Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік


Кафедра культурології та філософіїСторінка6/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Кафедра культурології та філософії

 Кафедра працює над темою «Проблеми культурної ідентичності в ситуації діалогу культур», керівник – доктор філософських наук, доцент Зайцев Микола Олександрович.

При кафедрі діють два гуртки:

1. «Дискурсивні ландшафти сучасності» під керівництвом к. філос. н. Шевчука Дмитра Михайловича. Метою гуртка є дослідження та обговорення актуальних проблем сучасної культури та концепцій її осмислення в рамках філософії. 

2. «Актуальні проблеми сучасної філософської антропології» під керівництвом док. філос. н. Зайцева Миколи Олександровича. Метою гуртка є дослідження та обговорення ключової проблематики філософської антропології.

Кафедра культурології налагоджує тісні зв'язки з кафедрою філософії і культурології НаУКМА, Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою філософії Рівненського технічного університету, що уможливлює її ефективну педагогічну прикладну діяльність, а також науково-методичні дослідження. 

Результати досліджень знайшли вияв у таких публікаціях: Монографіі:

Шевчук Д. Проблеми методології гуманітарного пізнання в творчості Густава Шпета. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 200 с.

Навчальний посібник:

Шевчук Д. Сучасна політична філософія: навчальний посібник / Д. Шевчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 348 с. (гриф МОНМСУ, лист від 18.01.2012 № 1/11 - 555).

Випущені наукові збірники:

Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 10. – 428 с.

Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 11. – 452 с.

Наукові записки. Серія “Культурологія”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 9. – 384 с.

Наукові записки. Серія “Культурологія”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 10. – 224 с.Опубліковані статті:

 1. Зайцев М. О. Культурний центр у ситстемі культури: до методології дослідження (У співавторстві) // Наукові записки. Серія “Культурологія”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 10. – С. 205 – 218.

 2. Зайцев М. О. «Музеїзація» буття // Вісник Черкаського університету. Випуск 143. Серія Філософія. – Черкаси, - 2012. – С 97-104.

 3. Зайцев М. О. Євроінтеграція як проблема культурної взаємодії // Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 12. – С. 193 – 207.

 4. Карповець М.В Амбівалентність людського переживання у світі міста // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Cерія «Філософські науки». – 2012. – № 723. – С. 30–34.

 5. Карповець М.В Міська ідентичність як відкритий проект людського буття // Гуманітарний часопис Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут. – 2012. – № 2 (31). – С. 20–28 (0,5 др. арк.).

 6. Карповець М.В The Problem of Urban Identity in Philosophical Anthropology // Гілея: науковий вісник. – 2012. – Випуск 64 (№ 9). – С. 278-284.

 7. Карповець М.В Парадокси сінефілії: конструювання ідеального глядача // Наукові записки серія «Культурологія», НаУОА. – 2012. – Випуск 10. – С. 35-46.

 8. Карповець М.В Межовість людського буття у світі міста (Г. Тютюнник «День мій суботній») // «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки РДГУ» вип. 17. – С. 161-166.

 9. Карповець М.В Текстура міста: антропологічна ревізія прочитання. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія. Випуск 12.

 10. Конопка Н.О. До витоків української геополітики: Тиміш Олексіюк та його праця “Північні межі Української Матірної Держави” // Збірник Центру Українознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К., 2012.

 11. Малахов В.А. Теоретичні проблеми сучасної етики: Навчальний посібник / [ А. М. Єрмоленко, Г. Д. Ємельяненко, М. М. Кисельов, П. А. Кравченко, Я. В. Любивий, В. А. Малахов, К. Ю. Райда, С. Л. Шевченко]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 232с. (14, 5.др. арк.; з них особисто автора 3, 0 др. арк.).

 12. Малахов В. А. Шляхами Бубера / Віктор Малахов // Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням / Мартін Бубер : пер. З нім. В. Терлецький, Н. Спринчан. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – С. 5-24 (0,6 др. арк.).

 13. Малахов В. А. «Понимаете ли, в чём дело?..» (Из размышлений о С. Б. Крымском) / Виктор Малахов // Крымский С. Б., Чайка Т. А. Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь. (Цикл интервью Т. А. Чайки).- К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 362 – 369 (0,35 др. арк.).

 14. Малахов В. А. Процесс пішов? Про Школу молодого філософа «Філософія. Політика. Культура» (Москва, 20-25 червня 2011 року) / Віктор Малахов // Філософська думка. – 2012. - №3. – С. 119 – 121 (0, 2 др. арк.).

 15. Малахов В. А. Чотири чверті шляху. Роздуми про генераційний злам у київському філософському середовищі 1970-х років / Віктор Малахов // Філософська думка. – 2012. - №5. – С. 65 – 80 ( 1, 0 др. арк.).

 16. Малахов В. А. Детство «моё» и детство Другого: опыт «ближнего мира» / Виктор Малахов // Детство в христианской традиции и современной культуре. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – С. 276 – 286 (0, 6 др. арк.).

 17. Малахов В. А. Валентин Сильвестров. Мысли о творчестве / Виктор Малахов // Symposion : Встречи с Валентином Сильвестровым. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – С. 315 -320 (0,35 др. арк.).

 18. Малахов В. А. Нравственный смысл идеи Просвещения в ситуации наших дней / Виктор Малахов // Амвросиевские чтения. Материалы конференций: «Просветительская деятельность святителя Амвросия Медиоланского и современность» (Милан, 17. 09. 2008); «Проблемы христианского воспитания детей в условиях современного секулярного мира» (Милан, 13-14. 09. 2009); «Христианская семья в современном секулярном мире» (Милан, 12 -14. 09. 2010); «Духовность и образование» (Милан, 11-13. 09. 2011). – К.: Горобец, 2012. – С. 22-25 (0, 3 др. арк.).

 19. Малахов В. А. О некоторых особенностях христианского нравственного воспитания в секуляризованном мире / Виктор Малахов // Там само. – С. 91 – 94 (0, 3 др. арк.).

 20. Малахов В. А. Родители и дети в нынешнем мире: возможен ли диалог? / Виктор Малахов // Там само. – С. 275-278 (0, 3 др. арк.).

 21. Малахов В. А. Роль духовности в строительстве человеческой жизни / Виктор Малахов // Там само. – С. 397-401 (0,35 др. арк.).

 22. Малахов В. А. Эсхатологическое сознание: contra и pro / Виктор Малахов // Есхатологічна проблематика у філософії та культурі російського Срібного віку. Вип. 18. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2012 р. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 34-43 (0, 6 др. арк.)

 23. Малахов В. А. Как нам ответить на дар? Благотворительность и современное сознание / Виктор Малахов // Альтруїзм, благодійність і демократія в сучасних соціокультурних контекстах : Збірка наукових статей за матеріалами конференції. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. – С. 13 -16 (0, 2 др. арк.).

 24. Малахов В. А. Практики человечности: к этической ориентации в условиях современности / В. А. Малахов //Актуальные вопросы фундаментальной и прикладной этики: к 90-летию со дня рождения профессора В. Г. Иванова : материалы Международной научно-практической конференции, 23-24 марта 2012 года. – Санкт- Петербург : СПбГУП, 2012. – С. 81-85 (0, 45 др. арк.).

 25. Петрушкевич М. С. Особенности гендерной тематики в диссертационных исследованиях Украины // Материалы Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире». – Том 6. – Караганды: Болашак-Баспа, 2012. – С. 371 – 375.

 26. Петрушкевич М. С. Ординація жінок як прояв релігійної ідентичності (соціокультурний огляд) // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 9. – С. 266 – 275.

 27. Петрушкевич М. С. Аналіз татуювання через призму теорії М. Маклюена: християнський контекст // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К.: «Стародавній світ», 2012. – С. 155 – 157.

 28. Петрушкевич М. С. Тлумачення поняття «комунікація» у вітчизняних дисертаційних дослідженнях: стаття перша // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 11. – С. 277-287.

 29. Ветвінська Н. Особливості світоглядних орієнтацій в літературі Київської Русі ХІ-ХІІ ст. [Текст] / Н. Ветвінська // Слов'янські обрії. – К. : Український комітет славістів ; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2012. – [Вип. 4]. – 354 с. – С.242-250

 30. Стратонова, Н. Релікти дохристиянських вірувань у наративних творах Київської Русі ХІ-ХІІІ століть [Текст] / Н. Стратонова // Українське релігієзнавство. – 2012. – № 62-63. – 288 с. – С. 194-203

 31. Стратонова, Н. Проблема взаємозв’язку дохристиянських та християнських вірувань в писемній культурі Київської Русі в контексті її висвітлення в сучасній науковій літературі [Текст] / Н. Стратонова // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія». – [Вип. 11]. – 2012. – 448 с. – С. 350-365

 32. Шевчук Д. Феноменологічна перспектива у політичній теорії // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - № 723. Філософські науки. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 99-104.

 33. Шевчук Д. «Машина політичного» в горизонті взаємодії техніки і політики // Мультиверсум. – 2012. – Випуск 5 (113). – С. 51-60.

 34. Шевчук Д. Філософські передумови політичної теорії // Актуальні проблеми духовності. Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 13. – С. 184-192.

 35. Шевчук Д. Історичні трансформації та сучасні концепції політичної теології // Наукові записки НаУОА. Серія: Культурологія. Вип. 10. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 176-187

 36. Шевчук Д. Сучасна філософська рефлексія феномену політичного: особливості розуміння і критики // Вісник Черкаського університету. Випуск 143. Серія Філософія. – Черкаси, - 2012. – С 53-60.

 37. Черніговець Т.І. Проблема функціонування ігрових форм традиційної культури в сучасному суспільстві (на матеріалі Північно-Західного регіону України) // Проблеми формування інформаційної культури особистості : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (2 листопада 2012 р.) / Заг. ред. Г.І.Батичко. – Маріуполь.: МДУ, 2012. – с.154 – 156

 38. Янковська Ж.О. Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г.Квітки- Основ’яненка «Маруся» // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – С. 136-145.

 39. Янковська Ж.О. Реформування освітньої галузі в Україні на тлі глобалізації // Українознавчий альманах. Випуск 8. – К.: Ніжинська приватна друкарня, 2012. – С. 82-91.

 40. Янковська Ж.О. Фольклорна стилізація в українській прозі першої половини ХІХ століття як засіб для вираження етнічної ідентичності // Наукові записки. Серія «Культурологія». Випуск 9. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С.126-135.

 41. Янковська Ж.О. Фольклоризм української романтичної прози першої половини ХІХ століття: стилістичні формовияви // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 36. Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 340-347.

 42. Янковська Ж.О. До питання про стильові та стилістично-естетичні особливості фольклоризму роману П.Куліша «Чорна рада» // Київська старовина. - №3. – 2012. – С. 109-118.

 43. Янковська Ж.О. Символіка воріт як межової зони в українській культурній традиції // Наукові записки. Серія «Культурологія». Випуск 10. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – С.153-169.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 1. Методологічний семінар на тему: «Наукова чесність» (8 лютого 2012 року)

 2. Міжнародна наукова конференція: «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культури».

 3. ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» (15 березня 2012 року).

 4. Дні науки Національного університету «Острозька академія». Секції «Теорія і філософія культури», «Історія культури і народознавство», «Ґендерні дослідження» (21-22 березня 2012 р.).

 5. II всеукраїнська конференція «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» (16-17 березня 2012 року).

 6. Студентська регіональна конференція «Студентські культурологічні читання» (16-17 жовтень 2012).

 7. Конкурс філософського есе (проводиться в рамках відзначення Всесвітнього дня філософії за регламентом ЮНЕСКО) присвячений філософії Макса Шелера.

 8. Круглий стіл «Антропологічні пошуки Макса Шелера» (15 листопада 2012 року).

 9. Круглий стіл «Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках» (22 листопада 2012 р.).


Кафедра української мови та літератури
Кафедра працює над науковими темами: «Актуальні проблеми культури сучасної української мови та дидактичної лінгвістики», керівник – доктор педагогічних наук, професор Хом’як Іван Миколайович; «Українська індивідуально-авторська неографія», керівник – доктор філологічних наук, професор Вокальчук Галина Миколаївна, «Філософська проблематика в українській літературі», керівник – Криловець Анатолій Олександрович. Виконавці зазначених тем публікують посібники, словники, статті, беруть участь уконференціях.
Результативність роботи:

Захищено кандидатські дисертації 1) Мініч Л.С. на тему: “Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграновського” (спеціальність 10.02.01 – українська мова) – 30 березня 2012 року. Науковий керівник – Мірченко М.В. 2) Власова С.П. на тему: “Міфопоетика поезії Василя Стуса” (спеціальність 10.01.01 – українська література) - 14 червня 2012 р. Науковий керівник – Криловець А.О.
Підготовлено до захисту кандидатські дисертації: Столяр З. В. “Формування мовнокомунікативної компетентності у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення синтаксису”, Максимчук В.В. “Новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ століття: семантика і лексикографічна репрезентація”.
Також працюють гуртки:

1. Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф» (керівник - Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор). Робота ЛЛОН передбачає проведення наукових семінарів, круглих столів з актуальних проблем сучасної лексикографії, лексикології, неології, лінгвостилістики й ідіостилістики; опрацювання актуальних тем із проблем сучасної філології передбачає подальше поглиблене дослідження цих тем, зокрема «переростання» лексикологічно-неографічних студій у майбутні дисертаційні роботи випускників НаУОА;

2. Науково-дослідна студія дидактичної лінгвістики (керівник - Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України). Робота студії передбачає всебічний науковий аналіз методів і прийомів навчання української мови з метою опанування техніки володіння новітніми навчальними технологіями; втілення нових методичних ідей у практику застосування методики викладання української мови. Предметом дослідження студії є методи, прийоми і засоби підвищення мовної і мовленнєвої грамотності студентів і школярів в умовах сучасного мовленнєвого середовища.

Працюючи над темою “Актуальні проблеми культури сучасної української мови та дидактичної лінгвістики”, завідувач кафедри, проф. Хом'як І.М. бере участь у роботі спеціалізованих учених рад із захисту дисертаційних досліджень із зазначеної теми, рецензує дисертаційні дослідження й автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів, виступає офіційними опонентами на захистах кандидатських і докторських робіт, бере участь у засіданнях Академії наук вищої школи України.

У процесі роботи над кафедральними темами викладачі кафедри виокремили індивідуальну тематику наукових досліджень: акад. Хом'як І.М. “Актуальні проблеми писемного мовлення”, к. філологічних н. Мініч Л.С. “Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграноського”, викл. Столяр З.В. “Формування мовно-комунікативної компетенції студентів-філологів”, викл. Максимчук В.В. “Словотворчість поетів Рівненщини середини ХХ — поч ХХІ ст.”.

У процесі роботи над темою “Актуальні проблеми культури сучасної української мови та дидактичної лінгвістики” проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми культури української мови і мовлення”.

Результати досліджень знайшли вияв у публікаціях:

Монографії:

1. Архангельська А. М., Стишов О. А., Вокальчук Г. М., Маслова Ю. П., Максимчук В. В. “Неологічні назви осіб у сучасних слов'янских мовах” (Острог, 2012) — Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія”. Випуск 6.

2. Білоус П.В. Літературна медієвістика. Вибрані студії. Том 1. (2011 р.)

3. Білоус П.В. Літературна медієвістика. Вибрані студії. Том 2 (2012 р.)

Наукові збірники: 1. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 22. – 304 с.

 2. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 31. – 246 с.

 3. Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 28. – 272 с.

Статті:


 1. Власова С. П. «Актуалізація архетипу Дитини в поезії Василя Стуса» // Наукові записки. Серія «Філологічна» – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 28. – С. 212–219.

 2. Вокальчук Г.М. Авторські модифікації узуальних лексем в українській поезії ХХ століття // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: – Острог: Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”. – Вип.. 22. – 2012. – С. 3- 9.

 3. Вокальчук Г.М. Словопошуки Миколи Вінграновського // Культура слова. – Вип. 75 – К., 2012. – С. 20 — 27.

 4. Вокальчук Г.М. Сучасна українська індивідуально-авторська неографія //Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. – Вип. 20 (2). – Рівне- Острог: „Острозька академія”, 2012. – С. 83 – 87.

 5. Вокальчук Г.М., Кузьмич О.О. Українські переклади Святого Письма в слов’янському контексті // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: Зб. наук. праць РДГУ. – Вип. 20 (2). – Рівне: РДГУ, 2012. – С. 183-189

 6. Кирилкова Н.В. Фразеологія південноволинських говірок //Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуск 22. - Острог, 2012. – С.47 – 54.

 7. Кирилкова Н.В. Лексико-семантична група іменників «назви християнських чеснот» у Пересопницькому Євангелії // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 20 (2). – Рівне – Острог: В-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – 2012.

 8. Кирилкова Н.В. Фонетичні конотації діалектної фразеології // Наукові записки. Серія «Філологічна» - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2012. – 31. – С.35 -38.

 9. Кирилкова Н.В. Іменники на означення чеснот у Пересопницькому Євангелії //Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 20 (2). – Рівне – Острог: В –во Нац. ун-ту «Острозька академія» – 2012.

 10. Кирилкова Н.В. Фонетичні конотації діалектної фразеології //Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуск 31. - Острог, 2012. – С.35 – 38.

 11. Кирильчук О.М. Постколоніальний вимір сучасної історичної прози (на прикладі роману Василя Кожелянка «Конотоп») // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 28. – С. 86-93.

 12. Кирильчук О.М. Читацький та текстуальний горизонти очікування в літературі соцреалізму 1930-х років // Studio sovetica. Ідеологічні та естетичні стратегії соцреалізму. Вип. 1. / Відпов. ред. В.Хархун. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – С. 162-171.

 13. Кирильчук О.М. Творчість Богдана-Ігоря Антонича в історико-рецептивному аспекті (реконструювання образу «реального» читача 1930-х років) // "Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації : зб. наукових праць. - Львів, 2011. – С. 495-506. - (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми"; вип. 11).

 14. Кирильчук О.М. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з української літератури : Навчально-методичний посібник// Рівне : РДГУ, 2010. – 38 с.

 15. Кир`янчук Б.М. Питання герменевтики епістолярної спадщини Василя Стефаника // Наукові записки. Серія "Філологічна".- Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012.- Випуск 28.- С.94-106.

 16. Криловець А. О. П'єси І. Кочерги “Фея гіркого мигдалю”:філософська проблематика / Філологічні студії. Науковий часопис. — Луцьк, 2012. - №2. - С. 97-106.

 17. Криловець А. О. Символістська драматургія Я. Мамонтова // Наукові праці Кам'янець подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 22. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. - №1. - С.67-80.

 18. Максимчук В. В. Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 22. – С. 63–72. ВАК

 19. Максимчук В. В. Здобутки та перспективи роботи лексикографічної лабораторії “Острозький неограф” Національного університету “Острозька академія” // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : [збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету]. – Рівне – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 20 (2). – С. 104–107.

 20. Максимчук В. В. Відображення Чорнобильської катастрофи в мовотворчості поетів Рівненщини // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24–26 квітня 2012 року. – К. : ІУМ НАНУ, 2012. – С. 184–188.

 21. Максимчук В. В. Лексико-семантична група “Назви культових місць, будівель та їх частин” у словотворчості поетів Рівненщини // Наукові дослідження молоді : матеріали ІV Звітної науково-практичної конференції. – Рівне – Дубно : Ассоль, 2012.

 22. Максимчук В. В. Здобутки та перспективи роботи лексикографічної лабораторії “Острозький неограф” Національного університету “Острозька академія” // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : [збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету]. – Рівне – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 20 (2). – С. 104–107.

 23. Максимчук В. В. Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 22. – С. 63–72.

 24. Максимчук В. В. Лексикографічна експертиза як один із критеріїв ідентифікації авторських лексичних новотворів // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 31. – С. 55–61.

 25. Миненко Ю. В. Дещо про автора «Ляменту міщан острозьких 1636 року» // Наукові записки. Серія «Філологічна» – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 28. – С. 150–157.

 26. Мініч Л. С. Мова як енергетична система // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.- Вип. 22. – С. 95–100.

 27. Мініч Л. С. Концепти серце, мрія, сніг, жінка в поезії М. Вінграновського // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.- Вип. 31. – С. 83–86.

 28. Столяр З. В. Формування мовленнєвих умінь і навичок у студентів-філологів: психологічний аспект / З. В. Столяр // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Вип. 18. – С. 240-249.

 29. Столяр З. В. Постійно вдосконалюймо правописні вміння / Столяр З. В. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.- Вип. 22. – С. 291–296.

 30. Столяр З. В. Інтерактивні технології в системі філологічної освіти / Столяр Зоя // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – випуск 12. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О. М., 2012. – С. 110–114.

 31. Столяр З. В. Мовленнєвий розвиток студента-філолога – актуальне питання сучасної лінгвістичної освіти / Столяр З. В. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / Гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXV. – С. 357–365.

 32. Столяр З. В. Експериментальна методика вивчення синтаксису на філологічних факультетах ВНЗ / Столяр З. В. // Шляхи розвитку сучасних філологічних наук : тези Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2012. – С. 22–25.

 33. Столяр З. В. Синтаксичний практикум у системі формування комунікативної компетентності майбутніх словесників / З. В. Столяр // Горизонти освіти: науково-методичний журнал. – 2012. – № 3. – Т.3. – С. 98–101.

 34. Столяр З. В. Особливості динаміки синтаксичної теорії про граматичну основу речення / Столяр Зоя Володимирівна //Мова та література у полікультурному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 вересня 2012 року. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2012. – С. 73–78.

 35. Столяр З. В. Специфіка роботи над розвитком мовленнєвих здібностей студентів-філологів під час вивчення синтаксису / Столяр З.В. // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадим : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: зб. наук. пр. – Рівне – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 62–67.

 36. Столяр З. В. Дихотомія мова – мовлення, мова – мислення в системі філологічної освіти у ВНЗ / Столяр З. В. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 31. – С.

 37. Хом’як І. М. Технологія формування орфографічної компетенції // Актуальні проблеми сучасної філології : Зб. наук. праць РДГУ Вип. 20. — Рівне-Острог , 2012. — С. 151 — 154.

 38. Хом’як І. М. Аналіз підходів до вирішення проблеми формування орфографічних навичок // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.- Вип. 22. – С. 205–213.

 39. Хом’як І. М. Методика формування орфографічних умінь і навичок // Дивослово, 2012. — № 3. — с. 14-50.

 40. Хом’як І. М. Організація роботи з обдарованими студентами // Педагогічні обрії :: Науково-методичний журнал Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації і Чернігівської ОІППО ім. К. Д. Ушинського,2012. — № 1. — С. 11-14.

 41. Хом’як І. М. Український правопис і перспективи його вдосконалення // Українська мова і література в школі : Науково-методичний збірник Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2012. — № 36. — С. 3-14.

 42. Хом’як І. М. Проблеми типології уроків мови // Теоретична і дидактична філологія : Зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький. — Вип. 12. -— С. 122-129.

 43. Хом’як І. М. Інтерактивні методи навчання української мови у співавторстві з Г. Максимчук // Дивослово, 2012. — № 8. — с. 18-21.

 44. Хом’як І. М. Аналіз орфографічних норм українського правопису // Нова педагогічна думка. - 2012. - №3. - С.78-82.

 45. Хом’як І. М. Порівняльний прийом у сучасній методиці навчання орфографії // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. - Івано-Франківськ, 2012. - С.655-658.

 46. Хом’як І. М. Формування орфографічної культури в учнів загальноосвітньої школи // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. - Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. - С.103-106.

 47. . Хом’як І. М. Урок — основна форма навчання мови // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних парадигм: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Рівне, 2012. - С. 67-71.

 48. Хом’як І. М. Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праці. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. - Випуск 9. - С. 249-253.

 49. Хом’як І. М. Кваліфікаційний аналіз уроків мови // Українська мова і література в сучасній школі. - 2012. - №10. - С.2-7.

 50. Хом’як І. М. Організація навчальної роботи з метою формування правописної грамотності // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Вип. 31. - Острог, 2012. - С.143-147.

 51. Шульжук Н.В. Науково-навчальний текст в аспекті сучасних лінгвістичних та лінгвометодичних парадигм // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 60. – Херсон: ХДУ, 2012. – С. 152 – 156.

 52. Шульжук Н.В. Особливості синтаксичної організаціїусного літературного мовлення // Наукові записки. Серія «Філологічна». - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. - Вип. 22. – С. 114 — 117.

 53. Шульжук Н.В. Проблеми професійної мовної освіти в аспекті сучасних лінгвістичних і лінгвометодичних наукових парадигм //Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Вип. 12. – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2012. – С.134 – 138.

 54. Шульжук Н.В. Діалогічна єдність і текст // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 692 – 694.

 55. Шульжук Н.В. Компетентнісний підхід у контексті сучасних вимог до професійної мовної освіти // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгвометодичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: зб. наук. праць. – Рівне – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 39 - 44.

 56. Шульжук Н.В. Особливості функціонування неповних речень у структурі діалогічної єдності // Наукові записки. Серія «Філологічна». - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. - Вип. 31. – С. 114 — 117.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):  1. Всеукраїнська наукова конференція «Феномен Василя Стуса» (23-24 березня 2012 р.)

  2. Відбірковий етап ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (27 листопада 2012р.).

  3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми культури української мови і мовлення” (1-2 листопада 2012 р.).

  4. Круглий стіл “Українська індивідуально-авторська неологія на зламі тисячоліть” (19 вересня 2012 р.).


Кафедра релігієзнавства
На кафедрі затверджена науково-дослідна тема «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (номер державної реєстрації 0112U003701). Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Жилюк Сергій Іванович.

Термін виконання: 06.2012 – 06.2015.

Відповідно до цієї теми на кафедрі проводяться щорічні Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій», за результатами яких виходять збірники Наукових записок: Серія «Історичне релігієзнавство». У рамках теми кафедри було захищено дисертаційне дослідження: Іщук О.В. «Церковні собори як суб’єкти інституційного розвитку автокефального руху в Україні (1990 – 1993 рр.)». Над дисертаційними дослідженнями працюють: Якуніна К. І. «Християнські конфесії у Рівненскій та Волинській обл. у 1944 – 1953 рр.», Бондарчук В. О. «Міжконфесійна боротьба в Україні у кін. XVI – на поч. XVII ст. в «Апокрисисі» Христофора Філалета та «Антиризисі» Іпатія Потія», Даниленко М. П. «Ментальна специфіка релігійних поглядів Т. Шевченка».

Колектив кафедри співпрацює з відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, кафедрами релігієзнавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Українським католицьким університетом у Львові, Мединським університетом (Саудівська Аравія), релігійно-інформаційною службою України (РІСУ), асоціацією журналістів, видавців і мовців «Новомедіа».

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:
Монографії:


 1. Кралюк П. М., Хаврук Я. Я. Князі Острозькі / Кралюк П. М., Хаврук Я. Я. – Харків : Фоліо, 2012. – 121 с.

 2. Якубович М. Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою / Переклав з арабської Михайло Якубович. ­­– Медина: Центр імені Короля Фагда з друку Преславного Сувою, 1433/2012. – 992 с. ISBN 978-603-8010-95-2.

Навчальні посібники:

 1. О. Альошина. Філософська пропедевтика. Навчально-методичний посібник. – Острог: Видавничий відділ НУ «Острозька академія». – 136 с.

 2. Жилюк С.І., Іщук О.В., Якуніна К.І. Організація науково-дослідної роботи. Навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Острог : В-во НаУОА, 2012. – 84 с.

 3. Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська М. В., Яковенко Н. Н. Канонічне право. Навчальний посібник. – Київ, 2012. – Вид-во Центр учбової літератури. – 412 с.

 4. С. В. Филипчук. «Релігія і Церква в ЗМІ: Практикум». Навчально-методитчний посібник. – Рівне: ПП ДМ, 2012. – 136 с.

 5. С. А. Шаправський. Символіка християнської культури: Навчальний посібник / С. Шаправський. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – 128 с.

 6. Якубович М. М. Іслам: практичні аспекти: [навчально-методичний посібник] / М. М. Якубович. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 188 с.

Методичні розробки

 1. Лубська М. В. Символи та назви священного Корану. – К.: Український світосоціологічний центр, 2012. – 95 с.

 2. Лубська М. В. Вірменська Апостольська Церква. – К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2012. – 47 с.

Наукові збірники 1. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 6. – 360 с.

 2. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 7. – 296 с.

Статті:


 1. Альошина О. Становище Православної церкви в Польщі у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДНУ. – Луцьк: Видавничий відділ Волинского національного університету ім. Лесі Українки, 2012. – С. 41 – 47.

 2. Альошина О. Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2012. – Випуск 6. – С. 3 – 11.

 3. Альошина О. Позиція громадських діячів щодо внутрішнього устрою Православної церкви на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Випуск 23.

 4. Альошина О. Роль Арсена Річинського в роботі Церковного комітету / О. Альошина // До 120-річчя з дня народження Арсена Річинського. Матеріали VIII міжнародних Річинських читань. Науковий збірник. – Київ – Кременець : ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С. 124 – 132.

 5. Альошина О. Зїзд української православної громадськості та культурно-освітніх організацій Волині / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2012. – Випуск 6. – С. 3 – 12.

 6. Бойко Р. Діяльність органів НКДБ з ліквідації Української Греко-Католицької церкви в Галичині у 1944 – 1946-х рр. / Р. Бойко // Історія релігій в Україні. 2012. Кн. 1. – Львів: Логос, 2012.

 7. Бойко Р. Проблеми оновлення християнства в контексті протестантської теології ХХ ст. / Р. Бойко // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство. – Вип. 6. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія, 2012. – С. 54 – 64.

 8. Іщук О.В. Роль політичної та духовної еліти у відродженні українського автокефального руху [Текст] / О.В. Іщук // Міжнародна наукова збірка „Ukrainica-Polonica” (історична серія). − Житомир−Київ−Краків : Вид-во Євченка О., 2012. − Вип. 4. − С. 218−223.

 9. Іщук О. В. Ієрархічні суперечності та міжцерковна полеміка як вияв кризи українського автокефального руху 1990−1993 рр. [Текст] / О. В. Іщук // Наукові записки. Серія „Історичне релігієзнавство”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 6. – С. 43−51.

 10. Жилюк С.І. Позиція обновленської церкви щодо більшовицької влади в Україні у контексті державно-церковних та міжцерковних відносин 1920-х рр. / Жилюк С.І. // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки / Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Рівне, РІС КСУ, 2012. – Випуск 12. – 299с.

 11. Жилюк С. І. Юдейські громади Житомирщини за радянської доби / Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праь РДГУ. – 2012. – Вип. 23. – С. 34 – 42.

 12. Жилюк С. І. Досвід вселенського визнання: політична кон’юктура міжцерковного діалогу / С. І. Жилюк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Випуск 5. – С. 71 – 77.

 13. Кралюк П. М. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах / П. Кралюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – С. 468 – 475.

 14. Кралюк П. М. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського / П. Кралюк // До 120-річчя з дня народження Арсена Річинського. Матеріали VIII міжнародних Річинських читань. Науковий збірник. – Київ – Кременець : ТОВ «ПАПІРУС-К», 2012. – С. 24 – 40.

 15. Кралюк П. М. Незвичний орієнталізм Агатангела Кримського // Світязь. – Луцьк, 2012. – №2 (17). – С.142-149. (у співавторстві з М. Якубовичем)

 16. Лубська М. В. Особливості становлення канонічного (церковного права) – Дні науки філософського факультету. – 2012 р.: Міжнар. наук. конф. (18 – 19 квітня 2012 р.): Матеріали доповідей та виступів: Ч. 4. – К., 2012. – С. 142 – 143.

 17. Филипчук С.В. Опір і покірливість: Д. Бондхоффер // Слово вчителю. - №3. – 2012. – С. 57 – 58.

 18. Филипчук С. В. Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики / С.В. Филипчук // Історія релігій в Україні : Науковий щорічник. Книга 2. – Львів: Логос, 2012. – С.737-745.

 19. Филипчук С. В Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 — 2007 рр.) / С.В. Филипчук // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Випуск 5. – С. 191 – 200.

 20. Филипчук С. В Молодіжна робота ВСО ЄХБ у світлі конфесійних ЗМІ / С.В. Филипчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя, 2012. - Випуск ХХХ. – С. 36 – 39.

 21. Шаправський С. Проблеми забезпечення релігійної безпеки України ти шляхи її вирішення [Текст] / С. Шаправський.// Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство» (Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць). – Вип. 5. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С.167–175.

 22. Шаправський С. Основні символічні зображення розенкрейцерів [Текст] / С. Шаправський. // Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 4. – С.325–334.

 23. Шаправський С. Трактування основних елементів православних кладовищ з позицій християнської символіки [Текст] / С. Шаправський. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 6. – С.220–230.

 24. Якубович М. М. Фундаментальна онтологія ібн Сіни: поняття вуджуд // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філософія». — Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2012. — Вип. 10. — С. 351-359.

 25. Якубович М. М., Щепанський В. В. Передмова до «Перестороги» Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії, Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія «Філософія». — Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2012. — Вип. 11. — С. 330-338.

 26. Якубович М.М. Національне та релігійне в сучасному ісламському традиціоналізмі // Релігія-Світ-Україна. Колективна монографія в 3-х книгах. Книга 3: Релігійні процеси в перспективі їх виявів. За наук. ред. А.Колодного і Л.Филипович // Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2012. – №61. – С. 161-169.

 27. Якубович М. М. Ісламський традиціоналізм за умов процесів глобалізації // Релігія-Світ-Україна. Колективна монографія в 3-х книгах. Книга 3: Релігійні процеси в перспективі їх виявів. За наук. ред. А.Колодного і Л.Филипович // Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2012. – №61. – С. 236-256.

 28. Якубович М. История ислама в Западной Украине // Украина и исламский мир. – 2012. – No. 7. – C. 37-40.

 29. Якубович, М. М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского // Украина и исламский мир. – 2012. – No. 6. – С. 34-37.

 30. Якубович М. М. Ісламська кульутра в Україні: перспективи діалогу // Філософське осмислення культурного простору. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної міждисциплінарної конференції, присвяченої Всесвітньому дню культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. – Херсон: РВВ Колос, 2012. – С. 57-60.

 31. Якубович, М. М. Герменевтика ібн Сіни в контексті раціоналістичних витлумачень Корану (на прикладі 41 айату сури «Фуссілат») // Дні науки філософського факультету – 2012. Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2012 року) [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. — К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. — Ч. 1. — С. 230-232.

 32. Якубович М. Забытый перевод Корана на украинском языке // Украина и исламский мир. – 2012. – No. 7. – C. 32-34.

 33. Якубович М. Хадж украинских мусульман в годы независимости // Украина и исламский мир. – Декабрь 2012. – No. 8. – С. 8-11.

 34. Якубович М. Исламское образование в независимой Украине: достижения и перспективы // Украина и исламский мир. – Декабрь 2012. – No. 8. – С. 34-41.

 35. Якубович, М. М. Культура литовских татар в Беларуси, Украине и Польше: новые направления исследования // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перпективы: сборник трудов VI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика Белорусь, 26-27 апреля 2012 г. : [редкол. К. К. Шебеко и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 184-185.

 36. Якубович, Михаил, Ислам в Западной Украине: историко-культурный экскурс // Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. Вып. № 1 (6). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2012. — С. 31-38.

 37. Якубович М. М. Перспективы Крыма в геополитических реалиях современности. Ислам в странах Содружества Независимых Государств: международная политика и сфера безопасности. Ежеквартальный научный альманах. Вып. № 3 (8). — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2012. — С. 70-77.

 38. Якубович М. М. Рамадан по-итальянски. Как живется мусульманам в современной Италии // Журнал «Минарет». – 2012. – № 3(33). – С. 74-89.

 39. Якубович М. М. Ислам в «континентальной» Украине: главные проблемы развития общин // Медина аль-Ислам. – 2012. – №126. – С. 3-4.

 40. Якубович М. М. Мухаммад аль-Аккирмани: забытый исламский философ с украинских земель // Медина аль-Ислам. – 2012. – №127. – С. 3-4.

 41. Якубович М. М. Мусульмане и парламентские выборы в Украине // Медина аль-Ислам. – 2012. – №133. – С. 5-6.

 42. Yakubovych, Mykhaylo. Reception of ibn Sina in Early Modern Ottoman Philosophy: Case of al-Aqkirmani // Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period A comparative perspective: Warsaw, 27th-29th September 2012. Abstract book. – Warsaw: Faculty of History, University of Warsaw & Institute of History, Polish Academy of Sciences. – 2012. – P. 31-33.

 43. Yakubovych, Mykhaylo. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics [Abstract] // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. Dalil al-Mulakhisat wa s-Siyar az-Zatiyyah li-l-Bahithina wa l-Bahithat. – Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. – P. 231-232.

 44. Yakubovych, Mykhaylo. An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics // Mu’ttamar al-Islam wa s-Salam. – Ad-Dammam: Jami’ah ad-Dammam, 1433/2012. – Vol. 2. – P. 1345-1391.

 45. Yakubovych, Mykhaylo, A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance // Non-Aligned Movement Yearbook on Human Rights and Cultural Diversity. Edited by: Kamran Hashemi and Linda Briskman. – Tehran: NAM Center for Human Rights and Cultural Diversity, 2012. – Vol. 1. – P. 205-220.

 46. Yakubovych, Mykhaylo. The Qur’anic Ideals of Human Reason in Abdessalam Yassine's Theory of the Prophetic Method // Kitab ‘Amal al-Mu’ttamar al-‘Alami ad-Dawli al-Awwal fi Mawdhu’ “Markaziyah al-Qur’an al-Karim fi Nazariyah al-Manhaj an-Nabbauwi ‘inda al-Ustadh ‘Abd as-Salam Yassine. – Istanbul: IESI, ISAV, C.I.R.E.E.S, 2012. – Vol. 3. – P. 1628-1644.

Проведені наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи):

 1. Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій.

За результатами роботи опубліковано: 1. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 6. – 360 с.2. Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 7. – 296 с.

 1. ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Релігійні фактори у контексті суспільних і світоглядних трансформацій».

При кафедрі діють такі наукові гуртки, школи та лабораторії:

1. Наукові школи: «Актуальні проблеми християнства», «Викладання християнської етики».

2. Лабораторія «Релігійна журналістика» (щоквартально виходить інформаційно-аналітичний журнал «Рівненщина релігійна»).

3.Гурток «Мудрість Сходу».

4.Гурток «Морешет» («Спадщина»).

5.Лабораторія перекладу сакральних текстів.
Кафедра журналістики

Кафедра працює над загальною кафедральною темою “Новітні соціальні медіа в мережі Інтернет".Науковий результат:

 • підготовка до друку розділу міжнародної колективної монографії “Особливості інтеграційних проектів на пострадянському просторі”;

 • участь у міжнародному україно-польському семінарі “Полікультурна освітня коопераційна інтеграція” (3-7 грудня, Сєроцк-Варшава, 2012);

 • участь студентів у міжнародному семінарі з онлайнової журналістики “Журналісти-активісти” з 1 по 12 липня 2012 року.

У межах реалізації академічної теми, присвяченої проблемам острогіани, виконується дисертаційне дослідження Назарук В.М. “Формування барокового стилю у творчому доробку поетів острозького кола кінця ХVI першої половини ХVIІ століття”.
Опубліковані праці викладачів кафедри:
Навчальні посібники:

 1. Практикум із журналістської етики: Навчальний посібник / Передм. В. П. Мостового. – В.Ф.Іванов, С.В.Штурхецький.-Під ред. Проф.В.Ф.Іванова.2-ге вид., стереотип.-К.: видавець О.Зень,2012.-320 с. (лист №1/11-1605 від 6 лютого 2012 р.

 2. Віхи історії України в документах і матеріалах (1917-1939). Хрестоматія / уклад. О.В. Власюк, Н.А.Ковальчук, В.Й. Сидорук, В.В. Трофимович, В.І.Шанюк. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 480 с.

Статті:

 1. Годунок З. В. «Герменевтика індивіда у збірці В. Стуса «Веселий цвинтар» та в текстах М. Хвильового: порівняльний аналіз» (збірник наукових праць НаУОА «Наукові записки. Серія «Фіологічна»).

 2. Годунок З. В. «Місто Z як утілення «застиглого» часопростору (герменевтичний аналіз повісті «Сентиментальна історія» Миколи Хвильового)» (збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Каразіна)

 3. Годунок З. В. Особливості функціонування категорії жанру (на прикладі творчості Миколи Хвильового). Серія «Філологічна» – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 28. – С. 17–26.

 4. Криловець Н. В. Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко / Н. В. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 229–232 .

 5. Криловець Н. В. Образ лісу в натурфілософській поезії Ліни Костенко / Н. В. Криловець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 28. – С. 119–127 .

 6. Криловець Н. В. Філософія творчості в поезії Ліни Костенко / Н. В. Криловець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 27. – С. 341–344 .

 7. Kostiuchenko Oleksii. The use of manipulative techniques in advertising / O.Kostiuchenko, A. Skaliy, W. Zukow // Aktualne wyzwania reklamy i image w ekonomii i naukach o zyrowiu. - Radom, 2012. – S. 33-38.

 8. Костюченко О. М. Концептуальна модель соціальної перцепції фахівців галузі масових комунікацій [Текст] / Костюченко Олексій Миколайович // Аудиторний фактор трансформації ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні» (26 січня 2012 р., м. Острог) / за заг. ред. канд. держ. упр. О. В. Шершньової . – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 364 с.

 9. Костюченко О. М. Психологічна безпека у професійній діяльності сучасного журналіста [Текст] / Олексій Костюченко // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» / за ред. д-ра філол. наук, проф. О. О. Селіванової; ред. кол. : д-р психол. наук, проф. Г. О. Балл, д-р психол. наук, проф., член-кореспон. НАПН України С. І. Болтівець, д-р психол. наук, доц. О. Ф. Бондаренко. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2011. – Вип. 13. – С. 62-69.

 10. Костюченко О. М. Психологічні особливості розвитку соціальної перцепції фахівців галузі масових комунікацій [Електронний ресурс] / Костюченко О. М. // Соціальне пізнання: матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Режим доступу: http://pim.oa.edu.ua/internetkonferencii/iicracp2012/37-social-cognition/111. – Заголовок з екрану.

 11. Назарук В. М. Інформаційні технології у загальноосвітніх навчальних закладах. Назарук В. / Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології у професійній діяльності», Рівне, 2012. С. 43-44.

 12. Назарук В. М. «Застосування елементів асоціативно-образного мислення на уроках української мови та літератури в ланці основної та старшої школи» Назарук В. / Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Дніпропетровськ, 2012. С. 145-148.

 13. Назарук В. М. Постать Даміана Наливайка у контексті дослідження літературного процесу рідного краю. Назарук В. / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Частина IV, Бердянськ, 2012. С.207-209.

 14. Назарук В. М. Проблема дотримання мовних норм у засобах масової інформації Рівненщини. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна», випуск 22. Острог, 2012. С. 100-108.

 15. Назарук В. М. Тематичні паралелі книги «Діоптра» Віталія та «Строф» Івана Франка. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 28, 2012. – С. 167-175.

 16. Назарук В. М. Українська документалістика: погляд споживача. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2012, С. 121-129.

 17. Назарук.В.М.Ukrainsko-polskie mlodziezowe projekty oswiatowe jako element ksztaltowania tozsamosci europejskiej / Україно-польські освітні проекти як елемент формування європейської ідентичності .Матеріали Міжнародної конференції «Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji I integracji: Wymiar kulturowy. Zamosc.2011. – С.203-217.

 18. Пухонська О. Я. Алюзія як феномен “чужого” мовлення у семантичному полі сучасних поетичних текстів / Оксана Пухонська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 31. – С. 92–94.

 19. Пухонская О. Я. Интертекстуальный аспект современной поэзии / О. Я. Пухонская // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва. – 2012. – № 12 (47). – С. 272-275.

 20. Пухонська О.Я. Молода українська поезія: Спроба самоідентифікації // Оксана Пухонська // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2012. – № 5 (218). – С. 91–96

 21. Пухонська О. Я. Образ міста у поезії авторів початку ХХІ століття / Оксана Пухонська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 32. - С. 205-211

 22. Пухонська О. Я. Фольклорні мотиви сучасної української поезії в аспекті діалогу традиції з новаторством Серія «Філологічна» – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 28. – С. 212–219.

 23. Пухонська О. Я. Цитата як форма інтертекстуальності (на прикладі сучасної вітчизняної поезії) / Оксана Пухонська // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси, 2012. – № 38 (251). – С. 20–26.

 24. Шулик Р. Т. Прагматика структур передачі чужого мовлення / Р. Т. Шулик // Наук. вісн. ВНУ ім. Лесі Українки. Філол. науки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – №1. – С. 133–137.

Викладачами кафедри було організовано Всеукраїнську наукову конференцію “Феномен Василя Стуса”.

На кафедрі протягом усього навчального року діяв науковий гурток «Актуальні питання та проблеми українського літературознавства».

З початку 2012-2013 навчального року діє науковий гурток: «Витоки української журналістики у полемічній прозі й епістолярії членів Острозького наукового гуртка та письменників, причетних до їхніх традицій»

Керівник: кандидат філологічних наук, доцент Шанюк В.І.Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка