Issn 1814-1617 донецьке відділення


ЗМІСТ Т. 27 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУСторінка4/10
Дата конвертації08.04.2017
Розмір2,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗМІСТ Т. 27
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Віра Просалова. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ І ТРОПИ

Марія Перетятько. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ТЕМПОРАЛЬНА ФОРМА ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ

Ольга Пуніна. СЦЕНАРНА КОНСТРУКЦІЯ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ: СПЕЦИФІКА, РЕАЛІЗАЦІЯ

Наталя Майборода. ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ПОРІВНЯЛЬНІ СТУДІЇ
Лариса Каневська. ІВАН ФРАНКО НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ „SLAVIA ORIENTALIS” (1952–2007)

Неля Лисенко. ДВІЙНИЦТВО ЯК ОБРАЗОТВОРЧИЙ ЗАСІБ У ТВОРЧОСТІ КУРТА ТУХОЛЬСЬКОГО

Сергій Цікавий. ГЕНОЛОГІЧНА НАЗВА „ДУМА” У ПОЛЬСЬКІЙ РОМАНТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ

Ольга Калашник. КАТАСТРОФІЧНІ ВІЗІЇ В ПОЕЗІЇ Г. ТРАКЛЯ І В. СВІДЗІНСЬКОГО

Олена Радчук. ОПІР ОРИГІНАЛУ І МЕТОД ТЛУМАЧА: „ДЖОН АНДЕРСОН” Р. БЕРНЗА В ПЕРЕКЛАДАХ П. ГРА­БОВСЬКОГО, В. МИСИКА І М. ЛУКАША
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ПАРАДИГМА

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Світлана Кочерга. АРХІТЕКТУРНІ ЗНАКИ В КУЛЬТУРОСОФСЬКИХ ТЕКСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Феня Пустова. ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ОПОВІДАННЯ "РЯТІВНА КУРКА" В. ГАЙВОРОНСЬКОГО

Володимир Куєвда. НАЦІОНАЛЬНІ ПСИХОТИПИ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА

Володимир Мовчанюк. ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНЕ ПОСЛАННЯ ШЕВЧЕНКА. МЕДИТАЦІЯ "ДУРНІ ТА ГОРДІЇ МИ ЛЮДИ"

Ніна Урсані. ОБРАЗ ДОЛІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

Т. Лугова. РЕФЛЕКСІЇ РОМАНТИЧНОГО ІСТОРИЗМУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ДОРОБКУ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО

Віта Ягушкіна. МОТИВИ ЧАРУВАННЯ У БАЛАДАХ М. КОСТОМАРОВА
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ХХ СТ.:

ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лідія Кавун. Модерна естетика української прози 20-х років ХХ століття

Олена Росінська. КОНСТРУКЦІЯ „СВІТ-БУТТЯ – БУТТЯ-В-СВІТІ – БУТТЯ” У СМИСЛОВИРАЖЕННІ ЧИСЛА „ЧОТИРИ” ЯК ОНТОЛОГІЧНОГО ЧИСЛООБРАЗУ В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА

Ольга Хамедова. Урбаністичні топоси у творах Б. Антоненка-Давидовича: на шляху від Охтирки до Києва

Мирослава Гнатюк. Модифікації жіночої персоносфери у малій прозі Людмили Тарнашинської

Альона Карабльова. Конфлікт між жіночою ідентичністю та панівною ідеологією як сюжетна основа малої прози Ірини Вільде

Аліна Саприкіна. Тріада минуле / сучасне / майбутнє в інтерпретації Г. Мазуренко

Ганна Степанова. Публіцистична спадщина Олеся Досвітнього

Вадим Оліфіренко. Розгром літературного руху в Донбасі у 30-х роках минулого століття

Валентина Соболь. ПРО УКРАЇНСЬКЕ МІСТО І УКРАЇНСЬКИЙ ЗМІСТ
ЛІТЕРАТУРНО-КРАЄЗНАВЧИЙ ДИСКУРС
Ірина Ярошевич. СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ

Богдан Якимович. БІБЛІОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУЧАСНИХ КРАЄЗНАВЧИХ СТУДІЙ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Людмила Болонова. КОСТЬ ТЕСЛЕНКО У СПОГАДАХ

Том 28. 2010 р., 350 с. – Мовознавство. ISSN № 1728-9572.

Том 28 „Вісника” містить матеріали березневої 2010 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді й повідомлення присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала в Донецьку.


Розташування в Інтернеті: http://www.experts.in.ua/baza/doc/index.php?ELEMENT_ID=64580
Редакційна колегія:

д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т. 28).

Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. В. Олексенко;

д.філол.н., проф. М. Ткачук; д.філол.н., проф. В. Федоров;

д.філол.н., проф. Н. Заверталюк.

Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. В. Білецький
Набір і комп’ютерна верстка О. Федоряченко

Редактор к. філол. н. О. Путіліна


ЗМІСТ Т. 28
Актуальні питання етимології, лексикОЛОГІЇ та діалектології
Буга Тетяна. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ Й ДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКО-КАВКАЗЬКОГО ІМЕННИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДОНЕЧЧИНИ В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМ

Падалка Руслана, Тендітна Надія. СТРУКТУРА ПАРАДИГМ ВІДІМЕННИХ ПРІЗВИЩ СЛОВ’ЯНЩИНИ КІНЦЯ ХІХ СТ.
СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
Важеніна Олена, Куцева Алевтина. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Кушмет Марія. МАТЕРІАЛИ ДО ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРОК (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРКИ С. ОЛЕНІВКИ ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
сучасні проблеми синтаксису
Волянська Юлія. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ УКЛАДАННЯ ТИПОЛОГІЇ ПОВТОРУ

Голоцукова Юлія. КАТЕГОРІЯ РЕЗУЛЬТАТИВУ В УКРАЇН­СЬКІЙ МОВІ

Кобзєв Микола. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СИНТАКСИЧНОГО СТИЛІСТИЧНОГО ПОВТОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Коваленко Євгенія. ТИПОЛОГІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ

Мартьянова Надія. ІНТОНАЦІЙНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ

Наумова Тетяна. НОМІНАЦІЯ ОСОБИ У КОМУНІ­КАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Оліфіренко Леся. ЕСТЕТИКА БУДОВИ РЕЧЕНЬ У ВІРШОВОМУ МОВЛЕННІ ВАСИЛЯ СТУСА

Панкова Марія. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПИТАЛЬНОСТІ

Путіліна Оксана. ФУНКЦІЯ МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТА ОБ’ЄКТНОГО ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (У ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ)

Щепка Оксана. ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОРІНЯЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Соціолінгвістика та культура мови
Кудрейко Ірина. Кваліфікаційно-типологічні та еволюційно-диференційні ознаки соціолінгвістичної ситуації в Донеччині
Текст і дискурс
Андрущенко Вікторія. ТИПОВІ ФОРМИ ВИЯВУ ПАРАЛЕЛЬНО-КОГЕЗІЙНОЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ В СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ХУДОЖНЬОТЕКСТОВІЙ СТРУКТУРІ: ГРАМАТИЧНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. ПІДМОГИЛЬНОГО “МІСТО”)

Білозуб Анастасія. МОВНА ГРА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТОРОЗУМІННЯ

Гнатюк Любомира. ОПОСЕРЕДКОВАНІ СТРАТЕГІЇ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ

Голі-Оглу Тамара. КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ Й ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ НАРОДНОГО РИТУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

Єщенко Тетяна. СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ТИПИ МЕТАФОР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Жижома Оксана. РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНО-ХУДОЖНІХ НОВОТВОРІВ У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ СУЧАСНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Михальченко Марина. РЕАЛІЗАЦІЯ ВИСХІДНОЇ ГРАДАЦІЇ ОЦІНКИ В ТЕКСТІ

Назар Роман. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Пасько Ганна. ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТИ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ЗАГАДКИ В АСПЕКТІ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)

Пономарьова Людмила. СИСТЕМА АРГУМЕНТАЦІЇ В ЖАНРІ СУДОВОГО ВИРОКУ
ПРИКЛАДНА І СТРУКТУРНА ЛІНГВІСТИКА
Загнітко Анатолій. СТАТУС ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В СИСТЕМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ НАУК

Радчук Віталій. ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ МЕТОД МИКОЛИ ЛУКАША

Радчук Олена. НАВІЯНА ПІСНЯ – СОЛО ЧИ ДУЕТ? ЧИ ПІДСПІВУЄ М. ЛУКАШ Р. БЕРНЗУ?
Том 29. 2010 р., 160 с. – Точні науки. Техніка. Гірництво. ISSN № 1728-9572.
Розташування в Інтернеті:

http://ruthenia.info/cgi-bin/a.pl?c_=res&l_=i


Редакційна колегія:

д.тех.н., проф. В. Білецький (головний редактор т. 29).

Члени редакційної колегії:

д.тех.н., проф. Г. Гайко; д.тех.н., проф. П. Сергєєв;

к.тех.н., доц. Ю. Світлий; д.г.-м.н., проф. В. Суярко;

к.тех.н. Л. Шпильовий
Комп’ютерна верстка О. Федоряченко

Редактор О. Федоряченко


ЗМІСТ Т. 29
СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
Яремійчук Роман. ВИЩА ТЕХНІЧНА ОСВІТА. КУДИ ПРЯМУЄШ?

Самилін Валерій. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Шарахматова Ольга, Бєляєва Юлія. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Пісцова Ольга. ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ХІМІЇ

Бойків Наталія, Дарда Людмила, Суровцева Тетяна. РОЛЬ ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Бойків Наталія. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Шарахматова Ольга. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Дарда Людмила. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ТЕХНІКИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ВНЗ І–ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Гайдук Сергій. ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ ОСВОЄННЯ МАЗУРІВСЬКОГО РОДОВИЩА

Гайко Геннадій, Заєв Віктор. НОВИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ ПІДЗЕМНІЙ ГАЗИФІКАЦІЇ (СПАЛЕННІ) ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ

Суярко Василь, Улицький Олег. ПЕРСПЕКТИВИ ОЧИ­ЩЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ШАХТНИХ ВОД

Крамаренко Сергій, Шпильовий Леонід, Трубицин Юрій. СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ВІДНОВЛЕННЯ Й СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРЕМНІЄВОГО НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Костецький Юрій, Шпильовий Костянтин, Мач Олексій. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕФЕЛІНОВИХ СІЄНІТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ФЕРОСИЛІКОАЛЮМІНІЮ

Білецький Володимир. КОРИСНІ КОПАЛИНИ КИТАЮ

Самилін Валерій, Самилін Сергій, Білецький Володимир. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ТОНКОЗЕРНИСТОЇ ФРАКЦІЇ ЗОЛОТОВМІСНИХ РУД

Гудінов Дмитро. ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ВОДОВУ­ГІЛЬНОГО ПАЛИВА

Сергєєв Павло. ЗАДАЧА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ВИТРАТ ЛАТЕКСНОГО ФЛОКУЛЯНТУ ПРИ СЕЛЕКТИВНІЙ ФЛОКУЛЯЦІЇ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ВУГІЛЛЯ ПЕРЕД ФЛОТАЦІЄЮ
ДИСКУСІЯ
СТО РОКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ УКРАЇНСЬКОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО Й АКВАТОРІЇ АЗОВСЬКОГО МОРІВ
Роман Яремійчук. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРИСКОРЕННЯ РОЗРОБКИ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ УКРАЇНСЬКОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО Й АКВАТОРІЇ АЗОВСЬКОГО МОРІВ
ЛИСТ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ БУРЗУ АЛІЄВА ВІД 05.06.2008 № 03/31-0239
КОМЕНТАР-ВІДПОВІДЬ ПРОФ. Р. С. ЯРЕМІЙЧУКА
«ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НТШ» за 2001-2010 рр.


Том 30. 2010 р., 300 с. – Історія. Філософія. ISSN № 1728-9572.
Розташування в Інтернеті:

http://ruthenia.info/cgi-bin/a.pl?c_=res&l_=i


Редакційна колегія:

ІСТОРІЯ

д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор т. 30);

д.і.н., проф. Н. Темірова (заступник головного редактора т. 30);

д.і.н., проф. П. Тригуб; д.і.н., проф. С. Лях;

д.і.н., проф. А. Гедьо; д.і.н., проф. В. Кравченко

ФІЛОСОФІЯ

к.філос.н., проф. І.Пасько (головний редактор т. 30);

д.філос.н., проф. О.Кривуля; д.філос.н., проф. В.Рижко;

д.філос.н., проф. М.Кисельов; д.філос.н., проф. А.Федь;

д.філос.н., проф. Я.Пасько; д.філос.н., доц. О.Білоко­бильський

Комп’ютерна верстка О. Федоряченко

Редактори О. Федоряченко, Г. Тимофєєва

Технічний редактор С. Федоренко


ЗМІСТ Т. 30
ІСТОРІЯ
Микола Алфьоров. ВПЛИВ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ НА УРБА­НІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УРСР У 30-ті рр. ХХ ст.

Володимир Білецький. ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА-СВІТ»: 1997-2010 роки

Дмитро Білий. МИКОЛА РЯБОВОЛ ТА ЙОГО ДОБА

Геннадій Гайко. СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ ОЛЕКСІЯ АЛЧЕВСЬКОГО ЯК ІМПУЛЬС ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ

Анна Гедьо. ЕЛЛІНІСТИЧНІ СТУДІЇ У 20–30-х рр. ХХ ст.

Вадим Задунайський. РУЧНА ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПІХОТНИХ ФОРМУВАННЯХ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Ігор Козловський. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ І ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2009 р.

Юлія Негода. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (60-ті рр. XVIII – 70-ті рр. ХІХ ст.)

Тамара Пішванова. УКРАЇНСЬКЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО І ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ (за матеріалами українського періодичного друку західної діаспори 70-80-х років ХХ сторіччя)

Феня Пустова. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ОЛЕКСИ ТИХОГО (штрихи до історичного портрету)

Валентина Соболь. „BIULETYN POLSKO-UKRAIŃSKI” (1932-1938) ПРО ПЕРШУ ПОЛІТИЧНУ ЕМІГРАЦІЮ В ЄВРОПІ

Надія Темірова. АГРАРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТ.: ЗМІНА ПАРАДИГМИ

Віктор Урбан. ПРИЧИНИ ЄВРЕЙСЬКИХ ПОГРОМІВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Ілля Шутов. ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ (НА­ЦІОНАЛЬНОЇ) СИМВОЛІКИ І ФОРМУВАННЯ НАЦІО­НАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ (1990-2000-ні роки)
ФІЛОСОФІЯ
Віталій Білецький. СПЕЦИФІКА ПРОТОСОЦІОЛОГІЇ ГРИ­ГОРІЯ СКОВОРОДИ

Олександр Білокобильський. ЧИ ПОСТАНЕ ПОСТ­ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЧАС? КОНФЛІКТ ІСТОРІЙ ТА НАЦІО­НАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Володимир Куєвда. РЕФЛЕКСІЯ МІФОЛОГО-ГНО­СЕОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ В АКСІОЛОГІЧНОМУ ПРОС­ТОРІ ОСОБИСТОСТІ

Валентин Лук’янець. ІНДУСТРІЯ НАУКОВОГО ПРОГНОЗУ. ОНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДВАЛИН

Ігор Пасько, Володимир Cабадуха. Я-КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ І ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ

Ігор Пасько, Зоя Пасько. КОНТРОВЕРЗИ ФІЛОСОФІЧНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСІВ ПІЗНЬОГО РАДЯНСЬКОГО МАРКСИЗМУ

Костянтин Родигін. ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНА АЛХІМІЇ В РЕФЛЕКСІЇ ДЖЕФФРІ ЧОСЕРА

Руслан Халіков. РЕФЛЕКСІЯ НАД ТАРО – РАЦІО­НАЛІЗАЦІЯ ПІД ГАСЛАМИ МІСТИФІКАЦІЇ

Наталя Шалашна. ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ
Том 31. 2011 р., 220 с. – Мовознавство. ISSN № 1728-9572.

Том 31 «Вісника» містить матеріали березневої 2011 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.


Розташування в Інтернеті:

http://ruthenia.info/cgi-bin/a.pl?e_=ling&c_=res


Редакційна колегія:

д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т. 31).

Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. В. Олексенко;

д.філол.н., проф. М. Ткачук; д.філол.н., проф. В. Федоров;

д.філол.н., проф. Н. Заверталюк.
Набір і комп’ютерна верстка О. Федоряченко

Обкладинка І. ВенгренюкРедактор к. філол. н. О. Путіліна
ЗМІСТ Т. 31
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕТИМОЛОГІЇ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ЛЕКСИКОГРАФІЇ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИКИ
Герасименко Олександр. УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА НАУКОВА МОВА

Голоцукова Юлія. УКРАЇНСЬКІ РЕЗУЛЬТАТИВИ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЯХ ХХ – ХХІ ст.

Данилюк Ілля, Івкіна Юлія. ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО СЛОВНИКА ФУТБОЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

Зеніна Анастасія. ПАРАМЕТРИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ БАНКІВСЬКИХ ТЕРМІНІВ-АНГЛІЦИЗМІВ (СПРОБА УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА)

Кушмет Марія. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРКИ с. ОЛЕНІВКИ ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Приходченко Катерина. ОНОМАСТИКА ЯК ОКРЕМА ГАЛУЗЬ ЛІГВІСТИЧНОЇ НАУКИ

Степаненко Анастасія. СЛОВНИК СИНОНІМІВ ТА ВАРІАНТІВ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ : СТРУКТУРА СЛОВНИКОВОЇ СТАТТІ

Шевчук-Клюжева Ольга. ЛЕКСИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ЯК НАСЛІДОК КОНТАКТНОГО БІЛІНГВІЗМУ СПОРІДНЕНИХ МОВ (на матеріалі усного українського мовлення школярів міста Донецька)

Щербак Світлана. ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТЕРМІН – НОМЕН – ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ
Бардукова Ганна. ДО ПИТАННЯ ПРО СИНТАКСИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ ФРАЗЕМ

Карпіловська Євгенія, Михальченко Марина. УКРАЇНСЬКІ ПРИЙМЕННИКИ У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ГРАМАТИКИ : ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Панкова Марія. ЕВОЛЮЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ : СЕМАНТИЧНИЙ І КОМУ­НІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ

Putilina Oksana, Kondratyuk Anastasiya. PREPOSITIONAL-NOUN CONSTRUCTIONS IN PRESENT-DAY ENGLISH LANGUAGE IN COMPARISON WITH THE UKRAINIAN ONE

Putilina Oksana, Lebedenko Viktoria. THE NOMINATIVE BINOMIAL IN AMERICAN ENGLISH (IN COMPARISON WITH THE UKRAINIAN LANGUAGE) : FEATURES OF QUALIFY
ТЕКСТ І ДИСКУРС
Андрущенко Вікторія. СПЕЦИФІЧНІ ГРАМАТИКО-ФОРМАЛІЗОВАНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ЛІНЕАРНОЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНЬОТЕКСТОВІЙ НАДФРАЗНО-ФРАГМЕНТАРНІЙ МОДЕЛІ

Єщенко Тетяна. МЕТАФОРИ-СОМАТИЗМИ В УКРА­ЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ 90-Х РОКІВ ХХ СТО­ЛІТТЯ

Кобзєв Микола. ЕВОЛЮЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА СТАТУС ПОВТОРУ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ТЕКСТІ

Пасько Ганна. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІНТЕРРОГАТИВНОЇ ТА ДИРЕКТИВНОЇ ІЛЛОКУТИВНИХ СИЛ (НА МАТЕРІАЛІ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ЗАГАДКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ)

Радчук Олена. МНОЖЕННЯ ОБРАЗУ В ПЕРЕКЛАДІ ПІСНІ (Р. БЕРНЗ – В. МИСИК – М. ЛУКАШ)
ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА
Мартьянова Надія. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТОНАЦІЇ : СИНХРОННИЙ ТА ДІАХРОН­НИЙ АСПЕКТИ
ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І НОРМА
Putilina Oksana, Cerd`yuk Lyudmila. DYNAMICS OF DERIVATIONAL NORM IN PRESENT-DAY UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE : THE COMPETING OF NOMI­NATIONS

Putilina Oksana, Parkhomets Valeriya. NEW PROCESSES AND PHENOMENA IN THE MODERN UKRAINIAN DERIVATION
РЕЦЕНЗІЇ І ВІДГУКИ
Бардукова Ганна. ХТО ПОЛЮ ГОДИТЬ – ТОМУ ЖИТО РОДИТЬ

Загнітко Анатолій. ГРЕЦЬКІ СТУДІЇ : МИНУЛЕ, ТЕПЕ­РІШНЄ, МАЙБУТНЄ. Рецензія на : Українська елліністика : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 608 с.

Загнітко Анатолій, Краснобаєва-Чорна Жанна. АККАДЕ­МІЧНИЙ ПРОСТІР ДИСКУРСУ : РІЗНІ ПОГЛЯДИ І КОНЦЕПЦІЇ. Рец. на кн. : Дискурс в академическом пространстве : сборник материалов (Международного круглого стола 3-5 апреля 2009 г., Минск, Беларусь) / Под. ред. И. Ухвановой, М. Сарновського. – Минск : Издательский центр БГУ, 2010. – Вип. 1. – 146 с.

Зеніна Анастасія. ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ – ЗАПОРУКА ПОДАЛЬШОГО УСПІХУ

Кушмет-Небайдужа Марія. ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР : ПОДІЯ, ЩО ПОВЕРНУЛА ДО ВИТОКІВ

Філіпповська Олена. СЕМІНАР «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ» : ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ


Том 32. 2012 р., 254 с. – Літературознавство. ISSN № 1728-9572.

Том 32 «Вісника» містить матеріали березневої наукової конференції Донецького відділення НТШ 2011 року. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.


Розташування в Інтернеті:

http://ruthenia.info/cgi-bin/a.pl
Редакційна колегія:

д. філол. н., проф. В. Просалова (головний редактор т. 32).

Члени редакційної колегії:

д. філол. н., проф. В. Соболь; д. філол. н., проф. М. Ткачук;

д. філол. н., проф. В. Федоров; д. філол. н., проф. О. Галич;

д. філол. н., проф. Н. Заверталюк.
Верстка О. Федоряченко

Обкладинка І. Венгренюк

Редактор В. Просалова

ЗМІСТ Т. 32
ТВОРЧІ ДІАЛОГИ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Світлана Кочерга. КУЛЬТУРНІ КОДИ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ „ЛІСОВА ПІСНЯ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ У СВІТЛІ ГНОЗИСУ

Сергій Несвіт. КОНЦЕПТ СМЕРТІ У ПОЕЗІЯХ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА І ВАСИЛЯ СТУСА

Віра Просалова. М. КОЦЮБИНСЬКИЙ І М. ХВИЛЬОВИЙ: ДІАЛОГ АВТОРІВ І ТВОРІВ

Віта Ягушкіна. ДІАЛОГІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ПОЕЗІЇ М. КОСТОМАРОВА ТА А. МЕТЛИНСЬКОГО

Валентина Соболь. ТВОРЧА ЖІНКА В ЛІТЕРАТУРІ БАРОКО: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

А. Бузов. РЕАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЧЕСТОЛЮБНОЇ ЖІНКИ В РОМАНАХ САВИ БОЖКА «В СТЕПАХ» ТА ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «ТАВРІЯ»

Аліна Саприкіна. СТИЛЬОВИЙ СИНКРЕТИЗМ ЛІРИКИ Г. МАЗУРЕНКО ПРАЗЬКОГО ПЕРІОДУ

Олена Радчук. ДВІ ВЕРСІЇ ПЕРЕКЛАДУ Р. БЕРНЗА
ХУДОЖНІЙ ТВІР І ПРОБЛЕМИ

ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Ольга Погорєлова. МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРУ СТРАШИЛКИ У ТВОРІ О. ІРВАНЦЯ «НАШ ВОЖАТИЙ ФРЕДІ КРЮГЕР»

Ольга Пуніна. МОДЕЛЬ ЛІРИЧНОГО СЮЖЕТУ В «КІНОТРИПТИХУ» МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

Олег Соловей. ДО РОЗУМІННЯ ЛЮДСЬКОЇ ТА ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЛЕОНІДА ЛИМАНА

Леся Оліфіренко. ХУДОЖНЯ РОЛЬ РЕМІНІСЦЕНЦІЙ ФОЛЬКЛОРНОГО ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ПОХОДЖЕННЯ У ПОЕЗІЯХ ВАСИЛЯ СТУСА

Ірина Ярошевич. ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ ІСТОРИЧНОЇ ОСНОВИ РОМАНУ САВИ БОЖКА „В СТЕПАХ”

Вадим Оліфіренко. КРИМ У ХУДОЖНЬОМУ БАЧЕННІ ХРИСТІ АЛЧЕВСЬКОЇ

Ніна Урсані. ТРАГЕДІЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ЄРОШЕНКА

Ірина Шингоф, Євгенія Гасай. МОТИВИ ГЕРОЇЗМУ, МУЖНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
Т. Попова. ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕ­ТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА ОСНОВІ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ В СИСТЕМІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Любов Стародубцева. „СПОГАД ЖИВИЙ ДО ЖИВОЇ ГОВОРИТЬ…” (ЯЛТИНСЬКИЙ МЕМОРІАЛ НА МАПІ ВШАНУВАННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ)

Валентина Соболь. ПАНЕГІРИКИ ПРО КНИГУ, ОСВІТУ, НАУКУ

Віра Просалова. НАРАТИВНІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
ЛІТЕРАТУРНІ АКЦЕНТИ:

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ТЕКСТ І КОНТЕКСТ
Василь Горбачук. ГОЛОС КУБАНСЬКОГО УКРАЇНЦЯ: ІЗ ЛИСТУВАННЯ В. М. ОРЛА (до 25-річчя з дня його смерті)

Валерій Романько. І СЬОГОДНІ НАД НАШИМИ ГОЛОВАМИ ШУГАЮТЬ ШУЛІКИ…
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України
Закордонне українство І донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька Шевченкіана у датах І подіях: 1851-2014
Т. Г. Пішванова. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення нтш, тов «Східний видавничий дім», 2014. – 176...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка історія
Харцизького металургійного технікуму Донецького національного технічного університету, м. Харцизьк
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка
На Кубань, історичну територію колишнього Тмутараканського князівства, розселився цвіт українського народу – запорозьке козацтво....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconМіжнародний стандартний серійний номер issn; міжнародний стандартний серійний номер issn

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconТараса Григоровича Шевченка (1814-1861) Северодонецк, 2014 Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку книга
«Послання у вічність…»: Інформаційний список до 200-річчя з дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка