Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)


Інформаційне забезпечення дисципліниСторінка24/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

13. Інформаційне забезпечення дисципліни

Електронний каталог до курсу

 1. Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: лекції [Електронний ресурс] – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 304 с. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-29.html

 2. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 832 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/antolog/1.htm

 3. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 2: Зарубежная политическая мысль XX в. – 830 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к изданию: http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/antolog/2.htm

 4. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 3: Политическая мысль в России. X – первая пол. XIX в. – 798 с. – Режим доступа к изданию: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/index.php

 5. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Том 4. Политическая мысль в России. Вторая половина ΧΙΧ–ΧΧ в. – 817 с. – Режим доступа к изданию: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/index.php

 6. Антология мировой политической мысли: в 5 тт. / Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; руководитель проекта Г. Ю. Семигин и др.; ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – Т. 5: Политические документы. – 766 с. – Режим доступа к изданию: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/index.php

 7. Безродний Є. Ф. Історія політичних вчень : навч посіб. / Є. Ф. Безродний, О. І. Уткін. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – Режим доступа http://www.ebooktime.net/book_228.html

 8. История политических и правових учений : учебник [Электронный ресурс] / под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : НОРМА ІНФРА, 2003. – Режим доступа: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-21.html

 9. Издания 1985–2002 гг. по истории Великой французской революции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1789-fr.ru/Bibliogr-2.html.

 10. История политических и правових учений / под ред. О. Э. Лейста. – М., 2006. – Режим доступа к изданию: http://www.alleng.ru/d/jur/jur015.htm

 11. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д. ю. н., проф. В. С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2004. – 944 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.khpg.org/files/docs/1380635715.pdf

 12. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ф. М. Кирилюк – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. – Режим доступу: http://www.cul.com.ua/preview/Politologia_Kiriluk.pdf

 13. Макиавелли Н. Письма и сочинения [Электронный ресурс] / Никколо Макиавелли. – Режим доступа к изданию: http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index- Dateien/M.phtml?id=2053 (14.01.2014). – Название с экрана.

 14. Политическая наука: электронная хрестоматия (мультимедийное учебное пособие) / авт. и сост. : Санжаревский И. И., д.полит.н., проф. ; изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://read.virmk.ru/. – Название с экрана.

 15. Романюк А. С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. : навч. посіб. [Електронний ресурс] / А. С. Романюк. – К. : Знання, 2011. – 255 с. – Режим доступу: http://libfree.com/113864941-politekonomiyaistoriya_zahidnih_politichnih_vchen__romanyuk_as.html

 16. Філософія політики: підручник / авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко (кер.) та ін. – К.: Знання України, 2003. – 400 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya%20polituku/10.html#ЗМІСТ

 17. Электронная библиотека ГУМЕР. http://www.gumer.info/

 18. Юрчук B. C. История политических и правових учений [Электронный ресурс] / В. С. Юрчук. – М., 2010. – Режим доступа: http://knigi-uchebniki.com/pravovyih-politicheskih-istoriya/istoriya-politicheskih-pravovyih.html

 19. http://www.lpua.info - Український соціально-гуманітарний науковий журнал "Людина і політика" (Політологія. Історія. Філософія. Право). Архів журналу з 1999 р., пошук за тематичним рубрикатором.

 20. http://www.personal.in.ua - Сайт журналу «Персонал», на сторінках якого розміщені матеріали із порівняльної політології

 21. http://www.viche.info - Сайт журналу Верховної Ради «Віче»України, на сторінках якого розміщені матеріали із порівняльної політології

 22. http://www.politdumka.kiev.ua/ - Політологічне інтернет-видання Інституту посткомуністичного суспільства і журналу "Політична думка". Основні рубрики журналу: політичний процес, суспільство, влада; економіка і політика; міжнародні відносини та геополітика; історія, культура та етнополітика; глосарій політтехнологій; політологічна публіцистика та ін.

 23. http://www.politik.org.ua/ - Сайт Українського центру політичного менеджменту, основними статутними завданнями якого є: підвищення рівня політичної культури; розвиток інформаційної інфраструктури; впровадження соціальних технологій. Містить електронні книги, повнотекстові версії журналів "Політичний менеджмент", "Соціальна психологія", "Людина і політика", "Український соціум". Інформація на сайті розрахована на політологів, соціологів, психологів, журналістів, усіх, кого цікавлять проблеми політики.

 24. http://www.rapn.ru/ - Сайт Російської Асоціації політичної науки (РАПН).

 25. Пресс колледж Св. Мартина http://smpcollege.com/smp_govt

 26. Западный Мичиганский университет (США) http://www.wmich.edu/politics/resources/resource.html

 27. Колорадо университет в Булдере (США) http://osiris.colorado.edu/LAB

 28. Аризонский университет (США) http://www.hogben.ru/deps/poldir/net/
  http//www.arizona.edu/

Фонд бібліотеки МНУ імені В. О. Сухомлинського


Автор, назва видання

К-ть екз.

Шубін С. П. Західноєвропейська політична думка епохи Відродження і Реформації : хрестоматія з політології / С. П. Шубін. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського. – 2007. – 128 с.

5

Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки : навч. посіб. – Миколаїв : Вид-во МФ На УКМА, 2002. – 220 с.

5

Мироненко О. М. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. – К. : Академія, 2010. – 456 с.

3

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень / Ф. П. Шульженуко, Т Г. Андрусяк. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 304 с.

25

Ковальчук Г. К.Світова класична думка про державу і право : навч. посіб. / Г. К. Ковальчук, О. С. Масний. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.

25

Себайн Джордж Г. Історія політичної думки / Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. ; пер. з англ. – К. : Основи, 1997. – 838 с.

10

Основи політичної науки : курс лекцій / за ред. Б. Кухти. Ч. 1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів. – Л. : Кальварія, 1997. – 288 с.

2

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник для юридичних навчальних закладів / О. Ф. Скакун. – К. : Правова єдність, 2009. – 520 с.

20

Ковальова С. Г. Історія держави і права зарубіжних країн у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник. Ч. 1. / С. Г. Ковальова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2009. – 224 с.

1

Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. М. Хома. – К. : Каравела; Л. : Новий світ, 2000, Магнолія+, 2003. – 480 с.

40

Ластовський В. В. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів денної, заочної, дистанційної форм навчання спеціальності 6.060101 «правознавство» / В. В. Ластовський. – К. : Дієз Продукт, 2004. – 144 с.

3

Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби : посіб. / Ф. М. Кирилюк. – К. : Академія, 2003.

2

Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 766 с.

1

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка