Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладівСторінка8/9
Дата конвертації17.01.2018
Розмір1,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Сценарій заходу

Засідання активістів клубу « Магістрів юстиції»

Завдання:

 • закріпити знання з питань прав та свобод людини і громадянина України;

 • здобути навички практичного застосування знань з захисту прав людини;

 • оволодіти навичками проведення просвітницької роботи серед молодших школярів з проблем прав людини;

 • вміти розв’язувати правові ситуації, кросворди, задачі з питань прав людини;

 • набути навичок наукового-практичного дослідження з метою підвищення освітнього рівня у сфері прав людини.

Цільова аудиторія: заняття проводиться для учнів старшої вікової групи.

Методичні прийоми: робота в малих групах, обговорення в загальному колі, аналіз правової ситуації, «займи позицію», коло ідей, незакінчене речення, вікторина.

Обладнання та дидактичні матеріали: мультимедійне технічне забезпечення, інтерактивна дошка; презентація основних положень змісту виховного заходу, «кейс» з ключовими поняттями інституту прав людини тощо.

План проведення заняття

1. Вступна частина. Вступне слово вчителя на тему: «Становлення інституту прав людини в Україні».

2. Основна частина. Робота в групах на тему: «Гарантії прав людини, механізми та форми захисту прав людини».

3. Заключна частина. Висновки. Індивідуальні завдання членам клубу «Магістрів юстиції» для всеобучу серед різних вікових груп школярів з питань інституту прав людини.

Вихід учениці в образі Феміди, богині правосуддя, яка оголошує тему та мету заняття. Вступна частина. Вступне слово вчителя.

Конституція України –

Основний Закон країни.

Різні країни мають свої основні закони,

проте у нас свої особливі канони.
Законотворчість, полеміка, дебати -

діяльність обраних народом депутатів.

Верховна Рада - законодавчий орган України.

Це - депутатський рупор нашої країни.

450 обранців засідає донести те, чого народ бажає.

Парламент від «parle» - це обговорювати, говорити.

Він створений для того, щоб закон творити.

28 червня 1996 року прийняла Конституцію країни

На позачерговій сесії ВР України,

Вона надією народу стала –

За це більшість проголосувала.

Інститут прав і свобод людини і громадянина є одним із найважливіших інститутів правового статусу особи.

Запитання. Яка структура Конституції України?

Відповідь учнів. Преамбула( вступ), 15 розділів, 161 стаття.

В Конституції України права і свободи закріплені в розділі « Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». Він розміщений після розділу « Загальні засади» і перед розділом про органи влади, що підкреслює важливе значення інституту прав і свобод людини і громадянина. II розділ Конституції України є найбільший за обсягом: має 48 статей зі 161 з питань прав і свобод людини і громадянина.

Запитання. Для чого ж приймається Конституція України?

Відповідь учнів. Для захисту прав людини.

У розділі II закріплені права, свободи та обов’язки громадянина, а саме:


 • громадянські;

 • політичні;

 • економічні;

 • культурні;

 • соціальні -

такі потрібні й актуальні!

Основна частина. Вчитель об”єднує дітей у 3 команди. Кожна команда обирає собі назву. «Магістри юстиції» виконують роль модераторів у кожній з 3 малих груп. Кожна група отримує «кейс» з правовими поняттями. Учитель виконує роль ведучого.

Учитель повідомляє про конкурс на найкращу групу, а група визначить кращого знавця права. Закріплюємо основні поняття, що прозвучали у виступі агітбригади.

Методом кросенсу здійснюємо розминку роботи в групах. Що? Хто? Коли? Де закріплено? (Використання допоміжних матеріалів «кейсу» та слайдів презентації).Практичне завдання: кожна група, користуючись «кейсом» та Конституцією України, дає визначення певної класифікації прав людини та наводить її приклади з II розділу Конституції ( використання слайду презентації).

Домашнє завдання (випереджаюче): учні в малих групах отримали завдання проаналізувати конституційні гарантії прав і свобод людини.

Слово вчителя. Конституційні гарантії прав і свобод – це ті умови, засоби і заходи, за допомогою яких суспільство і держава забезпечують ці права і свободи.Поняття «гарантії» охоплює всю сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, спрямованих на практичну реалізацію прав та свобод, на усунення можливих перешкод їх повного або належного здійснення.

Розрізняють 4 види гарантій: економічні, політичні, ідеологічні і юридичні.

Група №1. Економічні гарантії прав та свобод людини і громадянина у демократичній державі – це сукупність економічних факторів життя суспільства ( рівень досконалості економічних відносин, раціональна система господарства, матеріальні і фінансові ресурси, тощо) . У вузькому розумінні економічними ( матеріальними) гарантіями є речові засоби забезпечення ефективності реалізації прав і свобод. Економічними гарантіями прав і свобод є економічна система суспільства, яка забезпечує певний рівень добробуту як суспільства в цілому, так і кожної людини зокрема, і яка, таким чином, є передумовою забезпечення будь - яких прав і свобод.

Група №2. Політичні гарантії прав і свобод людини і громадянина - це сукупність політичних чинників суспільного і державного життя (повновладдя народу), яке здійснюється представницькими органами, запровадження в організації і діяльності державного апарату демократичних засад, багатопартійна система, рівень плюралізму і гласності в суспільстві. Політичними гарантіями є діяльність держави та інших політичних сил, які визнають ці права і сприяють їх юридичному закріпленню, реалізації і захисту. Ідеологічні гарантій прав і свобод людини і громадянина – це загальна культура суспільства та його членів, освіченість, суспільна зрілість, рівень суспільної та індивідуальної правосвідомості, система духовних цінностей та орієнтацій. Ідеологічні гарантії – це система ціннісних орієнтирів і традицій, які склалися в суспільстві та визначають його ставлення до прав і свобод як соціальних цінностей, а отже, передбачають їх визнання, охорону тощо.

Група №3. Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина – це правові форми та інститути, які забезпечують можливість безперешкодного здійснення прав особи, їх охорону, а в разі протиправних посягань, захист і поновлення. Юридичні гарантії встановлені в Конституції України. Юридичними (правовими) гарантіями прав і свобод людини і громадянина є їх юридичне закріплення, чітке визначення змісту та механізмів їх реалізації і захисту. Це, зокрема, право на судовий захист, право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, право на правову допомогу, на неприпустимість обмеження прав і свобод. Виділяють ще й організаційні гарантії прав і свобод: це діяльність державних органів і громадських організацій, спрямованих на їх визнання, правове закріпленні, реалізацію і захист.

Перевірка засвоєння матеріалу з використанням слайду презентації: які ви знаєте гарантії прав і свобод людини ? Навести приклади.Учитель: Переходимо до висвітлення наступного питання «Механізми захисту прав людини». Механізми захисту прав людини поділяються на національні (державні), регіональні, міжнародні. Використовуючи метод «кейсу», учні озвучують тему.

Група №1. Міжнародні механізми захисту прав людини – це система міжнародних (міждержавних) органів і організацій, що діють задля здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини або їх поновлення у випадках порушення. Вони створюються за взаємної згодо кількох держав, оформленою міжнародним договором та діють у рамках такого договору, який визначає їхні повноваження та спеціальні правила ( процедури). Серед міжнародних правозахисних органів і організацій розрізняють універсальні та регіональні.Універсальні правозахисні механізми – це органи та організації, що поширюють свою діяльність на весь світ незалежно від державних і регіональних кордонів і пов’язані з основною міжнародною організацією - ООН. Отже, по-перше, членами ООН є майже всі держави світу, а, по-друге, однією з основних цілей її діяльності, згідно зі Статутом, є «утвердження віри в основні права людини, в гідність і цінність людської особистості». Усі універсальні правозахисні органи складають три групи:

- постійні органи, що є частиною апарату ООН: Комісія ООН з прав людини, Підкомітет Комісії із запобігання дискримінації та захисту прав меншин, Комісія зі становища жінок, Центр з прав людини, Управління Верховного комісара у справах біженців та ін.- органи, створені за міжнародними угодами, укладеними під егідою ООН, наприклад, Комітет ООН з прав людини, Комітет проти катувань, Комітет з расової дискримінації;

- спеціалізовані заклади ООН, що є міжнародними і працюють на підставі власних статутів і угод з ООН, наприклад, Міжнародна Організація праці (МОП), ООН з питань освіти науки і культури ( ЮНЕСКО) тощо.

Отже, головними органами ООН, що займаються проблемами захисту прав людини, є: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна рада, Міжнародний Суд ( м. Гаага), Секретаріат.

ООН та її організації у сфері захисту прав людини керуються положеннями Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Конвенцією ООН про права дитини та ін..

Група №2. Регіональні міжнародні правозахисні організації – це організації, учасниками яких є держави, розміщені в межах певного регіону земної кулі.

Серед європейських міжурядових організацій з захисту прав людини провідне місце посідає Рада Європи, найстаріша міжурядова європейська організація, утворена 1949 року, до якої належить 47 країн.

Рада Європи здійснює свою діяльність відповідно до Європейської конвенції про захист права людини і основоположних свобод, Європейської соціальної хартії, Європейської конвенції про попередження катувань та нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження або покарання тощо.

Група №3. Конституційні форми захисту прав і свобод людини закріплені на державному рівні.

Згідно з Конституцією України організаційними гарантіями прав і свобод людини і громадянина є:

- Українська держава, головним обов’язком якої є утвердження і забезпечення прав і свобод людини (ст.3 Конституції України);- Верховна Рада України, яка виключно законами визначає права і свободи та гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина ( п.1, ст.92 Конституції України);

- Президент України, який є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ст.102 Конституції України);

- Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які забезпечують додержання прав і свобод ( п. 1, ст. 116 Конституції України).

- місцеві державні адміністрації, які на відповідній території забезпечують додержання прав і свобод ( п.2, ст. 119 Конституції України);

- суди, які захищають права і свободи людини ( ст.55 Конституції України);

- Уповноважений Верховної Ради з прав людини, до якого кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод ( ст..55 Конституції України);

- прокуратура, яка здійснює представництво інтересів громадянина в суді, нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина ( п.2 та п.5, ст. 121 Конституції України)

- адвокатура, яка діє для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах ( ст.59 Конституції України);

- політичні партії і громадські організації, які сприяють захисту прав і свобод громадян, що об’єднуються в них ( ст. 36 Конституції України);

- органи місцевого самоврядування, які на відповідній території сприяють реалізації та захисту прав громадян ( ст. 143 Конституції України);

- збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи також здійснюють захист прав та свобод людини і громадянина ( ст. 17 Конституції України).

Організації, що захищають права і свободи людини на державному рівні діють згідно Конституції та законів України.Завдання для засвоєння матеріалу: метод «Незакінчене речення» ( по два речення на кожну групу з використанням « кейсу» та слайдів презентації).

Перехід до практичного застосування знань: розв’язання правових ситуації з використанням таких понять, як класифікація прав і свобод людини, види гарантій, механізми та форми захисту.

Учениця в образі Феміди виступає суддею у вирішенні даного завдання.Учитель пропонує виконати вправу «Займи позицію»: Чи порушуються твої трава в школі? (ТАК, НІ) Обґрунтуйте ( представник групи).

Заключна частина

Учениця в образі Феміди: Засоби масової інформації також сприяють охороні прав та свобод людини і громадянина. На сторінках газети нашого клубу «Голос Феміди», висвітлюються проблеми прав та свобод школярів. Пропонуємо ознайомитися з матеріалами газети та розв’язати кросворд на правову тематику. Відповіді, які надійдуть до редакції газети найближчим часом, будуть відмічені призами. Закликаємо учнів скласти запитання для вікторини по темі: «Права людини і громадянина».

Учениця в образі Феміди визначає кращу групу та найбільш активних учасників.Учитель підводить підсумок заняття.

Список корисних лінків:

 1. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні: навч. посіб.- К.: КНТ, 2009. – 232 с.

 2. Брецько Ф.Ф., Основи держави і права у схемах і таблицях: Навчальний посібник.- Ужгород: ВАТ « Видавництво «Закарпаття»», 2005- 848 с.

 3. Глущенко О., Кампо В., 17 уроків з курсу « Конституція України» : Посібник для вчителів загальноосвітніх середніх шкіл. – К.: МП «Леся», 1997. – 160 с.:іл.

 4. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 верес. 2014 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 64 с. – ( Закон України).

 5. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко…В.С. Ковальський ( кер.) та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.

 6. Правовa енциклопедія школяра / В.В. Головченко, В.С. Ковальський ( кер. авт. кол), Л.О. Лоха. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 440 с.

 7. Правобукварик: для дітей віком 4-х до 8-ми років / Лариса Денисенко; П. 68 худож. Марися Рудська ].- К., 2013. – ( дод. до юрид. журн. « Право України»). №2. – 2013.- 32 с.: іл.

 8. Пометун О.І., Ремех Т.О., Мої і твої права: Навч. посіб:10-11 кл. – Біла Церква: ПП Надтока О.Ф., 2006. – 192 с., іл.

 9. Правознавство: Підручник/ за відп. ред. О.В. Дзери. – 10-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінокм Інтер, 2007.- 848 с.

 10. Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів / Денисенко Л.В., Дзюбій О.А., К.: Час Друку. 2001. – 260 с.

 11. Суслова О.; Семіколенова О.; Пометун О., Кроки до права.- К.:А.П.Н., 2001.- 178 с.

 12. Ти і міліція. Посібник для працівників правоохоронних органів і вчителів. – К.: 2003. – 26 с.

 13. Хартія з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, рекомендація CM/ REC (2010) 7 Комітету Міністрів.

 14. Юридична енциклопедія: в 6 т. /Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко ( від. ред.) та ін. – К.: « Укр. Енц.», 1998. – т.1 – 6.

ЛИПЕНЬ
ПРАВА ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯМета розділу:

– висвітлити сучасні міжнародні підходи до права людини на безпечне довкілля;

– проаналізувати екологічні права та обов’язки громадян України.

Історична довідка

Глобальні екологічні проблеми, які загострилися у другій половині ХХ ст., вплинули на визнання екологічних прав людини. Право людини на сприятливе навколишнє середовище вперше у міжнародному праві було сформульовано у Стокгольмській Декларації Конференції ООН щодо питань навколишнього середовища у 1972 р. Як підсумок багатьох міжнародних зустрічей на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася у Ріо-де-Жанейро у 2012 році було прийнято «Порядок денний на XXI століття» - план дій країн світу заради досягнення високої якості навколишнього середовища і здорової економіки для всіх народів світу, задоволення потреб людей і збереження сталого розвитку протягом тривалого періоду.

В Україні на розуміння екологічних прав і обов’язків людини вплинула катастрофа на Чорнобильський атомній електростанції 26 квітня 1986 року. Права людини на безпечне для життя й здоров’я довкілля та інші права у сфері екології закріплені в ст.ст.13,16 та 50 Конституції України та Ст.9 закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Ст.66 Конституції України визначає, що кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.Опорні поняття

Екологічні права людини і громадянина - встановлені та гарантовані державою можливості у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Екологічні обов'язки громадян України - юридично закріплені за громадянами зобов'язання в екологічній сфері.

Червона книга України є офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного і рослинного світу та заходи щодо їх збереження і відтворення.

Природокористування - це використання властивостей навколишнього природного середовища для задоволення естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних та інших потреб людини.
Пропонована тематика заходів:


Цільова аудиторія

Назва заходу

Форма заходу

1-4 класи

«Як користуватися тим, що дає мати-природа»

«Краса нашої природи»Бесіда

Конкурс малюнків5-7 класи

«Природа рідного краю» «В гостях у природи»

Вікторина

Турнір юних екологів8-9 класи

«День лісу» «Знайте, користуйтеся і бережіть природу»

Свято у таборі відпочинку КВК

10-11 класи

«Юні екологи» «Лісові таємниці»

Брейн-ринг Квест


Сценарій заходу
Тренінг у літньому таборі відпочинку «Як поводитися на природі»
Завдання :

 • ознайомити учнів з правами і обов’язками у сфері екології;

 • розвинути увагу, спостережливість, пізнавальний інтерес, мислення, вміння спільно вирішувати завдання;

 • виховувати повагу до прав людини і дбайливе ставлення до довкілля.

Цільова аудиторія: учні 5-7 класів.

Методичні прийоми: Робота в малих групах, аналіз правових ситуацій
Обладнання: Підготовлені картки із завданнями, витяги з Кодексу України про Адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України

Хід зайняття

І. Організаційний момент

ІІ. Вступне слово вихователя: Планета Земля – це великий корабель, що пливе Всесвітом. Всі ми є його пасажирами протягом життя. Поруч з нами на ньому є інші пасажири – і люди, і тварини і рослини. Він живий, цей корабель. Не можна залишити його, але потрібно піклуватися про нього. І вся наша Україна, наш край є його частиною. І від усіх нас залежить, в якій каюті, брудній чи чистій ми будемо пливти, яким повітрям дихати, яку воду пити. У нас є право жити в безпечному для життя і здоров’я навколишньому середовищі; мати доступ до достовірної інформації про стан довкілля; користуватися загальнодоступними природними об’єктами; об’єднуватись в громадські природоохоронні формування тощо. Проте у кожного з нас є обов’язок: не заподіювати шкоду природі і відшкодовувати завдані власними діями збитки.

На жаль, нерідко трапляються випадки зловживання правом природокористування, неправильного поводження на природі. Сьогодні ми розглянемо приклади життєвих ситуацій та поміркуємо, що є неправильного в діях їх учасників, і що слід зробити для виправлення негативних наслідків. Працювати ми будемо у складі чотирьох груп.ІІІ. Робота в малих групах. Вихователь допомагає школярам об’єднатися в чотири малі групи та пропонує кожній картку із завданням. Кожна група робить аналіз ситуації та дає відповіді на запитання до неї. Групи виступають по черзі. Після кожного виступу вихователь коментує з посиланнями на витяги з нормативно-правових актів.

Ситуація 1. Дев’ятикласники однієї із шкіл села Калинівка вирішили відправитись у похід місцевим лісом. Керівником походу обрали старшого брата одного з них, 18-річного студента технікуму Миколу. Туристи рушили до лісового озера, де зупинилися на ночівлю. Школярі поставили намети та для приготування вечері вирішили розпалити вогнище. Хмизу назбирали та, за вказівками Миколи хлопці зрубали молоді деревця, щоб влаштувати казан над вогнем. Зварили куліш, поїли та полягали спати. Коли туристи вранці вирушили далі, залишилося багато сміття: порожні пластикові пляшки, консервні банки, упаковка від їжі. Коли учні спитали Миколу, що з цим робити, він наказав закинути подалі у кущі, бо «з часом перегниє». Микола доручив Сашкові залити вогонь водою з озера. Сашко вилив один казан на попіл та вирішив, що досить. Коли туристи вже пройшли кілька кілометрів від місця ночівлі, вони побачили позаду у небі чорний дим та пожежні гелікоптери. Погано залите вогнище призвело до лісової пожежі.

Запитання:

1. Чи мали місце порушення правил поведінки на природі? 2. До яких наслідків можуть призвести подібні правопорушення? 3. Яку відповідальність, на Вашу думку, мають нести правопорушники у цьому випадку? 4. Що слід було зробити, на вашу думку, щоб запобігти цим наслідкам?

КУПАП (витяг) Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка

Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення,- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Каталог: files -> docs -> 2016
docs -> Тернопільський міськрайонний суд тернопільської області
docs -> Зміст навчального матеріалу Кількість годин
docs -> Хорол — районний центр Полтавської обла­сті — має багату й цікаву історію. Старовинне місто було свідком визначних історичних подій, бачило на своєму віку багатьох великих людей — І. П. Котляревського, Т
2016 -> І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
2016 -> 808_MOVNIY_ZAGIN.pptx [біографія королеви великобританії]


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році
Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичний посібник для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика обов'язкових результатів навчальних досягнень при вивченні дробових чисел
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПлан проведення районного семінару-практикуму для керівників закладів освіти з теми: Внутрішньошкільний контроль за станом викладання предметів
Сприяти підвищенню науково-теоретичної та методичної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань здійснення...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconНаказ №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗміни в чинному законодавстві, що відбулися у лютому 2016 року
Міністерстві юстиції відбулась зустріч заступника Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергія Петухова із Головою Відділу...
Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів iconПолтавський державний
Словник футбольних термінів – методичний посібник для вчителів фізичного виховання, викладачів вищих навчальних закладів, тренерів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка