Issn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик УкраїниСторінка1/16
Дата конвертації23.10.2017
Розмір3,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ISSN 0130-0914

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Літопис


нот
Державний бібліографічний покажчик України

2016
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


НОТ

Державний бібліографічний

покажчик України
2015

(1—237)

Виходить раз на рік

Видавався з 1954 року до 1990

Відновлено з 1996 року

Київ 2016

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE

OF SHEET MUSIC

State bibliographic index

of Ukraine
2015

(1—237)

Issued annually

Published since 1954 to 1990

Resumed from 1996

Kyiv 2016


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Головний редактор М. І. Сенченко

Відповідальна за випуск Г. О. Гуцол

Укладач М. Л. Ростовцева

Редактор М. С. Пащенко

Коректор Г. В. Массовер

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1998 від 06.06.96.

Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 8,60.

Тираж 30 пр. Зам. № 43.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02094

Тел. (044) 292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net


Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004

З питань придбання звертатися за тел. (044) 292-02-94

©

Книжкова палата України, 2016ЗМІСТ

Передмова 4

1 ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 5

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 7

2.1 Хори без інструментального супроводу 7

2.2 Хори з інструментальним супроводом 12

2.3 Вокальні ансамблі 13

2.4 Спів соло 15

2.5 Збірники творів для хорового, ансамблевого та сольного співу
із супроводом і без нього 48

2.6 Навчальні видання для співу. Вокалізи 53

2.7 Збірники творів для дитячого співу. Шкільні хори. Пісні для дітей 53

3 ВИДАННЯ ТВОРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 59

3.1 Твори для оркестру 59

3.2 Твори для інструментального ансамблю 61

3.3 Твори для інструментів соло 63

3.3.1 Клавішні інструменти 63

3.3.2 Смичкові інструменти 67

3.3.3 Щипкові інструменти 68

3.3.4 Духові інструменти 72

4 ЗМІШАНІ ЗБІРНИКИ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ


ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ 73

5 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНОЇ


ТА СЦЕНІЧНОЇ МУЗИКИ 74

5.1. Ораторії, симфонії-кантати та інші вокально-симфонічні твори 74

5.6 Дитячі опери, інсценівки та хореографічні постановки. Музика
до шкільних вистав і радіопостановок 74

7 НАВЧАЛЬНІ НОТНІ ВИДАННЯ З МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ


І ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. СОЛЬФЕДЖІО ТА ДИКТАНТИ 75

Іменний покажчик 78

Покажчик назв вокальних творів 87

Покажчик перших слів тексту вокальних творів 118

Покажчик назв збірників 145

Схема класифікації нотних видань 146ПЕРЕДМОВА

"Літопис нот" –– державний бібліографічний покажчик, що виходить один раз на рік та інформує про нотні видання, зареєстровані Книжковою палатою України.

"Літопис нот" містить інформацію про окремо видані музичні і музично-сценічні видання, збірники музично-фольклорних записів, навчальних і навчально-методичних нотних видань, а також видання книжкового типу: літературно-музичні композиції та інсценівки, музичні ігри та інші видання, в яких літературний текст органічно пов'язаний з музичним текстом.

Відображення нотних видань здійснюється відповідно до чинної інструкції по відбору нотних видань.

Літопис укладено відповідно до ГОСТ 7.61—90 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели".

Заголовок бібліографічного запису складено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Сис­тема стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання".

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання".

Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила" (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ), ГОСТ 7.12—93 "Сис­тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб­лиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" та ДСТУ 7093:2009 "Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD)".

Нотні видання описано мовою оригіналу.

Бібліографічний запис складається з:  • порядкового номера;

  • заголовка бібліографічного запису;

  • бібліографічного опису;

  • номера державної реєстрації, під яким видання зареєстровано в Книжковій палаті України (зазначено в прямих дужках після бібліографічного опису).

Бібліографічні записи групуються відповідно до класифікації нотних видань за видами музики (вокальна, інструментальна, вокально-симфонічна, сценічна) і засобами виконання (хор, оркестр тощо), розробленою Книжковою палатою України. Схему подано в кінці покажчика.

Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" вміщує допоміжні покажчики: іменний, назв вокальних творів, перших слів тексту вокальних творів, назв збірників.

На титульній сторінці в круглих дужках зазначено порядкові номери записів, що ввійшли до покажчика.

Державний бібліографічний покажчик "Літопис нот" призначений для му­зикознавців, композиторів, викладачів та студентів консерваторій, учнів музичних училищ і шкіл, артистів театрів і філармоній, працівників бібліотек, а також усіх, хто цікавиться нотними виданнями України.

1. ВИДАННЯ ТВОРІВ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

1. Гаївки Яворівщини : [для співу без супроводу] / зібр. та впоряд. Л. Балух. — Львів : Каменяр, 2015. — 85, [1] с. : іл., портр. ; 22 см. — Алф. покажч. гаївок: с. 82. — Імен. покажч. осіб, від яких записано гаївки: с. 83. — Покажч. насел. пунктів в яких записано гаївки: с. 84. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-607-328-7. — [2015-119 Н]

2. 232 найпопулярніші українські народні пісні : [для голосу без супроводу / уклад. Чаморова Н. В.]. — Донецьк : ВКФ "БАО", 2015. — 399 с. : іл. ; 21 см. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-548-866-8 (у паліт.). — [2015-008 Н]

3. Кириленко В. І. (1930—1997). Від колискової — до лебединої : пісні Апостолівщини [Дніпропетров. обл.] в записах бандуриста Віктора Кириленка : [для голосу без супроводу] / упоряд. М. Долгов. — Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. — 311 с. : іл., портр. ; 24 см. — 200 пр. — ISBN 978-617-7109-68-5 (у паліт.). — [2015-009 Н]

4. Коляди-щедрівки : [збірка : для співу без супроводу / упоряд. Б. Гірський]. — Львів : Каменяр, 2014. — 95 с. : іл. ; 14 см. — 2 200 пр. — ISBN 978-966-607-304-2. — [2015-117 Н]

5. Народні пісні Рівненщини : (фоногр. зб.) / [ред.-упоряд., прим. Супрун-Ярем­ко Н.] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Наук. т-во ім. Шевченка. — Рівне : М. Дятлик, 2013. — 458 с. : портр. ; 25 см. — (Українознавча наукова бібліотека НТШ ; число 41). — 200 пр. — ISBN 978-617-515-141-9 (у паліт.). — [2014-145 Н]

6. Народні пісні Хмельниччини : (з колекцій збирачів фольклору) / [упоряд. та вступ. ст.: Дмитренко М. К., Єфремова Л. О.] ; НАН України, Ін-т мистецтво­знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ : Наук. думка, 2014. — 722 с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 24—26, в підрядк. прим. — Покажч.: с. 683—691, 700—721. — 150 пр. — ISBN 978-966-00-1464-0 (у паліт.). — [2015-030 Н]

7. Наша пісня : пісен. скарби укр. народу : [пісні, примовки, скоромовки тощо із різних зб. / упоряд. П. Г. Матвієнко]. — Київ : Фенікс, 2015. — 235, [4] с. ; 22 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-136-259-7. — [2015-093 Н]

8. Ноздрина Л. Ф. Песенный фольклор болгар Приазовья : [сборник] / Л. Ф. Ноздри­на ; Отд. культуры исполнит. ком. Бердян. гор. совета, Бердян. краевед. музей, Бердян. болгар. о-во по изучению нац.-культур. наследия болгар Приазовья им. М. Хаджийского. — Бердянск : Бердян. краевед. музей ; Мелитополь : Мелитопол. гор. тип., 2014. — 187 с. : ил., портр. ; 21 см + 1 компакт-диск — На тит. л. : К 150-летию переселения болгар из Бессарабии в Таврию. — Текст болгар. — Часть текста рус. — 220 экз. — ISBN 978-966-197-232-6. — [2014-140 Н]

9. Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини : жанр.-регіон. антологія / уклав, [вступ. ст.] А. Іваницький ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористи­ки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — Вінниця : Нова Книга, 2015. — 535 с. : табл. ; 21 см. — Рез. англ. — Бібліогр. в підрядк. прим. вступ. ст. та в тексті. — Покажч.: с. 499—534. — ISBN 978-966-382-549-6 (у паліт.). — [2015-031 Н]

10. Ой ти соловейко : укр. нар. пісні [+ твори укр. авторів / авт.-уклад.] Н. Матвієнко. — Харків : Віват, 2015. — 255 с. : іл., портр. ; 29 см. — (Серія "Культурна спадщина України", ISBN 978-617-7203-17-8). — 1 500 пр. — ISBN 978-617-7203-64-2 (у паліт.). — [2015-021 Н]

Зміст: твори укр. авторів: Поклад І. Дикі гуси : "Ой летіли дикі гуси..." ; Чарівна скрипка : "Сіла птаха білокрила на тополю..." / сл. Ю. Рибчинського.

11. Пісенна хвиля Оглядова : укр. нар. пісні с. Оглядів Радехів. р-ну Львів. обл. : [для співу без супроводу / запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим., алф. покажч. І. Хланти ; розшифрування мелодій В. Кобаля] ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. орг.-метод. центр культури. — Ужгород : Патент, 2015. — 583 с., [12] арк. іл. : іл., портр. ; 23 см. — 300 пр. — ISBN 978-617-589-090-5 (у паліт.). — [2015-076 Н]

12. Польовий О. Г. "Ой, на Івана Купала" : нот. зб. пісень у супроводі бандури : (для дітей дошк. та шк. віку) / Олег Польовий. — Дніпропетровськ : ВКФ "Арт-прес", 2014. — 26, [1] с. : портр. ; 30 см. — 500 пр. — ISMN 979-0-9007117-0-0. — [2015-018 Н]

Зміст: Ой, на Івана, на Купала / сл. Є. Заславської ; Гоп-скок / сл. О. Пчілки ; Дорогенька мама! : "Хто вас, діти, міцно любить..." / сл. Р. Роляника ; Коза : "Іде коза, стоїть лоза..." / сл. П. Воронька ; Щедрий вечір : "Таємничо, новорічно..." / сл. С. Когут.

13. Сльота І. М. Всіма голосами : нот.-текст. записи укр. нар. пісень : [для голосу без супроводу] / Іван Сльота. — Житомир : Полісся. — 423 с. : портр. ; 21 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-655-597-8. — ISBN 978-966-655-592-8. (у паліт.). — [2015-070 Н]

14. Сльота І. М. Всіма голосами : нот.-текст. записи укр. нар. пісень : [для голосу без супроводу] / Іван Сльота. — Житомир : Полісся. — 314 с. : портр. ; 21 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-655-593-8. (у паліт.). — [2015-071 Н]

15. Співаник українських січових стрільців : [збірник / літ. ред. А.-М. Воло­сацька]. — Львів : Манускрипт-Львів, 2014. — 182, [1] с. : іл., портр. ; 22 см. — ISBN 978-966-2067-21-7 (у паліт.). — [2014-142 Н]Зміст: народні: Гей, Січ іде, красен мак цвіте / сл. І. Франка ; Гей, там на горі Січ іде ; Гей, у полі черемшина : "… з неї цвіток упав..." / сл. К. Обуха ; А звідси гора : "… звідти другая..." ; Вже більше літ двісті : "… як козак в неволі..." ; Вже бубон грає : "… треба вставати..." ; Гей, зі Львова до Мукачева : стрілецька ; Гей, гук, мати, гук ; Гей, не дивуйтесь, добрії люди ; Гей, нум, братця, до збруї : "… на герц погуляти..." ; Дівча в сінях стояло ; До Самбора доріженька ; Засвистали козаченьки ; І шумить, і гуде : "… дрібний дощик іде..." ; Козаченьку, куди йдеш? ; Набирали некрутиків : "… в неділеньку вранці... ; Ой закувала сива зозуленька ; Ой, з-за гори чорна хмара ; Ой, ішли наші славні Запорожці ; Ой ішов я вулицею раз, раз ; Ой летіла горлиця : "… через сад..." ; Ой любив та кохав : "… собі дівчину мав..." ; Ой, Морозе, Морозенку : "… ти преславний козаче. Гей!.." ; Ой, на горі жито ; Ой на горі та женці жнуть ; Ой, наступила та чорна хмара ; Ой п'є Байда мед-горілочку ; Ой під гаєм : "… гаєм, гаєм зелененьким..." ; Ой піду я до млина ; Ой їхав я коло млина ; Ой, сусідко, сусідко ; Ой, там за Дунаєм ; Ой, ти зоре, зоре вечірняя ; Ой, що ж бо то за ворон ; Ох, і не стелися, хрещатий барвінку ; Очерет лугом гуде ; Прощайте, гори : "… настав вже час..." ; Раз на варті я стояв ; Розвивайся, ой, ти, старий дубе. — Вербицький М. Ще не вмерла Україна : "Ще не вмерла України ні слава, ні воля..." / сл. П. Чубинського, С. Даниловича ; Де Дніпро наш : "… котить хвилі, рве стрімкі пороги..." / сл. В. Масляка. — Січинський Д. Не пора, не пора / сл. І. Франка. — Маковей О. Ми гайдамаки : "… ми всі однакі...". — Чернецький С. Ой, у лузі червона калина : "… похилилася...". — Лепкий Л. Бо війна війною : обозова пісня ; Гаразд, Горук : "… іще гаразд!.." ; Гей, видно село : "… широке село під горою..." ; Ой, поїдем, товариші : "… на ту Україну...". — Устиянович М. Верховино : "… світку ти наш!..". — Лебедова В. Взяв би я бандуру : "… настроїв, заграв...". — Гутковський К. Гей, ви хлопці січовії : угор. мелодія. — Людкевич С. Гей, за морем за широким / сл. О. Грицая ; Чорна рілля ізорана / сл. нар. — Ярославенко Т. Гей, наступаєм ми, стрільці / сл. нар. ; Соколи, Соколи : "… ставай­мо в ряди!.." ; Заграли тамбори / сл. М. Курцеби. — Гайворонський М. Гей, там при долині / сл. Р. Купчинського ; Нема в світі кращих хлопців ; Слава, слава, отамане / сл. Ю. Назарака ; Питає ся вітер смерти / сл. Ю. Шкрумеляка ; Їхав стрілець на війноньку ; Пройшли гори : "… пройшли доли...". — Яричевський С. Горе приспало рідну хатину : болгарська. — Колесса О. Грають труби над Дністром. — Нижанковський О. Наша славна Україно. — Романченко М. Не зітхай, а працюй. — Кишакевич П. Не плакати нам : "… і сльози не лить...". — Вахнянин Н. По морю, по морю : "… по плинних валах..." / сл. К. Устияновича. — Брз. і Рек. Разом, браття, ціль одна. — Левицький М. Сповнилась міра : "… кров братів..." / сл. П. Кар­манського. — Невід. авт. Стрілець — то нині великий пан. — Вахнянин Н. Шалійте, шалійте : "… скажені кати!.." / сл. О. Колеси. — Корчинський Ю. Брати : "В темних горах, при окопах, у болоті..." / сл. О. Маковея.

16. Співом Бога прославляймо : пісні для молоді : з акордами для гітари : [текст пісень з букв.-цифр. познач. акордів для гітари / упоряд. Т. Ференц]. — Львів : Свічадо, 2014. — 79 с. ; 17 см. — ISBN 978-966-395-789-0. — [2014-184 Н]

17. Туряниця Ю. Д. Співанки про ягнятко : 112 народних пісень Закарпаття про ягнятко та вівчарів : [для голосу без супроводу / текст, вступ. ст., упоряд.] Юрій Туряниця ; [нот. розпис М. Попенко]. — Ужгород : Краєвиди Карпат, 2014. — 155 с. : іл., портр. ; 21 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-97151-6-6. — [2015-007 Н]

18. Українські народні пісні : з нотами : [партріот., козац., лірич., жартівливі пісні, колядки : для голосу без супроводу / упоряд.] Преварська М. І. — Київ ; Ірпінь (Київ. обл.) : Велес, 2015. — 191 с. ; 22 см. — Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р. — 1 000 пр. — ISBN 966-8263-26-Х (у паліт.). — [2015-140 Н]

Зміст: Патріотичні ; Козацькі ; Пісні січових стрільців ; Ліричні ; Жартівливі ; Колядки.

2 ВИДАННЯ ТВОРІВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ

2.1 Хори без інструментального супроводу

19. Всенощное бдение : Вечерня : богослужеб. песнопения Православ. церкви: [учеб. пособие] / сост., ред., коммент. протодиак. Д. Болгарского ; Киев. духовная акад. и семинария, Ин-т искусств НПУ им. М. Драгоманова. — Киев : АДЕФ-Украина : Изд. Свято-Троицкого Ионин. монастыря, 2014. — 415 с. ; 29 см. — Загл. тит. л. и пер. церковнославян. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-617-7156-27-6 (в пер.). — [2014-183 Н]

20. Всенощное бдение : Утреня : богослужеб. песнопения Православ. церкви : [учеб. пособие] / сост., ред., коммент. протодиак. Д. Болгарского ; Киев. духовная акад. и семинария, Ин-т искусств НПУ им. М. Драгоманова. — Киев : АДЕФ-Украина : Изд. Свято-Троицкого Ионин. монастыря, 2014. — 623 с. ; 29 см. — Загл. тит. л. и пер. церковнославян. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-617-7156-33-7 (в пер.). — [2014-182 Н]

21. З Україною в серці : репертуар. зб. Муніцип. чол. хору "Каменяр" / [упоряд. С. Целюх]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2015. — 108 с. ; 29 см. — [2015-169 Н]

Зміст: Січинський Д. Чом, чом, чом, земле моя / оброб. Б. Дерев'янка ; сл. К. Малицької ; аранж. С. Целюха. — Білаш О. Сину, качки летять : "На світанку сина сповивала мати..." / сл. М. Ткача ; аранж. С. Целюха, І. Шваб. — Барнич Я. Гуцулка Ксеня : "Темна нічка гори вкрила..." / аранж. С. Целюха. — Сабадаш С. Марічка : "В'ється, наче змійка..." / сл. М. Ткача ; аранж. С. Целюха. — Кос-Анатольський А. Ой ти, дівчино... / сл. І. Франка ; аранж. С. Целюха. — Батюк П. Тихо над річкою / аранж. В. Грицишина ; сл. С. Черкасенка — Народні пісні: Порізала пальчик / оброб. О. Бондаренка ; аранж. С. Целюха ; Молодичка-чарівничка : "Ой на горі дичка..." / сл. авт. ; Ніч яка місячна, зоряна... / аранж. В. Грицишина ; Глибокая криниця / оброб. Л. Ященка ; аранж. В. Грицишина ; Не стій вербо, над водою ; Весільна рапсодія ; Фраїру, фраїру... / оброб. В. Грицишина ; Ой верше мій, верше / оброб. Б. Волосянка ; Маєран / аранж. В. Паздрій ; Гей, браття опришки / сл. М. Устияновича ; аранж. Є. Козака ; Невдале залицяння : "Вже сонце низенько..." : фантазія на основі укр. нар. пісень / аранж. І. Жука ; оброб. Є. Козака ; Віночок українських народних пісень : "Сонце низенько..." / оброб. В. Пащенка ; Висока верба / оброб. І. Бідака ; Ой у полі три криниченьки / оброб. М. Гринишина ; Ой, знати, знати... : "… хто кого любить..." / оброб. Р. Сов'яка ; Коломийки : "Ду-ду-ду-ду..." / аранж. П. Табакова.

22. Пастернак М. М. Молодіють гори : хор. твори / Мирослав Пастернак. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. — 91 с. : портр. ; 27 см. — 300 пр. — ISMN 979-0-9007064-0-9. — [2015-015 Н]

Зміст: Я належу Україні : "З вербової лози моя колиска..." ; Молодіють гори : "Гей, високі гори, зелені Карпати..." ; Будь благословенна, земле : "О рідна земле! Будь благословенна..." ; У моїм саду : "… розквітла мальва..." ; Щасливий день : "В щасливий день святого Василя..." ; Вишила хустину : "Вишила в дорогу шовкову хустину..." : обрядова / сл. Р. Юзви ; Хліборобська дума : "Поля, поля, ви радість і тривога!.." / сл. В. Кузьменко ; Рідні Карпати : "За високі за Карпати..." / сл. В. Безкоровайного ; Балада про кобзу : "На дикому полі, на тім Гуляйполі..." / сл. М. Масла ; Ріка мого роду : "Держава починається з людини..." ; Прости нас, Боже... : "То із небес земне життя..." / сл. Я. Ткачівського ; сл. Я. Дорошенка ; Хлопці-галичани : "Де тече Бистрінь-ріка..." / сл. М. Кубика ; Там, у Чорному лісі / сл. З. Бойчука ; Дивлюся в голубінь високу ; Марш "Чорного лісу" : "Ми смілі воїни, суворі..." / сл. М. Боєслава ; В буремний час : "… за Україну..." ; Стрілецька сотня : "Пожовкло листя на калині..." ; Дума про Полтавську битву : "Вогнем пекельним сонце палить..." ; Мій рідний край : "Земля моя, поля і кручі..." ; Сховалося сонце... : "… за лісом спочити..." ; Усім — веселого Різдва! : "Велике свято йде до хати..." / сл. Р. Пастернака ; Поверталось військо з походу : "Поверталось військо козацьке з походу..." / сл. І. Драбчука ; Багряні коні : "Хиляться батьки... На їхні скроні..." ; Бистрянка : "Земля спалахнула вогнями світанку..." / сл. Я. Дорошенка ; Пісні України : "Цвіли споконвіку в слов'янських дібровах..." / сл. Б. Стельмаха ; Украї­ночки : "З Прикарпаття я — галичаночка..." / сл. О. Візнович.

23. Співає народний чоловічий камерний хор "Боян Дрогобицький" / [упоряд.: П. Гушоватий та ін.] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. методики муз. виховання і диригування. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2015. — 183 с. : іл., портр. ; 30 см. — 100 пр. — [2015-112 Н]

Зміст: Нанке А. Ангел вопіяше / перекл. для чол. хору М. Михаця. — Бортнянський Д. Слава во вишніх Богу : (хоровой концерт). — Ведель А. Хай наповняться уста наші. — Райнберг Й. Ave Maria. — Чайковський П. Святий Боже. — Гнатишин А. Разбойника благоразумного. — Смірнов С. Хваліте ім'я Господнє. — Припадаю до Тебе, мій Христе! : "О світла правдо вічного життя..." / оброб. Б. Ватащука ; аранж. для чол. хору П. Голінатого. — Вербицький М. Христос воскрес! ; Жаль : "Коб мої рани знали..." / сл. В. Шашкевича (за Г. Гейне). — Воробкевич С. Та не дай, Господи, нікому... / сл. Т. Шевченка ; аранж. М. Михаця. — Січинський Д. Нудьга гнітить / сл. М. Вороного ; перекл. для чол. хору С. Людкевича. — Леонтович М. Льодолом : "Без упину, без утоми..." / сл. Г. Чупринки. — Народні мелодії: Ой, знати, знати : "… хто кого любить..." : укр. нар. пісня / оброб. Р. Сов'яка ; Бандуристе, орле сизий / сл. Т. Шевченка ; оброб. Я. Орлова ; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова ; оброб. Я. Кулешка ; фп. супровід Т. Козій ; Ой, верше, мій верше / оброб. Б. Волосянка ; Така її доля : "... О, Боже мій милий!.." / сл. Т. Шевченка ; оброб. Р. Сов'яка ; Дивлюсь я на небо : "… та й думку гадаю..." / сл. М. Петренка ; оброб. В. Заремби ; аранж. для чол. хору Я. Кулешка ; Щоб співати колір чорний : "…, далась голос свій..." / сл. С. Руданського ; запис С. Стельмащука ; оброб. Р. Сов'яка ; Коли ви вмирали / гармоніз. М. Ковальчука ; Пісня куреня "Сірих вовків" : "Нестримним потоком, чота за чотою..." / зап. Г. Дем'яна ; оброб. Р. Сов'яка ; викон. вар. М. Михаця ; Я сьогодні від вас від'їжджаю та Гей, степами : (в'язанка повстанських пісень) / оброб. Е. Садовського ; фп. су­провід Т. Козій ; Гімн ОУН-УПА : "Зродились ми великої години..." / мелодія невід. авт. ; сл. О. Бабія ; опрац. М. Михаця ; Ти воскреснеш, моя Україно! : "Сьогодні я дуже сумую..." / оброб. Р. Сов'яка. — Ластовецький М. Ой, жалю, мій жалю / сл. І. Франка. — Лісовол В. Наливайте, браття, кришталеві чаші / сл. В. Крищенка ; оброб. для хору Р. Сов'яка. — Барнич Я. О, соловію : "Вже сіло сонечко за гаєм..." / оброб. Я. Кулешка ; фп. супровід В. Баб'яка ; муз. ред. Т. Козій. — Яким Л. Колядує Франкове Підгір'я : "Вкрило землю святе навечір'я..." / сл. авт. ; аранж. для чол. хору Я. Кулешка. — Матюк В. Родимий краю : "… село родиме..." / сл. авт. ; оброб. А. Кос-Анатольського. — Козак Є. Пісня про Дрогобич : "Дні летять, віки пливуть суворі..." / сл. М. Шалати ; перекл. для чол. хору Я. Кулешка. — Кушплер І. Січові стрільці : "Ідуть в Бережани січовії стрільці..." / сл. В. Вахруща.

24. Стецюк Д. А. Te Deum : духов. хоровые произведения : для смешан. хора / Дмитрий Стецюк. — Партитура. — Житомир : Євенок О. О., 2014. — 54, [1] с. ; 29 см. — 50 экз. — ISMN 979-0-9007108-0-2. — [2015-157 Н]

Зміст: Стецюк Д. Agnus Dei ; Alleluja ; Kyrie eleison : "Kyrie, Kyrie eleison..." ; Агнец Божий ; Господи помилуй ; На светлой Агнца трапезе / сл. А. Медиоланского ; Отче наш ; Псалом 85 : "Услышь молитву мою..." ; Псалом 144 : "Благословен мой Господь..." ; Мелодия для псалма № 1 : пение без слов ; Мелодия для псалма № 2 : пение без слов ; Мелодия для псалма № 3 : пение без слов ; Мелодия для псалма № 4 : пение без слов ; Мелодия для псалма № 5 : пение без слов ; Мелодия для псалма № 6 : пение без слов ; Свят ; Te Deum ; Аранж. Д. Стецюк : мелодії Ватикан. Surrexit ; О, верные Богу ; Хлеб чудный Ангельский ; Христос воскрес. — Мелодії сефардов: Создатель неба звёздного / сл. А. Медиоланского ; Аллелуя. — Латинская мелодия: Крест святой. — Еврейская нар. мелодия: Сохрани меня : "Ты мой Бог и без Тебя очень беден я...". — Ночью святою ; Ныне Бог родился ; Ой, во граді Віфлеємі ; У Віфлеємі. — Бах Й. С. Боже, смири во мне ; У яслей я Твоих стою. — Грубер Ф. Тихая ночь. — Барвінський В. Що то за предиво.

25. У вінок Кобзареві. Вип. 5 : репертуар. зб. / [упоряд.: С. Целюх, Л. Целюх] ; Муніцип. чол. хор "Каменяр". — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло, 2014. — 31 с. : іл., портр. ; 30 см. — 200 пр. — ІSBN 978-617-642-125-2. — [2014-176 Н]

Зміст: Думи мої / сл. Т. Шевченка ; оброб. Є. Козака ; Ніч яка місячна, зоряна... / аранж. В. Грицишина ; Ой у полі вітер віє : укр. нар. пісня / аранж. В. Гри­цишина. — Гладкий Г. Заповіт : "Як умру, то поховайте..." / сл. Т. Шевченка ; оброб. О. Кошиця ; Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка ; аранж. В. Грицишина. — Стеценко К. Ой, чого ти, дубе / сл. С. Черкасенко ; аранж. для чол. хору В. Гри­цишина. — Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий : (Причинна) / сл. Т. Шев­ченка ; оброб. І. Жука.

26. Учебно-методическое пособие по дирижерско-хоровой подготовке "Репертуар хорового класса" : сб. на основе концерт. диплом. произведений для учеб. смешан. хора : [для студентов муз. фак. пед. вузов, колледжей] / сост. Ушакова О. Б. ; Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Москов. гор. пед. ун-т", Муз.-пед. фак., Каф. вокала и хор. дирижирования. — Москва : МГПУ ; с. Мытница (Киев. обл.) : Простобук, 2014. — 113, [1] с. ; 29 см. — ISBN 978-617-7095-23-0. — [2014-156 Н]

Содерж.: Многолетие патриаршее : "Многая, многая, многая лета...". — Шведов К. Придите, поклонимся... : Хор из "Литургии святого Иоанна Златоуста". — Астафьев А. Не умолчим никогда Богородице. — Шебалин В. Стрекотунья белобока / сл. А. Пушкина. — Кюи Ц. Зой : "В лесу живет проказник неуёмный малютка Зой..." / сл. Ф. Сологуба. — Вебер К. М. Agnus Dei : из Мессы G-dur. — Гуно Ш. Lacrymosa : из Реквиема c-moll. — Орф К. Ave Maria. — Мовчан С. Под твою защиту / ред. В. Самарина, А. Кузнецова. — Хидаш Ф. Requiem. — Уэббер Э. Pie Jesu : из Реквиема ; Memory : "Midnight. Not a sound from the pavement..." : из мюзикла "Cats" / сл. Т. Нанн. — Покосная : "Ты коси, моя коса..." : рус. нар. песня / обраб. Д. Можина ; Уж ты зимушка-зима : рус. нар. песня / обраб. П. Лондонова. — Свиридов Г. Мери : "Пью за здравие Мери..." : из хорового концерта "Пушкинский венок" / сл. А. Пушкина. — Новиков А. Ивушка / сл. нар. — Баневич С. На тихой дудочке любви : "Мотив счастливый лишь однажды..." / обраб. В. Мызникова ; сл. Т. Калининой. — Янг Дж. Christ victorious : "Christ the Lord is ris'n today...". — Гершвин Дж. Of thee I sing : "From the Island of Manhettan..." / перелож. для хора О. Ушаковой. — Манчини Г. Moon River : из к/ф "Завтрак у Тиффани" / сл. Дж. Мерцер.

27. Фільц Б. М. Хорові твори на слова Тараса Шевченка : навч. посіб. / Богдана Фільц ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 79 с. : портр. ; 30 см. — На обкл. та тит. арк.: До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка. — Бібліогр.: с. 78 (17 назв). — 300 пр. — ISMN 979-0-707513-59-0. — [2015-019 Н]

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Issn 0130-0914 книжкова палата україни літопис нот Державний бібліографічний покажчик України iconКнижкова палата україни імені івана федорова літопис газетних статей державний бібліографічний покажчик УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка