Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рікСторінка9/12
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,76 Mb.
ТипІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Кафедра країнознавства

Кафедра здійснює наукове дослідження за темою «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній Європі XVI-XXI ст.» (державний реєстраційний номер – 0110U002652), керівник – Кулаковський Петро Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства Національного університету “Острозька академія”. Науково-дослідна тема затверджена у березні 2010 р. терміном на 3 роки.

Мета роботи НДР: Проаналізувати формування політичної карти Центрально-Східної Європи в контексті міждержавних відносин і виявити основні тенденції розвитку системи міжнародних відносин в регіоні та роль в цьому дипломатії “великих держав”.

Результативність роботи:Захищена кандидатська дисертація: Ковальчук Т.В. «Регіональний туризм у Польській республіці у міжвоєнний період: Волинське воєводство» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія) – травень 2012 р. Науковий керівник – Кулаковський П.М.

Підготовлена до захисту докторська дисертація: Сидорук Т.В. “Європейська політика сусідства у регіоні Східної Європи: теоретичний і практичний виміри”.
Результати дослідження знайшли вияв у таких публікаціях:
Монографії:

Сидорук Т. В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства : монографія. – Львів : ПАІС, 2012. – 444 с.


Навчальний посібник:

Шишкін І.Г. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт. – Острог, 2012. – 56 с.Статті:

  1. Ковальчук Т.В. Транспортна система Волинського воєводства у міжвоєнний період як складова туристичної інфраструктури краю // Краєзнавство: науковий журнал. – 2012. – Ч. 4 (81).

  2. Ковальчук Т.В. Організація та проведення пропаганди туризму у Волинському воєводстві у міжвоєнний період // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Рівне : РІС КСУ, 2012.

  3. Ковальчук Т.В. Туристичний рух на Волині у міжвоєнний період // Краєзнавство: науковий журнал. – 2012. – Ч. 2 (79). – С. 112–120.

  4. Ковальчук Т.В. Регіональний туризм у Польській республіці в міжвоєнний період: Волинське воєводство: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02. «Всесвітня історія» / Т. Ковальчук. – Київ, 2012. – 20 с.

  5. Кулаковський П.М. Історія Чернігово-Сіверщини в складі Речі Посполитої у висвітленні вітчизняної та зарубіжної історіографії // Гілея (науковий вісник) Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 62. – С. 186–194.

  6. Кулаковський П.М. Ланові козацькі хоругви на Чернігово-Сіверщині у ХVІІ столітті // Сіверянський літопис. – 2012. – № 5. – С. 3–12.

  7. Кулаковський П.М. Протекціонізм князя Костянтина Острозького щодо розвитку торгівлі в Острозькому князівстві // Історія торгівлі, подат-ків та мита. Збірник нау-кових праць. – Дніпро-петровськ: Академія мит-ної служби України, 2012. – №1 (5). – С. 35–44.

  8. Кулаковський П.М. Сеймик Волинського воє-водства і сейм Речі Пос-политої 1642 року // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів: Наукове то-вариство ім. Шевченка. – С. 498–525.

  9. Кулаковський П.М. Сеймовий суд у Речі Посполитій як судова інстанція для українських воєводств (до середини ХVII соліття0 / П.М.Кулаковський // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. - 2012. - Nо. 2(6): [Електронний ресурс.] - Режим доступу: http://lj. oa. edu. ua./articles/2012/2012/n2/12kpmduv/pdf.

  10. Кулаковський П.М. Князь Василь-Костянтин Острозький і справці Київського воєводства // Theatrum Humane Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – К.: Laurus. – С. 217–230.

  11. Кулаковський П.М. До питання про пріоритетність та методи уведення до наукового обігу пізньосередньовічних та ранньомодерних історичних джерел // Литовська метрика в комплексі пізньосеред-ньовічних джерел з історії України: проб-леми вивчення та пуб-лікації. Матеріали круг-лого столу (21 березня 2012 р., м. Київ). – К.: Інститут історії НАН України, 2012. – С. 41 – 47.

  12. Подворна О. Особливості європейської та євроатлантичної інтеграції Словенії // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. Випуск 13. – Рівне, 2012. – С. 203-210.

  13. Павлюк В.В. Уніатська церква в суспільному житті Правобрежної України кінця XVIII – першої третини XIX ст. // Наукові записки. Серія “Історичне релігієзнавство”. - Острог, 2012. - Вип. 5. - С. 138-144.

  14. Сидорук Т. В. Роль Європейського Союзу у процесі придністровського врегулювання / Т. В. Сидорук // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. / Рівненський гуманітарний університет ; Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Рівне, 2012. – Вип. 14. – С. 217–221.

  15. Сидорук Т. В. Нормативно-правова та політична природа Європейської політики сусідства / Т. В. Сидорук // Політичний менеджмент. – 2012. – № 3 (54). – С. 75–83.

  16. Сидорук Т. В. Адаптація інструментів розширення ЄС у Європейській політиці сусідства / Т. В. Сидорук // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 62 (7). – С. 661–665.

  17. Сидорук Т. В. Теоретичні засади дослідження політики сусідства ЄС у Східній Європі / Т. В. Сидорук // Політологічні та соціологічні студії : Т. ХІ. Теорія та історія політичної науки: світовий та національний досвід : зб. наук. праць / наук. ред. А. М. Круглашов. – Чернівці : Букрек, 2012. – С. 314–321.

  18. Sydoruk T. Rola Europejskiej Polityki Sąsiedztwa we wspieraniu procesów transformacji ustrojowej i reform gospodarczych na Ukrainie / T. Sydoruk // Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej / pod red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz. – Lublin, 2012. – S. 95–108.

  19. Трофимович В., Шишкін І.Г. Ілюшин І. Українська Повстванська Армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.). - К.:Києво-Могилянська академія. 2009. - 339 с. // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – 2012. – Вип. 19. – С. 457-467.


Кафедра міжнародних відносин

Науково-дослідна тема кафедри міжнародних відносин: «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України».

Номер державної реєстрації теми: 0110U007987

Термін виконання: початок — 01.2012, закінчення — 12.15.

Керівник – Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету “Острозька академія”.

Мета роботи НДР – дослідження сучасних міжнародних відносини і місце у них України. На основі історичних подій аналізувати вплив міжнародних відносин на геополітичну ситуацію та її динаміку у світі. Вивчати політику держав, що впливають на глобальні процеси. З’ясовувати причинно-наслідковий зв’язок явищ, що мають міжнародний рівень, та їх резонанс в Україні. Досліджувати співробітництво України з міжнародними організаціями та структурами. Продовжувати вивчати місце України в рамках регіональної політики США, ЄС, СНД, країн Латиноамериканського регіону, Близького Сходу та Азії. Аналізувати нормативно-правову базу України з метою її оптимізації, працювати над рекомендаціями щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Результати роботи знайшли вияв у публікаціях:

Видані навчальні посібники: 1. Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах: Навчально-методичний комплекс / І.Г.Плевако. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2012. – 208 с.

 2. Рудько С. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період: навчально-методичний посібник із курсу / С.Рудько. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2012. – 412 с.

Опубліковані статті: 1. Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з неукраїнськими науковими організаціями / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія: “Історія”. – Острог : НаУОА, 2012. – Вип.19. – С. 395-408.

 2. Атаманенко А. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Український історичний журнал. – 2012. – No. 2. – С.231-233.

 3. Атаманенко А. Теодор Мацьків / А. Атаманенко, Ю. Мицик // Український історичний журнал. – 2012. – №3. – С. 232-234.

 4. Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торгово-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) / І. Плевако // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 28. – С.38–52.

 5. Плевако І. Розвиток геополітичної думки Бразилії у 40–80 рр. ХХ ст. / І. Плевако // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2012. – Випуск 19. – С. 383–394.

 6. Плевако І. Розвиток геополітичної думки в Аргентині та Бразилії в умовах біполярності: порівняльна характеристика / І. Плевако // Сучасна українська політика. – К., 2012. – Вип. 26. – С.55–64.

 7. Плевако І. Торгово-економічні відносини України із країнами МЕРКОСУР / І. Плевако // Тенденції міжнародних відносин в умовах глобальних економічних трансформацій: матеріали круглого столу. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – С.30-31.

 8. Рудько С. О. Науково-організаційна діяльність М. П. Василенка в радянський період / С. Рудько // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2012. – Вип.19.

 9. Третяк Л. М. Діяльність Холмської православної духовної семінарії // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів: Логос, 2012. – Кн. 1.- с. 325-334.

 10. Третяк Л. М. Кар’єра православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії у 1945-1964 рр. // «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць.- К., 2012. Вип. 62. – c.64-69.

 11. Третяк Л. М. Територіальне та соціальне походження духовенства Волинсько-Ровенської єпархії 1950-1960-х років // Наукові записки. Серія „Історичне релігієзнавство”. – Острог : Вид-во Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 6. - с. 275-284.

 12. Trojan S. Nowe organizacje międzynarodowe w strukturze współczesnego świata. BRICS, NEXT ELEVEN, VISTA / Sergij Trojan, Ałła Kyrydon // Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata / redakcja naukowa Wojciech Gizicki. – Toruń: Adam Marszałek, 2012. – S. 32 – 52.

 13. Troyan S. East-Central Europe in search of Identity: Illusion or reality? / Serhiy Troyan // Warsaw East European Conference 2012. Old and New past, present and future of the post-communist world. Abstracts. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2012. – S. 52 www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/ukrainian/.../habeta_2012.docx

 14. Троян С. Немецкие проекты «Миттельевропы» конца ХIХ – начала ХХ вв. / С. Троян // Известия Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского. Гуманитарные науки № 27. – Пенза: ПГПУ, 2012. – С. 1047-1054.

 15. Троян С.С. «Зміна парадигм» у сучасній історіографії: орієнталізм і постколоніальний дискурс / С.С. Троян // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 23. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2012. – С. 3 — 20.

 16. Троян С.С. «Теорії можливих історій»: українсько-польські відносини у вимірі політик пам’яті / С.С.Троян // Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу. Т. ІІ. Перезавантаження чи продовження? / За ред. А.Кульчицького, І.Гурака та ін. – Жешув-Львів-Івано-Франківськ: Вид-во Бібліотеки Кур’єра Галіцийського, 2012. – С. 129 – 135.

 17. Троян С.С. Біфуркаційний зріз сучасних міжнародних відносин у вимірі арабських революцій 2011 року / С.С. Троян // Словянський вісник: Збірник наукових праць. Вип. 14. Серія “Історичні та політичні науки”. - Рівне, 2012. - С. 229 — 233.

 18. Троян С.С. Конструювання механізмів історичного мислення (спільно з А. Киридон) // Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення / Войцех Вжосек. - Київ: Ніка-Центр, 2012. - С. 5 – 25.

 19. Троян С.С. Конструювання нової моделі інтеграції в Європі (Рецензія на монографію: Сидорук Т.В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства: монографія / Т.В. Сидорук. – Львів: ПАІС, 2012. – 444 с.) // Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 63. - К. : НПУ імені М.Драгоманова, 2012. - С. 705 – 707.

 20. Троян С.С. Культурний код ідентичності в сучасній Україні / С.С.Троян Знаки питання в історії України: суспільство між традицією та модернізацією: Збірник матеріалів VIII Міжнародної наукової конференції, 5-6 квітня 2012 р. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. – С. 326 – 331.

 21. Троян С.С. Наукове редагування // Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Ред. Троян, В. Склокін / Ева Доманська. – К.: Ніка-Центр 2012. – 272 с.

 22. Троян С.С. Новітня польська візія дослідження історичного минулого / С.С. Троян, А. Киридон // Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Вип. 9. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С. 240-247.

 23. Троян С.С. Пошук ідентичності в “Європі без кордонів”: між націоналізмом і космополітизмом / С.С. Троян, А. Киридон // Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів / Даріуш Вояковський. – К.: Ніка-Центр, 2012. – С. 9-40.

 24. Троян С.С. Проблема сучасних європейських кордонів у форматі конструювання системи постбіполярного світу / С.С.Троян // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.): у 5-ти частинах. – Д.: ТОВ “Інновація”, 2012. – С. 85-87.

 25. Троян С.С. Проекти націотворення в компаративному історичному дискурсі (Рец.: Земський Ю. С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ століття / Юрій Сергійович Земський. – Хмельницький, 2011. – 350 с.) / С.С. Троян // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 23. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2012. – С. 613 — 615.

 26. Троян С.С. Системна ретроспекція міжнародних трансформацій і геополітичних зрушень / С.С. Троян // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 13. – Рівне: РІС КСУ 2012. – С. 261-263.

 27. Шепєлєв М. А. “Вікторіанська ера” / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.143-144

 28. Шепєлєв М. А. “Вісь зла” / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.150-151

 29. Шепєлєв М. А. “Зміни режимів” концепція / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.307-309

 30. Шепєлєв М. А. “Лінія дружби” / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.430-431

 31. Шепєлєв М. А. “Молотова-Ріббентропа пакт” / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.471-473

 32. Шепєлєв М. А. “Москва — Третій Рим” концепція / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.485-486

 33. Шепєлєв М. А. “Ніхондзин рон” / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.509-511

 34. Шепєлєв М. А. “Передвизначення долі” / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.565-567

 35. Шепєлєв М. А. “Перенесення імперії” концепція / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.567-569

 36. Шепєлєв М. А. “Санітарний кордон” / М.А. Шепєлєв / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.677-678

 37. Шепєлєв М. А. “Світового міста і Світового села” концепція / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.690

 38. Шепєлєв М. А. “Союз трьох імператорів” / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.713-714

 39. Шепєлєв М. А. “Схід — Захід” відносини / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.745-747

 40. Шепєлєв М. А. “Тяглова держава” / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К. : Знання України, 2012. – С.804-805

 41. Шепєлєв М. А. “Універсального фашизму” доктрина/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.808-809

 42. Шепєлєв М. А. “Холодна війна”/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.854-856

 43. Шепєлєв М. А. «Азіатизація Азії» / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.15-16

 44. Шепєлєв М. А. «Великого Азербайджану» проект/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.107-111

 45. Шепєлєв М. А. «Великої Албанії» концепція/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.111-114

 46. Шепєлєв М. А. «Великої Болгарії» концепція / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.115-117

 47. Шепєлєв М. А. «Великої Вірменії» концепція/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.117-119

 48. Шепєлєв М. А. «Великої Греції» концепція / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.119-121

 49. Шепєлєв М. А. «Великої Румунії» концепція/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.121-125

 50. Шепєлєв М. А. «Великої Східноазійської сфери співпроцвітання» концепція/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.126-129

 51. Шепєлєв М. А. «Група восьми» / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.227-230

 52. Шепєлєв М. А. «Двох Азій» концепція / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.243

 53. Шепєлєв М. А. «Держав-вигнанців» концепція / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.252-254

 54. Шепєлєв М. А. Абендланд / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.7

 55. Шепєлєв М. А. Австрійське питання / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.7-10

 56. Шепєлєв М. А. Автаркія/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.10-13

 57. Шепєлєв М. А. Алексєєв Микола Миколайович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.18-19

 58. Шепєлєв М. А. Альбероні Джуліо/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.20-21

 59. Шепєлєв М. А. Альтерглобалізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.24-26

 60. Шепєлєв М. А. Американоцентризм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.27-28

 61. Шепєлєв М. А. Арабські події 2011 р. / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.35-39

 62. Шепєлєв М. А. Арсеньєв Костянтин Іванович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.40-41

 63. Шепєлєв М. А. Атлантизм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.50-51

 64. Шепєлєв М. А. Афразія/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.53-54

 65. Шепєлєв М. А. Африканський Союз / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.54-55

 66. Шепєлєв М. А. Балканізація/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.60-61

 67. Шепєлєв М. А. Безпека державна/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.65-66

 68. Шепєлєв М. А. Безпека міжнародна/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.66-69

 69. Шепєлєв М. А. Берлінська міжнародна система/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.71-73

 70. Шепєлєв М. А. Берлінський тристоронній пакт 1940 р. / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.73

 71. Шепєлєв М. А. Бжезинський Збігнев/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.73-76

 72. Шепєлєв М. А. Біла Русь / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.76-78

 73. Шепєлєв М. А. Біполярність/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.78-79

 74. Шепєлєв М. А. Болівар Симон / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.82-83

 75. Шепєлєв М. А. Боліваріанський Альянс Народів Нашої Америки (АЛБА) / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.83

 76. Шепєлєв М. А. Британська імперія/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.85-87

 77. Шепєлєв М. А. БРІКС діалоговий механізм/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.87-89

 78. Шепєлєв М. А. Валлерстайн Іммануїл Моріс/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.96-98

 79. Шепєлєв М. А. Вацудзі Тецуро / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.100-101

 80. Шепєлєв М. А. Великий Близький Схід/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.101-103

 81. Шепєлєв М. А. Вернадський Георгій Володимирович/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.129-130

 82. Шепєлєв М. А. Версальсько-Вашингтонська міжнародна система/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.130-133

 83. Шепєлєв М. А. Вестернізація/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.133-134

 84. Шепєлєв М. А. Вестфальська міжнародна система/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.134-136

 85. Шепєлєв М. А. Віденська міжнародна система / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.138-142

 86. Шепєлєв М. А. Візантизм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.143

 87. Шепєлєв М. А. Галичина / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.154-158

 88. Шепєлєв М. А. Гегемонія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.163-164

 89. Шепєлєв М. А. Геополітика / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.179

 90. Шепєлєв М. А. Геополітична наука/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.185-189

 91. Шепєлєв М. А. Геостратегія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.191

 92. Шепєлєв М. А. Германська (Німецька) імперія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.192-194

 93. Шепєлєв М. А. Глобалізація/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.194-198

 94. Шепєлєв М. А. Глобалізм/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.198-199

 95. Шепєлєв М. А. Глобалістика політична С.201-202

 96. Шепєлєв М. А. Глобалістика/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.199-201

 97. Шепєлєв М. А. Глобальне суспільство/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.209-213

 98. Шепєлєв М. А. Глобальне управління/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.213-215

 99. Шепєлєв М. А. Глобальність / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.215

 100. Шепєлєв М. А. Гобіно Жозеф Артюр де/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.217-219

 101. Шепєлєв М. А. Горчаков Олександр Михайлович/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.219-220

 102. Шепєлєв М. А. Громико Андрій Андрійович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.220-222

 103. Шепєлєв М. А. Губчак Осип Михайлович/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.232-234

 104. Шепєлєв М. А. Данилевський Микола Якович/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.240-242

 105. Шепєлєв М. А. Дацуарон/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.242-243

 106. Шепєлєв М. А. Джемаль Гейдар Джахідович/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.255-257

 107. Шепєлєв М. А. Діаспора/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 260-262

 108. Шепєлєв М. А. Дізраелі Бенджамін / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 262-264

 109. Шепєлєв М. А. Дуалізм планетарний / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С. 269-271

 110. Шепєлєв М. А. Дугін Олександр Гелійович/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 271-275

 111. Шепєлєв М. А. Експансіонізм/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 278

 112. Шепєлєв М. А. Експансія геополітична/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.278

 113. Шепєлєв М. А. Експансія культурна / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 278-279

 114. Шепєлєв М. А. Євразійство/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 282-286

 115. Шепєлєв М. А. Євразійське Економічне Співтовариство (ЄврАзЕС) / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 286-287.

 116. Шепєлєв М. А. Євроафрика / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 287-288

 117. Шепєлєв М. А. Європейський Союз / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 288-290

 118. Шепєлєв М. А. Захід / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 302-304

 119. Шепєлєв М. А. Західництво / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 304-306

 120. Шепєлєв М. А. Зюганов Генадій Андрійович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 309-311.

 121. Шепєлєв М. А. Ібероамериканське співтовариство націй / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 312.

 122. Шепєлєв М. А. Ідеократія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.312-313.

 123. Шепєлєв М. А. Ізоляціонізм/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.313-314

 124. Шепєлєв М. А. Імперіалізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.316-318

 125. Шепєлєв М. А. Імперія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 318-321.

 126. Шепєлєв М. А. Індігенізація/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 321-322.

 127. Шепєлєв М. А. Іосіди доктрина / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 327-328.

 128. Шепєлєв М. А. Іредентизм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.328-329.

 129. Шепєлєв М. А. Іспанідад/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.331-333

 130. Шепєлєв М. А. Іспанська колоніальна імперія/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 333-337.

 131. Шепєлєв М. А. Калінінградської області проблема / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 341-34.

 132. Шепєлєв М. А. Каплан Мортон / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 343-346.

 133. Шепєлєв М. А. Карабаська проблема / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С.348-353

 134. Шепєлєв М. А. Карл V Габсбург / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 353-354.

 135. Шепєлєв М. А. Каролінгська імперія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 354-357.

 136. Шепєлєв М. А. Карсавін Лев Платонович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 357-358.

 137. Шепєлєв М. А. Каутілья / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 358-360.

 138. Шепєлєв М. А. Китайська Народна Республіка (КНР) / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 366-370.

 139. Шепєлєв М. А. Кіссінджер Генрі Альфред / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 375-378.

 140. Шепєлєв М. А. Кламарський ухил / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 378-379.

 141. Шепєлєв М. А. Коваль Ігор Миколайович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 382.

 142. Шепєлєв М. А. Коен Сол / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 382-383.

 143. Шепєлєв М. А. Коломб Філіпп Ховард / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 383-384.

 144. Шепєлєв М. А. Колонія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 384.

 145. Шепєлєв М. А. Коммін Філіпп де / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 384-385.

 146. Шепєлєв М. А. Коное Фумімаро / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 386-387.

 147. Шепєлєв М. А. Консервативна революція / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 387-390.

 148. Шепєлєв М. А. Конспірологія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 390-392.

 149. Шепєлєв М. А. Копійка Валерій Володимирович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 392.

 150. Шепєлєв М. А. Кордон/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 392-394.

 151. Шепєлєв М. А. Космополітизм/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 394-395.

 152. Шепєлєв М. А. Кудряченко Андрій Іванович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 402-403.

 153. Шепєлєв М. А. Культурно-історичних типів теорія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 403-404.

 154. Шепєлєв М. А. Лавров Сергій Вікторович/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 414-415.

 155. Шепєлєв М. А. Леонтьєв Костянтин Миколайович/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 418-421.

 156. Шепєлєв М. А. Лохаузен Генріх Йордіс фон / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 433-435.

 157. Шепєлєв М. А. Макар Юрій Іванович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 436.

 158. Шепєлєв М. А. Маккіндер Хелфорд Джон / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 436-441.

 159. Шепєлєв М. А. Максиміліан І Габсбург / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 441-443.

 160. Шепєлєв М. А. Мала Русь / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 443-444.

 161. Шепєлєв М. А. Мао Цзедун / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 445-447.

 162. Шепєлєв М. А. Медведєв Дмитро Анатолійович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.448-450

 163. Шепєлєв М. А. Мейнінг Дональд Вільям / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 450-451.

 164. Шепєлєв М. А. Мечников Лев Ілліч / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 460-462.

 165. Шепєлєв М. А. Мєнделєєв Дмитро Іванович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 457-458.

 166. Шепєлєв М. А. Міжнародна політика / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 463-464.

 167. Шепєлєв М. А. Міжнародний порядок / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 464-465.

 168. Шепєлєв М. А. Міжнародні відносини / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 465-466.

 169. Шепєлєв М. А. Місцерозвиток / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 467-469.

 170. Шепєлєв М. А. Курильська проблема / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 408-411.

 171. Шепєлєв М. А. Монгольська імперія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 473-477.

 172. Шепєлєв М. А. Мондіалізація / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 477-479.

 173. Шепєлєв М. А. Мондіалізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 479-481.

 174. Шепєлєв М. А. Монополярність / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 481-482.

 175. Шепєлєв М. А. Моргентау Ганс / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 483-485.

 176. Шепєлєв М. А. Мультиполярність / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 488-489.

 177. Шепєлєв М. А. Нарочницька Наталія Олексіївна / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 494-496.

 178. Шепєлєв М. А. Неклесса Олександр Іванович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 498-501.

 179. Шепєлєв М. А. Неоєвразійство / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012.

 180. Шепєлєв М. А. Ніконов В'ячеслав Олексійович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 507.

 181. Шепєлєв М. А. Ніксон Річард Мілхауз / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 507-509.

 182. Шепєлєв М. А. Новий Схід / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 511-512.

 183. Шепєлєв М. А. Новоросія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 512-513.

 184. Шепєлєв М. А. Номос / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 513-514.

 185. Шепєлєв М. А. Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.522-524

 186. Шепєлєв М. А. Османізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 533-535.

 187. Шепєлєв М. А. Османська імперія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 535-537.

 188. Шепєлєв М. А. Павел І / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 538-540.

 189. Шепєлєв М. А. Павленко Юрій Віталійович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 540.

 190. Шепєлєв М. А. Панамериканізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 540-542.

 191. Шепєлєв М. А. Панарабізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 542-545.

 192. Шепєлєв М. А. Панафриканізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 546-547.

 193. Шепєлєв М. А. Пангерманізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 547-548.

 194. Шепєлєв М. А. Панін Микита Іванович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 551-552.

 195. Шепєлєв М. А. Панславізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 552-553.

 196. Шепєлєв М. А. Пантюркізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.553-555

 197. Шепєлєв М. А. Пан'японізм/ М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 555.

 198. Шепєлєв М. А. Парвулеско Жан / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 561-562.

 199. Шепєлєв М. А. Перон Хуан Домінго / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 569-570.

 200. Шепєлєв М. А. Петро І Великий / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 570-572.

 201. Шепєлєв М. А. Південь / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 572-573.

 202. Шепєлєв М. А. Північ / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 573-574.

 203. Шепєлєв М. А. Португальська колоніальна імперія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 584-586.

 204. Шепєлєв М. А. Придністровська проблема / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 593-597.

 205. Шепєлєв М. А. Прикордонна політика / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 597-598.

 206. Шепєлєв М. А. Прикордонний простір / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 598-599.

 207. Шепєлєв М. А. Провінція / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 601-602.

 208. Шепєлєв М. А. Протекторат / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 605-607.

 209. Шепєлєв М. А. Путін Володимир Володимирович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 607-612.

 210. Шепєлєв М. А. Пуштунська проблема / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 612-614.

 211. Шепєлєв М. А. Ратцель Фрідріх / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 624-626.

 212. Шепєлєв М. А. Революція геополітична / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 626-630.

 213. Шепєлєв М. А. Рейган Рональд Вілсон / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 634-635.

 214. Шепєлєв М. А. Римський клуб / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 641-642.

 215. Шепєлєв М. А. Ріттер Герхард / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 643.

 216. Шепєлєв М. А. Ріттер Карл / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.643-645.

 217. Шепєлєв М. А. Річ Посполита / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 645-648.

 218. Шепєлєв М. А. Рішельє Арман Жан дю Плессі / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 648-650.

 219. Шепєлєв М. А. Розірвана країна / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 654.

 220. Шепєлєв М. А. Розколота країна / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 654.

 221. Шепєлєв М. А. Російська Північ / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 654-657.

 222. Шепєлєв М. А. Російська Федерація (РФ) / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 658-661.

 223. Шепєлєв М. А. Рузвельт Теодор / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 661-662.

 224. Шепєлєв М. А. Русинське питання / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 663-666.

 225. Шепєлєв М. А. Руський світ / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 666-669.

 226. Шепєлєв М. А. Савицький Петро Миколайович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 670-674.

 227. Шепєлєв М. А. Світовий порядок / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 687-690.

 228. Шепєлєв М. А. Світогляд геополітичний / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 690-691.

 229. Шепєлєв М. А. Северський Олександр Миколайович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.692-693.

 230. Шепєлєв М. А. Семпл Елен Черчилль / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 696.

 231. Шепєлєв М. А. Слов'янофільство / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 704-707.

 232. Шепєлєв М. А. Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 710-713.

 233. Шепєлєв М. А. Спайкмен Ніколас Джон / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 714-717.

 234. Шепєлєв М. А. Співдружність Незалежних Держав (СНД) / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 717-718.

 235. Шепєлєв М. А. Сполучені Штати Америки (США) / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 719-723.

 236. Шепєлєв М. А. Сталін Йосиф Віссаріонович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 723-728.

 237. Шепєлєв М. А. Стойкерс Роберт / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 728-730.

 238. Шепєлєв М. А. Страус-Хюпе Роберт / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 730-732.

 239. Шепєлєв М. А. Суверенна демократія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 734-735.

 240. Шепєлєв М. А. Судетське питання / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 735-737.

 241. Шепєлєв М. А. Сучасна світова система / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 738-741.

 242. Шепєлєв М. А. Сфера впливу / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 741-742.

 243. Шепєлєв М. А. Сфорца Франческо / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 742-743.

 244. Шепєлєв М. А. Сюллі Максиміліан де Бетюн / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 749.

 245. Шепєлєв М. А. Табачник Дмитро Володимирович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 750-751.

 246. Шепєлєв М. А. Тайванська проблема / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 751-753.

 247. Шепєлєв М. А. Таласократія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 753-756.

 248. Шепєлєв М. А. Тейлор Пітер / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 757-759.

 249. Шепєлєв М. А. Телурократія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 569-760.

 250. Шепєлєв М. А. Тернер Фредерік Джексон / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 760-761.

 251. Шепєлєв М. А. Тибетське питання / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 761-765.

 252. Шепєлєв М. А. Тіріар Жан Франсуа / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 765-767.

 253. Шепєлєв М. А. Тойнбі Арнольд Джозеф / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 767-774.

 254. Шепєлєв М. А. Трумен Гаррі Шипп / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 794-797.

 255. Шепєлєв М. А. Туран / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 798-801.

 256. Шепєлєв М. А. Уніполярність / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 810-812.

 257. Шепєлєв М. А. Фадєєв Ростислав Андрійович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 816-818.

 258. Шепєлєв М. А. Федералізм / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 818-821.

 259. Шепєлєв М. А. Фергюсон Найл Кемпбелл Дуглас / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.821-822.

 260. Шепєлєв М. А. Філофей / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 822-823.

 261. Шепєлєв М. А. Фіхте Йоганн Готліб / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С.823-824.

 262. Шепєлєв М. А. Французька колоніальна імперія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 826-829.

 263. Шепєлєв М. А. Фукідід / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 833.

 264. Шепєлєв М. А. Хаас Річард / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 836-837.

 265. Шепєлєв М. А. Халіфату всесвітнього концепція / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 840-841.

 266. Шепєлєв М. А. Хантінгтон Семюел Філіпс / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 841-845.

 267. Шепєлєв М. А. Хартленд / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 845-846.

 268. Шепєлєв М. А. Хаусхофер Карл / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 848-851.

 269. Шепєлєв М. А. Хомейні Рухолла Мусаві / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 856-857.

 270. Шепєлєв М. А. Центр і периферія / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 859.

 271. Шепєлєв М. А. Цзян Цземінь / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 859-861.

 272. Шепєлєв М. А. Цивілізація / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 861-864.

 273. Шепєлєв М. А. Чавес Фріас Уго Рафаель / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 867-869.

 274. Шепєлєв М. А. Челлен Юхан Рудольф / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 870-871.

 275. Шепєлєв М. А. Чемберлен Джозеф / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 871-872.

 276. Шепєлєв М. А. Четвертої світової війни концепція / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 872-873.

 277. Шепєлєв М. А. Чхеїдзе Костянтин Олександрович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 877-878.

 278. Шепєлєв М. А. Шанхайська організація співробітництва (ШОС) / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 879-881.

 279. Шепєлєв М. А. Назарбаєв Нурсултан Абішевич / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 490-491.

 280. Шепєлєв М. А. Шергін Сергій Олександрович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 882-883.

 281. Шепєлєв М. А. Шмітт Карл / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 886-890.

 282. Шепєлєв М. А. Шпенглер Освальд Арнольд Готфрід / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 890-892.

 283. Шепєлєв М. А. Штрассер Отто / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 892-893.

 284. Шепєлєв М. А. Юрченко Сергій Васильович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 894-895.

 285. Шепєлєв М. А. Ющенко Віктор Андрійович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 895-897.

 286. Шепєлєв М. А. Ялтинська міжнародна система / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. –С. 900-902.

 287. Шепєлєв М. А. Янукович Віктор Федорович / М.А. Шепєлєв // Геополітика: енциклопедія / Кер. авт. кол. Є.М. Суліма. – К.: Знання України, 2012. – С. 902-906.


Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconЗвіт ректора Національного університету «Острозька академія» за 2017 рік

Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconОстрозька волость у 1565-1608 роках
Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права 23-24 листопада 2012 року Миколаїв Іліон 2012
Національного університету «Одеська юридична академія» відповідно до теми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого...
Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік iconМиколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка