Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма


Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ стСторінка7/10
Дата конвертації23.07.2017
Розмір1,37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • хронологічні межі існування Нової Січі;

 • період розгортання гайдамацького й опришківського рухів;

 • дати остаточної ліквідації гетьманства, козацького устрою і відновлення кріпосництва в Слобідській та Лівобережній Україні, включення Галичини до складу Австрійської монархії та Правобережжя і Волині до складу Російської імперії.

Розумію:

 • причини втрати українцями державності;

 • внесок Києво-Могилянської академії в розвиток освіти;

 • поняття «паланка», «гайдамаки», «Коліївщина», «опришки», «козацькі літописи».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності події, що засвідчують наступ на українську державність з боку Російської імперії;

 • показати на карті території утворень, що зберігали ознаки української державності (Гетьманщини, Нової Січі, Слобідської України), українські землі, які потрапили до складу Російської імперії та Австрійської монархії внаслідок російсько-турецьких воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації Кримського ханства; райони розгортання гайдамацького та опришківського рухів;

 • охарактеризувати політику Російської й Австрійської імперій щодо українських земель;

 • встановити причини і наслідки скасування гетьманства, ліквідації Запорозької Січі, приєднання Правобережжя, Поділля, Волині та Кримського ханства до Росії, гайдамацького руху на Правобережжі, опришківського руху на Підкарпатті;

 • обґрунтувати власні судження про діяльність козацьких гетьманів і кошових отаманів, ватажків селянських виступів, діячів культури ХVІІІ ст.;

 • визначити особливості розвитку культури періоду козацького бароко.

Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Павло Полуботок. Данило Апостол. Нова Січ. Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України. Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків. Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель. Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.Рекомендований перелік історичних осіб, про діяльність яких учні можуть формувати самостійні судження на основі навчальних матеріалів і адаптованих джерел:

гетьмани Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський, кошовий отаман Петро Калнишевський, керівники селянських виступів Олекса Довбуш, Максим Залізняк, Іван Гонта, діячі культури Григорій Сковорода, Паїсій Величковський та інші (на розсуд учителя).

Завдання для практичних робіт:

 • внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про остаточну ліквідацію гетьманства й Запорозької Січі, Кримського ханства, поділи Речі Посполитої, закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України, Коліївщину, рух опришків, відновлення діяльності Львівського університету, інше (на розсуд учителя);

 • позначити на контурній карті регіони, що в ХVІІІ ст. зберігали ознаки української державності (територію Гетьманщини, Нової Січі, Слобідської України), землі України, які потрапили до складу Російської імперії та Австрійської монархії внаслідок російсько-турецьких воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації Кримського ханства;

 • визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави;

 • здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Українська література. Розділ: Українські історичні пісні. Тема: Українські історичні пісні. «Максим козак Залізняк» (Учень усвідомлює лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках); 8 клас. Українська мова. Розділ: Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Тема: Однорідні члени речення (Учень створює відгук про віртуальну екскурсію до музею або історичної місцевості).

Узагальнення. Тематичне оцінюванняУзагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Розумію:

 • взаємопов’язаність і взаємозалежність процесів господарського, соціального, політичного і культурного життя козацької України та європейських суспільств.

Умію:

 • встановити цивілізаційні здобутки українського суспільства Ранньомодерної доби;

 • визначити внесок українського суспільства ХVІ–ХVІІІ ст. в загальноєвропейську культурну спадщину;

 • зіставити типові процеси і явища європейської та української історії Раннього Нового часу;

 • оцінити роль козацтва в історії України.

Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст. Внесок України у формування європейської цивілізації.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.


Всесвітня історія. 8 клас

Структура курсу:
ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

Розділ 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

Розділ 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Розділ 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ–ХVІІ ст.

Розділ 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ – першій половині ХVІІІ ст.

Розділ 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

Розділ 6. СХІДНИЙ СВІТ у ХVІ–ХVІІІ ст. (оглядово)

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП


Результати навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • хронологічні межі Нового часу та Раннього Нового часу.

Розумію:

 • Новий час (Модерну добу) як період історії сучасного європейського суспільства;

 • Ранній Новий час в Україні як Козацьку добу, початок якої припадає на виникнення нового, елітарного стану – козацтва (кінець ХV – початок ХVІ ст.), а завершення – на остаточну втрату ним політичної влади (друга половина ХVІІІ ст.);

 • судження – як думку, що її потрібно обґрунтувати (підтвердити істинність фактами);

 • як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії в класі й удома.

Умію:

 • визначити характерні ознаки Середньовіччя;

 • перелічити основні здобутки населення України Княжої доби;

 • назвати хронологічні межі та періоди Модерної доби;

 • виділити характерні ознаки Раннього Нового часу (Ранньомодерної доби);

 • укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в Ранньомодерну добу».

Повторення. Середні віки в історії Європи та України.

Вступ. Поняття і періодизація Нового часу (Модерної доби). Ранній Новий час (Ранньомодерна доба): початок культурної та політичної переваги християнського Заходу. Особливості Ранньомодерної доби в історії України.Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» (за зразком):

Період, дата

(століття, десятиліття або рік)Події на теренах України

Події за межами України

Примітки

Ранньомодерний час

(XVІ–XVIІІ ст.)


Розділ 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • час Великих географічних відкриттів і Конкісти;

 • дату першої подорожі Христофора Колумба;

 • напрямки подорожей Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана, центри світової торгівлі.

Розумію:

 • Великі географічні відкриття як просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ;

 • причини історичних явищ і процесів (як факти, що зумовили їх появу) та їхні наслідки (як факти, породжені цим явищем, процесом);

 • вплив Великих географічних відкриттів на світобачення, господарське та суспільне життя населення Європи та Нового світу;

 • поняття «конкіста», «колоніальна імперія», «зустріч цивілізацій», «революція цін», «мануфактура», «капіталізм», «буржуазія», «найманий працівник».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про розширення впливу європейської цивілізації на світ;

 • простежити на основі карти, як змінювався простір впливу європейської цивілізації на світ;

 • визначати причини і наслідки Великих географічних відкриттів;

 • характеризувати зміни в житті людей, пов’язані з Великими географічними відкриттями, створенням перших колоніальних імперій, поширенням мануфактур і найманої праці;

 • встановити причини масових міграцій європейців у ХVІ–ХVІІ ст.

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV– XVI ст. Подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана. Цивілізації доколумбової Америки (оглядово). Конкіста – завоювання Нового світу. Створення колоніальних імперій. Зміна поглядів на світ. Торговельний капітал. Мануфактурне виробництво і наймана праця. Становлення капіталістичних відносин. Повсякденне життя населення Західної Європи.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Великі географічні відкриття, подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана;

 • позначити на контурній карті об’єкти, що відображають просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ (колонізовані європейцями землі, напрямки нових торговельних шляхів і центри світової торгівлі ХVІ–ХVІІ ст.);

 • підготувати і представити групове повідомлення (презентацію) на тему «Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»;

 • описати (на основі джерел) становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в ХVІ–ХVІІІ ст.

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • час бароко і релігійних воєн у Німеччині та Франції;

 • дати початку Реформації в Німеччині, укладення Аугзбургського релігійного миру;

 • територію поширення Реформації, культурні центри Європи Раннього Нового часу.

Розумію:

 • Ранній Новий час (Ранньомодерну добу) як період звільнення суспільного життя від церковного догматизму;

 • світський, нецерковний характер культури Відродження;

 • гуманізм епохи Відродження як європейський інтелектуальний рух за вдосконалення людської природи через пізнання культурної спадщини Античності;

 • бароко як усвідомлення людиною Ранньомодерної доби складності, багатоманітності та мінливості світу;

 • поняття «секуляризація», «Реформація», «протестантизм», «лютеранство», «кальвінізм», «Контрреформація», «релігійні війни», «орден єзуїтів», «Високе Відродження», «бароко».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Реформацію, Відродження (Ренесанс) і Бароко;

 • показати на карті регіони поширення Реформації; культурні центри Європи Раннього Нового часу;

 • розповісти про наукові й технічні досягнення Раннього Нового часу; представників культури Відродження й Бароко, їхні твори; видатні пам’ятки культури епохи Ренесансу й Бароко;

 • визначити причини і наслідки Реформації та Контрреформації;

 • сформулювати основні ідеї вчень Мартіна Лютера і Жана Кальвіна;

 • розпізнати пам’ятки культури епохи Відродження і Бароко.

Гуманізм як інтелектуальний рух доби Відродження. Високе Відродження. Католицька церква напередодні Реформації. Мартін Лютер і народження протестантизму. Поширення Реформації. Жан Кальвін. Контрреформація в Європі. Ігнатія Лойола. Єзуїти. Тридентський собор. Релігійні війни в Німеччині та Франції. Аугсбурзький релігійний мир 1555 р. Культура бароко. Народження нової європейської науки.Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • вирізнити гуманістичні ідеї у витягах з літературних творів епохи Відродження (Францеско Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо Макіавелі, інших) і мистецьких шедеврах Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера, інших), вибір обґрунтувати;

 • представити світ природи та людей очима католика, православного, протестанта;

 • здійснити уявну подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, Німеччині, інших країнах; встановити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Мистецтво. Розділ: Мистецтво в культурі минулого. Тема: Стилі та напрями мистецтва (Учень усвідомлює необхідність збереження мистецької спадщини рідного краю та світу, оцінює та висловлює власне судження щодо творів мистецтва); 8 клас. Зарубіжна література. Розділ: Відродження. Тема: Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури (Учень розуміє особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури; визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження).

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ–ХVІІ ст.

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • хронологічні межі національно-визвольної війни в Нідерландах, революції в Англії, Тридцятилітньої війни;

 • дати укладення Люблінської й Утрехтської уній, Нантського едикту, Вестфальського миру.

Розумію:

 • передумови утвердження абсолютизму в європейських державах;

 • абсолютну монархію як перехідну форму від станово-представницької до сучасної (національної) держави;

 • роль міського патриціату та дворянства в управлінні містами-республіками;

 • роль дворянської аристократії (магнатів) в управлінні Річчю Посполитою;

 • історичне значення національно-визвольної війни в Нідерландах та Англійської революції;

 • Вестфальський мир як подію, що заклала основи сучасного світового порядку – поділу світу на національні держави й утвердження в міжнародних відносинах принципу державного суверенітету;

 • поняття «абсолютизм», «абсолютна монархія», «олігархічна (бюргерська) республіка», «аристократична (шляхетська) республіка», «парламентська монархія», «протекціонізм», «меркантилізм», «революція», «національно-визвольна війна», «протекторат».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про процеси централізації влади і формування національних держав у Західній Європі в XVІ–XVІІ ст.;

 • простежити (на основі карти) утворення в Західній Європі національних держав;

 • охарактеризувати політичний устрій західноєвропейських країн;

 • обґрунтувати власні судження про володарів і державних діячів європейських країн XVІ–XVІІІ ст.;

 • визначити причини і наслідки: Люблінської унії, релігійних війн у Франції, національно-визвольної війни в Нідерландах, Англійської революції.

Становлення абсолютної монархії у Франції. Кардинал Арман-Жан дю Плессі деРішельє. Абсолютизм за Луї XIV. Жан-Батист Кольбер. Володіння Габсбургів. Карл V. Національно-визвольна війна в Нідерландах. Утрехтська унія. Вільгельм І Оранський. Королівська реформація в Англії. Єлизавета І. «Криваве законодавство». Англійська революція. Олівер Кромвель. Утвердження парламентаризму. «Білль про права». Річ Посполита: шляхетська демократія. Тридцятилітня війна. Вестфальська система міжнародних відносин.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Реформацію, утворення Речі Посполитої, Тридцятилітню війну, національно-визвольну війну в Нідерландах, Англійську революцію, інше;

 • позначити на контурній карті регіони поширення католицизму, протестантизму і православ’я; території абсолютних монархій і республік, що існували в XVІ–XVІІІ ст.;

 • укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст. (на вибір учителя або учнів).

Узагальнення. Тематичне оцінюванняРозділ 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІІ–ХVІІІ ст.

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • дати облоги Відня та проголошення Московського царства Російською імперією, хронологічні межі Північної війни.

Розумію:

 • період XVI–XVIIІ ст. як епоху воєн за переділ Європи і світу;

 • причини економічного занепаду та затяжної політичної кризи в Речі Посполитій (друга половина XVII – XVIIІ ст);

 • поняття «опричнина», «Смутний час», «церковний розкол», «Земський собор», «самодержавство (абсолютизм)».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про османську експансію в Центральній та Східній Європі, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і Відня 1683 р.), шведську експансію в Центральній Європі, російську експансію у Східній Європі;

 • простежити на основі карти територіальні зміни, яких зазнали в XVI–XVIIІ ст. Османська імперія, Річ Посполита і Російська держава (Московське царство, Російська імперія);

 • охарактеризувати внутрішню й зовнішню політику Речі Посполитої в другій половині XVII–XVIIІ ст.;

 • обґрунтувати власні судження про політику Сулеймана Пишного, Івана IV Грозного, Олексія Михайловича, Петра I;

 • визначити причини і наслідки: османських завоювань в Європі, кризи в Речі Посполитій (друга половина XVII–XVIIІ ст.), російської експансії у Східній Європі, Північної війни, реформ Петра І.

Експансія Османської імперії. Сулейман Пишний. Народи Південно-Східної Європи під владою турків-османів. Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика. Московське царство. Іван IV Грозний. Смутний час. Правління династії Романових. Внутрішня та зовнішня політика Петра І. Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій (друга половина XVII – XVIIІ ст.).

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про османську експансію в Центральній та Східній Європі, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і Відня 1683 р.), шведську експансію в Центральній Європі, російську експансію у Східній Європі, проголошення Росії імперією, інше;

 • позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Османської імперії, Речі Посполитої і Російської держави (Московського царства, Російської імперії) в XVI–XVIIІ ст.;

 • обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Каталог: content -> Новини -> 2017
2017 -> Українська література проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10–11 класи
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували
2017 -> Програма 1 для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Зміст
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Перелік ключових стейкголдерів із впровадження Національної рамки кваліфікацій та список їх представників
2017 -> Пояснювальна записка Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її у світ книг. В. Сухомлинський


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи
Узгодження тем обох курсів здійснюється вчителем під час календарного планування таким чином, щоб процеси, явища І події вітчизняної...
Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма iconАнглійська мова Вчитель Палінчак В. О. клас с. 110 вивчити таблицю впр. 18, с. 110 письмово; впр. 23 с. 113-115 читати клас
України § всесвітня історія § 8 клас. Історія України § Всесвітня історія § 8
Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма iconБазові навчально-методичні матеріали з дисципліни «Всесвітня історія»
«Всесвітня історія» має за мету вивчення та інтерпретацію історичних фактів та суспільних явищ різних країн, регіонів та цивілізацій,...
Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма iconІсторія України Всесвітня історія
На другій ступені освіти закладається фундамент загальноосвітньої та трудової підготовки, продовжується корекційно-відновлювальна...
Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма iconПрограма «Новітня історія країн Європи і Америки»
Робоча навчальна програма «Новітня історія країн Європи І америки» для студентів за спеціальністю 02030201 Історія
Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма iconІсторія україни робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Видавнича справа І редагування”
Дисципліна „Історія України” є нормативним курсом, викладається на першому курсі в першому семестрі в обсязі 90 годин, з них лекцій...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка