Issn 1814-1617 донецьке відділення


Віктор Кравченко, Анатолій Луцюк, Алла Котенко. КІНЕТИКА І МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ 2-(ß,ß-ДИГАЛОГЕНВІНІЛ)-5 НІТРОТІОФЕНІВ З N-ФЕНІЛПІПЕРАЗИНОМСторінка3/10
Дата конвертації08.04.2017
Розмір2,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Віктор Кравченко, Анатолій Луцюк, Алла Котенко. КІНЕТИКА І МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ 2-(ß,ß-ДИГАЛОГЕНВІНІЛ)-5 НІТРОТІОФЕНІВ З N-ФЕНІЛПІПЕРАЗИНОМ


Мар’ян Мулява, Олег Кіт. ПРО МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ СВІЧЕННЯ ПРИ ОКИСНЕННІ АЦЕТАЛЬДЕГІДУ

Волоримир Рибаченко, Римма Семенова, Раїса Макарова, Оксана Невечеря, Grzegorz Schroeder. ЧИСЛА ГУТМАНА Р-ПОДАНДІВ

Валентина Зайцева, Тетяна Тюрина, Ганна Фарафонова. МОЛЕКУЛЯРНІ КОМПЛЕКСИ МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КІНЕТИКУ КОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Валентина Зайцева, Тетяна Тюрина, Сергій Кобзєв. РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНИХ КОМПЛЕКCІВ У РАДИКАЛЬНІЙ КОПО­ЛІМЕРИЗАЦІЇ СТИРОЛУ З АКРИЛОНІТРИЛОМ ТА МАЛЕ­ЇНОВИМ АНГІДРИДОМ

Раїса Макарова, Римма Семенова, Костянтин Чотій, Володимир Рибаченко. КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ПОХІДНИХ 8-ОКСИХІНОЛІНУ З ФЕНОЛАМИ

Ганна Сердюк, Максим Касянчук, Йосип Опейда. КАТАЛІЗ АЛКІЛ- ТА АРИЛАМІНАМИ ОКИСНЕННЯ АНТРОНУ МОЛЕКУЛЯРНИМ КИСНЕМ

Анатолій Посторонко. РОЗДІЛЕННЯ ДИСТИЛЕРНОЇ СУСПЕНЗІЇ СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА У ПРИСУТНОСТІ ПОХІДНИХ ПОЛІАКРИЛАМІДУ

Анатолій Посторонко, Олександр Іванов. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПІСЛЯ ПРОМИВКИ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРІВ ВАПНЯНИХ ПЕЧЕЙ

Т.Г Шендрік, В.В.Симонова, В.О.Тамко, В.О.Кучеренко. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОСОРТНИХ ТВЕРДИХ ПАЛИВ ТА ВУГЛЕЦЬВМІСНИХ ВІДХОДІВ

Василь Тамко, Володимир Білецький, Тетяна Шендрік, Ігор Швець, Олександр Красілов. ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО ПОДРІБНЕННЯ БУРОГО ВУГІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РОДОВИЩА НА ЙОГО ПІРОЛІЗ

Віктор Заєць. Проблеми утилізації відходів поліо­лефінів

Михайло Сімонов, Володимир Фірсов, Василь Никифоренко. ЕПОКСИДНІ КОМПОЗИЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Том 22. 2008 р., 260 с. – Мовознавство. ISSN № 1728-9572.

Том 22 „Вісника” містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді й повідомлення присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала в Донецьку.


Розташування в Інтернеті: http://www.experts.in.ua/baza/doc/index.php?ELEMENT_ID=29238
Редакційна колегія:

д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т. 22).

Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. В. Білецький

Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. М. Коломієць;

д.філол.н., проф. М. Ткачук; д.філол.н., проф. В. Федоров;

д.філол.н., проф. Н. Заверталюк.
Набір і комп’ютерна верстка Ю. Молодан

Коректор і редактор Ж. Краснобаєва-Чорна


ЗМІСТ Т. 22
Актуальні питання етимології, лексикології та діалектології
Людмила Бороденко. СТУКТУРНІ ТИПИ ГРАФІЧНО-ОРФОГРАФІЧНИХ ІНШОМОВНОСТЕЙ-АНГЛІЦИЗМІВ (на матеріалі творів сучасних письменників)

Катерина Брітікова. абревіація як спосіб творення нових назв осіб

Надія Загнітко. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА Й АРЕАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ СПОЖИВАННЯ ЇЖІ В СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ ДОНЕЧЧИНИ

Ярослав Загнітко. ЕТИМОЛОГІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ «КНИГА ЕПАРХА»

Лариса Тищенко. НАЗВИ ВНУТРІШНЬОГО УПОРЯДКУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІВДЕННОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК У ПРОСТОРОВІЙ ТА ЧАСОВІЙ ПРОЕКЦІЇ
сучасні проблеми синтаксису
Наталія Лешкова. КОМПЛЕКСНА ТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Тетяна Марченко. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЯВУ СЕМАНТИЧНОЇ НЕПОВНОТИ РЕЧЕНЬ ТА ЇХ КОРЕЛЯТИВНІСТЬ / НЕКОРЕЛЯТИВНІСТЬ З ФОРМАЛЬНОЮ НЕПОВНОТОЮ

Катерина Пономаренко. ДЕВЕРБАТИВ У СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

Олена Поперечна. ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМИ ПРИСУБСТАНТИВНО-АТРИБУТИВНИМИ

Тетяна Радіонова. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ РЯДУ
методика викладання української мови
Євгенія Гопштер. РОЛЬ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ
Соціолінгвістика та культура мови
Катерина Гориславець. ПРОБЛЕМА НОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ МІЖМОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Анатолій Загнітко, Ірина Кудрейко. СОЦІОЛІНГВІСТИКА: ПРЕДМЕТНО-ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ

Віталій Радчук. EUROPE’S CROSSROADS: WHAT LANGUAGE WILL UKRAINE USE IN 2101? HOW TO TRANSLATE INTO INTERACTING LANGUAGES?
Текст і дискурс
Анастасія Білозуб. ЧАСТИНОМОВНІ ВИМІРИ МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЇ АНАТОЛІЯ МОЙСІЄНКА

Тетяна Єщенко. ХИМЕРОМЕТАФОРА В ІДІОЛЕКТІ ЛІТЕРАТУРНО-МОВНОГО ПОКОЛІННЯ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Юлія Зеленська. СИНТАКСИЧНІ ФІГУРИ УСКЛАДНЕННЯ І НАКОПИЧЕННЯ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВАСИЛЯ ГЕРАСИМ’ЮКА

Наталія Івкова. ЗАСОБИ СМИСЛОВОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІНТРОДУКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Жанна Краснобаєва-Чорна. КОНЦЕПТ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Олена Мазур. БАЧИТИ ЦІЛЕ В ДЕТАЛЯХ … (ПОЕМА „ТАМЕРЛАН” ЕДГАРА ПО У ПЕРЕКЛАДІ АНАТОЛІЯ ОНИШКА)

Марина Михальченко. ОЦІНКА В ТЕКСТІ: РЕАЛІЗАЦІЯ І СПРИЙНЯТТЯ

Ганна Монастирецька. МОДАЛЬНІСТЬ ЯК ТЕКСТОВА КАТЕГОРІЯ

Наталія Сафонова. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЯВУ ТЕКСТОВО-ДИСКУРСИВНИХ КАТЕГОРІЙ У ДРАМАТУРГІЧНОМУ МОВЛЕННІ


Том 23. 2008 р., 292 с. – Література. ISSN № 1728-9572.

Том 23 „Вісника” містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді й повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала в Донецьку.


Розташування в Інтернеті: http://ruthenia.info/cgi-bin/a.pl?c_=res&l_=i
Редакційна колегія:

д.філол.н., проф. В. Просалова (головний редактор т. 23).

Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. В. Білецький

Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. В. Соболь; д.філол.н., проф. М. Ткачук;

д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О. Галич;

д.філол.н., проф.Н. Заверталюк.
Комп’ютерна верстка І. Венгренюк

Коректор і редактор Г. Сімченко


ЗМІСТ Т. 23
ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Лідія Кавун. СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Віра Просалова. АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ „ПРАЖАН»

Феня Пустова. ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ У ТВОРІ «МЕРЕХТЛИВІ ЗОРІ» В. ГАЙВОРОНСЬКОГО

Світлана Кочерга. ФАУСТІВСЬКІ ІНТЕНЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Ольга Хамедова. РЕЦИДИВИ ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ДИСКУРСУ В РОМАНІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «ЗА ШИРМОЮ»

Максим Нестелєєв. ПАРАСУЇЦИДАЛЬНА ПАРАДИГМА КОМПЛЕКСУ БЕЗҐРУНТЯНСТВА У СТРУКТУРІ ЦЕНТРАЛЬНОГО / МАРГІНАЛЬНОГО (НА ПРИКЛАДІ ПСИХО­БІОГРАФІЇ ТА ПОВІСТІ «БЕЗ ҐРУНТУ» (1928) Г. ЕПІКА)

Ольга Калашник. ВИДІННЯ ЯК ОДКРОВЕННЯ У ВІЗІОНЕРСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Феня Пустова. СТРУКТУРА ТВОРУ «НЕПРОШЕНИЙ ГІСТЬ» ВАСИЛЯ ГАЙВОРОНСЬКОГО

Надія Тендітна. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХОВАЛЬНИХ РИ­ТУАЛІВ ТА ЗАБОБОНІВ У ТВОРЧОСТІ Є.ПАШКОВСЬКОГО ТА О.УЛЬЯНЕНКА
Методологія. методика. критика
Богдан Якимович. ІВАН ФРАНКО ЯК КНИГОЗНАВЕЦЬ І ВИДАВЕЦЬ

Сергій Цікавий. ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЇ ТРАНСМІСІЇ ДУМИ: ВІД ПІДРОБОК ДО ЖАНРОТВОРЕННЯ

Віталій Радчук. РУДИЙ ПАНЬКО М. ГОГОЛЯ В ДІВЧАЧОМУ ЛЮСТЕРКУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: КОНГЕНІ­АЛЬНІСТЬ ТЛУМАЧКИ І ЗВІТНІСТЬ РЕПОРТЕРІВ

Неля Лисенко. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯВИЩ БАРОКО І МОДЕРНІЗМУ У ПРАЦІ Д. ЧИЖЕВСЬКОГО «МАЯКОВСЬКИЙ І КАЛЬДЕРОН»

Віра Просалова. Є. МАЛАНЮК – ПОЕТ МИСТЕЦЬКИХ РЕФЛЕКСІЙ: ШТРИХИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ШКОЛІ

Валерій Романько. ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ»

Олена Задоєнко. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ У ШКОЛІ

Вадим Оліфіренко. НАВЧАЛЬНА КНИЖКА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПОВОЛЖЯ
РЕЦЕПЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Олена Бердник. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В ДАВНІХ ТВОРАХ ПОЛЬСЬКИХ АВТОРІВ

Маргарита Бородінова. ПОЕЗІЯ Т.ШЕВЧЕНКА В АСПЕКТІ РЕЦЕПЦІЇ ОБРАЗІВ І МОТИВІВ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

Аліна Саприкіна. РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ Г. МАЗУРЕНКО: ДІАСПОРНА І ВІТЧИЗНЯНА
ВАСИЛЬ СТУС: ТЕКСТ І КОНТЕКСТ
Нінель Заверталюк. ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ СВІТУ В.СТУСОМ

Олена Росінська. «СВІЙ» І «ЧУЖИЙ» ОНТОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ПОЕТИЧНОГО СВІТУ В. СТУСА

Леся Оліфіренко. ФОНІКА ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ В. СТУСА

Ольга Пуніна. ҐЕШТАЛЬТ СМЕРТІ В ПОЕЗІЯХ «ВЕСЕЛОГО ЦВИНТАРЯ» В. СТУСА ТА «ЖИВИХ І МЕРТВИХ» О. СОЛОВ’Я
СУЧАСНА ПОЕЗІЯ: РЕЦЕПТИВНИЙ АСПЕКТ
Ірина Ярошевич. ДУХОВНІ ПРІОРИТЕТИ Г. ГОРДАСЕВИЧ

Марія Перетятько. СВОЄРІДНІСТЬ ОСМИСЛЕННЯ БІБ­ЛІЙНИХ ТЕКСТІВ У ПОЕЗІЇ Л. ТАЛАЛАЯ
РЕЦЕНЗІЇ

ЮВІЛЕЇ

Том 24. 2008 р., 272 с. – Філософія. Суспільство. ISSN № 1728-9572.

Том 24 „Вісника” містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції НТШ-Донецьк. Доповіді й повідомлення стосуються проблем філософії, суспільства, педагогіки. Секції конференції працювали в Донецьку та Слов’янську.


Розташування в Інтернеті: http://www.experts.in.ua/baza/doc/index.php?ELEMENT_ID=33203
Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

к.філос.н., проф. І.Пасько (головний редактор т. 24);

Г.Сімченко (редактор).

Члени редакційної колегії:

д.філос.н., проф. О.Кривуля, д.філос.н., проф. В.Рижко,

д.філос.н., проф. М.Кисельов; д.філос.н., проф. А.Федь,

к.філос.н., доц. Я.Пасько
Комп’ютерна верстка Ю. Молодан

Коректор і редактор Г. Сімченко


ЗМІСТ Т. 24
філософія
Олександр Білокобильський. ФІЛОСОФІЯ: ПРЕДМЕТ І ЗА­ДАЧІ НАУКИ

Віталій Білецький. ЕСХАТОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР У ФІЛО­СОФІЇ Г.С.СКОВОРОДИ

Наталія Богданова. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Павел Бойко. ИДЕЯ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ АБСОЛЮТНОГО ИДЕАЛИЗМА

Іван Козенко. СИНКРЕТИЗМ НАРОДНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ УЯВЛЕНЬ, ПОНЯТЬ І ОБРАЗІВ (за романом М.С. Лєскова «На ножах»)

Костенко Анастасія. ТРИ СЦЕНАРІЇ ВЗАЄМИН ВІРИ І РОЗУМУ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ХРИСТИЯНСТВІ

Віктор Левицький. РЕЛІГІЙНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Тарас Мошовський. РЕЛІГІЙНО-СВІТОГЛЯДНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАЦІЙ

Ігор Пасько. ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР

Анатолій Федь, Ігор Федь. ПРО МАТЕМАТИКУ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ І НЕ ТІЛЬКИ ПРО НЕЇ

Володимир Федь. ВЕРИФІКАЦІЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО БУТТЯ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ ДО СЕР. ХVІІІ СТ.

Ігор Федь. ТВОРЧІСТЬ І ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ КЛАСИЧНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ І МЕДИЦИНИ

Ганна Осипова. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ НА ПОРОЗІ XXI СТОЛІТТЯ

Галина Сімченко. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА Й МАРКСИСТСЬКА КРИТИКА ІДЕОЛОГІЇ
Суспільство
Ігор Тодоров. ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ В ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ігор Козловський. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ І ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2007 РОЦІ

Володимир Куєвда. ПСИХОЛОГІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУР: АНТАГОНІЗМ ЧИ ГАРМОНІЯ
педагогіка
Олександр Богданов. ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Тетяна Золотарьова, Ірина Дрозд, Ніна Загорець. ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У РАМКАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Микола Мухопад. ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ГЗТ І Л ДОННТУ

Володимир Федчик. ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ПІДРОСТАЮЧИХ ПОКОЛІНЬ ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ І ПОВЕДІНКИ

Володимир Федчик. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ
повідомлення
Людмила Назарова. ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА ГАЛУЗЬ ДОНЕЧЧИНИ У 2007 РОЦІ
ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НТШ” ЗА 2001-2008 РР.


Том 25. 2009 р., 324 с. – Історія. ISSN № 1728-9572.

Том 25 „Вісника” містить матеріали березневої 2009 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді й повідомлення стосуються проблем історії України та Кубані, а також недавньої історії зародження і функціонування в Україні першої масової громадської організації "Товариство української мови ім. Т.Г. Шевченка". Секція конференції працювала в Донецьку.


Розташування в Інтернеті: http://www.experts.in.ua/baza/doc/index.php?ELEMENT_ID=37867
Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В. Білецький (відповідальний редактор);

д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор т. 25);

д.і.н., проф. Н. Темірова (заступник головного редактора т. 25);

д.і.н., проф. П. Тригуб; д.і.н., проф. С. Лях;

д.і.н., проф. В. Липинський; д.і.н., проф. В. Кравченко; к.психол.н., доцент В. Куєвда
Комп’ютерна верстка Ю. Молодан

Коректор і редактор Г. Сімченко


ЗМІСТ Т. 25
Історія України
Пірко В. О. ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗАСЕЛЕННЯ КАЛЬМІУСЬКОЇ ПАЛАНКИ

Лук’яненко В. П. АГРАРНА ПРОБЛЕМА В ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСТВ НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Лук’яненко В. П. АГРАРНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЇ НА ПОЧАТКУ XX СТ.: ПОГЛЯД ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ НАУКОВЦІВ

Сусліков В. Є. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ РОСІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СОЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У XVIII СТ.

Негода О. О. УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ ДОНБАСУ В 1920-1930 ТІ РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Алфьоров М. А. ОСОБЛИВОСТІ КЕРІНИЦТВА ЗОВНІШ­НІМИ МІГРАЦІЯМИ ДО ДОНБАСУ У ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВІДБУДОВИ 1943-1945 РР.

Нікітенко К. В. АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ СТЕПАНА БАНДЕРИ ЯК НОСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІО­НАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Лисак В. Ф. ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПОЧАТКУ 50-Х РР. ХХ СТ.

Терещенко В. Т. МИКИТА ШАПОВАЛ – ЖУРНАЛІСТ І ПУБЛІЦИСТ

Білецький В. С. «СХІДНИЙ ЧАСОПИС»: ДОСВІД І УРОКИ СТВОРЕННЯ МАСОВОЇ УКРАЇНОМОВНОЇ ГАЗЕТИ НА ДОНБАСІ

Темірова Н. Р. СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СТАНОВИЩА ПОМІЩИЦТВА УКРАЇНИ ПЕРЕДРЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ

Шалашна Н. М. ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦАРСЬКОГО УРЯДУ ЯК ФАКТОР БАТУРИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

Задунайський В. В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ КОЗАЦЬКИХ ФОРМУВАНЬ НА ТЕРЕНАХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В 30 РР. ХІХ СТ.
історія кубані
Білий Д. Д. УЧАСТЬ АЗОВСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА В КОЛОНІЗАЦІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО КАВКАЗУ

Авраменко А. М. ТРЕТЯ ЗБІРКА «КУБАНЬ – УКРАЇНА» І ПРОБЛЕМИ КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ (з практики діяльності сучасних українських громадських фундацій на Кубані)

Оліфіренко В. В. ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ НА КУБАНІ І ПРОБЛЕМА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ У СХІДНІЙ ДІАСПОРІ

Білецький В. С. УКРАЇНЦІ УКРАЇНИ І КУБАНІ: РУХ НАЗУСТРІЧ ОДИН ОДНОМУ (ДО ІСТОРІЇ СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДОНЕЧЧИНИ І КУБАНІ: 1992-2009 РР.)

Горбачук В. Т. ВАСИЛЬ ОРЕЛ І УКРАЇНА
круглий стіл: "20 років Товариству української мови ім. Т.Г. Шевченка"
Вступ. Слово від оргкомітету

Куєвда В. Т. ЗНИЩЕННЯ ТУМУ БУЛО ПЕРШИМ ПОТУЖНИМ УДАРОМ ПО НАЦІОНАЛЬНОМУ РУХОВІ В УКРАЇНІ

Мокренко А. Ю. ПРОКИНУТИСЬ НЕ ПІЗНО…

Марусик Т. П. МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ: ВЧОРА І СЬОГОДНІ

Радчук В. Д. 1989-Й. ПЕРША ЛАСТІВКА

Білецький В. С. ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ДОНЕЧЧИНІ: 20 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ (1989-2009)

Богайчук В. О. ТАБУ НА МОВНІ ПРАВА

Овдієнко М. Г. ЧАС ЗБИРАТИ КАМІННЯ

Вишняк М. Я. ШЛЯХОМ УТВЕРДЖЕННЯ: ДО ІСТОРІЇ КРИМСЬКОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Рецензії

інтерв’ю

повідомлення
Том 26. 2009 р., 252 с. – Мовознавство. ISSN № 1728-9572.

Том 26 „Вісника” містить матеріали березневої 2009 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді й повідомлення присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала в Донецьку.


Розташування в Інтернеті: http://www.experts.in.ua/baza/doc/index.php?ELEMENT_ID=43195
Редакційна колегія:

д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т. 26).

Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. В. Білецький

Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. В. Олексенко;

д.філол.н., проф. М. Ткачук; д.філол.н., проф. В. Федоров;

д.філол.н., проф. Н. Заверталюк.
Набір і комп’ютерна верстка О. Федоряченко

Редактор к. філол. н. О. ПутілінаКоректори: к. філол. н. О. Путіліна, О. Федоряченко
ЗМІСТ Т. 26
Актуальні питання етимології, лексики та діалектології
Кудрейко Ірина. МОВНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТ ДОНЕЧЧИНИ

Ткаченко Євген. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОПОНІМІЧНИХ ПОЕТОНІМІВ У ПОЕМІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»
сучасні проблеми синтаксису
Васильєва Галина. ПРЕВЕНТИВ ЯК МОВЛЕННЄВИЙ АКТ

Кобзєв Микола. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ОЗНАКИ ПОВТОРУ В СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (на прикладі творів англійських та українських письменників 20 століття)

Луценко Олена. РІЗНОВИДИ РЕЧЕНЬ СУБСТАНЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Панкова Марія. ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

Путіліна Оксана. РОЛЬ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА Й ІМЕНІ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО Й АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ (З ПОЗИЦІЙ ВІДМІНКОВОЇ ГРАМАТИКИ)

Сегін Любомир. ОДНОЗОННІ ПАРАДИГМИ ДІЄСЛІВ ДИНАМІЧНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ЛОКАЛІЗОВАНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ
методика викладання української мови
Бороденко Людмила. ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РОБОТА НА УРОКАХ З ВИВЧЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ В ШКОЛІ

Важеніна Олена, Бардукова Ганна. ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ

Вєтрова Ельвіра. ВЗАЄМОДІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Олійник Олена. ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГО­ТОВКИ І ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ
Соціолінгвістика та культура мови
Гопштер Євгенія. ЗАПОБІГАННЯ НАСЛІДКАМ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРИКМЕТНИКАХ

Островська Людмила, Беганська Ірина. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ ДОНЕЧЧИНИ
Текст і дискурс
Білозуб Анастасія. ПЛЮРАЛІЗМ МОВ У РОМАНІ Ю. ІЗДРИКА „ПОДВІЙНИЙ ЛЕОН”

Загнітко Анатолій. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ГІПЕРТЕКСТУ: СТАТУС І ПОЗИЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ КОМУНІКАНТІВ (17 бібліографічних записів)

Зеленська Юлія. ТИПИ Й РІЗНОВИДИ МОРФОЛОГІЧНОГО ПОВТОРУ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Михальченко Марина. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ І НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Монастирецька Ганна. ЛІНГВОКРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІРРЕАЛЬНО-МОДАЛЬНИХ ФОРМ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕ­МАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Оліфіренко Леся. ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЕТИЧНОЇ ЕКСПРЕСІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ВАСИЛЯ СТУСА

Півень Володимир. МОВНІ ЗНАКИ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО

Федоряченко Ольга. ТИПИ І ФУНКЦІЇ ПОВТОРУ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

Єщенко Тетяна. МЕТАФОРА-ОПРЕДМЕЧУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
МОВНА ПОЛІТИКА
Радчук Віталій. ПРО КУЛЬТУРУ І СВОБОДУ СЛОВА І ДУМКИ

Том 27. 2009 р., 348 с. – Літературознавство. ISSN № 1728-9572.

Том 27 „Вісника” містить матеріали березневої наукової конференції Донецького відділення НТШ 2009 року. Доповіді й повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала в Донецьку.


Розташування в Інтернеті: http://www.experts.in.ua/baza/doc/index.php?ELEMENT_ID=48370
Редакційна колегія:

д.філол.н., проф. В. Просалова (головний редактор т. 27).

Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. В. Соболь; д.філол.н., проф. М. Ткачук;

д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О. Галич;

д.філол.н., проф.Н. Заверталюк.

Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. В. Білецький
Набір і комп’ютерна верстка О. Федоряченко

Редактор В. Просалова
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України
Закордонне українство І донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька Шевченкіана у датах І подіях: 1851-2014
Т. Г. Пішванова. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення нтш, тов «Східний видавничий дім», 2014. – 176...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка історія
Харцизького металургійного технікуму Донецького національного технічного університету, м. Харцизьк
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка
На Кубань, історичну територію колишнього Тмутараканського князівства, розселився цвіт українського народу – запорозьке козацтво....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconМіжнародний стандартний серійний номер issn; міжнародний стандартний серійний номер issn

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconТараса Григоровича Шевченка (1814-1861) Северодонецк, 2014 Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку книга
«Послання у вічність…»: Інформаційний список до 200-річчя з дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка