Issn 1814-1617 донецьке відділенняСторінка5/10
Дата конвертації08.04.2017
Розмір2,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Надія Воронова. ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ В ЕСТЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ЯК ЧИННИК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

Том 33. 2012 р., 192 с. – Мовознавство. ISSN № 1728-9572

Вісник містить матеріали березневої 2012 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.


Розташування в Інтернеті:

http://ruthenia.info/cgi-bin/r.pl?p=!260&l_=p&c_=not


Редакційна колегія:

д.філол.н., проф., член-кор. НАН України А. Загнітко (головний редактор т. 33).

Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. В. Олексенко;

д.філол.н., проф. М. Ткачук; д.філол.н., проф. В. Федоров;

д.філол.н., проф. Н. Заверталюк.
Комп’ютерна верстка О. Федоряченко

Обкладинка І. ВенгренюкРедактор к. філол. н. О. Путіліна
ЗМІСТ Т. 33
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕТИМОЛОГІЇ, ЛЕКСИКИ, ОНОМАСТИКИ ТА ДІАЛЕКТОЛОГІЇ
Бардукова Ганна. ПРОБЛЕМА СТАТУСУ КРИЛАТИХ ВИСЛОВІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Голіцина Ольга. ПРОБЛЕМА СТАТУСУ МІНІМАЛЬНИХ ІДІОМ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Зеніна Анастасія. ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇ В СИСТЕМІ ЛЕКСИКИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Козловська Дар’я. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБОВИХ ІМЕН У ТВОРАХ В. ЯВОРІВСЬКОГО

Кушмет Марія. ГОРОДНЯ КУЛЬТУРА ALLIUM CEPAS L. У СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ ДОНЕЧЧИНИ

Познанська Віра. ПРІЗВИЩА-КОМПОЗИТИ В АНТРО­ПОНІМІЇ ДОНЕЧЧИНИ

Приходченко Катерина. ЛІНГВОГЕНЕТИЧНА КОН­ЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕРМІНОЗНАВСТВА З ОРО­НІМОМ «ВОДА»
СЛОВОТВІР: НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Путіліна Оксана, Пархомець Валерія. СКЛАДНІ СЛОВА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ В ЗІСТАВЛЕННІ З УКРАЇНСЬКОЮ

Сердюк Людмила. КОМПОЗИТНІ УТВОРЕННЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Usenko Olga. COMPOUND WORDS IN MODERN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES : THE COMPARATIVE ASPECT
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ МОРФОЛОГІЇ
Холодова Маргарита. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБ­ЛИВОСТІ ГРАМАТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИСУ
Голоцукова Юлія. ДІАТЕЗНІ ТИПИ РЕЗУЛЬТАТИВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Каракчієва Ольга. КОМПЛЕКС УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕВНОГО ІЛОКУТИВНОГО АКТУ

Кітаєва Тетяна. МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР І МОВЛЕННЄВИЙ АКТ : СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ

Панкова Марія. АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ ПИТАЛЬНОГО РЕЧЕННЯ

Путіліна Оксана, Кондратюк Анастасія. СПЕЦИФІКА АТРИБУТИВНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (В ЗІСТАВЛЕННІ З УКРАЇНСЬКОЮ)

Putilina Oksana, Lebedenko Victoria. ASYNDETIC CONNECTION IN A SYSTEM OF COMPOSITE SENTENCE IN MODERN UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGES
Святобаченко Ірина. ПИТАННЯ КАТЕГОРІЇ ФОКУСУ У ФУНКЦІЙНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ РЕЧЕННЯ

Шатілова Олена. ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІЗНОВИДИ СПОНУКАЛЬНИХ ЕЛІПТИЧНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇН­СЬКІЙ МОВІ
ТЕКСТ І ДИСКУРС
Кобзєв Микола. ЗВ'ЯЗОК ПОВТОРУ З ПРИНЦИПОМ НАДЛИШКОВОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Мітюрьова Тетяна. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Павлович Ольга. КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СТРУКТИВНИХ ВИСЛОВЛЕННЯХ
ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА
Stepanenko Anastasiya. STRUCTURE OF DATA BASE “SYNONYMS AND VARIATIONS OF LINGUISTIC TERMS IN CONTEMPORARY UKRAINIAN”
РЕЦЕНЗІЇ
Загнітко Анатолій, Кудрейко Ірина. МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ : ПОЛІАСПЕКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Рец. на монографію : Радевич-Винницький Я.К. Двомовність в Україні : теорія, історія, мововживання : Монографія. – Київ-Дрогобич : Посвіт, 2011. – 592 с.

Краснобаєва-Чорна Жанна. СЛОВНИК ЧАСТОК : МАТЕРІАЛИ І СТАТТІ. Рец. на : Загнітко А. Словник часток : матеріали і статті : науково-навчальне видання / Анатолій Загнітко, Анна Каратаєва. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 382 с.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

Том 34. 2012 р., 380 с. –Історія. Філософія. ISSN № 1728-9572
Розташування в Інтернеті:

http://ruthenia.info/cgi-bin/r.pl?p=!260&l_=p&c_=not


Редакційна колегія:

ІСТОРІЯ

д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор т. 34);

д.і.н., проф. Н. Темірова (заступник головного редактора т. 34);

д.і.н., проф. П. Тригуб; д.і.н., проф. С. Лях;

д.і.н., проф. А. Гедьо; д.і.н., проф. В. Кравченко, д.і.н., доц. Д.Д.Білий

ФІЛОСОФІЯ

к.філос.н., проф. І.Пасько (головний редактор т. 34);

д.філос.н., проф. В.Рижко; д.філос.н., проф. М.Кисельов;

д.філос.н., проф. А.Федь; д.філос.н., проф. Я.Пасько;

д.філос.н., проф. О.Білокобильський
Верстка С. Федоренко

Обкладинка І. ВенгренюкРедактори В. Білецький, Г. Тимофєєва, О. Федоряченко
ЗМІСТ Т. 34
ІСТОРІЯ
Віталій Абліцов. УКРАЇНСЬКИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ РУХ

Микола Алфьоров. ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ УРБАНІЗА­ЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В 1946 – поч. 1950-х рр.

Дмитро Білий. ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ КУБАНІ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Марко Бровун, Тамара Пішванова. ІСТОРІЯ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ: КОРОТКИЙ НАРИС

Максим Волошин. ПРОБЛЕМА ФЕДЕРАЛІЗМУ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ В ІСТОРІОГРАФІЇ

Євген Горб. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ШЛЯХЕТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ СЕРЕДИНИ XVII ст.

Володимир Горбов, Раїса Божко. КАЛЬМІУСЬКА ФОРТЕЦЯ ТА СТАРИЙ МАРІУПОЛЬ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ТА ПИСЬМОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Вадим Задунайський. УКРАЇНСЬКИЙ КОЛОРИТ ПІД ЧАС СВЯТКУВАННЯ ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИКА ЗАПОРОЖЦЯМ У СТАНИЦІ ТАМАНСЬКІЙ 5 ЖОВТНЯ 1911 р.

Володимир Кіпень. ПОРТРЕТ МІГРАЦІЙНИХ НАМІРІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Олександр Петренко. МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ ПЕТРЕНКО. У ПОШУКАХ БІОГРАФІЧНОЇ ІСТИНИ

Станіслав Петров. РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА СРСР ЩОДО ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ЦЕРКОВ В 40-60-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. ОСНОВНІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ТА ВНУТРІШНЬО­ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

Сергій Піддубний. СУДОВІ СТАТУТИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ВІД 20 ЛИСТОПАДА 1864 р.

Василь Терещенко. ЗОЛОТІ ШАБЛІ ПРИЄМНОЇ ДОЛИНИ

Богдан Чернавін. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ МІЖ ДЖУЧИДАМИ ТА ХУЛАГУЇДАМИ У СЕРЕДИНІ XIII – НА ПОЧАТКУ XIV СТОЛІТТЯ

Леонід Шпильовий, Костянтин Шпильовий. СТАНОВЛЕННЯ ЦИРКОНІЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСУ

Богдан Якимович. ХОТИНСЬКА БИТВА 1621 р. – ОДИН З КЛЮЧОВИХ ЕТАПІВ ІСТОРІЇ ЄВРОПИ XVII ст.
ФІЛОСОФІЯ
Анастасія Армен. АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ СІМ’Ї ЯК СВІДОЦТВО ЇЇ КРИЗИ

Віталій Білецький. РЕЛІГІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олена Радчук. ГЕРМЕНЕВТИКА ПЕРЕКЛАДУ: ЗМІСТ ПОЕЗІЇ І СУТНІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ

Костянтин Родигін, Михайло Родигін. СОЦІОКУЛЬТУРНА АДАПТИВНІСТЬ ТА ЛАБІЛЬНІСТЬ «SCIENTIA IMMU­TABILIS»

Валерій Рябенко. КІЛЬКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ МІРКУВАНЬ ЩОДО АДЕКВАТНОГО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ СУЧАСНОЇ ЕПОХИ

Костянтин Узбек. АНТИНОМІЧНІСТЬ І ПАРАДОКСАЛЬ­НІСТЬ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ ЯК НАСЛІДОК НЕДОСТАТНОСТІ ЇХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД

Володимир Федь. РОЗВИТОК ТА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ

Ігор Федь. АРХЕТИПІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІКОНІЧНОГО ОБРАЗУ ТА ЕТНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
НАУКОВА ПУБЛІЦИСТИКА
Ігор Пасько. ЕСЕЙ ПРО ТРАМВАЙ

Таким чином, у 2008-2012 рр. «Донецький вісник НТШ» виходив стабільно по 2-4 числа на рік. Географія авторів охоплює практично значну частину України, але в основному авторські колективи – це науковці і аспіранти Східної та Південної України і Києва.
Аналітично-інформаційний журнал “Схід”
Аналітично-інформаційний журнал “Схід” виник в час і в умовах відродження української державності в 1990-х роках. Він заснований Українським культурологічним центром (м. Донецьк) у 1995 р.

Аналітичний журнал “Схід” є закономірною відповіддю на виклики і потреби часу. Це свідоме зусилля фахівців “сприяти формуванню нової української еліти” (з концепції журналу). Видання призначене для науковців і практиків, зокрема українського істеблішменту і ось уже 18 років здійснює “багатопланове висвітлення актуальних проблем сучасного українського суспільства і світу” в рубриках “Економіка”, “Філософія”, “Історія”, які є фаховими. Зокрема, акцентується увага на проблемах формування сучасної національної ідеї, політичної української нації, концептуальних питаннях розвитку суспільства як цілого, місця і ролі в ньому держав, наддержав, міждержавних структур, світової і національної економіки, зокрема, розвитку великого і середнього бізнесу, окремих галузей економіки, а також на проблемах розвитку ринкових реформ, громадянського суспільства, політикуму в Україні, проблемах “реґі­они-центр”, питаннях старопромислових реґіонів, а також проблемах молоді.У 2005 р. видання перереєстроване. Новий склад засновників: Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (м.Київ), Український культурологічний центр (м.Донецьк), Запорізький національний університет (м.Запоріжжя). Організації-партнери: Центр гуманітарної освіти НАН України, Академія економічних наук України, Наукове Товариство ім. Шевченка.

Читацьку аудиторію журналу складають науковці, депутати, бізнесмени, банкіри, керівники підприємств, фірм, молоді науковці, а також студенти.

Повний текст журналу з 2007 р. друкується на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Редакційна колегія включає відомих науковців у цих галузях з усієї України. Серед них ряд провідних учених, знаних не тільки в нашій державі:

- в економіці: Олександр АМОША (академік НАН України, доктор економічних наук, професор, м. Донецьк), Микола БІЛОПОЛЬСЬКИЙ (доктор економічних наук, професор, м. Донецьк), Борис БУРКИНСЬКИЙ (академік НАН України, доктор економічних наук, професор, м.Одеса), Сергій БОГАЧОВ (доктор економічних наук, професор, м. Донецьк), Валентин ВИШНЕВСЬКИЙ (член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, м. Донецьк), Степан ВОВКАНИЧ (академік Папської Академії соціальних наук, доктор економічних наук, м. Львів), Лілія ДМИТРИЧЕНКО (доктор економічних наук, професор, м. Донецьк), В’ячеслав ЛЯШЕНКО (доктор економічних наук, старший науковий співробітник, редактор відділу економіки журналу «Схід», м. Донецьк);

- у філософії: Мирослав ПОПОВИЧ (академік НАН України, доктор філософських наук, професор, м. Київ), Володимир РИЖКО (доктор філософських наук, професор, м. Київ), Микола КИСЕЛЬОВ (доктор філософських наук, професор, м. Київ), Анатолій ЄРМОЛЕНКО (доктор філософських наук, професор, м. Київ), Ніна ПОЛІЩУК (доктор філософських наук, м. Київ), Валентин ОМЕЛЬЯНЧИК (доктор філософських наук, м. Київ), Ігор ПАСЬКО (кандидат філософських наук, професор, редактор відділу філософії журналу «Схід», м. Донецьк);

- в історії: Сергій ТИМЧЕНКО (доктор історичних наук, професор, м. Запоріжжя), Федір ТУРЧЕНКО (доктор історичних наук, професор, м. Запоріжжя), Сергій ЛЯХ (доктор історичних наук, професор, м. Запоріжжя), Петро ТРИГУБ (доктор історичних наук, професор, м. Миколаїв), Володимир КРАВЧЕНКО (доктор історичних наук, професор, м. Донецьк), Дмитро БІЛИЙ (доктор історичних наук, доцент, редактор відділу історії, м. Донецьк)

Очолює редакційну колегію автор концепції і беззмінний шеф-редактор журналу “Схід”, дійсний член НТШ, академік Академії економічних наук України, голова Донецького відділення НТШ, д.т.н., проф. Володимир БІЛЕЦЬКИЙ (м.Донецьк). Редактор журналу в перші роки випуску журналу – С.ЄРЕМЕНКО, останні роки – Г.ТИМОФЄЄВА.

У різний час проект аналітично-інформаційного журналу “Схід” було підтримано міжнародними фондами “Відрод­ження”, “Євразія”, історично першою українською академією “Науковим Товариством ім. Шевченка”.

Доробок журналу значний – 120 чисел за 18 років (див. перелік у Додатку), надруковано близько 2500 статей, рецензій, матеріалів “круглих столів” тощо понад 2000 авторів. Обсяг одного числа в останні роки збільшився до 7-12 друкованих аркушів. Мова видання – українська.

Журнал відзначено нагородами “Національного комітету телебачення і радіомовлення України” (2002, 2005 рр.), грамотами “Фестивалю слов’янської книги” (2004), Міжнародного форуму “Золотий Скіф-2000”, він є переможцем і лауреатом ряду конкурсів “Преса Донбасу” (1998, 1999, 2001, 2005, 2012 рр.). У 2005 р. на Міжнародному Конґресі МАУ академік І.Дзюба у своїй програмній доповіді підкреслив, що журнал “Схід” має загальнонаціональне значення.

У 2007 р. журнал “Схід” нагороджено дипломом загальнонаціонального конкурсу “Українська мова – мова єднання”.

Таким чином, можна констатувати, що журнал в рамках його концепції відбувся і зайняв помітне місце серед сучасних фахових видань України.

За 18 років редакція накопичила ряд добірок статей своїх постійних авторів, які є актуальними і можуть побачити світ у новому, дочірньому виданні “Бібліотека журналу “Схід”.

Отже, журнал “Схід” на сьогодні – успішний проект українських інтелектуалів і ділових людей Донецька, Києва, Харкова, Одеси, Львова, Миколаєва та інш., який діє на перспективу.
Шеф-редактор журналу, д.т.н., проф.,

дійсний член АЕН України та НТШ

Володимир Білецький

ДІЯЛЬНІСТЬ НТШ-ДОНЕЦЬК В ІНТЕРНЕТІ
Участь НТШ-Донецьк в інтернет-сайтах,

порталах і бібліотеках


  • У 2002 р. здійснена реєстрація НТШ-Донецьк як Аналітичного центру на Порталі Аналітичних центрів України http://www.intellect.org.ua

За 2002-2012 рр. на цьому порталі здійснено біля 220 публікацій від НТШ-Донецьк.

  • У 2008-2012 р. публікації праць членів НТШ-Донецьк (близько 50 друкованих аркушів – статті, повні тексти книг) здійснено в Інтернеті також в бібліотеці: http://ruthenia.info/, на сайті http://ukrlife.org/, на порталі http://experts.in.ua/

  • У 2008-2012 р. продовжувався хостінг 1-го тому “Малої гірничої енциклопедії” за ред. В.С.Білецького на європейському гірничому порталі Teberia.pl (див. http://www.teberia.pl/encyklopedia.php http://www.teberia.pl/encyklopedia.php?a=EncyMore&EncyId=5)

На порталі Teberia.pl в преамбулі польською мовою зазначено, що ця Енциклопедія створена за участі НТШ.

  • У 2009-2012 р. повна електронна версія журналу “Схід” розміщується на сайті Національної бібліотеки ім. В.І.Вер­надського:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Skhid/index.html.


  • У 2007-2012 рр. голова Донецького відділення НТШ організував роботу по насиченню інформацією української віртуальної енциклопедії – Вікіпедії. У цьому напрямку за короткий термін досягнуто непересічних результатів – виконано понад 100 000 редагувань і поставлено близько 14 000 нових статей. Група активних учасників цього напряму роботи складала у 2007-2012 рр. 7-8 ос.


ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА НТШ-ДОНЕЦЬК
1. Члени НТШ-Донецьк
У період 2008-2012 рр. число членів Донецького відділення НТШ зросло до 70. Територіально члени Донецького відділення НТШ проживають у Донецькій агломерації (близько 90%), містах Слов'янськ (Донецька область), Дніпропетровськ, Харків, Кривий Ріг, Київ. Як правило (понад 95%), – це кандидати і доктори філософських, філологічних, історичних, медичних, хімічних, геолого-мінералогічних, технічних наук.

Члени Донецького відділення НТШ – Дійсні члени НТШ в Україні:


Білецький Володимир Стефанович (1998),

Пасько Ігор Трохимович (2008),

Пірко Василь Олексійович (2009)

Опейда Йосип Олексійович (2010),

Загнітко Анатолій Панасович (2011).
У 2008-2012 рр. раніше створені за участю Донецького відділення НТШ осередки у м. Луганськ, м. Краснодар підпорядковані НТШ-Львів.

У структурі Донецького відділення НТШ залишається осередок у м. Слов'янськ (Донеччина, протокол від 24 червня 2004 р.);


Нижче за абеткою наводимо творчі біографії членів До­нецького відділення НТШ, які на момент друку надійшли до редакції.
Башун Олена Володимирівнакандидат педагогічних наук, бібліотекознавець, член Донецького відділення НТШ, до 2010 р. перший заступник директора Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки, випусковий редактор журналу «Бібліотечний форум України». Член Донецького відділення НТШ з 2002 р.

Коло наукових інтересів: бібліотекознавство, комп’ютерні технології, маркетинг і фандрейзинг у бібліотечній справі.

З біографії: народилась у 1958 р. у м. Лисичанськ Луганської області, де закінчила школу. Закінчила Харківський державний інститут культури (нині Харківський Державний Інститут Культури). Працювала у Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці понад 27 років.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті культури і мистецтв, отримала звання кандидата педагогічних наук.

Громадський діяч. Створила дві громадські організації – Донецьку обласну спілку «Громадські ініціативи» та «Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації». Членство в громадських організаціях: Української бібліотечної асоціації, Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації, голова; Асоціація спеціальних бібліотек (SLA, США), член.

Учасник стажувань завдяки різним грантам у Німеччині (фірма Lange Springer, 1996), Болгарії (фірма Martinus Najhof, 1997), Монголії (Міжнародний фонд "Відродження", 1999), участь у XVI українознавчій конференції в Іллінойському університеті в Урбані Шампейн (Міжнародний фонд «Відродження», 1997), програмі «Громадські зв'язки» (Бюро у справах освіти та культури Посольства США в Україні, 2000), програмі «Сучасні проблеми» (IREX, 2003), освітній тур-стажування за темою «Публічні бібліотеки і електронне врядування у Фінляндії» (Міністерство освіти Фінляндії та Гельсінська міська бібліотека, 2004), участь у XXV міжнародній українознавчій конференції та міжнародній конференції бібліотекарів відділів слов'янської літератури в США та Фішер-форумі в Іллінойському університеті в Урбані Шампейн (Центр вивчення Росії, Східної Європи та Євразії Іллінойського університету в Урбані Шампейн, США, 2006).Творчий доробок: Башун О.В. – автор понад 100 публікацій у науковій літературі, журналах та газетах.
Бережний Микола Миколайович – доктор технічних наук, професор. Член Донецького відділення НТШ з 2004 р.

Коло наукових інстересів: дослідження і розробка технологій збагачення руд у окускування сировини, проектування збагачувальних та агломераційних фабрик.

З біографії: Народився 18.08.1934 р. в сім'ї колгоспників села Бурчак Михайлівського району Запорізької області. Закінчив Бурчацьку семирічку, Василівську десятирічку та Дніпропетровський металургійний інститут (1952-1957 рр.). Отримав фах інженера-металурга (металургія чавуну), направлений в криворізький науково-дослідний і проектний інститут Механобрчормет.

За 35 років праці в інституті Механобрчормет пройшов всі наукові посади від інженера-проектувальника, молодшого наукового співробітника до головного наукового спів­робітника. Завідував сектором металізації залізорудної сировини, лабораторією агломерації та виробництва окатишів, відділом збагачення магнетитових руд. Керував пуско-налагоджу­вальними комплексними бригадами, відпові­дальними за уведення в експлуатацію фабрик виробництва окатишів на збагачувальних комбінатах Центральному, Північному (Кривбас), Лебединському і Михайлівському (КМА). Тричі керував місячними загальносоюзними школами обміну передовим досвідом на фабриках виробництва окатишів (Урал, Казахстан, КМА, Кривбас).

З 01.09.1992 р. перейшов на кафедру «Збагачення корисних копалин» Криворізького технічного університету на посаду професора.

У 2001 призначений завідувачем кафедри «Обробка металів тиском та металургійне обладнання».Творчий доробок: Опублікував разом зі співавторами близько 280 наукових праць, в тому числі 75 авторських свідоцтв на винаходи, ряд книг («Окомкование тонкоизмельченных концентратов железных руд» 174 с. (1971); «Производство железорудных окатышей», 240 с. (1977); «Вступ до основ науково-технічної творчості», 242 с. (2002); «Основи металургії», 335 с., (2001), «Теорія будови рідкого, аморфного та кристалічного стану речовини (об'єм поверхні та поверхня в об'ємі)», 220 с. (2007)).

Нагороди: орден «Трудового Червоного прапора», 2 медалі «За доблесний труд», знаки «Винахідник СРСР» та відзнакою за працю на металургійному комбінаті в Криміковцях (Болгарія).
Білецький Віталій Володимирович – кандидат філософських наук, доцент. Доцент кафедри філософії Донецького національного університету. Член Донецького відділення НТШ з 2004 р.

Коло наукових інтересів включає такі дисципліни, як історія філософії, етносоціологія, релігієзнавство, психологія, логіка, сучасна політична риторика.

З біографії: народився у місті Вільнянськ Запорізької області 15.10.1974 року. Тривало мешкає місті Макіївка Донецької області, де у 1989 році отримав середню освіту (школа № 15). Після закінчення школи навчався у Макіївському медичному училищі на вечірньому відділенні і у Донецькому інституті соціальної освіти (очно-заочне відділення, факультет психології). Паралельно з навчанням працював у педіатричній лікарні, на Макіївському металургійному заводі.

Після здобуття професійної освіти з 1994 року по 1996 рік служив у лавах Збройних Сил України. З 1996 року відновлює навчання у ДІСО, одночасно працюючи у пенітенціарній установі на посадах фельдшера, а згодом – психолога. Захистивши диплом психолога-спеціаліста, зацікавився теоретичною наукою і поступив до аспірантури за напрямком підготовки 09.00.03 (Соціальна філософія та філософія історії).

З 1998 року почав розвивати педагогічну кар’єру з посади асистента на кафедрі соціології управління у Донецькій державній академії управління (зараз – Донецький державний університет управління). У 2002 році успішно захистив дисертацію і здобув ступінь кандидата філософських наук. З 2005 року має вчене звання доцента.

З 2008 року Білецький В.В. обіймає посаду доцента на кафедрі філософії Донецького державного університету.Творчий доробок: Білецький В.В. є автором 48 наукових та навчально-методичних праць, серед яких одна монографія, три навчально-методичних комплекси, десятки наукових статей. Найбільш вагомі праці: Білецький В.В. Виправлення девіантної особистості: філософський погляд (монографія). – Донецьк: СВД: 2003. – 156 с. Білецький В. Дослідження пенітенціарного психолога. Наукове видання. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 40 с. Історія вітчизняних соціологічних теорій і вчень. Навчально-методичний посібник/ Укладач – Білецький В.В. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – 119 с. Логіка: навчально-методичний посібник. Г.В.Камаралі, В.В.Білецький – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 112 с. Релігієзнавство: [навчально-методичний посібник]/автор-укладач: Білецький В.В. – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. – 220 с.
Білецький Володимир Стефанович – доктор технічних наук, професор Донецького національного технічного університету, дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка (з 1998 р.), дійсний член Академії економічних наук України (з 2004 р.), член-кореспондент Ака­демії гірничих наук України (з 2006 р.). Голова Донецького відділення НТШ від 1997 р.

Коло наукових інстересів:  адгезія рідин на твердій поверхні,  технологія збагачення корисних копалин,  авто­матичне керування процесами у гірництві, вугільні технології,  гідравлічне транспортування вугілля,  зневоднення,  гірнича термінологія,  історія гірництва.

З біографії: Народився 26 січня 1950 р. в с. Матвіївка (Січ) Вільнянського району Запорізької області. У 1972 р. В.С.Білецький з відзнакою закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (ДГІ), гірничий інженер-елект­рик. У 1972-1974 рр. служив у армії (Група радянських вій­ськ у Німеччині), офіцер-танкіст, командував взводом, ротою середніх танків. З 1974 р. – інженер-дослідник і аспірант ДГІ за фахом “Автоматизація виробничих процесів”. З 1976 р. працював старшим механіком з автоматизації в шахтоуправлінні ім. Орджонікідзе ВО “Макіїввугілля”, а з кінця 1977 р. – старшим інженером і науковим співробіт­ником у Макіївському науково-дослідницькому інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), де брав участь у розробці і впровадженні новітнього електрообладнання для шахт і копалень. У 1974-1978 рр. без відриву від виробництва закінчує аспірантуру з автоматизації виробничих процесів у гірництві при ДГІ. З 1981 р. до сьогодні працює в До­не­цькому національному технічному університеті. У 1989 р. В.С.Білецькому присвоєно наукове звання “старший науковий співробітник”. У 1986 р. захистив кандидатську, а у 1994 р. докторську дисертацію зі збагачення корисних копалин. Член спеціалізованої вченої ради при Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України та Криворізького технічного університету по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Неодноразово стажувався в наукових установах за кордоном. Під час стажування в США в 1998 р. одержує Сертифікат Міссісіпського Консорціуму вищих навчальних закладів з інтернаціонального розвитку (м. Джексон, шт. Міссісіпі). У 2000 р. – сертифікат Інституту публічно-приватного партнерства (Ва­ши­­н­гтон, США). Представник від України у міжна­родній екологічній організації «Global Nest». Експерт «He­­ritage Foundation». Експерт Все­україн­сь­кої експертної мережі (http://experts.in.ua/). У 2006 та 2008 роках проф. В.С.Білецький був запрошений польською Фундацією Юзефа Мяновського на наукове стажування у Варшав­ському університеті, в результаті якого підготовлено і видано друком дві монографії з історії гірництва у світі, Україні і Польщі.

У 1981-2000 рр. спеціалізувався виключно на наукових дослід­женнях, з 2000 року викладає гірничі дисципліни та автоматику. Доцент з 2003 р., професор з 2006 р.

У 1995 р. розробив концепцію і разом з колегами заснував всеукраїнський науковий журнал “Схід”, який з 1997 р. входить до фахових видань ВАК України з філософських, історичних та економічних наук. За період 1995-2012 рр. вийшло друком 119 чисел журналу “Схід”. В.С.Білецький – іні­ціатор і співредактор «Донець­ко­го вісника НТШ» (2001), співредактор вісника «Проблеми підручника середньої і вищої школи» (2001), фундатор і редактор «Хроніки Донецького відділення НТШ» (2007), член редколегії фахового збірника "Зба­гачення корисних копалин" (Націо­нальний гірничий уні­верситет, з 1995). Має понад 12 тис. статей і 100 тис. редагувань в українській Вікіпедії. Учасник наукових досліджень і низки міжнародних конференцій в Україні, США, Польщі, Росії, Чехії, Німеччині, Ту­реч­чині, Японії, Китаї, Австралії, Бельгії та ін. Учасник фахових та аль­пі­ні­ст­ських цільових експедицій, походів по Кавказу, Кри­му, Ала-Тау, в Українських Карпатах, районі Словацьких Татр, Байкалу, відвідав Великі Озера, район Аппалач­ських гір, р. Міссісіпі (США), Бескиди (Польща), Передтяншання.Творчий доробок: Професор В.С.Білецький – продуктивний вчений, має понад 430 наукових публікацій, у тому числі понад 30 книг (монографії, навчальні посібники, словники, енциклопедичні видання) та 60 винаходів. Крім того, він автор понад 220 науково-популярних та публіцистичних друкованих статей в журналах і газетах України та інших країн. Редактор і видавець ряду книг з точних і гуманітарних наук.

Автор ідеї, керів­ник проекту та редактор першої національної української Гірничої енциклопедії та шеф-редактор фахового журналу «Схід».Нагороди: В.С.Білецький нагороджений рядом громадських та державних відзнак, зокрема пам’ятною медаллю “Юрій Дрогобич” (1982 р.), грамотою і знаком “Ви­нахідник СРСР” (1988), відзнакою “Святий Архистратиг Михаїл”, гра­мотами форуму “Книжкова справа Донбасу” 2002, 2005 та 2008 років, грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення України (2002, 2004, 2010 рр.), відзнакою «Експерт року-2006» Всеукраїнської екс­пертної мережі у галузі культури та «Експерт року-2007» у номінації "Економіка та технічні науки", грамотою Донецької обласної державної адміністрації (у 2005 та 2009 роках), подякою Міністра культури і туризму України (2009), подякою Президента України (2009), державним орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2009), грамотою Верховної Ради України (2009), медаллю "20 років відновлення Наукового товариства ім. Шевченка в Україні" (2009), золотою медаллю імені М.І.Туган-Барановського Академії економічних наук України (2010), медаллю Академії гірничих наук України на 20-річчя Академії (2010).
Білий Дмитро Дмитрович – доктор історичних наук, професор кафедри українознавства Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка, письменник, історик, дослідник Кубані. Член Донецького відділення НТШ з 1998 р.

З біографії: народився 25 липня 1967 р. у м. Макіївка. Батьки – вихідці з Кубані.

У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію з історії України. Тема : "Національно-культурний розвиток українців Кубані у 1921-1933 рр.". Захист відбувся у Донецькому національному університеті.

У 2010 р. захистив докторську дисертацію з історії України. Тема : "Українці Кубані в 1792-1921 роках. Еволюція соціальних ідентичностей". Захист відбувся у Інституті українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України (м. Львів).

Творчий доробок: автор понад 60 наукових праць з історії України та Кубані. Основна наукова праця: Дмитро Білий. Українці Кубані в 1792–1921 роках. Еволюція соціальних ідентичностей. Донецьк: Східний видавничий дім, 2009, 544 с. ISBN 978-966-317-043-5.

Художні твори: романи «Басаврюк XX» (2002), «Заложна душа» (2002), «Чорне крило» (2004), «Козацький Оберіг» (2005), «Шлях Срібного Яструба» (2007). Член Донецького літературного об’єднання «OST» та АУП. Роман Д. Білого «Басаврюк XX», присвячений подіям XX століття з його виразною гоголівською алюзією є, на думку рецензентів, однією з найвдаліших спроб авантюрно-містичного характеру в сучасній українській літературі. Твори Дмитра Білого перекладено російською мовою.

Білий Д.Д. – активний громадський діяч, стояв біля витоків громадських козацьких організацій на Донеччині. Осавул Азовського козацького війська.
Білопольський Микола Григорович – доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, з 2000 року завідувач кафедри «Облік та аудит» Приазовського державного технічного університету,. Член Донецького відділення НТШ з 2008 р.

Коло наукових інтересів: управління виробничо-господарськими системами, економікою і фінансами підприємств України, проблеми регіональної економіки в Україні , економічна криза в Україні, національно економічна безпека України, аналітичні аспекти оподаткування, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій, економічні та організаційні проблеми техніко-технологічного оновлення підприємств, соціальний захист населення на сучасному етапі, роль вільних економічних зон в інвестиційній політиці держави, інноваційні рішення і забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства.

З біографії: народився 10 квітня 1938 р. У 1964 р. закінчив Донецький інститут радянської торгівлі, економіст. У 1975 – 1979 рр. заступник декана обліково-фінансового факультету Донецького національного університету. 1979 – 1990 рр. – завідувач кафедри економіки Інституту підвищення кваліфікації МЖКХ України. 1991 – 1993 рр. – завідувач кафедри невиробничої сфери Донецької Академії управління. Голова ради орендарів та підприємців з 1989 р. Голова асоціації платників податків Донецької області з 1999 р.

Науковий доробок Має понад 220 наукових друкованих праць. Основний науковий вихід – обґрунтовано нову науку енвіроніку (наука про розвиток та удосконалення суспільства). Окремі значимі праці: Энвироника – наука будущего развития человечества: монография. – Д.: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2007. – 436 с.

Нагороди і відзнаки: нагороджений медалями «За розбудову освіти», «Ветеран праці», медалями імені М. Туган-Барановського, К. Жукова та почесними грамотами Кабінету Міністрів України, міністра освіти та науки України, ВАК України, грамотою голови міста Маріуполя та іншими, почесний громадянин Вільшанського району Кіровоградської області.
Болонова Людмила Миколаївна – санітарний лікар, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник. Член Донецького відділення НТШ з 2001 р. Секретар НТШ-Донецьк.

Коло наукових інтересів: вивчення впливу на живий організм продуктів переробки кам’яновугільної смоли з метою розробки раціональних способів лікування та запобігання промисловим отруєнням.

З біографії: народилася 10.05.1939 р. у м. Донецьк. Нині пенсіонерка, не працює. У 1956-1962 рр. навчалася в Донецькому медичному інституті ім. Горького на санітарно-гігієнічному факультеті, працювала комунальним лікарем у санепідемстанції.

З 1964 р. працювала в Науково-дослідному інституті гігієни праці та професійних захворювань у лабораторіях біохімії та експериментальної патології.

Кандидатську дисертацію захистила в 1971 р. на тему: „Вплив гострого отруєння нафталіном, фенолом, піридином на обмін аміаку в головному мозку білих щурів”.

У подальшому (близько 25 років) вивчала вплив на організм працівників ряду факторів шахтного середовища (шум, вібрація, шахтні гази, вугільний пил) та ефективність різних хімічних речовин на пилоутворення, розвиток професійних хвороб шахтарів (антракоз, силікоз).Творчий доробок: Має 46 праць у збірниках та центральних журналах („Гігієна і санітарія”, „Фармакологія і токсикологія”, „Лабораторное дело”, „Врачебное дело” та ін.); видані нормативно-методичні документи; обґрунтовані до­пустимі концентрації ряду токсичних речовин у шахтному повітрі, методичні рекомендації для ранньої діагностики та профілактики професійних захворювань шахтарів.
Брітікова Катерина В'ячеславівна – філолог, викладач української мови і літератури, кандидат філологічних наук, викладач української мови і літератури ліцею при Донецькому національному університеті. Член Донецького відділення НТШ з 2010 р.

Коло наукових інтересів: нова лексика сучасної україн­ської мови, особливості творення слів-інновацій.

З біографії: народилася 23 червня 1979 р. у м. Донецьк. У 2001 році закінчила філологічний факультет Донецького націо­нального університету, тоді ж вступила до денної аспірантури ДонНУ, яку закінчила в 2004 році.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію "Узуальне та оказіональне в інноваціях сучасної української мови (на матеріалі відіменних іменників – назв особи)".

З 1999 року розпочала трудову діяльність: працювала учителем української мови і літератури в Донецькому бізнес-ліцеї, учителем української мови і літератури ліцею при Донецькому національному університеті, де працює до сьогодні.

Творчий доробок: Опубліковано 16 наукових і науково-методичних статей. Значення наукового доробку полягає в тому, що досліджуваний матеріал розширює уявлення про шляхи та способи оновлення лексикону української мови як державної мови незалежної України, тенденції розвитку української мови в нових суспільно-політичних обставинах її функціонування. Учасник проекту «Українська гірнича енциклопедія».
Гайко Геннадій Івановичдоктор технічних наук, професор кафедри будівельної геотехнології та підземних споруд Донбаського державного технічного університету, член-кореспондент Академії будівництва України. Член Донецького відділення НТШ з 2005 р.

Коло наукових інтересів: проблеми проектування кріплення гірничих виробок; підземна газифікація вугілля та утилізація теплової енергії горіння вугільних пластів; історія гірництва, збереження історичної і культурної спадщини гірників, відновлення давніх підземних споруд для туристичного доступу.

З біографії: народився 11 грудня 1965 р. у м. Алчевськ Луганської області. У 1988 р. закінчив гірничий факультет Донбаського державного технічного університету, гірничий інженер-будівельник. Працював на кафедрі Будівництво шахт і підземних споруд, пройшовши шлях від стажиста-дослідника до професора кафедри.

Кандидатську дисертацію захистив у 1995 р. у Донецькому політехнічному інституті (зараз ДонНТУ), докторську – у 2004 р. у Національному гірничому університеті (м. Дніпро­петровськ). Спеціальність „Шахтне та підземне будівництво”. Вчене звання доцента присвоєно в 1997 р., професора – в 2006 р.

У 2001-2002 рр. проходив річне стажування у Краківській гірничо-металургійній академії. В наукових цілях і для читання спеціалізованих лекцій запрошувався в університети й дослідні центри Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Чехії.

Творчий доробок: загальна кількість друкованих праць – 130, книг – 8 (6 монографій, 2 навчальних посібника). Основний доробок – нові конструкції кріплення підземних споруд й методи їх проектування; нові способи утилізації теплової енергії при підземній газифікації вугілля; систематизація історичних матеріалів і відтворення особливостей розвитку гірництва Центральної та Східної Європи.


Горбачук Василь Тихонович – кандидат філологічних наук, професор. Член Донецького відділення НТШ з 2002 р. Відмінник народної освіти, член Спілки журналістів України.

Коло наукових інтересів: лінгводидактика, діалектологія, ономастика.

З біографії: нар. 27.04.1929 в с. Міжлісся Березівського р-ну Брестської обл., Білорусь). Батьки – Тихон Трохимович (1901–1994) і Анастасія Йосипівна (в дівоцтві Черкас, 1905-1993) – корінні жителі північно-західного (берестейсько-пінського) Полісся, які є етнічними українцями. До війни В. Горбачук навчався в початковій польській школі, яка з вересня 1939 р. стала білоруською. Під час німецької окупації закінчив 1943 р. семирічку в Березі-Картузькій. У вересні 1944 р., подаючи документи до восьмого класу Березівської СШ №1 (білоруськомовної), записався українцем. 1947 р. В. Горбачук закінчив з медаллю школу і вступив на філологічний факультет Львівського університету ім. І.Франка. Приятелював з Євгеном Сверстюком, Іваном Денисюком. Закінчивши університет з відзнакою у 1952 р., отримав призначення в Жолобківську СШ Шумського р-ну Тернопільської обл. Наступного року поступив в аспірантуру Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

З 1956 працював у Миколаївському педінституті, потім Горлівському педінституті іноземних мов на Донеччині, Житомирському педінституті.

Після успішного захисту в Київському держпедінституті 8 травня 1959 р. з лінгводидактики на тему «Методика викладання синтаксису простого речення в середній школі» В. Т. Горбачук за конкурсом був прийнятий у вересні 1959 р. викладачем Вінницького педінституту. Водночас підтримував контакт з І. Бровком та Є. Сверстюком, одержував самвидавну літературу, зокрема, «Щоденник» Василя Симоненка, «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Івана Дзюби, книжку «Сучасна література в УРСР» Івана Кошелівця, поезії Л. Костенко, М. Холодного та ін. З сімейних обставин у 1966 р. В.Горбачук перевівся в Кіровоградський педінститут, звідки за антирадянську пропаганду у 1968 р. звільнений. З допомогою Дмитра Михайловича Кравчука, проректора Слов’янського педінституту на Донеччині, та при співчутливому ставленні ректора цього інституту Івана Івановича Петрика (брата якого розстріляли в 30-ті роки) вдалося у вересні 1973 р. влаштуватися там на роботу у цей ВНЗ, де працює до сьогодні. Доцент (1964 р.), професор (1990 р.).

З 1984 по 1988 р.р. Горбачук був завідувачем кафедри української мови і літератури, з 1994 до 2003, до виходу на пенсію, декан філологічного факультету Слов’янського держпедуніверситету. У роки незалежності організував при факультеті науково-дослідницьку групу «Південна Слобожанщина», «Бібліотеку української зарубіжної літератури», заснував альманах «Євшан», який став трибуною для обдарованої молоді, встановив зв’язки з українською діаспорою. Брав активну участь у роботі Донецького обласного Товариства української мови ім. Т. Шевченка, за що нагороджений «Золотою грамотою» Товариства і Товариства репресованих.

Під керівництвом В. Т. Горбачука при кафедрі української мови з 1992 р. була відкрита аспірантура для підготовки фахівців-філологів. До 2012 р. захистили кандидатські дисертації 15 випускників цієї аспірантури. При філфаці діє й магістратура (стаціонар і заочне відділення).

Факультет швидко розростався, відкривались нові відділи (російський, іноземної філології). У 2002-2003 навчальному році тут одержували знання (на стаціонарі та заочному відділенні) понад 2000 студентів. На кафедрі української мови і літератури зараз працює 28 кандидатів наук.

З 2003 р. В. Т. Горбачук живе в м. Ірпінь під Києвом.

Науковий доробок: має 130 наукових та науково-популярних праць. Автор понад півтори сотні статей у газетах і журналах на громадсько-політичні теми, зокрема, про становище українців на Берестейщині, про повстанський рух.

Єщенко Тетяна Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент, член Донецького відділення Наукового товариства імені Тараса Шевченка з 2005 р., Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, стилістика, культура і мова рідного краю, церковнослов’янська мова.

З біографії: Народилася 6 квітня 1971 року в місті Оріхові Запорізької області в освітянській родині. По закінченню гімназії «Сузір’я» (СШ №1) вступила до Запорізького педагогічного коледжу (колишнє ЗПУ№1), який закінчила з відзнакою, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів (для шкіл з українською мовою навчання). У 1990 році продовжила освіту у Запорізькому національному університеті на українському відділенні філологічного факультету. У цей час – член Студентського братства міста Запоріжжя, активна учасниця університетських акцій на підтримку студентського голодування в 1990 році за незалежність України, вокаліст пісенно-етнографічного гурту «Запорізькі козачки».

У зв’язку з одруженням і переїздом до міста Донецьк, здобула вищу філологічну освіту в Донецькому національному університеті. Упродовж 1997-2000 рр. – аспірант з відривом від виробництва кафедри української мови Донецького національного університету. Кандидатську дисертацію з теми «Метафора в українській поезії 90-х років ХХ століття» успішно захистила у 2001 році.

Науково-педагогічну діяльність розпочала в Донецькому інституті соціальної освіти на посаді доцента (2002), а потім проректора з наукової роботи (2003-2010).

Зараз працює доцентом кафедри української і російської мов ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».Творчий доробок: Автор понад 90 наукових праць, з-поміж яких розвідки зі стилістики, лінгвістики тексту, історії українського мовознавства, національної культури, а також підручники і посібники з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Лінгвістичний аналіз тексту» (2009), «Українська мова професійного спілкування» (2011), «Практична стилістика української мови» (2009), «Тестові завдання з історії української культури» (2011), «Тестові завдання з теорії та історії української літератури» (2012) та ін.

Номінант XІ Всеукраїнського конкурсу «Книжка року-2009» зі спеціальної літератури. Учасниця понад 60 наукових конференцій в Україні, Польщі, Чехії, Угорщині, Росії.


Загнітко Анатолій Панасовичдоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Донецького національного університету. Член-кореспондент НАН України (2012 р.). Член Донецького відділення НТШ. Дійсний член НТШ в Україні (2011 р.).

Коло наукових інтересів: дослідження проблем теорії граматики української мови.

З біографії. Народився 14 жовтня 1954 р. в селі Кацмазів Жмеринського району Вінницької області. Закінчив у 1977 р. Донецький університет за фахом «українська мова і література»; а у 1986 р. – за фахом «викладач історії та суспільствознавства». Після закінчення університету працював у школі свого села, служив в армії.

Кандидат філологічних наук (1987 р.), доктор філоло­гічних наук (1992 р.), доцент (1990 р.), професор (1993 р.), академік Академії наук вищої школи України (1993 р.).Науковий доробок: Автор більше 200 наукових праць, з-поміж них монографій і навчальних посібників: Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці. – К., 1990; Основи функціональної морфології. – К., 1991; Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії). – К., 1993; Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк, 1996; Український синтаксис: У 2-х ч. – К., 1996 та ін.

Результатом публіцистичних виступів А. Загнітка на Донецькому обласному радіо з авторською програмою «Мово рідна, слово рідне…» стало науково-популярне видання збірника сценаріїв-нарисів «Слово у душі – душа у слові» (Донецьк, 1997).

А. Загнітко є науковим редактором збірника наукових праць «Лінгвістичні студії», який виходить з 1996 року. Крім того, Загнітко Анатолій Панасович головний редактор мовознавчих випусків Донецького вісника НТШ.

Нагороди і почесні відзнаки: Відмінник освіти України (1995 р.), лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2001 р.), лауреат премії НТШ у США (2002 р.). У 2003 році нагороджений знаком «Кращий викладач» Донецькою облдержадміністрацією, в 2004 році відзначений Почесною грамотою Донецької облдержадміністрації, у 2007 році нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України за успіхи в науковій та організаційній роботі та Срібною ювілейною медаллю «За особливі успіхи у науковій і педагогічній роботі» Донецької облради. 5 листопада 2008 р. удостоєний почесного звання Заслужений працівник освіти України (Указ Президента № 1000).
Задніпровський Олександр Ілліч (1947-2007) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Донецького національного університету. Член Донецького відділення НТШ з 1999 р.

Коло наукових інтересів: новітня історія України, краєзнавчі проблеми Донбасу. Досліджував тему голоду у вітчизняній історії (голод в Україні, голод на Донбасі).

З біографії: народився 13 квітня 1947 р. у селі Андріївці Слов’янського району Донецької області.

У 1970 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Донецького державного університету і був призначений асистентом кафедри історії СРСР. Викладав історію на історичному і філологічному факультетах. Роботу на кафедрі поєднував з навчанням у заочній аспірантурі. У 1981 р., працюючи старшим викладачем, захистив кандидатську дисертацію „Развитие совхозов Донбасса в 1959-1970 гг.”.

З 1986 р. має вчене звання доцента. З 1992 р. – доцент кафедри історії України. З 1994 р. – заступник завідувача кафедри історії України, з 1999 р. – заступник декана історичного факультету з практики.

Творчий доробок: Є автором близько 70 наукових і навчально-методичних публікацій. Серед них такі монографії: „Голод в історії України: короткий нарис (X–XX ст.)” (Донецьк, 1999); „Хроніка голоду 1946-1947 років у Донбасі” (Донецьк, 2007).

Помер 21 січня 2007 р. після тяжкої хвороби.Нагороди, відзнаки: У 2000 р. нагороджений знаком „Відмінник освіти України”.
Задунайський Вадим Васильович – доктор історичних наук, професор Донецького національного університету. Член Донецького відділення НТШ з 1997 р.

Коло наукових інстересів: військові традиції українських козаків.

З біографії: 1967 р. народження. м.Донецьк. У 1984 р. закінчив СШ № 48 м.Донецьк з відзнакою (золота медаль). У 1984-1991 р. навчався в Донецькому державному університеті (ДонДУ) на історичному факультеті, який закінчив з відзнакою (червоний диплом) за спеціальністю „Історія”. Під час навчання в ДонДУ пройшов строкову військову службу впродовж 1987-1989 рр. (сержант запасу).

Кандидат історичних наук (спеціальність–„Історія України”) з 1995 р. Дисертацію «Збройні Сили УНР (1917-1920 рр.)» захистив 10.03.1995 р. у спеціалізованій раді Донецького державного університету К.06.06.01.

Доцент кафедри історії України з 2002 року.

Докторську дисертацію «Військові традиції українських козаків у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню добу» захистив 24.12.2007 року в спеціалізованій вченій раді Д 11.051.02 Донецького національного університету.

Обраний на посаду професора кафедри історії України Донецького національного університету 01.09.2008 р.

Вчене звання професора кафедри історії України присвоєно 20.01.2011 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – IV рівня акредитації 16 років (у Донецькому національному університеті працює з 1997 р.).

Основні лекційні курси «Історія України», «Історія Українського Козацтва», «Історія Українського Війська за часів революції 1917-1921 рр.», «Історія Української революції 1917-1921 рр.». «Історія Українського Війська», «Військові традиції козацтва за новітніх часів».

Член спеціалізованої Вченої ради Д 11.051.02 Донецького національного університету з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Учасник низки міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій (Міжнародні конгреси україністів 2002 р. (м.Чернівці) та 2005 р. (м.Донецьк); Міжнародна польсько-українська наукова конференція «Від Зборова до НАТО. Відносини польсько-українські від XVII до ХXI ст.» (Познань. Польща. 16-17 листопада 2009 р.); тощо).

Впродовж 2003-2010 рр. нав’язав науково-просвітницькі контакти (виступав з циклами лекцій і презентаціями наукового доробку та пропагував основи козацького бойового мистецтва) з науковими й навчальними центрами в Польщі (Uniwersytet M.Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Państwowа Wyższа Szkolа Zawodowа im. Witelona w Legnicy; Akademia Obrony Narodowej). Тричі (в 2005, 2007, 2010 рр.) здобував стипендії Kasу im. J. Mianowskiego для наукових досліджень в польських архівах та наукових центрах.

Є одним із ініціаторів сучасного козацького руху в Україні. Очолює козацьке земляцтво «Азовське козацьке військо».Творчий доробок: 120 публікацій, з них 112 наукового (41 у фахових виданнях, 4 монографії) та 8 навчально-методичного характеру (2 методичних посібника). Основна праця: Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XIX – на початку XXІ ст.: Монографія. – Донецьк: Норд-Прес – ДонНУ, 2006. – 335 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 18 – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення нтш – 2007....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України
Закордонне українство І донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецька Шевченкіана у датах І подіях: 1851-2014
Т. Г. Пішванова. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення нтш, тов «Східний видавничий дім», 2014. – 176...
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка історія
Харцизького металургійного технікуму Донецького національного технічного університету, м. Харцизьк
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка
На Кубань, історичну територію колишнього Тмутараканського князівства, розселився цвіт українського народу – запорозьке козацтво....
Issn 1814-1617 донецьке відділення iconМіжнародний стандартний серійний номер issn; міжнародний стандартний серійний номер issn

Issn 1814-1617 донецьке відділення iconТараса Григоровича Шевченка (1814-1861) Северодонецк, 2014 Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку книга
«Послання у вічність…»: Інформаційний список до 200-річчя з дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка