Кафедра соціальних технологійСкачати 147,59 Kb.
Дата конвертації21.01.2018
Розмір147,59 Kb.


(Ф 03.02 – 91)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут


Кафедра соціальних технологій


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора

______________________

«_____»__________2017 р.

Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Психологія вікового розвитку людини»


Галузь знань: 23 «Соціальна робота»

Спеціальність 231 «Соціальна робота»


Спеціалізація: «Соціальна робота»

Курс – 1 Семестр – 2

Аудиторні заняття – 102 Екзамен – 2 семестр

Самостійна робота – 108

Усього (годин/кредитів ECTS) – 210/7,0

Індекс НБ-8-231/16-2.1.21СМЯ НАУ НП 12.01.13-01-2017
Навчальна програма дисципліни «Психологія вікового розвитку людини» розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-231/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» та спеціалізацією «Соціальна робота» та відповідних нормативних документів.
Навчальну програму розробив

доцент кафедри соціальних технологій___________________О. Блінов

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри за спеціальністю 231 «Соціальна робота» та спеціалізацією «Соціальна робота» – кафедри соціальних технологій, протокол №1 від «_19_»_01_ 2017 р.

Завідувач кафедри __________________________________ О. Котикова

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол №_____ від «_____»___________2017 р.


Голова НМРР _________________________________ С. Ягодзінський

УЗГОДЖЕНО


Директор НН ГМІ

_______________ А. Гудманян


«____»______________2017 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальної дисципліни “Психологія вікового розвитку людини” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз .

Вивчення навчальної дисципліни спрямоване на теоретичне осмислення ними джерел, чинників, механізмів та закономірностей розвитку людської психіки на різних вікових етапах; формування психологічного профілю фахівця соціальної роботи.

Головною метою викладання навчальної дисципліни є навчання основам аналізу психічного розвитку людини; володіння основними критеріями та технологіями аналізу особливостей кожного вікового періоду.

Завдання вивчення дисципліни полягають у тому, щоб дати студентам знання про основні форми і методи вікової психології; допомогти орієнтуватися в різноманітті наукових напрямків вивчення особливостей вікового стану та розвитку людини; схарактеризувати та розкрити сутність вікових криз і кризових ситуацій людини; одержати поняття про життєві цикли людини і нормативні кризи розвитку; оволодіти практичними методиками визначення особливостей прояву актуальних станів і психічного життя людини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • основні поняття вікової психології;

 • об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження вікових особливостей розвитку людини;

 • теорії та періодизації психічного розвитку;

 • природу та основні форми виявлення особливостей психічного розвитку на кожному віковому етапі;

 • структуру вікової психології та її взаємозв’язок з іншими науками

Вміти:

 • проводити аналіз проблем психічного розвитку;

 • визначати фізіологічний та психічний вік людини у конкретній ситуації розвитку;

 • оцінювати рівень розвитку психічних процесів та особистісних особливостей людини певного віку за допомогою відповідних методик та технологій аналізу;

 • самостійно відбирати методики дослідження психічного розвитку людини певного віку;

 • грамотно використовувати вікові рекомендації.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме: навчального модуля №1 «Вікова психологія людини та проблеми її психічного розвитку», навчального модуля №2 «Психологічні особливості вікових періодів людини», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Навчальну дисципліну «Психологія вікового розвитку людини» доповнюють такі дисципліни, як: «Вступ до спеціальності», «Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи», «Соціальна педагогіка», «Тренінг особистісного зростання».


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 «Вікова психологія людини та проблеми її психічного розвитку».

Тема 2.1.1. Предмет вікової психології та психології розвитку людини.

Вікова психологія та психологія розвитку людини як наука. Наукові погляди на детермінацію психічного розвитку від філософії і біології до психології. Основна термінологія, категорії психології розвитку та вікової психології. Загальна схема вікової періодизації від народження людини до довгожителів.Тема 2.1.2. Наукові методи вікової психології та психології розвитку.

Основні дослідницькі методи вікової психології. Допоміжні наукові методи. Організація емпіричного дослідження у психології розвитку. Методи практичної вікової психології.Тема 2.1.3. Трансформація біогенетичного підходу до дослідження психіки дитини.

Виникнення вікової (дитячої) психології. Початок систематичного вивчення дитячого розвитку. Біогенетичний принцип у психології. нормативний підхід до дослідження дитячого розвитку. Ототожнення навчання та розвитку. Теорія трьох ступенів розвитку дитини. Концепція конвергенції двох чинників дитячого розвитку. Підходи до аналізу внутрішніх причин психічного розвитку дитини. Становлення і розвиток вікової психології у XIX–XX cт.Тема 2.1.4. Теорії, закони та чинники психічного розвитку дитини.

Теорії дитячого розвитку першої третини ХХ століття. Вікові кризи. Основні закони психічного розвитку. Значення біологічних і соціальних чинників у психічному розвитку дитини. Вплив середовища на розвиток дитини та його психики.

Критерії розподілу теорій психічного розвитку людини на біологічні, соціальні та теорії двох факторів. Представники біологічних (С. Холл, К. Бюллер, Л. Гезелл, Л. Термен) теорій розвитку людини: зміст та структура періодизації. Теорія «чистої дошки». Критеріальні основи, зміст та періодизації психічного розвитку людини на основі двох факторів: З. Фрейд, Е. Еріксон, Ж. Піаже, Л.С. Виготський.

Тема 2.1.5. Психоаналітичні теорії розвитку дитини.

Теорія Зиґмунда Фрейда та психічний розвиток особистості з позицій класичного психоаналізу. Психоаналіз дитинства. Аналітична психологія К.Г. Юнга й розвиток дитини. Розвиток класичного психоаналізу в роботах Ганни Фрейд. Первинні об׳єктні стосунки дитини в теорії М. Кляйн. Ранній емоційний розвиток немовляти за Р. Віннікоттом. Сучасні психоаналітики про розвиток і виховання дітей.Тема 2.1.6. Психічний розвиток особистості в епігенетичної теорії розвитку Е. Еріксона.

Основні поняття теорії Его-психології Е. Еріксона. Методи досліджень. Психосоціальні стадії розвитку особи.Тема 2.1.7. Біхевіоризм про закономірності дитячого розвитку.

Класичний біхевіоризм як наука про поведінку. Біхевіориська теорія Дж. Уотсона. Оперантне навчання в роботах Е. Торндайка, Б. Скіннера.

Тема 2.1.8. Психічний розвиток дитини як проблема соціалізації.

Відхід від класичного біхевіоризму, соціалізація як центральна проблема концепцій соціального навчання. Еволюція теорії соціального навчання. Феномен навчання через спостереження, через наслідування. Діадичний принцип вивчення дитячого розвитку. Зміна уявлень про психологічну природу дитини. Соціокультурний (екологічний) підхід.

Виховання і розвиток. Критичні періоди соціалізації. Заохочення і покарання як умови формування нової поведінки. Роль наслідування у формуванні нової поведінки. Дитина і дорослий. Сім’я як чинник розвитку поведінки дитини.

Тема 2.1.9. Учення Ж. Піаже про психічний розвиток, як розвиток інтелекту.

Основні напрями досліджень інтелектуального розвитку інтелекту Ж. Піаже. Концепція егоцентричної мови і егоцентричного мислення дитини. Операційна концепція інтелекту Ж. Піаже. Критика основних положень теорії Ж. Піаже.

Етапи наукової біографії. Ключові поняття концепції Ж. Паже. Відкриття егоцентризму дитячого мислення. Відкриття стадій інтелектуального розвитку дитини. Розвиток моральної свідомості особистості за Л. Колбергом.

Тема 2.1.10. Культурно-історичний підхід Л. С. Виготського до розуміння психічного розвитку.

Походження і розвиток вищих психічних функцій. Специфіка психічного розвитку людини. Адекватний метод дослідження психічного розвитку людини. Взаємозв’язок навчання і розвитку в онтогенезі.

Зміна наукового світогляду. Подальші кроки шляхом, відкритим Л.С. Виготським. періодизація розвитку особистості за А.В. Петровським.

Тема 2.1.11. Обговорення провідними вченими наукових шкіл проблем вікового розвитку психіки дитини.

Дискусії між П.Я. Гальперіним і Ж. Піаже. закономірності функціонального і вікового розвитку психіки дитини. форми і функції наслідування в дитинстві. Проблема загальних і специфічних закономірностей психічного розвитку сліпоглухонімої дитини.Тема 2.1.12. Основні закономірності і принципи психічного розвитку в онтогенезі.

Джерела, рушійні сили і умови психічного розвитку. Основні принципи психічного розвитку в онтогенезі. Психічний дизонтогенез як модель порушеного розвитку при несприятливих органічних умовах (передумовах). Депривірований психічний розвиток як модель порушеного розвитку в несприятливих зовнішніх умовах. Самосвідомість як фактор розвитку особистості в онтогенезі.Тема 2.1.13. Стадіальність психічного розвитку людини.

Проблема історичного походження вікових періодів. Дитинство як культурно-історичний феномен. Категорія «психологічний вік» і проблема періодизації дитячого розвитку в роботах Л.С. Виготського. Уявлення про вікову динаміку і періодизації розвитку Д.Б. Ельконіна. Сучасні тенденції у вирішенні проблеми періодизації психічного розвитку.


2.2. Модуль №2 «Психологічні особливості вікових періодів людини».

Тема 2.2.1. Пренатальний період. Криза народження. Вік немовля.

Життя до народження. Криза новонародження, її зміст та новоутворення (бондінг). Генезис спілкування в онтогенезі. Характеристика соціальної ситуації «ми», провідної діяльності та новоутворень у психічному розвитку немовляти.Тема 2.2.2. Ранній вік.

Криза одного року. Характеристика соціальної ситуації, провідної діяльності та новоутворень у психічному розвитку дитини раннього віку. Розвиток мовлення у ранньому віці. Розвиток предметних дій. Сенсорний розвиток дитини раннього віку. Криза трьох років.Тема 2.2.3. Дошкільний вік.

Фізичний і психофізіологічний розвиток. Характеристика соціальної ситуації, провідної діяльності та новоутворень у психічному розвитку дитини дошкільного віку. Гра як провідна діяльність дошкільника. Структура сюжетно-рольової гри та її вплив на розвиток особистості дошкільника. Особливості психічного розвитку дитини дошкільного віку (емоційно-вольової сфери, когнітивних процесів: уваги, пам’яті, уяви, мислення, мислення, мовлення). Оволодіння функціями та формами мови. Розвиток спілкування з дорослими та однолітками. Поняття про психологічну готовність дитини до шкільного навчання. Структура психологічної готовності до школи.Тема 2.2.4. Молодший шкільний вік.

Криза семі років (криза саморегулювання). Фізичний і психофізіологічний розвиток молодшого школяра. Характеристика соціальної ситуації, провідної діяльності та новоутворень у психічному розвитку дитини молодшого шкільного віку. Структура навчальної діяльності.Тема 2.2.5. Отроцтво. Підліток.

Фізичний розвиток підлітка. Психічний розвиток підлітка. Поведінкові та емоційні розлади. Типи акцентуацій у підлітків. Відносини підлітків з батьками. Криза підліткового віку.Тема 2.2.6. Юнацький вік.

Період ранньої юності (15-18 років). Особливості соціальної ситуації («відрив від батьківського коріння»), провідної діяльності та новоутворень юнацького періоду. Ціннісно-смислова саморегуляція поведінки юнаків та часова перспектива майбутнього. Готовність до особистісного та життєвого самовизначення.Тема 2.2.7. Молодість. Дорослість.

Поняття про дорослість. Періоди дорослого життя. Рання дорослість (початкова зрілість, молодість – 17-30). Фізичний та психічний розвиток в ранній дорослості (молодості). Особистість, сім’я, робота: контекст розвитку дорослої людини. Особистісне «Я» дорослої людини.Тема 2.2.8. Зрілість.

Фізіологічні і психологічні зміни в розвитку людини зрілого віку. Етапи зрілості (30-60 років). Завдання розвитку в зрілості. Зрілість як відповідальність. Особистість у зрілому віці. Діяльність зрілої людини. Криза середини життя.Тема 2.2.9. Старість.

Поняття про старість. Теорії старіння. Вікова класифікація та особливості життєдіяльності людини похилого віку (від 60 до 74 років), старого віку (від 75 до 89 років), довгожителів (від 90 років). Стереотипи сприйняття старості. Психосоціальний статус людини у період старості. Завдання розвитку в похилому віці. «Внутрішня робота» як провідна діяльність людини похилого віку.


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

 1. Блінов О. А. Вікова психологія: Курс лекцій. – К. : КиМУ, 2007. – 464 с.

 2. Возрастная психология на 5. Шпаргалки / Сост. М.В. Оленникова. – М. : АСТ; СПб. : Сова, 2007. – 45 с.

 3. Марцинковская Т. Д. История возрастной психологии: Учеб. пособие. – М. : Гардарики, 2004. – 288 с.

 4. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Речь, 2006. – 688 с.

 5. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навч. посібник. – К. : Академвидав, 2006. – 360 с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Уч.пособие для ВУЗов. – М. : Наука, 2000. – 624 с.

 2. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. – М. : Наука, 2000. – 325 с.

 3. Блінов О.А., Блінова О.Б., Тарасюк Н.І. Українсько-російсько-англійський словник основних термінів і понять з вікової психології. – К. : КиМУ, 2008. – 14 с.

 4. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / За ред. О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта. 2001. – 416 с.

 5. Возрастная психология: детство, отрочество, юность. Хрестоматия: Уч. пособие для студ. пед. ВУЗов / Сост. и науч. ред. В.С.  Мухина, А. А. Хвостов. – М. : Изд-ий центр “Академия”, 2000. – 624 с.

 6. Волков Б. С., Волкова Н. В. Детская психология: Логические схемы. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 256 с.

 7. Детская практическая психология / Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М. : ГАРДАРИКИ, 2005. – 255 с.

 8. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

 9. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.

 10. Кулагина И. Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М. : ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт–М», 2001. – 464 с.

 11. Максименко С. Д. Загальна психологія. Вид. 3-є. Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 12. Менегетти Антонио. Введение в онтопсихологию / Пер. с итал. – М. : ННБФ «Онтопсихология», 2006. – 138 с.

 13. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: Учебник для вузов. – М. : Высшее образование, МГППУ, 2006. – 460 с.

 14. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов. – М. : Наука, 2000. – 432 с.

 15. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2007. – 330 с.


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки
(Ф 03.02 – 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки


(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

УзгодженоКаталог: bitstream -> NAU
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Кафедра соціальних технологій iconКафедра соціології та соціальних технологій
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та...
Кафедра соціальних технологій iconПоложення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з навчальної дисципліни «Психологічне забезпечення переговорного процесу» смя нау п рсо іздн 12. 01. 08-01-2013
Положення обговорено та схвалена на засіданні кафедри політології та соціальних технологій
Кафедра соціальних технологій iconКафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни я – студент для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні...
Кафедра соціальних технологій iconВикористання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва
Тема, над якою працює наша кафедра: ( Слайд №3) Розвиток творчих та фізичних здібностей, формування пізнавальної активності учнів...
Кафедра соціальних технологій iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Кафедра соціальних технологій iconАналітична довідка 6 Перелік кращих робіт, нагороджених дипломами XХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»
«Формування ключових компетентностей учнів на снові інноваційних освітніх технологій»
Кафедра соціальних технологій iconЗастосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання
Застосування інформаційних І комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти
Кафедра соціальних технологій iconКаталог кращих матеріалів
Збірник упорядковано з метою поширення та популяризації кращих матеріалів обласної виставки педагогічних технологій "Профтехосвіта...
Кафедра соціальних технологій iconКафедра філософії

Кафедра соціальних технологій iconВикористання сучасних освітніх технологій: Використання сучасних освітніх технологій
Участь у семінарах, методоб’єднаннях дає можливість не лише познайомитись з роботою своїх колег, підвищити свій досвід, а й поділитися...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка