Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)


ТЕМА 3 ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇСторінка3/24
Дата конвертації04.02.2018
Розмір5,79 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
ТЕМА 3

ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

План.


  1. Розвиток демократичних вчень. Політичні ідеї софістів.

  2. Політичні вчення аристократії. Платон. Аристотель.

  3. Політичні вчення періоду занепаду давньогрецьких держав. Епікур. Зенон. Полібій.

Політична ідеологія Стародавньої Греції, як і інших країн, формувалася в процесі розкладання міфу і виділення відносно самостійних форм суспільної свідомості. Розвиток цього процесу в античній Греції, де склалося рабовласницьке суспільство (I тис. до н.е.), мав значні особливості в порівнянні з країнами Давнього Сходу.По-перше, інтенсивна торговельна діяльність греків, що розширювала їх пізнавальний кругозір, активна участь громадян у справах поліса, особливо демократичного, викликали кризу міфологічних уявлень і спонукали шукати нові прийоми пояснення того, що відбувається в світі. На цьому грунті в Стародавній Греції зароджується філософія як особлива, теоретична форма світогляду. Політико-правові концепції починають розроблятися в рамках загальнофілософських вчень.

По-друге, для розвитку соціально-політичної теорії першорядне значення мало розширення емпіричних знань. У творах грецьких мислителів була розроблена класифікація форм держави (монархія, аристократія, демократія та ін), що увійшла в понятійний апарат сучасної політичної науки.

По-третє, на зміст античних політико-правових концепцій великий вплив зробив також розвиток етики, утвердження в рабовласницькому суспільстві індивідуалістичної моралі.

Починаючи з III в. до н.е., коли старогрецькі держави втратили свою незалежність, в суспільній свідомості відбуваються глибокі зміни. Теоретичні дослідження політики в цей період підміняються моральними повчаннями індивідуалістичного толку (стоїцизм, школа Епікура).


1. Розвиток демократичних вчень. Політичні ідеї софістів. Рабовласницька демократія досягла розквіту в другій половині V ст. до н.е., коли економічним і політичним центром старогрецького суспільства стали Афіни. Політична думка рабовласницької демократії отримала обгрунтування у творах софістів.

Софістами (від грецького "софос" – мудрий) називали тоді філософів, які навчали мистецтву сперечатися, доводити, виступати в суді і народних зборах. Софісти реалізовували практично одну із програмних ідей демократії – ідею навчання мудрості, поширення знань. В центрі уваги софістів знаходилися питання права і політики, моралі, прийоми доказів і ораторського мистецтва.

Загальновизнаної істини і єдиного блага просто не буває, стверджували старші софісти. Носієм знань і справедливості є не тільки мудрець, але й кожна окрема людина. Цю думку Протагор висловив у формулі: "Міра всіх речей – людина, існуючих, що вони існують, а неіснуючих, що не існують".

Старші софісти поповнили політичну теорію визначенням закону як договору, як спільного Установлення громадян або народу. Було б помилкою вбачати у висловлюваннях софістів засудження рабства, визнання природних прав людини, рівності всіх людей і т.п. Політичній думці рабовласницької демократії не були відомі уявлення про загальну рівність. У першій половині IV ст. до н.е. софістика як рух переважно прихильників демократії вироджується.

Можливістю такого навчання скористалася аристократія. Тому Серед молодших софістів були вже представники і демократії, і аристократичного табору. Під впливом критики з боку ідейних супротивників, в першу чергу Платона і Аристотеля, термін "софістика" набуває значення уявної, поверхневої філософії.

Розробку політико-правових ідей демократії в IV ст. до н.е. продовжили оратори на чолі з Демосфеном. У своїх промовах вони доводили переваги демократичного ладу в порівнянні з іншими формами держави, а також закликали до об'єднання грецьких полісів під владою Афін.

Ідейна спадщина давньогрецької демократії послужила одним із джерел політико-правових концепцій Нового часу.
2. Політичні вчення аристократії. Платон. Аристотель.

Криза міфологічного світогляду і розвиток філософії змусили ідеологів аристократичної верхівки створити філософські доктрини, здатні протистояти ідеям демократичного табору. Свого найвищого розвитку ідеологія давньогрецької аристократії досягає в філософії Платона і Аристотеля.Платон (427-347 рр. до н.е.) – родоначальник філософії об'єктивного ідеалізму. Його погляди склалися під впливом Сократа, що проводив життя в бесідах і суперечках на афінських площах. Зміст цих бесід знайшов відображення в ранніх творах Платона, які зазвичай виділяють в особливу групу так званих сократичних діалогів. Після страти Сократа в 399 р. до н.е. Платон залишив Афіни і здійснив ряд подорожей, у тому числі в Єгипет і Південну Італію. Повернувшись, він заснував у передмісті Афін філософську школу під назвою "Академія".

Серцевину платонівської філософії складає теорія ідей. Світу чуттєвих предметів і явищ Платон протиставив особливий світ ідей, або загальних понять, які нібито існують десь за межами неба. Безтілесні ідеї вічні і незмінні, їм притаманне дійсне буття.

Політико-правовим питанням присвячені найбільші діалоги Платона "Держава" і "Закони". У діалозі "Держава" ідеальний державний лад Платон розглядав за аналогією з космосом і людською душею. Подібно до того як в душі людини є три начала, так і в державі має бути три стани. Розумному началу душі в ідеальній державі відповідають правителі-філософи, шаленому – воїни, хтивому – хлібороби і ремісники.

Становий розподіл суспільства Платон оголосив умовою міцності держави. Самовільний перехід з нижчого стану до вищого неприпустимий і є найбільшим злочином, бо кожна людина повинна займатися тією справою, до якої вона призначена від природи. "Займатися своєю справою і не втручатися в чужі - це і є справедливість".На чолі держави, стверджував Платон, необхідно поставити філософів, причетних до вічного блага і здатних втілити небесний світ ідей в земному житті. У проекті ідеальної організації влади Платон відходить від принципів "аристократії крові" і заміняє її "аристократією духу". Обгрунтовуючи цю ідею, він наділив філософів-правителів якостями духовної еліти – інтелектуальною винятковістю, моральною досконалістю і т.п.

Механізму здійснення влади (її устрою, ролі закону) Платон не надавав в діалозі "Держава" особливого значення. Зокрема, з приводу форми правління в зразковій державі сказано лише те, що воно може бути або монархією, якщо правити буде один філософ, або аристократією, якщо правителів буде кілька.

Платон виступав за обмеження господарської активності і збереження аграрно замкнутої, самодостатньої держави. Виробничу діяльність хліборобів і ремісників передбачалося підтримувати на рівні, який дозволив би забезпечити середній достаток для всіх членів суспільства і в той же час виключити можливість підвищення багатих над стражами.

Подолання в суспільстві майнового розшарування – найважливіша соціально-економічна особливість ідеального ладу, що відрізняє його від всіх інших, порочних (хибних), держав. До останніх включено "дві ворогуючих між собою держави: одна – бідняків, інша – багатіїв".

Прообразом ідеального державного ладу для Платона послужила аристократична Спарта, точніше, збережені там патріархальні відносини – організація життя панівного класу за зразком військового табору, пережитки общинної власності, групового шлюбу та ін.

Характеризуючи збочені форми держави, Платон розташовував їх у порядку зростаючої деградації в порівнянні з ідеалом (монархія, аристократія). Виродження аристократії мудрих, за його словами, тягне за собою утвердження приватної власності і звернення в рабів вільних хліборобів з третього стану. Так виникає критсько-спартанський тип держави, або тимократія (від "тиме" – ціна, честь), панування найсильніших воїнів. Держава з тимократичним правлінням буде вічно воювати.

Олігархія з'являється в результаті скупчення багатства в приватних осіб. Цей порядок заснований на майновому цензі. Владу захоплюють деякі багаті, тоді як бідняки не беруть участі в управлінні. Олігархічна держава, яку роздирає ворожнеча багатіїв і бідняків, буде постійно воювати сама з собою.

Перемога бідняків приводить до встановлення демократії – влади народу. Громадські посади при демократії заміщуються по жеребу, внаслідок чого держава оп'яняється свободою в нерозбавленому вигляді. У демократії панують свавілля і безвладдя. Нарешті, надмірна свобода звертається в свою протилежність – надмірне рабство. Встановлюється тиранія – найгірший вид держави. Влада тиранів тримається на віроломстві і насильстві. Тиранічний лад – це найбільш важке захворювання держави, повна відсутність в ній будь-яких чеснот.Головною причиною зміни усіх форм держави Платон вважав псування людської моралі. Вихід із порочних станів суспільства він пов'язував із поверненням до початкового строю – правління мудрих.

Намальована філософом картина переходу від однієї держави до іншої, по суті, була понятійно-логічною схемою. У ній відображені реальні процеси, що мали місце в давньогрецьких державах, що надавало цій схемі вид історичної концепції. Ідеологічно вона була спрямована проти демократичних вчень про вдосконалення суспільного життя в міру розвитку знань. Платон прагнув опорочити будь-які зміни в суспільстві, що відхиляються від старожитніх порядків, проводив ідею циклічного розвитку історії.

Діалог "Закони" є останнім твором Платона. Його написанню передували невдалі спроби філософа реалізувати в Сіракузах (грецькій колонії на Сицилії) проект найкращої держави. У "Законах" Платон зображує "другий по достоїнству" державний лад, наближуючи його до реального життя грецьких полісів.

Основні відмінності діалогу "Закони" від діалогу "Держава" такі.


По-перше, Платон відмовляється від колективної власності філософів і воїнів і встановлює для громадян єдиний порядок користування майном. Земля є власністю держави. Вона ділиться на рівні по родючості ділянки. Кожен громадянин отримує земельний наділ і будинок, якими користується на правах володіння. Всі інші види майна громадяни можуть набувати у приватну власність, але її розміри обмежені.

Для зручності розрахунків (при заміщенні державних посад, комплектуванні війська тощо) передбачається точне число громадян – 5040. У це число входять тільки власники землі; ремісники і торговці цивільних прав не мають.По-друге, розподіл громадян на стани заміняється градацією по майновому цензу. Політичні права громадяни набувають у залежності від розмірів майна, записавшись в один з чотирьох класів. Розбагатівши або збіднівши, вони переходять в інший клас. Всі разом громадяни утворюють правлячий стан. Крім занять у власному господарстві, їм ставляться в обов'язок: служба у війську, відправлення тих чи інших державних посад, участь у спільних трапезах (сіссітіях), жертвопринесення і т.п.

По-третє, виробничі потреби землеробства передбачається тепер повністю забезпечити за рахунок рабської праці (в діалозі "Держава" раби згадувалися, але Платон не знайшов для них місця в економіці ідеального поліса). Разом із визнанням рабства у Платона з'являється і зневажливе ставлення до продуктивної праці.

По-четверте, Платон докладно описує в діалозі організацію державної влади і закони найкращого ладу. На відміну від першого проекту, тут проводяться ідеї змішаної форми держави і поєднання моральних методів здійснення влади з правовими.

Ідеальним державним устроєм Платон називає правління, де поєднані начала демократії і монархії. До таких начал відносяться: демократичний принцип арифметичної рівності (вибори по більшості голосів) і монархічний принцип геометричної рівності (вибір по заслугах і гідності). Демократичні начала держави знаходять своє вираження в діяльності народних зборів. На поєднанні демократичних і монархічних принципів будуються вибори колегії 37 правителів і Ради з 360 членів. Замикає ієрархію державних органів таємні "нічні збори", до яких входять 10 наймудріших і старих стражів. Їм вручається верховна влада в державі.

Всі виборні державні органи і правителі зобов'язані діяти в точній відповідності з законом. Мудреці з "нічних зборів" причетні до божественної істини і в цьому сенсі стоять над законом. Під законом (за Платоном) треба розуміти сукупність релігійно-моральних норм, встановлених мудрими людьми держави в якості орієнтира для решти громадян.

У діалозі "Політик" Платон виділив форми держави, засновані на законі. За його словами, монархія, аристократія і демократія спираються на закон, тоді як тиранія, олігархія і збочена демократія управляються всупереч існуючим в них законам і звичаям.

Однак всі перераховані форми правління, як підкреслювалося в діалозі, є відступами від ідеальної, "справжньої" держави, де політик одноосібно здійснює владу, "керуючись знанням". Тобто, смисловий зміст вчення Платона не збігається із сучасними формулами правової держави.

Соціально-політичні програми Платона зафіксували зміни в політичній свідомості спадкової знаті, що відбувалися в процесі її переростання з родової аристократії в землевласницьку. Родова аристократія ревно охороняла патріархальні порядки, особливо в землеробстві – традиційній сфері свого впливу. У ході подальшого розвитку вона пристосувалася до відносин приватної власності і рабства, визнала необхідність закону, але продовжувала твердо наполягати на збереженні полісного землеволодіння.

Саме цим пояснюється її прагнення законсервувати поліс як форму державного устрою, зберегти його економічну незалежність чи самодостатність, запобігти територіальному розширенню держави. Викладені в діалогах Платона соціально-політичні програми були з цієї точки зору консервативними.

Розробку ідеології полісної землевласницької знаті продовжив великий давньогрецький філософ Аристотель (384-322 рр. до н.е.). Він народився в невеликій грецькій колонії Стагір (Стагіра) (звідси друге ім'я філософа, яке згадується в літературі, – Стагірит). Юнаком Аристотель відправився до Афін і вступив у платонівську Академію, де спочатку вчився, а потім викладав багато років.

Після смерті вчителя Аристотель мандрував по містах Малої Азії. Потім близько трьох років він провів у Македонії, виконуючи обов'язки вихователя спадкоємця царського престолу – майбутнього знаменитого полководця Олександра Македонського. Після повернення в Афіни він відкрив власну філософську школу – Лікей. Своє політико-правове вчення Аристотель виклав у трактатах "Політика" і "Нікомахова етика". До них примикає твір "Афінська політія", що містить історичний нарис розвитку державного устрою Афін.

Згідно з поглядами Аристотеля, кожна річ складається з матерії і форми. Форма – це сутність предмета, його цільове призначення. Матерія пасивна і набуває закінченого вигляду тільки завдяки формі, завдяки діючій у природі доцільності. Вивчення природних закономірностей у Аристотеля підміняється телеологією – вченням про доцільну будову світу. Положення про передвстановлені в природі цілі склало методологічну основу політико-правової теорії Аристотеля.

Держава, приватна власність, рабство та інші соціальні явища розглядалися ним як природні, що існують від природи. Держава, за Аристотелем, утворюється внаслідок природного потягу людей до спілкування. Першим видом спілкування, почасти властивим і тваринам, є сім'я; з декількох сімей виникає селище (селение), чи рід; нарешті, об'єднання кількох селищ становить державу - вищу форму людського співжиття. У державі повністю реалізується закладений в людях потяг до спільного життя. Людина, говорить знаменитий вислів філософа, "за своєю природою є істота політична".

На відміну від сім'ї і селища, заснованих на прагненні до продовження роду і на батьківській владі, держава утворюється завдяки моральному спілкуванню між людьми. Політичне співтовариство спирається на однодумність громадян щодо доброчинності. Держава з'являється лише тоді, коли утворюється спілкування між сім'ями і родами заради благого життя. Як найбільш досконала форма спільного життя, держава передує телеологічно сім'ї і селищу, тобто є метою їхнього існування.

Аристотель дає державі таке визначення: держава – це "спілкування подібних один одному людей заради досягнення можливо кращого життя". Під людьми тут малися на увазі лише вільні громадяни грецьких полісів. Варварів і рабів він просто не вважав за людей, гідних спілкування з громадянами держави. Доля варварів, нерозвинених духовно – бути рабами у греків. "Варвар і раб за природою своєю поняття тотожні".Держава уявлялося Аристотелю об'єднанням вільних громадян, спільно керуючих справами рабовласницького суспільства. В обгрунтування рабства Аристотель наводить кілька аргументів. Вирішальний серед них – природні відмінності між людьми. З економічної точки зору, рабство викликано потребами ведення господарства і виробничої діяльності.

Приватна власність, подібно рабству, коріниться в природі і є елементом сім'ї. Аристотель виступав рішучим противником усуспільнення майна, запропонованого Платоном. Спільність майна він знаходив, крім того, економічно неспроможною, що перешкоджає розвитку в людині господарських схильностей.Головне завдання політичної теорії Аристотель бачив в тому, щоб відшукати досконалий державний устрій. З цією метою він докладно розбирав існуючі форми держави, їх недоліки і причини державних переворотів. Класифікація форм держави в "Політиці" проводиться за двома критеріями: за числом правлячих осіб і за здійснюваною в державі метою.

Залежно від числа пануючих Аристотель виділяє правління одного, небагатьох і більшості. За другим критерієм виділяються правильні держави, де верховна влада переслідує мету загального блага громадян, і неправильні, де правителі керуються інтересами особистої вигоди. Накладення цих класифікацій друг на друга дає шість видів державного устрою.

До правильних держав належать монархія, аристократія і політія; до неправильних – тиранія, олігархія і демократія. Новим у теорії Аристотеля було те, що він спробував звести все різноманіття державних форм до двох основнихолігархії та демократії. Їх породженням чи змішанням є всі інші різновиди влади.

В олігархії влада належить багатим, в демократії – незаможним. Говорячи про демократію та олігархію, Аристотель полишає формальні критерії їх розмежування і висуває на перший план ознаку майнового становища пануючих. Багаті і бідні, вказував філософ, складають як би два полюси, діаметрально протилежні частини будь-якої держави, так що в залежності від переваги тієї чи іншої сторони встановлюється і відповідна форма правління.Корінна причина політичної нестабільності, заколотів і зміни форм держави полягає у відсутності належної рівності. Олігархія погіршує існуючу нерівність, а демократія надмірно зрівнює багатих і простий народ.

Політичні симпатії Аристотеля – на боці політії, змішаної форми держави, що виникає з поєднання олігархії та демократії. Економічно політія є лад, при якому переважає власність середніх розмірів, що дозволяє не тільки гарантувати самодостатність сімей, а й послабити протиріччя між багатством і бідністю.

Крім обмеження розмірів власності в досконалій державі передбачаються спільні трапези і інші заходи, покликані забезпечити солідарність заможних громадян і вільної бідноти. "Краще, щоб власність була приватною, а користування нею – загальним".

Соціальною опорою влади в політії виступають власники землі. Аристотель виключає з числа повноправних громадян осіб, зайнятих фізичною працею. Хоча землероби, ремісники і поденники потрібні в державі, однак найважливішими його частинами є воїни і правителі.

У політії влада "зосереджується в руках воїнів, які озброюються за власний рахунок". Вони володіють громадянськими правами в повному обсязі. Деякі, вельми урізані права громадян надаються також землеробському демосу – селянам. Політично цей лад характеризується поєднанням демократичних і олігархічних методів здійснення влади. Аристотель розрізняє у зв'язку з цим два види справедливості: урівнюючу і розподільчу.

Урівнююча справедливість, принципом якої є "арифметична пропорція", зачіпає відносини обміну, відшкодування збитків, призначення покарань за майнові злочини і т.п. Закон при цьому "звертає увагу лише на відмінність шкоди, а з особами обходиться як з рівними у всьому". Навпаки, при розподільчій справедливості враховується становище людини в суспільстві. Її принципом служить "геометрична пропорція" – ушанування (нагорода) згідно достоїнству і заслугам. Застосовується розподільча справедливість в політичних відносинах, при висуненні на посади, призначенні покарань за злочини проти честі та гідності.

Велике значення Аристотель надавав розмірам і географічному розташуванню ідеального держави. Її територія має бути достатньою для задоволення потреб населення і одночасно легкодоступною для огляду. Число громадян слід обмежити так, щоб вони "знали один одного". Політичним ідеалом Аристотеля був самодостатній економічно відособлений поліс. Найкращі умови для досконалої держави створює помірний клімат Еллади.

Концепція Аристотеля служила теоретичним виправданням привілеїв і влади землевласницької аристократії. Незважаючи на його запевнення в тому, що демократія і олігархія в політії змішані "по половині" і навіть з "ухилом в бік демократії", аристократичні елементи у найкращій державі отримали явне переважання.

Участь народу в управлінні обставлено такими застереженнями, які практично позбавляють його можливості вирішувати державні справи. Вільнонароджені, що не володіють багатством чи чеснотою, не допускаються до заняття вищих посад. Аристотель погоджується надати їм право брати участь в дорадчій і судовій владі, але з умовою, що у народної маси не буде вирішального голосу. Як приклади змішаного державного ладу в "Політиці" названі аристократична Спарта, Кріт, а також "прабатьківська" демократія, введена в Афінах реформами Солона.

Право Аристотель ототожнює з політичною справедливістю, підкреслюючи тим самим його зв'язок з державою у якості морального спілкування між вільними громадянами. Поза межами політичного спілкування права не існує. Право відсутнє тому у відносинах панів і рабів, батьків і дітей, при деспотичній владі.

Політичне право поділяється на природне і умовне (встановлене). Приписи природного права Аристотель ніде спеціально не перераховує, але, за змістом його концепції, до таких відносяться всі суспільні явища, які існують "від природи": сім'я, рабство, приватна власність, війна греків з варварами та ін. Під умовним правом він розуміє закони, встановлені в державі, включаючи сюди як писані закони, так і неписане звичаєве право. Природне право стоїть вище закону; серед законів важливіші неписані, засновані на звичаї.

Аристотелівська концепція була покликана применшити значення писаних законів, підпорядкувати їх нормам звичаєвого права і передвстановленій у природі справедливості.

Політико-правова теорія Арістотеля підсумовувала розвиток поглядів землевласницької аристократії у Стародавній Греції. У міру проникнення приватної власності і рабовласницьких відносин ідеологи полісной знаті послідовно перейшли до визнання економічної ролі рабства, правових методів регулювання суспільного життя ("Закони" Платона), апології приватної власності і рівності громадян перед законом у сфері майнових відносин ("Етика" Аристотеля).

Аристократія, що пов'язана з полісной системою землеволодіння, здатна була утримати панівні позиції лише за умови збереження натурального господарства, "помірної" або "середньої" власності і патріархальних полісних традицій і звичаїв у сфері управління.


3. Політичні вчення періоду занепаду давньогрецьких держав. Епікур. Зенон. Полібій.

З середини IV в. до н.е. давньогрецькі держави потрапляють в залежність від Македонії і занепадають. З походів Олександра Македонського починається період еллінізму – період грецької експансії на Схід і утворення великих держав як перехідного щабля до рабовласницької імперії.

У II ст. до н.е. Греція була завойована Римом. Криза полісних установ і втрата грецькими державами незалежності породили серед громадян настрої невпевненості, аполітизму. Елліністичні монархії представлялися вільному греку, вихованому в полісних традиціях, настільки величезними, що він відчував себе безпорадним і нездатним вплинути на результат суспільних подій.

У свідомості рабовласницьких кіл починає процвітати індивідуалізм; проповідь морального звільнення сусідить із схилянням перед державою, з обожнюванням особистості монарха. Теоретичне вивчення політики деградує, поступаючись місцем моральним повчанням чи релігійній містиці. Порівняно новими в політичній теорії того часу були ідеї космополітизму, світового панування і всесвітньої монархії.Епікур (341-270 рр.. до н.е.) в соціально-політичній теорії відстоював ідеї рабовласницької демократії. Як й інші прихильники демократичного правління, він вважав, що закони і держава існують не від природи, а за встановленням. Право і держава суть продукти договору, результат угоди.

Відповідно до релятивістських поглядів на суспільні встановлення, Епікур наполегливо підкреслював відносний і умовний характер справедливості, втіленої в законах різних держав. "У застосуванні до особливостей місця і обставин справедливість не буває для всіх одна і та ж".

Погляди Епікура відрізнялися від попередніх вчень демократії закликом уникати політичної діяльності. Щастя людини він вбачав у відсутності страждань, цілковитій безтурботності духу. Для досягнення цієї мети філософ пропонував усунутися від громадських справ, здобути незалежність від суспільства і присвятити життя моральному самовдосконаленню. Своїх послідовників він вчив "жити непомітно".

Теоретичні положення Епікура, які переносили центр ваги суспільної теорії в область моралі, висловлювали крайній індивідуалізм і байдужість до політики, були характерні для ідеології рабовласницької демократії в період еллінізму.

Проти філософії Епікура виступили стоїки. Термін "стоїцизм" походить від слова "стоя" (колонада, галерея) – від назви портика в Афінах, де викладав засновник школи Зенон Кітійський (греко-фінікійське м. Кітій на Кіпрі) (бл. 336 – бл. 264 рр. до н.е.).

Стоїки були продовжувачами платонівської-арістотелівської лінії у філософії. Всесвіт, відповідно до їхніх поглядів, управляється долею, вищим божественним розумом. У світі панує найсуворіша необхідність, що виключає свободу волі. Людині не залишається нічого іншого, як добровільно підкоритися невідворотній долі. Того, хто кориться їй, доля веде, а непокірного тягне. Доля у навчанні стоїків ототожнюється з божественним природним законом.

Услід за Аристотелем стоїки стверджували, що громадські встановлення і держава кореняться в природі, що людина від природи схильна до спілкування. Відображаючи зміни у державному житті сучасного їм суспільства, стоїки витлумачили ці положення Аристотеля розширено. Вони відмовилися від вузькополісного трактування суспільного життя. Природне право мислилося ними як універсальний закон, держава – як світове співтовариство. У дусі космополітичних уявлень того часу Зенон вчив, що всіх людей слід вважати громадянами однієї держави.

Послідовники стоїцизму не заперечували громадську діяльність. Благо держави цінувалося ними вище, ніж благо індивіда. Доводячи до межі цю думку, стоїки заявляли, що доброчесна людина не зупиниться перед тим, щоб принести себе в жертву державі.

У філософії та етиці стоїцизму знайшли своє переломлення погляди аристократичної верхівки рабовласницького суспільства періоду утворення елліністичних монархій. Релігійні шукання стоїків, їх заклики скоритися долі виявилися співзвучними настроям, які охопили широкі кола давньогрецького суспільства в умовах його кризи.

Під впливом стоїцизму сформувалася концепція Полібія (приблизно 200-120 рр. до н.е.), останнього великого політичного мислителя Стародавньої Греції. Основний мотив написаної ним "Історії" в 40 книгах – шлях римлян до світового панування.

Тлумачення історичного процесу у Полібія спирається на уявлення стоїків про циклічний розвиток світу. Він виходить з того, що суспільне життя існує від природи і спрямовується долею. Подібно живим організмам, всяке суспільство проходить стани зростання, розквіту і занепаду. Завершуючись, цей процес повторюється спочатку. Розвиток суспільства Полібій трактує як нескінчений рух по колу, у ході якого "форми правління змінюються, переходять одна в іншу і знову повертаються". Кругообіг політичного життя виявляється в послідовній зміні шести форм держави.

Першою виникає монархія – одноосібне правління вождя або царя, засноване на розумі. Розкладаючись, монархія переходить в протилежну їй форму держави – в тиранію.

Невдоволені тираном шляхетні мужі скидають за підтримки народу ненависного правителя. Так встановлюється аристократія – влада небагатьох, що переслідують інтереси загального блага.

Аристократія у свою чергу поступово вироджується в олігархію, де правлять деякі, використовуючи владу для задоволення користолюбства. Своєю поведінкою вони збуджують невдоволення натовпу, що неминуче призводить до чергового перевороту.

Народ, не вірячи більше в правління царів або небагатьох, покладає турботи про державу на самого себе і засновує демократію. Її збоченням є охлократія (панування черні, натовпу) – найгірша форма держави. "Тоді установлюється панування сили, а згрупований навколо вождя натовп здійснює вбивства, вигнання, переділи землі, поки не здичавіє зовсім і знову не знайде собі володаря і самодержця". Розвиток держави повертається тим самим до свого початку і повторюється, проходячи через ті ж щаблі.

Подолати кругообіг політичних форм здатний тільки мудрий законодавець. Для цього йому необхідно, запевняв Полібій, встановити змішану форму держави, яка поєднуватиме початки монархії, аристократії і демократії, щоб кожна влада служила протидією іншій. Така держава "незмінно перебувала б у стані рівномірного коливання і рівноваги".

Історичні приклади змішаного ладу Полібій знайшов у аристократичній Спарті, Карфагені, на Криті. При цьому він особливо виділяв політичний устрій Риму, де представлені всі три основні елементи: монархічний (консулат), аристократичний (сенат) і демократичний (народні збори). Правильним поєднанням і рівновагою цих влад Полібій і пояснював могутність римської держави.

Теоретичні погляди Полібія на розвиток держави суперечили його ж власним спостереженням над конкретними фактами з історії виникнення різних видів державної влади. В епоху втрати грецькими полісами незалежності, Полібій виступав з аристократичних позицій проримской орієнтації і закликав греків підкоритися завойовникам. Політична концепція Полібія послужила однією із сполучних ланок між політико-правовими вченнями Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.
Висновки. В античній Греції філософія стала світоглядною основою політичних і правових вчень. Це зумовило постановку таких питань, як причини виникнення держави і законів, їх взаємодія і загальні закономірності розвитку.

Теоретичний підхід до вивчення політики і права в давньогрецьких вченнях відокремлюється від практико-прикладних описів техніки державного управління.

Філософи прагнули оформити свої погляди на державу і право у вигляді політичної теорії, перетворити їх в єдиний комплекс взаємозалежних понять і доказів. Саме у давньогрецьких філософів ми знаходимо перші в історії визначення держави і закону, класифікації форм державної влади, концепції переходу від одного політичного устрою до іншого.

Антична політико-правова ідеологія зробила перші кроки з опрацювання політичної свободи. Держава і закони в Стародавній Греції починають розглядатися як установлення, створені самою людиною і покликані служити її інтересам.

Подібного роду уявлення стосувалися лише вільних громадян держави й супроводжувалися обгрунтуванням рабства. Розширення цивільних свобод в античному світі відбувалося за рахунок розвитку рабовласницьких відносин.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «28» серпня 2017 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconН. І. Василькова «31» серпня 2016 р
...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІндивідуальні завдання з дисципліни «історія політичних І правових вчень» для заочної форми навчання (1 курс заочного відділення, курс на базі окр «Молодший спеціаліст», курс на базі вищої освіти) спеціальності «Правознавство»
Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Правознавство» студенти заочної форми навчання виконують індивідуальну...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconПрограма навчальної дисципліни воєнно-політична історія україни
Метою викладання навчальної дисципліни “Військово-політична історія України” є засвоєння студентами знань з основних питань військово-політичної...
Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка) iconЗарубіжна історіографія
Зарубіжна історіографія” для студентів ІV року навчання напряму «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 020302


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка