Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5Сторінка1/8
Дата конвертації17.07.2017
Розмір1,41 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

_________________ М. В. Загірняк

«___» __________________ 2014 р.міністерство освіти і науки україни

кременчуцький національний університет
імені михайла остроградського

науково-дослідна частинаІ Н Ф О Р М А Ц І Я

про наукову та науково-технічну діяльність за 2013 рік

Кременчук 2014Зміст


I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності

3

II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

5

III. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки

10

IV. Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами університету

19

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації
науково-технічних розробок

22

VI. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією
до друку у 2013 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

24

VII. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

26

VIII. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

28

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

30

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України
та національних галузевих академій наук України

44

XI. Заходи, здійснені спільно з Полтавською облдержадміністрацією
та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців
для вирішення регіональних потреб

44

XII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

45

XIII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах
у межах робочого часу викладачів

47

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

67

XV. Заключна частина

69

I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) заснований на державній формі власності та підпорядкований Міністерству освіти і науки України (МОНУ). КрНУ – єдиний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в регіоні, в якому вже протягом 50 років для потреб 240 тисячного промислового міста та регіону Середнього Придніпров’я з населенням понад 1,5 мільйона мешканців готують висококваліфікованих фахівців широкого спектра спеціальностей за програмами підготовки спеціаліста та магістра.

КрНУ здійснює підготовку фахівців за 30 напрямами з 21 галузі знань, за 30 спеціальностями ОКР «спеціаліст» і 25 спеціальностями ОКР «магістр» у двох навчально-наукових інститутах та на чотирьох факультетах, де навчаються більше п’яти тисяч студентів. Загальна кількість кафедр – 29, з них випускових – 27. До складу університету входять два коледжі, де навчається понад дві тисячі студентів. Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура за 18 та докторантура за трьома спеціальностями.Науково-педагогічні кадри

Рік

Показник


2010

2011

2012

2013

Чисельність науково-педагогічних працівників,

з них:


кандидатів наук

докторів наук


518


159

46

459

164


51

428


173

49

411

179


48

Захищено кандидатських дисертацій

13

27

14

41

Захищено докторських дисертацій

2

2

4

2

Відповідно до Наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.2011, Постанови КМ України № 942 від 07.09.2011 та існуючих в університеті наукових шкіл фундаментальні дослідження та прикладні розробки виконуються за наступними пріоритетними напрямами наукової діяльності: електромеханічне перетворення та передача енергії; електрофізика; гірничі науки; джерела відновлювальної енергії та її перетворення; розробка та створення регіональних інформаційних систем і нових засобів навчання і наукових досліджень; розробка методів підвищення енергетичної керованості електромеханічних комплексів і створення на їх базі систем із підвищеними показниками якості перетворення енергії; розробка новітніх конструкційних матеріалів та теорії лазерно-струминного різання композитів.

Серед трьох фундаментальних досліджень та чотирьох прикладних розробок, виконуваних протягом року за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, найбільш вагомими за критеріями оцінювання та рейтинговими показниками є:

1) «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів» (наук. кер. д–р техн. наук, проф. Загірняк M. В.). У процесі досліджень отримано результати, що дозволяють науково обґрунтовано підійти до питань порівняльної оцінки електричних машин, апаратів та трансформаторів і їх серій як при безпосередньому виборі з наявних на ринку, так і при проектуванні нових пристроїв, механізмів і машин. Вони також дають ряд корисних рекомендацій, застосовних для оптимізації конструкцій розглянутих електротехнічних й електромеханічних пристроїв.2) «Створення ефективних технологій з оптимізацією параметрів технологічного оснащення для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних композиційних матеріалів» (наук. кер. д–р техн. наук, проф. Драгобецький В. В.). Розроблено загальну теорію багатокритеріальної багаторівневої оптимізації, що охоплює всі технологічні процеси формоутворення виробів шаруватих та дискретних композицій; модель оптимального формозмінення шаруватих та дискретних композицій при складному витягуванні тонколистових багатозв'язаних оболонок; математичні моделі: динамічної поведінки при формоутворенні шаруватої звареної вибухом заготовки, при поєднанні операцій зварювання і штампування вибухом, процесу імпульсного деформування шаруватої, звареної вибухом заготовки, вибухового калібрування шаруватих заготовок; запропоновано нові технології виробництва виробів із шаруватих металевих композицій із використанням методів вибухової обробки.

Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування

Категорії робіт

2010

2011

2012

2013

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

2

125,6

3

178,3

2

130,0

3

246,0

Прикладні

3

266,1

3

270,1

3

291,4

4

238,5

Госпдоговірні

23

224,0

23

278,4

33

299,2

26

365,1

Разом

28

615,7

29

726,8

38

720,6

33

849,6Обсяги фінансування виконаних науково-дослідних робіт (тис. грн.)
Вагомі досягнення колективу КрНУ у 2013 році:

  • КрНУ бере участь у міжнародних рейтингових проектах компаній Quacquarewlli Symonds (рейтинг QS World University Rankings) та Thomson Reuters (рейтинг THE World University Rankings), є одним з 25 вишів України, які входять до проекту Top-Universities (QS);

  • чотирьом к.т.н., доцентам університету присуджено щорічну премію Президента України для молодих вчених, а один к.т.н, доцент здобув стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених;

  • здобуто золоту медаль за результатами участі у V Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» та Гран-прі «Лідер вищої освіти» ІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»;

  • відкрито спецраду на здобуття наукового ступеня у галузі економічних наук – Д 45.052.02 за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;

  • відповідно до рейтингу національних університетів за наукометричними показниками міжнародної БД SCOPUS КрНУ посідає 56 місце; до рейтингу ТОП 200 Україна кафедри ЮНЕСКО НТУ «КПІ» КрНУ посідає 55 місце;

  • за даними світового рейтингу БД WEBOMETRICS КрНУ посідає 83 місце серед ВНЗ України (9059 – загальне);

  • у національній системі оцінювання ВНЗ МОН України нашому закладу належить 14 місце серед класичних університетів;

  • у шести спецрадах КрНУ проведено захисти 27 кандидатських і однієї докторської дисертацій;

  • студенти КрНУ посіли 48 призових місць pа результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за 21 напрямом (четверте місце серед вишів України);

  • серію «Економічні науки» наукового журналу «Вісник КрНУ» внесено до Переліку фахових видань з економічних наук.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,
суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

Протягом 2013 р. у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського виконувались три фундаментальні науково-дослідні роботи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

1. У звітному році завершено дослідження «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів» (тематичний напрям: енергетика та енергозбереження, № державної реєстрації: 0111U001897, науковий керівник – д.т.н., проф. Загірняк М. В), загальний обсяг фінансування – 190,19 тис. грн., зокрема у 2013 році – 65,29 тис. грн.

За результатами виконання науково-дослідної роботи у 2013 р. вирішено наступні задачі:

– проведено аналіз існуючих теоретичних і експериментальних залежностей між енергетичними, електромагнітними та масогабаритними параметрами електричних апаратів, у результаті чого обґрунтована необхідність розробки критеріїв їх оцінки і вибору та сформульовано підхід щодо визначення узагальненого лінійного розміру електричних апаратів (ЕА);

– обґрунтовано й досліджено залежності основних енергетичних і електромагнітних параметрів і характеристик від лінійних розмірів електричних апаратів;

– здійснено експериментальну перевірку залежностей енергетичних і електромагнітних параметрів від лінійних розмірів для основних видів електричних апаратів;

– розроблено критерії раціонального вибору електричних апаратів та їх серій і виконана їх апробація.

У процесі досліджень отримано наступні наукові та практичні результати:

– доведено практичну відсутність узагальнених залежностей енергетичних характеристик ЕА від їх розмірів і маси та неможливість використання існуючих часткових залежностей під час раціонального вибору ЕА;

– для вирішення проблеми раціонального вибору існуючих ЕА сформульовано завдання щодо встановлення зв'язку між їхніми енергетичними та масогабаритними параметрами, яке обґрунтовує необхідність визначення узагальненого лінійного розміру;

– доведено, що крім узагальненого геометричного розміру, для кожного виду ЕА слід виділяти та враховувати ряд основних виконуваних функцій, що дозволить більш обґрунтовано порівнювати серії апаратів при їх виборі;

– сформульовано й вирішено завдання визначення взаємозв'язку габаритних розмірів, маси й енергетичних показників з узагальненим лінійним розміром для основних типів ЕА;

– за результатами досліджень отриманих залежностей енергетичних параметрів ЕА від узагальненого лінійного розміру підтверджено адекватність висунутих теоретичних положень та обґрунтовано критерій раціонального вибору ЕА та їх серій;

– обґрунтовано введення для порівняльного аналізу ЕА і їх серій коефіцієнту втрати потужності, який дозволяє, у фізично зрозумілій і короткій формі, енергетично порівнювати між собою комутаційні й захисні ЕА у широкому діапазоні зміни їх параметрів;

– розроблено техніко-економічні критерії раціонального вибору для окремого електричного апарата й серії апаратів на основі аналізу їх паспортних даних.

Результати роботи апробовано на науково-технічних конференціях та симпозиумах, серед них: International IEEE Conference EUROCON 2013 (Хорватія), Joint Conference «Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engeenering» (Чехія), XXIIІ Sympozjum Srodowiskowe PTZE’2012 «Zastosowanie electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce» (Польща), XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronics Engineering ISEF 2013 (Македонія), Міжнародний симпозиум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA’2013).

Результати дослідження оприлюднено у семи статтях у наукових фахових виданнях (п’ять з яких зареєстровано у наукометричних базах даних) та у чотирьох тезах доповідей у збірниках наукових праць міжнародних закордонних конференцій:

1. Загирняк М. В., Огарь В. А., Ченчевой В. В., Ляшенко В. П., Аль-Машакбех Атеф С. Характеристики асинхронных двигателей с учетом изменения свойств магнитной системы Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1 (21), – С. 97 – 91.

2. Загирняк М. В., Ляшенко В. П., Милявец Д. Определение требуемой пондеромоторной силы при сепарации электромагнитными шкивами // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2 (79). – С. 9–13.

3. M. Srekl, B. Bratina, B. Benedicic, M. Zagirnyak, D. Miljavec. Losses in the axial-flux permanent-magnet machine housing // COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2013, vol.32, No.4. – P. 1366–1382.

4. M. Zagirnyak, A. Kalinov, A. Chumachova. Correction of operating condition of a variable-frequency electric drive with a non-linear and asymmetric induction motor Proceedings of International IEEE Conference EUROCON 2013. – Zagreb, Croatia, 2013. – P. 1033–1037.

5. M. Zagirnyak, V. Prus, I. Kolotylo, D. Miljavec. Research of induction motors magnetic system changed properties influence on vibration electromagnetic component // Materialy XXIII Sympozjum Srodowiskowe PTZE’2013 «Zastosowanie electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce». – Mikolajki, 2013. – P. 232–234.

6. M. Zagirnyak, V. Ogar, A. Svystun, V. Chenchevoj. Induction motor characteristics taking into account the variations of magnetic system properties // Proceedings of the Joint Conference «Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engeenering» CPEE–AMTEE 2013. – Roztoky u Krivoklatu, Czech Republic, 2013. – P. III-3.

7. Zagirnyak M., Prus V., Kushch I., Miljavec D. Modeling of electromagnetic field of electric machines with local variation of laminated core steel properties // Proceedings of the XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronics Engineering – ISEF 2013. – Ohrid, Macedonia, 2013.

8. Zagirnyak M., Shvedchikova I., Velchenko A. Calculation of the traction force for an electromagnetic actuator with a prismatic plunger // Proceedings of the XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronics Engineering – ISEF 2013. – Ohrid, Macedonia, 2013.

9. M. Zagirnyak, D. Mamchur, A. Kalinov, Atef S. Al-Mashakben, Induction motors faulth detection based on instantaneous power spectrum analysis with elimination of the supply mains influence // ACEEE International Jornal on Electrical and Power Engineering, Vol. 4, No.3, November 2013.

10. Загирняк М. В., Прус В.В., Невзлин Б.И. Оценка электрических машин и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 5. – С. 32 – 39.

11. Загирняк М. В. Расчет магнитного потока в окне U-образного электромагнита. – Технічна електродинаміка. – 2013. – № 6. – С. 14–19.

Підготовлено наукову монографію «Функціональний взаємозв’язок параметрів електричних машин, апаратів та трансформаторів з узагальненим лінійним розміром» (автори: Загірняк М. В., Прус В. В., Невзлін Б. І.) та заключний звіт за результатами виконання науково-дослідної роботи.

Отримані результати рекомендуються до використання технічними підрозділами промислових підприємств під час обґрунтування вибору електричних машин, апаратів та трансформаторів до складу промислового обладнання та проектним і конструкторським організаціям для оптимізації промислових серій даного електротехнічного та електромеханічного обладнання.
2. Ззавершено фундаментальну НДР: «Розробка теорії лазерно-струминного різання композитів на основі функціонально-орієнтованого підходу» (тематичний напрям: механіка, № державної реєстрації 0111U001898, науковий керівник д.т.н., проф. Саленко О. Ф.), загальний обсяг фінансування – 189,251 тис. грн, зокрема у 2013 році – 64,71 тис. грн. Мета проекту – розробка теорії лазерно-струминного різання композитних матеріалів.

Базуючись на основах теорії тепло- та масообміну, технічної гідромеханіки, теорії різання, теорії міцності та пластичності, залучивши фундаментальні положення механіки композиційних матеріалів, теорії надійності складних технічних систем та використавши результати досліджень кавітаційного і гідроабразивного зносу твердих тіл у швидкоплинному потоці, а також результати досліджень взаємодії променя лазеру із світлопровідним рідким середовищем, колективу вдалося вирішити наступні наукові завдання:

– вперше вивчено особливості процесу лазерно-струминного різання матеріалів, у яких відношення товщини матеріалу до перетину струменя і перетяжці каустики сфокусованого променя більше за одиницю, показано існування етапності процесу та його квазіциклічний характер;

– доведено, що на поверхні контакту «струмінь-оброблюване тіло» під час дії лазерного випромінювання за певних умов виникає плазма, яка веде до утворення граничного шару з пересиченої пари, товщина якого циклічно змінюється і залежить від режимів впливу;

– визначено положення, закони та закономірності явищ деструкції та деградації утворених поверхонь лазерно-струминним впливом;

– описано принципи забезпечення надійності виробу та нові підходи до розробки обробних технологій;

– розроблено теорію лазерно-струминного різання на основі функціонально-орієнтованого підходу та прикладні аспектів фундаментальної проблеми керування процесом утворення нових поверхонь поділу виробів із композитів;

– запропоновано нові види обладнання та запатентовано способи оброблення.

– сформульовано основні положення забезпечення функцій об’єкту на основі функціонально-орієнтованого підходу та встановлених закономірностей явищ теплового, гідродинамічного та фізико-хімічного характеру в композитних матеріалах;

– описано принципи поділу процесів струминної обробки на окремі етапи та принципи забезпечення оптимального лазерно-струминного впливу;

– отримано математичну модель формування корисних ознак виробу із композиційних матеріалів, що враховує не тільки детерміновані, а і стохастичні ознаки компонентів і структури в цілому, що дозволило підвищити точність прогнозування вихідних ознак, зокрема для композитів типу СВА, СВМ, С-49 на 50–70%;

– уперше сформульовано принципи, за якими негативний вплив від дії високоенергетичного джерела може бути зменшеним або інверсованим на посилення позитивного ефекту;

– створено підґрунтя для розробки новітніх технологій, що базуються на використанні потужного струменя рідини;

– запропоновано спосіб розробки технологій на основі сформульованих положень теорії різання, який дозволить знизити втрати від отримання браку під час оптимізації процесу більш ніж у 4 рази, скоротивши час на здійснення операцій до 2–4 год., забезпечити зменшення товщини деструкції прилеглого до зони впливу шару до 0,03-0,95 мм; а у деяких випадках зменшити зону зародження мікродефектів до 0,01 мм. (розроблена система захищена авторськими правами (повним патентом на винахід) та наразі запропонована до впровадження на ряді підприємств України);

– отримано залежності для визначення надійності та довготривкої стійкості виробів із композиційних матеріалів, оброблених механічним та фізико-технічними способами.

Результати роботи, представлені на міжнародних конференціях поза межами країни, дозволили підготувити та подати на розгляд спільний україно-болгарський проект «Realization of energy-efficient technologies in the creation high-efficiency equipment of different assignment», який передбачає розробку нового обробного обладнання із використанням сучасних композиційних матеріалів.

Публікації за результатами досліджень:

1. O. Salenko, V. Schetynin, M. Khorolska. Increase of compactness of hydroabrasive jet and reliability of cutting process while using functional coatings on jet elements // Journal of the Technical University of Gabrovo, vol. 46. Gabrovo, 2013. – pp. 36–43

2. O. Salenko, V. Schetynin, S. Vidmich, S. Kovalenko, V. Nikitin. Function-based approach to the development process treatment of the important products // UNITECH, Gabrovo, 2013: International Scientific Conference 22-23 November 2013, Gabrovo. – pp.132–138

3. Саленко О. Ф., Дудюк В. О., Мана О. М., Коваленко С. В. Пристрій для виконання отворів малого діаметра в стільникових панелях із неметалевих композиційних матеріалів. Патент на корисну модель №4297/ЗУ/13 від 22.02.2013 р.

4. Саленко О. Ф., Мана О. М., Дудюк В. О., Шкель С. В. Пристрій для виконання отворів в надміцних важкооброблюваних та крихких матеріалів. Патент на корисну модель №12125/ЗУ/13 від 01.06.2013.

5. Саленко О. Ф., Дудюк В. О., Мана О. М. Верстат для різання функціонально-орієнтованих матеріалів методами струминної обробки. – Патент на винахід №1782/ЗА/13 від 23.01.2013 р.

6. Загірняк М. В., Саленко О. Ф., Фомовська О. В., Доценко В. Г., Щетинін В. Т. Процес і обладнання струминно-лазерного різання: Монографія. – Харків: Мадрид, 2013. –312 с.

7. Саленко О. Ф., Харченко О. О., Щетинін В. Т. Верстати з ЧПК та обладнання для фізико-технічної обробки: навчальний посібник для студентів ВНЗ технічних спеціальностей. – К.: Кондор, 2013. – 320 с. (посібник із грифом МОНУ).


Каталог: Documents
Documents -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
Documents -> Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння
Documents -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
Documents -> Українська література, 5-12 кл
Documents -> 11 клас. Профільний рівень
Documents -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
Documents -> Благослови мене, друже
Documents -> Несвоевременная


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 015 р. І узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри ІІ
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рік
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconI. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи
Не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconНа основі фундаментальних досліджень у галузі теорії статистики та досвіду практичної роботи А. В

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність сумдпу імені А. С. Макаренка за 2012 рік пріоритетні напрями
Фундаментальні І прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка