Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)


Тема 1. Історія політичних вчень як складова науки про політикуСторінка20/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Тема 1. Історія політичних вчень як складова науки про політику

(самостійна робота).

План.


 1. Історія політико-правових вчень у системі політологічних дисциплін.

 2. Поняття і структура політико-правових вчень.

 3. Періодизація історії політико-правових вчень.

 4. Зміст і критерії оцінки політико-правових вчень.


Ключові поняття: ідеологічний плюралізм, понятійно-категоріальний апарат, раціоналізм, політологія, політичне вчення, політична доктрина, політико-правовий ідеал, гносеологія, політична теорія, політична думка, політична ідея, догмат, закон, право, політика, політична концепція, політична ідеологія.
Джерела та література:

 1. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 2. История политических и правовых учений : хрестоматия / под ред. В. П. Малахова. – М, 2000.

 3. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 4. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 5. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М., 2007.

 6. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 7. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 8. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 9. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 2. Політичні вчення у країнах Стародавнього Сходу

План.


 1. Політична думка Стародавнього Єгипту та Вавілону:

а) «Повчання Птахетепа»;

б) засади керівництва в «Повчанні геракліопольського царя своєму синові»;

в) «Реформи Урукагіні», записи царя м. Лагаш. Закони Хаммурапі.


 1. Політична думка у Стародавній Індії:

а) трактат Каутільї «Артхашастра» («Настанова про користь»);

б) політичні ідеї буддизму («Типитака»). 1. Політична думка у Стародавньому Китаї:

а) етико-політичні ідеї Конфуція;

б) соціально-політичні ідеї Мо-цзи;

в) політичне вчення Лао-цзи;

г) політичні ідеї школи «фацзя» – законників (легістів). Шан Ян.


Ключові поняття: релігійно-міфологічний світогляд, держава, політична влада, східна деспотія, брахманізм, буддизм, Веди, варна дхарма, «семічленне царство» теократична держава, індуїзм, даосизм, конфуціанство, моїзм, легізм, дао, політичний устрій
Теми доповідей:

 1. Загальні особливості політичного устрою східних деспотій.

 2. Закони Ману.

 3. Політичний ідеал брахманізму.


Завдання для самостійної роботи:

1. Політична думка Стародавнього Єгипту та Вавілону. (Складіть конспект).

Визначте політичні ідеї, що містяться у “Повчанні Птаххетепа”, “Повчанні Герекліопольського царя своєму синові”.

2. “Реформи Урукагіні”, записи царя м. Лагаш. (Стисло схарактеризуйте політичний зміст).

3. Дайте стислу характеристику джерел політичної думки Стародавньої Індії (Веди, Брахмани, Упанішади, Книга Ману, Махабхарата, Рамаяна).

4. Дайте стислу характеристику змісту основних політико-філософських ідей “Типитаки”.


Джерела та література:

 1. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 2. История политических и правовых учений : хрестоматия / под ред. В. П. Малахова. – М, 2000.

 3. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 4. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 5. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М., 2007.

 6. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 7. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 8. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 9. Древнекитайская философия: собрание текстов: в 2 т. – М., 1972. – Т.1; 1973. – Т. 2.

 10. Антология мировой правовой мысли : в 5-ти т. / Отв.ред.Л. Р. Сюкияйнен. – Москва : Мысль, 1999. – Т. I : Античность. Восточные цивилизации. – 750 с.

 11. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 12. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 13. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 14. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 3. Політичні вчення у Стародавній Греції

План.


 1. Політичне вчення Платона:

а) погляди на суспільство;

б) політика як знання і мистецтво;

в) погляди на державу.


 1. Політична концепція Аристотеля:

а) мораль і політика;

б) погляди на державу;

в) політичний ідеал.


 1. Політична думка періоду елінізму:

а) епікурейці та кініки;

б) стоїцизм (Зенон, Хризіпп);

в) Полібій про класифікацію форм держави та їх кругообіг.
Ключові поняття: народ, політична філософія, полісна демократія, старші і молодші софісти, форми держави, аристократія, тимократія, олігархія, тиранія, «нічні збори», телеологія, монархія, політія, урівнююча справедливість, розподільча справедливість, «геометрична пропорція», еллінізм, «арифметична пропорція», стоїцизм, епікурейство, кругообіг форм держави, охлократія, моральна максима
Теми доповідей:


 • Політичні погляди Демокрита

 • Політичні ідеї софістів

 • Сократівський ідеал управління державою.


Завдання для самостійної роботи:

1. Схарактеризуйте політичні ідеї Гомера, Гесіода, Солона, Піфагора, Геракліта (ІХ-VІ ст. до н. е.).

2. Дайте стислу характеристику політичних поглядів софістів (старших – Протагор, Горгій, Гіппій, Антіфонт; молодших – Тразімах, Каллікл, Лікофрон, Алкідамант). (Складіть таблицю).
Джерела та література:


 1. Аристотель. Этика. Эстетика. Поэтика. – Минск: Харвест, 2011. – 1280 с.

 2. Аристотель. Политика. Метафизика. Аналитика / Аристотель; [пер. с древнегреческого]. – М.: Эксмо; СПБ.: Мидгард, 2008. – 960 с.

 3. Платон. Избранное / [перевод с древнегреческого]; вступит. статья и коммент. В.В.Шкоды. – М.: Фолио, 2004.

 4. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 5. История политических и правовых учений : хрестоматия / под ред. В. П. Малахова. – М, 2000.

 6. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 7. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 8. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М., 2007.

 9. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 10. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 11. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 12. Антология мировой правовой мысли : в 5-ти т. / Отв.ред.Л. Р. Сюкияйнен. – Москва : Мысль, 1999. – Т. I : Античность. Восточные цивилизации. – 750 с.

 13. Колісніченко А.І. Хрестоматія з історії греко-римських політико-правових вчень: навч. посіб. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005 – 192 с.

 14. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 15. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 16. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 17. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 4. Політичні вчення у Стародавньому Римі

План.


 1. Політико-правове вчення Марка Цицерона:

а) походження і форми держави;

б) політичний ідеал;

в) співвідношення держави і права.


 1. Політичні ідеї римських стоїків (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій):

а) природно-правова концепція;

б) свобода і рабство;

в) політичний ідеал.


 1. Політичний зміст раннього християнства:

а) формування християнського віровчення, його основні догмати;

б) зміна політичних ідей християнства як державної релігії;

в) теократична теорія Аврелія Августина (Блаженного).
Ключові поняття: імперія, республіка, космополітизм, державний культ, Біблія, християнство, римський консул, сенат, народні збори, римський трибун, природне право, право народів, право громадян (цивільне право), юриспруденція, публічне право, приватне право, релігія, «царство диявола», месія, «тисячолітнє царство», апостол, клір, церква, християнське вчення, апологетика, єресь, секта, монтаністи, гностики, єретик, агоністики, теократична теорія, «божий град», «град земний», «християнськв держава», католицизм, православ’я
Теми доповідей:

Політичні ідеї римських юристів.


Завдання для самостійної роботи:

Схарактеризуйте суть і особливості політичних поглядів Луція Сенеки.


Джерела та література:

 1. Біблія. Видання Київської патріархії. – К., 1994.

 2. Цицерон М. Т. О государстве. О законах. О старости. О дружбе. Об обязанностях. Речи. Письма. М., 1999.

 3. Цицерон М. Т. О пределах добра и зла. Парадоксы стоиков. М., 2000.

 4. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 5. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 6. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 7. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 8. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 9. Антология мировой правовой мысли : в 5-ти т. / Отв.ред.Л. Р. Сюкияйнен. – Москва : Мысль, 1999. – Т. I : Античность. Восточные цивилизации. – 750 с.

 10. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 11. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 12. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 13. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 5. Політичні вчення в Західній Європі в період Середньовіччя

План.


 1. Особливості середньовічного політичного світогляду.

 2. Політико-правовий зміст праць Фоми Аквінського «Про правління владик», «Сума теології» («Теологічна сума»):

а) держава і влада;

б) співвідношення світської і церковної влади;

в) право і закон.


 1. Політико-правові погляди Марсилія Падуанського:

а) народ як джерело влади;

б) виникнення і сутність держави, її форми;

в) влада духовна і світська, законодавча і виконавча.
Ключові поняття: теологічний світогляд, схоластика, Святе письмо, теорії «морального закону», «двох мечів», «сонця і місяця», інвеститура, богоустановленність влади, глоссатор, каноніст, концепція «двох істин», «аверроесизм», богомили, катари, патарени, абсолютна монархія, альбігойці, бюргерська і селянсько-плебейська єресі, лолларди, гусити, таборити, чашники, виборча монархія, влада духовна, світська, законодавча, виконавча.
Теми доповідей:


 • Основні теократичні політичні теорії («двох мечів», «морального закону», сонця і місяця»).

 • Політичні ідеї основних напрямків середньовічних єресей.

 • Теорія універсальної монархії Данте («Божественна комедія»).


Завдання для самостійної роботи:

1. Стисло схарактеризуйте головні джерела європейської політичної думки періоду виникнення і розвитку феодалізму (Саксонська правда, Салічна правда, Капітулярії Карла Великого, “Велика Хартія Вольностей”).

2. Схарактеризуйте основні ідеї теорії універсальної монархії Данте (“Божественна комедія”).
Джерела та література:


 1. Аквинский Ф. Трактаты о правлении. – М., 1993.

 2. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 3. История политических и правовых учений : хрестоматия / под ред. В. П. Малахова. – М, 2000.

 4. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 5. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 6. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М., 2007.

 7. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 8. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 9. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 10. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 11. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 12. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 13. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 6. Суспільно-політична думка Арабського Сходу

План.


 1. Іслам як релігійно-політична ідеологія епохи Середньовіччя на Арабському Сході:

а) теократизм як характерна риса політичних ідей Корану;

б) суннізм і шиїзм;

в) політичний світогляд хариджитів та ісмаїлітів.


 1. Арабська політична філософія:

а) трактати аль-Фарабі «Про погляди жителів доброчесного міста», «Афоризми державного діяча»;

б) теоретична спадщина Ібн Рушда;

в) концепція держави аль Маварді (праця «Принципи управління»);

г) політичні концепції Ібн Халдуна, «Братів чистоти».


Ключові поняття: мусульманство, халіфат, іслам, Коран Суна (Сунна), суніти, султанат, емірат, шиїти, імамат, махді, ісмаїліти, хариджити, релігійна філософія, калам, «східна перипатетика», політичне мистецтво, «доброчесне місто», суфізм, мусульманська громада, «природна монархія», «політична монархія».
Джерела та література:

 1. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 2. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 3. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 4. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 5. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 6. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 7. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 8. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 9. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 7. 1. Політичні вчення в Московській державі

(самостійна робота)

План.


 1. Політична концепція Філофея “Москва – третій Рим”.

 2. Політичні ідеї “нестяжателів” (Ніл Сорський, Максим Грек) і “іосифлян” (Йосиф Волоцький).

 3. Обґрунтування необмеженого самодержавства І. С. Пересвєтовим.

 4. Основний зміст політичної полеміки А. Курбського та І. Грозного.


Ключові поняття: князівська влада, віче, єдиновладдя, концепція «Москва – третій Рим», «нестяжателі», «іосифляни», царська влада, необмежене самодержавство, стригольники, меркантилізм.
Теми доповідей:

 • Ідеї єдності східнослов’янських народів у літописах і пам’ятках часів феодальної роздробленості Київської Русі.

 • Обгрунтування правомірності великокнязівської влади.


Джерела та література:

 1. Курбский А.М. История о великом князе Московском. – М., 1994.

 2. Гумилев Л. Н. Иосифляне и нестяжатели // Гумилев Л. Н. От Руси до России. СПб., 1992.

 3. Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России XI–XX вв. – М., 1995.

 4. Тонких В.А., Ярецкий Ю.Л. История политической и правовой мысли России. – М., 1999.

 5. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 6. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 7. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 8. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 9. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 10. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 7.2. Основні напрямки політичної думки Росії

в умовах централізованої держави та зміцнення абсолютизму

(самостійна робота)

План.


 1. Концепція “освіченої монархії” (А. Л. Ордін Нащокін та Симеон Полоцький).

 2. Обґрунтування “освіченого абсолютизму” у працях Ю. Крижанича, Ф. Прокоповича, В. М. Татищева, І. Т. Посошкова.


Ключові поняття: «освічена монархія», «цар-сонце», «досконале самовладство», боярське правління, «спільновладство» («посадське правління»), гінекархія, ксенархія, спадкова монархія, обмежена монархія, виборна монархія, «освічений абсолютизм».
Теми доповідей:

Політико-правова ідеологія церковного розколу (Никон, Авакум).


Завдання для самостійної роботи:

1. Політичне вчення І. Тимофєєва (Семенова).


Джерела та література:

 1. Прокопович Ф. Трактаты и письма. – М., 1987.

 2. Тонких В. А., Ярецкий Ю. Л. История политической и правовой мысли России. – М., 1999.

 3. Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М., 2009.

 4. История политических и правовых учений : хрестоматия / под ред. В. П. Малахова. – М, 2000.

 5. История политических и правовых учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006.

 6. История политических и правовых учений / под ред. В. С. Нерсесянца. – М., 2006.

 7. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. О. В. Мартышина. – М., 2007.

 8. Слющинський Б. В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій: навч. посіб. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 451 с.

 9. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2001.

 10. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 11. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под общ. ред. Г. Г. Демиденко. Харьков : Факт, 1999.

 12. История политических и правовых учений: хрестоматия / Под ред. О. 3. Лейста. – М., 2000.

 13. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 14. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.


Тема 8. Політичні вчення в Західній Європі доби Відродження та Реформації

План.


 1. Вчення Нікколо Макіавеллі про політику як науку.

 2. Реформація. Політичні ідеї Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна.

 3. Жан Боден про суверенітет державної влади і форми держави.


Ключові поняття: гуманізм, антропоцентризм, індивідуалізм, Реформація, Відродження (Ренесанс), макіавелілізм, кальвінізм, протестантство, лютеранство, єзуїти, суверенна влада, теорія державного суверенітету, утопічний соціалізм, філарх (сифогрант), протофіларх (транібор), князь (принцепс), солярії, Місто Сонця, утопія.
Теми доповідей:

Християнські гуманістичні концепції політики, права та соціального управління. Е. Ротердамський.


Завдання для самостійної роботи:

1. Політична ідеологія утопічного соціалізму. Томас Мор, Томмазо Кампанелла.


Джерела та література:

 1. Алексеев А. С. Макиавелли как политический мыслитель / Никколо Макиавелли: pro et contra. – СПб. : РСХИ, 2002.

 2. Дегтярева М. И. Разработка понятия суверенитета Жаном Боденом / М. И. Дегтярева // Политические исследования. – 2000. – № 3 – С. 157–169.

 3. Денисенко В. М. Проблеми раціоналізму та ірріціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії. – Л. : Паіс, 1997.

 4. Каппони Н. Макиавелли / пер. с англ. – М. : Вече, 2012. – 352 с., – Серия «Великие исторические персоны».

 5. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве / Никколо Макиавелли. – М. : Мысль, 1996.

 6. Макиавелли Никколо. Письма и сочинения [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index Dateien/M.phtml?id=2053 (14.01.2014). – Название с экрана.

 7. Максимовский В. Идеи диктатуры у Макиавелли // Никколо Макиавелли: pro et contra. – СПб. : РСХИ, 2002.

 8. Тененбаум Б. Великий Макиавелли: Темный гений власти: «Цель оправдывает средства?». – М. : Яуза, Эксмо, 2012. – 480 с.

 9. Топор-Рабчинский В. Макиавелли и эпоха Возрождения // Никколо Макиавелли: pro et соп1га. – СПб. : РСХИ, 2002.

 10. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://read.virmk.ru/ (22.01.2014; 14:10). – Название с экрана.

 11. Шубін С.П. Західноєвропейська політична думка епохи Відродження і Реформації: хрестоматія з політології. – Миколаїв: МЛУ ім. В.О.Сухомлинського. – 2007. – 128 с.

 12. Шевчук О. В. Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 220 с.

 13. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка