Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік


Інститут права імені І. МалиновськогоСторінка12/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Інститут права імені І. Малиновського

В Інституті права ім. І. Малиновського діє 5 кафедр: кафедра теорії та історії держави і права, кафедра державно-правових дисциплін, кафедра цивільно-правових дисциплін, кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін, кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін.

Наявність зареєстрованих (в УкрІНТЕІ) тем наукових досліджень кафедр Інституту права ім. І. Малиновського (тема, номер реєстрації):

1. Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін:

Тема 1: «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав та законних інтересів особи: досвід зарубіжних країн». Державний реєстраційний номер: 0110U003999;

Тема 2: «Актуальні проблеми кримінального права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука, якість кримінального закону». Державний реєстраційний номер: 0112U000775;

2. Кафедра цивільно-правових дисциплін:

Тема: «Проблеми здійснення та захисту немайнових прав». Державний реєстраційний номер: 0110U000891;

3. Кафедра державно-правових дисциплін:

Тема: «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Державний реєстраційний номер: 0110U000890;

4. Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін:

На засіданні кафедри від 01.10.2012 р. (Протокол №3) було затверджено науково-дослідну тему кафедри - «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових правовідносинах» - готується до реєстрації в УкрІНТЕІ.

5. Кафедра історії та теорії держави і права – затверджена тема, готується до реєстрації в УкрІНТЕІ.

В Інституті права ім. І. Малиновського діє аспірантура зі спеціальності: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (на кінець 2012 року – 6 аспірантів, в тому числі, 2 – з відривом від виробництва).

Міжнародне співробітництво

У 2012 році була налагоджена та здійснювалась співпраця з: • Томським державним науково-дослідним університетом (Росія),

 • Південним Федеральним університетом (Ростов-на-Дону) (Росія),

 • Варшавським університетом (Польща),

 • Університетом А. Міцкевича в м. Познань – стажування викладача кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Сенчака І.І.,

 • Університетом в м. Маастрихт, Королівство Нідерланди (викладачі Філіп’єв А.О., Цип’ящук М.Б.),

 • Стамбульським цивілізаційним університетом (Туреччина) – узгоджено проект угоди між НаУОА та СЦУ,

 • Башкирським державним університетом (м. Уфа) – співпраця в галузі дослідження наукової, просвітницької, громадської та політичної спадщини академіка І. Малиновського.

 • Академією права ім. Кутафіна (м. Москва, Російська Федерація) – членство в редколегії.

З Томським державним науково-дослідним університетом (Росія) та Південним Федеральним університетом (Ростов-на-Дону) (Росія) проведений спільний І Міжнародний науково-практичний семінар «Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення», 16 березня 2012 року, м. Острог, І Міжнародну науково-практичну конференцію «Малиновські читання» (16-17 листопада 2012 року).

Співпраця науково-педагогічних працівників із журналом «Евразийский адвокат». (м. Москва, Російська Федерація) (зокрема, членство в редколегії проф. В. О. Попелюшко)


Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін здійснює керівництво за темами:

Тема 1: «Забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав та законних інтересів особи: досвід зарубіжних країн». Державний реєстраційний номер: 0110U003999. Науково-дослідна тема затверджена 29 жовтня 2010 року терміном на 5 років.

Мета роботи: вирішення теоретичних, практичних та правових проблем, пов’язаних із реалізацією та захистом прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві забезпечення здійснення справедливого судочинства та доступу до нього.

Науковий керівник: д. ю. н., проф. Попелюшко В.О., директор Інституту права ім. І. Малиновського, зав. кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія».

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування:

Досліджено зміст норм нового Кримінального процесуального кодексу України (прийнятий 13 квітня 2012 року) щодо відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні, цивільного позову, запобіжних заходів, затримання особи, виконання судових рішень. Наукове дослідження зазначених норм здійснено вперше. Результати дослідження мають значення для практичної реалізації права особи на захист в оновленому кримінальному процесі, уточнення змісту діяльності державних органів та інших учасників кримінального судочинства, вдосконалення чинного законодавства, наступних наукових досліджень даної проблематики.

Вивчено зміст справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві в працях академіка, правника, проф. І.О. Малиновського. Наукове дослідження такого виду здійснено вперше. Результати дослідження мають значення для розуміння змісту функції судової влади, основних принципів кримінального процесу, якостей, яким повинні відповідати судді, змісту інших кримінально-правових та кримінально-процесуальних інститутів у їх реалізації, а також як база для наступних наукових досліджень даної проблематики.


Результативність роботи:
Викладач кафедри Гонгало С. Й. підготував до захисту кандидатську дисертацію на тему «Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку».

Монографії (репринт): 1. Малиновский И. А. Война и суд / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог : Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 32 с.

 2. Малиновский И. А. О том, как воевали в старину и как теперь воюют / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог : Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 36 с.

Опубліковані статті:

 1. Боржецька Н. Л. Закінчення досудового слідства за Литовськими статутами / Н. Л. Боржецька // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І – го Міжнародного науково-практичного семінару; [м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 16-21.

 2. Герасимчук О. П. Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством Польщі, Росії та України: [Електронний ресурс] / О. П. Герасимчук. – Режим доступу: http: naub.oa.edu.ua/2012

 3. Гонгало С. Й. Електронні документи: їх відмінність від інших електронних об’єктів. / С. Й. Гонгало // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження видатного заслуженого діяча науки, генерал-майора міліції Бєлкіна Рафаїла Самуїловича, (Київ, 25 квітня 2012 р.).

 4. Гонгало С. Й. Щодо визнання предметів «холодною зброєю»: [Електронний ресурс] / С. Й. Гонгало. – Режим доступу: http: naub.oa.edu.ua/2012

 5. Зеленський С. М. Утвердження принципів верховенства права і законності у кримінальному судочинстві України / С. М. Зеленський // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - №2(6).Зеленський С. М. Забезпечення права на справедливий суд у сфері кримінального судочинства / С. М. Зеленський // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», (Острог, 16-17 листопада 2012 р.). – С. 255-258.

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Попелюшко В. О. та ін.; за заг. редакцією проф.. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с. [гл. 9 (с. 320-334]; гл. 18 (с. 401-462). Розділ VIII (с. 1063 – 1085).

 7. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказів / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.). – С. 196 – 202.

 8. Лук’янчиков. Є.Д., Лук’янчиков Б. Є. Дискусійні питання пред’явлення для впізнання / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання, (Острог, 16-17 листопада 2012 р.). – С. 286-289.

 9. Погляди І. Малиновського на суд і судочинство в дорадянський період та сучасність / В. О. Попелюшко // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження видатного заслуженого діяча науки, генерал-майора міліції Бєлкіна Рафаїла Самуїловича, (Київ, 25 квітня 2012 р.).

 10. Попелюшко В. А. Вопросы судопроизводства в работе И. Малиновского «Учение о преступлении по Литовскому Статуту / В. А. Попелюшко // Матеріали І. Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія. – С. 34-37.

 11. Попелюшко В. А. Интересная и полезная работа по судебной дактилоскопии: [Рецензия на монографию И. С. Фоминых «Судебная дактилоскопия»] / В. А. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - №2(6).

 12. Попелюшко В. А. Стадия исполенния судебных решений в новом УПК Украины / В. А. Попелюшко // Матеріали І. Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія. – С. 293-294.

 13. Попелюшко В. О. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю в кримінальному провадженні за проектом нового КПК України / В. О. Попелюшко // Збірник матеріалів конференції. – Київ, Академія МВС, 2012.

 14. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика/ В. О. Попелюшко // Юридичний вісник України. – 2012. - № 39 (900). – 2012 р. – с. 6.-7.

 15. Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. О. Попелюшко // Адвокат. – №9. – 2012.

 16. Попелюшко В. О. Кого треба допускати до здійснення захисту у кримінальному процесі?: [Електронний ресурс] / В. О. Попелюшко. – Режим доступу: http: naub.oa.edu.ua/2012/.

 17. Попелюшко В. О. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора / В. О. Попелюшко // Адвокат. - 2012. - № 10. – С. 12.

 18. Попелюшко В. О. Погляди І. Малиновського на суд і судочинство в дорадянський період та сучасність / В. О. Попелюшко // Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.). – С. 122 – 124.

 19. Попелюшко В. О. Починаємо жити за новим КПК: Але чи треба з 20 листопада 2012 р. переглядати запобіжні заходи / В. О. Попелюшко // Юридичний вісник України. - № 46 (907), 17 – 23.11.2012 р. – с. 11.

 20. Попелюшко В. О. Про прямі та непрямі докази в проекті нового КПК України / В. О. Попелюшко // Збірник матеріалів конференції. – Київ, Академія СБУ, 2012.

 21. Попелюшко В. А. Штрихи портрету нового уголовного процесса Украины / В. А. Попелюшко // Евразийская адвокатура. – Уфа. – №1. – 2012 р.

 22. Попелюшко В. О. Чому конституційну формулу презумпції невинуватості треба змінити / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». – 2012. - №1(5). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: lj.oa.edu.ua.

 23. Стрельбіцька Л. Я. «Особа злочинця» в працях І. Малиновського / Л. Я. Стрельбіцька // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження видатного заслуженого діяча науки, генерал-майора міліції Бєлкіна Рафаїла Самуїловича, (Київ, 25 квітня 2012 р.).

 24. Стрельбіцька Л. Я. Механізм захисту прав та основних свобод засудженого: [Електронний ресурс] / Л. Я. Стрельбіцька. – Режим доступу: http: naub.oa.edu.ua/2012/

 25. Стрельбіцька Л. Я. Процесуальний статус засудженого у провадженні за ново виявленими обставинами / Л. Я. Стрельбіцька // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання, (Острог, 16-17 листопада 2012 р.). – С. 301-304.

 26. Шминдрук О. Ф. Становлення стадії віддання обвинуваченого до суду на теренах сучасної України / О. Ф. Шминдрук // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І – го Міжнародного науково-практичного семінару ; [м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 162-165.

Тема 2: «Актуальні проблеми кримінального права: ґенеза, тенденції розвитку, зв’язки з іншими галузями права, наука, якість кримінального закону». Державний реєстраційний номер: 0112U000775. Науково-дослідна тема затверджена в лютому 2012 р. терміном на 4 роки.

Мета роботи – вирішення теоретичних і практичних проблем сучасного кримінального права в контексті дослідження генези та сучасного стану кримінального права як галузі права та науки, вдосконалення кримінального законодавства на основі проведених розробок.

Науковий керівник: д. ю. н., проф. Попелюшко В.О., директор Інституту права ім. І. Малиновського, зав. кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія».

Отриманий науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування:

Досліджено християнські канонічні джерела, що сприяли розвитку в Руській державі світської кримінально-правової та релігійної відповідальності за вчинення протиправних дій, визначених в Уставі Ярослава Мудрого. Наукове дослідження такого виду здійснено вперше. Результати дослідження дають підстави стверджувати про те, що канонічні положення християнського вчення були сприйняті та реципійовані Руською державою у систему свого законодавства і права у часи проникнення в Русь християнської віри; кримінально-правові положення Уставу, спрямовані на охорону прав і свобод людини, як правило, сформовані за класичною структурою об’єктивних, суб’єктивних ознак та відповідних їхній сутності санкцій.

Результативність роботи:

Монографії (репринт): 1. Малиновский И. А. Древнейшая русская аристократия / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог : Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 32 с.

 2. Малиновский И. А. Ссылка в Сибирь / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог : Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 92 с.

 3. Малиновский И. А. Народ и власть в русской истории / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог : Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 92 с.

 4. Малиновский И. А. Учение о преступлении по Литовскому статуту / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог : Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 262 с.

Опубліковані статті: 1. Герасимчук О. П. Взаємозв’язок кримінального права та процесу в дослідженні І. Малиновським вчення про злочин за Литовськими статутами / О. П. Герасимчук // Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару "Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення", 16 березня 2012 року, м. Острог. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 29-32 та ін.

 2. Гонгало С. Й. Електронні пластикові картки як об’єкт судової техніко-криміналістичної експертизи документів / С. Й. Гонгало // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання, (Острог, 16-17 листопада 2012 р.).С. 253-255.

 3. Гонгало С. Й. Щодо визнання предметів «холодною зброєю»: [Електронний ресурс] / С. Й. Гонгало. – Режим доступу: http: naub.oa.edu.ua/2012

 4. Зембра Є. Є. Небезпека хакерства на сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій / Зембра Є. Є. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», (Острог, 16-17 листопада 2012 р.). – С. 213-217.

 5. Колос М. І. Академік О. О. Малиновський – видатний дослідник генезису кримінального права /М. І. Колос // Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.). – С. 122 – 124.

 6. Колос М. І. Свобода і право: проблеми співіснування в межах статті 43 Кримінального кодексу України?: [Електронний ресурс] / М. І. Колос. – Режим доступу: http: naub.oa.edu.ua/2012/

 7. Колос М. І. Теологічні основи кримінально-правової охорони прав і свобод людини в Руській державі / М. І. Колос // Часопис Національного університету «Острозька академія». – 2012. - №1(5). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: lj.oa.edu.ua.

 8. Морозова І. М. Розмежування корупційних злочинів одержання хабара та незаконне збагачення / І. М. Морозова // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», (Острог, 16-17 листопада 2012 р.). – С. 217-221.

 9. Фесенко Є. В. Захист прав людини як один з пріоритетів у визначенні переліку злочинів при реформуванні кримінального законодавства України // «Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму», 21-22 вересня 2012 р. м. Львів.

 10. Фесенко Є. В. Права людини як найважливіша цінність, що потребує кримінально-правового захисту / Є. В. Фесенко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», (Острог, 16-17 листопада 2012 р.). – С. 225-227.

На кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін діє аспірантура зі спеціальності: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (на кінець 2012 року – 6 аспірантів, в тому числі, 2 – з відривом від виробництва).

За участю викладачів кафедри було опубліковано періодичні видання:

Вперше видано два збірники наукових студентських записок «Студентські наукові записки. Серія «Право».

Протягом 2012 року було видано також два номери електронного фахового наукового видання «Часопис Національного університету. Серія «Право» (№№ 5 та 6).

Викладачі кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін брали участь у проведенні наступних наукових, науково-практичних та просвітніх заходів:

16-17 березня 2012 року проведено Міжнародний науково-практичний семінар на тему «Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення» (до 80-річчя від дня смерті акад. І.Малиновського), видано збірник тез виступів: • Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару «Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення» [ м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 224 с.

16-17 листопада 2012 року – І Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», видано збірник тез виступів:

 • Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог; 16-17 листопада 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 316 с.

25 лютого 2012 року був проведений фінальний тур всеукраїнського конкурсу студентських правничих есе на тему «Дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я».

З метою виконання науково-дослідних тем при кафедрі правосуддя та кримінально-правових дисциплін діють наукові підрозділи:

1. Науково-дослідний центр вивчення наукової, освітньої, громадської та політичної спадщини акад. І. Малиновського;

2. Сектор криміналістики

У 2012 р. викладачі кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін прорецензували 15 студентських статей на наукову тематику, які були опубліковані у друкованих та електронних виданнях, а також 23 тези доповідей, з яким студенти виступили на конференціях.

Наукові здобутки студентів, що готувалися в межах науково-дослідної тематики кафедри були відзначені на Всеукраїнському рівні: 1. Всеукраїнських конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів НАН України. Мельник А. нагороджений грамотою Президента Національної академії наук України за наукову роботу «Оцінка доказів у вітчизняному та зарубіжному кримінальному судочинстві»

 2. VIII Всеукраїнські змагання з кримінального права та процесу, 2-3 березня 2012 р., м. Донецьк. Федоров М. в номінації «Кращий захисник»

 3. Telders International Moot Court Competition, березень 2012 р. ІІІ командне місце у складі студентів: Родоман Т., Мазурук О., Пархомець І., Івасів Ю.


Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін
На засіданні кафедри від 01.10.2012 р. (Протокол №3) було затверджено науково-дослідну тему кафедри - «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових правовідносинах», керівник Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Національного університету “Острозька академія”. На даний час пакет документів для затвердження науково-дослідної теми кафедри був підготовлений та відправлений у грудні 2012 року разом із супровідним листом, вихідний номер №440 від 26.12.2012 року.

Результативність роботи:

Підготовлено до захисту кандидатську дисертацію: ст. в. Сенчак І. І. «Формування правової рефлексії майбутнього юриста на етапі підготовки і вищому навчальному закладі» (завершено роботу над основним текстом дисертаційного дослідження, робота готується до обговорення на спецраді, орієнтовна дата захисту – лютий 2013 р.).

Підготовлено до захисту докторську дисертацію: доц. Костюк В. Л. «Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики».

За участю викладачів кафедри було організовано та проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію „Малиновські читання”(16-17 листопада 2012 року), видано збірник матеріалів :

- Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 316 с.

Монографії:

1.Костюк В. Л. Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики: [Монографія] / В.Л.Костюк. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2012. – 460 с.

2.Смокович М.І. Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій : Монографія / М. І. Смокович. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 304 с. – К-2 [34С3 / С51].

3. Смокович М.І. Вплив адміністративного судочинства на розвиток публічного права в Україні : [Монографія] / за загальною редакціює І.Х.Темкжева.- К. : Юрінком Інтер, 2012. – 272 с.

4. Смокович М.І., Цуркан М.І., Перепелюк В.Г. та ін. Проблеми теорії та практики адмністративної юстиції: зб.наукових статтей / М.І.Смокович. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 384 с.

Опубліковані статті: 1. Герасимчук О.П. Процесуальне регулювання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим / О.П.Герасимчук// Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання”(16-17 листопада 2012 року) : [Електронний ресурс].- Режим доступу http://eprints.oa.edu.ua/1541/1/mater_konfer_Malynovsky-2012.

 2. Герасимчук О.П. Генеза статусу потерпілого в історії вітчизняного кримінального процесу // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 2(6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12hopvkp.pdf.

 3. Костюк В.Л. Поняття та особливості правосуб’єктності юрисдикційних органів у трудовому праві//В.Л. Костюк//Віче. – 2012. – №2. – С. 15-18.

 4. Сенчак І. Психологічний механізм правової рефлексії / І. Сенчак // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 63. – О.: Юридична література, 2012. – С. 240-249.

 5. Senczak I. Polityka budżetowa i podatkowa Ukrainy oraz Polski. Aspekt prawno-porównawczy / I. Senczak. – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań, 2012.

 6. Cенчак І.І. Податкова система Польщі/ І.І.Сенчак// Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання”(16-17 листопада 2012 року) : [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/1541/1/mater_konfer_Malynovsky-2012.

 7. Смокович М. І. Колізії між нормами виборчого законодавства: окремі проблеми їх розв’язання. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 2(6) : [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12smipyr.

 8. Смокович М.І. Проблеми розмежування адміністративної та конституцйної юрисдикції/ М.І.Смокович / Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції : зб.наук.статтей. К. : Юрінком Інтер, 2012. – 384с.

 9. Смокович М.І. Оскарження в адміністративних судах рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби / М. І. Смокович // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. –№ 1(5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12smidvs.pdf.

 10. Смокович М.І. Адміністративний договір: примус чи волевиявлення / М.І.Смокович // Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції : зб.наук.статтей. К. : Юрінком Інтер, 2012. – 384с.

 11. Штогун С. Г. Особливості визначення підсудності справ в адміністративному судочинстві. – Юридичний вісник України – №8(869) 23.02-02.03. – 2012 – С. 5.

 12. Штогун С.Г. Національна школа суддів як шлях до здобуття суддівської професії. Юридичний вісник України – №24(885) 16-22.06. – 2012. – С. 5.

 13. Штогун С.Г. Особливості навчання кандидатів на посаду судді в Україні // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 2(6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12sshsvu.p


Кафедра державно - правових дисциплін
Кафедра здійснює наукове дослідження за темою “Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні”(державний реєстраційний номер — 0110U000890), керівник — Скрипнюк Валентина Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Національного університету “Острозька академія”. Науково-дослідна тема затверджена у травні 2010 р. терміном на 5 років.

Мета роботи НДР – проаналізувати проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні від проголошення незалежності до сьогоденення.

Результативність роботи:

Захищено докторську дисертацію Скрипнюк В.М. “Конституційно-правові основи розвитку системи державної влади сучасної України”.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:Опубліковано статті:

 1. Грищук М. В. Реалії та проблеми місцевого самоврядування / М. В. Грищук // Збірник матеріалів конференції «Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні» [травень 2012 р.].- Острог : ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012.- С.4-13

 2. Грищук М.В. Місцевому самоврядуванню у підтримку науковців / М.В. Грищук // Матеріали конференції “Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування” ; [12 грудня 2012 року]. - К. : НІСД спільно з КР з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України.

 3. Грищук М.В.Територіальна громада м. Острога пам'ятає та вшановує/ М.В. Грищук//Дні науки: XVII наукова викладацько-студентська конференція;[21 - 22 березня]. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012.

 4. Мартинюк Р.С. Чи можливо класифікувати форму правління в Україні як змішану республіку? / Р.С. Мартинюк // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І – ої Міжнародної науково - практичної конференції ; [м. Острог, 16 - 17 листопада 2012 року]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 65-68.

 5. Мартинюк Р.С.Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина “прихованих” президентських повноважень/Р.С. Мартинюк //Дні науки: XVII наукова викладацько-студентська конференція;[21 - 22 березня]. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012.

 6. Мартинюк Р. Особливості організації та функціонування системи стримувань і противаг у парламентарній республіці / Р. Мартинюк // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. − № 1. − С. 1-5.

 7. Скрипнюк В. М. Правовий вимір дослідження функціонування і розвитку політичних систем: проблеми теорії і методології / В. М. Скрипнюк, Д.Є. Прокопов // Публічне право. – 2012. – № 1 (5). – С. 247−253.

 8. Скрипнюк В. М. Правовий вимір функціонування публічної влади у політичній системі сучасної України / В. М. Скрипнюк, Д. Є. Прокопов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 1. – С. 41−50.

 9. Цип'ящук М.Б. Подання учасниками цивільного процесу доказів у суді першої інстанції України, Франції та Німеччини: порівняльний аналіз/ М.Б.Цип'ящук // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І-ї Міжнародної науково - практичної конференції ; [м. Острог, 16 - 17 листопада 2012 року]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 145-146.

 10. Шминдрук О. Ф. Становлення стадії віддання обвинуваченого до суду на теренах сучасної України / О. Ф. Шминдрук // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару ; [м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 162-165.


Кафедра цивільно-правових дисциплін
Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав» (державний реєстраційний номер – 0110U000891), керівник – Лідовець Руслан Анатолійович, кандидат юридичних наук, старший викладач, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету “Острозька академія”. Науково-дослідна тема затверджена у травні 2010 р. терміном на 5 років.

Мета НДР: вирішення теоретичних і практичних проблем здійснення і захисту суб'єктивних цивільних прав.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:
Навчальний посібник:

Самолюк В.В., Зінчук Д.О. Цивільний процес: загальна частина. – Острог, 2012. – 148 с.


Опубліковані статті:

 1. Блащук Т. В. Особливості правовго статусу підприємця та його роль у громадянському суспільстві / Т. В. Блащук // "Приватне право і підприємництво"—  випуск 11, Київ - 2012. - С. 157-159.

 2. Блащук Т. В., Лідовець Р.А. Науковий висновок щодо реформи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які виникають на підставі нотаріально посвідчених договорів / Т. В. Блащук Р.А. Лідовець // "Мала енциклопедія нотаріуса"—  Науково-практичний ж-л, № 2(62), квітень - 2012. - С.55 — 59.

 3. Загребельний В.В. Деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства /В.В.Загребельний// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - № 2 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdf.

 4. Лідовець Р. А. Способи впливу приватного права на становлення громадянського суспільства / Р.А. Лідовець // Громадянське суспільство України: ретроспекція, сучасність та перспективи розвитку. Збірник наукових праць./ За ред. академіка Скрипнюка О.В.– К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2012.

 5. Лідовець Р. А. Визначення правового статусу одержувача у договорі перевезення вантажу / Р.А. Лідовець // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. ХІ, 2012р./ Редкол. : Крупчан О.Д. (Гол. ред.) та ін.– К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України,– К., 2012.– С. 134-136.

 6. Лідовець Р.А. Публічний інтерес у цивільному праві на прикладі правового регулювання відповідальності у договорі перевезення вантажу / Р.А. Лідовець// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - № 2 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12 faopys.pdf.

 7. Лідовець Т.М. Право на забудову житлових, господарських будівель та споруд на землях особистого селянського господарства / Т.М. Лідовець // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - № 1 (5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2012_1/12faoucc.pdf.

 8. Руденко М. В. Оскарження прокурором рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012- № 1.- С. 16-19.

 9. Руденко М. В. Правовий статус прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2012. – № 4. – С. 9-15.

 10. Руденко М. В. Щодо питання не підміни прокурором державних органів при зверненні до суду з позовом // Вісник прокуратури. – 20012. - № 4. – С. 28-36.

 11. Руденко М. В. Прокурор як суб’єкт права про перегляд судових рішень Верховним Судом України // Вісник прокуратури. – 20012. - № 8. – С. 96-104.

 12. Руденко М. В. Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи // Вісник національної академії прокуратури. – 2012. - № 1000. - № 3.

 13. Руденко М. В. Концептуальні питання участі прокурора у цивільному  судочинстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія «Право». – 20012. – С. 233.

 14. Стефанчук Р.А. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин / Р.А. Стефанчук // Право України. – 2012. - № 9. – С. 185 – 191./

 15. Філіп’єв А. О. Накладення стягнення на предмет застави відповідно до цивільного законодавства Королівства Нідерланди та України: продаж предмету застави рухомого майна/ А. О. Філіп’єв // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - № 1 (5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2012_1/12faoucc.pdf.

 16. Філіп’єв А. О. Право сторін на вибір суду в окремих джерелах міжнародного цивільного процесу Європейського Союзу / А. О. Філіп’єв // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - № 2 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdf.

 17. Філіп’єв А. О. Вибір права та його обмеження в джерелах міжнародного приватного права ЄС таУкраїни: порівняльно-правовий аналіз / А. О. Філіп’єв // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 23 – 28.

 18. Філіп’єв А. О. ІІ Брюсельський регламент як джерело міжнародного приватного права ЄС: загальна характеристика / А. О. Філіп’єв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» – 2012. – № 19. – С. 27 – 34.У період з січня по квітень 2012 р. кандидат юридичних наук, доцент кафедри Філіп”єв А.О. проходив стажування на юридичному факультеті Університету Маастрихту (Королівство Нідерланди). Метою вказаного стажування було підвищення педагогічної майстерності шляхом вивчення та запозичення європейського досвіду організації навчально-виховного процесу у вищій юридичній школі, а також проведення наукового дослідження у сфері приватного права Європейського Союзу.

На кафедрі створена у 2008 р. Лабораторія історії приватного права. (Керівник: к. юр. н., доц. Блащук Т.В.). Основна мета діяльності – дослідження історії приватного права України та зарубіжних країн. Здійснюється спільна робота над монографією «Історія приватного права».


Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного конституціоналізму» (державний реєстраційний номер 0112U 007515), керівник — Ковальчук Віталій Богданович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права. Науково-дослідна тема затверджена в листопаді 2012 році терміном на 5 років.

Мета НДР: здійснити комплексний аналіз проблеми конституціоналізму: становище та розвиток ідеї конституціоналізму в європейській та вітчизняній політико-правовій думці.

Результативність роботи:

Захищено докторську дисертацію: Ковальчук В.Б.: «Легітимність державної влади: теоретико-правові аспекти» (спеціальність 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень) – січень 2012 р.У 2012 році на виконання наукових досліджень та впровадження їх результатів у навчальний процес викладачами кафедри підготовлено наступні публікації:
Навчальні посібники:

 1. Зінчук Д.О. Теорія держави і права: інтерактивний курс. Частина 1. – Острог, 2012. – 136 с.;

 2. Зінчук Д.О. Теорія держави і права: інтерактивний курс. Частина 2. – Острог, 2012. – 104 с.

Опубліковані статті, тези:

 1. Зінчук Д.О. Основні принципи судового захисту трудових прав працівників у разі припинення трудового договору з ініціативи роботодавця // Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи. Матеріали круглого столу. - червень 2012 р. м. Івано-Франківськ: Всеукраїнська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України.

 2. Іщук С.І. Правові основи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади в процесі демократичної легітимації/ В. Б. Ковальчук, С.І. Іщук // Вибори та демократія. – 2012. – № 2-3.

 3. Іщук С. І. Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті прийняття Закону України “Про громадянські об’єднання”/ В. Б. Ковальчук, С.І. Іщук // Вісник академії правових наук України. – 2012. – № 3.

 4. Іщук С.І. Концептуальні засади реалізації права на свободу об’єднань в Україні / С.І. Іщук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - № 2 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdf.

 5. Ковальчук В. Б. Правові принципи функціонування політичних партій в процесі демократичної легітимації / В. Б. Ковальчук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12kvbpdl.pdf.

 6. Ковальчук В. Б. Правові основи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади в процесі демократичної легітимації/ В. Б. Ковальчук, С.І. Іщук // Вибори та демократія. – 2012. – № 2-3.

 7. Ковальчук В.Б. Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті прийняття Закону України “Про громадянські об”єднання”/ В. Б. Ковальчук, С.І. Іщук // Вісник академії правових наук України. – 2012. – № 3.

 8. Ковальчук В.Б. Про правову природу громадянського суспільства та державної влади/В.Б. Ковальчук// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - № 2 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdf.

 9. Ковальчук В.Б. Громадянське суспільство як правова категорія. //Мат. І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”// м. Острог, 16.11.2012 р. – Острог : видавництво НаУОА, 2012. - 57-61 с.

 10. Крамар С. І. Самоврядування вірменської громади міста Кам’янець на Поділлі у XVI - XVII століттях / С. І. Крамар // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - № 2 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12faopys.pdf.

 11. Самолюк В. В. Перегляд рішень, які набрали законної сили у цивільному судочинстві. // Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи. Матеріали круглого столу. - Червень 2012 р. м. Івано-Франківськ: Всеукраїнська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України.

 12. Хомич Т. М. Поняття насильства і примусу та їх співвідношення / Т.М. Хомич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - № 2 (6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12 faopys.pdf.

На базі кафедр теорії та історії держави і права та державно-правових дисциплін діє Лабораторія конституційно та теоретико-правових досліджень. Згідно з планом роботи у 2012 р. на засіданнях Лабораторії проводилось наукові презентації викладачів з актуальних питань державотворення та захисту прав людини в Україні.

ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновлені дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євроВартість,

тис. гривень1

2

3

4
1

Mizar Sirius System

Мізар Сиріус Сістем

Электроэнцефалограф

Країна-виробник: Франція, Basse-Normandie
Прилад дасть можливість прослідкувати нейропсихофізіологічні передумови когнітивних процесів що лежать в основі психічної діяльності людини, окрім того, продовження використання приладу та отримання даних надасть змогу аналізувати нейропсихологічні механізми усіх когнітивних функцій не лише в патології, а й нормі.

30,000

239790


XV. Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

1.Відсутність бюджетного фінансування Лабораторії перекладів сакральних текстів. Проект досліджень, запропонований Лабораторією, було схвалено Міністерством Освіти і Науки України і передбачено його фінансування з державного бюджету, однак він не був профінансований. На даний час дослідження Лабораторії частково фінансуються НаУОА, але в здебільшого здійснюються на волонтерських засадах. Пропонується здійснювати фінансування цього важливого проекту.

2.Неможливість повноцінного залучення іноземних спеціалістів для здійснення наукових досліджень, оскільки дипломи, отримані за кордоном, вимагають складної процедури нострифікації.

3.Розробити систему стимулів, які б сприяли створенню українських наукових фахових видань, котрі б індексувалися на зарубіжних науковометричних ресурсах.

4.Зобов’язати УкрІНТІ створити на всеукраїнському рівні електронну систему фахових видань з гуманітарних наук, яка б індексувалася на зарубіжних науковометричних ресурсах.

5.Реформувати УкрІНТІ, запровадивши з ним електронну систему обміну документації, зокрема звітної.

6.Розробити чіткі параметри звітності з наукової роботи, які б не змінювалися протягом певного часу (5-7 років), а зміну параметрів звітності в обов’язковому порядку узгоджувати з вищими навчальними закладами.


Проректор з навчально-наукової роботи _______________ П. М. КралюкКаталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка