Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм аСторінка2/3
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,87 Mb.
1   2   3

ВСТУП


Поняття „середньовіччя", „середньовічна культура", „середньовічна література". Суспільний устрій середніх віків. Причини падіння Римської імперії. Феодальна формація та її значення для історико-типологічного аналізу середньовічної літератури. Періодизація історії середньовічної літератури (V - XIV ст.)

Християнська релігія і католицька церква в .середньовічній Європі. Економічна, політична, культурна могутність католицизму в епоху "феодалізму. Монополія в області науки, ідеології, освіти і культури.

Роль античної культурної спадщини в епоху Середньовіччя. Християнство і антична спадщина.

Роль народної творчості в становленні і розвитку культури Середньовіччя. М. Бахтін про народну сміхову і карнавальну культуру в Середньовіччі, її зв'язок з іншими потоками літератури.

Два потоки у розвитку культури раннього. Середньовіччя: писемна література й усна народна творчість.

ЛІТЕРАТУРА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Клерикальна (писемна) література латиною

Роль, основні етапи і еволюція найважливіших жанрів цієї літератури. Поєднання в творах клерикальної літератури релігійного і світського змісту. „Каролінгське відродження" як епоха розквіту клерикальної літератури латинською мовою. Дидактична світська література латиною. Релігійні єресі як вираження опозиції народних мас феодалізму. Творчість вагантів та голіардів.Народна поетична творчість раннього Середньовіччя

Література періоду розкладу родового устрою і зародження феодальних відносин. Міфологічний епос, казка, героїчний епос - основні етапи розвитку епічної творчості народів.

Англосаксонська поема „Беовульф" як пам'ятка додержавного епосу. Змалювання соціальних порядків, поетизація військових подвигів, уславлення героїзму і служіння інтересам роду і племені.

Кельтський епос (ірландський): основні цикли, проблематика, відображення розкладу родових і зародження феодальних відносин, своєрідність ірландських саг про Кухуліна.

Скандинавський епос і лірична поезія. „Старша" і „Молодша Едда" як джерело знань про народну скандинавську міфологію і поезію. Лірика скальдів. Скандинавські саги, їх цикли, значення скандинавських саг як пам'яток художнього мислення народу, побуту та історії скандинавських народів.

ЛІТЕРАТУРА ЗРІЛОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ


Героїчний епос зрілого Середньовіччя

Формування системи феодальних відносин у країнах Європи. Зростання опору народних мас. Боротьба проти чужоземної експансії, проти завойовницьких феодальних воєн.

Відображення цих історичних подій у героїчному епосі народів Європи. Виникнення героїчних поем у народному середовищі. Роль авторів і виконавців (жонглерів, хугларів, шпільманів) народного епосу в циклізації, обробці та розповсюдженні героїчних поем. М.Бахтін про три головні ознаки епопеї: предмет епопеї - національне епічне минуле, її джерело - національний переказ, абсолютна епічна дистанція між епопеєю та сучасністю.

Героїчний епос Франції, його основні цикли. Питання про їх історичну основу і переробку в ХІІ-ХШ ст. „Пісня про Роланда" - значна пам'ятка середньовічної європейської поезії, найвеличніший пам'ятник французького героїчного епосу. Відображення дійсності XII ст.. соціальних взаємин та побутових особливостей феодального суспільства в .Лісні про Роланда". Народність поеми: тема захисту батьківщини та безмежної любові до неї. тема вірності рідному народові, ідея боротьби з феодальною анархією. Народна основа та вплив писемності у поемі. Симетричність і неоднорідність - основні тенденції зображення дійсності в поемі. Герой як носій народного ідеала. Тема „милої Франції" у поемі Оцінка у творі зради Ганелона.

Виникнення іспанського героїчного епосу на пізнішому етапі епічної класики Вплив „епічної пам'яті" про героїчне минуле на епічне осмислення сучасності. Іспанський героїчний епос - породження реконкісти, боротьби іспанського народу проти арабів. завойовників Іспанії. Основні цикли героїчного епосу Іспанії. „Пісня про мого Сіда" -визначна пам'ятка іспанського героїчного епосу. Історична основа поеми та її інтерпретація. що привела до створення народного образу Сіда - борця за звільнення Іспанії від маврів. ворога феодалів. Типізація реального прототипа як епічного героя. Демократизація поеми, антиаристократична спрямованість. Художня своєрідність поеми. Патріотичний пафос твору. Іспанський народний романс, його генетичний зв'язок із епосом.

Боротьба світських та церковно-феодальних кіл за владу в середньовічній Німеччииі. Безсилля централізованої влади, сваволя крупних феодалів. Німецький епос ХІІ-ХІІІ ст. „Пісня про Нібелунгів" як Його найважливіша пам'ятка.

Питання про історичну основу „Пісні про Нібелунгів", відсутність теми загальнонаціональної боротьби, засудження феодальних воєн та хижацтва у „Пісні”, проблема характерів. Вплив рицарської поезії на форму поеми.

Рицарська (куртуазна) література Середньовіччя

Розвиток феодалізму в країнах Західної Європи ХП-ХІІІ ст. Зростання міст і розвиток товарно-грошових відносин. Виступи селянських мас та міських станів проти феодального пригнічення. Розвиток феодальної культури цього періоду. Становлення нових рицарських ідеалів як відображення прагнення пануючих класів феодального суспільства увічнити своє панування. Хрестові походи, посилення політичних і культурних зав’язків зі Сходом і їх роль

у формуванні рицарської культури. Станова обмеженість і загальнолюдський зміст рицарських ідеалів, їх історично-прогресивна роль. Неоднорідність рицарської культури, її значення в художньому розвитку людства.

Виникнення куртуазної літератури. Прованс та його роль у розвитку куртуазної лірики. Основні мотиви і жанри любовної і політичної лірики трубадурів (Бернарт де Вентадорн, Джауфре Рюдель, Бертран де Бор та інші). Загальноєвропейське значення провансальської поезії трубадурів, зв'язок з народною лірикою та латинською поезією вагантів. Боротьба „темного" і „ясного" стилів у ліриці трубадурів.

Широке розповсюдження в Європі куртуазної поезії. Французькі трувери: основні мотиви, жанри лірики, спільне та відмінне із поезією трубадурів.

Поезія мінезингерів у Німеччині: етапи розвитку, своєрідність. Вальтер фон дер Фогельвейде, народні та антипапські мотиви його творчості (політична та любовна лірика).

Виникнення рицарського роману, його жанрова своєрідність та еволюція. Специфіка художнього часу та простору в рицарських романах. Переважно світський характер романів, розробка теми земного кохання, зачатки психологічного аналізу, фантастика рицарських романів, їх відірваність від життя. Основні цикли куртуазних романів. Античний цикл, його зв'язок із попередньою оповідальною традицією. Романи про Олександра Македонського і їх значення в період хрестових походів, романи про Енея і Троянську війну. Сприйняття античного світу через феодально-рицарський побут та ідеологію. Романи бретонського циклу: куртуазна обробка кельтських народних переказів. Творчість Кретьєна де Труа. Питання феодальної етики, розповідь про рицарські походи, ідеалізовані картини рицарського побуту, риси моральної утопії в романах Кретьєна. Романи про короля Артура і рицарів Круглого столу. „Роман про Тристана та Ізольду", його ідейно-тематична своєрідність. Романи візантійського циклу: спроба поєднати світський і християнський ідеали в романах про Персиваль та чашу святого Грааля (романи Кретьєна де Труа і Вольфрама фон Ешенбаха).

Критика рицарської ідеології в міських оповіданнях на рицарські теми („Окассен і Ніколет"), риси пародійності.

Занепад куртуазного роману в ХІV-ХV ст. у зв'язку з соціально-економічним занепадом рицарства.

Міська література Середньовіччя

Розвиток міст, зростання їх економічної та воєнної могутності. Боротьба міста з феодалами. Виникнення міської літератури та її реалістичний характер. Генетичний зв’язок міської літератури з народною творчістю. Критика існуючих порядків в міській літературі середніх віків. Показ повсякденного життя, прославлення героя-простолюдина. Опозиційний характер міської літератури. Зародження рис ренесансної літератури в надрах Середньовіччя.

Основні жанри і стиль міської літератури. Фабльо, шванки, їх зв'язок із народною творчістю. Розвиток традицій фольклорного тваринного епосу в „Романі про Ренара" (роман про Лиса): особливості його формування та ідейно-художня своєрідність, роман як антифеодальна сатира, поетизація образу Лиса, демократичні тенденції роману. Дидактична література міст, висвітлення в ній потягу до позитивних знань. Риси рицарської ідеології в 1-й частині „Романа про Троянду". Критика окремих сторін феодального світосприйняття в 2-й частині роману. Міська лірика. Творчість Рютбефа. Своєрідність „мейстерзанга". Поезія Війона - відтворення Глибокої кризи середньовічного і зародження нового гуманістичного світосприйняття. Ідейно-художня проблематика віршів Війона.

Шляхи розвитку середньовічної драми. Основні етапи розвитку релігійного театру, поступова секуляризація релігійної-драми. Пізня духовна драма. Містерії та міраклі. Чеська п'єса „Лікар": реалістичний характер комічних сцен цієї драми. Розвиток світських драматичних жанрів. Мораліте, фарси, соті. Творчість Адама де ля Аля. Фарс „Адвокат Пателен" і його сатиричні тенденції.ПЕРЕХІД ДО ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ. ДАНТЕ

Італія на межі ХШ-ХУ ст. Ріст італійських міст. Боротьба гвельфів і гібеліаіз як виявлення боротьби ремісничо-торгівельних міських кіл з феодальним дворянством Флоренція та її культура. „Сицилійська школа" поетів і поезія „нового солодкого стилю”(міста Північної Італії).

Життя і творчість Данте, останнього поета середніх віків і першого поета Нового часу „Нове життя" - лірична автобіографія Данте, її зв'язок з поезією „нового солодкого стилю” та її новаторські тенденції. Трактати „Бенкет" і „Про народну мову". Новий погляд на „справжнє" благородство, що випередив погляди гуманістів. Трактат "Про монархію" і політичні погляди Данте. Мрії Данте про об'єднання Італії.

„Божественна комедія" як філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу. Зв'язок поеми з літературою видінь і з алегоричною поезією середніх віків. Критичне ставлення Данте до церкви, інтерес до світу людини. Схиляння перед античністю. Висока оцінка науки. Ідейна насиченість, реалістичні елементи в поемі. Поетична майстерність Данте. Композиція поеми. Всесвітнє значення поеми . Данте й Україна.


ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ
ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Хронологічні межі та місце епохи Відродження в європейському історичному процесі. Соціально-історична ситуація в Західній Європі. Зростання міст і підсилення впливу середньовічного бюргерства. Зміни в соціальному стані рицарства, його переродження в дворянство, боротьба між світською і церковною владою, процес формування європейських націй, національних держав, мов і літератур.

Складність і суперечливість культури Відродження, її зв'язок із раннім і зрілим Відродженням. Вплив католицької церкви, християнської ідеології і схоластичної філософії на культуру Відродження. Ренесансний гуманізм як нова течія в культурі Західної Європи. його соціальне коріння. Проблеми античної спадщини в Середньовіччі. Основні особливості ренесансного гуманізму. Гуманізм і середньовічна культурна традиція. Відродження гуманістами античних знань про природу, античної філософії, риторики, поетики і поезії. Проблема культурної і лінгвістичної двомовності. Специфіка ренесансного антропоцентризму, ідея „універсальної людини", завдання ренесансної педагогіки. Гуманістичні уявлення про природу поезії і про місію поета.

Поняття про Реформацію: причини виникнення, релігійний, соціально-політичний і культурний смисл боротьби протестантів проти папської церкви.

Розвиток містичних вчень як реакція на кризу схоластики, вплив містицизму культуру і літературу.

Причини розквіту пантеїстичної натурфілософії в епоху Відродження.

Розквіт живопису, скульптури, архітектури. Видатні майстри: С. Ботічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, А. Дюрер.

Етапи розвитку культури Відродження, обумовлені історичним розвитком європейських країн.

ЛІТЕРАТУРА ІТАЛІЇ

Італія в ХІV-ХVІ ст.: її соціально-економічний розвиток, умови і причини виникнення ренесансного руху. Періодизація італійської літератури епохи Відродження.Література раннього Відродження (Треченто)

Соціально-історична обстановка в Італії в кінці ХІІІ - І половині XIV ст. Перші прояви ренесансної культури і її вплив на літературу.

Петрарка як перший європейський гуманіст, родоначальник італійського гуманізму. Його літературна і наукова діяльність. Рецепція і пропаганда римської поезії і риторики. піднесення латини як мови культури. Самооцінка Петрарки і її літературне вираження (“Лист до потомків", ін.). Боротьба „між Христом і Цицероном" („Про зневагу до світу”). Гуманістична теза про „наслідування давніх" і латинська поезія Петрарки (“Африка”). Італійська лірика Петрарки. Поетичне новаторство Петрарки в „Книзі пісень''. Образ Лаури і художні засоби його створення. Образ ліричного героя. Прийом антитези. "Петраркистський стиль" і його вплив на розвиток європейської ренесансної поезії.

Життя і творчість Дж. Боккаччо. Контамінація середньовічної топіки. античної міфологічної образності і риторичних прийомів як принцип літературного мислення Боккаччо.

Ранні твори Боккаччо (переробка рицарських романів, „Фьєзоланські німфи", "Фьяметта" як перший європейський психологічний реалістичний роман, автобіографізм твору. Жанр пасторалі в ранніх творах Боккаччо і проблема ренесансної пасторальної ідилії).

Зріла творчість Боккаччо. Вплив Петрарки. Значення „Декамерона" для розвитку італійської художньої прози і ренесансної літератури. Зв'язок збірки з середньовічними і античними культурними традиціями, його ідейні, сюжетні і образні джерела. Літературно-риторична обробка традиційних оповідних жанрів як художній принцип .Декамерона".

Класифікація, розташування новел у збірці та їх „діалогічна" взаємодія. Функція обробляючої розповіді у збірці. Ідейна спрямованість „Декамерона", ренесансна утопія і товариство оповідачів. Вплив Боккаччо на розвиток італійської та європейської новелістики.

Література зрілого Відродження (Кватроченто)

Зміцнення ренесансної ідеології в крупних італійських містах ХV ст. Бруні й античний стоїцизм, Валла й епікуреїзм, поняття про ренесансний неоплатонізм, Платонівська академія. Посилення ролі давніх мов, відродження античних літературних жанрів, розквіт неолатинської поезії. Флоренція як крупний культурний центр Кватроченто. Гурток Лоренцо Медичі. Лоренцо Медичі як поет. Комічні обробки рицарських сюжетів. Бурлеск в поемі Пульчі „Моргайте".

Феррара як центр поєднання куртуазних і гуманістичних традицій. Виникнення ренесансної рицарської поеми. „Закоханий Роланд" Боярдо: походження сюжет і його літературна обробка, роль авантюрних і казково-фантастичних елементів, композиція поеми, пародійно-ігровий принцип. Розвиток традицій Боярдо в „Несамовитому Роланді" Аріосто:

сюжет і композиція поеми, поєднання стилів як оповідний принцип Аріосто, роль фантастики, образ автора й авторська позиція в поемі.Література пізнього Відродження (Чинквеченто)

Соціальний розвиток і культурна обстановка в Італії XVI ст. Розширення сфери впливу гуманістичної ідеології та опозиція до неї. Суперництво неолатинської поезії і поезії латинською мовою. Бембо як теоретик національної літературної мови, Бембо і зародження петраркизму. Проблема передкласицизма. Аристократичний напрямок в ренесансній літературі. Причини розквіту і основні особливості пасторалі XVI ст. Виникнення маньєризму і його основні риси. Творчість Тассо. „Звільнений Єрусалим" і розвиток жанру ренесансно-рицарської поеми. Спільні і відмінні риси „Звільненого Єрусалима" і „Несамовитого Роланда" Аріосто. „Звільнений Єрусалим" як досвід створення релігійно-героїчного епосу, сюжет і композиція поеми, роль „романтичних" елементів. Тассо і маньєризм.

Роль Італії в створенні ренесансної драматургії і театру. Розрив гуманістів з релігійно-дидактичною драмою Середньовіччя і звернення до античних зразків. Виникнення „вченої комедії". Драматургічна творчість Аріосто, Макіавеллі, Аретино, Бруно, ін. Вплив італійської комедії на європейську драматургію XVI -XVII ст.

Відродження античної теорії драми (поетики Аристотеля і Горація) і виникнення ренесансної трагедії на античні міфологічні та історичні сюжети. Створення і розвиток передкласицистської теорії драми. Виникнення і розвиток „кривавої мелодрами", створення жанру трагікомедії.


ЛІТЕРАТУРА НІМЕЧЧИНИ ТА НІДЕРЛАНДІВ

Соціально-історична обстановка в Німеччині в ІІ-й половині XV — XVI ст. Італійський Ренесанс як імпульс для виникнення перших гуманістичних гуртків. Розвиток міст.

Періодизація німецької літератури епохи Відродження. Риторична культура і неолатинська література німецьких гуманістів кінця XV ст.(Цельтис, ін.). Роль містиків у розповсюдженні християнського неоплатонізму (Мейстер Екхарт).

Релігійно-етичні погляди і діяльність Рейхліна. „Листи темних людей" як гуманістична сатира на церковний обскурантизм. "Діалоги" Гуттена як антиклерикальний памфлет.

Реформація в Німеччині: витоки реформаційного руху. Життя і діяльність Лютера, основні положення його вчення. Роль Лютера у створенні німецької літературної мови. Реформація і папський католицизм. Реформація і гуманізм.

Велика селянська війна і „народна реформація" Мюнцера. Релігійно-етична і соціально-політична програма Мюнцера.

Народна масова література в 1-й половині XVI ст.: її джерела (середньовічні перекази, християнські легенди, міський фольклор, рицарський роман) і причини розквіту. „Тіль Уленшпігель" як авантюрний народний роман. Відображення міфопоетичних і натурфілософських уявлень пізнього Середньовіччя в „народних книгах" про доктора Фауста. Бюргерська література, її зв'язок із традиціями середньовічної сатиричної дидактики. Виникнення і популярність „літератури про дурників". Сатира і моралізм в „Кораблі дурнів" Бранта.

Північне Відродження і діяльність Еразма Роттердамського. Еразм як творець „християнського гуманізму". Антидогматизм, раціоналізм і просвітництво як сутність еразміанства. Філософсько-публіцистичні та епістолярні твори Роттердамського. Гуманістична педагогіка. Художні твори Еразма. „Похвала Глупоті" як філософська сатира. Образ Морії. Прийом парадоксу і характер сміху в „Похвалі". Вплив Еразма на філософську і літературну думку XVI -XVII ст.

ЛІТЕРАТУРА ФРАНЦІЇ

Соціально-історична обстановка у Франції на межі XV- XVI ст. і передумови виникнення ренесансно-гуманістичного руху.

Періодизація історико-літературного процесу у Франції в епоху Відродження. Вплив італійського Ренесансу на французьку культуру. Ставлення королівської влади до гуманізм}. Розвиток світської освіти. Гуманізм і католицька церква. Виникнення реформаційного руху у Франції. Вчення Кальвіна.

Розвиток поезії в 1-й половині XVI ст. Середньовічна традиція в творчості Маро. Християнський гуманістичний неоплатонізм в поезії Маргарити Наваррської. Нелатинська поезія у Франції.

Розвиток жанру новели. Виникнення новелістичних збірок. Історико-літературне значення „Гептамерона" Маргарити Наварської. Спільні й відмінні риси з „Декамероном" Моралістична направленість „Гептамерона".

Життя і творчість Ф.Рабле. Жанрові джерела і літературна генеза роману "Гаргантюа і Пантагрюель", сюжет і композиція роману, образи королів. Схоластична і гуманістична педагогіка. Тема гуманістичної утопії в Телемському абатстві. Культурне багатоголосся і енциклопедизм в „Гаргантюа і Пантагрюелі". Сміхова стихія в романі: та. її зв'язок із народною комікою. Пародіювання культурних цінностей сучасності як конструктивний принцип Рабле. Іронія, сарказм, гротеск, гіпербола. Місце Рабле в літературі Відродження.

Розвиток ренесансно-гуманістичної поезії у ІІ-й половині XVI ст. Творчість поетів Плеяди. Теоретична програма в „Захисті й уславленні французької мови" Дю Белле.

Творчість Ронсара. Тематика і міфологічна топіка в „Одах" і “Гімнах”. Петраркистсько-неоплатонічна лірика Ронсара („Любов до Кассандри"). Спроба створення національної епопеї („Франсіада"). Розробка буколіко-ідилічного („Любов до Марії") та куртуазного („Книжка витівок") канонів. Класицизм і маньєризм в петраркистських „Сонетах до Єлени".

Ренесансна „вчена драматургія". Гуманістичні поетики. Ренесансна комедія. Гарньє як трагедіограф. Роль французької ренесансної драматургії в підготовці класицизму.

Пізній Ренесанс і „Досліди" Монтеня: композиція, роль інтроспекції і психологізму, етична програма Монтеня. Вплив Монтеня на моралістичну літературу XVII- ХУШІ ст.


ЛІТЕРАТУРА ІСПАНІЇ

Особливості соціально-політичного розвитку Іспанії в кінці XV -XVI ст. Специфіка духовного життя в Іспанії. Роль церкви.

Зародження гуманістичного руху, його національні особливості і місце в духовному житті країни.

Періодизація літературного процесу в Іспанії.

Розвиток усної ліро-епічної поезії, романси.

Гуманізм і містицизм в іспанській ліриці XVI ст.

Роман і його жанрові різновиди. Генеза рицарського роману, система куртуазних цінностей і авантюрно-фантастичне начало в іспанському рицарському романі („Амадіс Гальський"). Пасторальний роман як продукт синтезу дворянсько-аристократичної і гуманістичної культур, вплив італійської пасторалі, принципи ідеалізації і поетика жанру („Діана" Монтемайора). Літературні витоки, причини виникнення шахрайського роману. Основні особливості: образ пікаро, автобіографізм та авантюрність, екстенсивність сюжету, проблема авторської позиції. „Життя Ласарільо з Тормеса" як перший зразок жанру.

Життя і творчість Сервантеса. Пасторальний роман „Галатея". Народно-героїчна тема в „Нумансії". „Повчальні новели". „Мандри Персилеса і Сихізмунди" як зразок реформування рицарського роману.

Жанровий синтез у „Дон Кіхоті". Пародійний задум роману і його реалізація. Сюжет і композиція „Дон Кіхота". Характер зображення культурного життя Іспанії. Дон Кіхот як „божевільний", Дон Кіхот як „мудрець". Фольклорно-міфологічне походження і функції образу Санчо Панси. Доля „Дон Кіхота" в європейській культурі Нового часу. Сервантес і Україна.ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЇ

Соціально-історичний розвиток Англії в ХІV-ХVІ ст. Католицизм і Реформація. Виникнення гуманістичного руху і його специфіка.

Періодизація літературного процесу в Англії.

Попередники Ренесанса в Англії. Поема Ленгленда „Видіння про Петра-Орача" як відображення селянських рухів, возвеличення й ідеалізація образу селянина. Реалістичний і життєстверджуючий характер „Кентерберійських оповідань" Д.Чосера. Формування реалістичного методу в творі. Народні балади про Робіна Гуда та Вільгельма Тиля як вираження народного протесту проти феодальною устрою. Особливості композиції і стилю балад.

Оксфордський гурток гуманістів. Життя і діяльність Мора. Мор і Роттердамський. „Утопія": ідейні і жанрові джерела, сюжетно-композиційна будова, критика європейських соціальних порядків, зображення ідеального стану суспільства. Т.Мор — перший соціаліст-утопіст.

Розвиток англійської ренесансної літератури в XVI ст. Утопічний роман Ф.Бекона „Нова Атлантида", відображення в ньому научно-філософських поглядів автора. Боротьба Бекона зі схоластикою і догматизмом у науці.

Розквіт драми і театру (II половина XVI - початок XVII ст.). Роль середньовічної, античної і західноєвропейської театральної традиції, вплив на гуманістичну драму.

Марло як творець англійської ренесансної трагедії („Трагічна історія доктора Фауста"). Обробка народної легенди, космізм художнього світу Марло і титанізм його героїв. Гіперболізм як конструктивний принцип Марло-драматурга.

Творчість Шекспіра. „Шекспірівське питання" в сучасному літературознавстві. Народна міфопоетична і натурфілософська основа його творчості. Космізм конфліктів. Жанрова своєрідність і сюжетні джерела шекспірівських п'єс. Багатоскладовість і динаміка шекспірівських характерів. Шекспірівський поліфонізм. Синтез трагічного і комічного, високого і низького, багатство образних засобів. Проблема ренесансного, маньєристського і барочного стилів у творчості Шекспіра.

Періодизація творчості Шекспіра

Перший період. Міфопоетична картина світу у „Сонетах". Час і вічність, петраркізм і неоплатонізм, образи Друга і Смаглявої леді, образ ліричного героя.

Драматургія першого періоду. „Кривава трагедія" „Річард ПІ" і проблема зла в творчості Шекспіра. Історичні хроніки. Проблема виховання ідеального государя в „Генріхові IV". Фальстаф і „фальстафовський фон". Гра долі і випадку як основа колізій в любовних комедіях Шекспіра.

Вирішення трагічного конфлікту в „Ромео і Джульєтті".

Драматургія другого періоду. Тематика і проблематика трагедій „Гамлет", „Отелло", „Король Лір", „Макбет". Зіткнення ідеалу і дійсності, зла воля, рокова пристрасть тощо. Людина і світ. Проблема самовизначення героя. Катастрофічність сюжетних розв'язок і умиротворенність фінальних епілогів.

Драматургія третього періоду. Зіткнення сил добра і зла, легендарна атмосфера та її функції, „маски" персонажів, близькість пізніх п'єс Шекспіра до мораліте.

Місце Шекспіра у світовій драматургії, доля його спадщини в культурі Нового часу. Шекспір і Україна.МОДУЛЬ 2. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НОВОГО ЧАСУ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVII - XVIIІ ст.

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVII ст.

ВСТУП

Історична ситуація в Європі XVII століття. Боротьба проти феодалізму та формування національних держав, об'єднання країн під владою монархів. Розвиток капіталістичних відносин. Роль церкви у духовному житті Європи.

Інтенсивний розвиток природничих і точних наук, значення відкриттів Галілео Галілея, Ньютона, Декарта, Лейбниця у формуванні нової картини світу. Руйнація традиційного уявлення про Всесвіт і перегляд місця людини в ньому. Криза ренесансних уявлень про гармонійну особистість та ідеальне суспільство. Культура ХVП століття як антитеза Відродженню і водночас результат розвитку ренесансних тенденцій на новому етапі.

Основні художні напрями доби — бароко, класицизм, ренесансний реалізм.ЛІТЕРАТУРА ІСПАНІЇ

Ренесансний реалізм як продовження демократичних традицій гуманістів Відродження. Основні особливості ренесансного реалізму:, прагнення до широкого й правдивого відображення дійсності, історизм, поетизація вільної людини, зв’язок із народною творчістю, життєстверджувальний пафос тощо.

Лопе де Вега — засновник іспанського національного театру. Естетика Лопе де Вега (наближення драми до інтересів народу, вимога правдивого відображення дійсності, жива і яскрава мова, розробка теорії сценічної інтриги, п'єса — дзеркало життя та ін.). Основні теми п'єс Лопе де Вега — кохання, честь, подвиг, доблесть тощо. Героїчна драма Лопе де Вега «Фуенте Овехуна»: історична основа твору, уславлення ідеї свободи в ньому. Боротьба честі і кохання у п'єсі Лопе де Вега «Зірка Севільї»: особливості розвитку драматургічного конфлікту, система образів, прославлення високих моральних якостей людини у творі

Драматургічна школа Лопе де Вега, його послідовники. Тірсо де Моліна і його п’єси («Севільський пустун, або Кам'яний гість», «Благочестива Марта»), новаторство драматурга.

Аларкон — наслідувач драматургічної школи Лопе де Вега. Загальна характеристика п'єс Аларкона «Ткач із Сеговії» і «Сумнівна правда», художні особливості його творів.

Бароко як доба, художній напрям і стиль. Уявлення про світ у мистецтві бароко. Естетизм бароко. Особистість у мистецтві бароко. Синтез Середньовіччя (готики) і Відродження, античних і християнських традицій у бароковій культурі. Д.Чижевський, Д. Затонський, Б. Шалагінов та ін. про бароко. Основні риси бароко: універсалізм, тяжіння до контрастів, динамізм форм, синтетизм, психологізм, декоративність стилю тощо. Видатні представники бароко у живописі, музиці. Архітектура бароко. Бароко у західноєвропейському та українському мистецтві.

Консептизм як стильова течія бароко.

Франсіско де Кеведо-і-Вільєгас — видатний представник поезії бароко. Жанрове розмаїття творчості Кеведо. Досягнення у жанрі памфлету, крутійського роману та ін. Лірика Кеведо, її основні мотиви та художня самобутність.

Поняття про культизм (культеранізм).

Луїс де Гонгора-і-Арготе як творець «культистської» поезії. Особливості стилю митця. Ідейне та жанрове розмаїття його лірики. Риси бароко у творчості Луїса де Гонгори.

Педро Кальдерон де ла Барка як митець барокової доби. Драматургія Кальдерона, її жанрове розмаїття, теми й мотиви. Драма «Життя — це сон»: особливості розвитку драматургічного конфлікту, композиція, система образів, поетика, стиль.
ЛІТЕРАТУРА ФРАНЦІЇ

Історичні умови розвитку Франції у XVII столітті. Роль монархії у формуванні класицизму як художньої системи.

Основні принципи класицизму: ієрархія жанрів, правило трьох єдностей, орієнтація на античність, однозначність характерів, чіткий поділ персонажів на позитивних і негативних тощо. Класицизм у різних видах мистецтва.

Французький класицизм, його основні етапи та представники.

Творчість Ф. де Ларошфуко. Основні теми та художня своєрідність афоризмів Ларошфуко.

Естетичні погляди Н.Буало у трактаті «Поетичне мистецтво».

Ф.Малерб як зачинатель французького класицизму. Оди Малерба, їх художня своєрідність.

П'єр Корнель як представник першого етапу французького класицизму. Конфлікт громадського обов'язку і честі, кохання і соціальних обов'язків у трагедії П. Корнеля «Сід». Характери головних героїв. Проблема патріотизму і гуманності у трагедії Корнеля «Горацій». Система образів трагедії. Зіставлення образу Горація із Сідом. Ідея державної мудрості і милосердя у трагедії Корнеля «Цинна, або милосердя Августа». Образ Августа як політичний ідеал Корнеля.

Жан Расін як представник другого етапу французького класицизму. Естетичні погляди Расіна. Лабрюйєр про різницю між творчою манерою Корнеля і Расіна. Зображення людських пристрастей у трагедії Расіна «Андромаха». Глибина психологічного *' аналізу і драматична напруженість твору. Проблема влади і держави у трагедії Расіна «Британік». Образ Нерона. Трагізм моральних конфліктів у п'єсі Расіна «Федра», образи головних героїв твору.

Мольєр (Жан-Батіст Поклен) — майстер, французької класицистичної драми. Естетичні погляди Мольєра. Художні відкриття драматурга. Викриття лицемірства у п'єсі Мольєра «Тартюф». Система характерів, особливості розвитку конфлікту. Художні особливості п'єси. Узагальнююче значення образу Тартюфа.

Зображення соціальних типів епохи і особливості розвитку конфлікту в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич». Актуальність п'єси у наші дні. Поєднання принципів класицизму і реалізму в комедії Мольєра «Дон Жуан». Підхід до образу Дон Жуана Тірсо де Моліна, Мольєра та інших письменників.

Моральні проблеми у комедії Мольєра «Мізантроп». Система образів п'єси, художня своєрідність комедії.

«Скнара» Мольєра як «комедія характерів». Тема влади грошей над душею людини. Образ Гарпагона.
ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЇ

Загальна характеристика англійської літератури XVII століття. Етапи розвитку літератури Англії XVII століття, їх головні особливості та представники.

Джон Мільтон — видатний представник літератури XVII століття. Три періоди творчості Мільтона. Еволюція його поглядів і творчого методу. Ідейно-художній зміст поем Мільтона «Втрачений рай» і «Повернений рай», біблійні мотиви в них і зв'язок із суспільним життям того часу. Узагальнюючий смисл образів. Героїчні мотиви у драмі «Самсон-борець», зображення Самсона та його подвигів.

Поняття про «метафізичну поезію».

Джон Донн — засновник «метафізичної школи» англійських поетів. Основні теми й мотиви лірики Дж.Донна, її художня своєрідність.
ЛІТЕРАТУРА НІМЕЧИНИ

Загальна характеристика історичної ситуації у Німеччині XVII століття. Велика Тридцятирічна війна та її вплив на суспільне і культурне життя народу.

Основні жанри німецької літератури XVII століття.

Г.-Я.-К. Гріммельсгаузен, його життєвий і творчий шлях. Роман «Незвичайні пригоди Сімпліциссимуса»: особливості композиції, широка панорама тогочасного життя, народний герой, мова твору.ЯПОНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Культура Японії. Своєрідність розвитку японської літератури. Хоку (хайку) як поетичний жанр.

Творчість Мацуо Басьо. Характерні особливості хоку поета-філософа. Поєднання у хоку поета класичної і народної традиції. Основні книги віршів Мацуо Басьо: «Зимові дні», «Весняні дні», «Солом’яний дощовичок мавпи», «Смерть у дорозі. Записки мандрівника», «Стежками Півночі», «Записки з дорожньої скриньки» та ін.

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIIІ

ВСТУП

Просвітництво як доба в історії світової культури та літератури. Історичні умови Просвітництва.

Роль філософії у добу Просвітництва. Основні ідеї та концепції Просвітництва.

Літературні напрями Просвітництва: просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм. Стиль рококо, їх загальна характеристика та представники в літературі та інших видах мистецтва.


АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Етапи розвитку і специфіка англійського Просвітництва. Основні жанри англійської літератури даного періоду.

Концепція людини в романі Д. Дефо «Життя і незвичайні пригоди Робінзона Крузо». Роль описів природи у творі. Ідеї Просвітництва в романі.

Поєднання сатири і утопії в романі Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера». Засоби комічного у творі. Алегоризм образів та ситуацій.

Основні мотиви лірики Р. Бернса. Художні особливості поезії митця. Ліричний герой Бернса.

Зображення психології людських переживань у романах С. Річардсона «Памела, або Винагороджена доброчесність», «Кларисса», «Історія сера Чарльза Грандісона». Художня своєрідність творів Річардсона.

Особливості сюжету та композиції роману Г. Філдінга «Історія Тома Джонса, Знайди». Образ Тома Джонса.

Ідейно-естетичний зміст комедії Р.Б. Шерідана «Школа лихослів'я». Комізм образів та ситуацій.

Ідейно-художні особливості поезії англійських сентименталістів. Основні мотиви їхньої лірики, художні особливості творів.

Лоренс Стерн як представник англійського сентименталізму. Роман Л.Стерна «Життя і думки Трістрама Шенді, джентльмена»: основні колізії твору та його художні особливості. «Сентиментальна подорож містера Йорика по Франції та Італії»: традиції і новаторство твору.


ЛІТЕРАТУРА ФРАНЦІЇ

Загальна характеристика французької літератури XVIII століття. Етапи розвитку і своєрідність французького Просвітництва.

А.Р. Лесаж — засновник морального роману у французькій літературі ХУШ століття. Роман Лесажа «Хромий біс»: тема, ідея, композиція. Роман «Пригоди Жиль Бласа із Сантільяни» як роман виховання.

Літературна спадщина Монтеск'є: її філософський та естетичний зміст (трактати «Роздуми про причини величі і падіння римлян», «Про дух законів», роман «Перські листи»).

Ф.А. Прево і його психолого-реалістичний роман «Історія кавалера де Гріє і Манон Леско». Моральні проблеми твору і його художня своєрідність.

Вольтер — видатний діяч французького Просвітництва. Філософські погляди Вольтера. Повісті «Кандід» і «Простодушний»: просвітницькі ідеї творів, їхня художня своєрідність.

Д. Дідро як представник французького Просвітництва. Суспільна і літературна діяльність Дідро. Філософські погляди митця. Філософська повість Дідро «Племінник Рамо» і роман «Черниця».

Соціально-філософські погляди Ж.Ж. Руссо і його літературна спадщина. Особливості побудови і проблематика філософського роману Руссо «Юлія, або Нова Елоїза», художні особливості твору.

Комедії П.О. Бомарше. «Севільський цирульник, або даремна обережність»: любовний сюжет і соціальний план твору, образна система, художні особливості п'єси. «Шалений день, або Одруження Фігаро»: основні сюжетні лінії твору, характеристика образів, засоби створення комічного у п'єсі.
НІМЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА

Особливості розвитку німецького Просвітництва, його етапи.

Г.Е.Лессінг, його філософсько-естетичні погляди в трактаті «Лаокоон». Драматургічна теорія Лессінга і його комедії «Мінна фон Барнхельм» та «Емілія Галотті».

Література «Бурі й натиску». Основні мотиви лірики штюрмерів.

Теорія народності Й.Г. Гердера та її значення для розвитку зарубіжної літератури.

Естетичні погляди Ф. Шиллера. Розробка жанру балади в творчості Ф.Шиллера. Ідейно-естетичні особливості балад Шиллера («Рукавичка», «Лицар Тогенбург», «Івікові журавлі» та ін.). Драматургія Шиллера штюрмерського періоду. П'єса «Розбійники»: риси романтизму у драмі, антитеза як структуроутворюючий принцип твору, образи головних героїв, художні особливості твору. Тема національно-визвольної боротьби у драмі Шиллера


«Вільгельм Телль». Образ Вільгельма Телля. Особливості жанру твору. Основні етапи творчої еволюції Й.В. Гете. Основні мотиви лірики Гете. «Вільшаний король» Гете — перлина світової лірики. Міфологічний і символічний план твору, його ідейно-художній зміст.

Творча історія та ідейно-художня структура трагедії Гете «Фауст» (особливості композиції, образна система, жанр твору).ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ

ВСТУП. РОМАНТИЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ

Події, що визначили історичний розвиток і літературний процес. Періодизація історико-літературного процесу ХІХ ст. Поняття романтизму. Основні етапи розвитку. Течії. Філософсько-естетичні основи романтизму.РОМАНТИЗМ У НІМЕЧЧИНІ

Економічні і соціально-політичні передумови виникнення романтизму у Німеччині. Філософські передумови. Естетичні передумови. Періодизація німецького романтизму.

Ієнська школа романтиків. Гейдельберзька школа романтизму. Фрідріх Гьольдельрін. Г. фон Клейст. А. Шаміссо. Творчість Е.Т.А.Гофмана.

ЛІТЕРАТУРА РОМАНТИЗМУ В АНГЛІЇ

Передумови виникнення романтизму в Англії. Філософські передумови. Літературно-естетичні передумови. Преромантизм. Творчість В. Блейка. «Пісні невинності» та «Пісні досвіду».

Періодизація. І етап. Поети-лейкісти. Творчість В. Водсворта, Кольріджа і Р. Сауті. «Ліричні балади».

ІІ етап. Творчість П.Б.Шеллі. Історичний роман В. Скотта. Лірика Кітса.

Творчість Дж.Байрона: особистість поета, його естетичні погляди. Перший період творчості. Поема «Паломництво Чайльд-Гарольда», східні поеми. Швейцарський період: «Манфред», «Шільонський в’язень». Італійський період: «Каїн», «Дон Жуан». Байрон у Греції.

РОМАНТИЗМ У ФРАНЦІЇ

Соціальні передумови виникнення романтизму у Франції. Філософські та естетико-літературні передумови.

Періодизація французького романтизму. І період: Ф.Р.де Шатобріан, Ж.де Сталь.

ІІ період: зародження жанру історичного роману.

ІІІ етап: А.де Віньї, А.де Мюссе.

ІVетап: Жорж Санд.

V етап: О.Дюма-батько.

Творчість Гюго: періодизація; участь у реформі французької поезії. Перший період творчості: Гюго як теоретик романтизму. Драматургія Гюго. Роман «Собор Паризької богоматері». Політичні погляди Гюго у 1820-1851 рр. Другий період творчості: роман «Знедолені». Третій період: роман «Девяносто третій рік»РЕАЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ

Друга половина ХІХ ст. як «тріумф реалізму». Теоретична база реалізму. Хронологічні межі і періодизація. Визначальні риси реалізму і головний принцип. Соціально-економічні та політичні передумови виникнення реалізму. Філософська основа і концепція людини у філософії реалізму.РЕАЛІЗМ У ФРАНЦІЇ

Революції у Франції 1830, 1848 рр. і їх вплив на зміну літературно-мистецьких орієнтирів. Особливості французького реалізму. Періодизація. Герой бальзаківсько-стендалієвського періоду і герой флоберівського періоду. Творчість Стендаля: естетичні погляди письменника. «Італійські хронічки» і новела «Ваніна Ваніні». Романи «Червоне і чорне» і «Пармский монастир».

Періодизація творчості Бальзака. Епопея «Людська комедія»: історія створення, ідейний задум, тематика і композиція. «Етюди про звичаї»: романи «Ежені Гранде» і «Втрачені ілюзії». Новела «Гобсек». Роман «Батько Горіо»: розкриття в різних аспектах теми влади грошей. Гроші як рушійна сила і фатум суспільства. Образ Растіньяка і його моральна драма. Історія старого Горіо, її соціальний і моральний сенс.

Творчій шлях Флобера. Естетичні погляди письменника. Корені песимізму Флобера. Роман «Пані Боварі» - соціально-побутовий роман нового типу. Історія написання, проблематика, особливості композиції. Критика буржуазно-обивательського середовища у романі. Образ Шарля Боварі в ідейному задумі та композиції роману. Трагедія Емми Боварі.РЕАЛІСТИЧНА ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЇ

Розвиток реалізму в Англії: соціально-економічні передумови, естетичні витоки. Періодизація англійської літератури доби реалізму. Творчість Джейн Остін як передвісник реалістичного англійського роману ХІХ ст. Творчість та естетичні погляди групи «Молода Англія» Творчість Б. Дізраелі. Творчість сестер Бронте. Роман Ш.Бронте «Джейн Ейр». Творчість Е.Гаскелл, А. Троллопа, Джордж Елліот.

В.М. Теккерей. Періодизація творчості письменника. Естетичні та філософські погляди Теккерея. Памфлети і нариси письменника: «Книга паризьких нарисів», «Твори Філдінга», «Книга ірландських нарисів» тощо. Ставлення до романтизму («Рейнська легенда»). Сатиричні есе «Книга снобів»: зображення англійського суспільно-політичного і приватного життя. Роман «Ярмарок марнославства» як картина суспільства того часу. Символіка назви роману. Сюжетні лінії роману – лінія Емілії Седлі та лінія Ребекки Шарп. Пошуки Теккереєм героїв-сучасників (романи «Ньюкоми», «Історія Генрі Есмонда», «Віргінці» тощо).

Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Періодизація його творчості.Еволюція поглядів Діккенса. Художній світ і поетика письменника. «Різдвяна філософія» Діккенса і його морально-етичний ідеал. Гуманістичні тенденції збірки «Різдвяні оповідання». Ідея згубності людської пихи. Романи про важку долю дітей: «Пригоди Олівера Твіста». Романи виховання: «Девід Копперфілд». Роман «Домбі і син».

Життєвий і творчий шлях письменника. Періодизація його творчості.Еволюція поглядів Діккенса. Художній світ і поетика письменника. «Різдвяна філософія» Діккенса і його морально-етичний ідеал. Гуманістичні тенденції збірки «Різдвяні оповідання». Ідея згубності людської пихи. Романи про важку долю дітей: «Пригоди Олівера Твіста». Романи виховання: «Девід Копперфілд». Роман «Домбі і син».

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ЛІТЕРАТУРА К. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

МЕЖА СТОЛІТЬ ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ДОБА


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconАктуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
Кеба О. В., доктор філологічних наук, професор кафедри германських мов І зарубіжної літератури
Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМетодика викладання світової літератури навчальнапрограм а
Шулик П. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германських мов І зарубіжної літератури
Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconКонспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
Конспект лекцій з курсу “Історія зарубіжної літератури” (ХVІІ – поч. ХІХ ст.) для студентів гуманітарного факультету (спеціальність...
Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка