Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рікСторінка7/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Економічний факультет
Економічний факультет створений за наказом ректора НаУОА № 45 від 22 серпня 1995 р. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за напрямами «Фінанси та кредит» та «Економічна кібернетика», які акредитовані за IV рівнем. Основною метою факультету є підготовка фахівців конкурентоспроможних на ринку праці.

Факультет співпрацює з навчальними закладами, освітніми установами України та зарубіжжя: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет водного господарства та природокористування, Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний економічний університет, Європейський університет, Міжнародна академія управління персоналом, Луцький державний технічний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національна академія ДПС України, Полтавський університет споживчої кооперації України, Національний технічний університет України «КПІ», Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Приватний вищий навчальний заклад «МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука», Національний університет  «Львівська політехніка», Львівський державний аграрний університет, Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусія), Київська школа економіки.
Кафедра фінансів, обліку та аудиту
Наукова робота на кафедрі здійснюється за напрямком зареєстрованої комплексної науково-дослідної теми „Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U005190). Згідно цієї теми на кафедрі:

1) захищено докторське дисертаційне дослідження Мамонтовою Н.А. на тему: «Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку» - 08.00.03. – Економіка та управління національним господарством;

2) виконуються два докторських дисертаційних дослідження доц. Козак. Л.В. та Дем’янчук О.І.;

4) виконується три дисертаційних дослідження Харчук Ю.Ю., Новоселецькою А.О. та Недзведовською О.Є.;

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:
Видано підручник:

Левицька С. О., Осадча О.О., Лебедзевич Я. В. Звітність підприємств: Підручник – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 240 с.


Автореферати:

Мамонтова Н. А. Капіталізація компаній нафтогазового комплексу: методологія оцінки і механізми забезпечення. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. – Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2012. – 40 с.

Опубліковано статті:

1. Андрійчук В. Г. Аналіз методології визначення вартості підприємства в межах дослідного підходу / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2012. - № 9. - С. 40-47.

2. Береславська О. І. Стабільність гривні: об’єктивна реальність чи вимушена необхідність // Віник НБУ. – 2012. - №3. – с. 6-20.

3. Береславська О.І. Міжнародні валюти і практика їх регулювання / О. І. Береславська // Наукові записки. Серія «Економіка» : [збірник наукових праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 20. – С. 174-178.

4. Дем’янчук О. І. Удосконалення міжбюджетних відносин, як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів / О. І. Дем’янчук, Н. А. Шевчук // Наукові записки. Серія «Економіка»: [збірник наукових праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012 – Випуск 19. с. 8-13.

5. Дем’янчук О. І. Теоретичні основи фінансового потенціалу місцевих бюджетів та його складові / О. І. Дем’янчук // Наукові записки. Серія «Економіка»: [збірник наукових праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012 – Випуск 20. – с. 8-13.

6. Дем’янчук О. І. Фіскальне значення податку на доходи фізичних осіб у доходах місцевих бюджетів / О. І. Дем’янчук // Наука й економіка : [науково-теоретичний журнал ПВНЗ «Хмельницький економічний університет]. – 2012. – № 4.

7. Карлін М. І. Іванчук Н.В. Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні. Наукові записки. Серія «Економіка»: [зб. наук. праць]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. Випуск 20. – с.120-125.

8. Карлін М. І. Проблеми функціонування фінансового ринку та інвестиційна безпека України // Банківська справа. - № 3 (105). - 2012. – С.54-65.

9. Карлін М. І. Фіскальна політика і соціальні виплати в сучасній Україні // Науково-економічний та суспільно політичний журнал «Демографія та соціальна економіка» - К., Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, № (17)2012 с. 70 – 77.

10. Карлін М. І. Необхідність урахування принципів фіскальної соціології в соціальній політиці України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, Економічні науки. Вип. 5 (230). – Луцьк: РВВ «Вежа», 2012. – С. 28-32.

11. Карлін М. І. Анти-оптимум Парето та особливості його застосування в сучасній фіскальній політиці України // Перспективи розвитку фінансової системи України: матер. Всеукр. Наук.-практ конф. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - 392 с.

12. Карлін М. І. Офшорні зони та їх вплив на економіку України // Науковий журнал Економічний форум Луцький національний технічний університет. – вип.. 1. – Луцьк, 2012. с. 120-125.

13. Карлін М. І. Потреба пошуку нових підходів до здійснення фіскальної політики в Україні в умовах зростання нестабільності світової фінансової системи. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, Економічні науки. Вип. 4 (229). – Луцьк: РВВ «Вежа», 2012. – С. 101-105.

14. Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька, М. В. Чичилінський // Наукові записки. Серія «Економіка» : [збірник наукових праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 19. – С. 357–360.

15. Кривицька О. Р. Систематизація підходів до сутності фінансової стійкості страхової компанії / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : [збірник наукових праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 20. – С. 129 – 132.

16. Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : [науково-теоретичний журнал ПВНЗ «Хмельницький економічний університет]. – 2012. – № 4.

17. Левицька С. О. Стандартизація документаційних процесів в сучасних умовах економічного реформування // Збірник наукових праць КНТЕУ, 2012р. - №2(154), с.127-131.

18. Левицька С. О., Осадча О.О. Критерії ефективності документаційних процесів // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит».- №1, 2012.- с.10-18.

19. Левицька С. О., Тимошенко І. О. Реформування податкової системи як складової регіонального інноваційно-інвестиційного розвитку // Модернізація системи державного управління. Львів. – ЛРІДУ. – 2012р.- с.470-475.

20. Левицька С. О., Андрєєва А. О. Облікова інформація та її роль в постіндустріальній економіці // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 19. – с.163-166.

21. Левицька С. О. Господарський облік діяльності суб’єктів в сучасних умовах економічних та соціальних реформ // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (33). – Ч.4. – Луцьк, 2012.-с.233-243

22. Харчук Ю.Ю. Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.19. – С. 237 – 241.

23. Харчук Ю.Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки – Кіровоград: КНТУ, 2012.

24. Харчук Ю.Ю. Фінансування діяльності вітчизняних державних вищих навчальних закладів в умовах сталого національного розвитку // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за матеріалами ХІ Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти», 15-16 листопада 2012 року. – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2012.

25. Шулик Ю.В. Напрями бюджетної стратегії формування доходів державного бюджету України / Ю. В. Шулик // Наука й економіка : [науково-теоретичний журнал ПВНЗ «Хмельницький економічний університет]. – 2012. – № 4.


Наукові збірники:

За звітний період видано два збірники наукових праць «Наукові записки. Серія «Економіка», які рекомендовані як фахове видання в галузі економічних наук (Постанова президії ВАК України №01-05/3 від 14.04.2010 р.):

1. Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 19. – 472 с. – 125 прим.

2. Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 20. – 310 с. – 100 прим.


Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Кафедра економічної теорії працює над темою наукового дослідження “Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах”, державний реєстраційний номер 0102U005190.

У рамках дослідження викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями, зокрема:

Топішко Н.П. Тема дисертації: „Соціальний захист населення в умовах ринку”. Спеціальність: 08.00.01 – Економічна теорія.

Іванчук Н.В. Тема дисертації: „Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України”. Спеціальність: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Недзведовська О.Є. Тема дисертації: «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». Спеціальність: 08.01.07.

Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:

Опубліковані статті:  1. Галецька Т.І. «Фінансова система України». Серія «Економіка». - Випуск 20 . - Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2012. – С.178-181.

  2. Іванчук Н.В.Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка: [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ: В-во Дніпропетровського національного університету, 2012. – вип. 6(2). – Т. 20. – №10/1. – С. 3-11.

  3. Іванчук Н.В., Карлін М.І. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: [зб. наук. праць]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 20. – C. 150-167.

  4. Іванчук Н.В.Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: тези доповідей V Ювілейної міжнародної конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – С.38-39.

  5. Іванчук Н.В. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 26-27 апреля 2012 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К. К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2012. – С.49-51.

  6. Іванчук Н.В. Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 51-53.

  7. Іванчук Н.В. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжн. наук.-практ. конф. – Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. – С.122-124.

  8. Іванчук Н.В. Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика». – Донецьк, 2012. – С. 45-49.

  9. Іванчук Н.В. Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. – Луцьк, 2012. – С. 36-38.

  10. Мартин О.М. Статистична оцінка чинників інноваційної діяльності в Україні.Збірник наукових праць XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку». – Хмельницький, 2012. – С.55-58.

  11. Мартын О.М. Формирование личности специалистов гражданской обороны: экономические аспекты.Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы : сб. материалов У1 междунар. науч.-практ. конференции курсантов, студентов, слушателей магистратуры, адъюнктов (аспирантов) : в 2 ч. Ч. 2. – Минск: КИИ, 2012. – С. 160-163.

  12. Мартин О.М. Ефективність ринку сільськогосподарських земель та аграрної економіки: фінансові аспекти.Фінансова система України: становлення та розвиток: Матеріали міжн. науково-практичної конференції. – Острог: вид-во Національного ун-ту «Острозька аккадемія», 2012. С.74-77.

  13. Мартин О.М. Ефективність аграрного сектора національної економіки та ринок сільськогосподарських земель. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали ХУП Міжн. наук.-практ. конф. (29-30 травня 2012 року)] – Луцьк: Волинський національний університет ім. Л.Українки, 2012. – C.143-144.

  14. Мартин О.М. Взаємозв’язок пожежної та економічної безпеки у суспільстві: теоретичний аспект. Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України. Збірник матеріалів IУ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 19 квітня 2012 року. – Черкаси, 2012. – С. 137-139.

  15. Мартин О.М. Пожежна безпека як складова національної безпеки: суть, принципи та чинники. Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України. Збірник матеріалів IУ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 19 квітня 2012 року. – Черкаси, 2012. – С. 139-141.

  16. Мартин О.М. Формування патріотизму у майбутніх офіцерів та чинники, які його визначають. Гуманітарні аспекти формування особистості. Збірник статей УІ Всеукраїнської наукової конференції, 27 квітня 2012 р. – Львів, ЛДУ БЖД, 2012. - С.271-277.

  17. Мартин О.М. Заробітна плата як економічна категорія: соціально-економічні аспекти.Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, вип. 22.7. - 2012. – С.233-240.

  18. Мартин О.М. Вшанування пам’яті М.Шашкевича сільськими громадами Тернопільщини у 1911 році. Опілля як етнографічна цілісність. Матеріали науково-теоретичної конференції. – Тернопіль, Джура, 2012. – С.48-52.

  19. Мартин О.М. Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності торгового підприємства. Materialy VIII mezinarodni vědecko — prakticka konference «Vznik moderni vědecke – 2012», 7.09.12 – 05.10.12, Ekonomicke vědy. – Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2012. – С.15-16.

  20. Мартин О.М. Фінансові аспекти функціонування ринку сільськогосподарських земель та ефективність аграрного сектора національної економіки України. Наукові записки НУ «Острозька академія». – Серія «Економіка». Вип. 19. – Острог: вид-во Національного ун-ту «Острозька аккадемія», 2012. – С.370-373.

  21. Мартин О.М. Особливості патріотичного виховання курсантів у вищому навчальному закладі МНС.Теорія та практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: матеріали ІУ міжн. наук.-практ. конф. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля,2012. – С.307-310.

  22. Мартин О.М.Економічні аспекти захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у контексті національної безпеки України. Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях: збірка матеріалів І Міжвузівській науково-методичній конференції. – Харків, НУЦЗУ, 2012. – С.212-215.

  23. Мартин О.М.Економічні аспекти екологічно сталого розвитку у контексті безпеки життєдіяльності людини і суспільства. Матеріали І Міжнародної науково-прктичної конф. «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства». – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С.324-327.

  24. Мартин О.М. Історичні пам’ятки села Велика Вільшаниця на Львівщині. Пам’ятки України. – 2012. – № 11. – С. 12-15.

  25. Козак Л.В. Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг. Сталий розвиток економіки, 2012. -№ 3(13). – С. 244-247.

  26. Козак Л.В. Стратегія розвитку аграрного сектору України як чинник у забезпеченні його міжнародної конкурентоспроможності. Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Чернівці, 26-27 квітня 2012 року. - Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. - C. 37-40.

  27. Недзведовська О.Є.Забезпечення державою соціальних гарантій дітей-інвалідів. Фінансова система України: становлення та розвиток.: матеріали науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – с.121-126.

  28. Недзведовська О.Є. Соціальні гарантії інвалідів в Україні. Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. – Луцьк, 2012. – С. 65-67.

  29. Топішко І.І.ФОсобливості патріотичного виховання курсантів у вищому навчальному закладі МНСінансова система України. Наукові записки. Серія «Економіка». - Випуск 20. - Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2012. -С.31- 34.

  30. Топішко И.И.Сборник научных трудов VІ Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». Ч.1. - Республика Беларусь, г. Пинск, УО Полесский государственный университет. 26.04.2012. - Пинск: ПолесГУ, 2012. – С. 116-118. - (6 с. А-4).

  31. Топішко Н.П.«Формування ринкової економіки» КНЕУ – К.: 2012.- 10 с. здано у друк 29.10.2012 (10 с.).

  32. Топішко Н.П.«Фінансова система України». Серія «Економіка». - Випуск 20 . - Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2012. - С.35-40.

Підготовка відгуків на автореферати

Топішко І.І. Упродовж звітного періоду було подано більше 4 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій.

Галецька Т.І. Впродовж звітного періоду був підготовлений 1 відгук на автореферат кандидатської дисертації.

Опонування

Топішко І.І. Опонував кандидатську дисертацію Стеців Ю.А. “Організаційно-економічний механізм формування регіонального ринку земельних ресурсів” в Ужгородському національному університеті, лютий 2012 р.

Участь у конференціях

1. Козак Л.В. VІ Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» // Национальный банк Республики Беларусь, Мин-во образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы, Полесский государственный университет, - Республика Беларусь, г. Пинск, УО Полесский государственный университет. 26.04.2012. - Пинск: ПолесГУ, 2012. – С. 116-118. - (6 с. А-4).

2.Топішко І.І. До питання щодо можливих соціально-економічних наслідків введення землі в ринковий обіг.«Фінансова система України: становлення та розвиток»: Матеріали науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2012. – - С. 127-129.

3 Топішко І.І. VІ Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» // Национальный банк Республики Беларусь, Мин-во образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы, Полесский государственный университет, - Республика Беларусь, г. Пинск, УО Полесский государственный университет. 26.04.2012. - Пинск: ПолесГУ, 2012. – С. 116-118. - (6 с. А-4).

4. Топішко І.І. Міжнародний форум з агрологістики / Мін-во аграрної політики та продовольства України, Мін-во інфраструктури України, Рівненська облдержадміністрація, м.Рівне.

5. Топішко І.І. Проблеми теоретичної підготовки кваліфікованих кадрів в галузі бухгалтерського обліку. Десята Всеукраїнська наукова Інтернетконференція студентів та молодих вчених,присвяченої молодими вченим в галузі бухгалтерського обліку фінансового аналізу та контролю д.е.н., проф.І.В.Малтишеву, д.е.н., проф.П.П.Німчинову.

6.Топішко Н.П. Деякі проблеми вдосконалення системи соціального захисту населення в Україні . Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської науково–практичної конференції : «Фінансова система України: становлення та розвиток». – Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2012. – С.76-78. – 0,2 д.а.

7. Топішко Н.П.Перспективи застосування соціальних інновацій в соціальній політиці держави в умовах її адаптації до глобалізованого простору. Міжнародна науково-практична конференція: Самарський інститут бізнесу та управління, Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу, 3-5 жовтня 2012 р. м.Сімферополь (Тези доповіді)- Сімферополь, 2012. – с.86-90. (6 с. А-4 ) .

8. Топішко Н.П. Трансформація соціальної політики держави в умовах глобалізаційних змін: проблеми і пошук шляхів розв’язання .«Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 22-23 листопада 2012 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, КНЕУ і. В.Гетьмана, факультет міжнародної економіки і менеджменту, Інститут глобальної економічної політики, Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – К.: 2012 (3 с.).

Була проведена Всеукраїнська студентська наукову конференція: «Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку». За матеріалами конференції видано збірник тез: «Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку». Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 100 с.


Кафедра економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у рамках теми «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації – 0102U005190) та «Удосконалення бюджетного механізму фінансового забезпечення системи соціального захисту та соціальних гарантій в Україні» (затверджено в  Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  та наукових установ  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки).Метою здійснення науково-дослідної роботи на кафедрі є виявлення основних тенденцій розвитку соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки на основі вивчення теоретичних та прикладних аспектів моделювання таких систем за допомогою економіко-математичних методів, моделей та інформаційних технологій.

При кафедрі функціонує науково-дослідницька лабораторія «Моделювання соціально-економічних систем». У рамках Всеукраїнської викладацької науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток» викладачі кафедри щорічно організовують засідання секції, присвяченої дослідженню інформаційних технологій в економіці. Їх  зусиллями здійснюється наукове редагування розділу «Математичні моделі та інформаційні технології у фінансах» в періодичному фаховому збірнику наукових праць «Фінансова система України» (Постанова президії ВАК України від 4.04.2010 р. № 1-05/3).Результатами роботи в рамках НДР є наступні публікації:
Монографії:

 1. Вітлінський В.В. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: [Колективна монографія] : [В.В.Вітлінський, О.В.Піскунова, О.І.Черняк та ін.]. - Бердянськ: Видавництво Ткачук, 2012. – 564 с.

 2. Вітлінський В.В. Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці (Методології, моделі, методи управління та прийняття рішень) : [Колективна монографія] : [В.В.Вітлінський, А. В. Матвійчук, С. К. Рамазанов]. - Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. - 948 с.

 3. Витлинский В.В. Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : [Колективная монография] : [В.В.Витлинский, О.В.Пискунова, А.В.Матвийчук та ін.]. – Харьков : ФОП Александрова К.М.,ВД «ИНЖЕК», 2012. – 592 c.

Статті:

 1. Вітлінський В.В. Нелінійна динаміка процесу функціонування комерційного банку на підгрунті неперервної математичної моделі / В.В.Вітлінський, Ю.В.Коляда, А.О.Харламов // Науковий журнал «Бізнес інформ» - Харків: ХНЕУ, 2012. - №3. – С.29-33.

 2. Вітлінський В. В. Застосування інструментарію нечіткої логіки при формуванні кредитного портфеля / В. Вітлінський, В. Середюк // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту . — 2012. — N 1. — С. 106-117.

 3. Вітлінський В. В. Моделювання та управління розвитком малого підприємництва / В.В.Вітлінський, О.В.Піскунова // Вчені записки: зб. наук. праць. К.: КНЕУ, 2012. - Вип. 14, Ч.1. –– С. 261-268.

 4. Вітлінський В. В. Наукова складова в системі інноваційної підготовки фахівців зі спеціальностей "Економічна кібернетика" та "Інтелектуальні системи прийняття рішень" / В.В.Вітлінський, С.Устенко, О.Шарапов // Вища школа: наук.-практ. вид./ Ред. В.І.Карасьов та ін. - К.: Товариство "Знання" України, КОО, 2012. - N 4. - С. 67-75.

 5. Вітлінський В. В. Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень / В.В.Вітлінський // Науковий журнал «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці». – Вип. №1, 2012. – С.97-118.

 6. Грицюк П.М. Використання інформаційних технологій в аудиторській діяльності / П.М.Грицюк // Проблеми рац. викор. соц.-економ. і природно-ресурс. потенціалу регіону: фін. політика та інвест: Зб. наук. праць.- Рівне: НУВГП, 2012. – В.2 (35). – С.305-314.

 7. Грицюк П.М. Застосування методу найближчих сусідів до короткострокового прогнозування ціни акцій / П.М.Грицюк // Вісник Української академії банківської справи. – 2012, №2 (33) – С.127-134.

 8. Грицюк П.М. Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньоекономічних операцій / П.М.Грицюк, В.О.Хомедюк // Наукові записки. Серія “Економіка”. - Острог: Вид. НУ “Острозька академія”, 2012, В.20. – С.229-233.

 9. Грицюк П.М. Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца / П.М.Грицюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Зб. наукових праць. Вип.83 – Київ, КНЕУ, 2012. – С. 127-131.

 10. Грицюк П.М. Оптимізація структури рослинної галузі Рівненської області / П.М.Грицюк // Економіка АПК. – Київ, 2012. - №12. – С.31-44.

 11. Грицюк П.М. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у контексті сучасних вимог / П.М.Грицюк, А.П.Власюк // Нова педагогічна думка. – К., 2012. - №4 – с.

 12. Грицюк П.М. Прогнозування врожайності зернових методом середніх приростів / П.М.Грицюк // Проблеми рац. викор. соц.-економ. і природно-ресурс. потенціалу регіону: фін. політика та інвест: Зб. наук. праць.- Рівне: НУВГП, 2012. – В.3 (36). – С.

 13. Грицюк П.М. Прогнозування ціни акцій з використанням методу генетичних алгоритмів / П.М.Грицюк // Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти. – Бердянськ, 2012. – С.389-401.

 14. Грицюк П.М. Розробка торгової системи на основі динамічного варіанту моделі Марковіца / П.М.Грицюк // Інформаційні системи та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. ІІІ Міжнар. Наук.-пр. конф. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 63-64.

 15. Грицюк П.М. Управління ефективністю рослинної галузі Рівненської області / П.М.Грицюк // Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо». -Т.1 - С. 346 -348.

 16. Зубенко І. Р. Психологічні особливості особистості менеджера електронної комерції  / І.Р.Зубенко // Матеріали конференції: Міжнародна інтернет-конференція "Сучасні дослідження когнітивної психології" 23.03.12-24.06.12. – 188с.

 17. Зубенко І.Р. Психологічні фактори впливу на споживачів системи електронної комерції: теоретичний підхід / І.Р.Зубенко // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – Вип. 20. - С.188-195.

 18. Клебан Ю.В. Интеллектуальная система раннего предупреждения банкротств украинских предприятий / Ю.В.Клебан, А.В.Матвийчук // "Инновационные и информационные технологии в развитии бизнеса и образования": тезисы докладов Международной научно-практической конференции. – Москва, Международная Московская финансово-банковская школа, 2012. – Інформаційний ресурс:http://ekhneu.org.ua/content/intellektualnaya-sistema-rannego-preduprezhdeniya-bankrotstv-predpriyatiy.

 19. Ковальчук В.М. Особливості побудови регресійних моделей на основі нечітких вихідних даних / В.М.Ковальчук // «Фінансова система України: становлення та розвиток»: матеріали Х ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Острог, 2012.

 20. Ковальчук В.М. Особливості використання нечітко-статистичного підходу в моделюванні часових рядів / В.М. Ковальчук // «Проблеми економічної кібернетики»": матеріали XVIІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Одеса, 2012.

 21. Коцюк Ю.А. Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем / А.Ю.Коцюк // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012.­ – Вип. 20. - С.128-138

 22. Матвийчук А. В. Постановка задачи управления предприятием в условиях неопределенности / А.В.Матвийчук, Г.И.Великоиваненко // Нечеткие модели и нейронные сети в анализе и управлении экономическими объектами: монография / [Ю. Г. Лысенко, Е. Е. Бизянов, А. Г. Хмелев и др.]; под. ред. чл.-кор. НАН Украины, д-ра экон. наук, проф. Ю. Г. Лысенко. — Донецк: Юго-Восток, 2012. — 388 с. — С. 16-26.

 23. Матвийчук А. В. Моделирование финансовой устойчивости предприятий с применением теории нечеткой логики и нейронных сетей / А.В.Матвийчук // Нечеткие модели и нейронные сети в анализе и управлении экономическими объектами: монография / [Ю. Г. Лысенко, Е. Е. Бизянов, А. Г. Хмелев и др.]; под. ред. чл.-кор. НАН Украины, д-ра экон. наук, проф. Ю. Г. Лысенко. — Донецк: Юго-Восток, 2012. — 388 с. — С. 293-323.

 24. Матвійчук А. В. Методи розрахунку вектора пріоритетів в задачах багатоцільової оптимізації за відсутності статистичної інформації / А.В.Матвійчук, М.Г.Ніколаєв // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: Монография.– Х.: ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012.– 592 с.– С. 58-78.

 25. Матвійчук А. В. Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу (вступне слово головного редактора) / А.В.Матвійчук // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці.– 2012.– № 1.– С.7-36.

 26. Матвійчук А.В. Нечітке моделювання і управління ризиком банкрутства підприємства / А.В.Матвійчук // Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень: монографія / Під заг. ред. проф. С. К. Рамазанова. — Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. — 948 с. – С. 217-239.

 27. Микула М.П. Инфокоммуникационные технологии как основа формирования информационного общества / М.П.Микула // Материалы 57 научно-методической конференции преподавателей и студентов «Университетская наука региону». Секция «Информационные технологи в социально-экономическом развитии Ставропольского края». – Ставрополь: Издательство СГУ, 2012. - 172 с.

 28. Новоселецький О.М. Прогнозування рівня інфляції в Україні на основі нейрон-нечітких мереж / О.М.Новоселецький, І.В.Лопацька // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 19. – С.438-443

 29. Петрівський Я.Б. Створення протифільтраційного колекторного комплексу в масиві гірських порід / Я. Б. Петрівський, М. В. Тимчук // Вісник інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С. 72–77.

 30.  Tsapin A. Macroeconomic uncertainty and banklending: Thecase of Ukraine / O.Talavera, A.Tsapin, O.Zholud // EconomicSystems. - Elsevier, 2012. - Vol. 36(2). - P.279-293.

 31. Tsapin A. Main Bank Power, Switching Costs, and Firm Performance: Theory and Evidence from Ukraine / A.Stephan, A.Tsapin, O.Talavera //  EmergingMarketsFinanceandTrade. - M.E. Sharp, 2012. – Vol.48, Num.2. – P.76 – 93.

Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка