Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установиСторінка1/8
Дата конвертації17.10.2017
Розмір1,81 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8


І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) коротка довідка про вищий навчальний заклад або наукову установу (до 7 рядків);

12. 04.1994 р. Указом Президента України Л. Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.06.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л. Кучми. Указом Президента України від 22.01.2000 р. № 88/2000 – в Університет «Острозька академія», а Указом Президента України від 30.10.2000 р. № 1170/2000 йому надано статус національного. 29.07.2009 р. Національний університет «Острозька академія» отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 798).

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (до 7 рядків);

Формування та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; максимальне залучення до наукової роботи студентів та аспірантів; проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері філософії, психології, економічної теорії, правознавства, історії й філології; здійснення прикладних досліджень у галузі психології, соціології, економіки; публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях, у т.ч. таких, які мають міжнародне визнання; співпраця із зарубіжними науковими інституціями, участь у міжнародних наукових програмах.

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки (можна у вигляді таблиці));

2012рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 193 .З них: докторів наук – 46; кандидатів наук – 106.

2013 рік


Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 209

З них: докторів наук – 48; кандидатів наук – 117.

2014 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 211

З них: докторів наук – 43; кандидатів наук – 123

2015 рік


Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 208

З них: докторів наук – 22; кандидатів наук – 110

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, відповідно до таблиці та побудувати діаграму:


Категорії

робіт


2012

2013

2014

2015

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

1

59,600

2

94,8

3

341,945

4

629,836

Прикладні

1

80,000

2

175,7

1

125,0

-

-

Госпдоговірні

5

184,616 грн. 50 коп.

17

383,579 грн. 82 коп

11

191,855 грн. 81 коп.

4

261,552Рис. 1. Обсяги фінансування виконаних робіт в Національному університеті «Острозька академія» у 2012-2015 рр., тис. грн.Рис. 2. Кількість виконаних робіт в Національному університеті «Острозька академія»

у 2012-2015 рр.
д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

Упродовж 2015 року працювала спеціалізована вчена рада К 48. 125. 01 (наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06. 03. 2015 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних та філософських наук за спеціальністю 09. 00. 11 «Релігієзнавство» (історичні, філософські науки). У 2015 році відбулося 2 захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки) та 1 захист на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство (історичні науки).

У звітному році працювала спеціалізована вчена рада К 48. 125. 02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2015 році у спеціалізованій вченій раді К 48.125.02 відбулось 5 захистів дисертацій, з них 2 – у рамках науково-дослідної теми «Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби» (номер державної реєстрації 0113U007061).

У 2015 році діяла спеціалізована вчена рада К 48. 125. 03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія. За звітний період спеціалізована вчена рада провела захист 4 кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);Назва науково-дослідної роботи: Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді.

Номер держреєстрації: 0113U000501.

Науковий керівник роботи – д. психол. наук, проф. Каламаж Руслана Володимирівна.

Категорія роботи: фундаментальна

Фактичний обсяг фінансування: 2013–2015 рр. – 218,400 тис.грн. / 2015 р. – 123,200 тис. грн.

За звітний період було підготовлено відповідні пропозиції органам законодавчої, центральної виконавчої влади, а також місцевого та регіонального самоврядування щодо поліпшення стану життєдіяльності людини, розробки та впровадження профілактичних і оздоровчих заходів. Здійснено аналіз та оцінку соціально-економічної ефективності від впровадження на державному, регіональному та місцевому рівні.

У межах завдань діяльності науково-практичної лабораторії «Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих внаслідок бойових дій» продовжено наукове дослідження на тему «Психологічна реабілітація осіб, що пережили (переживають) кризову ситуацію в Україні». Проведено цикл науково-практичних семінарів на теми психосоціальної реабілітації учасників Революції гідності, АТО, їх сімей та біженців. З 05 вересня 2015 р. по 01 грудня 2015 р. було проведено 9 навчально-тренінгових семінарів для практикуючих психологів, соціальних працівників та студентів спеціальності «Психологія», підготовлено методичний посібник «Психологічні аспекти діагностики та корекції посттравматичного стресового розладу» (Шугай М.А., Харченко В.Є.), підготовлено посібник «Психологічне тестування» (Нікітчук У.І.).

Упродовж звітного періоду було надруковано 57 наукових публікацій, з них 4 статті у фахових виданнях, 3 – у закордонних виданнях; виконавці НДР взяли участь у 63 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, 9 семінарах, пленарних засіданнях та круглих столах. Захищено 10 магістерських та 12 кваліфікаційних робіт в межах тематики.

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

Назва науково-дослідної роботи: Взаємовпливи східних і західних інтелектуальних традицій в дискурсі філософської думки середньовічної та ранньомодерної України.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

Номер держреєстрації: 0114U000575.

Категорія роботи: фундаментальна.

Фактичний обсяг фінансування у 2015 р. – 213,320 тис. грн.

Упродовж 2015 р. було здійснено аналітичну інтерпретацію перекладених і опрацьованих першоджерел. На прикладах творів К. Транквіліона-Ставровецького, В. Суразького з’ясовано рецепції східно-візантійських впливів. На основі праць Зія ад-Діна аль-Кримі, Шараф бін Камаля аль-Кримі, Ібрагіма аль-Кримі, Абу ль-Бака’ аль-Кафаві та ін. реконструйовано ісламсько-золотоординський та ісламсько-османський впливи на теренах Криму та південної України. З’ясовано роль містичних та раціоналістичних рухів юдаїзму в умовах міжкультурної ситуації на українських землях часів Середньовіччя.

Виконавець НДР, науковий сівробітник НаУОА, доцент Якубович М. М побував у Центрі російських та євразійських досліджень імені Девіса (Davis Center for Russian and Eurasian Studies) Гарвардського університету (США), де брав участь у конференції «Іслам у Росії». Також науковець прочитав лекцію в Колумбійському університеті про релігійні та культурні права кримських татар в окупованому Криму.

24-26 вересня 2015 року було проведено Острозькі наукові читання.Результати досліджень відображені у 8 монографіях:

  1. Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду: монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015.- 282 с.

  2. Кралюк П. М. Тарас Шевченко: незауважене. – К.: КНТ, 2015. – 232 с.

  3. Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні: монографія. - К. : КНТ, 2015. - 136 с.

  4. Кралюк П. М. Український месіанізм: монографія - К.: КНТ, 2015. - 220 с.

  5. Кралюк П. М. «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки : монографія. - К.: КНТ, 2015. - 220 с.; іл.

  6. Кралюк П. Козацька філософія (філософська та історіософська думка України XVII – XVIII ст.): монографія / П. М. Кралюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – 523 с.; іл.

  7. Кралюк П. М., Якубович М. М. Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI – XVIII ст. : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – 228 с.

  8. Якубович М. М. Коран. Вступ, переклад та коментарі М. Якубовича. К.: Основи, 2015. - 442 с.;

1 підручнику: Кралюк П. М. Історія філософії України : підручник. – К. : КНТ, 2015. – 652 с.; 10 статтях, одна з яких надрукована у виданні Web of science (Якубович М. М. A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: Mawahib al-Rahman fi Bayan Maratib al-Akwan, Journal of Ottoman Studies, 2015, Vol. 45, pp. 137-160), 1 стаття вийшла у виданні, що належить до наукометричноїбази даних Copernicus (Якубович М. М. Онтологія ібн Арабі та Садр ад-Діна аль-Кунаві в інтерпретації кримського мислителя Ахмада бін Абдаллаха аль-Кримі / Sententiae. – Т. 32, № 1 (2015). – C. 36-46).

Науковці взяли участь у 15 конференціях, 7 з яких – за межами України (Польща, Німеччина, США, Латвія).


Назва науково-дослідної роботи: Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті.

Номер держреєстрації: 0114U000574.

Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович.

Категорія роботи: прикладна (код 2201040)

Фактичний обсяг фінансування: 2015 р. – 141,269 тис. грн.

Упродовж 2015 р. здійснено опис теорії метапам’яті, розкрито феноменологію інтерференції в контексті досліджень метапам’яті. Також систематизовано причини виникнення інтерференції в теорії метапам’яті, визначено особливості впливу інтерференції на метапам’ять індивіда; розглянуті спірні аспекти вивчення метапам’яті у контексті когнітивної психології; вивчена проблема наукового методу вивчення метапізнання та практичного застосування експериментальних результатів (їх відповідності, валідності та надійності); вивчення інтерференції у контексті пам’яті та метапам’яті.

За звітний період було надруковано 20 наукових публікацій, з них 11 - статей, з яких 8 статті у фахових виданнях та 3 в науковометричній базі Індекс Коперникус. Довгалюк Т.А. Поняття мислення як метакогнітивного процесу у психологічній науці / Т.А. Довгалюк, В.О. Волошина // Науковий журнал «Молодий вчений», 2015. – № 10 (25) . – С. 184-188. 2) Попчук М. А. Стильові особливості навчальної діяльності студентів / М. А. Попчук // Проблеми сучасної психології. - 2015. - Вип. 29. - С. 538-548. 3) Попчук М.А. Метакогнітивний підхід у навчанні лексичного матеріалу Science and edukation a new dimension «Pedagogy and psychlogy» III (24), Issue: 48, Budapest, 2015. – p.107-109.]. Взято участь у 3 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, 2 семінарах. Підготовлено підручник «Психологія мислення» (за ред. І.Д. Пасічника, 2015 р.) Захищено 3 магістерських та 6 кваліфікаційних робіт в межах даної тематики, розроблено та проведено апробацію психодіагностичної методики «Метакогнітивна обізнаність» (МІА). 30 листопада  було захищено дисертаційне дослідження В. О. Волошиної «Вплив інтерференції на метапам’яттєві судження студентів».

У щорічній науково-практичній конференції університету «Дні Науки» (16-25 березня 2015 року) було проведено дві секції щодо обговорення науково-дослідної роботи з теми.Назва науково-дослідної роботи: Науково-теоретичне обґрунтування альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному та інформаційному просторі.

Номер держреєстрації: 0115U002307.

Науковий керівник роботи – доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна.

Категорія роботи: фундаментальна

Фактичний обсяг фінансування: 2015 р. – 124,500 тис. грн.

Упродовж роботи над науковим проектом було виявлено тенденції змін в умовах формування глобального інформаційного простору; запропоновано інноваційну методологію дослідження процесів управління суспільним розвитком; розроблено концептуальні засади забезпечення цілісності суспільної системи у глобальному інформаційному просторі.

Зареєстровано міжнародне наукове видання «Global World» (Україна, Білорусія, Польща, Грузія, Словаччина) й отримано ISSN міжнародне наукове видання «Global World» (ISSN 2414-0511, підготовлено перший випуск альманаху).

Під керівництвом виконавця НДР О. Руденко захищено кандидатську дисертацію. За матеріалами конференцій видано 2 наукових збірники; підготовлено і випущено науковий посібник: Штурхецький С.В. Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнецова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького. – Рівне: видавець О. Зень, 2015. – 200 с. Проведено науково-практичну конференцію «Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні (Децентралізація влади і об’єднання громад: соціальні та інформаційні виклики на шляху до сталого розвитку)» (29-30 квітня 2015 року). У вітчизняних фахових виданнях надруковано 3 статті, статей і тез в ін. виданнях – 16.

Шершньова О.В., Штурхецький С.В. взяли участь у розробці (експертна підтримка) Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року (Схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612, Затверджено рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року № 1374), операційна ціль 1.3. «Розвиток внутрішнього туризму».

Було проведено низку зустрічі з іноземними експертами.

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання);

IV. Розробки, які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):


№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)1

2

3

4

5

6

1

Козак Л. В.,

д. екон. н., доцент «Комплексний методичний підхід визначення операційної ефективності аграрних підприємств»
Запропонований підхід надає можливість визначити ступінь впливу рівня інтенсивності виробництва на результати діяльності сільськогосподарських підприємств та здійснити розрахунки сукупного впливу цінових ефектів від збільшення цін на продукцію аграрних підприємств і цін на матеріально-технічні, трудові та інші ресурси для її виробництва. Підхід не має аналогів у вітчизняній практиці в контексті вимог євроінтеграційних процесів та розроблений вперше.

Економічний ефект застосування підходу полягає у можливості визначення впливу рівня інтенсивності виробництва на результати діяльності сільськогосподарських підприємств та здійснити розрахунки сукупного впливу цінових ефектів від збільшення цін на продукцію аграрних підприємств і цін на матеріально-технічні, трудові та інші ресурси для її виробництва.1) Департамент економічного розвитку і торгівлі (Рівненська обласна державна адміністрація,

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне).

2) Департамент агропромислового розвитку (Житомирська обласна державна адміністрація, майдан ім. С. П. Корольова, 3/14, м. Житомир).

3) Управління агропромислового розвитку (Острозька районна державна адміністрація Рівненської обл., проспект Незалежності, 14,

м. Острог).


11.03.2015 р.

26. 01. 2015 р.

11. 02. 2015 р.


Налагоджено співпрацю для подальшої роботи з: Острозькою районною державною адміністрацією Рівненської області, агропромисловим холдингом «Астарта-Київ», ТзОВ «Захід Агро», СГПП «Сіянцівське», СГПП «Розвазьке».

2

Каламаж Р. В.,

д. психол. н., проф.

«Модель комплексної оцінки ризиків для здоров’я людей молодого віку на основі застосування інтегральних підходів у визначення рівня захворюваності »


Теоретико-методичні засади втілюються в роботі спеціально створеної науково-практичної лабораторії «Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих внаслідок бойових дій». Розроблено методики щодо розрахунку та аналізу інтегральних показників рівнів захворюваності дитячого і дорослого населення в рамках моделі «Інтегральні підходи до оцінки рівня захворюваності для використання в задачах соціально-гігієнічного моніторингу». Розроблено проект «Концепції щодо розбудови системи громадського здоров’я в Україні», «Концепції побудови нової Національної системи охорони здоров’я», подані пропозиції до низки законопроектів («Зміни до ст. 49 Конституції України»; «Про продовження реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»; «Зміни до Основ законодавства про охорону здоров’я»; «Про медикаментозне страхування», «Про лікарське самоврядування», «Про автономізацію закладів охорони здоров’я», «Про засади державної політики охорони здоров’я»; участь в розробці законопроекту «Про громадське здоров’я».

1) Національний університет водного господарства і природокористування (Міністерство освіти і науки України;

33000 м. Рівне,

вул. Соборна, 11).

2) Рівненський державний гуманітарний університет (Міністерство освіти і науки України;

33000 м. Рівне,

вул. Степана Бандери, 12).

3) Рівненський державний медичний коледж (Управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації; 33018 м. Рівне,

вул. Мірющенка, 53)
30.12.2015 р.

30.12.2015 р.

25.01.2016 р.


Теоретичні положення і практичні результати НДР впроваджено у навчальний процес наУОА, Національного університету водного господарства та природокористування. Рівенського державного гуманітарного університету, Рівенського державного базового медичного коледжу; налагоджено співпрацю з науковим товариством кафедри психології сім’ї та родинного виховання Католицького університету імені Павла ІІ (KUL,

м. Люблін, Польща)
Каталог: download -> zvitu nauka
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає
zvitu nauka -> Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
zvitu nauka -> Інформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
zvitu nauka -> Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи iconI. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи iconДовідка щодо організації діяльності базового загальноосвітнього навчального закладу з впровадження превентивного проекту «Захисти себе від віл»
Повна назва загальноосвітнього навчального закладу Підвисоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім Т. Г. Шевченка
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи iconСуспільствознавчих і гуманітарних дисциплін Комунального вищого навчального закладу

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи iconІсторик, любов І
До книги увійшоа науково-популярний доробок сучасного вченого-історика за чверть віку його наукової та громадської діяльності


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка