Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняттяСкачати 212,65 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір212,65 Kb.

Історія педагогіки
Завдання для самостійної роботи студентів
1.Практична і теоретична діяльність Я. А. Коменського.

Основні поняття: педагогіка як наука, антична філософія, сенсуалізм, чуттєвий досвід, вікова періодизація розвитку дітей, система шкіл, материнська школа, принцип єдності і наступності освіти, навчальний рік, клас з незмінним складом учнів, твердо визначений час занять, “Велика дидактика“, класно-урочна система, наочність як універсальний принцип, підручник для початкового навчання, шкільна дисципліна, професія вчителя.
Запитання і завдання для самоконтролю

1.Розкрийте мету та завдання виховання особистості за Я.А. Коменським.

2.У чому сутність принципу природовідповідності Я.А. Коменського?

3.Схарактеризуйте навчальні книги Я.А. Коменського.

4.Назвіть основні критерії морального виховання за Я.А. Коменським.

5.Які вимоги до особистості вчителя сформулював Я.А. Коменський?

Завдання для самостійної творчої роботи.

1.Принцип природовідповідності Я.А. Коменського та Ж.Ж. Руссо: порівняльний аналіз.

2.Порівняння вікової періодизації розвитку особистості Я.А. Коменського та Ж.Ж. Руссо.

3.Моральне виховання за Я.А. Коменським і сучасне моральне виховання.

4.Дидактичні погляди Я.А. Коменського і сучасність.


2.Педагогічні погляди і діяльність Й.Песталоцці.

Основні поняття: всенародна загальна освіта, Народна школа, “елементарна освіта“, метод Песталоцці, “арифметичний ящик“, ідея розвиваючого шкільного навчання, розвиток здібностей дитини, проблема взаємозв’язку сім’ї і школи у вихованні дітей.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Конкретизуйте, коли, де, під впливом яких відомих діячів освіти, письменників почав свою педагогічну діяльність Й.Г. Песталоцці.

2. Розкрийте особливості навчально-виховної роботи відповідно до основ теорії елементарної освіти Й.Г. Песталоцці.

3. Які нові, педагогічно доцільні ідеї, на Ваш погляд, вніс просвітитель в методику початкового навчання?

Завдання для самостійної творчої роботи.

1. Схарактеризуйте, які нові, на Вашу думку, науково-методичні знахідки обґрунтував Й.Г. Песталоцці у своїх творах і педагогічній діяльності.

2. Проаналізуйте погляди Й.Г. Песталоцці на роль вчителя, сім’ї у становленні особистості дитини.

3. Доведіть, які, на Вашу думку, теоретичні та практико-методичні положення, висунуті і обґрунтовані Й.Г. Песталоцці, є актуальними та можуть бути використані з метою модернізації сучасної системи освіти в Україні.
3.Педагогічні системи А. Дістервега, Йогана Фрідріха Гербарта, Фрідріха Фребеля.

Основні поняття: народна школа, розвиток задатків, природовiдповiдність, культуровiдповiдність, самодіяльність, розвиваючий (елементарний) метод навчання, наочність.
Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Конкретизуйте, коли, де, під впливом яких відомих діячів освіти, письменників почав свою педагогічну діяльність А.В. Дістервег.

2. Розкрийте особливості навчально-виховної роботи відповідно до основ теорії розвивального навчання А.В. Дістервега.

3. У чому полягає сутність та шляхи реалізації принципів природовідповідності, культуровідповідності, самодіяльності за А.В. Дістервегом?

4. Назвати основні педагогічні твори Й.Ф.Гербарта .

5. Схарактеризувати обґрунтування Й.Ф.Гербартом педагогіки як науки і мистецтва.

6. Проаналізувати сутність "виховуючого навчання" за Й.Ф.Гербартом.

7. Особливості навчально-виховної теорії Фрідріха Фребеля.
Завдання для самостійної творчої роботи.

1. Схарактеризуйте, які нові, на Вашу думку, науково-методичні знахідки обґрунтував А.В. Дістервега у „Керівництві до освіти німецьких учителів”.

2. Проаналізуйте погляди А.В. Дістервега на роль вчителя у становленні особистості дитини.

3.Дати характеристику засобів морального виховання за Й.Ф.Гербартом.

4.Узагальнити прийоми, засоби, шляхи здійснення виховуючого навчання.

5.Виокремити внесок Й.Ф.Гербарта в розробку принципу виховуючого навчання.

6.Реалізація педагогічної теорії Фребеля у сучасній Україні.
4. Педагогічна теорія К.Д. Ушинського. Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн у кін. XIX – поч. XX ст. (педагогіка “вільного виховання“, експериментальна педагогіка, педагогіка прагматизму, педагогіка “громадянського виховання“ і “трудової школи“, теорія “нового“ виховання і “нових шкіл“).
Педагогічна теорія Костянтина Дмитровича Ушинського
  Основні поняття: необхідність всезагальної початкової освіти, антропологічні науки, принцип народності виховання, жіноча освіта, традиції народної педагогіки, функції навчання, принципи навчання, класно-урочна система навчання, типи уроків, структурні частини уроку, моральнвсть дитини, гра, особа вчителя, педагогічні факультети, учительська семінарія, класний керівник.
Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Розкрийте сутність та шляхи реалізації ідеї народності виховання за К.Д.Ушинським.

2. У чому сутність антропологічного розуміння К.Д.Ушинським праці?

3. Які вимоги до уроку і домашньої самостійної роботи сформулював К.Д.Ушинський?

4. Назвіть групи методів навчання, виділенні К.Д.Ушинським.

5. Які вимоги до особистості вчителя висловлював славетний просвітник?

6. Які навчальні книги підготував К.Д.Ушинський? У чому полягала новизна цих книг?
Завдання для самостійної творчої роботи.

1. Прочитайте статтю К.Д.Ушинського „Про користь педагогічної літератури”. Поміркуйте, які проблеми педагогічної науки та освітньої практики, порушені автором, залишаються актуальними і в наш час.

2. Проаналізуйте навчальні книги К.Д.Ушинського „Рідне слово”, „Дитячий світ”. Порівняйте їх зміст із сучасними дитячими енциклопедіями і книгами для читання у початкових класах загальноосвітньої школи.

3. Користуючись матеріалами статті „Проект учительської семінарії” та біографічними відомостями про К.Д.Ушинського, складіть логічну схему „Система підготовки педагогічних кадрів у творчій спадщині К.Д.Ушинського”.
Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн у кін. XIX – поч. XX ст.

Основні поняття: період шкільних реформ, обов’язкове навчання, школи державні і безплатні, школи для хлопчиків і дівчаток, активний учень і вчитель-консультант, вікові і індивідуальні особливості дітей, активні методи навчання, порівняльна педагогіка, педологія, соціальна педагогіка, характерологія, педагогіка виховання, профорієнтація, педагогіка вільного виховання, принципи самовиховання і самонавчання, інтереси дитини, експериментальна педагогіка, наукове обґрунтування процесу навчання і виховання, “коефіцієнт розумової обдарованості”, педагогіка прагматизму, ідеї “вроджених здібностей“, теорію спадковості, педагогіка “громадянського виховання“ і “трудової школи“, народна, масова школа, рання професіоналізація, теорія “нового“ виховання і “нових шкіл“, енциклопедичність знань учнів, виховання природовідповідне, “вільні“ і “активні“ методи навчання, дитяче самоврядування.
Характеристика основних наукових напрямків у зарубіжній реформаторській педагогіці кін. XIX – XX ст.

Запитання і завдання для самоконтролю.

1.Назвати чинники, які сприяли виникненню цілого ряду інновацій під назвою "реформаторська педагогіка".

2.Проаналізувати провідні течії реформаторської педагогіки та їх представників.

3.Схарактеризувати принципи демократизації, гуманізації, соціалізації, педоцентрізму, забезпечення активного творчого саморозвитку особистості як методологічної основи практичної діяльності реформаторів.

4.Виокремити типи експериментальних шкіл кінця ХІХ – початку ХХ століть згідно концептуальних засад їхніх інноваційних ознак, функцій, структури педагогічного процесу, його змісту та методів здійснення.
Завдання для самостійної творчої роботи.

1.Узагальнити гуманістичні ідеї реформаторської педагогіки, актуальні для сьогодення України.

2.Проведіть паралелі між провідними чинниками виховної системи теорії “нового“ виховання і “нових шкіл“ і завданнями сучасної школи у формуванні особистості.

3.Порівняти провідні ідеї виховання і навчання у реформаторській з гуманістичними засадами педагогічної системи В.О.Сухомлинського.
5. Розвиток освіти й шкільництва в Україні у

1 пол. XX ст.

Основні поняття: єдність і наступність усіх шкіл, право всіх на безплатну освіту, обов’язковість освіти, світськість освіти, професійна школа, дитячий будинок, трудова семирічна школа, гармонійне виховання, фабрично-заводські та агрономізовані семирічні школи, робітфаки, метод проектів, бригадно-лабораторний метод навчання, колективні форми обліку знань, єдиа система освіти, основны типи шкіл.

Педагогічна діяльність С.Русової

Основні поняття: концепція дошкільного виховання, педагогічна творчість, Фребелівський дитячий садок, виховання індивідуальне, національне, соціально-культурне, незалежне.
Запитання і завдання для самоконтролю.

1.Розкрити основи педагогічної концепції С.Ф.Русової.

2.Визначити завдання розумового, морального й фізичного виховання у педагогічній спадщині С.Ф.Русової.

3.Проаналізувати вимоги до вчителя у працях С.Ф.Русової.
Завдання для самостійної творчої роботи.

1.Дати характеристику гуманістичних засад виховання дітей у спадщині С.Ф.Русової.

2.Розглянути проблеми дидактики у творах С.Ф.Русової й визначити їх актуальність.

3.Обґрунтувати ідею національної освіти С.Ф.Русової.
6. Педагогічні погляди і діяльність П.Блонського, Г.Ващенка.

Основні поняття: самостійність педагогіки як науки, метод педагогічного дослідження, спадковість фактор розвитку людини, завдання школи, активны методи навчання, “дослідницький метод“, рівнева диференціація учнів, студійна форма навчання, соціальна праця.
Педагогічна спадщина Г. Ващенка

Основні поняття: християнської моралі та української духовності, закони краси і любові, психології народу, структуру системи освіти.
Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Схарактеризувати практичну педагогічну діяльність П.П.Блонського і Г. Ващеннка

2. Назвати основні педагогічні праці П.П.Блонського і Г. Ващеннка, йх підручників для навчальних закладів різного ступеня.

3. Проаналізувати погляди П.П.Блонського і Г. Ващеннка на роль і завдання школи.
Завдання для самостійної творчої роботи

1. Проаналізувати педагогічні пошуки П.П.Блонського і Г. Ващенка.
7.Педагогічна діяльність і теоретична спадщина А.Макаренка.
Основні поняття: дитяча трудова комуна, програма людської особи, вчення про дитячий колектив, розвиток індивідуальних задатків, структура колективу, первинний колектив, органи самоврядування, класифікація колективів за стадіями їх розвитку, колективі відповідальної залежності, методика паралельної педагогічної дії, стиль і тон колективу, "закон руху вперед", система перспективних ліній.
Запитання і завдання для самоконтролю.

1.Розкрийте висунуті А.С. Макаренком поняття дитячого виховного колективу і методичні вимоги до його організації.

2.Розгляньте висунуте педагогом поняття “завтрашньої радості” в житті особистості та колективу. Поясніть, чому він дав йому таку назву.

3.Розгляньте сутність обгрунтованої педагогом ідеї єдності діяльності сім’ї, школи і громадськості з виховання всебічно розвиненої особистості (“Лекції про виховання дітей”, “Книга для батьків” і інші роботи).

4.Назвіть найцікавіші, з вашої точки зору, трудові традиції, що існували в колонії ім. М.Горького і комуні ім. Ф.Дзержинського.
Завдання для самостійної творчої роботи.

1.Проаналізуйте обґрунтовану А.С. Макаренком систему виховання гармонійно розвиненої особистості на засадах демократизму, гуманізму та оптимізму.

2.Поясніть, чому А.С. Макаренко визначав педагогіку як одну з найбільш діалектичних і складних наук, а головною метою наукової педагогіки вважав формування програми людської особистості. Розкрийте висновки, які зробив педагог, виходячи з діалектичного характеру педагогіки, щодо теорії виховання.

3.Розкрийте сутність і зміст основних принципів виховання особистості в колективі обгрунтованих А.С. Макаренком: “система перспективних ліній”, “педагогіка паралельної дії”, індивідуальний підхід до особистості. Взаємозв’язок продуктивної праці з навчанням. Наведіть приклади впровадження цих принципів у життя колективів колонії ім. М.Горького та комуни ім. Ф.Дзержинського.

4.Сформуйте принципи побудови системи самоврядування, яка була запропонована педагогом і використовувалася в колонії та комуні. Чи була вона, на ваш погляд, демократичною і гуманною.

5.Проаналізуйте вимоги А.С. Макаренка до особистості вихователя-вчителя, особливостей та рис його характера, професійно-педагогічної майстерності. Скористайтеся творами педагога: “Мої педагогічні переконання”, “Операційний план педагогічної роботи трудової комуни імені Ф. Дзержинського та іншими”.

6.Які, на вашу думку, висунуті й обгрунтовані А.С. Макаренком питання виховання і навчання є найбільш актуальними і можуть бути творчо використані в сучасних навчальних закладах.
8. Педагогічна діяльність і теоретична спадщина В.Сухомлинського.
Основні поняття: система розумового виховання, розумова праця, проблемне навчання, ідея перетворення освіти, розвиток захоплень школярів, гуртки, моральний розвиток, естетичні цінності, гармонія здорового тіла і духу.
Запитання і завдання для самоконтролю:

1.У чому полягає гуманізм педагогічної системи В.О. Сухомлинського? Як В.О.Сухомлинський трактує такі основні для педагогіки положення, як „ любов до дитини”, „віра в дитину”?

2.Яку роботу проводили вчителі Павлиської школи щодо пробудження пізнавального інтересу у дітей молодшого шкільного віку, у підлітків?

3.Які моральні заповіді були сформульовані В.О.Сухомлинським у роботі „Павлиська середня школа”?

4.Яких вимог повинен дотримуватись педагог щодо організації трудової діяльності дітей?

За поглядами В.О.Сухомлинського, які фактори оточуючого життя впливають на формування естетичної культури школяра?
Завдання для самостійної творчої роботи:

1. Проаналізуйте погляди В.О.Сухомлинського на природу дитини у порівнянні з позицією Ж-Ж Руссо, Л.Толстого, М.Монтессорі, Д.Дьюї.

2. Ознайомившись з творами В.О.Сухомлинського („Методика виховання колективу”) й А.С.Макаренко („Методика організації виховного процесу”), проаналізуйте погляди педагогів на проблему взаємодії дитячої особистості з дитячим колективом. Виявіть спільне та відмінне у розумінні цього питання.

3. Уважно ознайомившись з такими фундаментальними роботами В.О.Сухомлинського, як „Серце віддаю дітям”, „100 парад учителеві”, „Павлиська середня школа”, визначте особливості діяльності учителів Павлиської школи з питань розумового, трудового, морального, естетичного та фізичного виховання учнів. Складіть таблицю.
9. Гуманізація педагогіки: інноваційна педагогіка в Україні у другій половині ХХ століття (педагогічний досвід Ш.О. Амонашвілі, В.Ф. Шаталова, Є.М. Ільїна, С.М. Лисенкової, М.П. Щетиніна, І.П. Волкова, Т.І. Гончарової та ін.).

Основні поняття: оптимізація навчального процесу, активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиваюче навчання, “педагогіка співробітництва”, ідея співробітництва, ідея вільного вибору, ідея важкої мети, ідея опори, ідея великих блоків, ідея випередження, ідея самоаналізу, активізація технічної та художньої творчості учнів, гуманістична за характером школа, колективна творча діяльність, педагогічне доцільне керівництво педагогічним колективом, "навчаюче виховання", система розвитку різнопланових здібностей учня, особистісно орієнтоване навчання і виховання, індивідуалізації навчання, комбінована система навчання, гуманна педагогіка, школа Щетінина.
Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які соціально-політичні чинники сприяли відродженню інноваційного руху в Україні в середині 50-х років ХХ ст.?

2. Назвіть інновації в змісті, формах і методах виховання і навчання в 50-х – 80-х рр. ХХ ст.

3. У чому полягає інноваційність авторських шкіл В.Ф. Шаталова, Є.М.Ільїна, О.А.Захаренка, Н.П.Гузика, Ш. Амонашвілі, М. П. Щетинина?

4. Які основні ідеї характерні для педагогіки співробітництва? Назвіть представників цього інноваційного напряму.

5. Які концептуальні підходи характерні для інноваційних перетворень у освіті України в 90-ті роки ХХ ст.?

Завдання для самостійної творчої роботи.

1. Порівняйте між собою авторські системи А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського.

2. Проаналізуйте основні недоліки створення шкіл нового типу в 90-ті роки ХХ ст.

10. Історія музичної педагогіки України в контексті розвитку загально педагогічної думки. Педагогіка та музична педагогіка вищої школи

Основні поняття: багатоголосний (партесний) спів, братські школи, «Граматика мусикійська», фахова музична освіта, клас інструментальної музики, хорової спів, елементарне музичне училище, музично-естетична освіта й виховання в Україні, музично-педагогічні факультети та музичні відділення при педагогічних інститутах, демократизація, фундаменталізація, гуманізація та гуманітаризація, запровадження нової концепції мистецької освіти.
Запитання і завдання для самоконтролю

1.Поява музичної педагогіки в Україні у ХУІІ ст.

2.Діяльність Ділецького у напряму розвитку української музичної педагогіки.

3.Етапи становлення і розвитку музичної освіти й виховання дітей та молоді в Україні ХУІІ – перша половина ХХст.

4.Періодизація розвитку музично-педагогічної освіти другої пол. ХХ поч. ХХІ ст.

Котрольні питання

1.Педагогічні погляди і діяльність Й. Песталоцці.

2. Історія музичної педагогіки України в контексті розвитку загально педагогічної думки. Педагогіка та музична педагогіка вищої школи.

3. Гуманізація педагогіки: інноваційна педагогіка в Україні у другій половині ХХ століття (педагогічний досвід Ш.О. Амонашвілі, В.Ф. Шаталова, Є.М. Ільїна, М.П. Щетиніна, І.П. Волкова, М.П.Гузика та ін.).

4. Педагогічні системи А.Дістервега.

5. Педагогічні системи Йогана Фрідріха Гербарта, Фрідріха Фребеля.

6.Практична і теоретична діяльність Я. А. Коменського.

7.Розвиток освіти й шкільництва в Україні у першій половині XX ст. (педагогічна діяльність С.Русової та ін).

8. Педагогічна діяльність і теоретична спадщина В.Сухомлинського.

9.Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн у кін. XIX – поч. XX ст. (педагогіка “громадянського виховання“ і “трудової школи“, теорія “нового“ виховання і “нових шкіл“).

10.Педагогічна теорія К.Д. Ушинського

12.Педагогічні погляди і діяльність П.Блонського, Г.Ващенка.

13.Педагогічна діяльність і теоретична спадщина А.Макаренка.

15.Гуманізація педагогіки: інноваційна педагогіка в Україні у другій половині ХХ століття - педагогічний досвід Ш.О. Амонашвілі.

16.Гуманізація педагогіки: інноваційна педагогіка в Україні у другій половині ХХ століття - педагогічний досвід, В.Ф. Шаталова, Є.М. Ільїна.

17.Гуманізація педагогіки: інноваційна педагогіка в Україні у другій половині ХХ століття (М.П. Щетинін, І.П. Волков, М.П.Гузик та ін.).

18.Педагогічна система А.Дістервега

20.Дидактика Я.-А. Коменського

21.Виховання за Я.-А. Коменським

22.Питання методики в педагогічної теорії К. Ушинського


23.Питання виховання в педагогічної теорії К. Ушинського

24.Педагогічні погляди А.Макаренка на дитячий колектів (вчення про колектів)

25.Природовідповідність, культуровідповідність, народність у педагогіці

26.Теорія елементарної освіти Й. Песталоцці


Рекомендована література

Основна

1.Антология педагогической мысли Украинской ССР : [антология / сост. Н. Калениченко]. — М. : Педагогика, 1988. - 640 [1] с.

2.Джуринский А.Н. История педагогіки / Александр Наумович Джуринский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 432 с.

3.Духавнева А.В. История зарубежной педагогики и философия образования / А.Духавнева, Л.Столяренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 480. [1]с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»).

4.Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки: [навч. пос.] / І.В.Зайченко. – К.: Слово, 2010. – 624 с.

5.Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні: [навч. пос.] / І.В.Зайченко. – К.: Слово, 2010. – 1032 с.

6.Історія педагогіки: [за ред. Гриценка М.]. — К.: Вища школа, 1973. – 447 с.

7.История образования и педагогической мысли за рубежом и в России / [Андреева И.Н., Буторина Т.С., Васильева З.И. и др.]; под ред. З.И.Васильевой. – [2-е изд.]. - М.: Академия, 2005. – 432 с.

8.История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в. / Пискунов А.И., Вендровская Р.Б., Кларин В.М. и др.; под ред. А.И.Пискунова. – [2-е изд.]. - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 512 с.

9.Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / [упоряд. Любар О.О.; ред. Кремень В.Г.]. – К.: Знання, 2003. – 766 с. (Серія «Вища освіта ХХІ століття»). 

10.Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки: хрестоматія [для студ. вищ. навч. зал.] / Є.І.Коваленко, Н.І. Бєлкіна . – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.

11.Константинов Н.А. История педагогики / Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. – М.: Просвещение, 1982. – 447 с. 

12.Левківський М.В. Історія педагогіки / Михайло Васильович Левківський. – К: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.

13.Любар О.О. Історія української школи і педагогіки / Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. – К.: Знання, КОО, 2003. – 450 с.

14.Макаренко А.С. Методика виховної роботи / Антон Семенович Макаренко. – К.: Радянська школа, 1990. – 366 с.

15.Мельничук О.С. Історія педагогіки України / Ольга Сергіївна Мельничук. – Кіровоград: КДПУ ім. В.К.Винниченка, 1998. – 169 с.

16.Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / Алексей Иванович Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. – 528 с.

17.Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: [підручник] / А.М.Бойко, В.Д.Бардінова / Заг. ред. А.М.Бойко. – К.: Професіонал, 2004. – 576 с.

18.Сисоєва С.О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / С.О.Сисоєва, І.В. Соколова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

19.Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека (Советы воспитателям) / Василий Александрович Сухомлинский. – К.: Радянська школа, 1975. – 235 с.

20.Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы / Василий Александрович Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1982. – 206 с.

21.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / Василий Александрович Сухомлинский. – К.: Радянська школа, 1969. – 247 с.

22.Українська педагогіка в персоналіях: у 2 т. / [укл. Сухомлинська О.В., Дічек Н.П., Самоплавська Т.О.; за ред. Сухомлинської О.В.]. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 1: Х-ХІХ ст. – 2005. – 624 с.

23.Українська педагогіка в персоналіях: у 2 т. / [укл. О.В. Сухомлинська, Н.П Дічек, Т.О.Самоплавська / За ред. О.В. Сухомлинської]. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 2: ХХ ст. – 2005. – 552 с.

24.Хрестоматия по истории школы и педагогики в России / [сост. С.Ф.Егоров / Под ред. Ш. Ганелина].– М.: Просвещение, 1974. – 527 с.


Додаткова:
1.Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Сергей Гессен. – М.: «Школа-Пресс», 1995. – 322 с.

2.Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устинович Гончаренко. – К.: Либідь, 2007. – 376 с. 

3.Смирнов В.З. Очерки по истории прогрессивной русской педагогики ХІХ века / Василий Захарович Смирнов. – М.: Учпедгиз, 1963. – 312 с. 
4.Історія української культури: [за ред. І.Крип’якевича ].–К.: Либідь, 2002– 656,[1] с.

4.Кавалеров В.Л. Феофан Прокопович як методист математики / В.Л.Кавалеров // Науковий вісник Півден-ноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 1997. - Вип. 10-11. - С. 30-34.

5.Карсавин Л.П. Культура средних веков /Лев Карсавин. – К.: «Символ», 1995.–186 с.

6.Латышина Д. История педагогики / Дарьяла Латышина– М.: Гардарики, 2006. – С.19-21.

7.Монтень М. Об искусстве жить достойно. Философские очерки / Мишель Монтень. – М.: Дет. литература, 1975. – 206 с.

8.Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Едуард Бернетт Тайлор. – К.: Политиздат, 1989. – 573 с.

9.Утопический роман XVI-XVII века // Библиотека всемирной литературы. Серия первая. – Т. 34. – М.: Художественная литература, 1971. – 494 с.

10.Хмелюк Р.Л. К.Д. Ушинский об отборе к педагогической деятельности / Р.Л. Хмелюк // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 1997. — Вип. 10-1. — С. 11-15.

11.Радина К.Д. Лекции по истории педагогики: Учебное пособие, - спб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. – 154с.

12.Рерих Н.К. Антология гуманной педагогики М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2004, - 224с.

13.История педагогики в таблицах Л, 2012 – 37с.

14.Лещинский В.И. и др. Краткий справочник по курсу История образования и педагогической мысли: Учебн. пособие. – Воронеж, 2004.- 188с.

15.Історія педагогіки: курс лекцій навч. посібник / К., 2004. – 106с.

16.Левківський М.В. Історія педагогіки К.: центр учбової літератури, 2011. – 190 с.

17.Лузан П.Г. Васюк О.В. Історія педагогіки та освіти в Україні: Навч. пос.- 2 ге вид., доп. і перероб. – К., ДАККІН, 2010.- 296с.

18.Варенова Т.В. Краткая история педагогіки. Минск: Асар, 2004. – 129с.

19.Вульферт В.Я. История педагогіки и филисофия образования: Учебное пособие, часть 1. Инженерный інститут, 2007.- 102с.

20.Вульферт В.Я. История педагогіки и филисофия образования: Учебное пособие, часть 2. Инженерный інститут, 2008.- 47с.– 600с.
Каталог: docs -> 2016
docs -> Чернігівська обласна державна адміністрація
docs -> Регламент роботи Конгресу 17 жовтня 2013 року 00 45
2016 -> І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
2016 -> Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів
2016 -> М. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
2016 -> 808_MOVNIY_ZAGIN.pptx [біографія королеви великобританії]
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми
2016 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, база знань до тем, рекомендована література до кожної теми, додаються теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи студентів. Визначені критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2002. — 157 с
Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...
Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія
Підготовка майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі орієнтується на формування у студентів цієї якості, а не лише на репродуктивну...
Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconУрок 16 Практична робота Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками
Практична робота Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками
Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка