Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІСторінка1/19
Дата конвертації30.03.2018
Розмір3,27 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19ЗМІСТ

Номер

розділу/

додатку

Назва розділу/додатку

Ст.

Додаток 1

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 2015 р.

3

І

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри

3

ІІ

Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

5

ІІІ

Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

6

IV.

Розробки, які впроваджено у 2015 році в академії та за її межами

8

V

Інформація про самостійну діяльність кафедри, або спільно із структурним підрозділом з комерціалізації науково-технічних розробок

19Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

19

VІІ

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

22

VIIІ

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

24Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

24

Х

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

25

ХІ

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

26

ХІІ

Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

26

ХІII.

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на

кафедрі у межах робочого часу викладачів26

ХIV

Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

29

XV

Заключна частина

31

Додаток 2

Показники наукової та науково-технічної діяльності за 2012-2015 рр.

33

Додаток 3

Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій та/або їх складових

43

Додаток 4

Опис найбільш ефективної розробки

44

Додаток 5

Анатовані звіти за завершиними науково-дослідними роботами за 2013-2015 роки (фундаментальні дослідження)

47

Додаток 6

Анатовані звіти за завершиними науково-дослідними роботами за 2013-2015 роки (прикладні дослідження)

72

Додаток 7

Перелік анотованих звітів за заканінченими науково-дослідними роботами у 2015 році ХДАФК

126

Додаток 8

Анкетні дані про ХДАФК

128

Додаток 1

до Переліку інформаційних матеріалів

щодо підсумків наукової та науково -

технічної діяльності

ФормаІнформація

про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу або наукової установи за 2015 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 рядків);

Стратегічною метою Харківської державної академії фізичної культури є розвиток наукової діяльності, підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців за дослідницькими, професійними та кар’єрними напрямками. До структури академії входять: 4 факультети, 1 відділення, 18 кафедр, аспірантура, навчально-методичний відділ, експлуатаційно-технічний відділ, редакційно-видавничий відділ, проблемна науково-дослідна лабораторія. Всі структурні підрозділи та комп’ютерні класи підключені до мережі Інтернет. Бібліотека академії має електронну залу, а її фонд нараховує 72034 примірника (навчальні видання – 61439 екземплярів, наукові видання – 7285 екземплярів).

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

У 2015 році науково-дослідна робота проводилась за 2 науковими напрямками: 1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави (1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук); 3.5. Науки про життя, новітні технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань (3.5.28. Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя; 3.5.29. Створення стандартів і технологій запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування).

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці));НДР виконується штатними працівниками та працівниками, що працюють за сумісництвом проблемної науково-дослідної лабораторії, науково-педагогічними працівниками та сумісниками академії в межах другої половини робочого дня, серед яких:

Науково-педагогічні кадри

2012

2013

2014

2015

Чисельність наукових та науково-педагогічних працівників у ВНЗ/НУ усього

241

240

215

186

Чисельність штатних працівників, усього

196

197

188

139

з них: - доктори наук

9

13

12

15

- кандидати наук

82

82

87

82

- без ступеня

105

102

89

86

Чисельність працівників, які працюють за зовнішнім сумісництвом, усього

45

43

27

26

з них: - доктори наук

5

4

5

4

- кандидати наук

15

12

8

9

- без ступеня

25

27

14

12

Чисельність працівників науково-дослідної частини, сектору, відділу ВНЗ/НУ, усього

15

13

15

10

Чисельність штатних працівники (основне місце роботе в НДЧ, секторі, відділі ВНЗ/НУ), усього

10

9

7

4

з них: - дослідники, усього:

5

5

4

3

- техніки

4

4

2

1

- інші

0

0

1

0

Чисельність працівників, які працюють за сумісництвом, усього

5

4

8

6

Внутрішні сумісники, усього

4

4

8

5

з них: - дослідники, усього

2

4

7

5

у тому числі: - доктори наук

0

1

2

1

- кандидати наук

0

1

2

4

- без ступеня, не включаючи аспірантів

0

1

3

1

- техніки

2

0

1

0

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

Категорії

робіт


2012

2013

2014

2015

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

-

-

3

66,12

3

99,6

3

101,51

Прикладні

16

535,4

9

320,7

9

489,55

10

2550

Госпдоговірні

1

9,4

2

19,4

-

-

Рис.1. Динаміка обсягів фінансування за останні 4 роки

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій; -

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

1. Наукове прикладне дослідження за темою 2.2.4 «Удосконалення механізмів руховою діяльністю спортсменів (номер державної реєстрації 0106U011986) під керівництвом професора Ровного А.С. Науковцями доведено наукове обґрунтування процесу адаптації до фізичних навантажень в різних умовах. Встановлено перехресний ефект адаптаційних процесів, що виникає при інтервальному гіпоксичному тренуванні. Встановлено найсприятливіші умови формування спортивних рухових навичок на основі біомеханічного аналізу і звукової ритмічної структури. Науково обґрунтовані ролі сенсорних систем в управлінні точнісними рухами спортсменів.

2. Фундаментальне наукове дослідження за темою «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців фізичної культури і спорту» (номер державної реєстрації 0113U001207) керівник – доцент, к.фіз.вих. Філенко Л.В. Розроблено комп’ютерну програму «Здоровье школьника», яка призначена для ведення обліку параметрів фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей в процесі фізичного виховання»; розроблені дистанційні навчальні курси: «Електронний навальний посібник «Бази даних у фізичному вихованні та спорті» (Філенко Л.В. сертифікат №254К від 03.12.2015р.); з дисципліни «Біомеханіка» (Басенко О.В., сертифікат №257К від 03.12.2015р.); програма комп’ютерного тестування «Бази даних у фізичному вихованні та спорті» (Булгаков О.К., сертифікат №255К від 03.12.2015р.), «Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики» (Церковна О.В., сертифікат №256К від 03.12.2015р.).

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

Наукове фундаментальне дослідження на тему: «Особливості термінотворення як важливий компонент спортивної професійно-орієнтовної лексики», керівник – к.філол.н., доцент Карпець Л.А. Результати дослідження розширюють і поглиблюють сучасні знання про функціонально-стилістичну диференціацію української мови, формування і розвиток новітніх систем, особливості їх структурно-семантичної організації. Систематизація і класифікація спортивного назовництва сприятиме упорядкуванню її аж до створення й укладання тлумачних словників спортивних номенів, загальних словників української мови, словників соціолекту. Матеріали з наукової теми знайшли застосування у формуванні лекційних курсів, спецкурсів та спецсемінарів, в укладанні посібників і наукових праць із цієї та дотичних проблем. Проведене дослідження може стати у пригоді не тільки мовознавцям і культурологам, а й безпосередньо працівникам фізичної культури, самим спортсменам.

Наукове фундаментальне дослідження на тему: «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців фізичної культури і спорту», керівник – к.фіз.-мат.н., професор Ашанін В.С., к.фіз.вих., доцент Філенко Л.В. Розроблено комплекс комп’ютерних програм з організації інформаційного середовища роботи фахівця з фізичної культури, щодо фіксації оцінок учнів; організації інформаційного середовища навчання з дисциплін кафедри інформатики та біомеханіки, яке включає в себе наукове обґрунтування використання дистанційних курсів; програми виявлення когнітивних особливостей та інтелектуальних здібностей людини; створення організаційно-інформаційного середовища з оволодіння технічними та тактичними елементами у баскетболі; створення інформаційного середовища тестування рівня знань студентів із дисциплін інформаційного профілю, побудованої за принципом урахування когнітивно-креативних особливостей людини в рамках виконання студентських наукових робіт. Розроблено прилад СГ-3 призначений для відстеження динаміки підготовленості спортсмена в процесі тренування та відновлення. Він дозволяє тренеру отримати на основі оцінки варіації серцевого ритму (ВСР) показники, які інтегрально відображають функціональний стан спортсмена та впливають на його спортивні результати. Отримано охоронні документи на ряд навчально-наукових матеріалів для забезпечення навчального процесу студентів вищих навчальних закладів фізичної культури з використанням комп’ютерних навчально-контролюючих програм, адаптованих до когнітивно-креативної сфери особистості.

Наукове фундаментальне дослідження на тему: «Методологічні основи стратегічного розвитку сфери фізичної культури та спорту в регіоні», керівник – к.е.н., доцент Леонов Я.В., к.фіз.вих., доцент Путятіна Г.М. Вперше у практиці аналогічних досліджень: узагальнено теоретичні положення, запропоновано методичні підходи та практичні рекомендації, які можуть бути використані на різних рівнях державного управління сферою фізичної культури та спорту, що дає змогу підвищити його ефективність; запропоновано комплексну оцінку ресурсного потенціалу органів регіонального управління фізичною культурою та спортом; удосконалено організаційний механізм регіонального управління фізичною культурою та спортом у напрямку оптимізації організаційної структури; сформовано підходи до аналізу функціонування організаційного механізму регіонального управління фізичною культурою та спортом на основі методики менеджмент-аудиту; сформовано підходи до визначення специфічних галузевих, регіональних та інноваційних характеристик сфери фізичної культури і спорту, в тому числі: орієнтири розвитку конкурентного середовища в регіоні.
б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);
ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);


Прикладне наукове дослідження на тему: «Оптимізація навчально-тренувального процесу футболістів різної кваліфікації», керівник – професор Марченко В.А. Отримані показники проведеного дослідження дадуть змогу вдосконалити форми та зміст навчально-тренувального та змагального процесів, впровадити новітні методи навчання та удосконалення, організувати систематичний контроль різних видів підготовленості, інтеграції навчальної, дослідницької тренувальної діяльності та її технологія у футболі.

Прикладне наукове дослідження на тему: «Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів-єдиноборців з урахуванням стилів ведення поєдинків», керівник – к.пед.н., доцент Маляренко А.Т. Вперше визначені й систематизовані класообразуючі ознаки техніки й тактики спортивного карате-до і на науковій основі розроблені класифікації техніки й тактики спортивного карате-до WKF. Доказана висока ефективність індивідуалізованої техніко-тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів карате з урахуванням стилів ведення двобоїв.

Прикладне наукове дослідження на тему: «Удосконалення тренувального процесу в зимових видах спорту спортсменів різного віку і спортивної кваліфікації, в тому числі і з обмеженими фізичними можливостями», керівник – д.фіз.вих., професор Мулик В.В. Отримані наукові дослідження сприяють проведенню контролю і управлінню тренувальним процесом лижників різного віку (юнаки, юніори, дорослі, ветерани) та лижників з обмеженими можливостями. Особлива увага приділяється розробці тренувального процесу лижників-гонщиків і біатлоністів з обмеженими можливостями збірної команди України. Отримані результати розширюють теоретичні основи побудови тренувального процесу спортсменів-інвалідів із різними вадами.

Прикладне наукове дослідження на тему: «Традиційні та нетрадиційні методи фізичної реабілітації при захворюваннях різних систем організму та пошкодженнях опорно-рухового апарату в осіб різного ступеня тренованості», керівник – к.мед.н., професор Пєшкова О.В. Розроблено комплексну програму фізичної реабілітації для осіб молодого віку різного ступеню тренованості, що страждають на хронічний бронхіт, яка включає комбінаторну ходьбу та біг і їх поєднання, роботу на велотренажерах, загальнозміцнювальні та загальнорозвивальні вправи, дихальну гімнастику з міо-релаксацією й аутотренінгом, фітонцидотерапію, фізіопроцедури, адаптогени (елеутерокок), комплекси вітамінів, масаж, самомасаж, гідропроцедури, сауну. Дана програма дозволила попередити прогресування захворювання, надати гартувальний ефект. Доведена ефективність запропонованої комплексної програми фізичної реабілітації на підставі вивчення динаміки показників дихальної, серцево-судинної системи та фізичної працездатності.

Прикладне наукове дослідження на тему: «Удосконалення навчально-тренувального процесу в спортивних іграх», керівник – к.фіз.вих., доцент Помещикова І.П. Проведене педагогічне спостереження дало змогу провести аналіз ефективності ігрової діяльності волейбольних чоловічих команд суперліги «Локомотив» м. Харків, «Локо-Експрес» та «Локо-ХДАФК» м. Харків, чоловічої збірної команди України з баскетболу в іграх Чемпіонату Світу 2014р., гандбольних команд попередньої і спеціалізованої базової підготовки, гандболістів пляжників. Психологічні методи дослідження дозволили встановити зв'язок фізичної підготовленості баскетболістів з функціональними особливостями показників уваги, вплив типу темпераменту на техніко-тактичні дії тенісистів, визначити мікроклімат у команді волейболістів 15-16 років.

Прикладне наукове дослідження на тему: «Моделювання техніко-тактичних дій кваліфікованих спортсменів у плаванні та швидкісно-силових дисциплінах легкої атлетики», керівник – к.пед.н., професор Пилипко О.О. Особливістю теми, що розробляється, є запропонований комплексний підхід до моделювання змагальної діяльності плавців і легкоатлетів різних швидкісно-силових видів. На даному етапі проводиться добір цифрового матеріалу, статистична обробка отриманих даних, їх інтерпретація.

Прикладне наукове дослідження на тему: «Удосконалення навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації в силових видах спорту та одноборствах», керівник – к.ю.н., доцент Вострокнутов Л.Д. Визначена ефективність індивідуалізованої техніко-тактичної підготовки кваліфікованих боксерів з урахуванням стилів ведення двобоїв. Визначені напрямки, розроблена і апробована методика індивідуалізованої техніко-тактичної підготовки кваліфікованих боксерів.

Прикладне наукове дослідження на тему: «Психолого-педагогічні заходи зменшення психотравмуючої дії на організм спортсменів екстремальних умов спортивної діяльності», керівник – к.психол.н., професор Самойлов М.Г. Обґрунтовано психофізіологічні критерії, за якими оцінюється екстремальність конкретного виду спорту. Розроблено класифікацію видів спорту за ступенем їх екстремальності. Визначено головні чинники, що детермінують психічне здоров'я спортсменів та рекомендації до його підтримки як упродовж спортивної діяльності, так і після її закінчення, що обумовлює спортивне довголіття.


б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

Перехідна науково-дослідна робота на тему: «Системна організація управління точнісними рухами спортсменів» - науковий керівник проф. Ровний А.С. – фінансування відсутнє, наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що наведені дані дозволяють створити повний «сенсорний портрет спортсмена в умовах конкретної тренувальної діяльності і зібрати необхідний «банк» сенсорних показників. Цей банк даних має служити орієнтиром для підвищення точності конкретних рухових дій в процесі різних тренувальних «квантів». Співвиконавцем цієї теми Пашковим І.М., встановлено вплив координаційних здібностей на рівень кваліфікації юних тхеквондистів, розроблені модельні характеристики підготовленості юних спортсменів на етапі попередньої базової підготовки. Співвиконавцем теми Романенко В.В. вперше обґрунтовано та експериментально доведено модельні характеристики технічної і фізичної підготовленості юних спортсменів на етапі початкової підготовки. Розроблено методику формування ударних рухів на основі біомеханічного аналізу і звукових ритмічних структур. Ці дані спрямовані на корекцію як специфічних функцій виконання, так і не специфічних функцій «функцій забезпечення організму», які приймають участь в досягненні етапних і кінцевих результатів точності рухів. Застосування математичного методу множинної та зворотної покрокової регресії показало роль різних функцій в забезпеченні точності специфічних спортивних рухів. «Модельні характеристики технічної і фізичної підготовленості таеквондистів на етапі початкової підготовки» - наук. керівник – Романенко В.В., наукова новизна проведених досліджень полягає у встановлені основних факторів фізичної підготовленості для формування раціональної техніки юних таеквондистів на етапі початкової підготовки. Найбільш вагомими факторами є швидкісно-силові якості, координаційні здібності і гнучкість. Для успішності формування ударних рухів розроблено біокінематичні моделі рухових дій, які виконуються на фоні звукових ритмічних структур, що створює відчуття необхідного рухового режиму.

Комплексний науковий проект на тему: «Теоретико-методичні засади формування культури фізичного здоров'я у студентської молоді», керівник – д.пед.н., професор Ажиппо О.Ю. Обґрунтована система наукових уявлень щодо соціально-педагогічних механізмів формування культури здоров’я у студентської молоді. Розроблені практичні рекомендації щодо впровадження у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів України організаційно-педагогічних технологій, спрямованих на виховання особистісної фізичної культури в студентської молоді. Підготовлені проекти нормативних документів, які оптимізують навчально-виховний процес у вищих навчальних закладів України, спрямований на формування особистісної фізичної культури в студентської молоді.

Перехідна науково-дослідна робота на тему: «Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності різних вікових груп населення України», керівник к.фіз.вих., доцент Мулик К.В. Дана тема є перехідною і розрахована на 2013-2017 рр. Вивчено стан питання щодо зазначеної теми, сформовано методологічний підхід дослідження, визначено науковий інструментарій дослідження та проаналізовано рекреаційні заходи, які використовуються для осіб різного вікуКаталог: images -> news
news -> Конкурс «Учитель року»
news -> Міжнародна конференція участь змі у примиренні: уроки для україни
news -> Палтишев Микола Миколайович вчитель фізики озош n 55 І-ІІІ ступенів
news -> Цілі заходу: створення іншомовного
news -> Рішенням обласної експертної комісії Чернівецького обласного центру практичної психології І
news -> Відкритий лист Юрія Самсона, головного редактора видавництва «Фіто», Вікторові Януковичу, Президенту України Пане Президенте!
news -> Головний редактор В. Горовий, д-р іст наук, проф., заст гендиректора нбув. Редакційна колегія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ iconI. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи
Не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ iconІнформація про конкурс II. Інформація про crdf global III. Загальна інформація про конкурс 3 IV. Вимоги до учасників 4
Кінцевий термін подання заявок: Вівторок, 15 червня 2016 р. (23: 59) за східним літнім часом США
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка