Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)


ТЕМА 17. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ І США У ХХ СТСторінка16/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
ТЕМА 17.

ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ І США У ХХ СТ.

План.


 1. Неолібералізм і консерватизм.

 2. Концепції плюралістичної демократії.

 3. Концепції соціальної держави та політики загального благоденства.

 4. Теорія демократичного соціалізму.

 5. Теорія еліт і концепція політичного класу.


Вступ.

Найбільш впливовими течіями соціально-політичної думки XX ст. є неолібералізм і консерватизм. Прихильники неоліберальної і консервативної ідеологій в цілому дотримуються досить поміркованих політичних поглядів, які можна розглядати як вираження центристських позицій у сучасній суспільній думці.Ліві напрями і течії представлені різними доктринами соціалізму, комунізму і так званим лівим радикалізмом (концепції "нових лівих", лівацький екстремізм і т.п.). Протилежний полюс утворюють теорії, що отримали узагальнену назву правого радикалізму (фашизм і неофашизм, "нові праві", расизм).
1. Неолібералізм і консерватизм.

Як ідейні рухи неолібералізм і сучасний консерватизм зародилися під кінець XIX ст. в умовах кризи класичної ліберальної ідеології, викликаної розширенням державної діяльності з регулювання економіки в індустріально розвинених країнах. З часом усередині кожного з цих напрямків склалося декілька течій і шкіл .

(Серед істориків політичних вчень терміни "неолібералізм" і "консерватизм" не отримали загального визнання. Для позначення першого напряму дослідники використовують також поняття "соціальний лібералізм" (на противагу старому, індивідуалістичному лібералізму), "демократичний лібералізм" (на противагу аристократичному), ліберал-реформізм та ін. Другий напрямок позначають термінами "новий консерватизм", "неокласичний лібералізм", "ліберал-консерватизм").

Ідеологи неолібералізму (англійський економіст Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), американський економіст Елвін Харві Хансен (1887-1925), американський економіст канадського походження Джон Кеннет Гелбрейт (1908-2006) та ін.) відзеркалюють погляди реформістські налаштованих верств суспільства – великих промисловців, вищого чиновництва, а також значної частини інтелігенції.

Вимога активного втручання держави в сферу приватнопідприємницької діяльності є відмінною рисою всіх неоліберальних програм і концепцій.

Провідним течією в неолібералізм першої половини і середини XX ст. виступало кейнсіанство. Його засновником був англійський економіст Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), що здобув світову популярність після виходу своєї книги «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» ("Общая теория занятости, процента и денег"). Книга була написана ним незабаром після "великої депресії" 1929-1933 рр.

Тези Кейнса на противагу марксистам:


 • ринкова економіка зовсім не втратила здатності до динамічного розвитку;

 • криза – явище тимчасового порядку;

 • депресію породили не внутрішні пороки капіталізму, а відносини вільної конкуренції, при яких в найбільш вигідному положенні виявляються біржові спекулянти і рантьє, не зацікавлені в розширенні виробництва;

Висновок: необхідно перш за все покінчити з режимом вільного підприємництва.

Державне регулювання економіки представлялося Кейнсу єдиним засобом, здатним гарантувати "успішне здійснення приватної ініціативи".

Розроблена Кейнсом програма справила безпосередній вплив на політичну практику та законодавство. Після Другої світової війни в багатьох країнах Західної Європи були проведені реформи, націлені на запобігання криз в економіці, підвищення рівня зайнятості населення і споживчого попиту (сукупність таких заходів неоліберали називають "кейнсіанською революцією на Заході", протиставляючи їй комуністичні революції в країнах Східної Європи).

Практичне здійснення принципів неолібералізму поставило перед теоретиками ряд нових проблем. Реалізація цих принципів супроводжувалася посиленням влади уряду на шкоду законодавчим органам (бо парламентська процедура нерідко виявлялася дуже громіздкою для того, щоб коригувати проведені реформи відповідно до змін економічної кон'юнктури).

Побоюючись переваги виконавчої гілки влади над законодавчою, ідеологи неолібералізму звернулися до розробки питань функціонування демократії в умовах регульованої економіки та контролю за діяльністю правлячої еліти.

Поширення ідей кейнсіанства досягло піку в 50-60-і рр. Вони отримали розвиток в концепціях:


 • постіндустріального суспільства (Джон Гелбрейт),

 • стадій економічного зростання (американський економіст і політичний мислитель Уолт Уітмен Ростоу (1916-2003),

 • держави благоденства (шведський економіст і державний діяч Карл Гуннар Мюрдаль (1898-1987) та ін.

Ідеологія неолібералізму була піддана критиці в ученнях неоконсерваторів. Неоконсерватори (австрійський економіст Фрідріх Август фон Хайек (1899-1992), американський інтелектуал Ірвінг Крістол (1920-2009), американський економіст Мілтон Фрідман (1912-2006) виступають на захист вільного підприємництва. Соціальну базу цієї течії складають фінансова олігархія, істеблішмент, заможне фермерство і певні круги творчої інтелігенції.

Не відкидаючи економічної діяльності держави повністю, консерватори висувають проекти її обмеження в інтересах приватного капіталу. Роль державної влади в економіці вони прагнуть звести, головним чином, до регулювання ринку.

На відміну від лібералів, неоконсерватори відкидали ідею масштабних соціальних програм, а на відміну від консерваторів – підтримували в обмеженііій формі ідеї держави загального благоденства.

Розлоге обгрунтування ідеології неоконсерватизму висунув австрійський економіст Фрідріх Август фон Хайєк (1899-1992).

На основі своєї економічної концепції Хайєк побудував обширну соціально-філософську доктрину, в якій піднімалися проблеми методології наукового пізнання, організації сучасного суспільства, розвитку культури. Політико-правовій тематиці, присвячені його роботи «Дорога до рабства» (1944), «Конституція свободи», а також трилогія «Право, законодавство і свобода».

Хайек підкреслював, що суспільство з ринковою економікою за своєю природою є плюралістичним. Сучасне відкрите суспільство, писав він, «виросло з усвідомлення того, що люди можуть жити разом і приносити один одному користь, не маючи згоди щодо приватних цілей, які кожен з них переслідує».

(У своїх ранніх роботах Хайек використовував поняття капіталізму і капіталістичної економіки. Пізніше він відмовився від цих категорій і ввів для позначення ринкових відносин термін "каталлаксія" (від грец. – «обмін»).

Невід'ємною рисою високорозвинених соціальних систем Хайек вважав «розсіяне знання» (в обгрунтуванні цієї ідеї консерватори бачили головну заслугу філософа).

Для досягнення поставлених цілей кожен індивід накопичує масу відомостей, необхідних йому в конкретних умовах місця і часу. Повною інформацією про події і процеси володіє тільки суспільство в цілому, вся сукупність його членів.

Звідси робився висновок, що в сучасному суспільстві немає і не може бути будь-якого центру, здатного направляти діяльність величезної кількості людей. Приватне підприємництво розглядалося філософом як «єдина система, що дозволяє забезпечити найбільш оптимальне використання знань, розсіяних в суспільному організмі».Соціальна концепція Хайека, за його власним визнанням, була спрямована ​​проти будь-яких форм державного регулювання ринку, і в першу чергу проти кейнсіанства.

Втручання держави в економіку обмежує свободу індивідів і неминуче призводить до дезорганізації їх діяльності.

Аналогічні аргументи наводилися їм в спростування соціалізму. Як суспільна система соціалізм економічно неспроможний, стверджував Хайек, оскільки вся маса даних, необхідних для централізованого планування економіки, просто не піддається розрахунку.

Соціалізація власності в ім'я загального блага на практиці обертається придушенням індивідуальної свободи і встановленням тоталітарного режиму.

Тож, посилення планового регулювання економіки неминуче призведе до зростання впливу соціалістичної ідеології як першого кроку до тоталітаризму. Фашизм і нацизм – як наступна неминуча форма розвитку соціалістичних ідей.

Відмова від економічної свободи в дусі класичного лібералізму на користь централізованого державного планування це – «дорога до рабства», перспектива втрати як економічних, так і основних свобод людини.

Сучасному плюралістичному суспільству, відповідно до його концепції, відповідає лише держава, заснована на принципах верховенства права.

Державна влада всередині країни має тільки одну задачу – забезпечити дотримання всіма громадянами загальних правил поведінки, тобто підтримувати правопорядок. Практично це означає, що «держава позбавляється можливості направляти і контролювати економічну діяльність індивідів».

Як підкреслював Хайек, правова держава передбачає верховенство приватного права над публічним і над конституцією в тому числі, бо «приватна власність є головною гарантією свободи».

Широкий резонанс і визнання твори Хайєка отримали в 60-е і 70-і рр., з початком так званої "консервативної хвилі", коли в США, Англії та деяких інших країнах до влади прийшли правоцентристські сили. Ідеї ​​Хайека використовувалися консерваторами при обгрунтуванні програм скорочення державного сектора економіки, а також в антикомуністичній пропаганді.
2. Концепції плюралістичної демократії.

Загальною посилкою в концепціях плюралістичної демократії виступає положення про те, що держава є демократичною лише за наявності безлічі організацій або автономних груп, що беруть участь у здійсненні влади.

Виникнення ідей політичного плюралізму було пов'язано з ускладненням соціальної структури капіталістичного суспільства, формуванням багатопартійних систем у промислово розвинених країнах.

Початок плюралістичним поглядам на політику поклали ідеологи реформістського соціалізму. Різноманіття соціальних об'єднань розглядалося ними як засіб, покликаний захищати інтереси непривілейованих верств суспільства, і насамперед робітників, які в умовах парламентської демократії позбавлені можливості реально впливати на політику вищих органів держави.

З розгорнутим обгрунтуванням ідеалу плюралістичної демократії виступив Гарольд Ласкі (1893-1950) – видатний теоретик лейбористської партії Великобританії (праці «Свобода в сучасній державі» (1930 p.), «Парламентське управління в Англії» (1938 p.), «Віра, розум і цивілізація» (1944 р.)

Він сформулював такі поняття, як «плюралістична теорія держави» і «політичний плюралізм».

За вченням Ласкі, сучасний тип держави зародився в епоху Реформації. У міру утвердження капіталізму, державна влада піддалася бюрократизації і перетворилася в централізовану ієрархічну систему управління, яка обслуговує інтереси приватних власників. Ласки називав таку державу моністичною.

Представницькі установи принципово справи не міняють, оскільки вони включені в єдину систему інститутів, що захищають приватних власників. Виборчі права робітників мають формальний характер. Звідси Ласкі був зроблений загальний висновок: «Капіталізм несумісний зі свободою».

Утвердження свободи теоретик пов'язував з встановленням нового суспільного ладупромислової демократії. Приватна власність в ньому збережеться, але функції управління виробництвом будуть передані колективам трудящих.

На зміну моністичній державі прийде «плюралістична держава», в якій систему установ, побудованих за територіальним принципом (горизонталь), доповнять органи представництва професійних інтересів – виробничі асоціації, профспілки, незалежні церкви (вертикаль).

Тим самим політична влада буде розсіяна за численними об'єднаннями, що представляють різні соціальні інтереси. Збільшення числа центрів влади відобразить федеративну природу суспільства, його диференційовану соціальну структуру.

Ранні твори Ласкі містять програму мирного переходу до промислової демократії. У роки Другої світової війни Ласкі прийшов до переконання, що панування буржуазії, що спирається на військову машину, може бути знищено лише шляхом насильницької революції.

Інше трактування ідеї політичного плюралізму отримали в неоліберальних доктринах (найраніші концепції: інституціоналізм Моріса Оріу у Франції, теорія груп тиску Артура Бентлі в США).

Закликаючи державу до проведення активної економічної політики, неоліберали в той же час передбачали, що вона здатна обернутися режимом "найбільшого сприяння" для окремих підприємців і корпорацій.

З урахуванням цього ідеологи неолібералізму вишукували додаткові засоби, які перешкоджали б державному втручанню перерости відведені йому рамки гаранта стабільного розвитку економіки. Вирішальна роль серед таких засобів належала політичному забезпеченню приватних інтересів, нейтралізації державної влади автономними соціальними інститутами.

Моріс Оріу (1856-1929), основоположник теорії інституціоналізму, був професором і деканом факультету права Тулузького університету (праця «Основи публічного права» (1910 р.).

М.Оріу розглядав суспільство як сукупність величезного числа інститутів. Якщо спочатку те чи інше коло осіб, об'єднавшись для спільних дій, утворює організацію, то з моменту, коли вхідні в неї індивіди переймаються свідомістю своєї єдності, вона постає вже інститутом. Відмітною ознакою інституту Ориу вважав саме спрямовуючу ідею, принцип.

За визначенням Оріу інститут - це ідея справи або підприємства, яка здійснюється правовими засобами. З плином часу інститути набувають стійкий характер і зазвичай живуть значно довше, ніж створили їх особи.М.Оріу виділяв два типи інститутів: корпоративні (торгові товариства, асоціації, держава, профспілки, церква) і речові (вещные) (правові норми). Обидва види були охарактеризовані ним як своєрідні ідеальні моделі соціальних відносин.

Різниця між ними вбачалося в тому, що перші інкорпоровані в соціальні колективи, тоді як другі не мають власної організації і можуть застосовуватися в рамках будь-яких об'єднань.

Основна увага в теорії Оріу було приділено корпоративним інститутам. Як автономним утворенням їм притаманні загальні риси, а саме:


 • певна спрямовуюча ідея;

 • організація влади;

 • сукупність норм, що регулюють внутрішній розпорядок.

Поняття влади, управління, права в його доктрині були поширені на всі корпоративні інститути. Соціальні формування тим самим були прирівняні один до одного, зображувалися явищами одного порядку.

(Для ліберального режиму важливо, писав Ориу, щоб "підприємництво індивідів в економічному виробництві залишалося на першому місці, а підприємництво соціальних груп, в тому числі і держави, було відсунуто на задній план ... У динамічної концепції соціального життя це означає, що зусилля індивідів є дією, тоді як зусилля груп - протидією, покликаною врівноважити дії індивідів ").

Свобода підприємницької діяльності, вважав він, призводить до порушення рівноваги в суспільстві. Тому Оріу доводив необхідність "визнати державне втручання, яке з'явиться політичним втручанням в цілях підтримки порядку і не буде претендувати на те, щоб перетворити державу в економічну спільність" (маються на увазі комуністичні проекти одержавлення економіки).

У свою чергу здійснення цієї політики вимагатиме додаткових противаг по відношенню до урядової влади.

Завдання держави - спрямовувати і контролювати економічне життя суспільства, залишаючись в той же час загальнонаціональним інститутом, тобто нейтральною посередницькою силою, «інститутом інститутів», за формулою "перший серед рівних".

Ідеї ​​політичного плюралізму в теорії Оріу ще не відрізнялися чіткістю формулювань. Запропонований ним інституційний підхід до дослідження суспільства і держави тим не менш послужив основою, на якій склалися концепції плюралістичної демократії інших французьких політологів.Інституціональний підхід до дослідження суспільства і держа­ви розвивав французький юрист, політолог і соціолог Моріс Дюверже (1917–1999). (Автор книг «Політичні партії» (1951 p.), «По­літичні інститути і конституційне право» (1960 р.).

Моріс Дюверже вживав термін «інститути» для позначення сукупності ідей, вірувань, звичаїв, які складають організовані цілості — родина, асоціації, церква, дер­жава. Інститути людської спільності у свою чергу поділяються на керуючих і керованих.

Полі­тичні інститути – «такі інститути, які торкаються правителів і їх влади, керівників і їх повноважень».

Сукупність політичних ін­ститутів, що діють у даній країні й у даний момент, складає «політичний режим»: «у якомусь сенсі політичні режи­ми – це сузір´я, зірками в якій є політичні інститути».

У державах-націях влада – не просто матеріальний факт, вона глибоко перейнята ідеями, віруваннями, колективними уяв­леннями.

Таким чином, у Дюверже взаємозв´язок усіх людей, мир у співтоваристві залежать від політичних інститутів, їх участі в політичному житті.Сучасна держава являє собою плюралістич­ну демократію, де за владу суперничають різні організації – по­літичні партії, профспілки, асоціації підприємців, пацифістські, екологічні організації й ін., відстоюючи інтереси всіх соціаль­них груп. Вони здійснюють свої інтереси шляхом «тиску на публічну владу».

Тож, теорія інститутів сприяла утвердженню в ліберальній ідеології уявлень про політику як про складний процес з безліччю учасників і подоланню поглядів класичного лібералізму, що зводили аналіз політики до взаємовідносин між індивідом і державною владою.

Післявоєнне демократичне суспільство один з видатних британських фі­лософів і соціологів XX століття Карл Поппер (1902-1994) назвав «відкри­тим суспільством», суспільством «рівних можливостей» («Логіка наукового дослідження» (1935), «Відкрите суспільство та його вороги» (1945), «Злиденність історицизму» (1945), «Припущення і спростування» (1963), «Об'єктивне знання. Еволюційний підхід» (1972), «Автобіографія (Пошуку немає кінця)» (1974), «Відповідь моїм критикам» (1974), «Особистість та її мозок» (у співавторстві з 1977), «Реалізм і ціль науки» (1983)).

К. Поппер різко критикував марксистську модель держави за недооцінку фундаментальної ролі свободи для демократії, політичної влади, перебільшенні значення економічної влади. На думку філософа, свобода – «ба­зис всіх інших сторін соціальної системи».

Свобода в демокра­тії – це насамперед право народу оцінювати і відстороняти свій уряд, на думку мислителя, єдино відомий нам механізм, за допомогою якого ми можемо намагатися захистити себе проти зловживання полі­тичною силою. Демократія – це контроль за правителями з боку керованих, а також єдиний засіб контролю за економічною владою.

К. Поппер застерігав від небезпеки безконтрольного зро­стання влади держави, державного планування, противагою чого вважав демократичні інститути, які гарантують свободи. Посту­пова і поетапна соціальна інженерія у відкритому суспільстві — гарантія проти спроб конструювання тоталітарної системи.

Американський політолог Роберт Алан Даль (1915-1993) (праці «Вступ до демократичної теорії», «Хто керує?», «Плюралістична демократія у Сполучених Штатах», «Поліархія»).

Відмовившись від теорії «класично-моністичної демократії» Р.Даль у своїх працях дійшов висно­вку: розвиток демократії привів до появи нового типу демократії, яку він запропонував назвати «поліархією».

ЇЇ інститутами стали: • універсальне виборче право;

 • надійний за­хист свободи виражати свою думку, включаючи критику уряду, режиму, суспільства, пануючої ідеології тощо;

 • існування неза­лежних і альтернативних джерел інформації;

 • високий ступінь свободи у створенні автономних і різноманітних організацій, включаючи опозиційні партії;

 • висока залежність уряду від ви­борців і результатів виборів.

Таким чином, поліархія – новий тип демократичного режиму, демократичного контролю і сис­тема прав, гарантованих і захищених інституціонально.

Хоча запропонований Далем термін «поліархія» як вищий тип плюралістичної демократії не прижився в політичній теорії й практиці, його розробка підтверджувала початок перегляду тео­рії демократії.

(Подальший розвиток теорії плюралістичної демократії було пов'язано з уточненням місця та ролі різних соціальних формувань в політичній системі суспільства, проблемами класифікації партій, їх особливостей у порівнянні з масовими рухами, групами тиску і об'єднаннями громадської підтримки.

В останні десятиліття XX ст. принципи плюралізму починають поширюватися на виконавчу гілку влади. Прихильники цієї точки зору переконані, що послідовна плюралістична демократія передбачає створення коаліційного уряду за участю представників від різних політичних партій, в тому числі і таких, які перебувають в опозиції по відношенню один до одного.

Різновидами плюралістичної демократії вважаються: корпоративна демократія (об´єднання інтересів органів місцевої влади, акціонерних товариств, профспілок), партиципаторна демократія (демократія реальної участі найширших верств населення у здійсненні влади) та ін.).
3. Концепції соціальної держави та політики загального благоденства.

В умовах зростаючого впливу соціал-демократичного і ре­волюційного руху з кінця XIX ст. правлячі кола ряду країн Західної Європи і США змушені були розвивати соціальне за­конодавство, враховувати у своїй політиці запити і вимоги неза­можних.Соціальна політика поступово стає важливою складовою внутрішньої політики держав. Як відомо вона була зведена в ранг офіційної доктрини Німеччини і одержала закріплення у Веймарській конституції 1919 р. – першій європейській конституції, яка наділила громадян соціальними правами (правами на об´єднання в профспілки, захист від безробіття, охорону здоров´я і праце­здатності).

Під політикою соціального благоденства в 40-50-і pp. розу­міли програми, спрямовані на досягнення високого життєвого рівня шляхом створення державних систем освіти, охорони здо­ров´я, соціального забезпечення і підтримки житлового будів­ництва, надання допомоги громадянам, які не в змозі власними силами забезпечити собі прожитковий мінімум. В наступні роки розширювалося законодавство про демографічну, екологічну, культурну політику держави.

Поняття держави благоденства в офіційних документах і за­конодавстві західноєвропейських країн змінила формула «соці­альна держава», закріплена в програмних документах багатьох політичних партій, а також у Конституціях ФРН 1949 p., Фран­ції 1958 р. і Іспанії 1978 р.

У програмах ліберально-демократич­них партій вона трактується як «держава соціальних послуг». Ідео­логи неоліберализму висувають гасла суспільства з високим рівнем споживання, надання допомоги незаможним, утвердження в суспільному житті відносин солідарності і партнерства.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка