, 2012, с. 1-2.

 33. Шостак И.В. Римско-католическое церковно-приходское образование на Волыни в составе Российской империи в ХІХ веке / И.В.Шостак // История церковно-школьного образования в России (ХІХ – начало ХХ вв.). Материалы международной научной конференции, Шуя, 21 сентября 2012 г. / Отв. ред. Т.А. Красницкая. - С. 164-171.

 34. Шостак І. В. Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII – початок ХХ ст. / І.В. Шостак // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». Випуск 6. – Острог, 2012. – С. 326-335.

 35. Шостак І. В. Римо-католицьке парафіяльне шкільництво на Волині у ХІХ столітті / І.В. Шостак // http://naub.oa.edu.ua/2012/rol-rymo-katolytskoho-duhovenstva-v-osvitnih-protsesah-volynskoho-rehionu

 36. Шостак І.В. Законодавче закріплення статусу Римо-Католицької Церкви в Російській імперії у першій половині ХІХ століття / І.В. Шостак // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». Випуск 7. – Острог, 2012. – С. 283-290.

Участь викладачів у конференціях: 1. Загребельна Л.В. XVII щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (21-22 березня 2012 року). Доповідь на тему: «Динаміка електоральних вподобань у країнах Західної Європи та в Україні»

 2. Кардаш С.Ю. Міжнародна науково-практична конференція: «Модернізація системи державного управління: теорія та практика» (20 квітня 2012 року, м. Львів). Тема виступу: «Середній клас в Україні: міф чи реальність»

 3. Кардаш С.Ю.IV Орловские социологические чтения «Управление в условиях динамично развивающегося общества». Телемост секционного заседания «Новые подходы к организации и содержанию государственного и муниципального управления» с Львовским региональным институтом государственного управления (07 декабря 2012 года, г .Орел, Российская Федерация). Тема виступу: «Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов»

 4. Кардаш С.Ю.Всеукраїнська науково-практична конференція: «Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні (22 лютого 2012 року, м. Острог). Тема виступу: «Дивний середній клас в Україні»

 5. Лебедюк В.М. XVII щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (21-22 березня 2012 року). Доповідь на тему: «Емпіричний аналіз виборчих систем: рівень пропорційності».

 6. Лебедюк В.М. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні напрями розвитку суспільних наук» (17-18 серпня 2012, м. Львів) , організована Львівською фундацією суспільних наук. Тези доповіді: «Трансформація організаційного типу політичних партій Україні».

 7. Лебедюк В.М. Науково-практична конференція «Українська політична нація: інституційні та соціокультурні чинники формування» (20-21 вересня 2012 р., м. Київ), організована Національним інститутом стратегічних досліджень. Доповідь: «Конфігурація партійної системи України: (де)інституалізація?».

 8. Мацієвський Ю.В. Міжнародна конференція випускників Інституту Кенана, Одеса, вересень, 2012 р. Доповідь: «Чим є сучасна Україна і чи можливі тут зміни?»

 9. Мацієвський Ю.В. Міжнародна конференція: «Midwest Political Science Association», Чикаго, квітень 2012. Доповідь: «Ukraine's regime stability in comparative perspective».

 10. Мацієвський Ю.В. Міжнародна конференція: «The Electoral Process: Democratic Theory and Ukrainian Reality», НаУКМА, Київ, жовтень 2012 р. Доповідь: «International Isolation of Hybrid Regimes: the Case of Ukraine».

 11. Мозоль М.Л. XVII щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (21-22 березня 2012 року). Тема доповіді «Інституційна пастка в Україні: чому неформальні інститути домінують?

 12. Мозоль М.Л. ІІ Mіждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених. НаУОА, 29 листопада 2012 р. Тема доповіді «Свої проти чужих: українське суспільство через призму неоінституційного підходу».

 13. Рибачок С.Л. XVII щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (21-22 березня 2012 року). Тема доповіді «Ідеологічний спектр парламентських політичних партій в республіці Польща після парламентських виборів 2012 року», м. Острог.

 14. Рибачок С.Л. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь повстанська» (до 70-річчя утворення УПА). м. Острог,12 жовтня 2012 р. Тема доповіді : «Ярослав Стецько на чолі Антибільшовицького Блоку Народів.

 15. Рибачок С.Л. Наукова конференція ІІІ Слобожанські політологічні читання «20 років пострадянських трансформацій». м. Харків, 20 квітня 2012 року. Тема доповіді: «Методологічні аспекти застосування соціетального підходу для аналізу партійних систем посткомуністичних держав»

 16. Шостак І.В. XVII щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (21-22 березня 2012 року). Доповідь на тему: «Адміністративно-територіальний устрій РКЦ та ГКЦ на Волині, Київщині та Поділлі на межі ХІХ-ХХ ст.»

 17. Шостак І.В. Международная научная конференция «История церковно-школьного образования в России (ХІХ – начало ХХ вв.)» (г. Шуя, Россия, 21-22 сентября 2012 г.). Доповідь на тему: «Римско-католическое церковно-приходское образование на Волыни в составе Российской империи в ХІХ веке».

Участь викладачів у круглих столах, семінарах:

 1. Кардаш С.Ю. Проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тренінг для викладачів курсу «Сталий розвиток суспільства» (30-31 травня 2012, м. Київ)

 2. Загребельна Л.В. V Євроатлантичний форум «Україна та ЄС на порозі нової Угоди про Асоціацію: вільна торгівля, енергетична безпека та демократія», м. Київ, 25-26 січня 2012 р.

 3. Рибачок С.Л. Фокус-група з розробки законодавчого регулювання місцевих референдумів. Експерт з питань місцевого самоврядування. м. Рівне, 3 квітня 2012 року.

 4. Мацієвський Ю.В. Міжнародний семінар з методики наукових досліджень і розробки курсів в Інституті Славістичних, Східно-Європейських та Євразійських досліджень Каліфорнійського університету (м. Берклі, США), квітень 2012 р. Доповідь: «Informal Institutions in Hybrid Regimes: the Case of Ukraine».

 5. Лебедюк В.М. Круглий стіл «Територіальне управління в державах з гібридними режимами: виклики та відповіді» (24 лютого 2012 року, м. Санкт-Петербург), на базі університету «Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге».

На кафедрі під керівництвом викладачів функціонують студентські наукові гуртки: 1. Загребельна Л.В. Керівництво науковим гуртком «Соціальні дослідження».

 2. Кардаш С.Ю. Керівництво науковим гуртком «Соціальна політика та соціальні процеси в Україні». Круглий стіл зі студентами Пл-41: «Кому потрібна пенсійна реформа в Україні», лютий, 2012 р.

 3. Шостак І.В. Керівництво науковим гуртком «Політична свідомість і культура». Гурток працює над темою: «Політична культура середнього та нижчого класів»

 4. Мацієвський Ю.В. Керівництво науковим гуртком «Політичні трансформації у посткомуністичних суспільствах». Гурток працює над темою «Динаміка парламентської еліти в Україні 2007-2012 рр.»

 5. Лебедюк В.М. Керівництво науковим гуртком «Політичні партії та партійні системи». Проводиться дослідження «Соціальний профіль урядів України».


Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного розвитку» (номер державної реєстрації 0110U002405).

Керівник: доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович.

Термін виконання: 03.2010 – 03.2014.

Костюченко О.М. захистив кандидатську дисертацію «Психологічні особливості розвитку соціальної перцепції майбутніх фахівців галузі масових комунікацій» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) – травень 2012 р. Науковий керівник – докт. психол. н., проф. Засєкіна Л.В.
Результати досліджень знайшли відображення у наступних публікаціях:

Навчальні посібники: 1. Матласевич О. В. Психологія релігії: [навчальний посібник] / О.В. Матласевич. - Острог, 2012. – 384 с. (Рекомендовано Міністерством освіти, науки, молоді і спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-5778 від 26.04.12). 

 2. Король Л. Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект): навчально-методичний посібник // Острог : Національний університет «Острозька академія», 2012. – 228 с. (Лист МОНМС України№1/11-11256 від 01.12.11).

Наукові збірники: • Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – 212с.

 • Наукові записки. Серія «Психологія і Педагогіка». – Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог : Видавництво університету «Острозька академія»,2012. – Вип.20. – 336с.

 • Наукові записки. Серія «Психологія і Педагогіка».– Острог : Видавництво університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – 268 с.

Статті:


 1. Вербець В.В. Проблеми діагностики життєвих орієнтирів студентської молоді. Наукові записки. Серія «Культурологія». Вип. 10. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012.С. 188-200.

 2. Вербець В.В. Проблеми діагностики мотиваційних механізмів самореалізації особистості // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Вип. 3: Збірник наукових праць / наук. ред. С.А.Щудло. – Дрогобич, 2012. – С. 117-121.

 3. Вербець В.В. Соціально-педагогічний моніторинг якості освіти: проблеми та перспективи / В.В. Вербець / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 37-43.

 4. Вербець В.В. Феноменологічні засади духовності студентської молоді / В.В. Вербець / ФІЛОСОФІЯ. ПЕДАГОГІКА. СУСПІЛЬСТВО: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 2, 2012 – С. 32-28.

 5. Волошина В.О. Інтерференція та метапам’ять: теоретичний аналіз перспектив експериментального вивчення проблематики / В.О. Волошина / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.19. – С. 49 – 54.

 6. Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.

 7. Гандзілевська Г.Б. Застосування психодраматичних прийомів для оптимізації дитячої обдарованості / Г. Б. Гандзілевська / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 63-67.

 8. Гандзілевська Г.Б. Психодрама як метод стимулювання самореалізації особистості / Г. Б. Гандзілевська / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління», 19 квітня 2012р.[Текст].-Львів: «СПОЛОМ», 2012-С.78-79.

 9. Гандзілевська Г.Б. Розвиток креативності засобами театрального мистецтва / Г. Б. Гандзілевська / Матеріали міжнародної інтернет - конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» розміщенні в он-лайн стендовій формі на офіційній веб-сторінці конференції: (http://pim.oa.edu.ua/internetkonferencii) - Острог, 22 березня – 26 червня 2012 р.

 10. Гущук И. В. Вопросы внедрения социально-гигиенического мониторинга в Украине / И.В. Гущук, М. Ю. Антомонов, С. Л. Пашинская //Материалы Х1 Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей , Том 1- Москва, 2012 — С.411-414.

 11. Гущук І. В. Зербіно Д. Д. Промислова токсикологія в Україні і міжнародний стандарт ISO 14000: система управління навколишнім середовищем / Д.Д.Зербіно, І.В.Гущук // “Сучасні проблеми токсикології.”, №5(55) 2011р.-Київ, 2011.- С.42-43.

 12. Гущук І. В. Тарасюк О. Є. Оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області серед найбільш значимих факторів можливого негативного впливу на здоров`я / О.Є.Тарасюк, І.П. Лось, Н.Д.Шабуніна, Г.М.Шевченко, І.В.Гущук та ін. // “Довкілля та здоров`я “, №1(60) 2012р. - Київ, 2012- С.21-26.

 13. Засекина Л.В., Иванюк Н.Н. Феномен социальной категоризации в исследовании языковой личности / Л.В. Засєкина, Н.Н. Иванюк / Материалы 4-й международной научно-практической конференции «Педагогика и психология как ресурс развития современного общества». Рязань: 2012. – С. 80-87.

 14. Засєкіна Л. В Наративний досвід vis-a-vіs здоров’ю особистості / Л. В. Засєкіна / Психологічні перспективи. – Луцьк : Волинський національний університет імені Л.Українки, 2012. – Вип. 19. – С. 101 – 110.

 15. Засєкіна Л.В Психологічна готовність особистості до пенсії в період пізньої зрілості / Л. В. Засєкіна / Психологічні перспективи. – Луцьк: Волинський національний університет імені Л.Українки, 2012. – Вип. 20. – С. 286 – 293.

 16. Засєкіна Л. В. Психолінгвістична реорганізація травматичної пам’яті з перспективи психічного здоров’я особистості / Л. В. Засєкіна / Вісник Національної академії державної прикордонної служби України: електронне фахове видання, 2012. – Вип.1.- Режим доступу до журналу: // http: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_1/.

 17. Засєкіна Л. В. Мовленнєві стилі у новій парадигмі психолінгвістичного знання / Л.В. Засєкіна / Психолінгвістика / Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2012. – Вип. 9. – С. 48 – 56.

 18. Засєкіна Л. В. Реальність ментальних репрезентацій у психолінгвістичному експерименті / Л.В. Засєкіна / Психолінгвістика. Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2012. – Вип. 10. – С. 29 – 36.

 19. Засєкіна Л.В. Темпоральний підхід до дослідження пенсійної зрілості особистості у період геронтогенези /Л.В. Засєкіна / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во національного університету “Острозька академія”, – 2012. – Вип. 18. – С.63 – 70.

 20. Засєкіна Л.В., Хворост Х.Ю. Інформаційно-психологічна безпека крізь призму інформаційної позиції особистості / Л. В. Засєкіна, Х. Ю. Хворост / Актуальні проблеми практичної психології / Збірник наукових праць. – Ч. І. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2012. – С. 196 – 200.

 21. Засєкіна Л.В.Етнопсихолінгвістика та психосемантика як споріднені галузі у вивченні діалогу культур /Л.В. Засєкіна / Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, - Т.1. – Кіровоград : ФО-П Александрова, 2012. – С. 54-68.

 22. Zasiekina S. Training pedagogical personel in terms of multicultural society // Вестник Семипалатинского государственного педагогического института, №3 (27). – Семей, 2012. – С30-32.

 23. Zasiekina L. Psycholinguistic Approach to Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) // Applied Psycholinguistics: Positive Effects and Ethical Perspectives / G. Minini and A. Manuti Eds. - Vol. II. - 2012. - P. 241-251.

 24. Каламаж Р.В Процесуально-змістові аспекти Я-концепції особистості // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип.16. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.421 – 431.

 25. Каламаж Р.В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю поле залежність / поле залежність / Р. В. Каламаж / Матеріали міжнародної інтернет - конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.1. – С. 13-15.

 26. Каламаж Р.В. Емпіричне дослідження уявлень студентів-юристів стосовно образів типових представників юридичних спеціальностей // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип.15. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С.202 – 212.

 27. Каламаж Р.В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С.32-41.

 28. Каламаж Р.В., Джонсон У., Волошина В.О. Метапамятєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 58-78.

 29. Карчевський І.Р. До проблеми залежності глибини міжособистісної взаємодії спеціалістів військових формувань від ступеня розвитку їх адаптивних здібностей /І.Р. Карчевський/ Матеріали міжнародної інтернет - конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.1. – С. 49-52.

 30. Квашук О.В. Розвиток творчої уяви дітей з вадами слуху за допомогою роботи з глиною / О. В. Квашук / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 123-127.

 31. Костюк О. О. Трактування поняття “гендер” та гендерних моделей зарубіжними вченими// Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: Збірник статей V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 141-146.

 32. Кулеша Н.П. Психологічна адаптація студентів І курсу навчання у вищих навчальних закладах / Н.П. Кулеша / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 127-130.

 33. Кулеша Н.П. Психологічна адаптація студентів у пізнавальній діяльності / Н.П. Кулеша / Матеріали міжнародної інтернет - конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.1. – С. 147-149.

 34. Кулеша Н.П. Теоретичні аспекти адаптації студентів до навчання у ВНЗ / Н.П. Кулеша / Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин,22-23 травня 2012 р., Київ – Камянець-Подільський: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Камянець-Подільський: «Методобори-2006», 2012. – С.194-197.

 35. Лисиця А.В. Аналіз засобів для ветеринарної дезінфекції / Мандигра М.С., Лисиця А.В., Жигалюк С.В., Дмитрієв І.М., Величко Ю.М., Андрущук І.Л., Мандигра Ю.М., Романішина О.О. // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків: ІЕКВМ. – 2012. – № 96. - С. 163-165.

 36. Лисиця А.В. Генетичне підгрунття когнітивних процесів / А.В. Лисиця/ Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 166-174.

 37. Лисиця А.В. Зниження чутливості еукаріотичних клітин до дії вірусів завдяки модифікації їх поверхні полігексаметиленгуанідином / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ – 2012: матерiали VIII Міжнар. наук.-техн. конф., Севастополь, 23–27 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молодi та спорту України, Севастоп. нац. тех. ун-т; наук. ред. С.Ф. Барановський. — Севастополь: СевНТУ, 2012. — С 184-185.

 38. Лисиця А.В. Морозостійкий дезінфектант епідез-бар’єр / Лисиця А.В., Бойко О.П., Мандигра Ю.М., Романішина О.О., Андрущук І.Л. // Науковий вісник ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2012. – С. 93-95.

 39. Лисиця А.В. Патент на корисну модель № 71588 Спосіб дезінфекції лабораторного та іншого обладнання для ветеринарної медицини, МПК А61К 33/18 (2006.01) / О.О. Романішина, М.С. Мандигра, А.В. Лисиця // заявник і власник патенту Інститут епізоотології НААН. - заявл. 30.09.2011 заявка № и 2011 11572; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.

 40. Максименко С. Д., Пасічник І. Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини / С. Д., Максименко І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 3-17.

 41. Матласевич О.В. Історико-психологічна реконструкція ментальної моделі світу в богословській спадщині Василя Суразького / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 174 - 192.

 42. Матласевич О.В. Можливості вивчення психології минулого методом психолого-історичної реконструкції / О.В. Матласевич // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 16-19.

 43. Матласевич О.В. Психолого-історичне дослідження відповідальності у християнській психології Інокентія Гізеля / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.21. – С. 110 - 131.

 44. Матласевич О.В. Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значимих проблем / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 136 – 141.

 45. Матласевич О.В. Роль християнської церкви у формуванні особистості: психологічний ракурс / О.В. Матласевич // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології». - Випуск 17. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. С. 275 – 285.

 46. Матласевич О.В., Каламаж Р.В. Роль релігійності в мотивації досягнення успіху (на прикладі студентської молоді / О.В. Матласевич, Р.В. Каламаж // Наука і духовність у системі сучасного управління: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2012. – С. 35 – 37.

 47. Нікітюк А.О. Морально-етична основа християнських моральних цінностей / А.Н. Нікітюк / Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: Збірник статей V Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 203-207.

 48. Плиска Ю.С. Культура вчителя в парадигмі когнітивної психології / Ю.С. Плиска / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 211-219.

 49. Плиска Ю.С. Психолого-педагогічні чинники культури вчителів в Україні та Польщі / Ю.С. Плиска / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 172-176.

 50. Пропоконенко А.В. Особливості діагностики та корекції Інтер-залежності підлітків / А.В. Прокопенко / Матеріали міжнародної інтернет - конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.1. – С. 186-188.

 51. Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам'яті // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка. Матеріали конференції 29 травня 2012 року “Актуальні питання когнітивної психології”. – Острог : Видавництво Національний університет “Острозька академія”. - вип. 20. - С. 254-263.

 52. Тимощук О.В. Децентрація як умова формування особистості дітей-сиріт підліткового віку / О.В. Тимощук / Матеріали міжнародної інтернет - конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.1. – С. 46-49.

 53. Тимощук О.В. Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків / О.В. Тимощук / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 228-233.

 54. Шугай М.А. Особливості об’єктних стосунків особистості з депресивною характерологічною динамікою / М.А. Шугай / Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 259-263.

Наукові гуртки: 1. Волошина В.О. Керівництво науковим дослідним гуртка з когнітивної психології

 2. Тимощук О.В. Керівництво науковим гуртком «Діти-сироти: проблеми та перспективи розвитку».

 3. Квашук О.В. Керівництво науковим гуртком «Розвиток емоційного інтелекту дітей з особливими потребами за допомогою роботи з глини».

 4. Бояківська О. І. Керівництво науковим гуртком «Обдарованість: від теорії до практики».

Інформація про загальнокафедральні заходи наукового спрямування: • Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (23 березня 2012 р.-24 червня 2012 р.) .

 • Міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти» (29 листопада 2012 р.)

 • Українсько-польський круглий стіл «Сучасна сім’я: проблеми та перспективи вирішення» (2-3 березня 2012 р.).


Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка