Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рікСторінка11/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Факультет романо-германських мов
Факультет романо-германських мов створений згідно з наказом ректора НаУОА від 2 січня 2001 р. На факультеті здійснюється освітня підготовка за спеціальністю: «Філологія. Мова та література (англійська та німецька/французька), переклад».

На факультеті функціонує: Центр канадознавства, Центр здачі екзаменів на міжнародний сертифікат з іспанської мови (DELE), Центр підготовки до здачі тестів на міжнародні сертифікати з англійської мови «Longman Pearson Tests», Науково-практична лабораторія «LEXILAB», Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» у співпраці з науково-практичною лабораторією з лінгводидактики та соціолінгвістики PREFics французького університету Рен, Літературна студія та дискусійна група «Театральні діалоги», Науково-практична студія літературного перекладу з німецької мови.


Кафедра англійської мови та літератури
Колектив кафедри працює над розробкою наукової теми «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури», державний реєстраційний номер 0109U007881, керівник – кандидат філологічних наук, доцент Коцюк Леся Миколаївна.

Відповідно до цього, робота кафедри скерована у двох напрямках:

І. Аналіз та впровадження сучасних технологій викладання англійської мови.

ІІ. Аналіз та впровадження сучасних технологій викладання літератури та інтерпретації текстів світової літератури.

Кожен із напрямків – це комплекс заходів, головною метою яких є оптимізація методів формування у студентів комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетенції, формуванні професійної компетенції шляхом ознайомлення студентів та викладачів з різними методами та прийомами вивчення іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, вихованні і розвитку почуття самосвідомості, формуванні вміння міжособистісного спілкування.

Розробка навчально-методичних матеріалів та посібників у межах напрямку роботи кафедри: 1. Костюк О.Ю, Коцюк Л.М., Ширяєва Т.М., Степанова К.Д. Словник «Англо-український/українсько-англійський розмовник для співробітників дорожньо-патрульної служби», Рівне. - 2012.

 2. Костюк О. Ю., Новоселецька С. В., Пелипенко О. О. Навчально-методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики з іноземної мови для студентів IV курсу факультету романо-германських мов. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012 — 116 с.

 3. Пелипенко О. О. Посібник-довідник з теоретичної фонетики англійської мови для студентів 4-го курсу заочної форми навчання, 2012.

 4. Пелипенко О. О. Перевидання теоретичного додатку до підручників з практичної фонетики англійської мови “Headway Pronunciation” для студентів І курсу факультету романо-германських мов ,2012

 5. Пелипенко О. О. Перевидання «Лабораторні роботи з практичної фонетики англійської мови» для студентів І курсу факультету романо-германських мов, 2012.

Статті:

 1. Зелінська Л. В. Жінка як об’єкт і суб’єкт у творчому процесі письменника-чоловіка (на матеріалі реалістичної драматургії ХІХ ст.) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012. - Острог, 2012. - С. 22-33.

 2. Костюк О. О. Трактування поняття “гендер” та гендерних моделей зарубіжними вченими // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: Збірник статей V Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. - С. 141-146.

 3. Новоселецька С. В., Сімак К. В., English as a Second Language and Canadian Multiculturаlism // Наукові записки. Серія “Філологічна”. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. - Вип.27. - 2012. - С. 348-351.

 4. Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам'яті // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка. Матеріали конференції 29 травня 2012 року “Актуальні питання когнітивної психології”. - Острог. Видавництво Національний університет “Острозька академія”. - Вип. 20. - С. 254-263.

 5. Ширяєва Т. М. Психодрама як засіб оволодіння англійською мовою // Серія Психолого-педагогічні та філологічні науки. V Всеукраїнська науково-практична конференція “Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України”. - Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. - С. - 217-218.

Написання наукових робіт у межах напрямку роботи кафедри:

дисертаційні дослідження:

Кущик Т.О. – спеціальність «Теорія та методика виховання», тема «Духовно-моральне виховання студентської молоді засобами духовної спадщини св. Іоанна Златоуста»,науковий керівник, П’янковська І.В. «Компетентнісний підхід у фаховій підготовці учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Шапран Н.В. «Семантико-прагматичні особливості вираження компліментарних висловлень в сучасних англійській, французькій та українських мовах» 10.02.15 - загальне мовознавство, Сігінішина А. С. «Метакогнітивні судження як засіб оптимізації пам’яті у процесі вивчення іноземної мови студентами ВНЗ » 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія, Костюк О.О. “Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади” 13.00.01 — педагогіка.

Доцент кафедри Зелінська Л. В. працює над докторською дисертацією на тему «Структура слов’янських літературних взаємин кінця XІX ст. (проблеми відображення соціокультурної комунікації в драматургії)» 10.01.05 - порівняльне літературознавство.
Кафедра індоєвропейських мов
Наукова тема кафедри індоєвропейських мов: «Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції», державний реєстраційний номер 0109U007882, керівник – Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри індоєвропейських мов. Мета роботи НДР: дослідження наукових підходів до технології формування іншомовної мовленнєвої компетенції, визначення рівня комунікативної компетенції та її складових; уточнення суті філологічної, лінгвістичної, компенсаторної, дискурсивної соціальної та соціокультурної складових комунікативної компетенції.
Результативність роботи:

Підготовлено до захисту кандидатські дисертації: Белявська О. О. – „Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов студентів у ВНЗ”.

Кратюк Ю. К. – докторант Жешувського університету республіка Польща, „Сучасна польська мова на Україні (на прикладі досліджень лексичних одиниць польського діалекту Городка Подільського)”.

Виконується докторська дисертація:

Ковальчук І. В. «Психологія іншомовної комунікативної культури особистості».

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, наукових статей.

Монографії:

Совтис Н.М. Українські лексичні запозичення в польській літературній мові.  Монографія. Рівне: О.Зень, 2012. – 200 с.

Навчальні посібники:

Ковальчук І. В., Білецька С. М. Аудіювання в діалогах – доц. Ковальчук І.В., Білецька С.М. – Острог, 2012 (гриф МОНМС України, лист № 1/11-15233 від 01.10.2012 р.)Совтис Н.М. Польська ділова мова: зразки та правила оформлення документів — навчальний посібник – Рівне, 2012. – 80 с.
Опубліковані статті:

 1. Белявська О.О. NLP та сугестопедія. Ефективна комунікація між викладачем та студентом. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 157 – 158.

 2. Белявська О.О. Пізнавальний стиль особистості студента – когнітивна умова успішного вивчення іноземної мови. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 144 – 146.

 3. Белявська О.О.Особистість конструктивного викладача і його роль в процесі вивчення іноземних мов // Наукові записки: Серія "Педагогіка і психологія" – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. (подано до друку)

 4. Білецька С.М., Мокра О.М. Професіоналізація навчання у початковій вищій освіті Франції. Наукові записки. Серія Філологічна. – Острог. – Вип. 23. – 2012. – С. 280-281.

 5. Ковальчук І.В. Вплив соціокультурних відмінностей на формування іншомовної комунікативної культури //Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2012. – С.80-87.

 6. Ковальчук І.В. Деякі аспекти формування іншомовної комунікативної культури особистості студента / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції”, м. Хмельницький, 2012.- С.37-39

 7. Ковальчук І.В. Іншомовна комунікативна культура особистості студента в процесі професійної підготовки // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН Україна/За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 16. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 513-524.

 8. Ковальчук І.В. Іншомовне спілкування та розвиток іншомовної комунікативної культури особистості // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН Україна / За ред. С. Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 275-285.

 9. Ковальчук І.В. Психологічний аналіз комунікативної культури як якісної характеристики особистості // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2012. - С.211-220.

 10. Ковальчук І. В. Спілкування як один з провідних факторів виникнення, розвитку та становлення іншомовної комунікативної культури особистості // Наукові записки Острозької Академії. Серія “Психологія і педагогіка”. Випуск – Острог, 2012. – С. 108-112.

 11. Поліщук В. Л. Структурно-семантичне моделювання фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи «міра споживання алкогольних напоїв» в німецькій, англійській та українській мовах / Вікторія Поліщук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Серія «Філологічна».– Вип. 24. – С. 245 – 247.

 12. Поліщук В.Л. Структурно-семантичне моделювання фразео-тематичної групи «стереотипи ритуально-етикетної поведінки» в німецькій, англійській та українській мовах / Вікторія Леонідівна Поліщук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Серія «Філологічна».– Вип. 26. – С. 272 – 276.

 13. Поліщук В. Л. Фразеологічне маркування наслідків, викликаних вживанням алкоголю (на матеріалі німецької, англійської та української мов) / Вікторія Поліщук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Серія «Філологічна».– Вип. 23. – С. 121 – 123.

 14. Сіліванова І. М. Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion «Present» in English and Ukrainian languages // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 24. – с. 263-265.

 15. Совтис Н.М. Лексичні запозичення з української мови у збірці Льва Венглінського «Полова і зерно» // Київські полоністичні студії / Т.ХІХ. – К. : Університет «Україна», 2012. – С.516-521.

 16. Совтис Н.М. Відображення мовної картини світу у циклі поезій Л. Венглінського // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 26. – С.300-303.

 17. Чепіль О. Я. Концептуальна основа теорії мовної комунікації. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог. – Вип. 23. – 2012. - С 195-198.

Функціонує науково-практична лабораторія “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції”.

Мета роботи:


 • організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій;

 • проведення семінарів – тренінгів та практикумів для викладачів та студентів факультету романо-германських мов.

Видано наукові збірники:

 1. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного  університету  “Острозька  академія”, 2012.  –  Вип.  23 – 310 с.

 2. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного  університету  “Острозька  академія”, 2012.  –  Вип.  24 -312 с.

 3. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного  університету  “Острозька  академія”, 2012.  –  Вип.  25. – 269 с.

 4. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного  університету  “Острозька  академія”, 2012.  –  Вип.  26. – 372 с.

 5. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного  університету  “Острозька  академія”, 2012.  –  Вип.  27. – 367 с.

 6. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного  університету  “Острозька  академія”, 2012.  –  Вип.  29. – 401 с.

 7. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного  університету  “Острозька  академія”, 2012.  –  Вип.  30. – 310 с.

 8. Студентські Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного  університету  “Острозька  академія”, 2012. – Вип.5. – 270 с.

Проведені наукові заходи (конференції):

 1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації – лютий 2012 р.

 1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість» - квітень 2012 р.

 2. I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції „Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” - жовтень 2012 р.


Кафедра теорії мови та літератури
Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Лексична, фразеологічна і фреймова семантика», що була зареєстрована Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації  в жовтні 2009 р., державний реєстраційний номер 0109U007880, керівник – доцент, кандидат філологічних наук Худолій Анатолій Олексійович.

Актуальність вибраного напряму досліджень полягає в тому, що мова є дуже динамічною і постійно та швидко еволюціонує в сучасному глобалізованому суспільстві. У зв'язку з цим виникає потреба у вивченні нових семантичних утворень і їх класифікації.

Результативність роботи:

У рамках кафедральної теми здійснюються кандидатські дослідження:

“Семантико-стилістичних особливостей блогосфери в сучасній англійській мові” (Олексійчук Ю.В.);

“Вербалізації поняття невизначено малої кількості в українській, англійській та іспанській мовах” (Пелипенко О.А.).

Відповідно до напряму наукових досліджень кафедри викладачами опубліковано значну кількість наукових праць – монографій, наукових статей, тез конференцій, методичних матеріалів.

Монографія:Крайчинська Г.В. “Склад та функціонування польських та українських нумізматичних фразеологізмів”-­ Острог: Національний університет Острозька академія, 2012. – 123 с.
Навчальні посібники, методичні рекомендації:

  1. Навчальний посібник з курсу “Вступ до усного перекладу” для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології / Укладачі: С.В. Новоселецька, О.А. Пелипенко. 3-є вид., доп. - Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. - 220 с. (під грифом МОН лист № 1.4/18-Г-1668 від 11.10.2007).

  2. Архангельская А. Українська мова: посібник із розвитку мовлення. Украинский язык: Пособие по развитию речи / А.М.Архангельская, Е.П.Левченко, В.М.Мокиенко. Санкт-Петербург: Каро, 2012. – 336 с.

  3. Методичні рекомендації з проходження перекладацької практики для студентів факультету романо-германських мов. / Укл. О.А. Пелипенко. - 3-є вид. - Острог: Національний університет “Острозька акдемія”, 2012. - 44с.

Статті:


 1. Архангельська А.М. Нові процеси на номінаційному полі фемінінності в сучасній чеській мові / А.М.Архангельска //Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. – Вип. 20(2). Рівне : РДГУ, 2012. - С. 48-53.

 2. Архангельская А. «Шляпу сними!» (о головном уборе, мужчинах и государственном сексизме). Культурные смыслы и проблемы дискриминации по признаку пола / А.Архангельская // Słowo. Tekst. Czas XI. Frazeologia slowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeologicznym /pod.red. M.Hordy, W.Mokienki, T.Szutkowskiego i H.Waltera. –Szczecin – Greifsvald, 2012. - S. 150-157.

 3. Архангельска А.М. Михайло Петрович Кочерган: Людина у мові і мова в Людині / А.М.Архангельська / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. - К. : Вид. центр КНЛУ. - Т. 15. - № 1. –С. 3-17.

 4. Архангельська А.М. Про один суспільно-політичний термін, або Що ми розуміємо під політкоректністю? /А. Архангельская // Ucrainica V. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. – Olomouc : UP v Olomouci 2012. – S.22-26.

 5. Глотов О. Л. Русский язык на Украине. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 30. - 2012 – С. 190 –195.

 6. Глотов О. Л. Руссский язык и Украина / А.Глотов // Теорія літератури і гуманітарні студії: Збірник наукових праць з нагоди сімдесятип'ятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром'яка / Упорядник І. Папуша // Studia methodologica. - Вип. 34. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. - С. 328-342.

 7. Глотов О. Л. Политическая жизнь современной Украины по законам сцены // Південний архів. Збірник наукових праць. Випуск L1. – Херсон: ХДУ, 2012. - С. 132-136.

 8. Коляда Е. К. Комунікативно-прагматичні особливості висловлень розради (на матеріалі сучасної англійської мови) // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. тез доповідей всеукр. наук.-метод. конф. (Луцьк, 24 квітня 2012 р.). – Луцьк, 2012. – С. 4-6.

 9. Коляда Е. К. Соціально-філософські засади вивчення поняття “песимізм” в площині лінгвістики//Наукові записки. Серія “Філологічна”, випуск 24, С. 145-148, 2012 р. ( у співавторстві з Бойчук В.М.)

 10. Коляда Е. К. Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови на позначення мислительного процесу розуміння. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національний університет «Острозька академія». – Вип. 30. - 2012 – С. 38 – 41.

 11. Коляда Е. К. До проблеми дослідження лексики емоцій у когнітивному аспекті // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – № 23 (248). – Філологічні науки. – 2012. – С. 61-64. (у співавторстві з Киселюк Н.П.)

 12. Лещак О.В. Paradoksy konsumpcjonizmu. Typologia i lingwosemiotyka, „The Peculiarity of Man”, 2012, nr.15, s.9-35.

 13. Лещак О.В. Przenośnia nominatywna we współczesnym rosyjskim dyskursie publicznym, w: Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, Kielce 2012, s.187-204.

 14. Лещак О. В. Субстанциальные метафоры и функциональное языкознание, „Функциональная лингвистика”, Симферополь 2012, № 3, с. 334-337.

 15. Лещак О. В. Konflikt i antynomia jako metodologiczne kategorie funkcjonalno-pragmatycznej koncepcji doświadczenia, (ujęcie lingwosemiotyczne), „The Peculiarity of Man”, nr 16, Toruń 2012, s. 8-37.

 16. Лещак О.В. Pragmatyka i aksjologia etnicznie różnorodnej przestrzeni kulturowej, w: Cztery narody, cztery spojrzenia. Perspektywy dialogu międzykulturowego, Kielce 2012, s.111-120 [współaut. R. Brzoza].

 17. Лещак О.В. Procesy informacyjne: myślenie – semioza – dyskurs, w: Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. III, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas, Kielce : UJK, 2012, s. 765-780.

 18. Худолій А.О. Риторика американських президентів та способи утвердження американізму» // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах: [Гол. редактор С.А. Квітка]. – 2012. – № 1 (81) січень. – С. 150–155.

 19. Худолій А.О. Політична риторика інтервенціонізму Б. Обами // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах: [Гол. редактор С.А. Квітка]. – 2012. – № 3 (83) березень. – С. 107–112.

 20. Худолій А.О. Риторика та зовнішня політика президента Трумена періоду розв’язання «холодної війни» // Ѓілея: збірник наукових праць: [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – Київ, 2012. – Вип. 57(2). – С. 646–652.Кафедра міжнародної мовної комунікації
Навчальна і методична робота кафедри міжнародної мовної комунікації підпорядкована темі наукової роботи «English for Specific Purposes» («Англійська мова професійного спілкування») (державний реєстраційний номер 0109U007878), керівник – кандидат філологічних наук, доцент Крайчинська Галина Вацлавівна. 

Викладачі кафедри здійснюють докторські (Король Л.Д. – «Психологія формування у молоді міжнаціональної толерантності») та кандидатські дослідження:

Байсан Д.В. – «Лексика на позначення соціальних цінностей (семантико-когнітивний та лінгвокультурний аспекти)».

Белявська О.О. – «Альтернативні методи навчання іноземних мов».

Бобков В.О. – «Метрологічна фразеологія з компонентами – назвами одиниць виміру та ваги».

Гришкова Н.В. – «Етнолінгвальні особливості англійської обрядової весільної лексики та фраземіки».

Засєкіна С.А. – «Виховання релігійної толерантності в середніх навчальних закладах Канади».

Лисенко О.С. – «Терміносистема міжнародного права сучасної англійської мови».

Юр’єва О.Ю. – «Гендерний підхід у навчально виховній діяльності вищої школи Канади».

Упродовж 2012 р. викладачі кафедри: взяли участь у 26 конференціях (дві м/н: Люблін, УМЦС, Польща; Кельце, Університет Яна Кохановського, Польща), опубліковали 26 статей, подали до друку 9 статей, видали 1 монографію, захистили 1 кандидатську дисертацію (Лушпай Л.І.), одну кандидатську дисертацію прийнято до захисту(Гришгкова Н.В.), видали 3 навчально-методичних посібника, один із них під грифом МОН, колективом авторів факультету романо-германських мов підготували до видання підручник під грифом Міністерства Освіти “Навчання аудіюванню”.


Результати досліджень знайшли відображення у наступних публікаціях:
Монографії:

Крайчинська Г.В. “Склад та функціонування польських та українських нумізматичних фразеологізмів”.-­ Острог: Національний університет Острозька академія, 2012. – 123 с.

Навчально-методичні посібники:


  1. Король Л. Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект). Навчально-методичний посібник // Л. Д. Король. — Острог : Видавництво НаУОА, 2012. – 228 с. (гриф МОНМС України, лист № 1/11-11256 від 01.12.2011 р.)

  2. Король Л.Д., Папсуєва А.О. Навчальний посібник з ділової англійської мови «Get Ready for BEC». – Л. Д. Король, А.О. Папсуєва. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 110 с.

  3. Цолін Д.В. Підручник арамейської мови. На основі текстів Біблії і Таргума Онкелоса. – Черкаси: Колоквіум, 2012. - 250 с.

Статті:


 1. Байсан Д.В. Деякі аспекти концептуального аналізу СВОБОДИ в німецькій мові. Наукові праці Кам'янець-Подільського Національного Університету імені І. Огієнка. - Філолонічні науки. Випуск 29. - Кам'янець-Подільський, 2012. – С. 51-62.

 2. Белявська О.О. NLP та сугестопедія. Ефективна комунікація між викладачем та студентом. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 157 – 158.

 3. Белявська О.О. Пізнавальний стиль особистості студента – когнітивна умова успішного вивчення іноземної мови. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 144 – 146.

 4. Белявська О.О. Особистість конструктивного викладача і його роль в процесі вивчення іноземних мов // Наукові записки: Серія "Педагогіка і психологія" – Острог:Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. (подано до друку)

 5. Бобков В.О. Міжмовна еквівалентність ФО з компонентами об’єму та місткості (на прикладі ФО англ., нім., пол., та укр. мов) подано до друку НАН України, Інститут м-ва ім. О.О.Потебні. Київ, 2012.

 6. Гришкова Н.В. Слова-символи свадебной обрядности в английской языковой картине мира // В мире науки и искусства. – Вопросы филологии искусство ведения и культурологи. – Новосибирск : Сибак, 2012.- С. 47-54

 7. Гришкова Н.В. Вербализация концепту MEN у лексикофразеологічній системі англійської мови (подано до друку. Чернівці, 2012)

 8. Заблоцький Ю.В. Розвиток термінологічної системи сучасної англійської мови внаслідок процесу функціонально-семантичної трансформації // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичній конференції, квітень 2012 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 49–51.

 9. S. Zasiekina, Training pedagogical personnel in terms of multicultural society // Вестник Семипалатинского государственного педагогического института, № 3 (27). – Семей, 2012. – С. 30-32.

 10. Король Л. Д. Концептуалізація феномена толерантності в сучасній психологічній парадигмі / Король Л.Д. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012.

 11. Король Л. Д. Проблема мультикультуралізму та національної толерантності в закордонній психологічній теорії / Л. Д. Король / Психологічні перспективи. Випуск 20. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – С. 88–97.

 12. Король Л.Д. Емпіричний аналіз толерантності та інтолерантних установок особистості в умовах білінгвізму / Лілія Король / Психолінгвістика : [зб. наук. Праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2012. – Вип. 11. – С. 66–74.

 13. Король Л.Д. Етнопсихологічні особливості прояву толерантності білінгва / Л.Д. Король / «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10-12 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя). – Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 156–158.

 14. Король Л.Д. Кореляційний аналіз ідентичності та національної толерантності у крос-культурній перспективі / Л.Д. Король // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 16. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 573–585.

 15. Korol, L.D. The problem of Multiculturalism and National Tolerance in Psychological Theory / Lilia D. Korol // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 35–36.

 16. Король Л.Д. Психологічні основи та підходи до визначення змістової сутності феномена «толерантність» (зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України) (подано до друку).

 17. Король Л.Д. Психологічні основи формування національної толерантності в умовах білінгвального освітнього середовища (зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України) (подано до друку).

 18. Король Л.Д. Психологічні особливості етнічної ідентичності та толерантності у студентів-білінгвів (зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України) (подано до друку).

 19. Король Л.Д. Етнічна, міжетнічна та міжнаціональна толерантність: феноменологія понять (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Роль педагогіки та психології в сучасному світі») (подано до друку).

 20. Крайчинська Г.В. Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології // Наукові записки. Серія Філологічна. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2012. ­ С. 266-271;

 21. Крайчинська Г.В. Різновартісні назви грошових одиниць як джерело польської та української нумізматичної фразеології з оцінною конотацією. Люблін (Польща), УМЦС, жовтень 2012 (подано до друку. Люблін, 2012 ).

 22. Крайчинська Г.В. Порівняльний аналіз тематичної групи ФО на позначення значення грошей у житті людини в англійській, польській та українських мовах. Кельце (Польща), Університет Яна Кохановського, грудень 2012 (подано до друку. Кельце, 2012).

 23. Лушпай Л.І. Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії / Лушпай Л.І. Автореф. канд. дисерт. – Тернопіль : Національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2012. - 265 с.

 24. Лушпай Л.І. Екстраполяція британського досвіду гендерного виховання в систему шкільної освіти України. - Острог, 2012. - С . 76 – 84.

 25. Лушпай Л.І. Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії. – Тернопіль : Національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2012. - 19 с.

 26. Tsolin D.V. Elements of Rhetoric in the Tragums. Appeals to Audience, Journal for the Aramaic Bible 10.2. - Leiden: Brill, 2012. – С. 37-48.

У рамках наукової теми “English for Specific Purposes” у 2012 р.

викладачами кафедри міжнародної мовної комунікації проведено:


 1. Засідання навчально-методичного семінару “Mental Imagery in the EFL Classrooms” (методист Cambridge University Press Любов Залюбовська)

 2. Засідання англомовного клубу на тему 'Business and Leisure' (25.01.2012, Король  Л.Д.)

 3. І тур олімпіади з англійської мови для студентів немовних спеціальностей. (31.01.2012)

 4. Discussion Club на тему “Gender Roles” (01.02.2012)

 5. Засідання навчально-методичного семінару“Using multimedia technologies in the English language classroom” (методист Cambridge University Press Катерини Мамули).

 6. Конкурс есе Returning to the Capital Punishment (applying the experience of the foreign countries). LEGAL ENGLISH SPEAKING CLUB Лисенко О.С. (19 жовтня – 6 листопада, 2012)

 7. Навчально-методичний семінар “Vocabulary Games” (Застосування ігрових методик для засвоєння термінології) на кафедрі міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія» (17 жовтня 2012 р.)


Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка