Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)


ТЕМА 14. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІСторінка13/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
ТЕМА 14.

ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

(ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX ст.).

План.


 1. Соціологічний позитивізм.

– теорія юриспруденції інтересів Рудольфа фон Ієрінга;

– органічна теорія держави Герберта Спенсера;

– теорія насильства Людвіга Гумпловича.


 1. Дуалістична теорія держави Георга Єллінека.

 2. Націоналізм, расизм і геополітика в політико-правових вченнях Жозефа-Артюра де Гобіно, Хьюстона (Хаустона) Стюарта Чемберлена, Людвіга Вольтмана, Фрідріха Ратцеля.

 3. Вчення Фрідріха Ніцше про державу і право.

 4. Марксизм як політичне вчення

 5. Соціал-демократична спрямованість політичної думки.

 • соціально-політичне вчення Фердинанда Лассаля;

 • соціально-політична теорія Едуарда Бернштейна;

 • політична доктрина Карла Каутського.

7. Політична доктрина солідаризму (Еміль Дюркгейм, Леон Дюгі, Леон Буржуа).

8. Індивідуалістичний анархізм П’єра-Жозефа Прудона.


У другій половині XIX ст. в країнах Західної Європи громадянське суспільство звільнялося від пережитків феодалізму в економіці, політиці, соціальній структурі.

Загальна рівність перед законом руйнувало залишки станового ладу, робило суто номінальними дворянські титули. Права і свободи індивідів, спочатку виражені в приватному праві, незабаром вимагали громадських гарантій, що обмежують свавілля державної влади, її втручання в приватноправові відносини.

Розвиток представницького державого правління в цей період пов'язаний з розширенням кола осіб, які мають виборчі права, а також із становленням системи політичних партій, що брали участь у виборах і діяльності законодавчих установ.

Велику роль в політичному житті грали демократичні рухи (за загальне виборче право, в тому числі для жінок, за соціальні реформи та ін.)

Істотні зміни відбувалися в економіці. Монополізація.
У той же період клас найманих робітників створив організації, здатні протистояти егоїзму підприємців. Майже у всіх країнах виникли професійні спілки.

Під тиском робітничого класу і демократичних рухів у багатьох країнах видаються закони про права профспілок, про тривалість робочого дня, про соціальне страхування та забезпечення, охорону здоров'я, народну освіту.

У ряді країн були створені політичні партії, що ставили своєю метою захист інтересів трудящих.

Буржуазні політичні та правові вчення цього періоду в основному продовжували розвиток ідей лібералізму першої половини XIX в. Новим було визнання необхідності реформ, що пом'якшують гостроту ряду соціальних і політичних антагонізмів.

Новим стало також дослідження представницької держави в зв'язку з тим, що складається система партій, кожна з яких мала власну програму, численний і стабільний електорат.

Загальною методологічною основою більшості буржуазних партій залишався філософський позитивізм. У ньому знайшов своє додаткове обгрунтування юридичний позитивізм, що виник раніше і зберіг значення переважного напряму в юріспруденції. Разом з тим в політико-правовій ідеології намітилася і стала здійснюватися тверда тенденція переходу від чистого позитивізму до узагальнень, від фактології та текстології – до філософії, соціології, історизму, психології.
1. Соціологічний позитивізм.

1.1. Теорія юриспруденції інтересів Рудольфа фон Ієрінга. «Боротьба за право» (1872 р.). «Мета в праві» (1877-1884) – проклала шлях соціологічному підходу до права.

Юридичний позитивізм відповідав повсякденним правовим інтересам розвитку громадянського суспільства, але не відповідав на ряд гострих питань.

Цим було обумовлено прагнення ряду юристів і державознавців знайти зовнішні по відношенню до держави і права фактори, посиланнями на які можна глибше ідеологічно обгрунтувати необхідність представницької держави.

Пошук цих факторів вів до з'єднання політико-правових теорій з соціологічними, психологічними та іншими концепціями. Спробу застосувати деякі ідеї соціології до вчення про право і державу зробив відомий німецький юрист Рудольф фон Ієрінг (1818-1892).

Вважаючи недостатніми «юриспруденцію понять» (історична школа права), формально-догматичний підхід до права, у своїй книзі «Мета в праві» (том I, 1872 р.) прагнув дати сучасним йому праву і державі соціологічне обґрунтування.

Центральним поняттям його теорії є поняття інтересу, вираженого в праві. За його визначенням, «право є система соціальних цілей, гарантованих примусом», «право є сукупність життєвих умов суспільства у великому сенсі, що забезпечуються зовнішнім примусом тобто державною владою». Право – юридично захищений інтерес. Одним з елементів поняття права вважав його практичне значення для захисту інтересів різних груп суспільства.

Відхід від формального визначення права і спроба розкрити його суспільний зміст.

Аргументи:

– всі члени сучасного суспільства солідарні у своїх інтересах і переслідують спільні цілі;

– відповідно і право він визначав як вираз «загальних інтересів», здійснене партнерство індивіда з суспільством;

– якщо явища природи підпорядковані причинності, то причиною дій людей є цілі;

– спонукуваний власним інтересом індивід прагне досягти приватних цілей, які зводяться до спільної мети і до загального інтересу в товарообігу, заснованому на еквіваленті, який воздає "кожному своє";

– цілі всіх і кожного забезпепечує право: «Мета - творець права».

У роботі "Боротьба за право" (1872 р.) Ієрінг стверджував, що право не завжди виражало інтереси суспільства. Він критикував історичну школу права (Савіньї, Пухта), що право розвивалося мирно, стихійно і безболісно, ​​подібно до мови та культури.

Право, за Ієрінгом, розвивалося в кривавій боротьбі класів і станів, які домагаються закріплення в праві через законодавство своїх інтересів.

(скасування рабства, кріпосного стану, свобода земельної власності, промислів, віросповідання тощо, - все це довелося добувати шляхом запеклої часто впродовж століть тривалої боротьби, і шлях, по якому йшло при цьому право, нерідко відзначений потоками крові)

Але ця боротьба, стверджував Ієрінг, змінює свій характер після втілення в праві рівності всіх перед законом, свободи власності, промислів, совісті та ін (тобто, по суті, принципів громадянського суспільства).

Тепер боротьба повинна вестися не за утвердження в праві будь-яких нових принципів, а тільки за забезпечення і підтримку в суспільному житті твердого порядку, за втілення в життя вже існуючого права, оскільки досягнуто єдність чинного права і виражених в ньому прав особистості як суб'єктивних прав.

Право в об'єктивному сенсі є сукупність застосовуваних державою правових принципів, законний розпорядок життя;

Право в суб'єктивному сенсі – конкретне втілення абстрактного правила у конкретному правоспроможність особистості.

Тому теза про «кривавий розвиток права в сенсі боротьби за право класів і станів, за Ієрінгом, стосується минулого.

Сучасну йому боротьбу за право Ієрінг тлумачив тільки як захист існуючого права від порушень, як відстоювання суб'єктивного права окремого індивіда, порушеного іншою особою.

Суб'єктивне право не існує без об'єктивного, і навпаки. Кожен є «природжений борець за право в інтересах суспільства». Ієрінг стверджував, що без боротьби немає права, як без праці немає власності. «У боротьбі здобудеш ти право своє» (Біблія).

Для охорони інтересів суспільства проти егоїстичних інтересів індивідів, вважав Ієрінг, необхідна держава. «Держава є саме суспільство, як держава організованої примусової влади». «Держава є суспільство, яке примушує ...»

Ієрінг – за сильну державну владу: «Безсилля, неміць державної влади, – смертний гріх держави, що не підлягає відпущення, гріх, який суспільство не прощає, не переносить ... Сама нестерпна форма державного стану таки краще повної відсутності її.»

Ієрінг обгрунтовував ідею самообмеження держави правом. В принципі держава не обмежена нею же видаваними законами; в деспотичних державах односторонньо-обов’язкові (тобто тільки для підданих) норми утворюють зачатки права; однак «право в повному розумінні слова є двосторонньо-обов’язковою силою закону, підпорядкування самої державної влади законам, які вона сама видає .»

Вчення Ієрінга справило значний вплив на розвиток буржуазної політико-правової думки 20 ст. (юриспруденція інтересів в Німеччині, юридичний прагматизм в США). Разом з тим воно з самого початку породило ряд сумнівів і резонних заперечень. Якщо суб'єктивне право тотожне інтересу, який охороняється, то чи зберігається воно при втраті інтересу? Недостатньо переконливим уявлялося також обгрунтування зв'язаності держави правом посиланнями тільки на «розумність політики» носіїв верховної влади.


1.2. Органічна теорія держави Герберта Спенсера.

Під впливом філософії Конта склалася органічна теорія держави Герберта Спенсера (1820-1903). Основні праці: «Соціальна статика», «Людина проти держави», (інший варіант «Особистість і держава»), «Система синтетичної філософії» (1862-1896 рр.).Основна ідея – наявність схожості в принципах організації суспільства і біологічного організму.

Спенсер уявляв генезис суспільства і держави як поступове об’єднання різних дрібних груп в більші і складніші: племена, союзи племен, міста-держави, імперії. Так у суспільстві проявляється процес інтеграції.

Поділ праці, утворення органів політичної влади є проявом диференціації. Суспільство взаємодіє з навколишнім середовищем і відчуває на собі його вплив; це є додатковим фактором державотворення: “Уряд виникає і розвивається внаслідок наступальної і оборонної війни суспільства проти інших суспільств”.

Таким чином, суспільство і держава – результат пристосування людини до навколишнього середовища, засіб виживання людини як біологічного виду.Держава – єдиний політичний організм, відносини між органами якого аналогічні відносинам між частинами живої істоти. В процесі інтеграції держава росте, збільшується в розмірах, ускладнюється її внутрішня структура. Держава виникає, розвивається, старіє і гине як жива істота.

В ході своєї теорії Спенсер прийшов до слідуючих висновків: • держава – природна, а не штучно створена сутність, тому всілякі спроби штучного утворення або перетворення держави нездійсненні.

 • соціальний організм існує для блага всіх його членів, а не його члени існують для блага соціального організму.

Типологія суспільства та держави.

Існують два типи держави: деспотичний і ліберальний.

Суспільства поділяв на примітивні (військові) і промислові (індустріальні).

Головне заняття примітивного суспільства – боротьба за виживання. Тому основним обов’язком деспотичної держави був захист від зовнішніх ворогів і охорона суспільства від внутрішніх ворогів.

Характерні риси такого суспільства і держави:


 • народ і армія мають однаковий устрій, організовані на основі примусового об’єднання і централізованої регулятивної системи;

 • суспільство як організм підпорядковане головному нервовому центру і організоване ієрархічно;

 • місце індивіда в соціальній ієрархії визначається його статусом і не підлягає змінам;

 • життя, свобода, власність індивіда належить суспільству;

 • держава установлює не тільки заборони, але і позитивні приписи;

 • заборонені всі об’єднання і союзи, крім тих, які входять до складу державної організації;

 • суспільство прагне до економічної автаркії (самозабезпечення);

 • найбільш потрібні якості в суспільстві: хоробрість, відданість суспільству, ініціативність, сліпа віра в авторитет.

Примітивний тип суспільства змінюється промисловим, заснованому на взаємодії суспільства з природою (індустріальна діяльність).

Суспільство промислового типу засноване на рівності, на вільних договорах і приватній ініціативі, на принципі еквівалента, що заохочує ініціативу і підприємливість, на “природному розподілу” благ по справедливості. Єдиним обов’язком уряду ліберальної держави є підтримка справедливості; для цього здійснюється негативне регулювання.

В деспотичній державі індивіди слугували цілям суспільства, а ліберальне суспільство повинне слугувати для цілей індивідів. Але така держава може з’явитися тільки в результаті природного, еволюційного процесу при наявності рівноваги між індивідами і соціальними інститутами, якщо соціальні інститути введені насильницьки (революцією або передчасними реформами), то настає дезорганізація суспільства.

Особистість і держава. На думку Спенсера утворенню держави передував природній “закон рівної свободи”, дія якого спрямована на реалізацію кожним індивідом своїх здібностей в прагненні до поставленої мети.

Свобода – це первинне природне благо, на якому будується вся система прав особистості в державі (“вторинні громадянські права”).

Перелік індивідуальних прав особистості за Спенсером: фізична недоторканність, свобода пересування, право користування природними ресурсами, свобода переконань і віросповідання, свобода слова і друку, право власності, свобода обміну, договору, спадку.

Вони належать людині незалежно від держави і законів. Держава повинна лише надати їм юридичної форми і забезпечити захист. (Єдине право в якому може бути обмежена особа – це право власності на землю через вичерпність земельних ресурсів).

Політичні права громадян Спенсер розглядав лише як засіб забезпечення громадянських прав. Він схвалював розвиток широкого виборчого права і представницьких закладів.

Державу він розглядав як зло і заперечення індивідуальної свободи. Державна влада необхідна лише через недосконалість людини. Держава – це лише тимчасовий соціальний інститут на шляху переходу людства від варварства до цивілізації.

Втручання уряду в промисловість, торгівлю і духовне життя Спенсер розцінював як пережиток військового режиму. Воно шкідливо впливає на розвиток промисловості і на характер громадян. Всі досягнення матеріальної і духовної культури створені розвитком приватної ініціативи.
1.3. Теорія насильства Людвіга Гумпловича.

Людвіг Гумплович (1838-1909) – австрійський державознавець. Основні праці: «Раса і держава. Дослідження про закон формування держави», «Загальне державне право», «Історія теорій держави», Боротьба рас», «Нарис соціології».

З позицій соціології розглядає проблеми походження, сутності, організації держави і приходить до наступних висновків.Теорія насильства. Головний фактор соціального життя – це боротьба за існування. Вона є головним стимулятором суспільного розвитку. Практично, це боротьба між різними людськими групами.

Кожна з них прагне підкорити собі іншу і встановити над нею панування. Витоками цієї боротьби є, з однієї сторони, расові відмінності (в Гумпловича раса не біологічний, а соціокультурний феномен), а з іншої – прагнення людей до задоволення своїх матеріальних потреб.

В давнину війни між окремими родами за оволодіння майном завершались знищенням переможеної сторони. Пізніше людей стали перетворювати на рабів. Щоб зміцнити пануюче становище, були прийняті організаційні міри, в результаті чого виникла держава.

Якщо держава формується в результаті об’єднання переможених і переможців як засіб утримання порядку панування, то вона не може бути органом примирення протилежних інтересів. Вона є органом примусу, насильства.

Існування суспільства без державного примусу неможливе. Звідси, визначення Гумпловичем держави як “організації панування, яка виросла природно і покликана підтримувати певний правовий порядок”.

Право виступає “лише як втілення розпоряджень державної влади”. Воно переповнене мораллю, яка слугує йому невичерпним джерелом. Тільки будучи писаною в державних законах, мораль стає правом. Останнє цілком зобов’язане державі як своїм народженням, так і подальшим існуванням.
2. Дуалістична теорія держави Георга Єллінека.

Поряд з «юриспруденцією інтересів» розроблялися й інші концепції буржуазного правознавства. Своєрідну спробу з'єднати формально-догматичне розуміння держави і права з соціологією зробив німецький державознавець Георг Єллінек (1851-1911).

Георг Єллінек – засновник теорії несуверенних держав (теорія необмеженого, повного суверенітету; унітарна, централістська теорія федералізму), згідно з якою на всій території єдиної держави може існувати тільки один суверенітет. Держави, що ввійшли в федерацію, або приєднані до імперії, хоча і зберігають певний обсяг влади, в той же час повністю втрачають суверенітет.

Він також висунув прогресивну в його час концепцію самообмеження держави виданими нею правовими нормами.

Він визначав державу як цільову єдність індивідів, наділену якостями юридичного суб'єкта, що володіє волею і є носієм прав. Він вважав, що державу слід вивчати одночасно як особливе суспільне утворення і як правове явище. Відповідно, його вчення мало дві сторони: соціальну і правову. Тому Єллінека часто називають основоположником німецької соціології права.

Праці: «Право сучасної держави. Загальне вчення про державу», Права меншості», Соціально-етичне значення права, неправди, покарання», «Конституції, їх історія і значення в сучасному праві», ессе «Про Декларацію прав людини і громадянина» (1895 р.) – розвинув ідею універсальної теорії прав людини.

Єллінек розрізняв соціальне вчення про державу і вчення про державне право. Слідуючи неокантианскій методології, він стверджував, що ці вчення засновані на різних методах, і відповідно цьому держава і право мають різні аспекти і визначення.Держава як соціальне явище являє собою союзну єдність осілих людей, що володіє первинною панівною владою; правове поняття тієї ж держави зводиться до "корпорації" (юридична особа, суб'єкт права).

У різних аспектах (у нормативному і в соціальному) вивчається і право.


(Розрізняючи соціальні та юридичні поняття держави та права, Еллінек погоджувався з Лассалем і іншими авторами, що відрізняли писану конституцію від фактичної, створюваної тим фактичним розподілом соціальних сил, який існує в кожній державі незалежно від писаних правоположень).

Право є компромісом між різними, суперечними один одному, інтересами. Влада і право в їх соціальному аспекті повинні трактуватися психологічно, оскільки всі явища суспільного життя мають масово-психологічний характер.

Суспільство "означає сукупність психологічних зв'язків між людьми, що проявляються у зовнішньому світі".

Чинне право Еллінек визначав в дусі юридичного позитивізму: "Право є сукупність гарантованих зовнішніми засобами норм взаємного відношення осіб однієї до одної, що виходять від зовнішнього авторитету".

Говорячи про право в соціальному аспекті, він зауважував, що позитивність права в кінцевому рахунку заснована на середній, типовій переконаності народу в тому, що це є право діюче. На такій основі побудований весь правопорядок: "Право існує тільки в нас самих, воно є функція людського спілкування і тому має спиратися на суто психологічні елементи".

В соціально-психологічному плані тлумачиться і держава, як співвідношення воль пануючих і підвладних. Покора забезпечується там, де до фактичних відносин панування приєднується їх псіхологічне визнання підвладними як нормативних відносин ("должно бути так, як є").

Саме ця нормативна свідомість, що надає владі правовий характер, робить її міцною: "Державна влада повинна – не рахуючи перехідних епох – спиратися на переконаність народу в її правомірності, що застосовно до всякої форми держави, не виключаючи і необмеженої монархії".

Еллінек, таким чином, висловлював ідею (пізніше названу соціологами і політологами ідеєю "легітимації державної влади") визнання влади підвладними, її укорінення в суспільній думці як соціально-психологічної основи державного порядку.

Подібно іншим лібералам Єллінек надавав великого значення правам і свободам як необхідній умові вільної від державного втручання індивідуальної діяльності. Оскільки з точки зору юридичного позитивізму ці права і свободи визначаються об'єктивним правом, яке створюється і застосовується державою, необхідно було довести "зв'язаність держави" нею ж створюваним правом; з юридичної точки зору цю зв'язаність Еллінек пояснював обов'язковістю законів для державних органів.

"Діяльність органів держави і є сама державна діяльність, іншої діяльності держави, крім здійснюваної через посередництво її органів, взагалі не існує ".

Однак, якщо "воля державного органу і є воля держави", з тієї ж чисто юридичної точки зору той же довід може обернутися протилежністю: будь-який акт державного органу повинен вважатися правомірним, навіть якщо він і суперечить закону.

Вихід зі скрути Єллінек знаходить в посиланні на соціальне поняття держави та права, на панівний соціально-психологічний погляд: "Вся наша сучасна культура основана на переконанні, що влада держави має свої межі, що ми – не підлеглі безмежно всемогутньої влади державні раби".

Міркування Єллінека відображають більш високий рівень конституціонного розвитку Німецької імперії, ніж апеляції Іерінга до розуму правлячих кіл.

Єллінек готовий визнати, що в минулому існували класові панування, засновані на привілейованому політичному становищі частини народу; але якщо вже тепер, міркував Єллінек, немає замкнутих панівних класів, то держава є представником спільних інтересів свого народу.

Але все ж суспільство складається з різних, протилежних один одному, соціальних груп, що ведуть боротьбу, і тому воно не може мати єдиної волі; представницька установа (парламент) повинна виражати єдину народну волю.Як зняти це протиріччя? Єллінек, подібно прихильникам юридичної школи державознавства, коментує і схвалює інститути парламентаризма, але вважає недостатньою чисто формальну точку зору, яка теоретично роз'єднує представників і тих, кого представляють.

"У державі з представницькою формою правління народ як единий елемент держави є в той же час активним членом держави, колегіальним державним органом".

Народ впливає на хід державних справ через виборче право; "парламент, воля якого абсолютно розходиться з народними поглядами, не може довго залишатися при владі".

У парламентському, представницькому правлінні, згідно Єллінеку, знімається протиріччя між єдністю держави як юридичної особистості і соціальною роз'єднаністю інтересів народу, що утворює цю юридичну особу.

Концепція Еллінека в її програмній частині служила обґрунтуванню розвитку представницьких установ парламентського типу в Німецької імперії та інших країнах; спроби поєднати правове і соціальне поняття держави в якійсь мірі передбачали властиве неолібералізму поняття правової і соціальної держави.

Висновок.

Розвиток політико-правових установ цивільного законодавства в другій половині XIX ст. викликав розширення програмно-оцінної частини буржуазних політико-правових доктрин, поповнення їх ідеями парламентаризму, законності (тлумаченої як "зв’язаності держави правом"), партійної системи, проблемою оцінки профспілкових організацій, а також "позитивних обов’язків держави".

Теоретичний вакуум, що утворився після відмови від раціоналізма революційної епохи, заповнювався позитивістськими, соціологічними, психологічними, неокантіанськими та іншими идеями філософії; звідси – різноманітність політико-правових доктрин другої половини XIX ст.

Саме в той час складалися яскраво виражений в XX в. плюралізм політичних і правових вчень, різноманіття їх теоретико-методологічних основ, понятійно-категоріальних апаратів, певною мірою програмно-оціночної частини вчень про право і державу.

Зміст програмної частини різних політико-правових доктрин надавав їм соціально-класовий характер, часом однотипний для методологічно протилежних доктрин.

Буржуазні за своєю соціальною спрямованістю доктрини містили програму розвитку громадянського суспільства на капіталістичній основі. Цьому не суперечили і виражені в ряді буржуазних доктрин ідеї реформ для пом'якшення соціальних протиріч. Всі буржуазні вчення, в тому числі і ті, які обґрунтовували такі реформи, одностайно виступали проти теорій державного соціалізму і комунізму.


3. Націоналізм, расизм і геополітика в політико-правових вченнях Жозефа-Артюра де Гобіно, Хьюстона (Хаустона) Стюарта Чемберлена, Людвіга Вольтмана, Фрідріха Ратцеля.

На межі ХІХ-ХХ століть в західній політичній і соціальній думці склався авторитетний напрям відомий як “расово-анропологічна школа”, що відіграв визначальну роль у формуванні расистської доктрини.

Його ідейно-теоретичним ядром стала теза про домінуючу роль расового фактора в соціокультурному розвитку народів і держав. Расово-антропологічна школа виникла не скільки як прагнення осмислити проблеми людських рас, скільки як потреба використати науку для обґрунтування расизму. Її концепції рішуче засуджені і відкинуті наукою, вони вивчаються лише із загальноосвітньою метою.

Основоположником цієї школи став французький філософ, дипломат Жозеф Артюр де Гобіно (1816-1882). Основні рушійні сили він вбачав в расових особливостях народів. Вважав, що соціальні інститути, культура випливають з расових, біологічних джерел. Чистота раси – джерело розвитку цивілізації.

Чим раса чистіша біологічно, тим значніші її вроджені здібності і тим інтенсивніше вона розвивається історично. Успішно цивілізація могла лише тоді, коли її очолювала біла раса. Гобіно вважає білу расу історичною, їй властива вроджена монополія на розум, фізичну силу і красу. Інші раси – нижчі раси. Найвідоміша його праця: “Дослід про нерівність людських рас” (1855).

Концепція Гобіно зводилася до слідуючих положень: • кожна раса має ряд висхідних соціокультурних ознак, які зберігаються, не дивлячись на жодні історичні зміни;

 • цивілізації створювані расами самодостатні і здані обходитися без контактів з іншими цивілізаціями;

 • раси нерівноцінні, як нерівноцінні і народжені ними цивілізації;

 • соціально-історична доля кожної цивілізації визначається її расовим змістом;

 • змішання рас знищує специфіку расового характеру, веде до морального і політичного хаосу;

 • найбільшим культуротворчим потенціалом володіє біла раса, яка створила індійську, єгипетську, семітську, античну, західноєвропейську цивілізації;

 • кожна раса висуває свою еліту; елітою білої раси є германці, вони є найбільш здатними до культурного розвитку.

Теорія Гобіно є ненауковою в цілому суперечливою. Так є суперечливим головне його твердження: змішання рас в його теорії є одночасно ознакою виродження цивілізацій і є причиною цього виродження. Сучасні наукові дані ніяк не підтверджують тезу про шкідливість расових та етнічних змішань ні в біологічному ні в культурному відношеннях.

Соціолог Х’юстон Стюарт Чемберлен (1855-1927) англійський аристократ, який став германофілом. В період третього рейху був проголошений “народним митцем”.

Головна його праця “Основи дев’ятнадцятого століття” в якій подається поверховий, суперечливий і тенденційний огляд європейської історії. Найвище досягнення Європи, на його думку, – це створення “тевтонської культури” вважав джерелами європейської цивілізації три культури: грецьку, що дала європейцям філософію, мистецтво, поезію; римську від якої пішли громадянство, право, ідея святості сім’ї і власності, а від іудейської релігії взяло свій початок християнство.

Базуючись на стародавній культурі жителі північної Європи – тевтони – створили власну цивілізацію і культуру (тевтонська раса є прямою спадкоємицею арійської раси). Німців він вихваляв як втілення найбільш цінного “західно-арійського” расового типу.

Спроби синтезу расизму і соціального дарвінізму присутні в працях Людвіга Вольтмана (1871-1907). “Політична антропологія: дослідження про вплив еволюційної теорії на вчення про політичний розвиток народів”. Він вважав себе прибічником соціалізму. Його расизм був переважно націоналістичним і представляв собою найбільш розгорнуте раннє обґрунтування ідеології німецького фашизму.

Погляди Вольтмана: про перевагу європеоїдної раси, а в середині неї німецької; про нездатність нижчих рас засвоювати здобутки цивілізації; про згубність расових змішань.


4. Вчення Фрідріха Ніцше про державу і право.

Німецький філософ Ф. Ніцше (1844-1900) – представник ірраціоналізму, професор Базельського університету. Його праці: “Грецька держава”, “Воля до влади”, “По той бік добра і зла”, “Так казав Заратустра”. Всю соціально-політичну історію він представляє як боротьбу двох воль до влади – волі сильних (аристократії) і волі слабких (натовпу, юрби).

Аристократична воля до влади – це воля до життя, а рабська – це воля до смерті. В аристократії висока культура, а панування натовпу веде до занепаду культури. Мораль – це знаряддя рабів проти панів для скинення сильних і встановлення влади слабких.

Ніцше вважав, що держава є виникненням і продовженням того насильницького процесу, в ході якого відбувається зародження культурної людини, яка панує над основною масою. Єдиним смислом і виправданням всієї боротьби воль за владу є наявність небагатьох великих особистостей, геніїв.

Мета людства – забезпечити виникнення геніїв, яке можливе в обстановці високої культури. Досконала держава і зайнятість політикою тільки ослаблюють людство і заважають появі генія. Держава може сприяти високій культурі, але для цього їй не можна забезпечувати рівність людей, стимулювати участь людей в політиці.

В кожному суспільстві є генії – їх небагато, вони обрані. Виконувачі волі геніїв – цар, воїни, судді. Вся інша маса – це посередності. Ніцше розрізняє два типи державності – аристократичний і демократичний.Демократія – це форма держави, що занепадає. Він є непримиренний противник ідей народного суверенітету, реалізація якого веде до занепаду держави, знищення протилежності між ”приватним” і “публічним”.

На думку філософа право – це похідне від волі до влади, від сили. Звідси, він є противником доктрини природного права, заперечує ідеї свободи і рівності в людських відносинах, обґрунтовує правомірність привілеїв, нерівності. Нерівність прав – умова права взагалі. Право – результат війни і перемоги. Сила дає право. Так виникає право переможця. Право переможця у війні – основа аристократичного правопорядку.


5. Марксизм як політичне вчення.

Розвиток промислового капіталізму супроводжувався зростанням чисельності та організованості класу найманих робітників. Ряд впливових публіцистів і теоретиків узяв на себе захист інтересів цього класу.

Складалися доктрини, програмна частина яких передбачала корінну зміну суспільного устрою, заміну капіталізма соціальним ладом без експлуатації і гноблення народних мас буржуазією.

У міру поширення колективістських і комуністичних ідей у ​​масовій робочому русі вони стали називатися соціалістичними ідеями і теоріями.

В другій половині XIX століття остаточно оформилися головні напрямки соціалістичної і комуністіческой ідеології.

У ряді країн створюються соціалістичні партії. У 1864 р. виникло «Міжнародне Товариство Робітників» (I Інтернаціонал). У 70-80-ті роки XIX ст. соціалістичні, соціал-демократичні, робітничі партії були створені в Австрії, Угорщини, Данії, Франції, Швейцарії. Швеції, ряді інших країн. У 1889 р. соціалістичні партії утворили II Інтернаціонал.

Політико-правова ідеологія різних напрямів соціалістичної і комуністичної думки протистояла буржуазній політико-правовій ідеології.

Марксизм склався як самостійна доктрина у другій половині 40-х років XIX ст. Вирішальні пункти нового світогляду були вперше науково викладені в роботі К.Маркса «Злидні філософії» (опубл. Марксом у 1847 р.) і в «Маніфесті комуністичної партії» (написаний і опублікований Марксом і Енгельсом в 1847-1848 рр.).

Політико-правова теорія Карла Маркса (1818-1883) і Фрідріха Енгельса (1820-1895) складалася в процесі формування марксистського вчення в цілому.

Великий вплив ідей французьких соціалістів і комуністів. (французький соціалізм є одним з джерел марксизму).

Соціалістом (комуністом) Маркс став у Парижі, де він жив у 1843-1845 рр. Знайомство з численними і різноманітними політичними вченнями французьких соціалістів і комуністів. Основні наукові інтереси стосувалися сфери політекономії.

Початок «Маніфесту комуністичної партії» текстуально збігається зі складеним сен-симоністами «Виклад вчення Сен-Сімона» при неодмінній заміні авторами «Маніфесту» слова «експлуатація» терміном «боротьба».

Це був, швидше за все, полемічний прийом, покликаний підкреслити активність, наступальність того варіанта комуністичної ідеології, прибічниками якого були Маркс і Енгельс.

Багато положень політико-правової ідеології, які часом вважаються надбанням виключно марксистської теорії, були широко поширені у французькій соціалістичній та комуністичній літературі 20-40-х років XIX ст. Положення:


 • про буржуазну сутність держави і права того часу;

 • про неминучість соціальної революції;

 • про необхідність диктатури на період переходу від капіталізму до соціалізму або до коммунізму;

 • ідея відмирання держави при комунізмі.

Всі ці положення, однак, були включені в систему логічно побудованої і досить оригінальної доктрини, розробленої Марксом і Енгельсом.

До основних положень марксизму відноситься вчення про базис і надбудову.

Базис – економічна структура суспільства, сукупность незалежних від волі людей виробничих відносин, в основі яких лежить та чи інша форма власності; ці відносини відповідають певному щаблю розвитку виробничих (продуктивних) сил.

Базис завершує (і їм визначається) політична надбудова, якій відповідають форми суспільної свідомості.

Держава і право як частини надбудови завжди виражають волю та інтереси класу, який економічно панує при даній системі виробництва.

Маркс писав, що прогресивними епохами розвитку суспільства є азіатський, античний, феодальний і буржуазний способи виробництва, причому буржуазні виробничі відносини – остання антагоністична форма суспільного виробництва.


Одна суспільно-економічна формація змінюється іншою в результаті боротьби класів, соціальної революції, яка відбувається, коли продуктивні сили (що постійно розвиваються) приходять у протиріччя, в конфлікт із застарілою системою виробничих відносин (базисом суспільства).

Після соціальної революції відбувається переворот у всій величезній надбудові.

Силою, здатною вирішити протиріччя між зростаючими продуктивними силами і гальмуючими їх зростання капіталістичними виробничими відносинами, вони вважали пролетаріат, який, здійснивши всесвітню комуністичну революцію, побудує нове, прогресивне суспільство без класів і політичної влади.

Маркс і Енгельс про класову сутність держави і права. "Сучасна державна влада, - писали вони, - це тільки комітет, що управляє загальними справами всього класу буржуазії".

У книзі "Походження сім'ї, приватної власності і держави" (1884 р.) Енгельс доводив, що держава виникла в результаті розколу суспільства на класи з протилежними економічними інтересами і саме тому вана є "державою виключно пануючого класу і у всіх випадках залишається по суті машиною для придушення пригнобленого, експлуатованого класу".

У тій же роботі Енгельс виклав типізацію держав з їх класової сутності (рабовласницька, феодальна, капіталістична).

За вченням Маркса і Енгельса, право теж носить класовий характер. У "Маніфесті комуністичної партії", риторично звертаючись до буржуазії, вони писали: "Ваше право є лише зведена в закон воля вашого класу, воля, зміст якої визначається матеріальними умовами життя вашого класу".

Класовий підхід до держави і права в марксистській теорії пов'язаний з ідеєю пролетарської комуністичної революції: "Пролетаріат засновує своє панування за допомогою насильницького повалення буржуазії". У "Маніфесті коммуністичної партії" викладена програма пролетарської революції:

"Першим кроком в робочій революції є перетворення пролетаріату в панівний клас, завоювання демократії. Пролетаріат використовує своє політичне панування для того, щоб вирвати у буржуазії крок за кроком весь капітал, централізувати всі знаряддя виробництва в руках держави, тобто пролетаріату, організованого як пануючий клас, і можливо найшвидше збільшити суму продуктивних сил. Це може, звичайно, відбутися спочатку лише за допомогою деспотичного втручання в право власності і в буржуазні виробничі відносини".

(Там же перераховані конкретні заходи, необхідні для перевороту в усьому способі виробництва (скасування права спадкування, високий прогресивний податок, конфіскація майна емігрантів і бунтівників, монополізація державного банку, підпорядкування виробництва плану, створення промислових армій, особливо для землеробства, та ін.).

На початку 50-х років Маркс назвав політичну владу робочого класу диктатурою пролетаріату, посилаючись на О. Бланкі.

("Цей соціалізм, - писав Маркс про революційний комунізм Бланкі, - є оголошення безперервної революції, класова диктутура пролетаріату як необхідний перехідний щабель до знищення класових відмінностей взагалі".)Суттєві нововведення, внесені класиками марксизму в ідею диктатури пролетаріату, полягали в наступному.

1. У роботі "Критика Готської програми" (1875 р.) Маркс розглядав дві фази комуністичного суспільства: • на першій "в суспільстві, заснованому на началах колективізму", збережеться "вузький горизонт буржуазного права" у зв'язку з розподілом по праці.

 • на другій, вищій, фазі комунізму, коли здійсниться принцип розподілу "за потребами", відпаде потреба в праві і державі.

Згадування в цій роботі і про диктатуру пролетаріату, і про "майбутню державність комуністичного суспільства" згодом створило ряд теоретичних неясностей про історичні рамки диктатури пролетаріату і навіть породило ідею "загальнонародної держави", проти якої Маркс енергійно заперечував у тій ж самій роботі.

3. Інші доповнення та уточнення ідей комуністичної революції і диктатури пролетаріату стосувалися темпів і форм розвитку революції.

У 70-ті роки Маркс говорив про можливості мирного, ненасильницького розвитку пролетарської революції в Англії і США (імовірно сказано про Голландію), де не було розвиненого військово-бюрократичного апарату виконавчої влади.

Енгельс у 90-ті роки писав, що можна "уявити собі" (чисто теоретично) мирне здійснення вимог соціалістічної партії в демократичних республіках (Франція, Америка) або в таких монархіях, як Англія.

Думки про можливість мирної пролетарської революції детально викладені в останній роботі Ф. Енгельса - "Вступі" до праці К. Маркса "Класова боротьба у Франції з 1848 по 1850 р." перевиданої в 1895 р.: буржуазія і уряд стали боятися легальної діяльності робітничої партії більше, ніж нелегальної, успіхів на виборах набагато більше, ніж успіхів повстання. Використання робочим класом представницьких установ і загального виборчого права для боротьби проти буржуазії тим більше необхідно, оскільки темп розвитку соціальної революції виявився не таким, яким бачився в 1848 р. Використання загального виборчого права та економічний переворот відкриють широким масам робітників шлях до політичного панування.

У ряді робіт Маркс і Енгельс схвалювали Паризьку комуну 1871 р. У роботі "Громадянська війна у Франції" Маркс високо оцінював заходи Паризької комуни 1871 р. Відзначаючи ряд особливостей Комуни, властивих їй як традиційному органу міського самоврядування, Маркс писав, що "Комуна повинна була бути не парламентарною, а працюючою корпорацією ... Вона була, по суті справи, урядом робочого класу ... Вона була відкритою, нарешті, політичною формою, при якій могло здійснитися економічне визволення праці".

4. Політико-правове вчення марксизму містить ідею відмирання політичної влади (держави) в комуністичному суспільстві, коли не буде класів з протилежними інтересами. Ця ідея особливо різко захищалася Енгельсом, що називав державу злом, яке у спадок передається пролетаріату, який ставив завдання відправити у майбутньому суспільстві державу "в музей старожитностей, поруч з прядкою і з бронзовою сокирою".

Маркс і Енгельс розробляли і поширювали свою теорію в безкомпромісній боротьбі з іншими соціалістичними і комуністичними вченнями. (в книзі "Злидні філософії" вкрай різко критикується доктрина Прудона, в "Маніфесті комуністичної партії" всі взагалі соціалістичні та комуністичні теорії тієї епохи відкидаються як реакційні, буржуазні, дрібнобуржуазні, феодальні, утопічні і т. п.). Непорушна впевненість в науковості тільки власної доктрини.

Проте марксизм, незважаючи на всі розбіжності і розколи його прихильників, уникнув долі догматичних теорій першої половини XIX ст., що стали надбанням вузьких гуртків однодумців. Чому? Вплив наступних факторів: • Международне Товариство Робітників (Інтернаціонал) (ідейний вплив на робітничий рух);

 • робочі партії Німеччини (що перебували під впливом марксизму), після значних успіхів на виборах до рейхстагу одержали офіційне визнання);

 • в політичному житті Західної Європи марксизм виступав у обгортці соціал-демократичних ідей (с-д партії з'єднували марксистську критику капіталізму з ідеями соціальної демократії і боролися за практичне поліпшення життя найманих робітників вже сьогодні, а не в далекому майбутньому (після перемоги комуністичної революції).

"Маніфест комуністичної партії" не втратив значення програмного документа, проте прагнення прихильників марксизму спертися на соціал-демократичний рух призвело до того, що марксистську теорію стали називати "науковим соціалізмом", особливо після опублікування робіт Енгельса "Анти-Дюрінг " (1878 р.) і "Розвиток соціалізму від утопії до науки" (1880 р.);

 • теоретична і публіцистична Діяльність Маркса і Енгельса, особливо опублікування першого тому "Капіталу", що вважався останнім словом політичної економії.

Основний предмет дискусій у Міждународному Товаристві Робітників з анархістами і в німецькому робочому русі з лассальянцамі була ідея політичної революції і диктатури пролетаріату.

Марксизм зближувала з анархістами ідея відмирання держави, але анархісти заперечували політичну боротьбу і пролетарську державу.

З лассальянцями загальним було визнання необхідності політичної діяльності, особливо боротьби за виборче право, але лассальянці були противниками насильницьких політичних революцій і диктатури.
6. Соціал-демократична спрямованість політичної думки.


 • соціально-політичне вчення Фердинанда Лассаля;

 • соціально-політична теорія Едуарда Бернштейна;

 • політична доктрина Карла Каутського.

Ідеологія соціальної демократії склалася з низки ідей та прагнень першої половини XIX ст. Ще тоді зародилася ідея держави, що допоможе трудящим здійснити глибокий загальнодержавний переворот. Для цього держава повинна стати демократичною, із загальним виборчим правом, без майнових цензів.

Така держава надасть допомогу найманим робітникам в організації виробничих майстерень, кооперацій, об'єднань, які поступово витіснять буржуазію з усіх сфер економічної діяльності.

Чималу роль у поширенні ідей соціальної демократії відігравала невіра їхніх прибічників в можливість насильницького, примусового створення соціалістичного ладу (марксизм).

Соціально-політичне вчення Фердинанда Лассаля.

Найбільш яскравим теоретиком соціальної демократії другої половини XIX в. був публіцист і адвокат, талановитий агітатор і пропагандист Фердинанд Лассаль (1825– 1864). Називав себе учнем К.Маркса. Його зусиллями була створена в 1863 р. перша робоча соціалістична партія «Загальний німецький робочий союз».Теорія Лассаля відрізнялася від марксизму:

 • не закликав робітничий клас до насильницької комуністичної революції, не вірив у її успіх;

 • прагнув до того, щоб ініціатива вирішення соціального питання стала результатом науки і згоди, а не ненависті і насильства;

 • прихильник ідей не тільки Маркса, але і Гегеля; вважав державу втіленням публічного інтересу, що протистоїть індивідуалізму і соціальному егоїзму. У книзі "Програма робітників" він писав, що моральна природа держави, її істинне призначення полягає у розвитку роду людського у напрямку до свободи, що передбачає подолання людством свого безсилля перед природою і соціальними проблемами.

Однак за допомогою майнового цензу буржуазія перетворює державу на свого охоронця, "нічного сторожа" (відповідно до доктрини класичного лібералізму буржуазна держава здійснювала лише охоронні функції і ніяких соціальних).

 • засоби боротьби – для звільнення від егоїстичного панування буржуазії і відновлення справжньої ідеальної сутності держави Лассаль вважав необхідними скасування майнового цензу і завоювання загального виборчого права ("єдиний засіб поліпшити матеріальне становище робочого стану"). Легальна політична боротьба (мітинги, петиції, демонстрації). Подальші державні заходи соціального захисту.

Лассаль закликав всі класи, особливо інтелігенцію, з'єднати зусилля для досягнення цієї мети.

 • держава, заснована на загальному виборчому праві, стане народною «соціальною» державою, що допоможе робітничому класу звільнитися від матеріальної потреби і капіталістичної експлуатації (необмежені кредити для робітників, щоб створювати виробничі товариства).

Не цурався політичних компромісів з владою. У листуванні з Бісмарком Лассаль навіть розмірковував про можливість підтримки робочим класом монархії, якби вона в протилежність егоїзму буржуазного суспільства встала на справді революційний і національний шлях "і перетворилася б з монархії привілейованих станів в соціальну і революційну монархію".

Правові погляди. Велику популярність здобула промова "Про сутність конституції" (1862 р.), особливо міркування про відмінність між фактичною і юридичною конституціями держави.

"Питання про конституцію є перш за все питання сили, а не права, - говорив Лассаль, – реальна конституція являє собою дійсні співвідношення громадських сил країни; писана конституція лише тоді має значення і довговічність, коли є точним відображенням цього співвідношення".

Міркування Лассаля про відмінності між реальною і писаною конституціями, його визначення конституції як співвідношення суспільних (класових) сил країни надали довгострокове вплив на теоретичне державознавство.

(Робітничий рух Німеччини розвивався під сильним впливом лассальянства. Друга робітнича партія, створена в м. Ейзенахе в 1869 р. ("ейзенахці"), взяла найменування "соціал-демократична", а також включила в свою програму пункт про державну допомогу виробничим товариствам і назвала свою газету "Народна держава".

У 1875 р. "Соціал-демократична робітнича партія Німеччини", керівництво якої (А.Бебель, В.Лібкнехт) співчувало ідеям марксизму, домовилося із "Загальним німецьким робочим союзом" про об'єднання на з'їзді в м. Гота.

Підготовлена ​​до з'їзду програма містила ряд ідей Лассаля, які Маркс піддав критиці в роботі "Критика Готської програми" (1875) (написана в виде «Замечаний к программе германской рабочей партии»). • відкидав ідею "вільної держави";

 • підкреслював значення революційної диктатури пролетаріату.

Політико-правові ідеї Лассаля і його послідовників багато в чому збігалися з програмою Маркса і Енгельса.

Відмінності:

 • головна відмінність лассальянства від марксизму – принципове заперечення форсорованої заміни капіталізму соціалізмом за допомогою насильства;

 • значно відрізнялися погляди Лассаля на суть і форми держави;

 • в області політико-правової програми найскладнішим було співвідношення поглядів лассальянцев і марксистів на загальне виборче право.

(Погляди Маркса та Енгельса на загальне виборче право не залишалися незмінними. Під завоюванням демократії в "Маніфесті комуністичної партії" розумілося, за словами Енгельса, саме завоювання загального виборчого права.

У 40-50-і роки Маркс і Енгельс вважали, що в таких країнах, як Англія, загальне виборче право безпосередньо дає політичну владу пролетаріату, як більшій частині населення.

Результати революцій 1848–1849 рр.. і подальший розвиток представницької системи в капіталістичному суспільстві сприяли перегляду ними колишніх поглядів.

У 1895 р., посилаючись на результати виборчої реформи і успіхи соціал-демократів в рейхстазі, Енгельс писав, що загальне виборче право робочі Німеччини "перетворили із засобу обману, яким воно було до цих пір, на знаряддя звільнення".

Однак ідеологія соціальної демократії не в усьому збігалася з марксизмом (до кінця XIX ст. програмні документи німецької соціал-демократії містили явні протиріччя: їх теоретична частина в дусі ідей марксизму засуджувала капіталізм і обгрунтовувала його повалення в результаті пролетарської революції; практичні ж вимоги програм не виходили за межі реформ, сумісних з розвитком капіталізму і соціалізацією громадянського суспільства).

У центральному органі німецької соціал-демократичної партії (у зв'язку з опублікуванням Ф.Енгельсом у 1891 р. "Критики Готської програми" – до Ерфуртського з’їзду) стверджувалося: «Німецькі соціал-демократи не є ні марксистами, ні лассальянцями, вони – соціал-демократи».


6.2. Соціально-політична теорія Едуарда Бернштейна (самост.)

6.3. Політична доктрина Карла Каутського (самост.)
7. Політична доктрина солідаризму. Еміль Дюркгейм, Леон Дюгі, Леон Буржуа (самост.)
8. Індивідуалістичний анархізм П’єра-Жозефа Прудона.

На противагу теоріям державного соціалізму і комунізму анархізм виступав за соціальну революцію не за допомогою держави, а проти держави. Державу – централізовану ієрархію чиновників і військових – анархізм вважав не менш жорстоким, ніж буржуазія, експлуататором трудящих.

Анархізм – заперечення державної влади, заміна її громадським самоврядуванням. Перший великий теоретик цього напрямку соціалістичної ідеології XIX в. – П'єр Жозеф Прудон (1809-1865).
Популярність Прудона принесла його книга "Що таке власність? Або дослідження про принцип права і влади" (опублікована в Парижі 1840 р.).

«Хоча я великий прихильник порядку, – писав Прудон у цій книзі, – тим не менш я в повному розумінні слова анархіст». Під анархією їм розумілися скасування всіх форм гноблення людини, заміна "політичної конституції", вигідної лише пануючій меншості, "соціальною конституцією", що відповідає справедливості і природі людини.

Сутність соціальної революції XIX в. Прудон бачив у глибокому економічному перевороті. У ряді робіт він розрізняв дві стадії розвитку соціалістичних теорій – "утопічну" і "наукову".

Соціалізм стає науковим, спираючись на економічне обгрунтування. Це обгрунтування Прудон прагнув побудувати на категоріях політекономії, соціології та гегелівської філософії.

Природною формою життя людей, вважав Прудон, є суспільство, засноване на поділі праці, рівності людей, їх взаємному обміні послугами та результатами праці, договорах, трудовій власності, вільних об'єднаннях трудящих. Це "соціальна конституція", що підтримує в рівновазі і погоджує індивідуальні інтереси людей і економічні сили суспільства.

Така конституція, заснована на свободі та рівності, повинна встановитися в результаті глибокого соціального переворота.


Важливим завданням і складовою частиною соціального переворота є скасування "політичної конституції" (держави і права). Чому?

 • "Управління людей людьми є рабство ... Влада фатально прагне до деспотизму".

Прудон ставив відносини влади і управління в один ряд з відносинами експлуатації людини людиною. "Авторитет, уряд, влада, держава, - підкреслював Прудон, - всі ці слова позначають одну і ту ж річ. Кожен бачить в них засіб для придушення й експлуатації собі подібних".

 • Клас людей, що володіють політичною владою, не зайнятий продуктивною працею і не може існувати, не експлуатуючи суспільство. Свої привілеї правлячі прагнуть обгрунтувати авторитетом релігій. Всякий авторитет має надприродне, релігійне походження і спрямований на придушення особистості.

 • Не меншої шкоди суспільству приносить право, так як закони видаються для захисту різноманітних інтересів, які незліченні і нескінченні, мінливі і рухливі; недивно, що законодавство невпинно зростає кількісно (декрети, укази, закони, едикти, постанови, нерідко суперечливі і взаємовиключні) і тисне на народ.

 • Держава здійснює тотальний нагляд за всіма діями людей за допомогою законів, придушує силою найменший спротив і невдоволення владою.

Прудон дав обгрунтовану критику сучасної йому держави: "Що являє собою конституційний спосіб правління? Конфедерацію буржуа проти робітників і короля".

 • За допомогою держави буржуазія множить свою власність. Буржуазна держава підтримує несправедливий обмін, який, стверджував Прудон, був головною вадою буржуазного суспільства.

Прудон доводив непотрібність і шкідливість політичних перетворень для реального визволення трудящих. Головним повинен стати економічний переворот, знаряддя якого – справедливий розподіл, прямий обмін результатами праці, безкоштовний кредит, народний банк.

Прудон – прибічник мирної, ненасильницької соціальної революціі, що робить непотрібними і зайвими політичні конституціі.

Освіта само собою руйнує авторитет влади: "Влада людини над людиною знаходиться - в кожному даному суспільстві - в зворотному відношенні до рівня розумового розвитку, досягнутого суспільством".

Політична організація суспільства, з теорії Прудона, повинна бути замінена його економічною організацією.

До цього ведуть: • поширення ідей позитивної анархії,

 • безплатний кредит,

 • заміна власності володінням,

 • дотримання "рівності у засобах виробництва і еквівалентності в обміні".

Для зв'язків між людьми, вважав Прудон, досить добровільних зобов'язань, заснованих на "взаємності" ("мютюелізм"). Товариство буде организовано як федерація вільних асоціацій, що поєднують індивідуальну і колективну свободу.

Наріжним каменем теорії Прудона була ідея автономії особистості, вільної від зовнішнього авторитету, який нав'язує чужі їй думки, інтереси, дії, спосіб життя. Автономія особистості не суперечить вільному об'єднанню людей в суспільстві.

Мета соціалізму - звільнити особистість від злиднів і поневолення буржуазією, державою, церквою. Обгрунтування цієї мети – істотна особливість вчення Прудона.

(У середині XIX в. "соціальність" нерідко протиставлялася "індивідуальності", а соціалізм мислився як протилежність індивідуалізму і буржуазному егоїзму.

Прудон вважав, що метою і основою соціалізму повинна стати "автономна особистість в автономній громаді", вільно визначає свої відносини з іншими людьми незалежно від зовнішнього авторитету ("авто-номія" – "само-законня").

Соціалізм – єдино справедливий лад, що забезпечує повагу до людської гідності.

Прудон засуджував комуністичну теорію бабувістов. На його думку, усуспільнення майна істотно суперечить використанню наших здібностей. Прудон – проти власності ("власність є крадіжка"). Він за володіння, засноване на особистій праці.

"Власність є експлуатація слабкого сильним, комунізм – експлуатація сильного слабким ... Комунізм – це гніт і рабство", - писав він у книзі "Що таке власність?".

Ідеал Прудона – лад, заснований на свободі, незалежності і гідності особистості, праці, справедливому обміні, на свободах думки, совісті, слова, союзів, договорів, на самоврядуванні і федерації.

"Ніяких партій більше, ніяких авторитетів більше, необмежена свобода людей і громадян: ось у трьох словах весь наш політичний і соціальний світогляд!" ("Сповідь революціонера" 1849 р.).

Соціалістичний рух Франції та інших країн Європи в середині XIX століття розвивався під сильним впливом ідей Прудона. Прудоністи становили більшу частину делегатів на перших трьох конгресах (1866-1868 рр.) МТР (I Інтернаціоналу). Їх зусиллями були прийняті резолюції МТР про організацію "Народного банку", про безкоштовне кредитування і ряд інших. Розкол серед прудоністів (1868-1869 рр.) при обговоренні питання про колективну власність на землю послабив їх участь у роботі МТР.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка