«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 117,81 Kb.
Дата конвертації27.04.2017
Розмір117,81 Kb.
ТипПротоколВищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Іноземна мова»

(англійська)

Київ – 2012


Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою спеціальної мовної підготовки

факультету міжнародних відносин
РОЗРОБНИК


Ж.В. Севастьянова, старший викладач кафедри СМП

РЕЦЕНЗЕНТ
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Протокол №1
від

«29» вересня 2011 р.

Завідувач кафедри
Т.В.Карпова


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Протокол

2


від

«12» січня 2012 р.

Декан факультету
В.В.Рокоча


ЗМІСТ

 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Змістовні модулі курсу. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на всі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Іноземна мова»

– вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки
Галузь знань

Напрям підготовки

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

1.4 НТип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

засвоєння шкільної програмиТриместр

1,2,3Кредити ECTS

11,5Заняття з викладачем

330Форми підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

практичні заняття, захист індивідуальних завдань (презентації, доповіді), робота у малих групах, рольові ігриРезультати навчання

Після закінчення курсу “ Іноземна мова ” студент повинен бути здатним ефективно спілкуватися іноземною мовою у різних сферах та ситуаціях повсякденного життя, а саме:

 • обговорювати англійською мовою ситуації з реального життя обумовлені тематикою курсу;

 • з’ясовувати факти, визначати головні ідеї, характеризувати події під час ведення бесіди на загальні теми;

описувати події або характерні риси використовуючи відповідні граматичні структури та лексичну базу;

 • аналізувати, порівнювати, підсумовувати інформацію загального спрямування з подальшою презентацією її з використанням програми Power Point;

 • знаходити інформацію загального спрямування обумовлену тематикою курсу, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами та ключовими словами;

 • визначати приблизне значення незнайомих слів за допомогою контексту;

 • презентувати отриману інформацію загального спрямування з наочною підтримкою в програмі Power Point.;Зміст дисципліни

Комунікативні вміння, що відпрацьовуються:

спілкування у повсякденних ситуаціях

ведення бесіди

опис характерних рис

опис предмету

презентація інформації

написання неофіційних листів в електронному форматі

Теми та поняття, на яких відпрацьовуються комунікативні вміння:

Модуль 1 Спілкування в повсякденному житті (особиста сфера).

Рідні та друзі. Риси характеру. Різні покоління. Конфлікт поколінь. Родинні стосунки, дитинство, спогади. Інтереси, вподобання, подарунки. Публічні люди, відомі люди. Біографія. Рецепт успіху.Модуль 2 Спілкування в повсякденному житті (публічна сфера).

Смаки і зовнішність, одяг. Стрес. Відпочинок. Подорож, країни світу, міста. Готелі. Ресторани. Страви/їжа.Модуль 3 Традиції, культура та правила спілкування у різних країнах світу.

Національності, характери, традиції. Етикет. Незвичайні ситуації та дилеми. Соціальні тенденції у сучасному суспільстві.


Література

 1. Sue, K. & Jones, V. (2000). Inside out. (Intermediate). Oxford: Macmillan Publishers Limited.

 2. Jenny, D. & Evans. V. (1999). Grammarway 3. Newbury: Express Publishing.

 3. O’Connel, S. (2010) Focus on IELTS. Student’s book. Edinburgh: Pearson Education Limited.

 4. Cunningham, S, Moor, P.( 2004). Cutting Edge. (Intermediate). Harlow: Pearson Education Ltd.

 5. Jenny, D. & Evans. V. (2001). Mission: FCE 1. Newbury: Express Publishing.Мова

англійська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Іноземна мова» відповідає вимогам Освітньо-професійної програми бакалавра з напряму «Міжнародна економіка», затвердженої Міністерством освіти і науки України 02.02.2010.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання студентам можливості формування необхідної комунікативної спроможності в сфері загального ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена потребами спілкування в різних сферах та ситуаціях повсякденного життя на сучасному етапі розвитку суспільства, оволодіння новітньою інформацією через іноземні джерела та створення мовленнєвої бази для курсу “Ділова іноземна мова”.

Мета дисципліни реалізується шляхом досягнення таких цілей:Практична: допомогти студентам у формуванні комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістична, соціолінгвістична та прагматична) для забезпечення ефективного спілкування в сферах та ситуаціях повсякденного життя.

Освітня: сприяти формуванню у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенція існування та вміння учитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати освіту в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

Розвивальна: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їхньої особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови.

Соціальна: сприяти становленню у студентів критичного самоусвідомлення та умінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється.

Соціо-культурна: створити умови для досягнення студентами широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціо-культурних проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті сфер та ситуації повсякденного життя.

Завдання: набуття навичок повного розуміння текстів зі сфери загального ситуативного спілкування у повсякденному життя та ситуаціях; розуміння іноземного мовлення; формування спроможності спілкуватися, писати неофіційні листи та повідомлення.

В результаті даного курсу навчання очікується підвищення рівня володіння мовою до В1+ ( «Незалежний користувач» відповідно до «Загальноєвропейських Рекомендацій щодо вивчення, викладання та оцінювання мови» ), який є вимогою освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників спеціальності Міжнародна економіка, затверджених Міністерством освіти і науки України. Такий рівень мовної компетенції забезпечить ефективну комунікативну діяльність, що передбачено професіями за даними спеціальностями, та сприятиме підвищенню мобільності та конкурентоздатності випускників на ринку праці.


Міждисциплінарні зв’язки

Курс “ Іноземна мова ” вивчається в I, ІІ та ІІІ триместрах першого курсу. Курс розраховано на студентів, які досягли рівня володіння мовою В1, опанували та засвоїли шкільну програму, що є достатнім для виконання комунікативних завдань, пов’язаних з тематикою курсу. Дана програма створена для студентів першого курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» і стане базою для курсу “ Ділова іноземна мова ” який викладається в ІV, V та VІ триместрах.3.2. Зміст навчальної дисципліни

Зміст курсу “ Іноземна мова ” спрямований на формування комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для спілкування в іншомовному середовищі. Мовна поведінка вимагає набуття загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій. Розвиток загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціалізацією.Зміст тематичних модулів:

Модуль 1 Спілкування в повсякденному житті (особиста сфера).

Комунікативні вміння: спілкування в повсякденних ситуаціях, ведення бесіди, опис предметів, презентація інформації, написання неофіційних листів в електронному форматі.

Теми та поняття: Рідні та друзі. Риси характеру. Різні покоління. Конфлікт поколінь. Родинні стосунки, дитинство, спогади. Інтереси, вподобання, подарунки. Публічні люди, відомі люди. Біографія. Рецепт успіху.

Мовленнєві функції:

Спілкування у повсякденних ситуаціях: привітання,звернення,запит інформації, надання інформації.

Ведення бесіди: залучення співрозмовника до ведення бесіди; введення теми; висловлення власної думки; погодження; непогодження.

Опис предмету: виділення характерних рис (форма, колір, матеріал та ін.).

Презентація: вираження думки; сигналізування про початок; презентація висновку; посилання на зорові опори; сигналізування про перехід до наступної частини; підсумовування.

Написання неофіційних листів в електронному форматі:

привітання,звернення; повідомлення та отримання новин; вираження домовленості та намірів; пропозиції та обіцянки; запрошення; вибачення та відмова.Модуль 2 Спілкування в повсякденному житті (публічна сфера). Комунікативні вміння: спілкування в повсякденних ситуаціях, ведення дискусії, опис характерних рис, презентація інформації.

Теми та поняття: Смаки і зовнішність, одяг. Стрес. Відпочинок. Подорож, країни світу, міста. Готелі. Ресторани. Страви/їжа.

Мовленнєві функції:

Опис: визначення спільних рис та відмінностей; порівняння; протиставлення; виділення характерних рис.

Презентація: порівняння; сигналізування про початок; презентація висновку; посилання на попередні висловлювання; посилання на зорові опори; сигналізування про перехід до наступної частини; підсумовування.

Дискусія: Початок дискусії, представлення теми, надання слова для виступу, запитання, відповіді, повернення до теми дискусії; розширення та розвиток аргументу; висловлювання своєї точки зору; висловлювання свого ставлення щодо різних точок зору, порівняння їх та протиставлення; підведення підсумків.

Модуль 3 Традиції, культура та правила спілкування у різних країнах світу.

Комунікативні вміння: ведення бесіди, презентація (порівняльна характеристика традицій та культур).

Теми та поняття: Національності, характери, традиції. Етикет. Незвичайні ситуації та дилеми. Соціальні тенденції у сучасному суспільстві.

Мовленнєві функції:

Презентація: початок та закінчення виступу, структурування виступу, виділення головної ідеї, орієнтування аудиторії щодо загальної побудови виступу, посилання на джерела інформації, порівняння, протиставлення, підсумовування, укладення висновків, прогнозування.

Ведення бесіди: залучення співрозмовника до ведення бесіди; введення теми; висловлення власної думки; погодження; непогодження; висловлення зацікавленості; уточнення; узагальнення; підведення підсумків розмови; перехід до наступної теми.

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література:

 1. Sue, K. & Jones, V. (2000). Inside out. (Intermediate). Oxford: Macmillan Publishers Limited.

 2. Jenny, D. & Evans. V. (1999). Grammarway 3. Newbury: Express Publishing.

 3. O’Connel, S. (2010) Focus on IELTS. Student’s book. Edinburgh: Pearson Education Limited.

 4. Cunningham, S, Moor, P.( 2004). Cutting Edge. (Intermediate). Harlow: Pearson Education Ltd.

 5. Jenny, D. & Evans. V. (2001). Mission: FCE 1. Newbury: Express Publishing.

 6. Sue, K. & Jones, V. (2001). Inside out. (Upper-Intermediate). Oxford: Macmillan Publishers Limited.

 7. Sue, K. & Jones, V. (2002). Inside out. (Pre -Intermediate). Oxford: Macmillan Publishers Limited.

 8. Cunningham, S, Moor, P.( 2004). Cutting Edge. (Pre-Intermediate). Harlow: Pearson Education Ltd.

 9. Hughes, J.& Naunton, J.( 2009) .Business Result.(Intermediate). Oxford: Oxford University press.

Додаткова література:

 1. Sue, K. & Jones, V. (2000). Inside out.Workbook. (Intermediate). Oxford: Macmillan Publishers Limited.

 2. Sue, K. & Jones, V. (2001). Inside out.Workbook .(Upper-Intermediate). Oxford: Macmillan Publishers Limited.

 3. Sue, K. & Jones, V. (2002). Inside out.Workbook. (Pre-Intermediate). Oxford: Macmillan Publishers Limited.

 4. Cunningham, S, Moor, P.( 2004). Cutting Edge. Workbook. (Intermediate). Harlow: Pearson Education Ltd.

 5. Cunningham, G. & Mohamed, S. (2004). Language to go.( Intermediate). Harlow: Pearson Education Ltd.

 6. English 4U «Журнал для изучающих английский язык».

 7. Soars, J.& Soras, L., (2000). New Headway.(Pre-Intermediate). Oxford: Oxford University Press.

 8. Soars, J.& Soras, L., (2000). New Headway.( Intermediate). Oxford: Oxford University Press.

 9. The Ukrainian Observer, http://www.ukraine–observer.com.

 10. Cotton, D., Falvey, D. &Kent, S. (2000) Market Leader Intermediate Harlow: Pearson education Ltd.

 11. Dignen,B. with Chamberlain,J. (2009) Fifty ways to improve your Intercultural Skills London: Summertown Publishing.

 12. Hughes, J. & Naunton, J. (2008) Business Result Oxford: OUP

 13. Guide to Ukraine http://ukraine.uazone.net

 14. The Reading Materials Links http:// www.readingmatrix.com

 15. Longman (2003) Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Pearson Education Limited
Підпис розробника: ______________

Каталог: media -> library -> category -> knmzd
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
knmzd -> Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012
knmzd -> М. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія вчень про державу та право» Київ – 2012
М. А. Панфьорова доцент кафедри теорії та історії держави І права, к.іст н., доцент
«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconМ. М. Корінний кандидат історичних наук, доцент кафедри
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молодь...
«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconБ. В. Новіков, д-р філос наук, проф в. о зав кафедри філософії нтуу «кпі ім І. Сікорського»
Текст]: Комплекс навчально-методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Соціально-методологічний вимір сучасної науки» для аспірантів...
«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська)


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка